keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 154/23.10.2012 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara la data de 30 iunie 2012

23.10.2012

Hotararea Consiliului Local 154/23.10.2012
privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara la data de 30 iunie 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 - 23044/28.09.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2012 cu nr. 293/21.12.2011;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;
În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 30 iunie 2012"- Anexa nr. 1, "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2012" - Anexa nr. 2, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 30 iunie 2012"- Anexa nr. 3, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Urbanism;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: CONT_DE_EXECUTIE_LA_30.06.2012.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30062012 i Pag 1 -Iei- FE IGru- a 1 Prevederi _ i Ta e [Capi- |Sub- | Pa- |Gru- |Ar-| Ali- Prevederi Drepturi consiatate Incasari Stingeri pe Drepturi toi |capi-| ra- | pa / | fi- | ne-i Denumire indicator anuale bugetare Tatal, din anii din anul vealizate alte cai constatate rimestriale e incasa tol |grafțTitlu | col | at aprobate trimestriale din care: precedenti curent decat incasari | de incasat cumulate la finele perioadei i de raportare A B 1 a 3=4+5 4 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3202.004.070 4852.457.040) 663.768.296 175.652.067 488.116.225| 368.030.560 295.737.736 0002 1 VENITURI CURENTE 612.104.160 407.913.250 61376871 169.479.830 0003 A, VENITURI FISCALE 532.967.830 337.164. 0004 At. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SE CASTIGURI DIN CAPITAL 2716.358.960 170.161 880 133.091.219 1 0005 |A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE wi & 7 8=3-6-7 323.458.126 2990.310.585 883.176 DO 5306.545.172 129.556.138 376.989.034) 22.661.996 24 = a = > 3.097.219 JURIDICE 1.079.470 540.000 883.228 883.228 883.228 0102 IMPOZIT PE PROFIT 1.079.470 540.000 883.228 883.238 833,228 | oi Impozit pe profit de la agentii economici 1.079.470 340.000 383.228 383.228 883.228 0300 02 Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7274.496.160 169.229.880 131.859.850 131.859.850 131.859.R50 0302 IMPOZIT PE VENIT 3.937.570 4.468.800 4.550.314 4.550.314 4,550.314 18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din i | patrimoniul personal 35: 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 7.570 4.468.800 ă,. = "A + = < 5 = = VENIT 265.558.590 164.761.080 127.309.536 1271.309.536 127.309.536 oi Cote defalcate din impozitul pe venit 2654.657.590 164.333.080 126.771.904 126.771.904 126.771.904 04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 901.000 428.000 537.632 537.632 537.632 0500 02 Al.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 783.331 392.000 348.141 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

Pag. 2 -le |Capi- tol Sub-| Pa- capi-| ra- tal [graf |Gru- pa/ Titlu col Alie| ne- Denumire indicator at Prevederi bugetare anuale aprobate ta finete perioadei de raportare Prevederi Drepturi constatate bugetare trimestriale cumulate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 a 3=4+5 n 8=3-6-7 0600 0602 0700 0702 1009 1102 01 01 0! 02 02 i 01 02 02 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALARII IMPOZIT PE SALARII - TOTAL Cote defalcate din impozitul pe salarii A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit si taxa pe cladiri Impozit pe cladiri de la persoane fizice Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice Impozit si iaxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea 183.330. 133.330. 94.620.470 94.620.470 79.495.020 19.254.130 60.243.890 8.178.800 3.687.630. 6.887.010 56.640 161,293 560 32.657.000 392.000 392.000 77.250.080. 77.250.080: 68.140.080 16.000.000 pi Ea) 140.080 = 630.006 ci 400.008 „100.000 130.000 ră 460.000 20.000 89.952.1 0 65.806.000 343.141 348.141 27476 2747 27.476 232.409.901 232.409.901 36.607.740 172.936.289 18.102.221 9.709.849 7.861.008 331.364 4.686.393 77.258 140.314.171 63.623.998 27.476 27476 27.476 84577743 84.577.743 75.012.871 15.989.123 9.564.872 = a Ş < a 3,555.964 266.345 44.950.919 348.141 348.141 147.832.158| 147.832.158 134 531 158 20.618.615 13.912.543 8.537.349 3.867.285! 24.303.044 263.015 4.686.393 77.258 95.363.252 63.623.998 348.141 348.14 49.740.760 49.740.760: 40.002.821 14.810.800 23992021 5.024.917 a gi e ci „281.858 180.594 4.686.393 26.629 79.412.025 63.623.998 27.476 27.476 27.476 182.669.141 1582.669.141 169.541.208 22.596.940 146.944.268 13.077.304 7.147.384 350.770 30.628 60.902.146

Pag. 3 -lei- : PrEVEdETI Di i Capi-! Sub! Pa- - ARI repturi constatate 4 pi- | Su a- |Gru- bugetare Prevederi p Incasa Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anusle bugetare Tatal, din anii din anul realizate alte cai constatate FiTI trimestrial cat incasari inca tol |col | at aprobate ete | din care: precedenti curent decat incasari | de incasat cumulate la finele perioadei de raportare A B 1 a 3=4+5 4 8=-3-6-7 o n 1102 adaugata pentru finantarea chelfaie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 132.374.600 65.706.000 63.523.998 63.523.998 63.523.9%9 06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adangata pentru echilibrarea bugetelor locale 283.000 100.000 100.000 100.009) 108.000 1202 IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 539.630 270.000 635.874. 409.076 226.798 269.503 365.971 07 Taxe hoteliere 339.630 270.000 635.874 409.076 226.798 269.903 365.971 1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 212.160 106.030 631.639 374.383 71156| 113.098 = m = = va FI fn 01 Împozit pe spectacole 212.130 106.000 631.639 574.383 71.256 113.098 50 Alte taxe pe servicii specifice 30 30 1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 21.884.770 23.770.110 73.402.660 43.967.460 31.435.200, 15.405.026 59.997.634 02 Impozit pe mijloacele de transport 23.544.860 21.600.000 13.510.370 43.962.141 29.548.239 13.518.855 59.992.315 ol Impozit pe mijloacele de transport 01 detinute de persoane fizice“) 12.600.008: 31.453.248 33.100.365 18.352.883 8.308.116 43.145.132 02 Impozit pe mijloace de transport 02 detinute persoane de juridice*) 10.336.190 9.000.000, 22.057.122 10.861.776 11.195.346 209.935 16.847.183 "na 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 10 110 50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 4.339.800. 2.170.008 1.892.290 3319 1.886.971 1.886.571 3.319

Pag. 4 - lei- |Capi- tol Sub- capi- tel ra- graf: Gru- pa / Titlu Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate a finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi constafate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de încasat Incasari realizate B 1 a 3=4+5 8=3-6- 1800 1802 2900 3000 3002 3102 e A A că ca 3502 08 03 91 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE CI. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende Venituri din dividende de la alti platitori VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICH VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari de servicii Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 694.840 694.840 694,840 79.136.330 18.166.500 18.145.080 17443 420 701.660 701.660 21,423 21.420 60.969.830 248.640: 200: 242.570 53.870 2.309.280 2.309.280 10.613.030 10.611.806 400.000 400.000 400.000 70.149.150 17.433.080 17.421.660 16.720.000 101.666 781.666 11.420 11.420 52.716.070 3.870 1134640 1.154.040 5.307.130 5.306.000 782.405 702.403 702.405 107.223.539 54.630.839 54.620.727. 53.779.159 841.568 841 568 19.12 10.112 54.227 94.215 1.143.044. 1.145.044 4.547.086 39.923.692 19.877.636 39.877.636 39.877.636 46.056 46.056 34291 702.405 702.405 702.405 61.299.847 14.753.203 14.743.091 13.901.523 B41.56% 841.568 10.112 18.112 52.546.644 94.227 94213 99.563 417992 284413 417992 284.413 417.992 284.413 60.796.130 46.427.409 8.249 486 71.397.806 46.381.353 841.568 841.568 18.112 10.312 6.856 546.644 94.227 1,145 044 46.056 4.301.030 4.499.565 34.291

Pag. 3 -Iei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- iGru- | Ar- | Alf- ra- | pa / | fi- | ne-i grafiTitlu | col | at Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi Drepturi constafafe bugetare trimestriale cumulate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A B 1 = 3=4+5 n 8=3-6-7 3502 3602 3702 3900 3902 50 06 50 01 3 04 50 02 01 03 07 10 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI Taxe speciale Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare Alte transferuri voluntare HI. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor coustruile din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale Depozite speciale pentru constructii de 3.369.850 2.380.300 989.550 44.429.030 2.500 -137.097.240 137.097. 240 44.426.530 911.0% 911.090 191.690 606.400 1.000 130 1.700.000 1.280.000 500.000 -89.024.550. 89.024.550 44.426.530 911.099 911.090 191.690 606.400 2.570.218 2.120.923 450.193 -39.910342 59.910.342 44.233.223 6.908.325 6.908.323 476.650 6.248.815 11.765 6.172.237 6.172.237 8.172.237 = a s g = E 2.120.025 -59.910.342| 59.510 342| 44.233.225 736.085 736.088 476.650 16.578 1.150 m = ci 570.218 mi 120.023 450.193 3 2.900 1481174 1.481.174 476.650 821.664 11.765 5.427.151 5427151

Pag. 6 -lei- (Capi- Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Incasari Total, din care: din anii din anul realizate precedenti curent Stingeri pe Drepturi aite cai constatate decat încasari de incasat 1 a wa 7 8=3-6-7 4000 02 4100 02 locuinte IN OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare W. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru fmantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subveniii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor 113.000 75. E a a a fa 75.529.850. 75.529.850 1.103.310 3.100.000 113.000 33.330.480 33.330.480 33.330.480 16.470.054 16.470.054 857.000 593.795 18.673.179 18.673.179 18.673.179 182721 182721 16.470.054] 16 470.054 16.470.054 16.470.054 857.000 857.000 că m = 0192 15.019.259 18.673.179 18.673.179 18.673.173

Pag. 7 -lei- £ Sub- | Pa- |(Gru- |Ar- | Ali- Prevederi vederi Drepturi constatate _— - bugetare Prevederi Incasari Stingeri pe Drepturi anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |graf|Titlu | cal | at aprobate trimestriale | din care: precedenti curent decat incasari | de încasat la finele cumulate perioadei de raportare capi-j ra- | pa / | fi- | ne- Denumire indicator A B 1 = 3=4+5 4 o wa 8=3-6-7 4202 01 de comunicatii în urgenta în sanatate 1.100.000 03 Subventii de la bugetul de stat catre 03 bugetele locale pentru finantarea 03 altor investitii in sanatate 2.000.000 20 Subventii de la bugeiul de stat catre bugetele locale necesare sustineri derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare 67.585.410 31.163.760 16.678.918 16.678.918 16.678.918 34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri 71.261 71.261 712861 41 Subveniii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 3.741.130 2.166.726 1.923.000 1.923.00d| 1.923.000 4502 SUME PRIMITE DE LA UB/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 113.458.970 40.302.220 7.948.027 7.948.027 1.848.027: 01 Fondul european de Dezvoltare Regionala 40.292.770 19.413.106 2.827.347 2.827.347 2.827.347 01 Sume primite in contul platilor 91 efectuate in anul curent 31.975.780 11.094.110 406.823 406.823| 406.823 02 Sume primite in contul platilor 92 efectuate in anii anteriori 8.318.990 8.318.590 2.008.248 2.008.248 2.008.248 03 Prefinantare 412.276 412.216 412.276 02 Fondul Social European 1,520. = SI 1.265.120 1.007.102 1.007.102| 1.007.102 ol Sume primite in contul platilor Ol efectuate in anul curent 1.461.750 1.206.550 21.139, 21.130) 21.138.

Pag. 8 -lei- (Capi-| Sub-| Pa- tot |capi- tol graf] n Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate în finele perioadei de raportare Prevederi Drepturi consfatate Incasari Stingeri pe bugetare Total, din anii trimestriale din care: cumulate precedenti alte cai decat incasari din anul realizate curent Drepturi constatate de incasat B 1 a 3=4+5 4 = o n 8=3-6-7 4502 07 01 01 02 02 Ol OI 02 02 01 OI Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori Fondul de Coeziune Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Prefinantare Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare Sume primite in contul platilor sfecluate in anul curent Sume primite în contul platilor sfectuate in anii anteriori Programe Comunitare finantate in perioada 2007-2013 Sume primite in contul platilor 58.570 71.490.040 63.070.706 8.419.340 101.000 101.000 54.840 38.570 985.972 19.495 4.011.686 11.076.240 2.055.965 8.419.340 254956 -593.795 10.000 101.892 101.000 101.892 21.420 27.420 Director Economie e | HARACICU În | 985.972 985.972 4.011.686 2.053.965 -393.793 103.892 101.892 161.592, 181.892 Şef Serviciu Buget

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI | i 30062012 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- [Gru-[Ar-] Ali Credite bugetare Angajament Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective Credite de angajament tol | capi r. -pa/ | ti- | ned Denumire indicator nuale aprobate frimesirinle la finele cumulate perioadei de raportare toi |graf| Titlu] col | at A B 1 3002 TOTAL CHELTUFELI 5100 02 Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 2 3 4 5 5 T=5-6 s 83.643.580 5312.096.550 3839.737.316 3893.237.703 153,364.485 35.873.218 318.232015 73.005.060 1.944.190 34 443.282 34.070.498 50.207.590 27.586.390 24.756 39: și 24.383.608 18.648.669 3 734939) 18068.26 OI Autoritati executive si legislative 56.207.590 27.586.390 24.756.392 24.383.608 18.648.665 5.134.939 18.068.216 m Autoritati 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE ecutive 50.207.590 27.586.390 24.756.392 24 R s 0 18.648.665 5734939 13.068.216 5.132.570 3964070 2798873 a a & E ci 2.787.220 10953 2.046.456 97 Fond pentru garantarea imprumuiurilor externo, contracte/garantate de administratiile publice locale i 92.820 92.820 10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 2.000.000 1.079.395 1.079.395 1.079.395 1.073.395 1719478 1.719.478 1.708.525 19.953 973.061 50 Alte servicii publice generale 3.039.750 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 17.664.900 19.393.730 6.R88.017 6.888.017 6.888.817 6.636.737 6000 02 Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.466.390 7.908.490 6.803.211 6.719.824 5.846.666 933.158 5.848.088 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.466.390 7.908.490 6.803.211 67798 5.846.666 > = 5.R48.088 03 Ordine publica 804.090 7.311.190 6.618.519 6.618.519 5.685.361 a a & 2 977 04 Politie comunitara 11.804.090 7.311.190 6.618.519 6.518.519 5.685.361 528.977 05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 662.300 597.300 184.692 161.305 161.305 319.111 6500 02 Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 254.373. 300 153.840.990 138.954.564 138.850.522 126.162.544 12.687.978 12.691.439 0502 INVATAMANT 149.044.250 82.617.400 m 4 3 99 80.543.099 74.260.049 6.283.050 4.510.278 03 Invatamant prescolar si primar 56.376.270 24.288.840 22.356. 22.356.331 21.590.671 763.660 21 26.435 01 Invatamant prescolar 30.810.930 14.850.000 14.405.776 14.405.776 13.651.521 754.755 13.335.673

Pag. 2 - lei- Capi- tal capi- tol ra-[ pa/ | ti- graij Titlu | col Ali ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 5 6 7=5-6 8 0602 6702 6802 04 06 08 03 05 01 Învatament primar Invatamant secundar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant profesional Wnvatamant postliceal SANATATE Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sanatate publica CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura Servicii recreative si sportive Sport Întretinere gradini publice, parcuri Zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate 25.565.340 91.884.320 26.480.230 63.960.440 1.443.650 783.660 13.301.020 9.559.890 9.539.890 3.741.130 55.172.090 15.760.500 12.739.816 3.020.690 39.095.690 4573880 34.521.810 315.900 36.835.940 9.316.600 9.316.600 57.940.500 14.354.700 41.942.150 1.443.650 388.060 7.815.648 3.648.920 5.648.920 2.166.720 40.216.968 10.489.720 8.648 410 1.841.310 29.543.340 3.625.000 25.918.340 183.900 23.190.990 5.130.600 5.130.600 7.950.555 14.554.700 41.942.055 1.443.636 246.383 5.611.688 3.666.349 3.666.349 1.945.339 34.427.761 9.731.446 8.028.821 1.702.623 24.522.079 2.801.883 21.720.196 174.236 18.372.016 7.950.555 57.940.385 14.554.700 41.942.055 1.443.630 5.611.68 3.666.349 3.666.349 1.945.339 34.323.719 9.627.404 7924779 1.702.625 24.522.079 21.720.196 7.939.150 5243 477 37.190.983 1.339.055 233.901 5.532,748 3.587.409 3.587.409 1.945.339 30.719.807 9.528.763 7.826.138 1.702.625 21.023.123 2.801.883 18.221.240 167.921 15.649.940 4.349.004 4.349.004 11.405 3.504.908 649.261 4751072 104.575 78.940 18.940 3.603.912 98.641 98.641 3.498.956 498.956 ră n a RI 722.076 e FA a e = = n a s e 7390762 52.946.719 14.042.582 37.497.832 1.406.305 Ş MI a - 7.490.927 1.730.190 17.787.832 2.798.644 14.989.185 146.344 14.741.360 = a a a a a =

Pag. 3 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ah Credite bugetare Credite de angajament Angajumente Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli legale aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare tol | capi-| ra- pa/ | ti- | ned Denumire indicator anuale tol [graf] Titlu | col | at B 1 2 3 o n 7=5-6 8 6802 06 Asistenta sociala pentru familie si copii 3.561.710 1.334.655 1.334.655 1210411 124.244 1.240.561 11 Crese 1.121.730 698.060 641.029 641.029 561.600 19.429 556.531 15 Prevenirea excluderii sociale 21.511.900 13.828.190 11.170.961 11.170.961 9.357.931 1.813.030 8.419.553 OI Ajutor social 19.254.620 12.047.490 10.042.352 10.042.352 3.229.322 1.813.030 7.381.792 02 Cantine de ajutor social 2.257.280 1.780.700 1.128.609 1.128.609 1.128.609 1.037.761 50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 1.344.000 1.072.400 170.994 170.994 170.994 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 222.319.080 124.506.890 91.060.808 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 121.336.540 67.389.560 91.060.808 87.636.655 3.424.133 11.930.932 34.040.945 31.723.767 2.319.178 21.324.306 03 Locuinte 35.070 35.07% 5.556 6.556 6.556 01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 35.070 35.076 6.556 6.556 6.556 30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 5714443 a 03 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 9.003.620 7.303.620 4.097.038 4.097.030 „662.380 434.650 3.009.494 = E a = a * = 5 Ci ci Ş 5 01 Alimentare cu apa 9.003.620 7.303.626 4.097.038 4.097.030 3. 3.009.494 n a n = a = 06 Tuminat public si clectrificari rurale 14.983.290 10.123.200 10.123.121 10.123.121 8.695.799 E, 5.403.357 50 Alte servicii in domeniile locuintelor, 19.814.238 19.357.032 4 7.197.012 € a = serviciilor si dezvoltarii comunale 97.314.560 49.927.670 7402 PROTECTIA MEDIULUI 1080.982.546 57.117.338 57.019.863 57.019.863 53.914.888 1.104975 36.606.626 03 Salubritate si gestiunea deseurilor 17.962.880 13.230.600 13.153.138 13.153 12.048.163 1,104.975 12.739.901 01 Salubritate 10.999.880 9.171.600 9.074.829 9.074.829 7.969.854 1.104.975 3.826.657 02 Colectarea, tratarea si distrugerea 02 deseurilor 6.963.000 4.079.000 4.078.309 4.078.309 4.078.309 3.913.248 06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 83.019.660 43.866.730 43.866.725 43.866.725 43.866.725 43.866.725 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 269.479.750 183.895.990 118.476.051 118.476.051 10539401 13.082.037 87.010.147

Pag. 4 - lei- E Gru-|Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli îi legale ngajament e s sa) aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare tol ti- | ne3 Denumire indicatar anuale tol |graf| Titlu| col | af A B 1 2 3 5 6 7=5-6 5102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 1537.225.330 96.717.170 47.133.903 47.133.903 46.919.896 214.007 32.080.137 06 Energie termica 157.225.330 96.717.170 47.133.903 47.133.903 46.919.896 214.007 32.086.137 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 45.000: 45.000 11.658 11.658 11.658 1 03 Agricultura 45.060 45.000 11.658 11.658 11.658 1 30 Alte cheltuieți in domeniul agriculturii 45.000 45.000 11.658 11.658 11.658 1 8402 TRANSPORTURI 112.209.420 87.133.820 71.330.490 71.330.490 55.462.460 12.868.030 34.930.009 03 Transport rutier 109.755.470 34.679.870 71.330.490 71.336.490 58.462.460 12.868.030 54.930.009 91 Drumuri si poduri 10.341.810 1.748.730 02 Transport in comun 43.344.930 39.315.290 34.216.959 34.216.959 23.177.828 9.039.131 37.439.187 03 Strazi 56.068.730 43.615.850 37.113.531 33.284.632 3.828.899 17.490.822 50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 2.453.950 2.453.958

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local - 30062012 Pag. 5 - lei Capi-l Sub-| Pa-|Gru- | Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de nare | Angajamente Plati | lezate Cheltuieli angajament LE tol |graf|Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulafe perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-8 s 5002 TOTAL CHELTUIELI 831.643.580 512.096.550 38.737.916 389.237.703 353.364.485| 35.873.218 318232.015 01 CHELTUIELI CURENTE 1707.811.370 410.266 460 311.F26.213 310.626.000 278.197.074 32.428.926 259.857.136 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 166: 28 = E a a A 11.000 88.672.410 89.090.710 89.004.097 83.283 86.473.123 10 OI Cheltuieli salariala in bani 126.592.330 69.058.340 70.248.039 70.115.565 67.274.710 10 01 01| Salar a = ci 68.165.035 de baza 55.018.280 56.356.303 e e = = a ci ZF E & 54.582.079 10 01 02| Salarii de merit 450.000 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 2.241.660 652.890 635.728 635.728 627.562 5.166 626.672 10 0i 06| Alte sporuri 3.293.700 1.251.800 1.260.732 1.260.732 1.207.581 53.151 1.230.071 10 01 09| Prima de vacanta 1.100 1.092 1.092 1.092 1.092 10 Ol 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 538.740 314.630 305.567 305.567 305.567 320.638 10 01 îl | Fond aferent platii cu ora 2.270.210 1.927.760 1.927.754 1.927.754 1.927.754 1.985.655 10 Ol 12 Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 6.881.790 4.930.440 4.993.885 4.993.885 474.119 4.516.298 10 Ol 13| îndemnizatii de delegare 102.000 72.000 1.819 11819 10.027 1.792 10.027 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 260.000 140.000 131.699 131.699 131.699 10 Oi 30| Alte drepturi salariale in bani 19.165.130: 4.749.440 4.623.460 4.550.986 5.148 4.703.804 10 02 Cheltuieli salariale în natura 96.640 92.440 10 02 04| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 4.200 10 02 30| Alte drepturi salariale în natura 92.440 92.440 10 03 Contributi 40.122.030 19.521.630 18.842.671 18.828.447 18.008 6T8 819. 18.307.088 10 03 Q1| Contributii de asigurari sociale de stat 30.181.060 14.641.100 14.148.073 14.137.826 13.531.805 606.021 13.827.505 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 711.770 361.610 355.127 354.867 14.165 322.600 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.684.140 3.618.880 3. 164.573 0.463 3.528.684

Pag. 6 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli legale angajament n tol |graf|Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente tol | capi-j ra- | pa / | îi- | ne4 Denumire indicator anuale A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 s 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 245.950 148.390 142.269 142.427 136.427 5.700 159.600 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 23.450 11.780 1.772 1172 11.772 11.956 10 03 06 Contribuiii pentru concedii si ermnizatii 1.275.660 139.876 654.967 653.166 623.801 29.365 562.663 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 179.077.780 127.605.820 1153.441.260 115.027.750 97.081.270 17.946.480 92.344.252 20 91 Bunuri si servicii 62.580.150 46.117.176 41.735.754 33.849.071 7.886.683 35.551.090 20 01 Ol Furnituri de birou 628.820: 482.700 373.008 32419 318.756 33.723 314412 20 01 02, Materiale pentru curatenie 410.970 314.620 240.146 240.679 221.863 13.816 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 23.929.690 19.687.230 19.276.959 19.260.319 17.365.394 1.894.925 20 01 04| Apa, canal si salubritate 13.878.590 11.893.790 11.692.434 11.678.887 10.051.756 1.627.131 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 444.220 366.160 264.502 256.896 234.669 22227 20 01 06| Piese de schimb 356.660 214.660 101.738 73.948 73.346 602 75.355 ri 20 Oi 07| Transport 144.860 81.700 72. II BAT 75.066 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.708.240 1.163.466 980.822 943 488 902. a a n gi = 859.072 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.308.250 97 822.216 704.841 117375 627.071 na a a = s = a ci 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru % = 8 «+ s a A intretinere si functionare 19.969.850 10.940.620 8.170.682 8.012.671 3.903. 3.701.017 E m 3.569.762 a H & 20 02 Reparatii curente 49.065.490 34.360.830 30.185.433 30.165.144 16.595. 89.653 20 3 Hrana 2.039.580. 4.571.230 936.742 936.729 936.729 859.473 20 03 01| Hrana pentru oameni 1.588.760 1218310 750.503 150.490 750.490 698.157 20 03 02| Hrana pentru animale 430.820 352.920 186.239 186.239 36.239 161.316 20 04 Medicamente si materiale sanitare 236.420 169.950 31.527 31,527 31.109 418 19.050

Pag. 7 - lei- Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheituiefi legale angajament ba irina tol |graf| Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective Ha finele cumulate perioadei de raportare Angajamente capi-, ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator anuale A B 1 2 3 4 n m we Ra n 20 04 01| Medicamente 156.790 111.000 28.901 28.901 28.483 20 04 02| Materiale sanitare 66.840 47.420 24 24 24 1.753 20 04 03| Reactivi 3 20 04 04| Dezinfectanti 12.790 11.530 2.602 2.602 2.602 1.506 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.516.140. 2.122.630 1794815 1.780.373 1.736.132 44; 286.734 20 05 01| Uniforme si echipament 379.100 334.480 22; wm 995 225.997 224,522 1.473 2484 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 195.000 3 = ci 25 2: 625 22.625 22,625 4308 20 05 30| Alte obiecte de inventar 2.942.040 1.75 a 52. a 546.191 1.531.953 1.488.985 42.968 279942 20 06 Deplasari, detasari, transferari 599.060 474.560 201.401 a E = & s < a a 000 191.124 20 06 01| Deplasari înterne, detasari, transferari 422.060 336.560 133.458 146.627 145.627 1.000 145911 20 06 02| Deplasari în strainatate 177.000; 138.000 47.943 41213 45213 2.000 45.213 20 09 Materiale de laborator 2970 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 39.700 34.700 16.700 16.670 15.216 1454 16.535 20 12 Consultanta si expertiza 55.000 39.000 4040 4.040 4.040 4040 20 13 Pregatire profesionala 376.600 256.900 20.247 20.228 10.992 9.236 10.983 20 14 Protectia muncii 389.370 4,620 199.502 199.502 154.785 44717 108.298 20 15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.000 20.000 5.084 5.084 5.084 3.959 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 390.000 590.000 556.079 518.090: 465.221 52.869 465.374 200 30 Alte cheltuieli 39.117.308 41 584230 39.491.503 39.420.567 33.086.669 6.333.898 32.937.937 20 30 01| Reclama si publicitate 58.800 43.000 14.333 1.517 11537 15.099 20 30 02| Protocol si reprezentare 130.000 65.000 17.643 11.339 11.339 15.484

