keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 307/18.12.2012 privind aprobarea contului de execuţie preliminar al Municipiului Timişoara

18.12.2012

Hotararea Consiliului Local 307/18.12.2012
privind aprobarea contului de execuţie preliminar al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 - 30819/18.12.2012 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 206/23.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicată si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă: "Contul de execuţie preliminar al bugetului local" - Anexa nr.1, "Contul de execuţie preliminar al împrumuturilor interne" - Anexa nr.2, "Contul de executie preliminar al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local " Anexa nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern ;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: cont_de_executie_preliminar_cheltuieli.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

I II III IV

2 3 4 5 6 7 4 5=4/1000 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 763.581,97 964.598,65 251.255,55 230.553,49 240.165,31 242.624,30 768.540.053,03 768.540,05 79,67% VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 406.139,63 496.575,10 154.704,84 143.236,47 121.481,75 77.152,04 434.322.849,37 434.322,85 87,46% I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 579.441,16 791.045,11 231.159,57 176.105,68 178.431,36 205.348,50 692.697.697,16 692.697,70 87,57% A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 00.03 501.008,99 706.661,58 174.776,80 162.339,30 169.822,24 199.723,24 615.216.958,58 615.216,96 87,06%

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00. 00.04 253.182,12 311.310,73 83.525,58 85.988,30 89.788,34 52.008,51 261.772.766,35 261.772,77 84,09%

00.05 1.079,47 1.979,47 270,00 270,00 670,00 769,47 1.912.351,00 1.912,35 96,61% Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 1.079,47 1.979,47 270,00 270,00 670,00 769,47 1.912.351,00 1.912,35 96,61%

Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 1.079,47 1.979,47 270,00 270,00 670,00 769,47 1.912.351,00 1.912,35 96,61%

00.06 251.319,32 308.447,93 83.059,58 85.522,30 88.922,34 50.943,71 259.235.101,42 259.235,10 84,05% Impozit pe venit (cod 03.02.18) 03.02 8.937,57 11.937,57 2.234,40 2.234,40 5.234,40 2.234,37 8.659.232,41 8.659,23 72,54%

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimo 03.02.18 8.937,57 11.937,57 2.234,40 2.234,40 5.234,40 2.234,37 8.659.232,41 8.659,23 72,54% Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 242.381,75 296.510,36 80.825,18 83.287,90 83.687,94 48.709,34 250.575.869,01 250.575,87 84,51%

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 242.022,75 295.448,36 80.611,18 83.073,90 83.342,94 48.420,34 249.517.842,57 249.517,84 84,45% 04.02.04 359,00 1.062,00 214,00 214,00 345,00 289,00 1.058.026,44 1.058,03 99,63%

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.07 783,33 883,33 196,00 196,00 196,00 295,33 625.313,93 625,31 70,79% Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (co 05.02 783,33 883,33 196,00 196,00 196,00 295,33 625.313,93 625,31 70,79%

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 783,33 883,33 196,00 196,00 196,00 295,33 625.313,93 625,31 70,79% A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 06.02 - - - - - - -

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - 06.02.02 - - - - - - - A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 89.620,47 101.620,47 41.190,08 36.060,00 19.326,56 5.043,83 80.268.676,55 80.268,68 78,99% Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 89.620,47 101.620,47 41.190,08 36.060,00 19.326,56 5.043,83 80.268.676,55 80.268,68 78,99%

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 74.498,02 83.498,02 35.640,08 32.500,00 13.359,92 1.998,02 64.652.764,45 64.652,76 77,43% Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 x 8.500,00 7.500,00 2.500,00 754,13 17.644.267,17 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 x 27.140,08 25.000,00 10.859,92 1.243,89 47.008.497,28

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 8.178,80 9.178,80 3.800,00 1.830,00 2.200,00 1.348,80 7.733.524,62 7.733,52 84,25% Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 x 1.200,00 1.200,00 600,00 687,63 3.338.049,78 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 x 2.500,00 600,00 1.500,00 638,43 4.131.450,20 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restanţe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol 07.02.02.03 x 100,00 30,00 100,00 22,74 264.024,64

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru **) 07.02.03 6.887,01 8.887,01 1.730,00 1.730,00 3.730,00 1.697,01 7.833.390,39 7.833,39 88,14% Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 56,64 56,64 20,00 36,64 48.997,09 49,00 86,51%

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16. 00.10 157.511,56 288.035,54 49.861,14 40.091,00 60.507,34 137.576,06 272.509.833,59 272.509,83 94,61% 11.02 128.875,00 251.936,80 32.588,00 33.218,00 57.934,34 128.196,46 247.340.993,37 247.340,99 98,18%Sume defalcate din TVA (cod

1

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

CONT DE EXECUTIE PRELIMINAR BUGET LOCAL - VENITURI

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

Prevederi bugetare definitive

Trimestrul Încasări/Plati la

11.12.2012

Încasări/Plati la 11.12.2012 -

mii lei

Procent realizări

venituri la 11.12.2012

Prevederi bugetare initiale

11.02.01 - - - - - - - 11.02.02 128.763,00 137.099,00 32.558,00 33.148,00 35.690,00 35.703,00 132.503.198,67 132.503,20 96,65%

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 - - - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea buge 11.02.06 112,00 114.837,80 30,00 70,00 22.244,34 92.493,46 114.837.794,70 114.837,79 100,00%

11.02.07 - - - - - - -

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 539,63 589,63 135,00 135,00 135,00 184,63 585.350,00 585,35 99,27% Taxe hoteliere 12.02.07 539,63 589,63 135,00 135,00 135,00 184,63 585.350,00 585,35 99,27%

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 212,16 212,16 53,03 53,00 53,00 53,13 212.731,20 212,73 100,27% Impozit pe spectacole 15.02.01 212,13 212,13 53,00 53,00 53,00 53,13 212.731,20 212,73 100,28% Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0,03 0,03 0,03 - 0,00%

16.02 27.884,77 35.296,95 17.085,11 6.685,00 2.385,00 9.141,84 24.370.759,02 24.370,76 69,04% Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 23.544,86 26.544,86 16.000,00 5.600,00 1.300,00 3.644,86 20.866.189,52 20.866,19 78,61%

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizic16.02.02.01 x 11.404.366,24 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juri 16.02.02.02 x 6.000,00 3.000,00 1.000,00 3.336,19 9.461.823,28

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 0,11 0,11 0,11 1,50 0,00 1,36%

16.02.50 4.339,80 8.751,98 1.085,00 1.085,00 1.085,00 5.496,98 3.504.568,00 3.504,57 40,04% A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 694,84 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 665.682,09 665,68 11,69% Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 694,84 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 665.682,09 665,68 11,69%

Alte impozite si taxe 18.02.50 694,84 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 665.682,09 665,68 11,69% C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 78.432,17 81.883,53 56.382,77 13.766,38 6.109,12 5.625,26 77.480.738,58 77.480,74 94,62% C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17.464,84 18.466,50 8.371,42 9.061,66 370,00 663,42 18.093.927,79 18.093,93 97,98% Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17.443,42 18.445,08 8.360,00 9.061,66 360,00 663,42 18.074.589,10 18.074,59 97,99%

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companii 30.02.01 - Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 30.02.03 - Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 17.443,42 17.443,42 8.360,00 8.360,00 360,00 363,42 17.072.722,54 17.072,72 97,87% Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 1.001,66 - 701,66 - 300,00 1.001.866,56 1.001,87 100,02%

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 1.001.866,56 1.001,87 Alte venituri din proprietate 30.02.50 - - - - - - -

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 21,42 21,42 11,42 - 10,00 - 19.338,69 19,34 90,28% Alte venituri din dobanzi 31.02.03 21,42 21,42 11,42 10,00 19.338,69 19,34 90,28%

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 60.967,33 63.417,03 48.011,35 4.704,72 5.739,12 4.961,84 59.386.810,79 59.386,81 93,64% 33.02 248,64 248,64 63,67 61,60 61,60 61,77 266.713,27 266,71 107,27%

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0,20 0,20 0,20 - 0,00% Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor 33.02.10 - - Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 242,57 242,57 60,60 60,60 60,60 60,77 201.362,32 201,36 83,01% Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 - Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de 33.02.27 - Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagub 33.02.28 5,87 5,87 2,87 1,00 1,00 1,00 65.350,95 65,35 1113,30% Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 -

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 2.309,28 2.809,28 577,32 577,32 577,32 1.077,32 2.260.247,67 2.260,25 80,46% Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.309,28 2.809,28 577,32 577,32 577,32 1.077,32 2.258.100,67 2.258,10 80,38% Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 - - - - - 2.147,00 2,15

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 10.613,03 12.113,03 2.653,63 2.653,50 4.153,00 2.652,90 8.553.001,82 8.553,00 70,61% Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 10.611,90 12.111,90 2.653,00 2.653,00 4.153,00 2.652,90 8.550.736,82 8.550,74 70,60% Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei 35.02.02 1,00 1,00 0,50 0,50 1.950,00 1,95 195,00%

