keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 199/24.04.2012 privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely"Timişoara

24.04.2012

Hotararea Consiliului Local 199/24.04.2012
privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely"Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-006353/12.03.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2012-006353/09.03.2012 a Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi ale Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii;
Având în vedere Ordonanţa de Guvern nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) si d) si alin. (6), lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acţiunile care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2012 a Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara, prevăzute în anexă.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Mediu ;
- Instiuţiei Arhitect Şef ;
- Direcţiei Tehnice ;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Fiscale ;
- Direcţiei de Asistenţă Socială;
- Serviciul Public Comunitar Local Evidenţa Persoanei ;
- Poliţiei Locale ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice Învăţământ, Cultură;
- Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL Nr………….

Agenda culturala 2012- TEATRUL MAGHIAR DE STAT “CSIKY GERGELY” TIMISOARA Nr.crt. Denumirea

manifestarii Data Locul Suma

solicitata Suma aprobata

1. Festival euroreginal de Teatru TESZT 2012

Mai 2012 Timisoara 120.000

2. Workshop miscare scenica

Aug- sept. 2012

Timisoara 40.000

TOTAL 160.000 VioletaMihalache Balasz Attila Director Director Directia Comunicare Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură SC 2012- 006353/ 12.03.2012

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT Privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2012

a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara

Având în vedere adresa nr. SC2012 – 006353/ 09.03.2012 a Teatrului Maghiar de

Stat Csiky Gergely Timişoara prin care se solicită aprobarea calendarului manifestărilor culturale

din anul 2012, care vin în completarea programului minimal, în conformitate cu art. 21, alin. 1,

lit. (a) din OG nr.21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si

desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic, potrivit căruia “finanţarea programului minimal

anual prevăzut în contractul de management se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de

stat sau de la bugetele locale, după caz”. Sumele au fost aprobate în bugetul local pe anul 2012

conform HCL 41/ 07.02.2012 privind aprobarea Bugetului local.

Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, având în vedere art.

36, alin.2, lit. (b) si (d) si alin.6, lit. (a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia

publică locală, conform OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept

public, conform OG nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi

proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001, precum si potrivit OG nr. 9/ 1996 privind

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri

extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de

salarizare a personalului din aceste instituţii, propunem alocarea sumei necesare realizării acestor

manifestări, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie".

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2012 cuprinde ca şi în alţi ani două

manifestări devenite deja tradiţie- Festivalul Euroregional de Teatru TESZT 2012,

manifestare culturală de amploare, o platformă de promovare a unor producţii cu potenţial artistic

sporit, în spiritul multietnic şi multicultural al acestei regiuni, capabilă să sporească vizibilitatea

oraşului în calitatea sa de candidat la titlul de Capitală Culturală Europeană, respectiv Workshop

de miscare scenica, atelier pentru dezvoltarea şi creşterea nivelului artistic al trupei de actori a

teatrului.

Detalii referitoare la aceste manifestări se află în materialul anexat.

Violeta Mihalache Smaranda Haracicu Director Director Directia Comunicare Directia Economica Mihaela Popescu Sef Birou Relatii Publice Lavinia Simion Avizat juridic Consilier

FP53-01 ver1