Pag. 8 - lei- Capi- tol Sub-: capi-, tol Pa- ra- graf Titlu pa/ Ar- ti- col Ali Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimei striale la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente legate Piati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 2 1 3 30 40 40 Oi Oi 01 01 oi OI 03 | Prime de asigurare non-viata 04| Chi 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IN DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne 01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantaie Dobanzi aferente daioriei publice externe 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Alte dobanzi 05| Dobanzi fa operatiunile de leasing TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente 01| Transferuri catre institutii publice 39| Transferuri din bugetele consiliilor 1.734.260 53.070.491 32.123.749 17.664.900: 12.174.990 10.674.990 1.500.000 2.310.250. 110.250 2.200.000 3.179.660 3.179 660 73.750.008 73.750.600 8.687.180 3.580, 30 2.812.000 915.370 4.903.491 35.655.369 10.393.730 6.960.820 5.460.820 1.500.600 1.310.250 118.250 1.200.000 2.122.666 2.122.660 69.750.000 69.750.008 3.891.980 2.619.100 1.378.500 341.101 4.772.606 34.145.820 6.888.017 4.231.576 946.449 946.449 1.709.992 1.709.992 63.492.356 68.492.356 1.716.543 1.079.393 540.781 4.772.606 34.084.324 6.888.017 4231576 946.449 926.449 1.709.992 1.709.992 68.492.356 1.079.393 494.006 1.038.181 31.511.626 6.858.017 4231.57 946.449 946.449 1.709.992 1.709.992 59.500.008 59.500.000 46.775 3.714.475 2.572.698 a De zi 2 a 8.992.358 494.437 881.669 33.531.248 6.636.737 3.980.296 3.980.296 946.449 946.449 1.709.992 1.709.992 64.251.995 64.251.995 1.734.119 1.710.543 1.073.395

Pag. 3 - lei- Capi- tal Sub- capi- tal Pa- ra- grai Gra- pa / Titlu Ar- îi col Ah ne Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente legale Piati efectuate Angajamente legate de platit Cheftuieli efective B 2 3 n 71=5-6 nn AO n nn A 56 36 56 56 56 56 56 56 56 56 91 91 91 Ol oi 02 oi 02 03 01 locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Transferuri de capital Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe de dezvoltare TITLUL VIII PROIECTE CU F NTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala“) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile*) Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala* Finantarea externa nerambursabila Chletuieli necligibile*) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationala*) 1.330.330 1.002.600 238.000 238.000 3.106.850. 1.272.880 5.106.850 1.272.886 17.510 17.510 17.510 17.510 17.510 17.510 242.104.700 98. Ss a a e = 84.083.500 36.041.780 43.324.300 19.642.420 33.189.800 7.569.400 4.089.230 3.596.780 3.313.180 1482210 1.453.810 1.920.340 1.665.140 194.230 194.230 1534.269.420 59.075.780 38.590.470 25.391.290 637.148 721.286 721.286 19.148.907 6.401.769 5.078 5.792.055 001.636 963.659 66.422 867.068 32.169 11.760.132 1.223.816 721.280 721.280 19.148.907 6.401.769 8.078 5.792.055 601.636 965.659 66.422 867.068 32.169 11.760.132 7.223.810 637.148 721.280 18,833,477 6.400.346 8.078 5.790.632 601.636 965.659 06.422 867.068 32.169 11,546.125 7.009.803 1423 214.007 214.907 637.148 23.576 23.57% 1.073.834 965.117 936.399 28718 20

Pag. 10 - lei- Capi-| Sub-| Pa- tol Credite bugetare Angajamente anuale Angajamente Angajamente Plati lezate Credite de angajament aprobate trimestrial tol |graij Tiflu | col | at aprobate rimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare ra- Denumire indicator A B 1 2 DI 3 6 '7=5-6 8 56 03 02| Finantarea externa nerambursabila 88.540.340 26.545.880 4.481.510 448) 510. 4.481 510 56 03 03 | Cheltuieli necligibile*) 7.138.610 7.138.610 54812 54.812 54812 20 56 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 38.000 30.000 56 07 01| Finantarea nationala*) 8.000 8.000 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 22.000 22.000 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 125.000 62.500 = a = Ş m a = x 4 =) 56 15 Ol | Finantare nationala 70.160 35.080 a m m n m = ci TE a ci n ma a ci 56 15 02| Finantarea externa nerambursabi 54.840 27.426 18.992 18.992 18.992 1 a = di 56 15 03| Cheltuieli neeligibile 07 = 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 15.998.300 9.191.770 8.312.264 8.312.264 6.758.258: 1.553.981 3.829.703 57 02 Ajutoare sociale 15.998.300 9.191.770 8.312.264 8.312.264 6.758.283 1.553.981 3.829.703 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 15.709.306 8.902.770 8.023.739 8.023.739 6.469.758 1.553.981 5.530.935 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 289.000 289.000 288.525 288.525 288.525 298.768 58 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 3.700.000 2.220.000 1.314.876 131487 1.511.373 59 0I Burse 2.000.060 1.020.000 1.009.032 1.009.032 1.009.032 994.183 59 02 Ajutoare pentru daune provocaie de e ş m a calamitati naturale 200.000; 200.000 305. 3 59 7 Despagubiri civile 1.500.000: 1.000.800 305.844 305.844 “m 53.33. = 7% CHELTUIELI DE CAPITAL 1035.666.470: 91.227.500 71.370.549 71.370.549 67.926.257 3444292 444292 55.553.353 i ra 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1035.666.470 91.227.500 71.370.549 71.370.549 67.926.257 = a a ci 55. A 71 ol Active fixe 105.666.470 91.227.500 71.370.549 71.370.549 67.926.257 53.353 a < S = 71 Ol Ql, Constructii 85.890.790. 77.241.338 62479.14 62.479.134 59.054.930 04 44.080.937 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 10.614.500 7.358.860 6.186.942 6.186.942 6.186.942 480.645

Capi- tol Sub- capi-i tol Pa- ra- grai Gru- pa/ Titlu Ar- fi- coi Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale Angajamente aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale bugetare cumulate Angajamente legale efectuate Angajamente Plafi Cheltuieli legale de platit efective B 1 7” "7 78 81 81 81 81 81 81 81 84 85 85 Ol Ol Ol 01 ol oi 01 01 30 ol 01 02 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe din fondul de garantare Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Tittut XV PLATI EFECTUATE IN AN PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) 1.110.358 30.000 7.510.830 5.516.960 2.654.473 18.165.740 10.602.590 7.461.071 18.165.740 10.602.590 7.467.073 1.437.590 4.902.590 3.267.071 1.458.570 923.570 445.545 5.979.020 3.979.020 2.821.526 10.728.130 5.700.000 4.200.080 1.500.800 1.500.000 9.228.150 4.200.000 4.200.000 -225.917 -196.69) 30.000 2654473 7.467.071 746787) 3.267.871 4.200.000 -196.691 50.000 163.225 20.088 3.267.071 2 e + 2.821.526: e a a a ci +4,200.0068 00.000 -225.917 -196.691 -29.226

Pag. 12 - lei- Capi-| Sub- tol | capi-| tal Pa- ra- graf) Gru- pa / Titlu col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajumente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 wo 7=5-6 8 53100 02 53102 01 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 m Oi Ol 01 OI 06 12 13 Ol 04 05 06 OL 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte sporuri Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL HI BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumnituri de bi U Materiale pentru curatenie 73.005.660 50.207.590 47.165.840 24.845.000 19.391.090 18.329.570 576.000 434.520 51.000 3.453.910 3.997.430 97.050 1.055.200 30.260 23.458 14.349.960 192 530 123.420 41.944.190 27.586.390 25.588.440 13.986.080 10.893.920 10.299.860 327.060 239.000 5.000 092.160 a mi 221.650 54.970 591.870 17.890 194.000 10.602.360 6.869.480 101.260 67.190 34.443.282 24.756.392 24.237.761 4.887.708 11.676.088 3.211.620 2.381.098 56.969 508.195 17.166 11.772 136.420 34.070.498 24.383.608 23.864.977 14.887.708 676.083 069.870 = a = a a ci 381.098 36.969 608.195 17.166 11.772 136.420: 8.671.423 6.133.381 84.208 49.153 28.324.606 18.648.669 18.130.038 13.117.170 10.310.687 9.772.057 321.509 216.176 951 806.483 094.239 50.110 15.089 111.689 4.707.012. 2.286.718 71.369 47.641 a 745.892 ma 734939 734939 1.770.538 1.365.401 1.297.813 29021 1792 405.137 256.859 6.859 84611 2.8077 24731 «a 964.401 846.663 a 26.751.409 18.068.216 17.542.898 13.229.405 10.409.392 9.861.323 336.793 z & = ci ci 117.724 30.684 e = a a A 11.956 95.534 4.007.649 2.270.364 87.198 48074

Pag. 13 -lei- Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli 1 legale angajament n Si tal |graf| Titlu| col | at > aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente capi-| ra- | pa / | ti- | ne+ Denumire indicator anuale A B 1 2 3 o "a 7=5-6 5 20 01 03| Incalzit, luminat forta motrica 927.690 599.000 333.000 366.360 3 € a și a 34074 312074 20 01 04| Apa, canal si salubritate 116.000 63.000 51.000 37.453 a d s 1.201 32.393 30.958 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 75.000 40.008 39.030 38.750 = = d = 20 01 06| Piese de schimb 200.000. 120.006 584 46.794 46.192 602 20 Oi 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 866.000 531.000 443.177 415.170 a a 8 a a 21.518 395.873 20 01 30) Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 11.849.320 5.348.120 35.095.493 1.320.576. 3.774.517 1.318.583 20 02 Reparatii curente „320.000 1.340.000 604.878 604.878 242.468 17275 17.275 17.271 = 20 04 Medicamente si materiale sanitare 24.850 20 04 01| Medicamente 24.850 17.275 17.275 17.271 4 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 223.970 151.770 128.267 118.804 97.604. 21.200 18.849 20 05 30| Alte obiecte de inventar 223.970 151.776 128.267 118.804 97.604 21.200 18.849 20 06 Deplasari, detasari, transferari 230.810 136.810 39.077 31.516 28.516 3.060 12.765 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 136.810 74.810 36.347 29.516 25.516 1.000 12.765 20 06 02| Deplasari in strainatate 94.000 62.000 2.730 2.000 2.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 31.000 17.000 7.640 7.610 6322 1.288 7.609 Pregatire profesionala 133.200 71.200 17.328 17.309 8.073 9.236 8.064 n wa _ sI Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 970.000 370.000 549.229 511.240 458.371 52.869 459.124 20 30 Alte cheltuieli 2.537.050 1.421.250 1.299.875 1229.42 1.199.271 30.141 985.406 20 30 01| Reclama si publicitate 45.800 30.000 3.840 6.024 6.024 9.606 20 30 02| Protocolsi reprezentare 130.008 65.000 17.643 11.339 11.339

Pag. 14 E > Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- |Gru- grai| Tiflu pa/ Ar- ti- col Ali ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimestriale 12 finele cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platii Cheltuieli t efective A B 2 3 71=5-6 20 20 59 59 70 7” 7 71 71 71 71 01 10 30 30 17 91 91 91 ol OI 01 01 03 Di Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Tittul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65.008 30.000 ni 296.250 1.296.250 500.000 1.000.008 1.500.000 1.000.000 3.041.750 1.997.950 3.041.750 1.997.958 3.041.750 1.997.950 800.000 800.000 1.888.000 844.200 5.132 570 3.964.070 3.674.000 3.040.500 830.000 830.000 21.823 1.231.569 303.844 305.844 520.639 520.639 520.639 441323 -2.008 -2.008 -2.008 -2.008 2.798.873 2.353.328 747.540 5 m A n 1.190.519 305.844 305.844 528.639 520.639 520.633 447.325 -2.008 -2.808 -2.008 -2.008 2.798.873 = a a Fă A a ci 147.540 305.844 520.639 520.639 520.639 447.325 -2.008 -2.008 -2.008 -2.008 2.787.926 2342375 747.540 30.141 941.786 401.831 10.953 2.046.456 10.953 2.046.456

Pag. 15 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali: Credite bugetare tol Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli : legale E angajament ! tinta E tol |graf|Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente ra-| pa/ | ti- | ne4 Denumire indicator anuale A B 1 2 3 wo n 1=5-6 8 10 0i Cheltuieli salariale in bani 157.560 151.560 747540 747.540 747.540 747.540 10 Oi 12, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 757.566 757.560 741540 147. = TA 747.540 741540 10 02 Cheltuieli salariale in natura 92.440 92.440 10 02 30| Alte drepturi salariale in natura 92.440 92 o 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 812.000 812.000 326.393 526.393 515.4 10.953 225.521 20 Ol Bunuri si servicii 7.520 7.520 3.000 3.000 3.000 3.000 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 7.520 7520 3.000 3.000 3.000 3.000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 401.000 401.000 350.064 350.064 350.064 67.077 20 05 30| Alte obiecte de inventar 401.000 401.000 350.064 330.064 350.064 67.077 20 30 Alte cheltuieli 403.480 403.480 173.329 173.329 162.376 10.953 155.444 20 30 30| Alte cheltnieli cu bunuri si servicii 403.480 403.480 173.329 173.329 162.376 10.953 155.444 5I TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.012.000 1.378.500 1.079.395 1.079.395 1.879.395 1.073. a = st oi Transferuri curente 2.012.000 1.378.500 1.079.385 1.078.395 1.079.395 1.073. Ci a a = Si 01 01| Transferuri catre institutiile publice 2.012.000 1.378.500 1.079.395 1.079.395 1.079.395 1.073. 79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.458.570 923.570 44 = A a < * = < = a a 54; sI TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 1.458.570: 923.570 44; A a ş 3 a 2 7 : = A A a 7 A St Al Rambursari de credite externe 1458570 923570 445.545 445.545 445. SI 01 02| Rambursari de credite externe din fondul de garantare 1.458.570 923.57 445.545 445.545 445.545 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 17.664.900 10.393.730 6.588.017 6.388.017 6.888.017 6.636.731 e > m n 01 CHELTUIELI CURENTE 17.664.900 10.393.730 6.888.017 6.888.017 6,858.017 6.636.737 30 TITLUL IN DOBANZI 17.664.900 10.393.730 6.888.017 6.888.017 6.888.017 6.636.737 30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 12.174.990 6.960.820 4.231.576 4231516 4.231.576 3.950.296

Pag. 16 -lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli angajament tol |graf] Titlu col | at sa] aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective 1a finele cumulate perioadei de raportare Ă B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 30 01 Ol | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 18.674.990 5.460.820 4231.57 4) s e a ca 231,576 3.980.296 30 01 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantate 1.500.000 1.500.000 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 2310250 1.310.258 946.449 946.449 946.449 946.449 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 110.250 110.256 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 2.200.000 1.200.000 946.449 946.449 946.449 30 03 Alte dobanzi -179.660 ci 122.660 1.709.992 1.709.992 1.709.992 1.705.592 ci 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 3.179.660 122.660 1.709.992 1.709.992 1.709.982 1.709.992 6000 02 Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.466.390 7.908.490 6.803.211 6.779.824 5.846.666 933.158 3.848.088 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.466.390 7.908.490 6.803.211 6.779.824 01 CHELTUIELI CURENTE 12.163.610 7.624.610 6.799.206 6.775.819 m 846.666 933.158 842.661 933.158 5.763.845 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.500.000 5.428.000 5.741.684 5.741.684 4.873.382 870.302 4.896.993 FĂ 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 6.935.000 3.999.000 4.543.028 4,543.028 „853.980 689.048 3.834.014 ră 10 Ol Ol Salarii de baza 6.830.000 3.946.000 4.497.964 4.497.964 808.916 689.048 3.799.988 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 105.000 53.000 45.064 45.064 m 03 Contributii 2.565.000 1.429.006 1.198.656 1.198.656 181.254 1.062.979 10 3 Ol | Contributii de asigurari sociale de stat 1.943.000 1.082.000 933.135 933.135 191.985 141.150 802.180 a a 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 34.000 20.000 20.625 20.625 17.513 17.730 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de

Pag. 17 -lei- Capi-i Suh-i tol | capi- tal Pa- ra- graf] Gru- pa/ Ar- fi- Titiu| col Ati ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective 2 m n 7=5-6 8 10 91 91 92 3 03 04 04 05 03 04 06 91 92 03 04 095 96 08 99 01 01 sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, iv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentra intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament 367.000 21.000 2.463.610 735.500 3.800 14.000 147.000 16.000 80.000 20.000 F08.500 90.000 255.000 90.000 24.080 24.000 5.000 5.008 540.000 285.000 313.000 12.000 1.996.610 28.500 5.000 8.508 113.506 8.000 30.006 20.000 58.500 90.000 145.000 90.000 24.000 24.000 53.000 53.000 480.000 285.000 231.983 12813 54.544 6.574 28.800 4725 43.063 87.823 4.638 1.750 1.750 334.706 1.034.133 43.860 196.944 10.960 91279 259.207 1.078 28.750 4729 43,860 40.048 328.454 199.869 199378 1.953 11.100 10.835 3.817 63.354 5.216 48.961 4.674 1734 1734

Pag. 18 - let- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de angajament Angajamente Angajamente Angajamente Plati legal Cheltuieli egale legale efectuate de platit efective tol |capi-l ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale aprobate trimestriale bugetare la finele cumulate perioadei de raportare tol |graf| Titlu| col | at A B 1 2 3 4 > a ÎI m o m 20 05 Ş A Alte obiecte de înventar 255.000: 195.000 133.366 128.585 128.583 21743 20 06 Depiasari, detasari, transferari 94.00 84.800 422 422 422 570 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 81.800 16.806 422 422 42 s70 20 06 02| Deplasari in strainatate 13.000 8.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 25.000 10.000 4.649 4649 4,649 401 20 13 Pregatire profesionala 75.000 70.000 2.619 2.619 = = ci 2619 20 14 Protectin muncii 13.000 15.000 20 13 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.000 20.000 5.084 3.084 3.084 3.959 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.000 20.000 6.850 6.250 20 30 Alte cheltuieli BI9310 649310 408.638 408.165 357.619 50.546 353.004 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 37.000 37.000 1.146 7119 7.119 1.119 20 30 04| Chirii 600.000 450.000 327.027 327.027 276.481 50.546 327.027 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 182.310 162.310 14465 74.019 74.019 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 200.000 210.000 211.346 59 02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 208.000 200.000 211.346 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 302.780 283.880 4.005 4.005 4.005 84.243 "7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 302.780 283.880 4.005 4.005 4.005 71 OI Active fixe 302.780 283.880 4.005 4.005 4.005 71 Ol Ol | Constructii 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de

Pag. 19 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- tol | capi-| ra-| pa/ tol |graf Titlu Ar ti- col ne4 Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Piati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 a 7" 71 6300 02 6502 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 01 01 01 01 Ol Oi 01 02 ca a oo 03 transport 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani 01 | Salarii de baza 05| Sporuri pentru conditii de munca 06| Alte sporuri 09 | Prima de vacanta 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 11 | Fond aferent platii cu ora 12 Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitati 30 | Alte drepturi salariale in bani Chektuieli salariale in natura 04| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Contributii Gl | Contributii de asigurari sociale de stat 02 | Contributii de asigurari de somaj 277.380 25400 2354.373.300 149.044.250 147.321.060 106.032.000 79.132.680 33.635.670 1513.480 2.270.206 736.740 a ci 70.210 410 18.705.970 4.200 4200 26.875.120 20.327.360 485.890 277380 6.500 1533.840.990 82.617.400 81.674.750 32.535.000 40.771.660 33.278.420 253.130 673.100 1.108 266.630 1.927.760 13.580 4.355.940 11.763.340 8.915.140 4005 138.954.564 80.543.099 80.244.599 52.079.106 40.771.614 3.278.413 1.927.754 13.573 4.355.934 11.307.492 8.463.587 224.440 4.003 138.850. 22 80.543.099 80.244.599 52.079.106 40.771.614 33278445 a 53.127 875.095 1.092 266.624. 1.927.754 13.573 4.355.934 11307492 8.463.587 224.440 4.005 126.162.544. 74.260.049 1.092 266.624 1.927.754 13.573 4.355.934 11.307.492 8.463.587 6.152.199 ca = = 5 a n & e a 2233 120.691.439 74,510.278 74.440.854 33.021.140 33.844.930 262.047 678.448 1.092 282.509 1.983.653 13.450 4.436.190 11.516.819 8.701.360 204.878

Pag. 20 -lei- Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheifuteli si angajament aprobat tri iale legale tol |graf| col | at aprobate rimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare tol | capi-| ra- | pa / | fi- | ned Denumire indicator anuale A B 1 2 3 4 o E 1-5-6 8 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.081.830 2.106.000 = = ” s ri 2.105.579 2,105,579 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 145.980 87.200 87129 82.129 109.839 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 834.060 430.000 426151 426.751 426.151 20 TITLUL ÎI BUNURI SE SERVICII 36.803.800 26.002.020 26.001.6i a 26.001.653 19.849.456 6.152.199 19.323.916 20 01 Bunuri si servicii 20.483.950 18.539.470 18.539.413 18539413 16.194.681 2.344.732 16.694.358 20 01 01| Fumnituri de birou 229.800 229.500 229.792 229.792 203.568 26.224 168.197 < m” și a = A pi 20 01 02| Materiale pentru curatenie 132.520 152.526 15 135.939 16.575 115.055 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 14.531.350 12.807.560 12.807.560 12.807.560 11.411.661 1.395.899 12.681.624 20 01 04| Apa, canal si salubritate S = < ci 2.461.840 ni 461.831 2.461.831 1.951.425 510.406 1.626.060 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 91.566 91.560 91.551 91.551 84324 7227 = = = în 20 01 06| Piese de schimb 2.450 2.450 2445 2.445 2.445 = = & ci 20 Ol 07| Transport 11.210 11.210 11210 11.210 11210 15.005 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ci a 720 332, E ci A m a FA = a R 3 311.692 21.021 268.120 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 300.000 288.210 288.204 288.204. 206.675 81529 162.877 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2.370.500 2.161.600 2161393 = & a 5 ci 1875742 285.851 1595 716 = = Ss ci > Ci ci = = “a < ș i 20 02 Reparatii curente 9.504.500 2.360.560 2.360.557 17.864 1.788.315 20 04 Medicamente si materi 2.000 680 679 679 67 679 20 04 01| Medicamente 1.500 680 679 67 5 679 20 04 02| Materiale sanitare 500: 32.000 271.460 271.459 271.459 249.887 21.57, 20 053 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4402

Pag. 21 -lei- Capi-[ Sub- tal capi-| tol Pa-|Gru- graf Titlu pa / ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angsjamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 7=5-6 56 56 56 56 56 36 56 56 035 03 05 9 9 09 N" 01 Ol Oi 02 02 02 07 91 Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari inierne, detasari, transferari Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Chletieli neeligibile*) Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 30.000 185.000 1.197.000 450 450 2.970 1.700 20.000 311.330 4.644.900 4.368.491 276.409 1.412.960 303.966 173.420 130.540 1.079.000 151.790 883.010 44.200 30.000 vi 580 a a e ci = 1.700 300 182.500 4.644.900 4.363.491 276.409 1.412.960 303.960 173.420 130.540 1.079.000 151.790 883.010 44.200 30.000 = m a a ci & 1.673 300 243 4.644.898 4.368.491 276.407 848.759 61.379 1.826 53.553 787.380 66.422 688.789 32.169 4.368.491 276.407 848.753 787.380 06.422 688.789 32.169 1.673 300 138.093 981.019 704.612 216.407 848.759 a = a 44.152 663.879 ră = E = a < 5 „a 4.308 80.094 4 4 1.673 300 93.236 660.912 179.121 802.600 19.215 2.450 16.763 754.667 28.718

Capi- toli Sub- capi- toi Gru- pa/ Titlu Ar- ti- cal Al ne at Denumire indicator Crodite de angajament Credite bugetare anuale aprobate Ta finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieti legale de platit efective B 2 n 7=5-6 8 56 56 57 57 57 57 59 59 70 71 7 n" 7" 7” 71 85 85 07 07 ŞI > 01 Ol Ol Ol UI Ol 01 01 i 02 i 02 OL 02 01 Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura TITLUL KX ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent Plati efectuate în anii precedenti si 3.000 22.000 1.072.300 1.072.300 783.300 283.000 2.800.000: 2.000.000 1.723.190: 1.723.190: 1.723.190: 1.693.590: 29.600: 5.000 22.080 704.770 704.770 415.776 289.008 1.020.000 1.028.000 942.650 942.650 942.650 913.050 29.600 306.047 306.847 17.522 288.525 1.009.032 1.089.032 n = 8 a = a -7.153 -17.153 306.047 306.047 17.522 288.525 1.009.032 1.009.032 315.653 315.653 315.653 315.653 -17.133 -7.153 -17.153 306.047 306.047 17,522 288.525 1.009,032 1.009.032 184,802 184.802 184.502 184.802 -17.153 299015 299.015 247 298.768 994.183 994.183 130.851 69424 130.851 69.424 130.831 09.424 130.851 29.609 12.594

Pag. 23 - lei- Capi-l Sub-i Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credife de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli legale angajament E fact. i tol [graf] Titlu| col | at sn aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective ta finele cumulate perioadei de raportare Angajamente tal | capi-j ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale A B 1 2 3 a e a i d vw n recuperate in anul curent (SF) -17.153 17.153 -17.133 6602 SANATATE 13.301.020 7.815.640 5.611.688 5.611.688 5.532.748 78.940 Ol CHELTUIELI CURENTE 12.209.160 6.778.780 5.553.959 5.555.959 5.471.019 78.940 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.550.000 2.031.000 1.921.310 1.921.310 1.921.310 1.916.237 10 Oi Cheltuieli salariale in bani 2.743.000 1.580.000 1.502.564 1.502.564 1.502.564 1. < 3 n zi & E 10 Oi Ol | Salarii de baza 2.743.000 1.580.000 1.502.564 1.502.564 1,502.564 1. 10 03 Contributi < 3 n ci s A 807.000 431.000 418.746 418.746 418.746 e = a * 10 03 Oi | Contributii de asigurari sociale de stat 573.000 325.000 313.363 = ş 1 Ci 313.363 313.363 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 14.000 3.008 7.200 E 3 A i 7.200 7200 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 159.008 87.000 78.133 781 = 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 8.000: 4.000 = a A ca 3 a a = a a n a = 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 51.000 27.006 16.827 16.827 16.827 11.754 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.313.130 3.233.720 ci 912.190 ri 912.19 2.833.250 18.940 2344695 20 02 Reparatii curente 3.122.000 3.100.000 2.888.161 2.809.224 78.940 2.320.666 ci 20 04 Medicamente si materiale sanitare HO 61.600 20 04 01| Medicamente 61.200 30.600 20 04 02| Materiale sanitare 49.810 31.000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 15.720 15.720 20 05 01| Uniforme si echipament 15.720 15.720 20 13 Pregatire profesionala 32.400 32.400 20 3 Alte cheltuieli = 3 = a 26.000 24.029 24.029 24.029 24.029 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = s a ci 26.000 24.029 24.029 24.029