35.02.03 - Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0,13 0,13 0,13 315,00 0,32 242,31%

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 36.02 3.369,85 6.719,85 850,00 850,00 3.850,00 1.169,85 4.070.722,62 4.070,72 60,58% Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 - - - - - - - Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 - - - - - - - Taxe speciale 36.02.06 2.380,30 4.430,30 600,00 600,00 2.600,00 630,30 3.243.811,07 0,00% Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 - - - Alte venituri 36.02.50 989,55 2.289,55 250,00 250,00 1.250,00 539,55 826.911,55 826,91 36,12%

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 44.426,53 44.026,23 43.866,73 562,30 402,80 - - 44.236.125,41 44.236,13 100,48%

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de

Donatii si sponsorizari 37.02.01 2,50 2,50 2.900,00 2,90 116,00% Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.03 -134.962,51 113.981,20 - 59.626,55 - 28.750,00 - 17.902,87 - 7.701,78 - 87.211.832,10 - 87.211,83 - 76,51% Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 134.962,51 113.981,20 59.626,55 28.750,00 17.902,87 7.701,78 87.211.832,10 87.211,83 76,51% Alte transferuri voluntare 37.02.50 44.426,53 44.023,73 43.866,73 559,80 402,80 - 44.233.225,41 44.233,23 100,48%

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0,00 1.493,02 - 911,09 581,93 - 4.225.676,08 4.225,68 283,03% Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02 39.02 1.493,02 - 911,09 581,93 - 4.225.676,08 4.225,68 283,03%

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0,14 0,14 139,05 0,14 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 478,15 191,69 286,46 1.200.506,27 1.200,51 251,07% Venituri din privatizare 39.02.04 - -

39.02.07 827,80 606,40 221,40 2.716.701,11 2.716,70 328,18% 39.02.10 186,93 113,00 73,93 308.329,65 308,33 164,94%

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0,00 - - - - - 28.976.594,91 28.976,59 40.02 - - - - - 28.976.594,91 28.976,59

40.02.06 - - - - - - - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 - - - - - - - Împrumuturi temporare din trezoreria statului***) 40.02.10 x x x x x x Sume pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.11 - - Sume din excedent pentru secţiunea dezvoltare 40.02.13 - 593.795,04 593,80 Sume din excedent 40.02.14 - 28.382.799,87 28.382,80

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 71.217,89 72.649,24 4.783,09 28.547,39 33.798,00 5.520,76 29.489.692,32 29.489,69 40,59% SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 00.18 71.217,89 72.649,24 4.783,09 28.547,39 33.798,00 5.520,76 29.489.692,32 29.489,69 40,59% Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 42.02 71.217,89 72.649,24 4.783,09 28.547,39 33.798,00 5.520,76 29.489.692,32 29.489,69 40,59%

00.19 67.476,76 65.804,80 3.686,89 27.476,87 29.643,28 4.997,76 25.770.431,32 25.770,43 39,16% Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 - - - Investitii finantate partial din imprumuturi externe 42.02.03 - - - Aeroporturi de interes local 42.02.04 - - - Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 - - -

42.02.06 - - - 42.02.07 - - - 42.02.09 - - -

Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 42.02.09.01 - - - Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a sat 42.02.09.02 - - -

42.02.10 - - - 42.02.12 - - 42.02.13 1.103,31 1.103,31 - - 0,00% 42.02.14 - - - 42.02.15 - x 42.02.16 2.000,00 2.000,00 - - 0,00% 42.02.17 - - - 42.02.19 - - -

42.02.20 67.476,76 65.804,80 3.686,89 27.476,87 29.643,28 4.997,76 25.770.431,32 25.770,43 39,16% 00.20 3.741,13 3.741,13 1.096,20 1.070,52 1.051,41 523,00 3.719.261,00 3.719,26 99,42%

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 - - - - - - - Subventii primite din Fondul de Interventie***) 42.02.28 x x x x x x Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 - - - - - - - Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor l 42.02.32 - - Sprijin financiar la constituirea familiei 42.02.33 -

42.02.34 - 71.261,00 71,26 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă m 42.02.35 - -

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

B.Curente(cod42.02.21+42.02.28+42.02.29+de la 42.02.32 la

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu

Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare ***) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului

Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+ de la 42.02.12 la 42.02.17+42.02.19+42.02.20)

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al Depozite speciale pentru constructii de locuinte

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor

Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36 - 42.02.37 - - 42.02.40 - -

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 42.02.41 3.741,13 3.741,13 1.096,20 1.070,52 1.051,41 523,00 3.648.000,00 3.648,00 97,51% Subvenţii din bugetul de stat pentru plata oblig restante ale societatilor 42.02.46 - -

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 - - - - - - - Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia cop 43.02.01 - - - - - - -

43.02.04 - - - - - - - 43.02.07 - - - - - - - 43.02.08 x x x x x x

45.02 112.922,92 99.411,28 15.312,89 24.989,33 27.354,02 31.755,04 13.150.392,56 13.150,39 13,23% 45.02.01 39.835,72 28.000,55 6.137,13 13.275,97 4.500,00 4.087,45 6.537.329,89 6.537,33 23,35% 45.02.02 1.520,32 2.448,45 720,71 544,41 1.116,53 66,80 1.007.828,28 1.007,83 41,16% 45.02.03 71.490,04 68.796,91 8.419,34 11.076,24 21.714,25 27.587,08 5.435.825,97 5.435,83 7,90% 45.02.04 - 45.02.05 - 45.02.07 22,00 110,53 22,00 79,00 9,53 144.534,07 144,53 130,76% 45.02.08 - 45.02.15 54,84 54,84 13,71 13,71 13,71 13,71 24.874,35 24,87 45,36% 45.02.16 - -

- 540.601,33 491.709.367,34 491.709,37 90,96% 423.997,32 276.830.685,69 276.830,69 65,29%

Sume defalcate din TVA 251.936,80 247.340.993,37 247.340,99 98,18% Sume primite de la UE 99.411,28 - - 0,00% Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 72.649,24 29.489.692,32 29.489,69 40,59%

Primar, Director economic, Sef Serviciu Buget Nicolae Robu Smaranda Haracicu Steliana Stanciu

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare

I Venituri - încasate de Municipiul Timisoara II Alte venituri, din care:

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Fondul European de Pescuit Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.05 Fondul European de Dezvoltare Regionala Fondul Social European Fondul de Coeziune

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru pentru

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de ţ p g ş j ţ p ajutoare în situaţii de extremă dificultate ***)

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

PREVEDERI INITIALE PREVEDERI FINALE Trim I Trim II Trim III Trim IV Plati la 11.12.2012 Plati la 11.12.2012(

mii lei)

mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei lei mii lei

TOTAL 793.221,48 994.238,16 280.895,06 230.553,49 240.165,31 242.624,30 749.460.718,76 749.460,72 75,38% 51,02 Autorităţi executive

51,02,10 Cheltuieli de personal 25.695,00 27.811,34 7.044,57 6.941,51 6.835,10 6.990,16 27.205.404,62 27.205,40 97,82% 51,02,20 Bunuri şi servicii 20.820,84 13.820,84 4.725,60 5.876,76 5.252,77 2.034,29 - 8.635.280,90 8.635,28 62,48% 51,02,59 Alte cheltuieli 1.500,00 1.300,00 500,00 500,00 300,00 401.391,55 401,39 30,88% 51,02,70 Cheltuieli de capital 3.021,75 2.753,70 677,15 1.320,80 675,75 80,00 746.091,02 746,09 27,09% 51,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - 6.252,64 - 6,25 - TOTAL CAP 51 51.037,59 45.685,88 12.947,32 14.639,07 13.063,62 5.035,87 36.981.915,45 36.981,92 80,95%

54,02 Alte servicii publice - 54,02,10 Cheltuieli de personal 850,00 850,00 747.540,00 747,54 87,95% 54,02,20 Bunuri şi servicii 594,00 2.312,00 582,00 230,00 500,00 1.000,00 869.908,56 869,91 37,63% 54,02,51 Transferuri 2.000,00 2.453,00 682,50 696,00 630,50 444,00 2.128.430,00 2.128,43 86,77% 54,02,70 Cheltuieli de capital - - 54,02,81 Rambursări credite 1.458,57 1.458,57 492,82 430,75 400,00 135,00 652.347,79 652,35 44,73% 54,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - - TOTAL CAP 54 4.052,57 7.073,57 1.757,32 2.206,75 1.530,50 1.579,00 4.398.226,35 4.398,23 62,18%

55,02 Tranzactii privind datoria publică -

55,02,30 Dobânzi 17.664,90 16.981,77 5.614,80 4.778,93 4.985,75 1.602,29 13.988.739,87 13.988,74 82,38% TOTAL CAP 55 17.664,90 16.981,77 5.614,80 4.778,93 4.985,75 1.602,29 13.988.739,87 13.988,74 82,38%

