keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 65/28.02.2012 privind închirierea imobilului situat în Timişoara bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcţionează Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

28.02.2012

Hotararea Consiliului Local 65/28.02.2012
privind închirierea imobilului situat în Timişoara bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcţionează Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012- 4318/15.02.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de predare - preluare nr. SC2005-3328/25.02.2005 a imobilului situat în Timişoara bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.226/28.06.2011 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii cu Fundaţia Caritatea a chirirei aferente imobilului situat în Timişoara bv. 16 Decembrie nr. 24 în care funcţionează Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu;
Având în vedere oferta cu nr. F1870/08.12.2010 a Fundaţiei Caritatea privind închirierea imobilului situat în Timişoara bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24;
Având în vedere extrasul din Procesul verbal al şedinţei din data de 28.07.2011 al Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 871/31.08.2011 privind desfinţarea Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu" Timişoara şi reorganizarea Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2011-29255/13.02.2012 a Direcţiei Economice privind alocarea sumei de 238 mii lei, din bugetul local pe anul 2012 la cap. 66.02 Sănătate , alin 51.01.46- transferuri de la bugetele locale către instituţii publice şi activităţii fiinanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru fiinaţarea sănătăţii la cererea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara centru chirii imobile;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 41/07.02.2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin (6) lit a) pct. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă închirierea părţii din imobilul situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie1989 nr. 24, compusă din Demisol +Parter +etajul I şi teren în suprafaţă de 797 mp, având destinaţia de unitate de sănătate - Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, proprietatea Fundaţiei Caritatea cu chirie de 4500 euro/lună , pe o perioadă de 2 ani, începând cu data adoptării prezentei hotarari, conform extrasului din Procesul - Verbal al şedinţei din data de 28.07.2011 al Comisiei de negociere cu terţii, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Chiria se asigură din Cap. 66.02 Sănătate alin. 51.01.46- transferuri de la bugetele locale către instituţii publice şi activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru finanţarea sănătăţii şi va fi achitată în lei prin Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
Modalitatea privind utilizarea imobilului se va stabili printr-un contract de închiriere, încheiat între Fundaţia Caritatea în calitate de proprietar (locator) şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara în calitate de locatar.

Art. 3: Cheltuielie ce se necesită pentru funcţionarea în bune condiţii a spaţiului închiriat cad în sarcina exclusivă a Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timişoara şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Fundaţia Caritatea;
- Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: proces_verbal_comisie_negociere.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de negociere cu terții Constituită în baza H.C.L. nr. 379/2010 EXTRAS DIN PROCESUL — VERBAL AL ŞEDINŢEI DIN 28.07.2011 Prezenți : Dl. viceprimar Orza, d-na cons. Popa Radovan, dl. cons. Pau, d-na Lasuschevici, dl. Chiş, d-na Haracicu ; Absenţi : d-na Junie, dl. cons. Jichici, dl. Cădariu m m omis cele de 2 Adresa nr. SC2011 -12570/18.07.2011 a Direcţiei Patrimoniu referitoare la negocierea cu Fundaţia Caritatea a chiriei pentru D+P+ET 1 al imobilului din Timişoara, bv. 16 Decembrie nr. 24, Spitalul Clinic de Obstretica şi Ginecologie Din partea executivului: Dl. Staia, dl. Robescu Prezenţi : reprezentantul spitalului şi al fundației Caritatea DI. Vice Orza: Noi vă propunem 4500 euro/lună începând cu data adoptării hotărârii de consiliu local. Arieratele le va plăti spitalul. Reprez. Caritatea: Noi nu putem renunţa la chiria pe 7 luni. D-na Lasuschevici: Nu este legal să plătim din urmă. Noi putem achita doar din momentul încheierii contractului . Nu am avut un raport contractual. D-na Haracicu: Noi nu am alocat bani din bugetul local.. Prin HCL noi nu am preluat şi datoriile spitalelor. Prin bugetul local nu avem alocaţi bani pentru spitale decât pentru cheltuielile curente privind reparațiile clădirilor preluate în patrimoniu. Sursele de finanţare pentru spitale sunt prevăzute în bugetul de venituri proprii Dl. Pau: Daca doriți încheiem contractul de închiriere începând de acum. Arieratele nu este legal sa le plătim noi. Le va plăti spitalul . DI. Vice Orza: Propunerea comisiei este de a încheia un contract de închiriere cu o chirie lunară de 4500 euro/lună cu durata de 2 ani începând de la data adoptării HCL. Sunteţi de acord ? Reprezentant Caritatea: Voi transmite propunerea dvs. conducerii fundației. Dacă sunt de acord, atunci vom încheia contractul , dacă nu înțelegerea cade şi vom continua procedurile legale. DI. Vice Orza: Aşteptăm răspunsul dvs. SN ORZA 13

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA PATRIMONIU BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2012- 4318/15.02.2012

REFERAT

Privind închirierea imobilului compus din Demisol +Parter +etajul I şi teren în suprafaţă de 797 mp situat în Timişoara bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcţionează Secţia de

Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

materialul întocmit de Direcţia Patrimoniu, Biroul Administrare Imobile şi Direcţia Economică,

privind închirierea părţii din imobilul situat în Timişoara bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24, compus din

Demisol +Parter +etajul I şi teren în suprafaţă de 797 mp, având destinaţia de unitate de sănătate -

Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Demisolul, parterul, etajul I şi terenul aferent în suprafaţă de 797,00 mp situat în Timişoara bv. 16

Decembrie 1989 nr. 24 a fost restituit în anul 2005 către Fundaţia Caritatea în baza OUG nr.