Pag. 24 -lei- [Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- Ta- grai Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente egale Angajamente Plati | legale efectuate de platit Cheltuieli efective B 2 6702 51 51 31 51 56 56 36 70 71 71 71 71 71 01 01 01 01 01 01 oi 01 01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Transferuri de capital Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltar Regionala (FEDR) Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constmeii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE 5.344.850 238.000 238.000 5.106.850 3.106.850 1.180 1.180 1.180 1.091.860 1.091.860 1.091.360 80540 200.000 831.320, 55.172.090 44212090 1.510.880 238.008 238.000 1.272.880 1.272.880 1.180 1.180 1.180 1.036.860 1.036.860 1.036.860 60.540 200.000 176.325 40.216.960 31.222.430 721.280 1.179 1.179 1179 55.729 55.729 34.427.761 29.940.180 721.280 1179 55.729 34.323.719 29.836.138 721.286 1.179 1179 1.179 35.729 = Ei n m = a a A n 5: 725 30.719.807 3.603.912 28.127.631 1.708.487 e = A = 23.376 23.576 27.155.293 26.772.240

Pag. 25 - lel- Capi- tal Sub- capi-| tol ra- graii Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare Credite bugetare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente tegale de platit Cheltuieţi efective B 2 3 5 7=5-6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 Ol 01 91 91 01 oi 01 OI of 03 03 a So cr 03 oi Ol Ol Ol 01 05 06 10 12 13 16 30 01 04 06 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica 9.626.000 7791.480 5.214.920 492.100 222.800 82.000 1.210.300 40.000 260.000 269.360 1.834.520 18.540 56.780 31.083.270 1.965.820 50.920 353.000 39.840 6.147.740 3.042 660 3.230.160 272.100 121.800 48.000 941.300 35.008 140.000 254.300 105.080 839.638 19.360 201.900 11.220 32.970 21.634.370 1.486.160 22.500 344.670 6.058.115 3.011.073 3.217.137 260.776 120.821 37943 1.054.474 9.024 131.699 179.199 1.047.042 193.789 11.828 20.104 21.229.169 1.384.038 18.415 10.601 321.132 5.971.412 260.776 120.821 1054474 9.024 131.699 106.725 1.032.813 793.681 17.133 182.010 11.686 1.366.699 17.968 10.601 327.732 3.871.412 4.938.599 1.686 19503.34 1.315.708 17.968 10.601 327732 1.708.487 50.991 6.084.602 53.021.175 3.148 498 260.035 19721 5.129 1.087.854 9024 131.699 226.215 1.063.427 807.059 17.366 193.431 34.056 20.638.299 1.308.843 16074 1.356 295.276

Paz. 26 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- tol | capi-j ra- | pa/ toi |graf| Fitlu Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Piati efectuate Angajamente Cheltuieli tegale de platit efective B 2 n i oi i 01 01 01 01 02 3 3 05 05 03 06 06 06 1 13 14 30 30 30 Ol 02 01 04 Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracier functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transierari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Chirii 138.700 398.000 585.700 170.000 450.820 450.820 726.080 19.080 707.000 213.000 165.000 30,008 9.000 3.000 18.800 27.524.750 1.000 102.000 81.500 503.000 407.000 155.000 332.920 656.080 19.088 637.006 203.006 155.000 50.000 8.000 3.008 14.000 18.754.210 11.000 87.000 72.126 479.248 406111 110.443 186.239 186.239 635.603 19.073 516.530 160.811 115.598 1472 1770 18.738.791 21.878 65.419 476333 406.111 118.445 186.239 186.239 633.603 9.073 616.530 160.811 115.598 45213 1472 11.770 738.791 5493 77.088 63.419 446.006 383.453 92.991 186.239 186.239 635.407 19.073 616.334. 160.811 1,472 11.770 17.098.945 3.493 77.088 a 65.416 30333 391.218 20.658 467.079 64.076 161.316 161.316 196 71.205 196 71.205 131.875 45.213 100 1.639.846

Pag. 27 -lei- Capi-! Sub-| Pa-|Gru- tol | capi-| ra-| pa / tol |grat| Tithr cal ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente egale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 6 7=5-6 8 56 56 56 56 56 56 56 36 70 71 71 71 VE 71 71 84 Di oi oi 01 Oi 01 i 01 01 30 91 02 03 01 02 01 02 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Enropean de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala* Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile*) Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe - Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobifier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 27.411.750 18.656.210 3.582.820 ca 440.320 3.377.820 377.820 CI 736.300 736.300 2.632.000 2.632.000 9.520 9.520 125.000 62.506 70.160 35.080 54.840 27.420 10.960.600 8.994,53 10.960.000 8.994.530 10.960.000 8.994.530) 9.765 550 8.340.080 967.006 427.000 227.450 227.450 18.656.210 2.652.896 2.631.549 = a a s ci 21.347 2333 18.992 4.487.598 4.487.598 4487.59 4.227.226 30.000 18.656.210 2.631.549 232 2.631.297 4.487 598 4481598 4.487.598 427 a a = 30.000 17.016.364 2.652.896 2.631.297 2.355 18.992 50.000 210.372 1.639.546 a a s 18.767.856 49.339 27.994 27994 178.386 32.359

Pag. 28 -lei- Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- ra- toi graf; Titlu pa / ti- cal Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perivadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 2 7=5-& 6802 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 oi 01 01 01 Ol Oi Ol Ol ma ca [| 01 01 02 03 06 10 ra e = 01 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate în bani Salarii de baza Salarii de merit Spornuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizaiii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 36.835.940 36.682.520 12.372.000 9.788.320 4.302.740 450.000 131.080 224.700 4.479.000 11.000 189.800 2.583.680 1.939.830 49.410 489.090 23.190.990 23.021.700 1.658.590 3.980.340 2.650.640 74.660 127840 2.979.000 9.008 1.255.680 34.180 16.610 -17 -17 18.372.016 18.309.756 1.643.350 88.327 1.656 517 1.251.028 28.430 s 2 A ci a -17 -7 -7 18.372.016 18.309.756 7.643.350: 76.761 106.532 1.000 2.933.107 a a = Ha a d 1.656.517 1.251.028 28.430 = > = ci -17 -17 15.649.940 15.607.768 6.563.511 5.140.427 2.410.036 90.156 1,000 < ci 487.409 52 83.179 1.423.084 1.073.016 2.722.076 2.701.988 1.079.839 846.406 8.166 16376 445.698 3.148 = = = 178012 4.194 44.923 14.741.360 6.579.206 5.149.029 242477& 10.564 95.109 2.517.129 52 41.399 1.438.177 1.085.819 24742 268.071

Pag. 29 - tei- Capi- tol Sub- capi-| fel Pa-|Gru- ra- graf] Titu pa/ ti- col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente Plati legale efectuate Angajamente tegale de platit Cheltuieli efective B 2 10 10 Ol Ol 91 01 91 091 91 91 01 91 02 03 3 04 04 04 04 06 06 07 08 09 91 01 02 03 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL 1 BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furniruri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Tlrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi 22.07% 83.280 5.536.410 2.612.120 130.57. 86.030; 581.810 248.750 117.800 115.010 123.650 = A m ci & 805.930 333.930 1.564.760 1.564.765 93.560 69.240 15.980 55.800 3.639.330 1.395: o 115.080 64.000 320.500 163.700 101.400 57.019 60.490 159.740 91.020 462.500 220.600 1.194.310 1.194.310 71.820 54.870 11.420 9.97 54.780 57.593 17.298 50.481 12.608 18.947 24 9.975 8.309 54.780 50.146 1.844.762 1.776.594 870.367 803.964 39.441 24783 23.360 22.631 215. 212993 a 6 A 7. 76.322 & în gi 9; 57.595 42. 17.298 60.481 88.326 12.608 279.075 256372 9.119 148.753 748.153 48.753 13.573 13.159 10.947 24 24 1.670 4634 68.168 66.403 14.660 123 2.368 9.947 496 414 414 8.681 42864 1.634.237 820.002 41.875 15.543 197.192 86.807 10.422 270.678 9.)58 696.423 696.423 18371 13.105 1733 3

Pag. 30 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de angajament Angajamente Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli tegale aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare toi | capi-j ra- | pa/ | ti- | neg Denumire indicator anuale tol |graf| Titlu cal | at 20 04 04| Dezinfectanti 12.790 11.530 2.602 2.602 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 129.370 98.600 27221 27221 27.221 13.751 20 05 01| Uniforme si echipament 9.300 9.100 549 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 10.008 16.006 20 05 39| Alte obiecte de inventar 110.078 19.500 a e a a Ha RI = a _ H a a = 20 06 Deplasari, detasari, transferari 38.000 47.500 660 660 660 660 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 38.000 29.500 560 660: 660 660 20 06 02| Deplasart in strainatate 20.000 18.006 20 11 Carti, publicarii si materiale documentare 23.000 18.000 1.266 1.266 1.100 166 3.142 20 12 Consultanta si expertiza 35.000 39.000 4.040 4.040 4.040 4040 20 13 Pregatire profesionala 113.000 86.000 > A a a a 20 14 Protectia muncii 44.240 33.120 3.487 5.487 4922 20 30 Alte cheltuieli 489.430 235 540 164.276 164.27 164.276 63.097 20 30 01| Reclama si publicitate 2.000 2.000 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 65.260 55370 23.999 23.999 23.999 24431 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 422.170: 178.176 140277 140.277 140277 38.666 si TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.330.330 1.002.600 637.148 637.148 837.148 31 0l Transferuri curente 1.330.330 1.002.600 637.148 637.148 637.148 51 01 39| Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 1.330.330 1.002.600 637.148 637.148 637.148 637.148 56 TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.517.788 2.234.180 178279 178.279 178.279 181732

Pag. 31 = lei- Pa-|Gru- ra-| pa / grai| Titlu col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimestriale Ha finele cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente tegale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli tegale de platit efective B 2 3 36 356 56 56 57 57 57 70 n 71 71 71 7" 7 84 01 01 91 OI 91 01 01 91 02 91 91 30 01 Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Chletuieli neeligibile”*' TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efeciuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) 2517780 2.234.180 1.330.420 1.302.020 1.037.330 782.130 158.430 130.030 14.926.000 8.487.000 14.926.000 8.487.000 14.926.600 8.487.000 173.420 169.290 173.420 169.290 173.420 169.290 79.200 79.200 94.220 90.090 178.279 178279 5.006.217 3.006.217 8.006.217 83.403 83.405 83.403 46.667 -23.143 -23.143 -23.143 178.279 178.279 8.008.217 8.006.217 8.006217 85.403 35.403 85.403 46.667 38.736 23.143 178.279 178.279 = m a 8 = a m a 3 46.667 18.648 -23.143 -23.143 a = 181.732 1.553.981 5.530.688 1.553.981 5.530.688 1553.98] 5.530.688 20.088 178.349 20.088 178.349 20.088 178.349 36.473 97.041 20.088 11651

Pag. 32 - lei- Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| AH Credite bugetare Credite de angajament Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legate aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare tol | capi- ra-| pa / | ti- | neg Denumire indicator tol |graf| Titlu | col] at anuale A B 1 2 3 4 o E) ? wa = o wa 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 222.319.080 124.506.890 91.060.808 91.060.808 57.636.655 3.424.153 71.930.932 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 121.336.540 67.389.560 34.040.945 34.040.945 31.721.767 319.178 21.324.306 al CHELTUIELI CURENTE 77.998.130 36.597.660 15.358.527 l 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 23.363.780 18.298.540 14.760.512 14.760, 14.004.586 i n a 5, 5.52 = 12.690.163 13.406.670 = a 1 12.850.020 20 01 Bunuri si servicii 11.416.400 7.909.400 5.418.262 5.478.26; 5.016.178 462.084 5.403.357 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 7.302.000 5.502.000 3.478.262 5.478.26 016.178 462.084 5.403.357 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 4.114.400 2.407.400 20 03 Bunuri de natura obiectelor de inventar 48.000 48.000 47.495 a & = = = & < = < 1714 a = 5 20 05 30| Alte obiecte de inventar 48.000 48.000 41.495 47.495 7174 = = = gi = 20 30 Alte cheltuieli 13.899.380 10.341.140 9.234.755 9.234.755 83 891.758 7.238.889 LI a m e as O | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 13.899.380 10.341.140 9.234.755 9.234.755 8.342.997 891.758 7.238.889 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 17.510 17.510 55 01 A. Transferuri interne 17.510 17.510 55 01 13| Programe de dezvoltare 17510 17.510 56 TITLUL Vill PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 52.616.840: 18.281.610 598.013 598.015 597.916 99 40.143 56 91 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 32.616.840 18.281.6l8 598.015 598.015 597.916 95 40143 56 01 Oi | Finantarea nattonala* 29.213.040: 10.869.710 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 17.566.800 796.460 596.991 596.991 596.892 99 39.468 56 01 03| Cheluieli neeligibile*) 5.835.000 2.615.440 1.024 a) 1.024 675 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.631.240 21.112.880 11.692.118 11.692.1 10.726.881 = = N a e & 5812617 = a = n e & 3.812.617 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 26.631.240 21.112.880 11.692.118 11692.18 10.736.881

Pag. 33 lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente tegale Plati efectuate Angajamente legale de platit efective Cheltuieli 2 3 6 7=5-6 8 71 7" 7" 71 79 81 81 81 81 31 31 01 01 oi 01 Ol Ol Ol Ol Ol 01 05 Oi 05 ol 02 Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) 26.631.240 23.445.800: 3.185.440 16.707.370 16.707.170 5.979.020 5.979.020 10.728.150 1.500.000 9.228.150 21.112.880 18.758 800 2.354.080 9.679.020 9.679.020 3.979.020 3.979.020 5.706.000 1.500.000 4.200.000 1.408.265 7.021.526 7.021.526 2.821.526 2.821.526 4.200.008 4.208.000 s A -31.226 -2.000 1408.26: 2.821.526: 4.200.000 4.300.000 -2.000 10.726.881 9.318.616 1.408.265 1.021.526 7.021.526 2.821.526 < a = a ri 4.200.000 4.200.006 -31.226 31.226 31.226 -2.000 _ pr n 5 = a 3 s 9 5.812.617 5.174

Pag. - lei- Capi-j Sub-: tol | capi- tol Pa- |Gru- ra- | pa/ graf] Titlu | col Ar- ti- ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimestriale Ta finele cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente Plat efectuate Angajamente tegale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 6 7=5-6 8 7402 8000 02 8102 56 56 56 70 71 N" 71 01 40 40 91 91 30 30 01 91 04 i 02 ol PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Apa, canal si salubritate Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationale Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Coustruciij Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 100.982.540 37.117.330 37.115.810 13.250.600 17.962.880: 13.250.600 10.999.880 9.172.200 10.999.880 9.172.200 5.963.000 4.078.400 6.963.000 4.078.400 39.132.930 39.152.930 5.872.940 33.279.958 43.866.730 43.866.730 43.866.730 43.866.730 43.866.730 43.866.730 43.866.730 43.866.730 269.479.750 183.895.990 157.225.330: 96.717.170 155.116.490 95.075.780 40.000.000 36.000.000 40.000.000 36.000.000 1135.116.490 59.075.788 57.019.863 13.153.138 13.133.138 9.074.829 9.074.329 4.078.309 4.078.309 43.866.723 43.866.725 43.866.725 43.866.725 118.476.051 47.133.903 46.760.132 33.000.080 35.000.000 11.760.132 37.019.863 13.153.138 13.153.138 9.074.829 9.074.829 4.078.309 4.078.309 43.866.725 43.866.725 43.866.723 43 866.725 118.476.65i 47.133.903 46.766.132 33.000.008 33.000.000 11.760.132 55.914.888 12.048.163 12.048.163 7.969.854 1.969.854: 4.078.309 4.078.309 43.866.725 43.866.735 43.866.772 43.866.725 1053.394.014. 46.919.896 46.546.125 35.000.000 3 000.000 11.546.125 1.104.973 1.104.975 1.104.975 1104975 1.104.975 13.082.037 214.007 2 007 214.007 56.606.626 12.709.399 12.709.399 8.796.155 8.796.155 3.913.244 3.913.244 43.897.221 43.897.227 43.897.227 43.897.227 87.010.147 32.880.137 32.080.117

Pas. 35 - lei- Capi- toi Sub- tol Pa- graf Ar- col Ali ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 2 3 5 6 71=5-6 a 8302 56 56 56 56 70 7" 71 n" 7" 91 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 oi o n i 01 06 Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile*) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si bali profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii 1153.116.490 52.717.530 55.260 350 7.138.610 2.108 R40 2.108.840 2.108.840 2.065,360 43.480 453.000 43.000 36.000 33.200 33.200 2300 2000 100 500 106 100 59.075.780 25.391.290 26.545.880 1.138.610 1.641.390 1.641.390 1.641.390 1.597.910 43.480 45.000 45.000 36.000 33.200 33.200 2.800 2.000 100 100 100 11.760.132 7.223.810 4481 510 54.812 3371 373.771 33771 43.470 11.658 11.658 11.897 9295 1.934 70 484 31 7 11.760.132 7.223.816 4481 510 A 2 3371 n 373711 373.7 11.897 9.299 484 7” 11.546.125 7.009.803 4.481.510 54.812 373.77) 373.771 43.470 11.658 11.658 11.897 9.299 9.299 2.598 1.934 78 214.007 20 214.007

Pag. 36 - lef- Capi-| Sub-[| Pa- |Gru- | Ar-| Ali: Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale legale efectuate de platit efective Credite de tal | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator angajament anuale aprobate trimestriale bugetare la finele cumulate perioadei de raportare tal |graf| Tidlu| col | at A B 1 2 3 w Vi 7=5-6 8 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 2.000 9.000 239 -239 -239 1 20 oi Bunuri si servicii 9.000 9.000 -239 -239 239 20 Ol 06| Piese de schimb 235 239 23 20 0i o ca Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9.000 9.000 20 30 Alte cheltuieli ! a a a =) a Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1 8402 TRANSPORTURI 112.208.420 87.133.820 71.330.490 71.330.490 38.462.460 12.868.030 54.930.009 0 CHELTUIELI CURENTE 96.442.760 75.952.480 61.5133 2 61.513.952 49.078.613 12.435.339 50.326.887 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 34.909.060 28.125.270 24.911.949 24.911.949 21.470.290 3.441.659 18.155.009 20 02 Reparatii curente 33.105.060 27.095.276 24.187.346 24.187.346 20.792.462 3.394.884 17.460.298 20 30 Alte cheltuieli 1.804.000 1.030.006 724.603 677.828 46.775 69471 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 1.567.000 793.000 488.133 141.358 46.775 7 + 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 237.000 237.000 236.470 236.470. a 53.334 40 TITLUL IV SUBVENTII 33.750.000 33.750.005 33.492.356 24.500.000. 8.992.336 32.171.878 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 33.750.000 33.750.000 33. a și e a a a gi > S pi 6 24.500.000 5.992.336 32.171.873 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 21783700 14077210 3.109.647 3.108.323 1324 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 27.783.700 14.077.210 3.109.647 3.109.647 3.108.323 1324 56 Ol Ol | Finantarea nationala“ 13.199.540 7.862.990 56 Ol 02| Finantarea externa nerambursabila 12.839.280 4.749.950 2.509.035 2.509.035 2.507.711 1.324 56 01 03 |Chekiuieli neeligibile*) 1.724.880 1.464.270 600-612 600.612 600,612 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.766.660 11.181.340 9.968.908 9.968.908 9 36.217 432.691 603.122

Pag. 37 - lei- Cupi- tot Suhb- tal Pa- |Gru- ra- pa / Ar- ti graf] Titlu | col Ali. ne- Denumire indicator at Credite bugetare Credite de ament anuaie aprobate la finele perioadei de raportare anga cumulate Angajamente Plati legale efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A 1 2 | 3 a & 7=5-6 71 71 71 71 71 84 01 01 01 01 01 OI 01 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01 | Constructii 02, Mi ini, echipamente si mijloace de transport 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active camorale 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) TITLUL XV PLATI E CTUATE IN ANI PRECEDENTI SE RECUPERATE ÎN ANUL CURENT V PLATI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate nii precedenti recuperate in anul curent Ol | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) 15.766.660 15.766.660 181.340 993.220 3.704.220 3.457.920 5.202.288 100.000 1 Smarandâ HARACICU n 9.968.908 9.968.908 446.571 9.968.308 9.536.217 9.968.903 3.455.376 6.066.961 446.571 446.571 -152.370 =) = ci -[52370 -ţ52.370 -152.370. -152.370 Șef Serviciu Buget Steliana STANCIU 432.691 432.691 432,691 4.603.122 a a Ca 2 s =

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30062012 Pag. 1 -lei- |Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- to! |capi-| ra- | pa / | fi- tol |graf;Titlu | col Ali ne-i at Denumire indicator Prevederi bugetare perioadei de raportare Prevei bugetare trimestriale cumulate Drepturi constat Talal, din care: din anii precedenii din anul curent Incasari Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari R 1 a 3=4+5 4 s 0001 02 0002 0003 0004 0005 0102 oi 0300 02 0302 18 0402 01 04 0500 02 0502 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1 VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Al.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agentii economici Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Împozi pe veniturile din transferul proprietatilor ima din patrimoniul personal COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT Cate defalcate din impozitul pe veni Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Ai.3 ALTE IMPOZITE PB VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI 478.748.050 4715.006.920 5327.967.830 2716.358.960 1.079.470 1.079.470 1.079.470 2174.496.160 8.937.570 8.937.570 2653.558.590 264.637.590 901.000 183.330 321.053.420 3 8.700 337.764.100; 170.161 880 540.000 540.000 340.000 169.229.880 4.468.800 4.468.800 164761 080 164.333.080 428.000 392.006 5536.709.630 3553.858.369 506.545.172 133.091.219 583.228 9.536 1236.771.904 348.14 169.475.830 169.479.8530 129.556.138 387.239.800) 384.378.539 376.989 034 133.091,219 B33.228 4,550.3t4 126.771.90:4 266.399.043 2163.547.784 661.996 a “a a N 883.228 131.859.850 x A = 337.632 348.41

2 -lei- |Capi- | Sub- tol |capi- tol Pa- |Gru- |Ar-| Ali ra-| pa / | fi- | ne-l grat; Titlu | col | at Denumire îndieator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent incasari realizafe Stingeri pe alfe cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 ea 3=4+5 wm 8=3-6-7 050 a 50 0600 02 0602 0700 0702 01 50 1000 02 1102 02 01 i 02 02 91 91 02 02 03 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALARII IMPOZIT PE SALARII - TOTAL Cote defalcate din impozitul pe salarii A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit si taxa pe cladiri Impozit pe cladiri de la persoane fizice si taxa pe cladiri de la persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate |A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea 783.330 94.620.470. 34.620.470 79.498.020 19.254.130. 60.243.890 £.178.800 3.687.630 a 38.430 252.740 887.010 56.640 161.293.560 132.657.000 392.800 392.000 77.250.080 17.250.080 68.140.080 16.800.000 32.140.080 5.638.000 2.400.000 3.100.000 130.000 3.460.000 20.000 89.952.140 65.806.000. 348.141 348.141 27.476 27.47% 27.476 232.409.901 3232.409.901 209,544.029 36.607.740 172.936.289 18.102.221 9.709.849 7.861.008 531.364 4.686.393 11258 14031 171 63.623.998 27.476 27476 21.476 84.577.743 84.577.743 75.012.871 13.989.125 55.023.746 9.564.872 3.142.563 44950919 48.141 348.14) 147.832.158 113.912.543 5 3 = ma 3.967.288 4.305.044 263.019 4.686.393 95.363.252, 63.623.998 348.141 348.1 49.740.760 49.740.760 40.002.824 14.010.800 a - ci Ş A ri 2 „281.858 180.394 686.393 26.629 79.412.023 63.623.998 27.476 27.476 27.47% 182.669. 141 182.669.141 69.341.208 146.944 268 13.077.304 350.7 30.629 60.902.146

Pag. 3 -lei- i Prevederi Dre i ICapi- |Sub-| Pa- |Gru- | ar-| AN-| e 5 repturi constatate , api- | Sub-| Pa- |Gru x i bugetare Prevederi Incasari Stingeri pe Drepturi anuale pugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |graf|Titiu | col | at aprobate TImesiria e din care: precedenti curent decat încasari | de incasat la finele cumulate perioadei de raportare tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 1102 adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti ci m 74.000 65.706.000 63.523.998 63. & & a m a e & & E ma 06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 283.000 100.000 100.008 100.000 100.000 1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE = a a SI SERVICE 539.630 270.000 635.874, 409.076 226.798 269.903 07 Taxe hoteliere 539.630 270.000 635.874 409.07 226.798 269.903 1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 212.160 106.030 651.639 574.383 71.256| 113.098 = aa n zi Sa = n 91 Impozit pe spectacole 212.130 106.000 651.639 574.383 71.256 113.098 50 Alte taxe pe servicii specifice 30 30 1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 27.884.770 23.770.110 75.402.660 43.967.460 31.435.200 15.405.026 39.997.634 02 Impozit pe mijloacele de transport 23.544.860 21.600.006 73.510.370 43.962.F41 29.548.229| 13.518.055 39.992.315 01 Impozit pe mijloacele de transport a = ră 01 detinute de persoane fizic: 13.208.670 12.600.000 51.433.248 33.100.363 8.308.116 02 Impozit pe mijloace de transport 02 detinute persoane de juridice*) 10.336.190 9.000.000 22.057.122 10.861.776 11,195,346i 5.209.939 16.847.183 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 110 110 50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 4.339.800 2.170.000 1.892.290 5.319 1.886.971 1.886.971 3.319

Pag. 4 -lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Ali ne-| Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi Drepturi constatate bugetare trimestriale cumulate Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari PBrepturi constatate de incasat B 1 3=4+5 4 n 8=3-6-7 1800 1802 2900 3000 3002 3102 3300 3302 3402 3502 50 02 05 08 08 12 01 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende Venituri din dividende de la alti platitori VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari de servicii Coniributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbri AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 694.840 694.540 694.840 -57.968.910 18.166.500 145.080: 17.443.420: 701.660 701.660 214% 21.420 -16.127.410 248.640 5.870 ci 109.280 ci 309.280 10.613.030 10.611.900 400.000 400.000 400.000 -18.875.400 17.433.080 17.421.660 16.720.000 781.660 701.660 11.420 11.420. -36.308.480 125.270 200 3.870 1.154.640 1.154.640 5.307.136 5 306.000 702.405 702.405 702.405 47.313.197 39.923.692 34.630.839 39.877.636 34.620.727 39.877.636 33.779.159 39.877.636 841 568 841.568 18.82 10.112 1.317.642 46.056 94227 1.145.044 1.145.044 4.347.086 46.056 4.533.856 5 ei z 702.405 702.403 702.405 7.385.303 14.753.203 14743091 13.901.523 841.568 841.568 10.112 19.112) 1.363.698 94.227| 94.215 45.044 1.145.044 4.495.565 417.992 417.992 417992 S353.788 5.249.486 8.239.374 1.397.806 841.568 841.568 10.112 10.112 -7.363.698 94.227 1.145.044 1.143.044 4.501.030 4.499.563 284.413 46.056 46.056

Pag. 5 -lei- 1 Prevederi e /Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | ari Drepturi constatate p bugetare Prevederi Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa / | ti- | me- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |graf]Titlu | col | at aprobate trimestriale din care: precedenti curent decat incasari de incasat Ia finele cumulate perioadei de raportare A B 1 = 3=4+5 w m 8=3-6-7 3502 02 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxa 1.000 1.000 2315 1.150 1.159; 11,765 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 130 130 315 315 3602 DIVERSE VENITURI 3.369.850 1.700.000 2.570.218 2570218 E a ri ci 7TQ218 06 Taxe speciale 2.380.300, 1.200.006 ci a = s a ci a n 2 ş a ci 20.023 50 Alte venituri 589.550: 300.006 450.193 450.193 450.193 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE -92.668.210 = a -153.674.2177 -13.674217 -15674217 OI Donatii si sponsorizari 2.500 2 ci 2.906 2.900 2.900 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus) -137.097.240 -89.024.550 -59.910.342 -59.910.342 -39.918.342 Alte transferuri voluntare 44.426.530 44.426.530 44.233.225 MW OPERATIUNI FINANCIARE 857.000 557.000 857.000 o a m 4000 4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 857.000 857.000 857.000 11 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de finctionare 857.000 857.000 857.000 4100 02 IV. SUBVENTII 3.741.130 4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ci 166.720 1.994.261 1.994.261 1.894.261 ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.741.130 ci 166.720 1994261 1.994.261 1.994.261 4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.741.130 si 166.720 1.894.261 1.994.261 1994261 34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,