61,02 Ordine publică şi siguranţă naţională - 61,02,10 Cheltuieli de personal 9.500,00 10.160,00 2.718,00 2.710,00 2.671,00 2.061,00 10.143.424,00 10.143,42 99,84% 61,02,20 Bunuri şi servicii 2.463,61 2.863,61 1.077,61 919,00 381,00 486,00 1.720.291,37 1.720,29 60,07% 61,02,59 Alte cheltuieli 200,00 - 200,00 200,00 - - 61,02,70 Cheltuieli de capital 73,28 302,78 6,50 277,38 18,90 64.940,51 64,94 21,45% 61,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - - TOTAL CAP 61 12.236,89 13.326,39 4.002,11 3.906,38 3.070,90 2.347,00 11.928.655,88 11.928,66 89,51%

65,02 Învăţământ - 65,02,10 Cheltuieli de personal 102.421,00 107.804,00 26.027,00 26.508,00 27.847,00 27.422,00 104.869.318,00 104.869,32 97,28% 65,02,20 Bunuri şi servicii 36.803,80 42.535,71 13.653,25 12.348,77 8.476,00 8.057,69 36.404.267,66 36.404,27 85,59% 65,02,55 Alte transferuri - - 65,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 1.109,00 1.498,96 680,79 732,17 86,00 1.163.118,08 1.163,12 77,60% 65,02,57 Asistenţă socială 1.072,30 1.072,30 343,08 361,69 274,46 93,07 566.263,72 566,26 52,81% 65,02,59 Alte cheltuieli 2.000,00 2.212,00 350,00 670,00 542,00 650,00 1.271.307,00 1.271,31 57,47% 65,02,70 Cheltuieli de capital 1.693,59 2.578,91 386,00 556,65 1.326,34 309,92 482.087,81 482,09 18,69% 65,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - 17.869,59 17,87

CONT DE EXECUTIE PRELIMINAR BUGET LOCAL - CHELTUIELI

Capitol bugetar Procent realizări

cheltuieli la 11.12.2012

TOTAL CAP 65 145.099,69 157.701,88 41.440,12 41.177,28 38.465,80 36.618,68 144.774.231,86 144.774,23 91,80% 66,02 Sănătate -

66,02,10 Cheltuieli de personal 3.550,00 4.050,00 1.031,00 1.000,00 999,00 1.020,00 3.640.815,00 3.640,82 89,90% 66,02,20 Bunuri şi servicii 2.591,13 4.263,13 1.885,20 1.350,52 774,41 253,00 3.391.484,71 3.391,48 79,55% 66,02,51 Transferuri 961,28 4.740,20 961,28 549,60 4.189,00 959,68 - 238.000,00 238,00 5,02% 66,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 1.989,21 1,18 2.888,03 900,00 - 1.178,61 1,18 0,06% 66,02,70 Cheltuieli de capital 427,69 1.118,86 303,74 335,12 480,00 80.466,96 80,47 7,19% 66,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - - TOTAL CAP 66 7.530,10 16.161,40 4.181,22 3.236,42 9.330,44 586,68 - 7.351.945,28 7.351,95 45,49%

67,02 Cultură, recreere şi religie - 67,02,10 Cheltuieli de personal 9.626,00 13.079,00 3.010,28 3.137,46 3.067,16 3.864,10 11.810.700,20 11.810,70 90,30% 67,02,20 Bunuri şi servicii 30.733,27 43.345,00 9.478,07 12.156,30 12.545,97 9.164,66 35.867.058,85 35.867,06 82,75% 67,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 5.269,79 4.551,24 3.654,90 214,58 - 1.079,67 31,25 2.766.393,55 2.766,39 60,78% 67,02,70 Cheltuieli de capital 8.251,47 11.003,63 4.719,91 4.024,62 2.419,02 159,92 - 6.464.502,16 6.464,50 58,75% 67,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - 17,00 - 0,02 - TOTAL CAP 67 53.880,53 71.978,87 20.863,16 19.103,80 19.111,82 12.900,09 56.908.637,76 56.908,64 79,06%

68,02 Asigurări şi asistenţă socială - 68,02,10 Cheltuieli de personal 12.372,00 15.577,96 3.682,30 3.976,29 4.300,67 3.618,70 12.798.216,00 12.798,22 82,16% 68,02,20 Bunuri şi servicii 4.993,01 6.094,41 1.994,04 1.645,29 1.505,13 949,95 3.136.983,50 3.136,98 51,47% 68,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 1.369,00 3.582,20 875,70 1.358,48 2.624,12 1.276,10 - 308.563,37 308,56 8,61% 68,02,51 Transferuri 599,73 1.748,52 791,60 211,00 553,00 192,92 1.450.048,00 1.450,05 82,93% 68,02,57 Asistenţă socială 14.926,00 15.231,00 4.953,00 3.534,00 3.634,00 3.110,00 12.370.684,39 12.370,68 81,22% 68,02,70 Cheltuieli de capital 173,42 160,38 130,03 39,26 4,13 13,04 - 107.520,10 107,52 67,04% 68,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - 40.842,13 - 40,84 - TOTAL CAP 68 34.433,16 42.394,47 12.426,67 10.764,32 12.621,05 6.582,43 30.131.173,23 30.131,17 71,07%

70,02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - 70,02,20 Bunuri şi servicii 23.063,78 33.603,78 9.503,90 8.794,64 10.573,50 4.731,74 27.523.830,00 27.523,83 81,91% 70,02,55 Alte transferuri 17,51 17,51 17,51 - 0,00% 70,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 52.616,84 20.776,32 3.221,42 15.060,19 1.758,53 736,18 5.466.495,53 5.466,50 26,31% 70,02,70 Cheltuieli de capital 26.496,68 32.509,30 7.279,55 13.833,33 5.175,46 6.220,96 20.950.068,80 20.950,07 64,44% 70,02,81 Rambursări credite 16.707,17 16.707,17 3.600,00 6.079,02 2.189,85 4.838,30 15.068.449,67 15.068,45 90,19% 70,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - 31.226,40 - 31,23 - TOTAL CAP 70 118.901,98 103.614,08 23.622,38 43.767,18 19.697,34 16.527,18 68.977.617,60 68.977,62 66,57%

74,02 Protecţia mediului - 74,02,20 Cheltuieli de personal 15.962,88 23.162,88 7.273,60 5.977,00 6.534,28 3.378,00 19.965.143,55 19.965,14 86,19% 74,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 39.152,93 39.152,93 15.000,00 24.152,93 - 0,00% 74,02,70 Cheltuieli de capital 43.866,73 43.866,73 43.866,73 43.866.725,41 43.866,73 100,00% TOTAL CAP 74 98.982,54 106.182,54 51.140,33 5.977,00 21.534,28 27.530,93 63.831.868,96 63.831,87 60,12%

81,02 Combustibili şi energie - 81,02,40 Subvenţii 30.000,00 108.306,04 21.700,00 14.300,00 32.145,35 40.160,69 100.650.382,41 100.650,38 92,93% 81.02.55 Alte transferuri - - 81,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 115.116,49 108.129,55 30.306,03 28.769,75 32.362,08 16.691,69 43.168.200,41 43.168,20 39,92% 81,02,70 Cheltuieli de capital 2.108,84 2.108,84 1.173,93 467,46 467,45 373.770,59 373,77 17,72% 81,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - - TOTAL CAP 81 147.225,33 218.544,43 53.179,96 43.537,21 64.974,88 56.852,38 144.192.353,41 144.192,35 65,98%

83,02 Agricultură, silvicultură şi vânătoare - 83,02,10 Cheltuieli de personal 36,00 36,00 36,00 11.897,00 11,90 33,05% 83,02,20 Bunuri şi servicii 9,00 9,00 9,00 238,70 - 0,24 - -2,65% TOTAL CAP 83 45,00 45,00 45,00 - - - 11.658,30 11,66 25,91%

- 84,02 Trasnporturi -

84,02,20 Bunuri şi servicii 34.617,79 49.109,06 15.432,00 12.693,27 15.402,00 5.581,79 39.606.989,77 39.606,99 80,65% 84,02,40 Subvenţii 24.000,00 102.909,80 24.000,00 9.750,00 69.159,80 97.869.012,29 97.869,01 95,10% 84,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 28.263,97 14.437,60 3.386,88 10.690,33 1.062,38 701,99 - 6.953.132,20 6.953,13 48,16% 84,02,70 Cheltuieli de capital 15.249,44 18.592,27 6.855,79 4.325,55 7.054,55 356,38 13.105.468,17 13.105,47 70,49%

84.02.81 Rambursări credite 9.499,15 - 8.260,00 1.239,15 8.601.462,16 8.601,46 90,55% 84.02.85 Plăţi anii prec. recuperate - 152.369,78 - 152,37 - TOTAL CAP 84 102.131,20 194.547,88 49.674,67 37.459,15 31.778,93 75.635,13 165.983.694,81 165.983,69 85,32%