83/1999 , privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând

minorităţilor naţionale din România, completată prin HG nr.1334/2000 şi a fost predat Fundaţiei

Caritatea cu Protocolul de predare - primire nr. SC2005-3328/25.02.2005.

Etajul II al construcţiei a fost edificat de către Statul Român actualmente făcând parte din

domeniul public al Municipiului Timişoara.

Între Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” şi Fundaţia Caritatea s-a

încheiat Contractul de închiriere nr. F315/24.03.2005 pe o perioadă de 5 ani începând cu 01.03.2005,

până la 28.02.2010, contract care a fost prelungit până în 31.12.2010 prin act adiţional nr.

F1504/22.09.2010 cu o chirie lunară de 2129,50 euro, calculată la tarifele prevăzute de H.G.

nr.1889/2006, modificată şi completată prin H.G. nr.343/2007, chirie suportată de spital.

Prin adresa cu nr. F889/09.06.2011 înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr.SC2011-

12570/09.06.2011 Fundaţia Caritatea a înaintat oferta cu nr. F1870/08.12.2010 prin care îşi exprimă

intenţia de închiriere a părţi din imobil utilizată de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr.

Dumitru Popescu” la o chirie lunară de 4800 euro/ lună.

Prin HCL nr.226/28.06.2011 Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului

Timişoara a fost împuternicită să negocieze cu Fundaţia Caritatea cuantumul chiriei , perioada de Cod.FP53-01, ver1

închiriere şi contractul de închiriere pentru folosinţa imobilului, situat în Timişoara bv. 16

Decembrie1989 nr. 24 în care funcţionează Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Dumitru

Popescu”.

În şedinţa din data de 28.07.2011 Comisia de negociere cu terţii constituită in baza Hotărârii

Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2010, a negociat cu Fundaţia Caritate închirierea imobilului -

Demisol +Parter +etajul I şi teren în suprafaţă de 797 mp, cu o chirie lunară de 4500 euro/lună pe o

durată de 2ani începând cu data adoptării HCL, conform extrasului Procesului verbal al şedinţei din

data de 28.07.2011.

Draftul contractului de închiriere propus de Fundaţia Caritatea fiind transmis cu adresa nr.

F1015/01.08.2011, ulterior datei negocieri, fapt pentru care comisia nu a negociat şi clauzele

contractuale privind folosinţa imobilului.

Prin HG. nr. 871/31.08.2011 publicată în M.O nr.633/05.09.2011 Spitalul Clinic de Obstetrică şi

Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu” a fost desfiinţat şi s-a reorganizat Spitalul Clinic Municipal de

Urgenţă Timişoara;

Conform prevederilor art. 190^6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

actualizată bugetele locale participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare,

respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări

cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare

aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.

Conform adresei Direcţiei Economice nr. SC2011-29255/13.02.2012 suma alocată din bugetul

local pe anul 2012 aprobat prin HCL nr. 41/07.02.2012 este de 238 mii lei, la cap. 66.02 Sănătate ,

alin 51.01.46- transferuri de la bugetele locale către instituţii publice şi activităţii finanţate integral

sau parţial din venituri proprii pentru finanţarea sănătăţii, ca urmare a solicitării Spitalului Clinic

Municipal de Urgenţă Timişoara centru chirii imobile ;

Având în vedere cele de mai sus;

Propunem:

1. Emiterea unei hotărâri de consiliul local care să aprobe închirierea părţii din imobilul situat în

Timişoara bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24, compusă din Demisol +Parter +etajul I şi teren în suprafaţă

de 797 mp, având destinaţia de unitate de sănătate - Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului

Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, proprietatea Fundaţiei Caritatea cu chirie de 4500

euro/lună , pe o perioadă de 2 ani, începând cu data adoptări hotărâri, conform extrasului din

Procesul - Verbal al şedinţei din data de 28.07.2011 al Comisiei de negociere cu terţii.

Cod.FP53-01, ver1 2. Chiria se asigură din. cap.66.02 Sănătate alin. 51.01.46- transferuri de la bugetele locale către

instituţii publice şi activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru finanţarea

sănătăţii şi va fi achitată în lei prin Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Modalitatea privind utilizarea imobilului se va stabili printr-un contract de închiriere, încheiat

între Fundaţia Caritatea în calitate de proprietar (locator) şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă

Timişoara în calitate de locatar.

3. Cheltuielile ce se necesită pentru funcţionarea în bune condiţii a spaţiului închiriat cad în

sarcina exclusivă a Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;

VCEPRIMAR, DIRECŢIA PATRIMONIU Ing. Adrian Orza DIRECTOR, Ec. Martin Staia

DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞEF BIROU, DIRECTOR Ing. Călin Pîrva Ec. Smaranda Haracicu AVIZAT,

Serviciul juridic Jr. Mirela Lasuschevici

Red:2ex. I.C. Cod.FP53-01, ver1