Pag. 6 -lei- a £. Prevederi Prevederi bugetare Îmi ugetare Total, din avii din anul realizate alte cai constatate tri riale ecat incasari i a ai: precedenti curent decat incasari de incasat cumulate |Capi- | Sub- Stingeri pe Drepturi tol icapi-, ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator Ie: fol |graf Ti at A B 1 ta E + + îl a n 6 7 8=3-8-7 14202 carbui „combustib: pctrolieri 71.261 41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 3.741 2.166.720 1.923.006 1.923.000 1.923.008 A Director [E Șef Serviciu Buget Smaranâa, ÎI A =

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30082012 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite hugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli : legale Credite de tol | ra- | pa / | ti- | ne+ Denumire indicator angajament anuale aprobate trimestriale ia finele cumulate perioadei de raportare tol |grafj Tithr| col | at bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 5002 TOTAL CHELTUIELI 4758.748.050 321.055.420 2983.526.406 2983.026.193 265.812.697 32.213.496 01 CHELTUIELI CURENTE 460.582. 310 31.452.830 291.256.026 290.755.813 2538.542.317 32.213.496 2538.759.726 10 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 166.811.000 83.672.410 89.090.710 89.004.007 85.283.328 3.720.679| 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 126.592.330 69.058.340 70.248.039 70.17 10 01 Oi] Salari a 8 de baza 91.089.100 55.018.280 56.356.303 56.356.303( 2.357.873 54.582.079 10 OI 02| Salarii de merit 450.000 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 2.241.660 635.728 635.728 627.562 8.166 826.672 10 Ol 06| Alte sponri 3.293.700 1.251.800 1.260.732 1.260.732 1.207.581 230.871 10 01 09| Prima de vacanta 1.1060 1.092 1.092 a z = 10 Ol 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 838.740 314.630 305.567 305.567 205.567 320.638 10 01 îl | Fond aferent platii cu ora 2.270.210 1.927.760 1.927.154 1.927.754 1.927.754 10 Ol 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 6.881.790 4930440 4.993.885 4.993.885 474.719 4.576.298 10 Ol 13| Indemnizatii de detegare 102.000 72.000 11.89 18.027 1392 10027 10 Ol 16| Alocatii pentru locuinte 260.000 140.000 131.699 131.699 131.699 131.699 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 19.165.130 4.749.440 4.623.460 4.550.986 5.148 4.703.804 10 02 Cheltuieli salariale in natura 56.640 92.440 10 02 04| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 4.200 10 02 30| Alte dreptuti salariale în natura 92.440 10 03 Contributii 40.122.030 19.521.639 8195 - a 307.088 10 03 Q1| Contributii de asigurari sociale de stat 30.181.060 4641100 14.148.073 14.137.826 13.531.805 508.021 13.827.505 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 711.776 361.610 355.127 354.867 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 7.684.140 3.618.880 3 > a = ş a a n 3.364.111

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |[Gru- | Ar-| AH Credite bugetare Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli 4 tegale angajament rea tol |graf|Titlu| col | at sal aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ne-j Denumire indicator anuale A B 1 2 3 4 o e a = o n 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 45.950 148.390 142.269 14 = a și E 136.427 5.700 159.600 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 23.450 11.780 1.72 1172 11.772 11.956 10 03 06| Confributii pentru concedii si indemnizatii 1.275.660 739.870 654.967 653.166 523.801 29.363 362.663 20 TITLUL II BUNURI SE SERVICII 1779.077.780 127.603.820 115.441.260 1153.027.750 97.081.270 20 01 Bunuri si servicii 62.580.150 46.117.170 41.998.187 41.735.754 33.849.071 7.886.683 35.551.090 20 01 Ol | Fumnituri de birou < 82.700 373.008 372.47 318.756 53.723 314412 20 01 02| Materiale pentru curatenie 410.970 i < 620 240.746 240.679 221.563 18.816 191.591 = 20 01 03| Încalzit, iluminat si forta motrica 23.929.690. 19.687.230 19.276.959 19.260.319 17.365.394 1.894.925 18.955.067 20 Ol 04, Apa, canal si salubritate 13.878.590 11.893.790 11.692.434 11.678.887 10.051.756 1.627.131 10.560.482 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 444.220 366.160 264.502 256.896 234.669 22227 191.147 n 20 01 06| Piese de schimb 356.660 214.660 101.738 73.948 13.346 602 T5.3 20 01 07| Transport 144.860 81.700 7211 72.71 72.17 75.566 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.708.240 1.163.460 980.822 945.488 902.949 47539 859.072 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.108.250 97 822.216 104.841 117375 627.071 a a a = m ci 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 19.969.850 10.940.620 „170.682 8.012.671 3.903.326: 4.109.345 3.701.017 20 02 Reparatii curente 43.065.490 34.360.830 38.185.433 30.165.144 26.595.382 3.569.762 21.889.655 20 03 Hrana 2.039.580 1.571.230 936.742 936.729 936.729 859.473 20 03 Q1| Hrana pentru oameni 1.588.760 1.218.310 750.503 150.490 750.490 20 03 02| Hrana pentru animale 450.820 352.920 1 186.239 186.239 161.316 = a 27 31.109 418 19.030 20 04 Medicamente si materiale sanitare 236.420 169.950 A = H

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toi |capi-| ra- | pa / | îi- | ne Denumire indicator Credite d anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli angajamen & tol |graf[Titlu| col | at aa aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 n m DE sa n - n 20 04 01| Medicamente 136.790 111.000 28.901 28.901 20 04 02| Materiale sanitare 66.840 47420 e = a < â = a 20 04 03| Reactivi 20 04 04| Dezinfectanti 12.790 11.530 2602 a 2 s ci 2.602 1.506 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.516.140 2.122.630 1794815 1.780.575 1.736.132 44.443 286.734 20 05 Q1| Uniforme si echipament 379.100 = ŞI A = a sI = = 3 a a = 225.999 475 2484 pa q qi a = a și & 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 195.000 32.625 22.625 62: 4.308 20 05 30| Alte obiecte de inventar 2.942.040 1.755.525 1.546.191 1.531.953 1.488.983 42.968 219342 20 06 Deplasari, detasari, transferari 599.060 474.560 201.401 193.840, 190.840 3.000 191.124 20 06 Ol | Depla 20 06 02| Deplasari in strainatate 177.000 138.000 47.943 47.213 45.213 2.000 4; ri interne, detasari, transferari 422.060 336.560 133.458 146.627 145.627 1.000 145911 a a 20 09 Materiale de laborator 2.970 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 89.700 54.700 16.700 A = 5 SI 16.535 20 12 Consultanta si expertiza 35.000 39.000 4.040 4.040 4.040 20 13 Pregatire profesionala 376.600 256.900 20.247 16.992 9.236 10.983 = = < < a E + = 20 14 Protectia muncii 389.370 244.620 199.502 108.298 20 15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.000 20.600 5.084 5.084 5.084 3.959 20 25 Chelfuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit RI dispozitiilor legale 990.000: 590.000 356.079 518.090 465.221 32.869 465.374 20 30 Alte cheltuieli 59.117.300 41.584.230 39.491.503 39.420.567 33.086.669 6.333.898 32.931.937 20 30 01| Reclama si publicitate 58.800, 43.000 14333 11.517 11.537 15.099 20 30 02| Protocol si reprezentare 130.000 65.000 17.643 11.339 11.339 13.484

Pag. 4 -lei- Capi- tal Sub- capi- tol Pa- Gru- ra- grai Titlu pa/ Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Piati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 2 n 30 3 40 40 3 30 30 01 oi 91 093 91 01 oi 03 04 30 91 91 Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IH DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasing TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Transferuri din bugetele consiliilor 1,34.260 5.070.491 52.123.749 17.664.900 12.174.990 10.674.990 1.500.800 ci 310.250 110.256 2.200.000 3.179.660 3.179.660: 73.750.000 73.750.000 3.580.330 3.580.330 2.012.000 915.370 4.905.491 35.655.369 10.393.730 6.960.820 5.460.820 1.560.000 1.310.250 1.200.000 2.122.660 2.122.660 69.750.008 69.750.000 2.619.100 2.619.105 1.378.500 541.101 4772666 34.143.820 6.888.017 4.231.576 4.231.576 946.449 946.449 1.709.992 1.709.992 68.492.356 68.492.356 1.715.543 1.716.543 1.079.395 540.781 4.772.606 946.449 946.449 1.709.992. 68.492.356 68.492.356 1.716.543 1.716.543 1.079.395 494.006 1.058.181 31.511.626 6.885.017 576 e e 946.449 946.449 1.709.592 1.709.992 39.500.006 59.500.006 1.716.543 1.716.543 1.079.395 46.773 pa! a = < = 8 = a ci e a ei 8.992.356 „356 494.437 881.669 1.531.248 6.636.737 3.988.296 3.980.296 946.449 946.449 1.709.992 1.709.992 54.231.995

Pag. 5 -lei- Capi-| tol Sub- capi-| fol Pa- |Gru- ra- graf Fiflu pa/ Ar- ti- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate ia finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente Plati legale efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 7=5-6 si 57 57 57 57 59 59 59 59 78 SI 81 81 EI 81 31 81 84 01 ol 02 17 Oi 01 01 46 01 02 oi 05 locate si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale Despagubiri civile OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe din fondul de garantare Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 1.330.338 238.000 15.998.300 15.998.300 15.709.300. 289.000 3.700.000 2.000.000 200.000 1.500.000 18.165.740 18.165.740 1437.59% 1.458.576 5.979.026 10.728.158 1.500.000 9.228.150 1.002.600 238.800 9.191.776 9.191.770 8.902.770 289.000 220.000 1.020.008 200.000 1.000.000 10.602.590 10.602.590 4.902.590 923.570 3.978.620 3.708.000 1.500.000 4.200.000 637.148 1.314.876 1.009.032 305.844 7.467.071 7.467.071 3.267.071 n 2 “a a < 4.200.000 637.148 637.148 8.312.264 6.758,283 8.312.264 6.758.283 &.023.739 6.469.738 288.525 288.525 1314876 1.314.876. 1.009.832 1.009.032 305.844 305.841 7.467.071 1.467.071 7.467.071 7.467.071 3.267.071 3.267.071 445.545 a ci 821.526 821,5. 4.200.000 4.200.000 200.000 4.200.000 ş a m m = a n A 1.333.981 637.148 329.703 3. 829.703 2.821.526 821.526 ci

Pag. 6 - lei Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ati Credite bugetare Angajamente 1 to! | capi-| ra-| pa / | ti- | ne Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli nt angajament legate tol Tidu| col | at legale efectuate de platit efective aprobate trimestriale bugetare ta finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 vo n + = 7=5-6 8 RECUPERATE IN ANUL CURENT -196.691 -196.691 -196.691 83 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -196.691 -196.691 -196.691 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -196.691 -196.691 -196.691 85 01 Oi Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -196.691 -196.691 -196.691 5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 69.963.310 39.946.240 33.922.643 33.549.859 27.803.967 5.745.892 26.226.091 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 47.165.840 25.588.440 a 4. ei 153 23.862.969 18.128.030 5.734.939 17.542.898 01 CHELTUIELI CURENTE 47.165.840 23.588.440 a 4 = 37.76 23.864.977 18.130.038 5.734,939 17.542.898 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 24.845.000 13.986.080 14.887.708 14.887.708 13.817.170 1.776.538 13.229.405 10 Oi Cheltuieli salariale in bani 19.391.090 10.893.920 11.676.0 11676.08 10.310.687 1.363.401 10.409.392 10 Ol Ol | Salarii de baza 18.329.570 10.299. 60 11.069.870 11.069.870 9.772.057 1.297.813 9.861.323 10 0 06| Alte sponri 376.000 327.060 358.284 358.284 321.509 36.775 336.793 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 434.520 239.000 245.191 245.19£ 216.170 20.021 210.325 10 91 13| Indemnizatii de delegare 51.000: 28.000 2.743 2743 951 1792 951 10 03 Contributii 5.453.910 3.092.168 3.211.620 3.211.620 2.806.483 405.137 a = si 10 03 OL| Contributii de asigurari sociale de stat 3.997.430 2.221.658 2.381.098 2.381.098 2.094.239 236.839 ci 117724 10 10 ci S n S Contributii de asigurari de somaj 97.050 54.976 56.969 56.969 50.118 6.859 50.684 na o n Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.035.260 391.870 608.195 608.195 523.554 84611 528.873 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 30.260. 17.890 17.166 17.166 15.089 2077

Pag. 7 - lei- Capi- tol Sub- tel Pa- graf] Gru- Titlu Ar- col ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trime: cum striale ulate Angajamente bugetare Angajamente Plati legale efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective < B 2 w Wa 1=5-6 10 10 ol Ol 01 Ol ol Oi Ol Ol oi 02 04 04 05 05 06 06 06 11 05 06 01 02 03 04 05 06 Ş ca 01 01 02 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL Il BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, ilurninat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posia, telecomunicatii, radio, tv, interne Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar transferari Deplasari, detasar Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Carti, publicatii si materiale documentare 23.450 250.520 20.820.840 14.349.960 192.536 123.420 927.690 116.000 73.000 200.000 866.000 11.849.320 ci 320.000 24.858 24.850 223.970 223970 230.810 136.810 94.000 31.000 1.780 194.000 10.602.386 6.869.480 101.260 67.100 399.008 63.000 40.000 120.000 531.000 5.348.120 1.340.000 24.850 24.850 151.770 151.770 136.810 74.810 62.000 17.000 11.772 136.420 9.044.209 6.360.351 84.260 49.220 383.000 51.000 39.830 74.584 483.177 3.236.080 625,167 172% 17275 128.267 128.267 7.640 H.772 136.420 111.689 8.671.425 4.707.024 6.133.38 2.286.718 84.208 71.369 49.153 47.641 366.360 5 a şi a m a PI N RI a 37.453 38.730 38.750 46794 46.192 415.170 393.652 1.320.576 604.878 17275 17,271 118.804 118.304 97,604 31.516 28.516 29.516 28516 2000 7.510 24731 964401 a 3.846.663 21.318 3774917 s & a a 200 3.000 1.000 2.000 11.956 395.873 242.468 18.R49 18.849 2.765 12.765 7.609

Pag. 8 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- Ta- graf Gru- pa/ Titlu ti- col Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 1 5402 20 20 20 20 59 59 84 85 01 10 10 10 n n m A 17 oi 91 01 i 91 02 03 30 91 12 Pregatire profesionala Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Tittul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieţi salariale în bani Indemnizatii platite unor persoane din 970.800 2.537.850 45.800 130.000 65.000 2.296.250 1.500.000 1,500.000 5.132.570 3.674.000 850.000 157.560 71.200 570.000 1.421.250 30.000 65.000 30.000 1.296.250 1.000.000 1.000.000 3.964.076 3.040.500 858.000 751.560 549.229 1.299.875 8.840 17.643 21.823 1.251.569 -2.008 -2.008 -2.008 -2.008 2.798.873 741.540 747.540 17.309 21.530 1.190.519 305.844. 305.844 -2.008 -2.008 -2.008 8073 458. 71 1.199.271 6.024 11.339 21.530 1.160.378 305.844 305.844 -2.008 -2.008 -2.008 -2.008 2.787.920 2342375 9.236 52869 36.141 30.141 10.953 10.953 064 459.124 988.406 9.606 15.484 21.535 341.786 2.046.456 2.046.456

Pag. 9 - lei- Capi- tol Sub-| Pa-iGru- capi-i ra- | pa / tol (graf| Titlu Ar- ti- cal Ati ne at Denumire indicator Credite bugetare Credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente tegale de platit Cheltuieli efective A 1 2 1=5-6 a a a 10 10 20 20 20 20 20 20 20 31 51 51 79 81 81 81 01 30 30 30 91 01 05 05 30 30 oi 01 01 Oi 01 Oi 30 05 a m 30 01 01 afara unitatii Cheltuieli salariale în natura Alte drepturi salariale in natura TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Carburanti si lubrifianti Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe din fondul de garantare TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHEETUIELI CURENTE TITLUL HI DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 157.560 92.440 92.440 812.000 401.000 401.000 403.480 403.480 2.012.000 2.012.006 2.812.000: 1.458.570 1.458.570 1.458.570 1.458 570 17.664.900 17.664.900 17.664.900 12.174.990 10.674.990 157.560 92.440 92440 812.000 401.000 401.000 403480 1.378.500 1378 500 1.378.500 9: ua 3.570 s e a a «a a S a n a &s = e ci > 10.393.730 10.393.730 10.393.736 6.960.820 5.460. 747540 1.079.395 1.079.395 1.079.395 445 545 6.888.017 6.888.017 6888017 4.231.576 4231.57 747.540 3 < a 3.000 1.079.395 1.079.395 1.079.395 x “m 5 3 A a < < ZE A m x < 6588017 6.888.017 5888017 4234 576 147.540 515.440 3.060 3.000 350.064 350.064. 162.376 162376 6.888.017 6.888.017 6.888.017 4231.57 10.953 10.953 225.521 3.000 3.060 67.077 67.077 155.444 155.444 1073393 1.073.385 1.073.395 6.636.737 6.636.737 6.636.737 3.580.296 3.980.295

Pag. 10 -lei Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Alt Credite bugetare Credite de angajament Angajamente Angajamente Angajamente Plati Chelfuieti legale efectuate de platit efective anuale aprobate trimestriale bugetare legale la finele cumulate perioadei de raportare tol | capi-j ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator tol igraf|Titiu| cal] at A B 1 2 m 30 01 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantate 1.500.000 1.500.000 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe ci 310.250 1.310.250 946.449 946.449 946.449 946.449 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 110.250 110.250 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 2.200.000 1.200.000 946.449 946.449 946.449 946.449 30 03 Alte dobanzi 3.179.660 ci 122.660 1.709.992 1.709.992 1.709.992 1.703.992 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 3.179.660 122.660 1.709.992 1.709.992 1.705.992 1.709.992 6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.163.610 7.624.610 6.799.206 6.775.819 842.661 933.158 3.763.845 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.163.610 7.624.610 6.799.206 6.715.819 842.661 933.158 5.763.845 01 CHELTUIELI CURENTE 12.163.640 7.624.610 6.799.206 8773819 m 842.661 933.138 3.763.845 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.500.400 5.428.000 5.741.684 5.74) 684 4,871,382 870.302 4.896.993 10 0 Cheltuieli salariale in bani 6.935.000 3.999.000 4.543.028 4.543.028 3,853.980 689.048 3.834.014 10 01 0Oi| Salarii de baza 6.830.000 3.946.000 4.497.964 4.497.964 3.808.916 689.048 3.799.988 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 105.000 33.000 45.064 45.064 45.064 34.026 10 03 Contributii 2.565.000 1.429.000 1.198.656 1.198.656 1.017.402 181.254 1.062.979 10 3 01| Contributii de asigurari sociate de stat 1.943.000 1.082.000 933.133 933.135 791.985 141.150 802.180 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 34.000 20.000 20.625 20.625 1 e n u a a = m 10 03 03| de asigurari sociale de sanatate 367.000 315.000 231.983 231.983 196.944 35.039 199.378 10 03 04| Contributii de asigurari pentru

Pag. 11 - lei- Capi-| Sub-, Pa- |Gru- | Ar-| Ali: Credite bugetare Credite de angajament Angajamente Angajamente | Angajamente Plati lezal Cheltuieli egale efectuate de platit efective tol | capi-i ra-| pa / , ti- | ne+ Denumire indicator anuale aprobate trimestriale bugetare legale la finele cumulate perioadei de raportare tol [graf Titlu| col] at A B i 2 3 4 o n = o n accidente de munca si bofi profesionale 21.000 12.000 12.913 12913 10.960 1.953 11.100 10 03 06| Contributii pentru concedii indemnizatii 32.591 20 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 2.463.640 1.996.610 1057522 1.034.135 971.279 62.856 655.506 20 01 Bunuri si servicii 733.500 328.500 288.166 270.042 239.207 10.835 255.009 20 01 Ol | Furnitni de birou 5.000 3.000 1.100 1.070 1.070 1.068 20 01 02| Materiale pentru curatenie 14.000 8.500 3031 5051 5.051 5075 20 Ol 3 | Incalzit, iluminat si forta motrica 147.000 113.500 64.544 64.544 20 01 04, Apa, canal si salubritate 16.000 4.000 6574 6514 397 502 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 80.000 RO.000 28.800 28.750 28.750 15.495 20 01 06| Piese de schimb 20.000 20.000 4729 4.729 41729 7.694 20 0 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 108.500 58.500 43.866 42856 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 90.000 90.000 45.065 43.065 40.048 5.017 63.354 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 255.000 145.000 87.823 70.399 63.183 5.216 48.961 4.638 4.674 20 02 Reparatii curente 90.000 90.000 4.638 4.63 20 03 Hrana 24.000 24000 1.750 1737 1.737 1734 20 3 01| Ilrana pentru oameni 24.000 4000 1750 1737 1137 20 04 Medicamente si matetiale sanitare 5.000 5.000 20 04 02| Materiale sanitare 5.000 3.000 20 05 Buni de natura obiectelor de inventar 540.000 480.000 334.706 329.929 328.454 1475 23.67 20 05 01| Uniforme si echipament 285.000 285-000 201.346 201.344 199.869 1475 1.935 20 05 30| Alte obiecte de inventar 255.008 195.000 133 360 128.585 128.385 25.741 20 06 Deplasari, detasari, transferari 94.800 B4.800 422 422 422 370

Pag. 12 - lei. Capi-; Sub- tol | capi- tol Pa- |Gru- ra-| pa/ graf] Titiu Ar- ti- esl Ali ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate ta finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajumente legate Chettuieli de platit efective B 2 7=5-6 6500 02 6502 20 20 20 20 59 59 01 10 10 10 10 06 06 11 3 14 15 A A oo A A i 91 01 01 02 oi 05 Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, fumituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Ajutoare pentru daune provacate de calamitati naturale Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTI TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca 81.800 13.000 25.000 75.800 15.000 20.000 20.000 819.310 37.000 600.000 182.310 200.000 200.000 227.883.240 5.908.100 145.908.100 106.032.000 79.152.680 53.635.670 1.513.480 76.800 8.000 10.000 70.000 15.000 20.000 20.000 649.310 37.006 450.000 162.310 200.008 200.000 134.336.140 80.261.790 80.261.790 52.535.000 40.771.660 33.278.420 253.138 4649 619 034 6.850 408.638 46 327.027 14.465 129.607.748 79.378.687 19.395.840 52.079.106 40.771.614 33.278.415 4649 2619 3.084 6.850. 408.165 TA 327.027 74019 129.503.746 79.378.687 79.395.840 52.079.106 40771614 33.278.445 422 4.649 2.619 6.850 357.619 7.118 276.481 74.019 118,862.132 52.079.106 40.771.614 50.546 50.546 10.641.614 6.152.199 6.132.199 4011 2619 3.959 119.003.366 73.638.254 73.638.254 53.821.140 33.844.930 262047

Pag. 13 - lei- Cap! tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf! Titlu Ar- ti- cal neg at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajumente legale de platit Chelfuieli efective 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 91 91 01 01 ol 01 91 91 91 6 99 10 1 12 30 ol 06 01 02 03 Alte sporuri Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afera unitatii Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale in natura Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL H BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Farnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzii, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate 2.270.200 156.740 2.270.210 410 18.705.976 4.206 4.200 26.875.120 20.327.360 485.890 5.081.830 145.980 834.060 36.803.800 20.483.950 229.800 152.520 14.531.350. 2.461.840 675.)00 1.100 266.630 1.927.760 Ş a i 11.763.344 915.140 225000 2.106.000 87.200 30.000 26.002.020 18.539.476 229.800 152.526 12.807.568 2.461.840 675.093 1.092 266.624 1.927.154 13.573 4.355.934 11.307.492 8.463.587 224.440 2.105.579 87.129 12.807.560 2.461.831 675.095 1.092. 266.624. 1.927.754 = a a x a A, 11.307.492 8.463.587 224.440 2.105.579 87.139 426.757 26.001.655 12.807.560 2.461.831 a = a Ca < m = 11.307 492 8.463.587 224446 = 2 a n 2 ci 87.129 425.757 19.849.456 16.194.681 20 m 8 13 “m 939 11.411.661 6.152.199 a a E < a n S a m a a 1.395.899 510.406 678.448 a = < 11.516.819 8.701.360 204.878 154.878 ri 309.839 19.323.916 16.694.358 168.197 115.055 12.681.624 1.626.060

Pag. 14 E Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- ra- graii Gru- pa/ Tiflu Ar- ti- col Ali ne at Denumire îndieator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trime: la finele cun perioadei de raportare striale ulate Angajamente | Angajamente bugetare legale Piati efectuate Angajamente egale de platit Cheltuieli efective B 2 ra n 01 01 01 01 i 91 02 04 04 05 05 05 05 06 06 09 11 13 30 30 05 06 07 08 09 91 04 Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, delasari, transferari Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuie Chirii 300.000 9.904.500 = = = că 1.432.000 50,008 183.000. 1.197.000 450 450 2.970 1.700 20.000 311.330 4644900 4.368.491 91.560 2.450 11.210 2.161.600 2360 560 680 689 271.460 5.580 a a e i a 2 4 5 & 1.700 300 182.500 4.644.900 4.368.491 a Za = = < ri a x + ci 11.210 161.593 a m s ri ci 360.557 = a a > FA ci 6” 579 5679 679 s a m 3 a 3 d = A E: a 1673 1673 300 300 182.245 182.243 4.644 898 4.644.898 4.368.491 4.368.491 311.692 206.675 1875742 2.282.693 57 675 249.887 5.580 22.625 221.682 1.673 300 138.093 951.019 704.612 = = = 21.021 81.529 a a a a 3.663.879 3.663.879 268.120 162.077 1.595.716 1.78 = 679 679 84402 80.094 4 660.912 451791

Pag. 15 - lei- Ali Credite bugetare Angajamente Credite de | Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf Titluj col| at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective ia finele cumulate perioadei de raportare tal | capi-j ra- | pa / | ti- | ne3 Denumire indicator anuale A B 1 2 3 4 5 6 7=3-6 3 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 276.409 276.409 276.407 276.407 276.407 179321 57 TITLUL VIIE ASISTENTA SOCIALA 1.072.300 704.770 306.047 306.047 306.047 299.015 57 02 Ajutoare sociale 704.770 306.047 306.047 306.047 299.015 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 415.770 17.52: a 17.522 57 02 02| Ajutoare sociale în nalura 289.000 289.000 28 a a 2 288.325 298.768 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 2.000.008 1.020.000 1.009.032 1.009.032 1.009.032 994.183 39 Ol Burse 2.000.000 1.020.000 1.009.032 1.009.032 1.009.032 994.183 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -17.153 -17.153 -17.133 n) Titlut XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 17.153 -1 -H7.153 85 oi Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -17.153 17.153 85 01 Ol [Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -17.153 17.133 -17.153 6602 SANATATE 7.101.130 3.504.720 4.833.500 4.833.500 4.754.560 78.940 4.260.932 oi CHELTUIELI CURENTE 7.101.130 5.504.720 4.833.500 4.833.500 4.754.560 78.940 4.260.932 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.550.000 2.031.000 1.921.310 1.921.310 1.921 310 1.916.237 10 0l Cheltuieli salariale în bani 2.743.000 1.580.000 1.502.564 1.502.564 1.502.564 1.502.564 10 Oi 01| Salarii de baza 2.743.000 1.580.000 1.502.564 1.502.564 1.502.564 1.502.564 10 03 Contributii 807.000 451.000 418.746 418.746 418.746 413.673 10 03 01| Contribuiii de asigurari sociale de 313.363 = stat 575.000 325.000 313.363 313.36; 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 14.000 8.000 7.200 7200 7.200 7.200 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de