- 793.221,48 994.238,16 280.895,06 230.553,49 240.165,31 242.624,30 749.460.718,76 749.460,72 75,38%

Primar, Director economic, Sef Serviciu Buget Nicolae Robu Smaranda Haracicu Steliana Stanciu

TOTAL:

  • VENITURI
  • CHELTUIELI

Atasament: cont_de_executie_preliminar_credite.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

I II III IV

2 3 4 5 6 7 4 5=4/1000 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 763.581,97 964.598,65 251.255,55 230.553,49 240.165,31 242.624,30 768.540.053,03 768.540,05 79,67% VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 406.139,63 496.575,10 154.704,84 143.236,47 121.481,75 77.152,04 434.322.849,37 434.322,85 87,46% I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 579.441,16 791.045,11 231.159,57 176.105,68 178.431,36 205.348,50 692.697.697,16 692.697,70 87,57% A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 00.03 501.008,99 706.661,58 174.776,80 162.339,30 169.822,24 199.723,24 615.216.958,58 615.216,96 87,06%

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00. 00.04 253.182,12 311.310,73 83.525,58 85.988,30 89.788,34 52.008,51 261.772.766,35 261.772,77 84,09%

00.05 1.079,47 1.979,47 270,00 270,00 670,00 769,47 1.912.351,00 1.912,35 96,61% Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 1.079,47 1.979,47 270,00 270,00 670,00 769,47 1.912.351,00 1.912,35 96,61%

Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 1.079,47 1.979,47 270,00 270,00 670,00 769,47 1.912.351,00 1.912,35 96,61%

00.06 251.319,32 308.447,93 83.059,58 85.522,30 88.922,34 50.943,71 259.235.101,42 259.235,10 84,05% Impozit pe venit (cod 03.02.18) 03.02 8.937,57 11.937,57 2.234,40 2.234,40 5.234,40 2.234,37 8.659.232,41 8.659,23 72,54%

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimo 03.02.18 8.937,57 11.937,57 2.234,40 2.234,40 5.234,40 2.234,37 8.659.232,41 8.659,23 72,54% Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 242.381,75 296.510,36 80.825,18 83.287,90 83.687,94 48.709,34 250.575.869,01 250.575,87 84,51%

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 242.022,75 295.448,36 80.611,18 83.073,90 83.342,94 48.420,34 249.517.842,57 249.517,84 84,45% 04.02.04 359,00 1.062,00 214,00 214,00 345,00 289,00 1.058.026,44 1.058,03 99,63%

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.07 783,33 883,33 196,00 196,00 196,00 295,33 625.313,93 625,31 70,79% Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (co 05.02 783,33 883,33 196,00 196,00 196,00 295,33 625.313,93 625,31 70,79%

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 783,33 883,33 196,00 196,00 196,00 295,33 625.313,93 625,31 70,79% A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 06.02 - - - - - - -

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - 06.02.02 - - - - - - - A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 89.620,47 101.620,47 41.190,08 36.060,00 19.326,56 5.043,83 80.268.676,55 80.268,68 78,99% Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 89.620,47 101.620,47 41.190,08 36.060,00 19.326,56 5.043,83 80.268.676,55 80.268,68 78,99%

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 74.498,02 83.498,02 35.640,08 32.500,00 13.359,92 1.998,02 64.652.764,45 64.652,76 77,43% Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 x 8.500,00 7.500,00 2.500,00 754,13 17.644.267,17 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 x 27.140,08 25.000,00 10.859,92 1.243,89 47.008.497,28

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 8.178,80 9.178,80 3.800,00 1.830,00 2.200,00 1.348,80 7.733.524,62 7.733,52 84,25% Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 x 1.200,00 1.200,00 600,00 687,63 3.338.049,78 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 x 2.500,00 600,00 1.500,00 638,43 4.131.450,20 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restanţe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol 07.02.02.03 x 100,00 30,00 100,00 22,74 264.024,64

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru **) 07.02.03 6.887,01 8.887,01 1.730,00 1.730,00 3.730,00 1.697,01 7.833.390,39 7.833,39 88,14% Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 56,64 56,64 20,00 36,64 48.997,09 49,00 86,51%

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16. 00.10 157.511,56 288.035,54 49.861,14 40.091,00 60.507,34 137.576,06 272.509.833,59 272.509,83 94,61% 11.02 128.875,00 251.936,80 32.588,00 33.218,00 57.934,34 128.196,46 247.340.993,37 247.340,99 98,18%Sume defalcate din TVA (cod

1

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

CONT DE EXECUTIE PRELIMINAR BUGET LOCAL - VENITURI

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

Prevederi bugetare definitive

Trimestrul Încasări/Plati la

11.12.2012

Încasări/Plati la 11.12.2012 -

mii lei

Procent realizări

venituri la 11.12.2012

Prevederi bugetare initiale

11.02.01 - - - - - - - 11.02.02 128.763,00 137.099,00 32.558,00 33.148,00 35.690,00 35.703,00 132.503.198,67 132.503,20 96,65%

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 - - - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea buge 11.02.06 112,00 114.837,80 30,00 70,00 22.244,34 92.493,46 114.837.794,70 114.837,79 100,00%

11.02.07 - - - - - - -

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 539,63 589,63 135,00 135,00 135,00 184,63 585.350,00 585,35 99,27% Taxe hoteliere 12.02.07 539,63 589,63 135,00 135,00 135,00 184,63 585.350,00 585,35 99,27%

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 212,16 212,16 53,03 53,00 53,00 53,13 212.731,20 212,73 100,27% Impozit pe spectacole 15.02.01 212,13 212,13 53,00 53,00 53,00 53,13 212.731,20 212,73 100,28% Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0,03 0,03 0,03 - 0,00%

16.02 27.884,77 35.296,95 17.085,11 6.685,00 2.385,00 9.141,84 24.370.759,02 24.370,76 69,04% Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 23.544,86 26.544,86 16.000,00 5.600,00 1.300,00 3.644,86 20.866.189,52 20.866,19 78,61%

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizic16.02.02.01 x 11.404.366,24 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juri 16.02.02.02 x 6.000,00 3.000,00 1.000,00 3.336,19 9.461.823,28

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 0,11 0,11 0,11 1,50 0,00 1,36%

16.02.50 4.339,80 8.751,98 1.085,00 1.085,00 1.085,00 5.496,98 3.504.568,00 3.504,57 40,04% A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 694,84 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 665.682,09 665,68 11,69% Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 694,84 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 665.682,09 665,68 11,69%

Alte impozite si taxe 18.02.50 694,84 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 665.682,09 665,68 11,69% C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 78.432,17 81.883,53 56.382,77 13.766,38 6.109,12 5.625,26 77.480.738,58 77.480,74 94,62% C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17.464,84 18.466,50 8.371,42 9.061,66 370,00 663,42 18.093.927,79 18.093,93 97,98% Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17.443,42 18.445,08 8.360,00 9.061,66 360,00 663,42 18.074.589,10 18.074,59 97,99%

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companii 30.02.01 - Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 30.02.03 - Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 17.443,42 17.443,42 8.360,00 8.360,00 360,00 363,42 17.072.722,54 17.072,72 97,87% Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 1.001,66 - 701,66 - 300,00 1.001.866,56 1.001,87 100,02%

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 1.001.866,56 1.001,87 Alte venituri din proprietate 30.02.50 - - - - - - -

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 21,42 21,42 11,42 - 10,00 - 19.338,69 19,34 90,28% Alte venituri din dobanzi 31.02.03 21,42 21,42 11,42 10,00 19.338,69 19,34 90,28%

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 60.967,33 63.417,03 48.011,35 4.704,72 5.739,12 4.961,84 59.386.810,79 59.386,81 93,64% 33.02 248,64 248,64 63,67 61,60 61,60 61,77 266.713,27 266,71 107,27%

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0,20 0,20 0,20 - 0,00% Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor 33.02.10 - - Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 242,57 242,57 60,60 60,60 60,60 60,77 201.362,32 201,36 83,01% Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 - Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de 33.02.27 - Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagub 33.02.28 5,87 5,87 2,87 1,00 1,00 1,00 65.350,95 65,35 1113,30% Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 -

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 2.309,28 2.809,28 577,32 577,32 577,32 1.077,32 2.260.247,67 2.260,25 80,46% Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.309,28 2.809,28 577,32 577,32 577,32 1.077,32 2.258.100,67 2.258,10 80,38% Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 - - - - - 2.147,00 2,15

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 10.613,03 12.113,03 2.653,63 2.653,50 4.153,00 2.652,90 8.553.001,82 8.553,00 70,61% Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 10.611,90 12.111,90 2.653,00 2.653,00 4.153,00 2.652,90 8.550.736,82 8.550,74 70,60% Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei 35.02.02 1,00 1,00 0,50 0,50 1.950,00 1,95 195,00%

35.02.03 - Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0,13 0,13 0,13 315,00 0,32 242,31%

