keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 156/29.03.2013 privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2012 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

29.03.2013

Hotararea Consiliului Local 156/29.03.2013
privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2012 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 7612 /19.03.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2012 cu nr. 293/21.12.2011;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 206/23.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicată si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2012" - Anexa nr.1, "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31 Decembrie 2012" - Anexa nr.2, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Decembrie 2012" - Anexa nr.3, "Program dezvoltare 2012" - Anexa nr. 4 .

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a
Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R, SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr.SC2013 - 7612/19.03.2013

R E F E R A T privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2012 şi rectificarea bugetului local al

Municipiului Timişoara pe anul 2012

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2012 cu nr. 293/21.12.2011;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 2012 privind aprobarea bugetului

local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 206/23.11.2012 privind rectificarea

bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;

În conformitate cu prevederile art.57, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice

locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

şi modificată;

Serviciul Buget propune aprobarea următoarelor:

”Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2012”- anexa nr. 1;

“Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31 Decembrie 2012” – anexa

nr. 2;

“Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

din bugetul local la data de 31 Decembrie 2012” anexa nr. 3;

„Program dezvoltare 2012” – anexa nr. 4.

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver.1

Atasament: Anexa_1.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/B9F8E38BF40017EAC2257B33005640A0/Anexa_1.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Anexa_2.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/B9F8E38BF40017EAC2257B33005640A0/Anexa_2.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Anexa_3.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/B9F8E38BF40017EAC2257B33005640A0/Anexa_3.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Anexa_4.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/B9F8E38BF40017EAC2257B33005640A0/Anexa_4.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Anexa_4a.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/B9F8E38BF40017EAC2257B33005640A0/Anexa_4a.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443