Pag, 16 - lei- Capi-, Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli angajament Ba bugetare legale efectuate de platit efective aprobate trimestriale ta finele cumulate perioadei de raportare tol Titu | col | at B 1 2 3 4 E a i d vw n sanatate 139.000 87.000 78.133 78.133 78.133 78.133 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 8.000 4.000 3 a a n = na n Si & a a sa = 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 531.000 27.000 16.827 16.827 16.827 11.754 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICIE 3.313.130 = a a "d n = a 292.190 2912190 2.833.250 78940 mi 344.695 ci 20 02 Reparatii curente 3.122.000 .100.008 2.888.161 2.888.161 2.809.221 78.940 mi 320.666 20 04 Medicamente si materiale sanitare 61.600 20 04 01| Medicamente 61.200 30.600 20 04 02| Materiale sanitare 49.810 31.000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 15.720 15.720 20 05 01| Uniforme si echipament 15.720 13.720 20 13 Pregatire profesionala 32.400 32.400 20 30 Alte cheltuieli 32.000 26.000 24.025 24029 24.029 24.029 20 3 si TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 238.000 238.000 Ş ca Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 32.000 26.000 24.029 24.029 24.029 24.029 sI 01 Transferuri curente 238.060 238.000 51 01 46| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatati 238.000 238.008 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 40.709.270: 21.782.116 21.281.267 27.183.225 25.474.738 1.708.487 ci a E 6 a 901 01 CHELTUIELI CURENTE 40.709.270 27.782.110 27.287.258: 27.183.242 25.414.755 1.708.487 & 6.7 ci RI 901 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.626.000 6.147.740 6.058.113 5.971.412 5.971.412 5.084.602 10 Oi Cheltuieli salariale in bani 3.042.660 5.011.073 4.938.599 4.938.599 5.021.175 10 Ol Ol | Salarii de baza 5.214.920 3.230.160 3217137 3.217.137 3.217.137 3.148.498

Pag. 17 -lei- Capi- tol Pa-|Gru- ra- pa / Ar- ti- graf] Fitlu | col ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 2 n 10 10 10 10 19 10 10 10 10 10 10 10 10 OL 0 Ol oi 01 01 oi 3 3 03 oi 01 01 ol 01 91 91 05 06 10 12 3 16 30 oi ci m os 06 91 02 04 05 06 Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii indemnizatii de delegare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatale Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL N BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, ihmminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb 492.100 222.800; 82.000 1.210.300 40.000 260.000 269.360 1.834.520 18.540 56.700; 31.083.270 1.965.820 50.920 35.000 439.840 36.120 72.340 19.200 272.100 121.800 48000 941.300 35.000 140.000 254300 1.105.080 839.630 19.368 201.800 11.220 3257 21.63437%) 1.486.160 31.560 22.500 15.200 1.054.474 9.024 131.699 179.199 1.047.042 303.928 17.393 193.789 11.828 20.104 21.229.169 1.384.038 18.415 19.601 327732 21.878 44.526 260.776 120.821 1.054.474 9.024 131.699 106.725 1.032.813 793.681 17.133 192.010 11.686 18.303 21.211.836 1.366.699 17.968 10.601 27.732 21.878 260.776 120.821 37.943 1.054.474 9.024 131.695 106.725 1.032.813 793.651 17,133 192.010 11.686 18.303 19.503.343 1.315.708 1.708.487 50.991 260.035 19723 38.129 3.087.854 9.024 131.699 226.215 1.063.427 807.059 17.366 20.638.299

Pag. 18 - lei- Capi-j Pa- |Gru- | Ar-| Ati Credite bugetare Credite de Angajamente | Angajamente Plati teral Cheltuieli angajament egale tol |graf| Titlu | col | at sn aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la fincle cumulafe perioadei de raportare Angajamente tol | capi-j ra-] pa / | fi- ned Denumire indicator anuale A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 20 01 07| Transport 10.000 10.000 480 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 138.700 81.500 12.126 65419 65. 63.416 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 38.000 503.000 479.248 476.339 446.006 30.333 391.218 20 01 130| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 565.700 407.000 406.11 406.11 85.453 26.658 467.079 20 02 Reparatii curente 170.000; 155.000 110.445 110.445 92.991 64.076 20 03 Hrana 352.920 186.239 186.239 186239 161316 352.920 186.239 186.239 186.239 161316 20 03 02| Hrana pentru animale 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 726.080 636.080 635.603 635.603 635.407 196 71.205 20 05 01| Uniforme si echipament 19.080 19.080 19.073 19.073 19.073 20 05 30| Alte obiecte de inventar 707.000 637.000 616.530 816.530 616.334 196 71.205 20 06 Deplasari, detasari, transferari 215.000 205.000 160.811 160.811 160.811 177.088 = A 165000 155.000 115.598 115.598 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 20 06 02| Deplasari in strainatate 50.000 50.000 45213 ra a a e = a CI < = a a ş 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 9.000 8.000 1.472 1472 1472 100 a! 13 Pregatire profesionala 3.000 3.000 St 14 Protectia muncii 18.800 14.000 11.770 11.770; 11779 9469 30 Alte cheltuieli 27.524.750 18.754 210 18.738.791 8.791 17.098.945 1.639.546 18.846.200 7 = si 3 01 | Reclama si publicitate 11.000 11.000 5.493 5.493 3493 5.493 30 04| Chiri 30 30| Alte chelruieli cu bunuri si servicii 27.411.750 18.656.210 18.656.210 SS 102.000 87.000 77.088 77.088 77.088 72.851 a St 636.210 17.016.364 1.639.846 18.767.856 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI tr o RECUPERATE IN ANUL CURENT -17 -17 17

Pag. 19 - lei- Credite bugetare Angajamente Angajamente Angajamente Plati legale efectuate de plafit efective Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ati Credite de anuale angajament aprobate trimestriale bugetare legale la finele cumulate perioadei de raportare tol | capi-j ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator tol |graf; Titlu| col | at A B 1 2 o n + n 7=5-6 8 a Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 17 17 47 85 Ol Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 7 37 85 01 Ol | Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -17 -17 17 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 34.164.748 20.787.520 18.108.334 18.108.334 15 406346 2.701.988 1 279 0 CHELTUIELI CURENTE 34.164.748 20.787.320 18.131.477 18.131.477 15.429.489 2.701.988 14.381.279 10 THILUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 12.372.006 7.658.590 7.643.350 7.643.350 6.563.511 1.079.839 6.578.206 10 01 Cheltuieli salariale in bani 9.788.320 5.980.340 5.986.833 5.986.833 5.140.427 346.406 3.149.029 10 01 01| Salarii de baza 4.302.740, 2.650.640 2.781.054 2.781.054 2.410.036 371018 21.424.776 10 01 02| Salarii de merit 450.080: 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 131.080 74.660 76.761 76.761 68.59: m 8.166 70.564 10 Ol 06| Alte sporuri 224.700 127.840 106.532 106.532 90.156 16.376 95.109 10 Ol 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.000 1.000 1.000 10 Ol 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitați 4.479.000 2.979.000 2.933.107 2.933.107 2.487.409 445.698 2.517.129 10 0 13| Indemnizatii de delegare 11.000 9.000 52 AI “a 52 52 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 189.800 139.200 = a a = = 83.179 5.148 10 3 Contributii 2.583.680 1.678.250 1.656.517 1.656.517 1.423.084 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.939.830 1.255.680 1.251.028 1.251.028 1.073.016 178.012 1.085.819 430 28.430 24.236 4.194 24.742 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 49.410 34.180 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanaiate 489.050 316.610 = E FA = 3 a = a = și m = = = ci 44.923 268.871

Pag, 20 -lei- Capi- tol Sub- capi-, tol Pa- ra- graf, Gru- pa/ Titlu Ar- tă col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 2 = n 7=5-6 3 10 10 oi i 01 i oi 01 E 91 01 01 01 02 03 3 04 04 04 04 06 01 02 3 04 095 06 07 08 09 oi 01 02 3 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si bali profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL Il BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curaicnie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese da schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internei Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi 22.07% 15.980 83.280 55.800 5.536.410 3.639.338 2.612.120 1.595.440 150.570 115.080 86.030 64.000 581.810 320.500 248.750 163.700 117.800 104.400 115.010 537.010 123.650 60.490 5 a = zi s a 159.740 120.250 91.020 805.930 462.500 353.930. 220.000 1.564.760: L 94310 1.564.760 1.194.310 93.560; 71.820 69.240 54.870 11.420 997 54.780 1.844.762 39.441 23.560 215.861 16.322 51.593 17.298 60.481 88.326 219.073 9.119 748.133 148753 13573 10.947 24 997 54.780 1844762 870.367 39.441 23.360 88.326 12.608 278.075 9.H9 148.753 748.753 8.309 50.146 1.776.594 803.964 24.785 1.670 8.681 4.634 42.864 68.168 1634237 66.403 520.002 14.660 41.875 129 13.941 2.868 197.192 9.947 15.000 46.255 60.481 85.807 496 10422 270678 620 9.158 696.423 696.473 414 18.371 414 13.109 1.753

55'0£5'S T8GESS'E LIZ9008 JRIUNU UI ofeIDOS TO ZO LS SB9'0£5'S 4109008 4179008 000 LIVRE 1305 WM LS 186'£5S'T 11900 LIZ900'8 000'Rt'8 V1YIDOS VINALSISV IA TOTUL LS Sbt'LE9 BpI' LES 009001 BEEOEET Ap auațopul 15 apeaaj up |6£ TO 15 Sri LEO SFI'LE9 8bl'LE9 009'Z00'1 OEEOEEI UMAJSUBIL 19 18 SkT'LE9 SpI'LE9 005'700'1 HOIAN IALLVULSINIAGYV LLVIINA GAINI FINIAASNYVUAL IA TOIUL 15 999'8£ LET OI LET OI OI [5 HUNG NI IV | O£ co let 666'£Z LESS 09759 ap our |C0 0£ OT 000% 000'Z is | TO O£E OZ 0ct'68b ISIS a € oz 655 595 î6T LS ori vi oz 000'08 aILBATA TI oz 00 00 opt 00U'6E 000'SS 15 «m 0 zbIE 991 00FT 99TI 99TI 000'8I 000 amuaumICp apere 15 “re IT Oz DO0'BI 00007 ameutens WI | TO 90 OZ 099 099 099 099 00S'67 000'8£ “Uestyap | 0 90 OT 099 099 099 099 GSL 00085 “ese da 90 0 TIT VEZI 00S'6L ap ali |OE SO OT 00001 op 11083508 1S | EI So 0 6bs 006 00£% şs | 0 SO OZ Wc TELE TTL 009'86 MEG Sp LINILU DP LINUNŢ SO 0 9051 z09T z09T OESTI 06LTI nuegpoaurzoa |+0 t0 07 8 5S-L 9 5 € z E a Y op aug VI d Ip 31LBoj juouefeSue 38 | [0> |npiL|re13] 103 UPIMIPPUD azuowrefc$ug op 247 [UD 1 d rea | to) INPIID IV |n] DID td -1a[ - 1Z Sea

Pag. 22 - lei- Capi- tol Pa-|Gru- | Ar-| Aki Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli angajament robate trimestrial legate tol |graf| Titlu| col | at aprobate ranrestriale bugetare legale efectuate de platit efective la fincle cumulate perioadei de raportare ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale A B 1 2 3 4 o "n 1=5-6 8 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 23.143 -23. 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII CI a A & ra! PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -23.143 -23.143 -23, a! ss al Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 23.143 23.143 23143 85 Ol 01 |Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) 23.143 23.143 23.143 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 60.033.830 41.228.160 34.933.176 34.833.176 32474359 2.458.817 28.180.945 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 42.070.950 27.377.560 21.780.038 21.780.038 20.426.196 1.35 15.471.546 Fă „84; oi CHELTUIELI CURENTE 25.363.780 18.298.540 14.760.512 14.760.512 13.406.670 1.353 84 12.650.020 a 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25.353.780 18.298 540 14.760.512 14.760.512 13.406.670 1.353.842 12.650.020 20 Oi Bunuri si servicii 11.416.400 7.909.400 3.418.262 3.478.262 3.016.178 462.084 5.403.357 = a z 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 1.302.000 5.502.000 3.478.262 5.016.178 462.084 5.403.357 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 4.114.400 2.407.400 20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 18.000 48.000 47.495 41.495 41.495 TTT4 20 20 20 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16.707.174 9.679.020 o 30| Alte obiecte de inventar 48.000 48.000 47495 47.495 47.495 1774 ooA Alte cheltuieli 13.899.380 10.341.140 9.234.755 9.234.755 8.342.997 891.758 7.238.889 n OD 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 13.899.380 10.341.140 9.234.755 9.234.755 8.342.997 891.758 7.238.889 a 7.024 526 7.021.526 a ri 526 SI TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 16.707.170 9.679.020 7.021.526 7.021.526 < a a a ci SI oi Rambursari de credite externe 5.979.020 3.979.020 2.821.526 2.821.526 e a A Şi ci Si 01 05, Rambursari de credite aferente datoriei

Pag, 23 - lei- Capi-| Sub- tol | capi- tel Pa- ra- graf) SGru- pa/ Titlu AH ne4 at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de plafit efective 2 3 5 6 7402 8000 02 8102 81 81 SI 84 01 40 01 oi Ol i 30 3 UI 05 01 30 publice externe locale Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANIE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL HI BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Apa, canal si salubritate Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor 53.979.020 18.728.150 1.500.009 9.228.150 17.962.880 17.962.880 17.962.880 10.999.580 10.999.880 6.963.000 6.963.000 1808.704.060 40.000.800 40.000.000 40.000.000 3.978.020 5.700.000 1.500.000 4.200.000 13.250.600 13.250.600 13.250.600 9.172.200 9.172.200 4.078.400 4.078.400 97.920.270 36.000.000 36.600.008 36.000.000) 2.821.526 4.200.000 4.200.000 -2.800) -2.000 -2.000 2.000 13.153.138 13.153.138 13.153.138 9.074.829 4.078.309 4.078.309 93.26; 393 35.000.060 35.000.000 35.000.080 2.821 526 4.200.000 4.200.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.008 13.153.138 13.153.138 9.074.829 9.074.829 4078309 4.078.309 9: a n 63.593 35.000.000 33.000.000 35.000.000 2.821.526 4.200.000 4.200.060 2.000 -2.000 -2.000 2.000 12.048.163 12.048.163 12.048.163 7.969.854 1.969.854 4.078.309 4.078 309 80.829.578 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.104.975 12.709.399 1.104.975 12.709.199 1.104.975 12,709.399 1.104.975 8.796.155 1.104.975 8.796.155 3.913.244 3.913.248 12434015 82.407 005 32.080.117 32.080.117 32.080.117

Pag. 24 - lei- Capi-[ Sub-[ Pa-|Gru- | Ar-[| Ali Credite bugetare Credite de Angajamente Angajamente Plati legal Cheltuieli i angajament be ta egale tol |graf| Titir| cal | at > aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente tol | ra-| pa / | ti- | ne4 Denumire indicator anuale A B 1 2 3 4 5 e n ÎI m > s de pret si tarif 40.000.000 36.000.000 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, 5.000.000 35.000.000 35.000.000. 32.080.117 SI VANATOARE 45.000 45.000 11.658 11.658 11.658 l ol CHELTUIELI CURENTE 45.000 45.000 11.658 11.658 11.658 1 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 36.000 36.000 11.897 11.897 13.897 10 01 Chelfuieli salariale in bani 33.200 33.200 9.299 9.299 9.299 10 01 01| Salarii de baza 33.208 33.200 9.299 9.299 9.299 10 03 Contributii 2.800 2.800 2,598 2.598 2.598 10 3 Ql| Contributii de asigurari sociale de stat 2000 si 000 1.934 1934 1.934 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 100 100 70 7 70 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 500 500 484 484; 484 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 100 106 31 3 31 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 100 106 79 7” 7” 20 TITLUL IE BUNURI ST SERVICII 9.000 9.000 -239 -239 -239 20 OI Bunuri si servicii 9.000 3.006 -239 -239 -239 20 01 06| Piese de schimb -239 -239 -239 20 OI 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9.000 9.000 20 30 Alte cheltuieli 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1 8402 TRANSPORTURI 68.639.060 61.875.270 01 CHELTUIELI CURENTE 63.659.060 61.875.270 58.251.935 45.817.920 12.434.015 50.326.887 58 404305 45.970.290 12434015 50.326.887

Pag. 25 - lei- Capi| Sub-| Pa-|Gru-[Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi? ra- | pa/ | fi- | ne- Denumire indicator Credite de anuale Angajamente | Angajament Plati legale Cheltuieli angajament egale fectuate de platit efective aprobate trimestriate Ta finele cumulate tol [grai] col | at i 2 5 bugetare legale perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 17=5-6 8 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICE 34.909.060 28.125.270 24.911.949 24.911.949 21.470.296 3.441.659 18.135.009 20 02 Reparatii curente 33.105.060 27.095.270 24.187.346 24.187.346 20.792.462 3.394.884 17.460.298 20 30 Alte cheltuieli 1.804.000 1.030.000 724.603 724.603 677.828 46.175 20 30 20 30 40 TITLUL IV SUBVENTE 33.750.008 33.750.000 33. ca a Prime de asigurare non-viata 1.567.000 193.000 AB8.133 488.133 441.358 46.713 421,357 o FA Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 237.000 237.000 236.470 236.47 253.354 e CAI și ” sI s 24 500.008 3.992.356 32.171.878 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif m e i a 0.000 a 0.000 3.492. = 33.492.356 24.500.000 8.992.356 32.171.878 84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -152370 -152.370 -152.370 83 Titlul XV PLATI EFECTUATE PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -152370 -152.370 -152.370 N ANIE la ca 0 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent 132370 13237 -152370 85 01 Ql | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 132. < e i -152,370 9902 96 excedent/deficit sect funct 386.348 , Director Fconomie Sef Serviciu Buget HARACICU Steliana STANCIU FIA / TITLE LAN Ss —————

CONTUL DE EXECUTIE AL. BUGETULUI LOCAL - VENITURI tol Capi- |Sub- Pa- Gru- tol |capi-| ra- | pa / graf|Titlu Ar- col Denumire indicator SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30062012 Pag. 1 lei "Prevederi bugetare anuale aprobate Ta finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Total, din cart din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Siingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A B 1 2 3=415 E 8=3-8-7 0001 02 0002 2900 3300 3702 04 3900 02 3902 01 03 07 10 4000 02 4002 14 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1 VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE Varsaminte din sectiunea de functionare VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Veniluri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri diu vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritortale Depozite speciale pentru constructii de locuinte IE OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare Sume din excedentul bugetului local | 323.256.020 1317.097.240 1317.097.240 137.097.240 137.097 240 137.097.240 911.090 911.090 191.690 606.400 113.000 161.401.620 89.024.550 89.024.550 89.824.550 89.024 550 89.024.550 911.090 511.098 191.690 606.400 113.000 107.058.666 59.510.342 39.310.342 59.910.342 59.510.342 59.910.342 6.908.323 6.908.325 476.650 G24R.81S 182.721 13.613.054. 15.613.054 591.795 6.172.237 6.172.237 6.172.237 6.172.237 1900.886.429 59.910.342 59.910.342 59.910.342 58.810.342 39.919.342 736.088 736.088 139 476.650 182.721 13.613 654| 15.613.035. 593.795 39910342 58, > 19. 41 1.481.174 1.481.174 476.650 521.664 z & E 5.427.151

Pag, 2 -lei- ICapi- tol Sub- capi- tol Pa- |Gru- ra- graf Titlu Prevederi bugetare anuale aprobate Ha finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Total, din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 a 3=-4+5 8=3-6-7 4002 4100 4200 4202 4502 16 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare IV, SUBVENTII SUBVENTE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile( FEN) postaderare SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 71.788.720 71788720 1.183.310 3.100.000; 100.000 2.000.000 67.585.410 31.163.760 31.163.760 31.163.760 31.163.760 15.019.259 16.678.918 16.678.918 16.678.918 16.678.918 15.019.259) 16.678.918i 16.678.918 16.678.891 16.678.918 15.019.259 16.678.918 16.678.918 16.678.918 16.678 918

Pag. g 3 -lei- |Capi- tol Sub- | Pa- capi-| ra- tol graf. Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi consfafate din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 1 n 3=415 n s 8=3-6-7 4502 0 07 13 i 01 02 02 3 01 ot 92 92 01 01 02 02 03 i 01 02 02 PREFINANTARI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori Prefinantare Fondul Social European Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Fondul de Coeziune Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori Prefinantare Înstrumentul de Asistenta pentru Preaderare Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Programe Comunitare finantate in perioada 2007-2013 113.458.970 40.292.770 31.973.780 318.990 1.520.320 1.461.750 58.570 71.490.040 63.070.700 101,000 40.302.220 19.413.100 11.094.110 8.318.990 1.206.550 58.570 19.495.580 11.876.240, 8.419.340 101.000 101.000 27.425 1.948.027 2.827.347 406.823 2.008.248 412.27 1.007.102 985.972 4011686 -593.795 101.892 101.892 1.948.027) 2.008.248, 412.276 1.007.102 985.977 686| 101.892 1.948.027 2.827.347 406.823 2.008.248 412.276 1.007.102 985.972 a s n m dă s a A ci a e A 181.892 181.892

Pag. 4 -lei- [Capi-[Sub-| Pa- |Gru- [Ar- | Al- Ț Prevederi "Drepturi constatate bugetare to! |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Demnnire indicator anuale buget trime: Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari de incasat din anii din anul precedenti curent tol |graf? Titlu | col | at aprobate la finele iondei de raportare cumulate A B 1 = 3=4+5 4 = a vw 8=3-6-7 4502 OI Sume primite in contul platilor a: efectuate in anul curent 54.840 27.420 Director Beonomic Şef Serviciu Buget a s marandă HARACICU Steliang STANCIU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30062012 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuleli : legale bugelare legale efectuate de pluiit efective Credite de angajament tol | capi] ra- | pa / | ti- | ned Demnuire indicator anuale aprobate trimestriale | la finele cumulate perioadei de raportare tol |graf[Titiuț col | at A B 2 3 4 5 & 1=5-6 5 3002 TOTAL CHELTUIELI ot CHELTUIELI CURENTE 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3352.895.530 191.041.130 91.211.518 91.231.510 57.551.788 3.659.722 56.650.763 247,229.066 95.813.634 15.870.187 19.870.187 215.436 1.097.410 5.106.850 3.272.880 721.280 si 02 Transferuri de capital 5.106.850 1.272.880 721.280 721.280 721.280 23,5% 51 02 28| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea chelruielilor de capital din domeniul sanatatii 55 TITLUL VH ALTE TRANSFERURI 5.106.850 1.272.880 723.280 721.280 121.280 23.57% 17.510 17.510 55 01 A, Transferuri interne 17.510 17.518 55 01 1 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN n Programe de dezvoltare 17.510 17.510 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 242.104.700 98.523.240 19.148.907 19.148.907 18.933.477 215.430 56 ol Programe din Fondul European de Dezvoliare Regionala (FEDR) 84.083.500 36.041.780 6.401.769 8.401.769 6.400.346 = şi s 56 Oi 01 | Finantarea nationala”) 43.324.300 19.642.420 8.078 3.078 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 33.189.800 12.310.130 5 a n = ş 5 E 5.192.055 5.1920 1.423 34.227 56 01 3 | Cheltuieli neeligibile*) 7.569.400 4.089.230 601.636 601.636 601.636 575 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 3.596.780 3.313.180 965.659 965.659 965.659 965.17 56 02 Ol |Finantarea nationala*) 1.482.210 1.453.810 66.422 66.422 66.422 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 1.920.340 1.665.140 867.068 867.068 867.068 936.399 56 02 03 |Chletuieli aeelia ) 194.230 194.230 32.169 32.169 32,169 28.718 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 154.269.426 39.075.780 11.760.132 11.760.132 11.546.125 214.007 2» 56 03 Ol | Finantarea nationala“) 58.590.470 25.391.290 7.223.810 7223810 7.009.803 214.007 56 03 02| Finantarea externa nerambursabila 88.540.340 26.545.880 4481 510 4481.56 4.481 510

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli egale tol |graf| Titlu| coli | at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de lait efective la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente tal | capi-i ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator anuale A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 56 03 03 | Cheltuieli necligibile*) 7.138.610. 7138. 54812 54812 26 56 07 Programe Înstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (PA) 30.000 30.000 56 07 01| Finantarea nationala*) 8.000 58.000 56 07 02| Finanlarea externa nerambursabila 22.000 22.000 56 15 Alte programe comunitare finantate in = = = 2 a = 4 a perioada 2007-2013 125.000 62.500 21.347 56 15 Ol | Pinantare nationala 70.160 35.080 2355 PA a ci E a a ci 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 54.840 27420 18.992 18.992 18.992 12.855 56 15 03| Cheltuieli necligibile 107 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1805.666.470 51.227.500 71.370.549 71.310.549 61.926.257 3444292 35.553.353 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1053.666.470 91.227.500 71.370.549 71.370.549 67.926.257 3.444.292 55.553.353 E Active fixe 105.666.470 91.227.500 71.370.549 11.370.549 67.926.257 3.444.292 35.553.353 71 01 01| Constructii 85.890.790 77.241.330 62.479.134 62.479.134 59.054.930 3.424.204 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 10.614.500: 7.358.860) 6.186.942 6.186.942 6.186.942 480.645 71 Ol 03| Mobilier, aparafura birotica si alte active corporale 1.650.350 1.110.350 50.000 50.000 50.000 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 7510.830 5.516.966 2.654.473 2.654.473 2.634.385 20.088 10.826.546 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -29.226 -29.226 -19.226 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -29.226 -29.226 29,226 85 Ol Plati efectuate in anii precedenti si

Pag. 3 - lei- 5 Gru- Ali. Credite bugetare Angajamente Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare toi | capi-i ra-| pa/ | ti- | ne- Denumire indicator A B 1 2 3 4 sa a U = wo n recuperate în anul curent -29.226 -29.226 -29.226 85 01 02 [Plati efectuate în anii precedenti si Tecuperate in anul curent (SD) -29.226 -29.226 29.226 5100 02 Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 3.041.750 1.997.950 520.639 520.639 520.639 525.348 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 3.041.750 1.997.950 520.639 520.639 520.639 525.318 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.041.750 1.997.950 320.639 520.639 320.639 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.041.750 1.997.950 520.639 520.639 520.639 TE Ol Active fixe 3.041.750 1.997.950 520.639 520.639 520.639 523.318 71 Ol Ol| Constructii 2342 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 800.000 800.000 T33i4 73.314 73.314 121.145 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 353.750 353.750 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.888.000 844.200 441323 447.325 447.325 401.831 5000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 302,780 283.880 4.005 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 302.780 283.880 4.005 4.005 4.005 B4.243 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 302.780 283.880 4003 4.005 4.005 84.243 4.005 34.243 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 302.780 283.880 4005 4.005 4.005 84.243 77 O Active fixe 302.780 283.888 4.005 4005 4.005 84243 71 Ol Ol | Constructii 1.898 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 277.380 271.380 56.852 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si ali a a a a active corporale