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 36.02 3.369,85 6.719,85 850,00 850,00 3.850,00 1.169,85 4.070.722,62 4.070,72 60,58% Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 - - - - - - - Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 - - - - - - - Taxe speciale 36.02.06 2.380,30 4.430,30 600,00 600,00 2.600,00 630,30 3.243.811,07 0,00% Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 - - - Alte venituri 36.02.50 989,55 2.289,55 250,00 250,00 1.250,00 539,55 826.911,55 826,91 36,12%

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 44.426,53 44.026,23 43.866,73 562,30 402,80 - - 44.236.125,41 44.236,13 100,48%

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de

Donatii si sponsorizari 37.02.01 2,50 2,50 2.900,00 2,90 116,00% Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.03 -134.962,51 113.981,20 - 59.626,55 - 28.750,00 - 17.902,87 - 7.701,78 - 87.211.832,10 - 87.211,83 - 76,51% Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 134.962,51 113.981,20 59.626,55 28.750,00 17.902,87 7.701,78 87.211.832,10 87.211,83 76,51% Alte transferuri voluntare 37.02.50 44.426,53 44.023,73 43.866,73 559,80 402,80 - 44.233.225,41 44.233,23 100,48%

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0,00 1.493,02 - 911,09 581,93 - 4.225.676,08 4.225,68 283,03% Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02 39.02 1.493,02 - 911,09 581,93 - 4.225.676,08 4.225,68 283,03%

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0,14 0,14 139,05 0,14 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 478,15 191,69 286,46 1.200.506,27 1.200,51 251,07% Venituri din privatizare 39.02.04 - -

39.02.07 827,80 606,40 221,40 2.716.701,11 2.716,70 328,18% 39.02.10 186,93 113,00 73,93 308.329,65 308,33 164,94%

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0,00 - - - - - 28.976.594,91 28.976,59 40.02 - - - - - 28.976.594,91 28.976,59

40.02.06 - - - - - - - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 - - - - - - - Împrumuturi temporare din trezoreria statului***) 40.02.10 x x x x x x Sume pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.11 - - Sume din excedent pentru secţiunea dezvoltare 40.02.13 - 593.795,04 593,80 Sume din excedent 40.02.14 - 28.382.799,87 28.382,80

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 71.217,89 72.649,24 4.783,09 28.547,39 33.798,00 5.520,76 29.489.692,32 29.489,69 40,59% SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 00.18 71.217,89 72.649,24 4.783,09 28.547,39 33.798,00 5.520,76 29.489.692,32 29.489,69 40,59% Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 42.02 71.217,89 72.649,24 4.783,09 28.547,39 33.798,00 5.520,76 29.489.692,32 29.489,69 40,59%

00.19 67.476,76 65.804,80 3.686,89 27.476,87 29.643,28 4.997,76 25.770.431,32 25.770,43 39,16% Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 - - - Investitii finantate partial din imprumuturi externe 42.02.03 - - - Aeroporturi de interes local 42.02.04 - - - Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 - - -

42.02.06 - - - 42.02.07 - - - 42.02.09 - - -

Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 42.02.09.01 - - - Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a sat 42.02.09.02 - - -

42.02.10 - - - 42.02.12 - - 42.02.13 1.103,31 1.103,31 - - 0,00% 42.02.14 - - - 42.02.15 - x 42.02.16 2.000,00 2.000,00 - - 0,00% 42.02.17 - - - 42.02.19 - - -

42.02.20 67.476,76 65.804,80 3.686,89 27.476,87 29.643,28 4.997,76 25.770.431,32 25.770,43 39,16% 00.20 3.741,13 3.741,13 1.096,20 1.070,52 1.051,41 523,00 3.719.261,00 3.719,26 99,42%

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 - - - - - - - Subventii primite din Fondul de Interventie***) 42.02.28 x x x x x x Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 - - - - - - - Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor l 42.02.32 - - Sprijin financiar la constituirea familiei 42.02.33 -

42.02.34 - 71.261,00 71,26 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă m 42.02.35 - -

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

B.Curente(cod42.02.21+42.02.28+42.02.29+de la 42.02.32 la

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu

Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare ***) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului

Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+ de la 42.02.12 la 42.02.17+42.02.19+42.02.20)

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al Depozite speciale pentru constructii de locuinte

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor

Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36 - 42.02.37 - - 42.02.40 - -

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 42.02.41 3.741,13 3.741,13 1.096,20 1.070,52 1.051,41 523,00 3.648.000,00 3.648,00 97,51% Subvenţii din bugetul de stat pentru plata oblig restante ale societatilor 42.02.46 - -

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 - - - - - - - Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia cop 43.02.01 - - - - - - -

43.02.04 - - - - - - - 43.02.07 - - - - - - - 43.02.08 x x x x x x

45.02 112.922,92 99.411,28 15.312,89 24.989,33 27.354,02 31.755,04 13.150.392,56 13.150,39 13,23% 45.02.01 39.835,72 28.000,55 6.137,13 13.275,97 4.500,00 4.087,45 6.537.329,89 6.537,33 23,35% 45.02.02 1.520,32 2.448,45 720,71 544,41 1.116,53 66,80 1.007.828,28 1.007,83 41,16% 45.02.03 71.490,04 68.796,91 8.419,34 11.076,24 21.714,25 27.587,08 5.435.825,97 5.435,83 7,90% 45.02.04 - 45.02.05 - 45.02.07 22,00 110,53 22,00 79,00 9,53 144.534,07 144,53 130,76% 45.02.08 - 45.02.15 54,84 54,84 13,71 13,71 13,71 13,71 24.874,35 24,87 45,36% 45.02.16 - -

- 540.601,33 491.709.367,34 491.709,37 90,96% 423.997,32 276.830.685,69 276.830,69 65,29%

Sume defalcate din TVA 251.936,80 247.340.993,37 247.340,99 98,18% Sume primite de la UE 99.411,28 - - 0,00% Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 72.649,24 29.489.692,32 29.489,69 40,59%

Primar, Director economic, Sef Serviciu Buget Nicolae Robu Smaranda Haracicu Steliana Stanciu

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare

I Venituri - încasate de Municipiul Timisoara II Alte venituri, din care:

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Fondul European de Pescuit Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.05 Fondul European de Dezvoltare Regionala Fondul Social European Fondul de Coeziune

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru pentru

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de ţ p g ş j ţ p ajutoare în situaţii de extremă dificultate ***)

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

PREVEDERI INITIALE PREVEDERI FINALE Trim I Trim II Trim III Trim IV Plati la 11.12.2012 Plati la 11.12.2012(

mii lei)

mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei lei mii lei

TOTAL 793.221,48 994.238,16 280.895,06 230.553,49 240.165,31 242.624,30 749.460.718,76 749.460,72 75,38% 51,02 Autorităţi executive

51,02,10 Cheltuieli de personal 25.695,00 27.811,34 7.044,57 6.941,51 6.835,10 6.990,16 27.205.404,62 27.205,40 97,82% 51,02,20 Bunuri şi servicii 20.820,84 13.820,84 4.725,60 5.876,76 5.252,77 2.034,29 - 8.635.280,90 8.635,28 62,48% 51,02,59 Alte cheltuieli 1.500,00 1.300,00 500,00 500,00 300,00 401.391,55 401,39 30,88% 51,02,70 Cheltuieli de capital 3.021,75 2.753,70 677,15 1.320,80 675,75 80,00 746.091,02 746,09 27,09% 51,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - 6.252,64 - 6,25 - TOTAL CAP 51 51.037,59 45.685,88 12.947,32 14.639,07 13.063,62 5.035,87 36.981.915,45 36.981,92 80,95%

54,02 Alte servicii publice - 54,02,10 Cheltuieli de personal 850,00 850,00 747.540,00 747,54 87,95% 54,02,20 Bunuri şi servicii 594,00 2.312,00 582,00 230,00 500,00 1.000,00 869.908,56 869,91 37,63% 54,02,51 Transferuri 2.000,00 2.453,00 682,50 696,00 630,50 444,00 2.128.430,00 2.128,43 86,77% 54,02,70 Cheltuieli de capital - - 54,02,81 Rambursări credite 1.458,57 1.458,57 492,82 430,75 400,00 135,00 652.347,79 652,35 44,73% 54,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - - TOTAL CAP 54 4.052,57 7.073,57 1.757,32 2.206,75 1.530,50 1.579,00 4.398.226,35 4.398,23 62,18%

55,02 Tranzactii privind datoria publică -

55,02,30 Dobânzi 17.664,90 16.981,77 5.614,80 4.778,93 4.985,75 1.602,29 13.988.739,87 13.988,74 82,38% TOTAL CAP 55 17.664,90 16.981,77 5.614,80 4.778,93 4.985,75 1.602,29 13.988.739,87 13.988,74 82,38%

