keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 123/27.03.2012 privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

27.03.2012

Hotararea Consiliului Local 123/27.03.2012
privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012- 28/24.01.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
Având în vedere Ordinul nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă nivelul cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul 2012, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa1.pdf

Anexa 1

Nr. Crt.

Nr. burse Perioada de acordare (luni)

Cuantum (lei)

Suma (lei)

1 Art. 6.

Burse de performanţă, se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 248 9 90 200.880

Lit. a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS; 178 9 90 144.180

Lit b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale; 4 9 90 3.240

Lit. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS 66 9 90 53.460

2 Art. 8 Burse de merit 1.428 9 60 771.120 Lit. a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală

de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional; 1.115 9 60 602.100

Lit. b) ţ , p j ţ

olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS; 237 9 60 127.980

Lit. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS 76 9 60 41.040

3 Art. 9. Burse de studiu 1.169 9 50 526.050

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. 1.169 9 50 526.050

4 Art. 13. Burse de ajutor social 760 12 55 501.600 Lit. a) orfani de ambii părinţi sau bolnavi de TBC şi care se află în

evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; 172 12 55 113.520

Lit. c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane. Total general 3.605 1.999.650

Consilier,

Ec. Smaranda Haracicu

anului financiar 2012, pentru unităţile de învăţământ preşcolar de stat din municipiul Timişoara

588 12 55 388.080

Mihaela Jurca

Director Economic,

Felul bursei

Tabel privind calculul BURSELOR pentru anul şcolar 2011-2012, aferent

Bursele se vor acorda conform criteriilor stabilite în Ordinul nr. 5576/2011, art. 6 lit a), b), c), art. 8, art. 9,art. 13 lit. a) şi c), astfel:

Suma alocată în bugetul local cu această destinaţie fiind de 2.000.000 lei, rezultă că se respectă încadrarea în bugetul aprobat.

Şef Serviciu Financiar-Învăţământ, Ec. ing. Istina Zaharii

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIUL FINANCIAR-ÎNVĂŢĂMÂNT Dr. ing. Gheorghe CIUHANDU Nr. SC2012 – 4692/21.02.2012 Nr. SFI – 28/24.01.2012

Referat

privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

În conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, în conformitate cu HG nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi în temeiul art. 82 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, se pot acorda următoarele tipuri de burse: 1) Burse de performanţă – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la olimpiade, competiţii şi concursuri şcolare la nivel naţional; 2) Burse de merit – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la competiţii, olimpiade şi concursuri şcolare la nivel judeţean; 3) Burse de studiu - pentru elevii care provin din familii cu venituri mici; şi 4) Burse sociale – pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate (orfani, cazuri medicale, elevii din mediul rural care sunt şcolarizaţi în altă localitate, situaţii materiale grele). Anexat prezentăm situaţia centralizatoare privind necesarul de Burse pentru elevii din unităţile şcolare din Timişoara, pentru anul 2012, conform propunerilor primite din partea unităţilor de învăţământ, în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011.

Faţă de cele prezentate în tabelul anexat, menţionăm următoarele informaţii suplimentare:

- Cuantumurile burselor pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), până în anul 2011, au fost de 90, 60, 50, respectiv 55 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar – adică 9 luni - cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni; - Până la apariţia Ordinului 5576/07.10.2011, bursele se acordau în conformitate cu HG 558/1998 şi erau limitate ca număr astfel:

• numărul beneficiarilor de burse de merit nu putea să depăşească 1%, iar numărul beneficiarilor de burse de studiu nu putea să depăşească 1,5% din numărul total al elevilor din cls. IX-XII;

• bursele de ajutor social se acordă tuturor elevilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

FP 53-01, Ver.1

Conform art. 82, alin 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 “…cuantumul unei burse şi numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean…” Menţionăm că prin HCL nr. 41/07.02.2012, privind aprobarea bugetului local pe anul 2012, pentru burse a fost alocată suma de 2.000.000 lei. Dat fiind faptul că suma cuprinsă în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse conform prevederilor ordinului 5576/07.10.2011, propunem menţinerea cuantumurilor din anul 2011, acordarea integrală a burselor sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), a burselor de studiu şi a burselor de performanţă, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit. a)– care sunt mult mai numeroase - acestea să se acorde la 10% din numărul total de elevi. Acest procent rezultă raportând suma disponibilă din buget la suma necesară. Numărul de burse şi modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, rezultă prin calcul conform tabelului din anexa 1. Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:

Aprobarea nivelului cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2012 la acelaşi nivel cu cuantumurile anului 2011, precum şi a unui număr de 3.605 burse, în sumă totală de 1.999.650 lei, conform tabelului din anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Viceprimar, Sorin GRINDEANU

Director Direcţia Economică Şef Serviciu Financiar-Învăţământ

Ec. Smaranda HARACICU Ec.ing. Istina ZAHARII

Serviciul Financiar-Învăţământ Consilier,

Mihaela JURCA Avizat juridic,

Cons. Juridic Mirela LASUSCHEVICI