Pai 4 - lei- Capi-| Sub- tol | capi-| tol ra-| pa! graf| Titlu ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite hugetare anuale aprobate trimei striale la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 7=5-6 6500 02 6502 71 01 56 56 56 56 36 56 56 56 56 56 56 70 71 n" n" 71 01 91 07 07 oi i 01 91 02 1 92 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ÎNVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAR! Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala”) Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Chletuieti neeligibile*) Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport 25.400 26.490.060 3.136.150 1.412.960 1.412.960 303.960 173 470 130,540 1.079.000 151.790 883.010 44200 30.000 8.000 22000 1.723.190 1.723.190 1.723.194 1.693.590 6.500 19.504.850 2.353.610 1.412.960 1.412.960 303.968 173.420 130.540 1.079.000 151.790 883.010 44.200 30.000 8.000 22.000 942.658 942.650 942.650 913.050 4.005 9.346.776 848.759 848.759 61379 26 53.553 787.380 06.422 688.789 32.169 4.003 9.346.776 1164413 848.759 848.759 51379 71.826 A TA a Fă A 787.380 66.422 688.789 32.169 = n 5 “m a ta a pa! = TA a a = a m 4.005 7.300.412 1.033.561 548.759 61.379 = 6 53.553 787380 66,422 688.789 32.169 184.802 184.802 F84 502 154,502 2.046.364 130.831 1.688.073 802.600 502.600 754.667 28718 59.424 69.424 89.424 zi a 7 a

Pag. 5 - lei- e Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- capi-| ra- pa/ tol |grafj Titlu Ar- ti- cal ne at Denumire indicator Crodite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente | Angajamente Plati bugetare legale efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective A B 2 6602 71 7" 01 sI 51 51 55 56 70 71 71 71 7" 71 01 91 of 01 oi 01 Ol 01 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri din bugelele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 25.600 6.199.890 3.108.030 m 106.850 m 106.850 5.106.850 1.180 1.180 1.180 1.091.860 1.091.860 1.091.860 50.540 200.00) 29.600 2.310.920 1274060 1.272.880 1.272.885 1.272.880 1.180 1.180 1.180 1.036.860 1.036.860 1.036.860 60.540 200.800 776.320 178.188 778.188 718.188 722.459 722459 722.459 721.289 721.280 721.280 721.280 721.280 721.280 721.286 721.286 721.250 1.179 1179 119 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.178 ași E E E: An SE aa RE PA AA = E aa & FR an d R A E a = a = a a “i = a a n n x a = a ce = a = a 29.609 12.594 23.576 23.57 a & 576 a & 576

Pag. 6 - lei- Capi-j Sub-l Pa-iGru- tol | capi-l ra- | pa / tol |graf| Tiflu ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la fincle perioadei de raportare Angajamente trimestriale bugetare cumulate Angajamente legale Angajamente Piaii legale efectuate de platit Cheltuieli efective B 2 6702 01 536 56 56 56 56 56 36 56 56 70 n" 71 71 VE 71 6802 Ol ol Ol Oi 15 OI 01 Ol Ol 91 oi 02 03 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile*) Alte programe comunitare finantate i perioada 2007-2013 Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii asini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 14.462.820 3.502.820 3.502.820 3.377.826, 736.300 2.632.000 9.520 125.000 70.160 54.840 10.960.000 10.960.000 10.960.006 9.765.550 967.000 227456 2.691.200 3.440.326 2.652.896 3.377.826 2.631.349 62.500 21.347 35.080 m ci 21.420 18.992 8.994.530 4.487.598 8.994.530 4.487.598 8.994.530 4.487.598 8.340 080 4.227.225 427000 50.000 227.450 210.372 2.403.470 263.682 7.140.494 Fi ta 3 i 896 18.992 4.487.598 487.598 50.000 245.069 1.895.425 652.896 2.652.896 18.992 2.592.173 1.895.425 2.592.173 1.893.423 2.592.173 1.893.423 2.331.801 1.895.425 50.000 210.372 Z a A qi Ş a 20.088 a > m și n m za e 49.339 27.594 27.554 a LA a = d a = 2 a = a = = a A 2 A 44.823 178.386

Pag. e 7 -lei- Capi-| Sub- tol | capi- tol ra-| pa/ graf] Tithr cal ned at Demmmire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 n 7=5-6 7000 02 7002 01 56 36 56 56 56 70 71 71 "n 71 71 71 ai 353 55 55 56 Ol 01 Oi 01 91 01 01 91 02 03 Ol 02 13 CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Chlefuicli necligibiie*) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixa (inclusiv reparatii capitale) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe de dezvoltare TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 2.517.780 ci 517.780 317.780 1.330.420 1.037.330 150.030 173.420 173.420 173.420 79.200 94.220 162. a 85.250 19.265.59) 52.634.350 17.510 17310 a ci 34,180 2.234.186 1.302.026 782.130 150.030 169.290 169.290 169.290 79.200 90.090 83.278.730 39.412.008 18.299.120 178.279 178.279 178273 178.279 85.403 85.403 85403 46.667 38.736 36.127.632 12.260.907 598.015 178.279 178.279 178.279 178.279 85.403 85.403 85.403 46.667 38.736 12.260.907 598.013 178.279 178.279 178.279 178.279 E na 5 (GI ma m a 46.667 18,648 55.162.256 11.295.571 597.916 20.088 20.088 20.088 20.088 965.336 965.336 181.732 181.732 181.732 181.732 178.349 178.349 178349 36.473 97.041 33184 11.651 49.749.987 5.852.760 40.143

Pag. 8 - lei- Capi-| tol Sub- capi-| tol Pa- jGru- ra- grafj Titlu pa/ Ar- ti col Ali ne+ Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheituieli efective A B 2 3 7402 56 36 56 70 71 71 71 7" 71 84 83 Ol 01 Ol 01 Ol 01 91 oi FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 01 | Finantarea nationala*) 02| Finantarea externa nerambursabila 03 | Cheltuieli necligibile“) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01| Constructii 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Pinti efectuate În anii precedenti si recuperate in anul curent 02 | Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SD) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE 52.616.840 18.281.610 52.616.840) 281.610 29.215.040 10.869.710 17.566.800 4.796.460 5.835.000 2615 440 26.631.240 21.112.880 26.631.240 21.112.880 26.631.240 21.112.880 23.445.800 18.758.800 3.183.440 2.354.080 33.019.660 43.866.730 598.015 598.013 596991 1024 11.692.118 11.692.118 11.692.118 10.283.853 1.408.265 -29.226 598.015 598.013 596.991 1024 11.692.118 11.692.118 11.692.118 1.408.265 -29.226 -29.226 -29.226 43.866.725 597.916 597.916 596.852 1.024 10.726.8St 10.726. 10.726.881 9.318.616 1.408.265 -29.226 -29.226 -29.226 -29.226 43.866.725 9 99 99 40.143 40.143 53812617 5.812.617 SR12617 98.174 46.815 5.667.628 43.891.221

Pag. 9 - lei- Capi-| Sub- tol | capi- tal Pa- ra-| pa/ grafi Titlu Ali at Denumire indieator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate ta finele perioadei de raportare Angajamente | Angajamente Plati trimestriale bugetare legale efectuate cumulate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 2 7=5-6 8 8000 02 8102 56 56 56 36 70 7" 7 7" oi 56 56 36 36 56 70 71 7" "1 71 Ol Ol 01 i Oi 01 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationala”) Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli necligibile*) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) < a & gi n s = > ci a Şi 5.872.940 33.279.990 43.866.730 43.866.730 43.866.730 115.116.490 115.316. 490 52.717.538 55.260.350 = 138.610 ci 108.840 si 108 840 ci 8,840 = a a 8 € ci 43.480 43.866.730 43.866.725 43.866.725 43.866.725 43.866.730 43.866.725 43.866.725 43.866.723 43.866.730 43.866.725 43.866.723 43.866.725 43.866.730 43.866.723 43.866.725 43.866.725 85.975.720 23.212.458 2 5 24.564.436 23 ci 45, = 60.717.170 12.133.903 1 11.919.896 ci 13 i 90 = 39.075.780 31.760.132 11.760.132 11.546.125 59.075.780 11.760.132 11.760.132 11.546.125 59.075.780 11.760.132 11.546.175 25.391.290 1.223.810 7.009.803 & 26.545.880 4481510 4.481.510 4481516 7.138.610 54.812 54.812 54.812 1.641.390 3371 1.641.390 373.771 373771 373771 1.641.390 373771 373771 373.771 1.397.918 330.301 330.304 330.301 43.480 4347 43.470 43.470 43.897. a Ra 7 43.897, a n 43.397.227 43.897.227 648.022 4.603.142 214.007 20 214.007 20 214.007 20 214.007

Pag, 10 - tei- Capi-| Sub- tol | capi-| ra- Pa-|Gru- pa/ tol |grafj Titiu , col Ar- ti Ali- ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele periundei de raportare trimestrînle cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajaumente legale de platit Cheltuieli efective 2 3 n 6 8402 9902 97 56 56 55 70 7" "n 7" 71 7" 7" 0 ol ol oi 01 UI 01 OI 01 ol 02 3 01 36 TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neelizibile*) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura Birotica si alte active corpo Alte active fi (inclusiv reparatii-cai a (3 excedent/deficit stci dezv 43.550.360 25.258.550 27.783.700 14.077.210 21.783.100 14.077.210 27.783.700 14.077.210 7.362.990 12.859.280 4749.950 1.724.880 1.46 270 15.766.660 1.181.340 15.766.660 FLI8FI4O 15.766.660 1.181.340 4.993 220 3.704.220 9.457.920 100.000 100.000 1.245.520 1.174.840 -29.639 50 -29.639 510 Ă A , Director AGEA! Smaranda HAR ACICU VAI , 3.109.547 3.109.647 109.647 ci 509.035 600.612 9.968.908 9.968.908 9.968.508 34 5376 6.066.961 446.571 13.078 555| 3.109.647 3.109.647 i 109.647 503.033 600.612 9.568.908 9.968.308 9.968.908 3.435.376 6.066.961 446.571 12.644.540 108.323 = a a s că 5 s = = > ră 6.066.961 14.079.727 Sef Serviciu Buget 432.691 432691 46031 a RI 40031 e! a 4.603.1 a RI E 2 z <

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE | 30062012 Pag. 1 — Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale ofectuate | de platit efective Credite de angajament tal | capi-| ra-| pa / | ti- | ne3 Denumire indicator anuale aprobate trimestriale la fincle cumulate perioadei de raportare tol |graf[ Titlu] col) at A B 1 2 3 4 5 5 7=5-6 8 5007 CREDITE INTERNE i 39.519.080 39.519.010 093.644 638.644 698.644 8107 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 39.519.010 39.519.010 698.644 698.644, 698.644 06 Energie termica 39.519.610 39.519.010 698.644 698.644

DETALIEREA CHELTUIELILOR - imprumuturi interne = 30062012 Pag. 2 - lei- Capi-| Sab-l Pa- |[Gru- | Ar-| Ali tol capi-| ra- tot |graf| Tita] col pa/ ti ned at Denumire indicator Credite bugetare Credite de angajament anuale rimestriale cumulate aprobate Ia fincte perioadei de raportare Au jumente bugetare mente Plati legale gi efectuate amente legale de piniit Cheltuieli efective 1 2 3 o "a 1=5-& 5007 8107 Ol 56 36 56 56 0 o 1 3 CREDITE INTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | | POSTADERARE Programe Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationala*) Chsltu necligibile*) COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) niarea nationala*) 39.519.018 39.518.010 39.519.010 39.519.010 39.519.010 39.519.010 39.519.010 39.519.010 5.157.950 5.157.950 34.361.060 pal aa 39.519.010 39.519.016 39.519.010 39.519.010 39.519.010 a 39.519.019 39.519.010 5.157.850 5.157.950 34.361.060 34.361.060 Birecto e Smaranda ] | 698.644 698.644 698.644 598.644 76.108 622.536 098.644 698. 698.644 658.644 098 644 098.644 698.644 698.644 698.634 655.644 698.644 16.108 76.108 022.536 622.536 595.644 698644 698.644 695.644 698.644 698.644 695,644 698.644. 76.108 76.108 622.536 622.536 Şef Serviciu Buget Steliana STANCIU e —

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30062012 Pag. 1 -lei- = |Capi- | Sub-| Pa- |Gru- |Ar-| Ali- Prevederi revereri Drepturi constatate 7 E NEI pi- | Sub a- ru- [AT i bugetare Prevederi p Incasari Stingeri pe Drepturi anuale bugetare Total, din anii din anul realizate | alte cai constatate tol |capi-| ra- | pa/ | fi- | ne- Denumire indicator trimestriale at incasari incasa tol | col | at aprobate din care: precedenti curent decat incasari | de incasat 1. cumulate la finele | perioadei de raportare A B 1 a 3=4+5 5 6 7 8=3-6-7 0901 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 18.697.320 136.498.590 132.445.469 26.723.153 105.722.316 21.788.118 1 2 a g 40.472.146 0002 1. VENITURI CURENTE 1777.616.580 127.03.100 129.739.406 26.723.153 103.016.253 90.006.841 l 2900 C. VENITURI NEFISCALE 177.616,580 127.903.100 129,739.406 26.723.153. e = = A a 3 A = el e s 90.006. 3000 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.501.850 7147 774142 48.157 725.985 736.625 37.517 41 185.205 39.547 360 3010 "VENITURI DIN PROPRIETATE 1.501.850 TTLATO 774.140 48.157 725.983 736.623 37.517 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.421.550 72037 137.831 48.157 689.674 37517 50 Alte venituri din proprietate 30.300 100 36.309 36.309 3110 VENITURI DIN DOBANZI 2 2 = 03 Atte venituri din dobanzi 3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 176. 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SE ALTE A A = < a 14.730 127.131.630 128.9653.264 26.674.895 102.290.268 89.270.216 185.205 33.509.843 ACTIVITATI 173.534.820 125.108.220 126.624.986 26.385.812 100.239.174 m = 38.136.287 05 Taxe si alte venituri in invatamant 2.339.150 = 274.034 172.359 1.903.902 302.765 1.601.137 08 Venituri din prestari de servicii 1.372.440 686.220 1.447.896 186.780 1.261.116 09 Taxe si alte venituri din protectia mediului 3 3 3 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantina 9.277.310 5.136.366 5.013.852 24.622 4.989:230) 4.988.408 25.444 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 48.260 9: = ci = = = = a a 17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 4.000 2.000 2.583 = ri 19 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si

Pag. 2 -lei- (Capi- tol Sub- | Pa- |Gru- capi-| ra- tol igrafiTitiu Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi Drepturi constatate bugetare trimestriale cumulate Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari rualizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A 1 a 3=4+5 4 8=3-6-7 3310 3410 3510 3710 30 50 50 i 03 04 sportive Venituri din cercetare Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Alte venituri din taxe administrative, cliberari permise DIVERSE VENITURI Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoliare a bugetului local Varsaminte din sectiunea de functionare 670.600 50.000 139.086.860 16.571.000. 535.006 3.575.700 320.000 1.320.000 497470 497.426 762.350 -3.980.870 3.980.870 536.600 23.008. 107.543.830. 1.719.100 269.300 969.000: 993.600 993.600 267.420 267.420 762.396 2.606.160 2.606.166) 313.891 100.951 37.205 104.666.650 25.718.879 11.065.200 736.500 1.350.031 SE8I5 1.312.864 1.312.864 488.304 1 = S 488.304 1 = n = 339.110 126.052 321,834, 17.424 212.940 E s a = = 78.347.771 11.865.200) 730.508 1.312.864 67.373.766 11.065.200 E 3 A a n 298.891 313.898 = & 5 m = na = na a 237.226 E 5 ci = E = = > 100.076 17.357 37.292.884 31.140 996.966 996.966 229.788 229.788 126.802 18.174

Pag. 3 -lei- Prevederi - TITI constatate Ar- | Ali N Prevederi Bropluri constatate anuate toi |grafjTitlu | col | at aprobate la finele perioadei de raportare Capi- Sub- tol In ri Stingeri pe Drepturi din anii din anul realizate alte cai constatate decat incasari de incasat api-| ra- | pa / | ti- | ne- Denwmire indicator bugetare Total trimestri 7 din care: precedenti curent A B 1 z 3=4+5 4 = o n 8=3-6-7 3710 50 Alte transferuri voluntare 762.390. 762.395 217.256 108.628 108.628 108.628 108.628 3900 10 IL VENITURI DIN CAPITAL 63 a 63 |3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 53 63 63 Ol Venituri n valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 63 63 63 4100 10 IV. SUBVENTII 5.663.230 4.747.246 2.706.000 2.706.000 1.781.214 924.786 4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.724.350 1.433.860 i Subveni de la bugetul de stat pentra spitale 157.590 157.590 39 Subveniii de la bugetul de catre institutiile publice finantate partial sau Întegra! din venituri proprii pentru proiecte 1.566.760 1.278.270 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATIE 3.938.880 3.311.380 2.706.000. 2.706.000 1.781.214 924.786 09 Subventii pentru institutii publice 2.000.000 1.372.500 2.008.000 2.008.000 1.083.214 924.786 14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 1.938.880 1.938.880 698.000 4510 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 5417510 3.848.250 008) 698.000 ol Fondul european de Dezvoltare Regionala 5.417.510 3.848.250 02 Sume primite in contul 5.417.310 (DirectorBeonomie Şef Serviciu Buget (IAA Smaranda HORAC CU Steliana STANCIU În a VA ZT

CONTUL DE EXECUTIE AL. INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 30062012 Pag. 1 - te capi-| tol Pa-|Gru- graf] Titlu | col Denumire indicator Credite bugetare Credite de anuale angajament aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente Plati efectuate Angajamente tegale de platit Cheltuieli efective B wa 10 04 05 H 06 ca TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor INVATAMANT Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar invatamant primar Invatamant secundar Învatamant secundar inferior Învatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postliceal Servicii auxiliare pentru educatie Înternate si cantine pentru elevi SANATATE Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1868.697.320 136 3.380.000 3.380.000 15.785.920 3.423.000 3.263.320 159.680 10.168.920 414.000 9.600.920 94.000 642.000 1.552.000 1.552.000 166.522, 166.522 166.522. 1.675.000 1.675.000 965.000 710.000 571.200 98.590 ci 396.100 396.108 8.569.020 ră 423.000 ră 263.320 159.680 2.952.020 474.000 2.384.020 94.000 642.000 1.552.000 123.227.380 123.227.350 971.800 971.800 671.008 294.800 571.900 123.956.476 1.116.345 1.116.349 42 473.66 93.536 641.398 113.443.28 113.443.28 327993 294.800 265.621 776.331 116.348 409.049 = a = A a a < a a si 26.67 ri e 551.399 551.399 = a A = a n a = 1.116.348 1.116.348| 3.422.375 3.263.320 159.055 2.193.877 473.662 ci 226.675 93.536 641.398 399 = 399 403 109.839.275 1.097,5 1.097.581 SH 3.4 006.805 ra 2.197.526 1.577.084 99.850.924 9.850.920 95.850.920 47 A = n 47 340.274 296.469

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-! Pa-|Gru- | Ar- tol | capi-| ra-| pa / | tol |graf] Titlu | col Denumire indicator Credite bugetare Credite de angajament anuale aprobate trimestriale la fincle cumulate perioadei de raportare Angajamente Angajamente bugetare Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective B 2 3 n 6 7=5-6 5810 50 7010 01 Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte 571.900 371.908 762.390 762.390 162390 762.390 762.390 762. 99.382 99.382 403 99.382 99582 99.382 295.469

emârse op [40 €0 OI 900'Zz6'l £0S'L83'1 : ap op |E0 CO Ol £95'081 9508 SET ROZ [cos op ueundise op mqunnod | ZO £0 Ol SFTPIIS SI0'0L6L S1O'0LGL IRIS sp ajutoos op [10 Fo Ol 56609901 657 TICOI LZEOES'TI 096'SLUST to ol IEI VIET VIEI EI 85 [S ap op |pO TO Ol SECLEVT RES LEFE SES'LEVT 00s'Z9LT OSL'ERES escu ap | 10 TO Ol DEL GUST SI8't9LT USI 'S8ES UT 0 O IS SE9'LEI 3£0'L6I GE9'L6I SpA Jeg Ur afeueţes |0£ 10 01 aSL6E 91618 o£9'E8 ap muziutuapur | CT 10 OI 768'0E TUE IDRIIUA ERIE up auvostad cun une 10 Ol 3581657 z V9EG69Z GI no puod | 10 OI TSEEOE L50'0£ [so IDE LSO'TOE SEL'S9E numo ud apdnso nuuod puog [07 10 Ol GOL'LSZ GLS'BST LIST 000'00£ 1 LO 10 Ol 15E'EFO'I ISEESOI ELF PRUT OIZO9T | [90 10 Ol 5ST'606'S LFT'S89'S Lvz'589'5 DLS'LIOD OLIBO9'R | op nquad ruodg [50 10 Ol TIET SSL EESOT SSL TERT LDR950'8Z 0SS'bBE bt | ap | IO 10 Ol 506'FLEVE 1906'bL6'9E Ut 10 01 OV OLTES HA LINIILE 91 6SL'090'568 481561 ZEI SETI OLSIETECI ERI ALNTINI 10 GU 0P8'Z6S'LE TECOELEZIE 065'86F9EI BTE'L659'88I HLNAABNS IS | NIG PIAN TUHD TVLOL 0105 8 9-5 9 5 £ z I a Y | op m papuogrod | Ip v] DAŢI rd sp 218393nq puse Je | 102 |RDLE FUS] 10) PEEL UPId azuouefe Buy B INPIII PAȘI poa | n | d dea BPI) ţ IV |-IV | -R1D| va |-qang ar E Sta L0Z900£ 1301 1NLIDNB NIA IS NIG HIVINVNIS

Pag. 4 - Capi-| Sab- tol capi! tol Pa- |Gru- ra-| pa/ graf Titlu Ar- ti- cal Ali ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente tegale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 7=5-6 Ol Ol Ol UI Oi Ol 01 Oi 01 oi 91 92 3 03 03 04 04 04 04 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii 01 | Furnifuri de birou 02| Materiale pentru curatenie 03 | Incalzir, iluminat si forta motrica 04| Apa, canal si salubritate 05 | Carburanti si lubrifianti 06| Piese de schimb 07| Transport 08| Posta, telecomunicatii, radio, fv, internet 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter fancfional 30) Alte bunuri si servicii pentra intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Oi | Hrana pentru oameni 02 | Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Q1 | Medicamente 02| Materiale sanitare 03| Reactivi accidente de munca si boli profesionale 183.760 800.290 91.290.130 27245210 892.250: 1.073.560 5.533.570: 1.330.110 314.180 5.482.960 242.160 438.660 5.202.040 767.528 8.074.246 8.073,24 1.000 49.024.196 38.321.190 6.000.000 4.200.000 116.518 312.604 13.648.620 28.137.370 331.700 559.860 5.281.350 1.305.940 296.220 738.300 224.930 469.690 = i na 5.774.150 353.880 6.900.130 6.900.140 41.858.590 32.587.920 4.957.330 3.840.170 100.443 173.733 11.457.895 19.524.139 366.499 518.134 3.177.205 1.277.826 267.571 563.597 194.133 438.063 m a A 876 A 43799 6.738.060 6.738.060 41.856.269 3 A pi 879 a 1 = = 95 = 2 3.840,16 100.443 173.735 71271751 19.490.055 358.449 A 05.561 264.957 560.046 194.135 438.063 5.085.195 343.799 6.738.060: 6.738.060: 41.856.269. 32.587.912 4.957.327 3.840.169 100.443 173.133 44.892.893 18.131.493 338.213 043.173 1249316 252.491 416.637 138.598 436.764 = 3 a = a 5 a 6.451,57 m 17.681.267 11.324.048 3.127.178 2.897.519 7.541 130.402 28.013 12 466 143.409 355.537 1.299 302.645 647.019 14.593 319072 54.178.794 2423.03 m 238.171 E 951.931 262688 329.935 143.291 379.094 1.770.592 4274544 31.855.663 24922431 3.760.306 2.696.017

Pag. 5 - le Capi- tol Sub- capi tol Pa- ra- graii Gru- pa/ Titlu ned at Demmmire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 3 1=5-6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 n CI 3 30 30 30 04 01 03 3 01 02 91 092 03 Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata 303.000 473.170 1.119.150 S11.760 54.620. 38.910 85.640. 89.276 978.890: 683.580 323.660 223.380 232.620 166.350 91.040. 57.030 524.630 411.040 31.430) 14.730 23.000: 23.000 91.860 9.490 172.380 24.960 150 158 150 150 66.800 24.400 3.925.910. 2.815.130 58.160. 28.160 14.000 8.500 6.170 6.170 38.903 88.878 539.056 112.546 92.647 19.899 410511 3721 1.612.260 9,583 429 6.10 470.86 766.837 38.903 88.878 639.056 110.145 91.647 18.499 410611 = a ci m 723.823 38.894. 60.169 624,560 82.877 18.317 297.284. 12.796. 1.099.073 9.583 477.931 265.431 23.091 38.996 13.27% 35.116 20.166 344.199 3.619 15.746 19.997 197 197

Pag. 6 -lei- Capi-[ Sub-[ Pa-[Gru- tol | capi-| ra- pa/ fol |graf] Titlu Ar- tl- cai Al ne4 at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajumente legale Plati efectuate Angajumente legale de platit Cheltuieli efective A 2 56 56 56 57 57 57 57 70 71 71 71 71 n" 0 i 01 OI 01 91 91 30 05 01 92 91 02 01 92 Chiri Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri si servici TITLUL HI DOBANZI Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasing TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale in natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.003.460 = e a si a a = & a i 170 1 10 1.993.800 7.993.800 7.893.R08 100.008 8.000 8.000 2.960 5.040 4.910.220: 4.910.220: 4.405.020. 131.760 3.963.060 129.200 833.200 464.100 1.473.008 170 170 10 6.424.540 56.424.540 6.364.540 60.000 58.000 5.000 2.960 53.040 3.247.020 3.247.020 2.741.820 131.760 2. 97.860 124.200 13.133 167 167 167 1.189.874 1.189.874 1.131.708 58.166 7.974 7974 2.938 50]6 1.574.547 1.574.547 1.549.281 103.639 1.371.768 18.717 624.073 1.189.874. 1.189.874, 1.131.708 58.166 15” 7974 2958 5.016 1.574.547 13574 547 1.549.281 103.639 1.371.768 18.717 467.760 615.131 167 167 167 _ 5 2 a a + 433.787 375.541 „166 7974 1.116.732 1.116.732 1.091.466 103.639 985.804 756.167 756.167 156.167 610.372 639.745 701432 701.432 242014 459.418 4714 4714 2.958 1.756 4.442.076 4.442.076 4.416.810 4257 4.194.107 189461