61,02 Ordine publică şi siguranţă naţională - 61,02,10 Cheltuieli de personal 9.500,00 10.160,00 2.718,00 2.710,00 2.671,00 2.061,00 10.143.424,00 10.143,42 99,84% 61,02,20 Bunuri şi servicii 2.463,61 2.863,61 1.077,61 919,00 381,00 486,00 1.720.291,37 1.720,29 60,07% 61,02,59 Alte cheltuieli 200,00 - 200,00 200,00 - - 61,02,70 Cheltuieli de capital 73,28 302,78 6,50 277,38 18,90 64.940,51 64,94 21,45% 61,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - - TOTAL CAP 61 12.236,89 13.326,39 4.002,11 3.906,38 3.070,90 2.347,00 11.928.655,88 11.928,66 89,51%

65,02 Învăţământ - 65,02,10 Cheltuieli de personal 102.421,00 107.804,00 26.027,00 26.508,00 27.847,00 27.422,00 104.869.318,00 104.869,32 97,28% 65,02,20 Bunuri şi servicii 36.803,80 42.535,71 13.653,25 12.348,77 8.476,00 8.057,69 36.404.267,66 36.404,27 85,59% 65,02,55 Alte transferuri - - 65,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 1.109,00 1.498,96 680,79 732,17 86,00 1.163.118,08 1.163,12 77,60% 65,02,57 Asistenţă socială 1.072,30 1.072,30 343,08 361,69 274,46 93,07 566.263,72 566,26 52,81% 65,02,59 Alte cheltuieli 2.000,00 2.212,00 350,00 670,00 542,00 650,00 1.271.307,00 1.271,31 57,47% 65,02,70 Cheltuieli de capital 1.693,59 2.578,91 386,00 556,65 1.326,34 309,92 482.087,81 482,09 18,69% 65,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - 17.869,59 17,87

CONT DE EXECUTIE PRELIMINAR BUGET LOCAL - CHELTUIELI

Capitol bugetar Procent realizări

cheltuieli la 11.12.2012

TOTAL CAP 65 145.099,69 157.701,88 41.440,12 41.177,28 38.465,80 36.618,68 144.774.231,86 144.774,23 91,80% 66,02 Sănătate -

66,02,10 Cheltuieli de personal 3.550,00 4.050,00 1.031,00 1.000,00 999,00 1.020,00 3.640.815,00 3.640,82 89,90% 66,02,20 Bunuri şi servicii 2.591,13 4.263,13 1.885,20 1.350,52 774,41 253,00 3.391.484,71 3.391,48 79,55% 66,02,51 Transferuri 961,28 4.740,20 961,28 549,60 4.189,00 959,68 - 238.000,00 238,00 5,02% 66,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 1.989,21 1,18 2.888,03 900,00 - 1.178,61 1,18 0,06% 66,02,70 Cheltuieli de capital 427,69 1.118,86 303,74 335,12 480,00 80.466,96 80,47 7,19% 66,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - - TOTAL CAP 66 7.530,10 16.161,40 4.181,22 3.236,42 9.330,44 586,68 - 7.351.945,28 7.351,95 45,49%

67,02 Cultură, recreere şi religie - 67,02,10 Cheltuieli de personal 9.626,00 13.079,00 3.010,28 3.137,46 3.067,16 3.864,10 11.810.700,20 11.810,70 90,30% 67,02,20 Bunuri şi servicii 30.733,27 43.345,00 9.478,07 12.156,30 12.545,97 9.164,66 35.867.058,85 35.867,06 82,75% 67,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 5.269,79 4.551,24 3.654,90 214,58 - 1.079,67 31,25 2.766.393,55 2.766,39 60,78% 67,02,70 Cheltuieli de capital 8.251,47 11.003,63 4.719,91 4.024,62 2.419,02 159,92 - 6.464.502,16 6.464,50 58,75% 67,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - 17,00 - 0,02 - TOTAL CAP 67 53.880,53 71.978,87 20.863,16 19.103,80 19.111,82 12.900,09 56.908.637,76 56.908,64 79,06%

68,02 Asigurări şi asistenţă socială - 68,02,10 Cheltuieli de personal 12.372,00 15.577,96 3.682,30 3.976,29 4.300,67 3.618,70 12.798.216,00 12.798,22 82,16% 68,02,20 Bunuri şi servicii 4.993,01 6.094,41 1.994,04 1.645,29 1.505,13 949,95 3.136.983,50 3.136,98 51,47% 68,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 1.369,00 3.582,20 875,70 1.358,48 2.624,12 1.276,10 - 308.563,37 308,56 8,61% 68,02,51 Transferuri 599,73 1.748,52 791,60 211,00 553,00 192,92 1.450.048,00 1.450,05 82,93% 68,02,57 Asistenţă socială 14.926,00 15.231,00 4.953,00 3.534,00 3.634,00 3.110,00 12.370.684,39 12.370,68 81,22% 68,02,70 Cheltuieli de capital 173,42 160,38 130,03 39,26 4,13 13,04 - 107.520,10 107,52 67,04% 68,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - 40.842,13 - 40,84 - TOTAL CAP 68 34.433,16 42.394,47 12.426,67 10.764,32 12.621,05 6.582,43 30.131.173,23 30.131,17 71,07%

70,02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - 70,02,20 Bunuri şi servicii 23.063,78 33.603,78 9.503,90 8.794,64 10.573,50 4.731,74 27.523.830,00 27.523,83 81,91% 70,02,55 Alte transferuri 17,51 17,51 17,51 - 0,00% 70,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 52.616,84 20.776,32 3.221,42 15.060,19 1.758,53 736,18 5.466.495,53 5.466,50 26,31% 70,02,70 Cheltuieli de capital 26.496,68 32.509,30 7.279,55 13.833,33 5.175,46 6.220,96 20.950.068,80 20.950,07 64,44% 70,02,81 Rambursări credite 16.707,17 16.707,17 3.600,00 6.079,02 2.189,85 4.838,30 15.068.449,67 15.068,45 90,19% 70,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - 31.226,40 - 31,23 - TOTAL CAP 70 118.901,98 103.614,08 23.622,38 43.767,18 19.697,34 16.527,18 68.977.617,60 68.977,62 66,57%

74,02 Protecţia mediului - 74,02,20 Cheltuieli de personal 15.962,88 23.162,88 7.273,60 5.977,00 6.534,28 3.378,00 19.965.143,55 19.965,14 86,19% 74,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 39.152,93 39.152,93 15.000,00 24.152,93 - 0,00% 74,02,70 Cheltuieli de capital 43.866,73 43.866,73 43.866,73 43.866.725,41 43.866,73 100,00% TOTAL CAP 74 98.982,54 106.182,54 51.140,33 5.977,00 21.534,28 27.530,93 63.831.868,96 63.831,87 60,12%

81,02 Combustibili şi energie - 81,02,40 Subvenţii 30.000,00 108.306,04 21.700,00 14.300,00 32.145,35 40.160,69 100.650.382,41 100.650,38 92,93% 81.02.55 Alte transferuri - - 81,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 115.116,49 108.129,55 30.306,03 28.769,75 32.362,08 16.691,69 43.168.200,41 43.168,20 39,92% 81,02,70 Cheltuieli de capital 2.108,84 2.108,84 1.173,93 467,46 467,45 373.770,59 373,77 17,72% 81,02,85 Plăţi anii prec. recuperate - - TOTAL CAP 81 147.225,33 218.544,43 53.179,96 43.537,21 64.974,88 56.852,38 144.192.353,41 144.192,35 65,98%

83,02 Agricultură, silvicultură şi vânătoare - 83,02,10 Cheltuieli de personal 36,00 36,00 36,00 11.897,00 11,90 33,05% 83,02,20 Bunuri şi servicii 9,00 9,00 9,00 238,70 - 0,24 - -2,65% TOTAL CAP 83 45,00 45,00 45,00 - - - 11.658,30 11,66 25,91%

- 84,02 Trasnporturi -

84,02,20 Bunuri şi servicii 34.617,79 49.109,06 15.432,00 12.693,27 15.402,00 5.581,79 39.606.989,77 39.606,99 80,65% 84,02,40 Subvenţii 24.000,00 102.909,80 24.000,00 9.750,00 69.159,80 97.869.012,29 97.869,01 95,10% 84,02,56 Proiecte cu finantare din FEN 28.263,97 14.437,60 3.386,88 10.690,33 1.062,38 701,99 - 6.953.132,20 6.953,13 48,16% 84,02,70 Cheltuieli de capital 15.249,44 18.592,27 6.855,79 4.325,55 7.054,55 356,38 13.105.468,17 13.105,47 70,49%

84.02.81 Rambursări credite 9.499,15 - 8.260,00 1.239,15 8.601.462,16 8.601,46 90,55% 84.02.85 Plăţi anii prec. recuperate - 152.369,78 - 152,37 - TOTAL CAP 84 102.131,20 194.547,88 49.674,67 37.459,15 31.778,93 75.635,13 165.983.694,81 165.983,69 85,32%

- 793.221,48 994.238,16 280.895,06 230.553,49 240.165,31 242.624,30 749.460.718,76 749.460,72 75,38%

Primar, Director economic, Sef Serviciu Buget Nicolae Robu Smaranda Haracicu Steliana Stanciu

TOTAL:

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

PREVEDERI INITIALE PREVEDERI FINALE Trim I Trim II Trim III Trim IV Plati la 30.11.2012

Plati la 11.12.2012(

mii lei)

MII LEI mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei lei mii lei

5007 CREDITE INTERNE 40.769,01 40.769,01 5007.01 Cheltuieli Curente 40.769,01 40.769,01 - - 1.250,00 - 9.063.229,61 9.063,23 22,23% 5007.20 Bunuri şi servicii 1.250,00 1.250,00 1.250,00 - 5007.56 Proiecte cu finantare din FEN 39.519,01 39.519,01 9.063.229,61 9.063,23 TOTAL 5007 40.769,01 40.769,01 1.250,00 - 9.063.229,61 9.063,23 22,23%

7007 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

7007.01 Cheltuieli curente 1.250,00 1.250,00 - - 1.250,00 7007.20 Bunuri şi servicii 1.250,00 1.250,00 - - 1.250,00

7007.20.24 Comisioane si alte costuri aferente 1.250,00 1.250,00 -

7007,20,24,02 Comisioane si alte costuri aferente 1.250,00 1.250,00

TOTAL 7007 1.250,00 1.250,00 - - 1.250,00 - 8107 Combustibili şi energie

81.07.01 Cheltuieli Curente 39.519,01 39.519,01 14.157,95 25.361,06 - - 9.063.229,61 9.063,23 22,93% 81.07.56 Proiecte cu finantare din FEN 39.519,01 39.519,01 14.157,95 25.361,06 9.063.229,61 9.063,23 22,93% 81.07.56.03 39.519,01 39.519,01 14.157,95 25.361,06 81.07.56.03.01 5.157,95 5.157,95 1.518.277,75 1.518,28 29,44% 81.07.56.03.03 34.361,06 34.361,06 7.544.951,86 7.544,95 21,96%

TOTAL 81.07 39.519,01 39.519,01 14.157,95 25.361,06 - - 9.063.229,61 9.063,23 22,93% 40.769,01 40.769,01 14.157,95 25.361,06 1.250,00 9.063.229,61 9.063,23 22,23%

Primar, Director economic, Sef Serviciu Buget Nicolae Robu Smaranda Haracicu Steliana Stanciu

Capitol bugetar

CONT DE EXECUTIE PRELIMINAR - IMPRUMUTURI INTERNE

Procent realizări

cheltuieli la 11.12.2012

TOTAL:

  • VENITURI
  • CHELTUIELI
  • CREDITE

Atasament: cont_de_executie_preliminar_venituri.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

I II III IV

2 3 4 5 6 7 4 5=4/1000 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 763.581,97 964.598,65 251.255,55 230.553,49 240.165,31 242.624,30 768.540.053,03 768.540,05 79,67% VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 406.139,63 496.575,10 154.704,84 143.236,47 121.481,75 77.152,04 434.322.849,37 434.322,85 87,46% I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 579.441,16 791.045,11 231.159,57 176.105,68 178.431,36 205.348,50 692.697.697,16 692.697,70 87,57% A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 00.03 501.008,99 706.661,58 174.776,80 162.339,30 169.822,24 199.723,24 615.216.958,58 615.216,96 87,06%

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00. 00.04 253.182,12 311.310,73 83.525,58 85.988,30 89.788,34 52.008,51 261.772.766,35 261.772,77 84,09%

00.05 1.079,47 1.979,47 270,00 270,00 670,00 769,47 1.912.351,00 1.912,35 96,61% Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 1.079,47 1.979,47 270,00 270,00 670,00 769,47 1.912.351,00 1.912,35 96,61%

Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 1.079,47 1.979,47 270,00 270,00 670,00 769,47 1.912.351,00 1.912,35 96,61%

00.06 251.319,32 308.447,93 83.059,58 85.522,30 88.922,34 50.943,71 259.235.101,42 259.235,10 84,05% Impozit pe venit (cod 03.02.18) 03.02 8.937,57 11.937,57 2.234,40 2.234,40 5.234,40 2.234,37 8.659.232,41 8.659,23 72,54%

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimo 03.02.18 8.937,57 11.937,57 2.234,40 2.234,40 5.234,40 2.234,37 8.659.232,41 8.659,23 72,54% Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 242.381,75 296.510,36 80.825,18 83.287,90 83.687,94 48.709,34 250.575.869,01 250.575,87 84,51%

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 242.022,75 295.448,36 80.611,18 83.073,90 83.342,94 48.420,34 249.517.842,57 249.517,84 84,45% 04.02.04 359,00 1.062,00 214,00 214,00 345,00 289,00 1.058.026,44 1.058,03 99,63%

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.07 783,33 883,33 196,00 196,00 196,00 295,33 625.313,93 625,31 70,79% Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (co 05.02 783,33 883,33 196,00 196,00 196,00 295,33 625.313,93 625,31 70,79%

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 783,33 883,33 196,00 196,00 196,00 295,33 625.313,93 625,31 70,79% A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 06.02 - - - - - - -

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - 06.02.02 - - - - - - - A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 89.620,47 101.620,47 41.190,08 36.060,00 19.326,56 5.043,83 80.268.676,55 80.268,68 78,99% Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 89.620,47 101.620,47 41.190,08 36.060,00 19.326,56 5.043,83 80.268.676,55 80.268,68 78,99%

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 74.498,02 83.498,02 35.640,08 32.500,00 13.359,92 1.998,02 64.652.764,45 64.652,76 77,43% Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 x 8.500,00 7.500,00 2.500,00 754,13 17.644.267,17 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 x 27.140,08 25.000,00 10.859,92 1.243,89 47.008.497,28

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 8.178,80 9.178,80 3.800,00 1.830,00 2.200,00 1.348,80 7.733.524,62 7.733,52 84,25% Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 x 1.200,00 1.200,00 600,00 687,63 3.338.049,78 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 x 2.500,00 600,00 1.500,00 638,43 4.131.450,20 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restanţe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol 07.02.02.03 x 100,00 30,00 100,00 22,74 264.024,64

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru **) 07.02.03 6.887,01 8.887,01 1.730,00 1.730,00 3.730,00 1.697,01 7.833.390,39 7.833,39 88,14% Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 56,64 56,64 20,00 36,64 48.997,09 49,00 86,51%

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16. 00.10 157.511,56 288.035,54 49.861,14 40.091,00 60.507,34 137.576,06 272.509.833,59 272.509,83 94,61% 11.02 128.875,00 251.936,80 32.588,00 33.218,00 57.934,34 128.196,46 247.340.993,37 247.340,99 98,18%Sume defalcate din TVA (cod

1

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

CONT DE EXECUTIE PRELIMINAR BUGET LOCAL - VENITURI

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

Prevederi bugetare definitive

Trimestrul Încasări/Plati la

11.12.2012

Încasări/Plati la 11.12.2012 -

mii lei

Procent realizări

venituri la 11.12.2012

Prevederi bugetare initiale

11.02.01 - - - - - - - 11.02.02 128.763,00 137.099,00 32.558,00 33.148,00 35.690,00 35.703,00 132.503.198,67 132.503,20 96,65%

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 - - - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea buge 11.02.06 112,00 114.837,80 30,00 70,00 22.244,34 92.493,46 114.837.794,70 114.837,79 100,00%

11.02.07 - - - - - - -

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 539,63 589,63 135,00 135,00 135,00 184,63 585.350,00 585,35 99,27% Taxe hoteliere 12.02.07 539,63 589,63 135,00 135,00 135,00 184,63 585.350,00 585,35 99,27%

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 212,16 212,16 53,03 53,00 53,00 53,13 212.731,20 212,73 100,27% Impozit pe spectacole 15.02.01 212,13 212,13 53,00 53,00 53,00 53,13 212.731,20 212,73 100,28% Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0,03 0,03 0,03 - 0,00%

16.02 27.884,77 35.296,95 17.085,11 6.685,00 2.385,00 9.141,84 24.370.759,02 24.370,76 69,04% Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 23.544,86 26.544,86 16.000,00 5.600,00 1.300,00 3.644,86 20.866.189,52 20.866,19 78,61%

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizic16.02.02.01 x 11.404.366,24 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juri 16.02.02.02 x 6.000,00 3.000,00 1.000,00 3.336,19 9.461.823,28

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 0,11 0,11 0,11 1,50 0,00 1,36%

16.02.50 4.339,80 8.751,98 1.085,00 1.085,00 1.085,00 5.496,98 3.504.568,00 3.504,57 40,04% A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 694,84 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 665.682,09 665,68 11,69% Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 694,84 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 665.682,09 665,68 11,69%