Pag. 7 - lei- Capi-[ Sub-[ Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheituieli angajament RINITA legale tal |graf[Titiu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare tol | capi- ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale A B 1 2 3 a e F wa N = e n 71 Oi 30) Alte active fixe (înclusiv repar capitale) 181.000 88.000 55.157 5 = n “a 2023 53.134 28.985 7 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 305.200 505.200 25.266 25.266 25.266 25.266 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.380.000 2.396.100 1.116.349 1.116.348 1.116.348 1.097.581 ol CHELTUIELI CURENTE 3.335.000 2.381.100 1.116.349 1.116.348 1.116.348 10 TITLUL 1 CHELTUFELI DE PERSONAL 2.000.000 1.360.500 1.007.750 1.007.749 1.007.749 1.011.506 10 Oi Cheltuieli salariale in bani 1.562.500 1.066.500 783.562 783.561 783.561 193.345 10 01 01| Salarii de baza 1.458.500 989.500 779.497 719.497 719.457 789.095 10 0) 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13.500 13.500 10 01 13| indemnizatii de delegare 9.500 9.500 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 81.000 54.000 4.065 4.064 4.064 4.250 10 03 Contribut 437.500 294.000 224.188 224.188 224.188 218.161 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 305.000 207.000 162.820 162.820 162.820 165.140 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 8.000 3.500 3.873 3.873 3.873 3.921 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 82.500 56.300 40.742 40.742 40.742 41.251 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 3.000 2.009 1167 1.167 1.167 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 39.000 23.000 15.586 13.586 15.586 6.668 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 1.335.000 1.020.600 108.599 108.599 108.599 82.938 20 Ol Bunuri si servicii 442.720 354.220 61.788 61.788 61.788 e = = 20 01 01| Fumituri de birou 95.990 80.990 1.906 1.906 1.906 1792

Pag. 8 - lei- 5 Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de angajament Angajamente Angajamente Angajamente Plati lezat Cheltuieli egale tegale efectuate de platit efective tol | capi-] ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale aprobate trimestriale bugetare la finele cumulate perioadei de raportare tol Titlu col | at A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 3 20 Oi 02 iateriale pentru curatenie 26.000 23.000 20 01 03| Încalzit, iluminat si forta motrica 56.510 40.510 20 01 04| Apa, canal si salubritate 36.300 27.300 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 25.000 25.000 e a = 20 01 06| Piese de schimb 11.380 10.320 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 65.600 33.500 n s E S a = a că e a RE e 1302 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functionat 37.47% 22.470 10.740 10.740 10.740 9.781 20 01 30| Alte bunuri si servicii peniru intretinere si functionare 89.070 69.070 23.416 23.416 23,416 20.875 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.700 11.700 10.011 10.011 20 05 30| Alte obiecte de inventar 20.700 11.700 10.011 1001 20 06 Deplasari, detasari, transferari 58.680 44.680 20 06 Ol | Deplasari interne, detasari, transferari 38.680 44.680 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 6.00) 3000 20 13 Pregatire profesionala 22.400 22400 20 14 Protectia muncii 13.050 6.850 3.800 3.800 s a a m 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 30.800 20.400 5.721 9.724 9.721 N7 20 3 Alte cheltuieli 740.650 358.150 23.279 23.279 23.279 231.815 20 30 02| Protocol si reprezentare 9.000 4.500 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiierea

Pag. 9 - lei- Capi- toi Sub-| Pa- |Gru- capi- ra-| pa/ Ar- ti- tol |graf| Fitlu | col AH ne-j at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheituieţi efective A B 2 n 7=5-6 G5t0 20 70 71 7" "n 71 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 oi 91 91 OI oi OI oi Ol 01 Ol 01 Ol 02 30 30 n o m drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale în natura Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Contributii 634.57 97.086 45.000 45.00 45.000 10.000 33.000 15.783.920 15.664.560 800.000 391.406 241.610 1.120 3.360 48.160 240.318 20.770 1.130 34.940 1.400 464.100 89.550 13.000 15.000 15.000 5.000 10.000 569.020 8.447.660 681.100 524.397 176.567 8.409.049 8.397.012 681.097 524.394 176.564 3176 = E a a a 409.049 10.021 416 46.245 1316 = Ca "a a 8.409.049 8.397.812 681.097 524.394 176.564) 18.021 416 46.243 155.387 24.815 = = a = = a = m ca a Ş = ci a e 8.118.470 8.039.771 133.337 6.553 4]6 46.583 157.986

Pag. 18 - lei- Capi-| Sub- tol | capi- tol Pa- |Gru- ra- graf| Fitlu | col pa / Ar- ti Alf ne at Benumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajumente tegale de platit Cheltuieli efective A B 2 3 10 10 10 10 10 n Cai oo 03 01 01 oi 01 91 01 91 oi 01 Ol Ol 01 0 01 02 03 94 95 06 07 08 09 30 Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL Il BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furniluri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, ihmninat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posla, telecomunicatii, radio, tv, înternet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana 161.160: 117.999 3.550 2733 29.371 1.550: 178 5.600 4.304 14.856.390 1.158.398 9.301.090 2.423.390 600.460 67.910 637.700 130.000 553.880 333.000 106.170 92000 43.960 40.000 5.913.140 174.480 25.236 8.000 99.970 151.000 196.010 180.008 1.247.000 42.000 141.020 4.839.000 38.549 117.999 2735 29371 1178 4104 7107774 2.373.856 181.127 129.673 150.088 178.123 117.999 a a e i 29371 FITE 4.104 17107.774 2375.856 191.127 129.673 332.600 91.188 178.123 117.999 2733 29.371 1.178 4.104 1.701.174 150.088 178.123 119.684 2.366.849 191.773 108.310 420.688 86.006 41.896 10.317 62 144.144 207.277 1.148.270 140.821 4.605.715

Pag. 11 -lei Capi-; Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali: Credite bugetare Credite de angajament Angajamente Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legaie efectuate de platit efective anuale aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare tol ra- | pa / | ti- | neg Denumire indicator tol jgraf; Titiu; col | at A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 20 03 01| Hrana pentru oameni 4.839.000 20 04 Medicamente si materiale sanitare 2.800 2.800 2.794 2794 2794 2673 20 04 01| Medicamente 2.800 2.794 2.794 Fa a că e ci 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 378.790 227.500 227.073 227.073 227.073 sI7I4 20 05 01| Uniforme si echipament 10.620 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 10.640 400 15 15 15 20 05 30| Alte obiecte de inventar 349.530 227.100 227.058 227.058 227.058 < = 20 06 Deplasari, detasari, transferari 32.500 32.500 32 20 06 Q1| Deplasari interne, detasari, transferari 26.660 26.660 = a d & A FA A a a a A A 20 06 02| Deplasari in strainatate 5.840 3.840 ŞT a m = = 20 03 Materiale de laboratoi 550 420 400 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 14.939 3.730 1.59 7.659 1.659 = 2 a 20 13 Pregatire profesionala 21.820 13.940 13.126 13.126 13.126 14.126 20 14 Protectia muncii 9.330 400 301 301 301 20 24 Comisioane si alte costuri aferente = imprumuturilor 150 150 112 m 1 197 20 24 02| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne 150 150 12 2 H2 197 72.997 20 30 Alte cheltuieli 121.430. 69.000 68.947 20 30 Reclama si publicitate 5.160 5.160 5.156 5.156 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6170 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 110.100 57.67% 57.621 57.62) 57.621 61.671 30 TITLUL HI DOBANZI 170 170 167 167 167 32 Alte dobanzi 170 17% 167 187 167 32 ca oo e Ca n 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 170 170 167 167 167 82

Pag. 12 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale tol |graf| Titlu| col] at sa aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente tol | capi-j ra- | pa / | îi- | ne+ Denumire indicator anuale 4 B 1 2 3 4 o "o 1=5-5 8 — TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 8.000 8.000 7.974 7374 7.974 4714 a a — n a Ajutoare sociale 3.000 3.000 7974 7.974 7.974 4714 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 2.960 2.960 2.958 2.958 2958 2958 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 5.040 5.040 5.016 5.016 5.016 1756 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.360 121.360 12.037 12.037 12.037 78.699 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 121.360 121.360 12.037 12.037 12.037 78.699 71 OI Active fixe 121.360 121.360 12.037 12.037 12.037 78.699 71 Oi 01| Constructii 4.300 4.300 4.257 4.257 4257 4.257 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 58.860 7.788 1.786 71.180 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 18.200 18.200 33.726 71 01 30| Alteaciive fixe (inclusiv reparatii capitale) 8.909 6610 SANATATE 166.522.110 13.227.386 113.443.282 113.431.709 85.839.272 21392.437 99.850.920 01 CHELTUIELI CURENTE 161.997.710 120.268.180 11.982.177 111.970.604 84.835.982 21.134.622 95.537.091 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81.500.000 50.973.640 = = 935.540 47.923.540 47.925.540 48.666.607 a 10 01 Cheltuieli salariale in bani 38.584.990 37.140.208 35.555.318 35.555.318 35.893.739 mn 5. = n ia 10 01 OI | Salarii de baza 43.284.440 26.900.800 23.876.694 25.876.694 25.876.694 25.957.218 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 599.050 6.017.006 3.684.671 5.684.671 3.684.671 3.908.966 zi 10 01 06| Alte sporuri 1.598.750 1.043.000 1.031.878 1.031.878 1.031.878 1.047.833 5 9 258.879 258.879 237.709 5 e 10 OIL 07| Ore suplimentare 450.000 300.000 85. ă& = Ra = CI 85 m. 2 că bi E A i 10 Oi 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 325,000: 330.000 S8.672 10 Qi 11| Fondaferent platii cu ora 3.963.000 2.426.000 2.318.494 ci = a < ci 318.494 2.337.477 10 0 13| Indemnizatii de delegare 3.000 2.000 7 78 78 78 10 Ol 30| Alte drepturi salariale in bani 161.750 191.400 99.302 99.302, 99.302 95.786

Pag. 13 - lei Capi-, Sub-, Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de tol |graf| Tithr| cal | at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli to) | capi-j ra- | pa / ne Denumire indicator A B 1 2 = 4 3 6 T=5-6 s = = a < ci 10 02 Cheltuieli salariale in natura 5.383.750: 2.762.500 2.437.538 2.437.538 2.508.020 10 02 Ol | Tichete de masa 5.383.750 2.762.500 2.437.538 2.437.538 a m = - ci 2.508.020 10 03 Contributii 17.531.260 13.070.940 9.932.684 9.932.684 9.932.684 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 13.184.270 8.319.600 7.689.196 7.689.196 1.689.196 7.829.422 10 03 02| Contibutij de asigurari de somaj 316.000 200.000 173.953 173.933 173.955 176.742 a 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 3.096.090 1.952.500 13817.390 1.817.390 1.817.390 1.850.866 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 179.210 113.340 38.098 98.098 95.098 99.862 10 03 06| Contributii pentru concedii si a indemnizatii 735.695 485.500 154.045 154 045 154.045 307.955 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 72.503.510 62.870.000 62.866.763 62.855.190 36.476.735 26.378.455 46.169.052 20 91 Bunuri si servicii 16.800.000 16.790.668 16.787.524 16.775.951 15.417.389 1.358.562 10.427.218 = aq Ş a = qi 20 01 01| Fumituri de birou 162.800 162.800 162.794 162.794 142, 160.881 a a < z z a = = a 20 01 02| Materiale pentru curatenie 382.360 382.360 382.353 370.780 3531 751.840 4.748.757 4.748.757 4.618. A 'â a a a + n n 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 4.761.180 20 01 04| Apa, canat si salubritate 1.185.640 185.640 1.185.638 1.183.638 1.157.625 28.013 865.422 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 218.220 218.226 218.214 218.214 205.748 12.466 209.650 20 01 06| Piese de schimb 548.440 548.440 548.432 405.023 143.409 318.169 E n a 20 01 07| Transpori 186.930 186.930 186.922 186.922 131,385 135.129 20 01 O0R| Posta, telecomunicatii, radio, tv, = a internet 256.690 256.690 256.687 256.687 1.299 207.571 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4.832.560 4.832.560 4.83 43529.909 302.645 1.501.338 = = şi = < = ga a 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru

Pag. 14 - lei Capi tol Sub- capi-| tol Pa- |Gru- ra- graf| Titlu pa/ ne4 Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 2 3 4 6 7=5-6 8 02 93 93 3 04 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 09 1 intretinere si functionare Reparatii curente Hrana 01 | Hrana pentru oameni 02, Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare 01| Medicamente 02, Materiale sanitare 03| Reactivi 04, Dezinfectanti 01| Uniforme si echipament 03 | Lenjerie si accesorii de pat 3i Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Qi | Deplasari interne, detasari, transferari 02| Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Proteciia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit Bunuri de natura obiectelor de inventar 4.265.180 2.924.240 1.000 49.018 390 38.318.390 6.000.000 4.200.000 500.000 663.960 44.000 753.000 544.960 51 480 34280 17.200: 324.080 5.500 23.000, 47.640 30.000 4.265.180 199.560 1.751.600 1.751.600 41852 790 32.585.120 <« 957.339 3.840.170 470.17 517.860 38.910 58.87 390.080 28.200 28010 190 410.626 23.000 s m că n = 4.265.173 199.557 1.751.58 = 478.162 517.842 38.903 88.863 398.076 28.187 28.005 182 410.611 23.000 13.149 18.506 4.957.327 3.840.169 470.162 517842 38.903 R8.863 390.076 23.000 13.149 18.506 3.618.154 184.962 17.677.774 1.321,25 127.178 ră vi 897519 60,15 375.880 18.235 19.235 297.284 47.019 14.595 286.082 286.082 24.175.002 21.263.864 1.830.149 942.650 9 = 2 = a = Ea) 6.133 2.999.301 220.318 1.993.620 1.993.620 31.853.269 24.519.351 3.760.306 2.696.017 477,595 213.737 23.091 38.9% 131.630 21.306 21.306 343799 10.229 16.497

15 - lei- Capi- tol Pa- arat, Titlu cal ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective 2 n 6 7=5-6 6710 36 56 70 71 71 7 7) 7” 71 01 10 10 01 0 Ol 01 91 0 01 OI dispozitiilor legale Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servici TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finanfarea nationala”) Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani 36.000 1.746.400. 978.960. 767.440 7.993.800 7.993.800 7.893.800 100.000 4.524.400 4.524.406 4.019.206 3.864.200 101.000 34.000 505.200 1.675.000 1.583.000 195.000 195.000 4.008 1.260.058 817.206 442.850 6.424.540 6.424.540 63645340 60.000 mi 959.200 Ss 8 a & 2 & a 101.000 54.000 505.208 971.800 947.800 153.000 155.000 4.000 1.260.026 817.193 442.833 1.189.874 89.874 1.131.708 58.166 1.461.105 1.461.105 1.435.839 1.365.988 18.717 33.134 4.000 1.260.026 1.189.874 1.189.874 1.131.708 58.166 461.105 1.461.105 435.839 1.363.988 18717 53.134 = A < & 44 a = 2 = 446.199 11.632 11.632 3075 a = & 896.499 = a m a a 462.608 = 5 433.891 8.542 433,701 136.167 433.707 158.167 375.541 756-167 003.290 457.813 = = 5 5 = ăi sa 3 3 978.024 437.815 978.024 385.964 18.717 3.075 1.049.658 605.220 444.438 791432 701.432 242.014 439418 2.313.829 4.313.829 4.288.563 4.129.819 16.721 = s & a 2 47 a "a 430.318 102.727 102.727

Pag. 16 -lei- Capi-| Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de angajament Angajamente Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli legale aprobate trimestriale bugetare iegale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare tol | capi-j ra-| pa / | ti- | ne Denumire indicator anuale tol |graf| Titlu | cal | at A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 75.005 33.000 24341 24341 24341 24341 10 Oi 13| Indemnizatii de delegare 70.000 76.000 39.264 39.264 39.264 10 Ol 30| Alte drepturi salariale in bani 30.000 50.000 48.027 45.027 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.388.000 792.800 309.138 334,567 39.122 327.591 2% 01 Bunuri si servicii 457.300 185.470 162.955 1.055 20 01 OL| Fumituri de birou 28.000 9.188 1138 1.138 2.387 20 01 02| Materiale pentru curatenie 7.500 500 2.220 1.220 1.220 1.593 2» oi 3 | Incalzit, iluminat si forta motrica 10.000 4.000 4.000 370 370 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.000 1.000 1.000 503 503 503 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 25.000 13.000 10.000 7.386 7.386 7.386 20 0i 06| Piese de schimb 10.000 5.000 5.000 1449 1.449 1.445 20 01 07| Transport 30.000 30.000 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 17.000 6.500 5.562 5.562 3.562 6.077 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 111.000 95.800 61.903 61.865 61.865 50.469 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 217.000 151.000 86.597 3.466: 53.466 81.191 20 02 Reparatii curente 3.300 3.300 3.224 3.224 3.224 3.224 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 58.700 49.700 s.443 8.443 8443 20 05 30| Alte obiecte de inventar 58.700 49.700 3.443 3443 8443 20 06 Deplasari, detasari, transferati 181.000 118.000 51.993 49.593 49.593 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 113.000 67.000 38.110 37.110 37.110 3TAI 20 06 02| Deplasari în strainatate 68.000 51.000 13.883 12.483 20 îl Carti, publicatii si materiale

Pag. 17 -lei- Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- capi; ra-| pa / tol |graf| Titlu îi- cal Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective 7=5-6 8 6810 20 20 20 20 20 70 "1 71 7" 7" 71 01 20 20 20 20 20 20 30 3 30 30 30 01 ol 01 01 01 oi Ol Oi Ol Ol 01 02 04 30 30 ol 02 09 documentare Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chiri Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicit pentru întretinere si functionare 33.000 30% 24.500 600.000 92.000 92.000 92.000 92.000 571.900 371.900 571.900 243.900 5.000 20.000 132.000 25.000 41.900 3.809 293.800 23.000 4000 16.000 250.000 24.000 24.000 24.000 24.000 571.900 571.900 571.906 243.900 5.008 20.000 152.400 23.000 41.900 260.008 4,427 265.621 265.621 113.501 1.484 3.888 ST.R48 14.368 H03 < = a e < 2.023 265.621 265.621 265.621 113.501 1.484 31 91.848 1.513 1,484 3.888 91.843 1.913 14.368 121.869 800 1.667 3.008 91.848 1.727 24.904

Pag. 18 - Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente ti- | nel Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli ament legale bugetare legale efectuate de plafit efective colj at aprobate trimestriale cumulate 10.000 19.000 20 03 310 310.000 147.953 147.953 147.550 403 165.698 20 03 01| Hrana pentru oameni 310.000 20 04 Medicame: 147943 147.953 147.550 403 165.698 e si materiale s 99 699 605 73 20 04 01| Medicamente 20 04 20 05 387 32000 3.000 699 599 695 336 obiectelor de invei 5.000 3.468 468 ca 20 05 30) Alte obiecte de înveniar 5.000 5.000 1.468 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7 a Active fixe 71 Ot 02] Masi transport 394 7010 LOCUINTE, SERVICII Sf DEZVOLTARE PUBLICA 762.390 762.390 01 CHELTUIELI CURENTE 634.930 634.930 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 634.930 634.930 20 30 Alte cheli echipamente ace de = 4 a 59.382 99,382 eli 634.330 634.930 20 30 30| Alte chelt cu bunuri si servit 634.930 634.930 70 CTIELTUIELI DE CAPITAL 127.460 127.460 99.382 99.382 99,382 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 127.460 127.460 99.382 99.382 99.332 71 71 127,460 127.460 99.382 39.382 99.382 127.460 127.460 99.382 93. 82 99.382 WDirecto E conomic Şef Serviciu Buget Smaranda HARACICU Steliana STANCIU CT

CONTUL DE EXECUTIE AL. INSTITUTHLOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30062012 j Pag. 1 -lei- pa lCru- At: Prevederi 1 Drepturi constatate 1 Pa- [Gru- | Ar- | AH. bugetare Prevederi p COS e Incasari Stingeri pe Drepturi bugetare Toti aă tol ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale din anii din anul realizate alte cai constatate tol |graf|Tiflu col | at aprobate trimestriale din care: precedenti curent decat incasari de incasat la finele cumulate periondei de raportare A B d 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 175.793.300 126.827.030 26.723.153 1053.024.253 91.090.055 185.205| 0002 1 VENITURI CURENTE 173.635.710 125.296.940 129.739.406 26.723.153 103.016.25: 2 3=4+5 4 un s 7 90.006.841 185.205 2900 C. VENITURI NEFISCALE 173.635.710 125.296.940 129.739.406 26.723.153 103.016.253 90.006.841 185.205 39.547.360 3000 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.501.850 771.470 714142 48.157 725.985 736.625 37.517 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.501.850 771.479 TI4.140 48.157 725.983 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.421,550 7203% 737.831 48.157 689.674 30 Alte venituri din proprietate 80.300 51.100 36.309 36.309 36.309 3110 VENITURI DIN DOBANZI 2 2 2 03 Alte venituri din dobans 2 4 2 3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 172.133.860 124.525.479 128.965.264 26.674.99 10.290.268 88.270.216 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATE 173.534.920 125.108.220 126.624.986 26.385.812 100.239.174 88.284.966 274.034 05 Taxe si alte venituri în invatamant 2.339.150 1.172.350 1.903.902 302.765 1.601.137 1.446.135 08 Venituri din prestari de servicii 1.372.440 686.220 1.447.896 186.784 1.261.116 1.052.580 395.316 09 Taxe si alte venituri din protectia mediului 3 3 14 Cantributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 9.277.910 5.136.360 5.013.852 4.989.230 4.988.408 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 48.260 48.260 93, 17 Venifuri din organizi rsuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 4.000 2.000 2,583 2.583 = ş 5 i A = = 5 E a 5 < ă e & 19 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si

Pag. 2 -lei- (Capi- fol Sub- | Pa- (Gru- |Ar- capi-l ra- | pa / | ti- tol |grafiTitlu | col Ali ne-| Denumire indicator at Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi Drepturi constatate bugetare trimestriale cumulate Total, din cari din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Sfingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 1 a 8=3-6-7 3310 3410 3610 3710 30 50 50 50 01 03 sportive Venituri din cercetare Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venifuri din prestari de servicii si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Ake venituri din taxe administrative, eliberari permise DIVERSE VENITURI Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTELE Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local Alte transferuri voluntare 670.600 50.000 139.086.860 16.571.000 339.000 3.575.700: 1,320 600 320.000 497.420 497.420 -3.218.480 -3.980.870 762.390 7.719.100 269,300 1.969.000: 993.600 993.600 267.420 267.426 -1.843.778 -2.606, 160 762.390 104.666.650 1.065.200: 739.500 1.350.031 1.312.864 488.304 488.304. 339.110 321.854 100.951 23.718.879 31.815 17.424 108.628 18947771 11.065 200 1.312.864, 1.312.864 325.172| 325.172) 413.058 304.430) 105.628 = 19.846 61.373.166 11.065.200 730.500 315.898 412.126 108.628 100.076 = = 31.140 996.966 996.966 229.788 229.788 126.802 18.174 108.628

3 -lei- |Capi- | Sub- tol |capi- tol Denumire ini ator Prevedeii bugetare fa finele Prevederi bugetare nestriule cumalate Drepturi constatate Totul, din anii din anuţ din care: precedenti Incasari Stingeri pe alte ci decat realizate casari Drepturi constatate de în at = 8=3-6-7 4100 10 4210 TH 4310 09 IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat pentru pitale SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice 157.590 2.000.000 2.000.000 1.530.090 137.590 157.590 1.372.500 1.372.500 [Directori /( Smaranda H | 00 2.008.000, 2.008.000 2.008.000 2.008.000 2.008.000 Conomic RACICU A v 1.083.214 1.083.214 Sef Serviciu Buget gi TI x ti art 924.786 924.786

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTIE PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30062012 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente toi | capi-, ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati angajament Cheftuieti legale Ţ tol |graf| Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de piarit | efective | la finele cumulate perioadei i de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 50 10. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII | 1715.793.300 126.827.030 121.192.055 1121.003.910 94.627.052 26.378.858 104.695.767 01 CHELTUIELI CURENTE 175.793,300 126.827.030 121.192.055 11.005.910 94.627.052 26.378.858 1094.695.767 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 84.495.000 53.170.240 49.726.019 49.726.018 49.726.018 50.312.177 10 91 Cheltuieli salariale în bani 60.933.890 38.886.097 36.974.906 35.974.905 36.974.905 37.361.846 10 OLE 01| Salarii de baza : 44.984.550 28.066.867 26.832.155 26.832.755 26.832.755 26.962.256 = 10 Oi 05| Sporuri pentru conditii de munca 5.600.170 4.017.576 5.68 10 01 06| Alte sporuri a s a & a 3 = 3 & 1.602.116 1.044.473 10 Ol 07| Ore suplimentare 450.000 300.000 10 Ol 10| Fond peniru posturi ocupate prin cumul 573.160 365.735 10 01 11| Fondaferent platii cu ara 4.203.310 2.699.364 2.591.858 LS E e S ei “a & ci & A ri 10 01 12) Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 109.270 34.362 34.362 34,362 30.894 10 01 13| Indemnizatii de delegare 83.630 19.758 39.758 39.758 39.758 10 Ol 30| Alte drepturi salariale în bani 327.650 251.645 197.639 z a ds = < ci 10 02 Cheltuieli salariale in natura 5.385.150 2.163.816 2.438.854 2.438.854 10 02 01| Tichete de masa 5.383.750 2.762.500 n 5 ei = ci 10 02 04| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 400 1316 1316 1316 1,316 1316 10 03 Contributii 18.175.960 11.520.327 10.312.259 10.312.259 10.312 & = s s = 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 13.650.430 8.644.599 130.015 797. aus] 7.976.015 8.134.246 10 03 10 03 208.235 0.563 180.563 180.563 183.445 Contributii de asigurari de somaj a oo n Coniributii de asigurari sociale de i sanalale 3.213.930 2.038.371 1.887.503 1.887.503 1.887.503 1.922.006 10 03 04| Contributii de asigurari pentru

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-l ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli angajament i iale > aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare tol |graf] Titluj col | at A B 1 2 3 » 7 1 = o n accidente de munca si boli profesionale 183,760, 116.518 100.443 100.443 100.443 Wu = a m ci 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 300.290 312.604 173.135 173.735 113.735 319.072 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 91.290.130 73.648.620 71.457.895 LT 44.892.893 54.178.794 20 01 Bunuri si servicii 27.245.210 20.13757% 19.524.139 19.490.055 18.131,493 20 01 Ol| Fumituri de birou 892.250 331.700 366.499 358.449 338218 20.231 358.506 20 01 02| Materiale pentru curatenie 1.073.560 559.60 518.134 305.561 488.020 17.541 423.033 20 01 03| incalzit, iluminat si forta motrica 5.533.570 a 281.350 5.177.205 5.173.575 5.043.173 130.402 20 Ol 04| Apa, canal si salubritate 1.330.110 1.303.940 1.277.826 1277329 12495316 28013 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 314.180 296.220 267.571 264.957 252.491 12.466 20 01 06| Piese de schimb 6.482.960 738.300 563.597 560.046 416.637 143.409 329.935 z a ş = A 20 Oi 07| Transport 242.160 224.930 194.135 194.135 138,598 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, înternet 438.660 469.690 438.063 438.063 136.764 1.299 379.094 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5.202.840 5.085.195 4.782.556 302.645 1.770.592 a q 5 5 a a a 20 ol Ş A Alte bunuri si servicii pentru 5.632.745 4985726 64 4.274.541 intretinere si functionare 5.733.720 = 3 = 0 02 Reparatii curente 767.520 353.880 343.789 343.795 364.963 a a = < <q s a 6.763.033 20 03 Hrana 8.074.240 6.900.140 6.738.060 6.738.060 = a a a 20 03 01| Hrana pentru oameni 8.073.240 6.900.140 6.733.060 6.738.060 6.765.033 20 03 02| Hrana pentru animale 1.000 41.856.269 41.856.269 17.681.267 20 04 Medicamente si materiale sanitare 49.024.190 175.002 31.856.665 20 04 01| Medicamente 38.321.190 32587912 32587912 11.324.048 21.263.864 249224 20 04 02| Materiale sanitare 6.000.000 4.957.330 4.957.327 4.957.327 3.127.178 1.830.149 3.760.306 20 04 03| Reactivi 4.200.000 3.840.170 3.840.169 3.840.169 2.897.519 942.650 2.696.017

Pag. 3 - lei- Capi-j Sub- tol capi-i tol Pa-|Gru- ra- graf Titlu pa/ Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A 2 3 n 1=5-6 04 095 05 05 05 0 0 0 09 11 o 9 0 U 0 1 2 1 2 3 Dozinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, iransferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia nrancii Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocal si reprezentare Prime de asigurare non-viata 503.000 473.179 1.119.130 811.780 54.620 38.910 223.380 166.350 57.030 411.040 14.730 23.000 49.499 24.960 150 150 150 150 66.800 24400 3.925.910 813.130 58.160 28.160 14.080 8.500 6.170 6.17 470.86 766.837 88.878 639.056 19.899 410.611 7.659 23.000 1.612.260 9.583 429 6176 470.861 88.878 639.056 110.146 91.647 18.499 410611 13.721 1.462.600 9.583 429 6.17 624.560 101.194 297,254 1.659 16.616 ZT 3 = = ă 16.474 S 12.796 1.098.073 138.339 42914 8.133 925 471931 265.43) 23.091 38.996 203.344 F15.276 95.116 20.166 344.199 5639 15.746 n A & 19.997 197 197

Pag. 4 -lei- Capi-| Sub-| Pa- (Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli angajament aprobate trimestrial lezate tol |grafj Titlu| col | at ap! e bugetare legale efectuate de platit efective la finale cumulate perioadei de raportare Angajamente tal | capi-| ra- | pa / | ti- | ne3 Denumire indicator anuale A B 1 2 3 = n 1=5-6 8 20 30 04| Chirii 1.003.460 833.200 822.345 822.345 467.760 354.585 610.372 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 634.570 464.100 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.209.550 1.475.000 773.133 624.073 615.131 8.542 639.745 30 TITLUL Il DOBANZI 170 170 167 167 167 32 30 03 Alte dobanzi 17 170 167 167 167 82 3 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing m 170 167 167 167 57 TITLUL VHI ASISTENTA SOCIALA 8.000 8.000 1974 1374 1.974 4714 57 02 Ajutoare sociale 8.000 8.000 7.374 1974 1974 4.714 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 2.960 2.960 2.958 2.958 2.958 2.958 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 5.040 5.040 3.016 5016 5816 1.756 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.335.000 2.381.100 1.116.349 1.116.348 01 CHELTUIELI CURENTE 3.335.800 2.381.100 I 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.000.000 1.360.500 1.007.750 1.007.749 1.094.444 16.349 1.1163 1.094.444 1.011.506 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 1.562.500 1.066.500 783.562 183.561 783.561 193.345 10 01 01| Salarii de baza 1.458.500 989.500 719.491 719.497 789.095 10 Of 12| Indemnizatii platite unor persoane din atara unitatii 13.500 13.500 10 Ol 13| Indemnizatii de delegare 9.500 9.500 10 Ol 30| Alte drepturi salariale în bani 81.000 54.000 4065 4.064 4.064 4.250 10 03 Contributii 437.500 294.000 224.138 224.188 218.161 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 305.000. 207.008 162.820 162.826 162.820 165.140 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 8.000: 5.500 3.873 3873 3573 3921 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 82.500 56.500 40.742 40.742 40,742 = s

Pag. 5 - lei- Capi-| toi Sub- capi-| tol Pa-|Gru- ra-| pa/ graf| Titlu Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimestriale la fincle cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajarnente legale de platit Cheltuieli efective B 2 10 10 91 E: 91 91 01 01 91 01 Ol 01 05 0% 06 N 14 06 i Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL IE BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, v, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii 3.00 39.000 1,335.000 442.720 95.950 26.000 56.310 36.300 25.000 11.380 65.000 374% 89.070 20.706 20.706 58.680 38.680 200 23.000 1.020.600 154.220 80.990 23.000 40.510 27.380 253.000 10.380 A mn a 22.470 69.070 11.708 11.700 44.680 44.680 3.008 22.400 6.050 1.167 15.586 108.599 10.740 23.416 18.011 18.811 3.800 1.167, 108.599 61.788 1.906 x a E Cai a 10.740: E < ci a 10.0 10.01] 3.800 1.167 13.586 108.599 61.788 1,9606 10.740 23.416 10.031 10011 3.800 1131 3.756 a a 7 a 9.781 20.875 3.500

Pag. 6 - lei- 5 Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Angajamente Angajamente Plati Cheituieli legale aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumalate perioadei de raportare Credite de tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ne Denumire indicator angajament anuale tol [grafj Titlu | col | at A B 1 2 3 vw n 71=5-6 5 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 30.800 20.400 9721 9.721 9721 H7 20 30 Alte cheltuieli 740.650 558.150 = z ni = = e & = a 2 RI Fe a 21.815 20 30 02| Protocol si reprezentare 9.000 4.500 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 634570 464.100 o = o ma o SI Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 97.080: 89.550 23.279 23279 = = "a a a 21815 6510 INVATAMANT 15.664.560 7.560 8.397.012 8.397.012 8.397.012 8.039.771 91 CHELTUIELI CURENTE 15.664.560 8.447.660 8.397.012 8.397.012 5.397.012 8.039.771 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 800.000 681.100 681.097 681.097 631.097 731337 10 O Cheltuieli salariale in bani 591.400 524,394 524.394 524.394 372.035 10 Ol 01| Salarii de baza 241.610 176,567 176.564 176.564 176.564 215.943 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 1.120 576 576 576 576 289 10 01 06| Alte sporuri 3.360 1473 1413 1473 10 Oi 10, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 48.160 1573 TR n 2 n a a 10 Oi 1f| Fond aferent platii cu ora 240.310 273.364 213.364 273.364 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 20.770 10.021 10.021 14.021 10.021 6.553 10 Oi 1 10 Oi 30| Alte drepturi salariale in bani 34.940 indemnizatii de delegare 1.130 416 416 416 416 416 cr 46.245 46245 10 02 Cheltuieli salariale in natura 1.400 1.316 1316 1316 1316 1316 10 02 04| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 1.400 1316 1.316 1316 1.316 1316 = m A a 157.986 10 03 Contributii 207.200 155.387 155.387

Pag. 7 -lei- Capi-| Sub-j Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de angajament Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra-| pa / | fi- | ne Denumire indicator anuale aprobate trimestriale bugetare la finele cumulate perioadei de raportare tol |graij Titlu eol | at A 5 1 2 3 wo 1 7=5-6 8 10 03 Qi | Contributii de asigurari sociale de stai 161.160 117.999 117.999 117.999 117.999 119.684 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 3.550 2735 2735 2735 2135 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 33.340 29.371 29.371 29371 28371 29.839 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1.550 LITE 1.178 1.178 1178 1.183 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 5.600 4.104 4104 4.104 4104 4448 20 TITLUL H BUNURI SE SERVICII 14.856.390 1.758.399 7.707.774 1.707.714 7.303.638 20 901 Bunuri si servicii 9.301.090 2.423.390 2.375.856 2.375.856. 2.366.849 20 01 Ol | Furnituri de birou 600.460 61.910 191.127 191.127 191.779 20 01 02| Materiale pentru curatenie 637.700 130.008 129.673 129.673 129.673 108.310 20 03 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 533.880 333.000 332.600 332.600. 332.600 420.688 20 01 04| Apa, canal si salubritate 106.170 92.000 91.188 91.188 91.188 16.006 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 45.960 40.000 3 = a = a a FA = “n 41.896 20 01 06| Piese de schimb 5.913.140 174480 10.165 10.165 10.165 10.317 20 Ol 07| Transport 25.230 8.000 1213 7213 1213 8.162 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 99.970 151.000 150.088 150.088 150.088 144.144 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 196.010 180.000 178.123 178.123 178.123 207.277 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1.122.570 1.247.000 1.246.322 1.246.322 1.246.322 1.148.270 20 02 Reparatii curente 142.000 141.020 141.018 141018 140.821 20 03 Hrana 4.839.000 4.838.522 4.605.715 4.838.540 4.838.522

Pag. 8 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa-|Gru- ra- graf] Titlu pa/ Ar- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bi ugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente tegale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 6 T=5-6 5 03 04 05 93 05 05 06 06 6 09 11 Ca oa a 01 Ol 91 92 Se no m 05 Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia munci Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL Ii DOBANZI Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasing 2.800 ei 800 370.790 10.626 10.640 349.530 32.500 26.660 5.840 14.930 21.820 150 121.430 3.160 SI 118.100 1% 1% 170 4.838.340 400 227.100 32.500 26.660 8.730 13940 400 e a 150 69.000 5.160 6.170 57.670 170 178 178 4.8385: a și & F mi ră 227.073 12 6.170 57621 167 167 167 538.522 2.794 2.794 227073 5.156 6.17) 537621 167 167 167 4.838.522 2.794 2794 227,073 26.532 „334 1.659 13.126 2 4.605.715 2.673 2.673 54714 36.893 5834 400 3.619 14.126 197 197 72.997 5.156 6.170 61.671

Pag, 39 - lef= Capi-l Sub-| Pa- (Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de angajament Angajamente Angajamente Angajamente Plati RI Cheltuieli egale aprobate trimestriale bugefare tegale efectuate de platit efective Ia finele cumulate perioadei de raportare tol | capi-| ra-| pa / | fi- | ne+ Denumire indicator anuale tal [grai] Titluj col] at A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 57 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA 8.000 8.000 7.974 7.974 1974 57 02 Ajutoare sociale 8.000 8.000 7.974 7.574 7.974 4714 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 2.960 2.960 2.958 295 = 2.958 n = ci 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 5.040 5.040 3.016 5016 1.756 6610 SANATATE 154.003.910 113.843.640 1160.792.303 10.780.730 01 CHELTUIELI CURENTE 154.003.910 113.843.640 1160.792.303 110.780.730 sa) TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 81.500.006 30.973.640) 47.925.540 47.925.540 41.925.540 48.666.607 & a + = CI a 835.659 = = a & 94.835.659 10 91 Cheltuieli salariale in bani 58.584.996 37.140.260 33.555.318 35.555.318 3: = FI A 3.739 10 Ol 01| Salarii de baza 43.284.440 26.900.880 25.876.694 25.876.694 25.876.694 25.951. 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 3.599.050 6.017.000 5.684.671 5.684.671 5.684.671 5.908.966 10 Of 06| Alte sporuri 1,598.750 1.643.000 1.031.878 1.031.878 1.831.878 1.047.833 10 Ol 07| Ore suplimentare 450.000 300.000 258.879 258.879 258.879 257.705 10 Ol 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 525.800 350.000 > & 85.322 285.322 285.322 288.672 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 3.963.000 2.426.000 0 01 10 Al 10 02 Chefiuieli salariale in natura 5.383.750 2.762.500 ci 318.494 ci 318.494 = E < = ci n Indemnizatii de delegare 3.000 2.000 78 78 78 74 = n Alte drepturi salariale în bani 161.750 101.400 99.302 59.302 99.502 55.786 ci 437.538 7.538 ci 437 538 24. ri 508.020 10 02 01| Tichete de masa 5.383.750 2.762.500 2.437.538 ci 437.538 ri ci 508.020 10 03 Contributii 17.531.260 11.070.940 9.932.684 9.932.684 9.932.684 10.264.848 10 3 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 13.184.270 5.319.600 1.689.196 1.689.196 1.689.196 7.829.422 173.955 173.955 176.742 a a 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 316.000 200.000 1739 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 3.096.090 1) 1.817.390 1.817.390 1.817.390 1.850.866 s 3 n pi a & 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 179.210: 113.340 98.098 98.098 98.098 99.86 a

Pag. 10 - Capi- tol Sub- capi-| tal Pa-|Gru- ra- graf| Titlu pa/ Demmmire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perivadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente Piati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 2 10 Ol Oi ol O OI Ol Ol Ol Ol oi i 02 3 03 03 04 04 04 04 04 05 Ol 02 03 05 0% 07 08 09 ui 02 Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL N BUNURI SI SERVICII Bunuri si servici Furnitari de birou Maicriale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Maieriale si prestari de servicii cu caracter funciional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti 755.690 72.503.910 6.800.000 162.800 382.360 4.761.180 1.185.640 218.220 548.440 186.930 256.6% 4.832.560 4.263.180 612.220 2.925.246 2.924.240 1.008 49.018.390 38.318.390 6.000.800 4.200.000 300.000 48 5.500 62.870.000 16.790.660 162.800 382.360 4.751.840 1.185.640 218.220 548.440 186.930 256.690 4832560 4.265.180 199.560 1.751.606 1.751.600 41.852.790 32.583.120 4.957.330 3.840.170 470.170 154.045 62.366.763 16.787.524 162.794 4.748.757 1.185.638 218214 548.452 186,922 256.687 < 852.776 32.585.118 1.327 3.840,16 470.162 62.855.190 16.775.953 162.794 370.780 748.757 548.432 186.922 256.687 3 a qi a = 1.751.585 470.162 1.157.625 205.748 405.023 131.385 FA a a 4.529.909 3.618.154 184.962 1.465.503 1.465.503 17.677.774 11.321.254 3.127.178 2.897.519 28.03 12.466 143.409 = a n +: 2 a > = 647.019 14593 286.082 286.082 24.175.002 1.263.864 1.830.149 942.650 138.339 307.956 46.169.052 10.427.218 = 160.881 = 04.122 i 725.635 865.422 209.650 207.571 1.501.338 999.301 220.918 1.993.620 1.993.620 31.853.269 24919351 3.760.306 2.696.917 471.595

Pag. 11 - lei- Capi-| Sub-| Pa- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente anuale Angajamente Angajamente Plati lezate Cheltuieli wi aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare Crodite de tol |capi-j ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator angajament tol |graij Tiflu| col | at bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 a + vi Îl E o na 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 663.960 517.860 517,842 517842 414.928 42914 213.717 20 05 01| Uniforme si echipament 44.000 38.910 38.903 38.903 38.894 Ş 23.091 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 75.000 88.870 88.863 88.863 60.154 28.709 20 05 30| Alte obiecte de inventar 344.960 390.080 390.076 396.076 E 5 = m = 20 06 Deplasari, detasari, transferari 31.480 28.200 28.187 28.187 I z R a a & E = = a 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 34.280 2 8 a e e E să A a = 2 s = a "a 2 a i a 20 06 02| Deplasari in strainatate 17.200 190 182 82 182 20 05 Materiale de laborator 524.080 418.626 410611 4106il 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 3.500 20 12 Consultanta si expertiza 23.000 23.000 d a 000 23.000 16.616 6.384 15.746 20 13 Pregatire profesionala 47.640 13.154 13.149 13.149 11.097 2.052 10.229 20 14 Protectia muncii 50.000 18.510 18.506 12.373 6.133 16.497 20 23 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit a n a & m dispozitiilor legale 36.000 4.000 4.000 4.000 3.07 075 20 30 Alte cheltuieli 1.746.400 1.260.050 1.260.026 1.260.026 896.499 363.527 1.049.658 20 30 04| Chirii 978.960 817.200 817,193 817.193 462.608 354,585 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 767.440 442.850 442.833 442.833 433.891 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.583.000 947.800 620.770 446.199 446.199 430.318 91 CHELTUIELI CURENTE 1.583.000 947.800 620.770 446.199 446.199 430.318 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 195.000 135.008 111.632 111.632 111.632 102727 10 Ol Cheltuieli salariale în bani 195.000 155.000 11.632 111.632 111,632 102.727 10 01 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 73.000 35.000 24341 24341

Pag. 12 -lei- Capi- tot Sub- capi tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne+ at Denumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajameste bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 2 7=5-6 8 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 26 al 91 01 91 01 01 Ol 01 Ol 01 Ol 01 01 02 05 05 0 0 06 11 Oi 02 3 04 [n 0% 07 08 09 30 91 02 Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani TIFLUL îl BUNURI SI SERVICII Bunuri și servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Maieriale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Depfasari in strainatate Cart publicatii si materiale documentare Alte cheltuieli 70.000 50.000 1.388.000 457.500 28.006 7.500 10.000 2.000 25.008 10.000 30.000 17.000 111.000 217.000 3. 00: 58.760 58.700. 181.000 113.000: 68.000. 5.000 70.000 50.000 792.800 325.800 13.000 4.500 4.000 1.000 13.000 5.000 30.000 6.500 95.800 151.000 3300 49.700 49.700 18.000 67.000 531.000 3.000 293.008 39264 48.027 509.138 185.470 9.188 2220 4.000 1.000 18.000 3.000 61.903 86.597 38.116 13.883 260.008 61.365 3.224 110.348 39.264 48.027 334.567 162.959 1.138 122% E e "A m 61.865 z a = 39.122 327.591 a < a = n ci 4077 50,469 < a a 121.869

Pag. 13 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Alt Credite bugetare Angajamente toi | capi- ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajarnente Plati legale Cheltuieli 5 fol |graf| Titlu | cal | at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 o "a 7=5-6 8 20 30 01| Reclama si publicitate 53.000, 23.006 4427 4427 4,427 4427 20 30 02| Protocol si reprezentare 5.000 4.000 429 429 429 469 20 30 04| Chirii 24.500 16.008 3.152 5.152 5,152 5.152 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 600.000 230.000 230.000 100.340 100.346 111821 5810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 571.960 371.900 265.621 265.621 01 CHELTUIELI CURENTE 371.900 571.900 265.621 263.621 20 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 371.900 571.900 265.621 265.621 265) 5 a a â n R = a na a = ma = s = = e a e „i a & a s s E = 20 01 Bunuri si servicii 243.900 243.900 113.501 113.501 113.501 129.154 20 Ol Oi | Furnituri de birou 5.000 53.00 1.484 1.667 20 Qi 02| Materiale pentru curatenie 20.000 20.000 3.888 3.888 3.888 9.008 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 132.000 152.000 91.848 91.848 91.848 20 Qi 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 25.000 25.000 1313 1.813 1.727 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 41900 41.900 14,368 14.368 14368 24.904 20 02 Reparatii curente 10.000 10.000 20 03 Hrana 316.000 310.000 147.953 147.953 147.550 403 20 03 Ol | Hrana pentru oameni 310.000 310.000 147,953 147.953 147.550 403 20 04 Medicamente si materiale sanilare 3.000i 3.000 699 699 59 723 20 04 01| Medicamente 387 20 04 04| Dezinfectanti 3.000 3.000 699 699 699 336 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.000 5.000 3.468 3.468 3.468 20 05 30| Alte obiecte de inventar 5.000 3.000 3.468 3.468 3.468 7010 LOCUINTE, SERVICII ST DEZVOLTARE PUBLICA 634.930 634.930 oi CHELTUIELI CURENTE 634.930. 634.930 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 634.930 534.930

Pag, Id Capi-| Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Alf Credite bugetare Angajamente Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli legale te efectuate de platit efeciive toi |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale angajament aprobate tn finele perioadei de raportare tot |graf| Titluj col | at bugetare h A B 1 2 4 5 6 T=5-6 8 20 30 Alte ch 634.930 634.930 20 30 30| Aite cheltuieli cu bunuri si servi 634.930 634.936 9910 96 excedent/deficit sect funct 3.536.997 1 e Sef Serviciu Buget Steliana STANCIU aL E Primar | Director <

CONTU' "& EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENIT. i PROPRII Si SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30062012 Pag. 1 -lei- |Capi- tol eapi-| ra- tol igraf. Denumire indicator bugelare nuale aprobate a finele perioadei de raportare Prevedi bugetare trimestriale cumulate Brepiuri consfatale Fotal, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B i a 3=4+5 4 n B=3-6-7 0001 0002 2900 3300 3710 3900 3910 4100 4210 4310 4510 10 i 10 14 01 TOTAL VENITURI-VENITURI L VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICE TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILEE Varsaminte din sectiunea de funcitonare IL VENITURI DIN CAPITAL "VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice IV. SUBVENTE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de sfat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de din domeniul sanafatii SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE si > Fondul europeâri 12.504.020 3.580.570 3.980.870 3.880.870 3.980.870 3.980.870 3.505.640 1.566.760 1.566.760 1.938.880 1.938.880 53.417.510 17.310 17,510 9.671.560 2.606.160 2.606.160 2.606.160 2.606. 2.606.160 3.217.158 1.278.27% 1.2782% 1.938.880 1.938.BhU 3.848.250 3 250 3.848.250 FI Director Econdmie 698.063 63 63 63 698.000 698 000 698.000 A xi Smaranda 698.063 63 628.060 698.000 000| Steliana 698.063 63 698.000 698.000 698.000 Sef Serviciu Buget aaa

DETALIEREA CHEI.TUIELILOR INSTITUTIE PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENŢII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30062012 1 - lei- Capi- toi Sub- capi- tol Gru= pa/ Titlu Ar- fi- col Al ne Denumire indicator at Credite bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare Credite de angajament Angujamente trimesti cumulate e bugetare legale Plati efectuate Cheltuieli efectiv B 1 2 3 4 1 5010 5410 01 56 56 56 70 7 71 7 71 71 71 7" 79 71 71 01 oi ol 01 01 01 oi 01 03 01 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 01 | Finantarea nationala*) 02 rea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01 | Constructii 02| Masini, echipamente si mijloace de tratisport 03| Mob r, aparatura birotica si alte active corpo Alte active fixe (inc pai capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 12.904.020 9.671.560 2.764.421 2.164.424 7.993.800 6.424.540 1.189.874 1.189.874 7.993.800 1.189.874 1189.87. 7.993.8i ) 1.189.874 1.189.874 7.893.800 6.364.540 1.1317 1131.70 100.000 & o 38.166 4919,220 3.247.020 1.574.547 1574547 4910.220 3.247.026 1.5745 1574547 4.405.020 1.549.281 1.549.281 137.760 131.760 103.639 103.639 3.963.060 2.397.560 1.371.768 1.37) 768 129.208 18.717 18.717 88.000 55.157 55.457 505.200 505.200 25.266 = E A a 45.000 15.000 45.000 15.000 45.000 15.000 45.000 13.000 58.166 1.116.732 1.116.732 1.091.466 103.639 985 504. FA = ci E E A Lu 1.213.982 3.143.508 156.167 781.432 156.167 701.432 701.432 242 439.418 4.442.076 4.442.076 4.416.810 4257 4.194.107 189.461 53.134 28.985 25.266 3.137 3.137

Pag. 2 - Capi-j Sub-| Pa- |[Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli Fine angajament aprobate trimestrial legale toi graf; Titlu col) at aprobate rimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale A B 1 2 3 4 5 5 T=5-6 8 71 Oi 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10.000 5.000 2702 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 35.000 10.008 435 6510 INVATAMANT 121.360 121.360 12.037 12.037 12.037 18.699 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.360 121.360 12.037 12.037 12.037 78.699 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 121.360 121.360 12.037 12.037 12.037 78.699 73 01 Active fixe 121.360 121.360 12.037 12.037 12.037 748.699 71 01 Ol| Constructii 4.300 4.300 4.257 4.257 4,257 4.257 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 98.860 7.780 7780 7.780 26.807 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 18.200 38.726 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 8.949 6610 SANATATE 12.518.200 9.383.740 2.650.979 2.650.979 1.436.997 1.213.982 5.015.261 91 CHELTUIELI CURENTE 71.993.800 6.424.540 1,189.874 1.189.874 433.707 736.167 701.432 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 7.993.800 5.424.540 1.189.874 1.189.874 433.707 756.167 701.432 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1.993.800 6.424.540 1.189.874 1.189.874. 433.707 756.167 56 01 Of | Finantarea nationala) 7.893.800 6.364.540 1.131.708 1.131.708 375.541 156.167 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 100.000 60.000 58.166 58.166 58.166 un CHELTUIELI DE CAPITAL 4.524.400 2.959.200 1.461.103 1.461.105 1.003.296 4.313.829 m = = 2 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.524.400 2.959.200 1.461.105 1.461.103 1.003.290 457815 4.313.829

Pag. 3 - lei- Capi- tol Suh-| Pa- capi-| ra- tol graf[ Fitlu Gru- pa/ col Ali ne4 at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la fincle perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente Angajamente bugetare tegale Angajamente Plati Cheltuieli egale de platit efectuate efective A 2 3 6710 6810 7010 71 n" 71 71 "n 70 7” 7" 7 71 71 70 71 7 71 ol 91 91 91 91 Ol Oi ui Ol Ol 30 Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capirale) Reparatii capitale aferente activelor fixe CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 4.019.200 2.454.006 3.864.200 2.299.000 101.800 101.000 54.000 54000 305.200 305.200 92.000 24.000 92.006 24.000 92.000 24.000 92.000 24.000 92.008 24.000 127.460 127.460 1.363.988 1.363.988 18.717 18.717 53.134 m 134 STET= Sa a sa 8 8 A at e] ea na Sa aa Ss = 55 ad A & 3 i 8 ci a a as ni 2.023 978.024 385.964 4.129.819 142.023 16721 6010 2920 894 894 99.382

Pag. 4 - lei- A Capi-l Sub-| Pa-|Gr Ali Credite bugetar Angajamente | anuale Augajamente Angajamente Plati lezale Cheltuieli aprobate la finele perioadei | de rapo tol | capi] ra-| pa / | ti- | nel Denumire îndicator tol |graf| Titlu | col | at bugetare legale efectuate de ptatit efective A B 1 2 3 4 5 & 7-5-6 8 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 127.460 99.382 59.382 99.382 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 127.460 127.460 99.382 99.382 99.382 71 OI Active fixe [27.460 127.460 99.382 99.382 99.382 71 Ol Ol] Const 99.382 99.382 9910 97 excedent/deficii sect dezv 852.376 127.460 127.460 99. a n 3 Director Șef Serviciu Buget Smarandă HARACICU Steliana STANCIU e

SITUATIA platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"' 30062012 pr Bugetul Bugetul Bugetul Buget de Buget Bugetul Bugetul Bugetul institutiilor | Bugetul stat local asigurarilor | asigurarilor fondului publice fondurilor creditelor creditelor sursei de finantare (s01) (502) sociale de pentru national unic| finantate externe externe interne stat somaj de asigurari din venituri nerambur- (s06) (s67) (s 03) (s 04) sociale de proprii si sabile sanatate subventii (08) (s05) (s18) Denumirea A 01 02 03 04 05 08 07 08 09 VIII Total cheltuieli 18.933.477 433.707 698.644 Titlut I Cheltuieli de personal 523.601 118.214 Titlul II Bunuri si servicii 520.649 176.811 90 Titlul X Alte cheltuieli 38.304 Titlul XII Active nefinanciare 17.850.923 138.682 698.554 Primar Director Boonomie Sef Serviciu Buget Smarar da A ARACICU Steliana S =

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA PRIMAR, SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU fi 09,2012 REFERAT privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Timisoara la data de 30 Iunie 2012 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2012 cu nr. 293/21.12.2011; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Loca! nr. 41/2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012; În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 şi 13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare conform căruia: „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuie locală, astfel încât la s a) să nu înregistreze b) diferența dintre finanțarea exerciţiului restante, pe de altă par În terneiul Serviciul Buge E "Contu = “Conu nr.2, &s “Contu subvenţ DIRECTOR EXECUTIV, SMARANDA HARACICU f art. republicata si modifica ile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară fârșitul anului: plăți restante; suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor e, să fie mai mare decât zero. 45 alin2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, ă +a propune aprobarea următoarelor de execuţie al bugetului local la data de 30 Iunie 2012”- anexa nr.1; de execuţie al împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2012” — anexa de execuție al instituţiilor publice finanțate din venituri proprii și ii din bugetul local la data de 30 iunie 2012” anexa nr. 3; SEF SERVICIU BUGK), STELIANA STANCIU AIA AVIZAT JURIDIC n Cod FP 33-61, Veri