Alte impozite si taxe 18.02.50 694,84 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 665.682,09 665,68 11,69% C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 78.432,17 81.883,53 56.382,77 13.766,38 6.109,12 5.625,26 77.480.738,58 77.480,74 94,62% C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17.464,84 18.466,50 8.371,42 9.061,66 370,00 663,42 18.093.927,79 18.093,93 97,98% Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17.443,42 18.445,08 8.360,00 9.061,66 360,00 663,42 18.074.589,10 18.074,59 97,99%

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companii 30.02.01 - Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 30.02.03 - Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 17.443,42 17.443,42 8.360,00 8.360,00 360,00 363,42 17.072.722,54 17.072,72 97,87% Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 1.001,66 - 701,66 - 300,00 1.001.866,56 1.001,87 100,02%

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 1.001.866,56 1.001,87 Alte venituri din proprietate 30.02.50 - - - - - - -

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 21,42 21,42 11,42 - 10,00 - 19.338,69 19,34 90,28% Alte venituri din dobanzi 31.02.03 21,42 21,42 11,42 10,00 19.338,69 19,34 90,28%

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 60.967,33 63.417,03 48.011,35 4.704,72 5.739,12 4.961,84 59.386.810,79 59.386,81 93,64% 33.02 248,64 248,64 63,67 61,60 61,60 61,77 266.713,27 266,71 107,27%

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0,20 0,20 0,20 - 0,00% Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor 33.02.10 - - Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 242,57 242,57 60,60 60,60 60,60 60,77 201.362,32 201,36 83,01% Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 - Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de 33.02.27 - Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagub 33.02.28 5,87 5,87 2,87 1,00 1,00 1,00 65.350,95 65,35 1113,30% Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 -

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 2.309,28 2.809,28 577,32 577,32 577,32 1.077,32 2.260.247,67 2.260,25 80,46% Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.309,28 2.809,28 577,32 577,32 577,32 1.077,32 2.258.100,67 2.258,10 80,38% Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 - - - - - 2.147,00 2,15

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 10.613,03 12.113,03 2.653,63 2.653,50 4.153,00 2.652,90 8.553.001,82 8.553,00 70,61% Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 10.611,90 12.111,90 2.653,00 2.653,00 4.153,00 2.652,90 8.550.736,82 8.550,74 70,60% Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei 35.02.02 1,00 1,00 0,50 0,50 1.950,00 1,95 195,00%

35.02.03 - Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0,13 0,13 0,13 315,00 0,32 242,31%

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 36.02 3.369,85 6.719,85 850,00 850,00 3.850,00 1.169,85 4.070.722,62 4.070,72 60,58% Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 - - - - - - - Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 - - - - - - - Taxe speciale 36.02.06 2.380,30 4.430,30 600,00 600,00 2.600,00 630,30 3.243.811,07 0,00% Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 - - - Alte venituri 36.02.50 989,55 2.289,55 250,00 250,00 1.250,00 539,55 826.911,55 826,91 36,12%

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 44.426,53 44.026,23 43.866,73 562,30 402,80 - - 44.236.125,41 44.236,13 100,48%

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de

Donatii si sponsorizari 37.02.01 2,50 2,50 2.900,00 2,90 116,00% Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.03 -134.962,51 113.981,20 - 59.626,55 - 28.750,00 - 17.902,87 - 7.701,78 - 87.211.832,10 - 87.211,83 - 76,51% Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 134.962,51 113.981,20 59.626,55 28.750,00 17.902,87 7.701,78 87.211.832,10 87.211,83 76,51% Alte transferuri voluntare 37.02.50 44.426,53 44.023,73 43.866,73 559,80 402,80 - 44.233.225,41 44.233,23 100,48%

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0,00 1.493,02 - 911,09 581,93 - 4.225.676,08 4.225,68 283,03% Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02 39.02 1.493,02 - 911,09 581,93 - 4.225.676,08 4.225,68 283,03%

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0,14 0,14 139,05 0,14 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 478,15 191,69 286,46 1.200.506,27 1.200,51 251,07% Venituri din privatizare 39.02.04 - -

39.02.07 827,80 606,40 221,40 2.716.701,11 2.716,70 328,18% 39.02.10 186,93 113,00 73,93 308.329,65 308,33 164,94%

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0,00 - - - - - 28.976.594,91 28.976,59 40.02 - - - - - 28.976.594,91 28.976,59

40.02.06 - - - - - - - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 - - - - - - - Împrumuturi temporare din trezoreria statului***) 40.02.10 x x x x x x Sume pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.11 - - Sume din excedent pentru secţiunea dezvoltare 40.02.13 - 593.795,04 593,80 Sume din excedent 40.02.14 - 28.382.799,87 28.382,80

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 71.217,89 72.649,24 4.783,09 28.547,39 33.798,00 5.520,76 29.489.692,32 29.489,69 40,59% SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 00.18 71.217,89 72.649,24 4.783,09 28.547,39 33.798,00 5.520,76 29.489.692,32 29.489,69 40,59% Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 42.02 71.217,89 72.649,24 4.783,09 28.547,39 33.798,00 5.520,76 29.489.692,32 29.489,69 40,59%

00.19 67.476,76 65.804,80 3.686,89 27.476,87 29.643,28 4.997,76 25.770.431,32 25.770,43 39,16% Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 - - - Investitii finantate partial din imprumuturi externe 42.02.03 - - - Aeroporturi de interes local 42.02.04 - - - Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 - - -

42.02.06 - - - 42.02.07 - - - 42.02.09 - - -

Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 42.02.09.01 - - - Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a sat 42.02.09.02 - - -

42.02.10 - - - 42.02.12 - - 42.02.13 1.103,31 1.103,31 - - 0,00% 42.02.14 - - - 42.02.15 - x 42.02.16 2.000,00 2.000,00 - - 0,00% 42.02.17 - - - 42.02.19 - - -

42.02.20 67.476,76 65.804,80 3.686,89 27.476,87 29.643,28 4.997,76 25.770.431,32 25.770,43 39,16% 00.20 3.741,13 3.741,13 1.096,20 1.070,52 1.051,41 523,00 3.719.261,00 3.719,26 99,42%

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 - - - - - - - Subventii primite din Fondul de Interventie***) 42.02.28 x x x x x x Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 - - - - - - - Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor l 42.02.32 - - Sprijin financiar la constituirea familiei 42.02.33 -

42.02.34 - 71.261,00 71,26 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă m 42.02.35 - -

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

B.Curente(cod42.02.21+42.02.28+42.02.29+de la 42.02.32 la

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu

Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare ***) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului

Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+ de la 42.02.12 la 42.02.17+42.02.19+42.02.20)

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al Depozite speciale pentru constructii de locuinte

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor

Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36 - 42.02.37 - - 42.02.40 - -

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 42.02.41 3.741,13 3.741,13 1.096,20 1.070,52 1.051,41 523,00 3.648.000,00 3.648,00 97,51% Subvenţii din bugetul de stat pentru plata oblig restante ale societatilor 42.02.46 - -

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 - - - - - - - Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia cop 43.02.01 - - - - - - -

43.02.04 - - - - - - - 43.02.07 - - - - - - - 43.02.08 x x x x x x

45.02 112.922,92 99.411,28 15.312,89 24.989,33 27.354,02 31.755,04 13.150.392,56 13.150,39 13,23% 45.02.01 39.835,72 28.000,55 6.137,13 13.275,97 4.500,00 4.087,45 6.537.329,89 6.537,33 23,35% 45.02.02 1.520,32 2.448,45 720,71 544,41 1.116,53 66,80 1.007.828,28 1.007,83 41,16% 45.02.03 71.490,04 68.796,91 8.419,34 11.076,24 21.714,25 27.587,08 5.435.825,97 5.435,83 7,90% 45.02.04 - 45.02.05 - 45.02.07 22,00 110,53 22,00 79,00 9,53 144.534,07 144,53 130,76% 45.02.08 - 45.02.15 54,84 54,84 13,71 13,71 13,71 13,71 24.874,35 24,87 45,36% 45.02.16 - -

- 540.601,33 491.709.367,34 491.709,37 90,96% 423.997,32 276.830.685,69 276.830,69 65,29%

Sume defalcate din TVA 251.936,80 247.340.993,37 247.340,99 98,18% Sume primite de la UE 99.411,28 - - 0,00% Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 72.649,24 29.489.692,32 29.489,69 40,59%

Primar, Director economic, Sef Serviciu Buget Nicolae Robu Smaranda Haracicu Steliana Stanciu

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare

I Venituri - încasate de Municipiul Timisoara II Alte venituri, din care:

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Fondul European de Pescuit Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.05 Fondul European de Dezvoltare Regionala Fondul Social European Fondul de Coeziune

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru pentru

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de ţ p g ş j ţ p ajutoare în situaţii de extremă dificultate ***)

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea

  • VENITURI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R, SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr.SC2012- __________/___.12.2012

R E F E R A T

privind aprobarea contului de execuţie preliminar al Municipiului Timişoara

Legea bugetului de stat pe anul 2012 cu nr. 293/21.12.2011;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 2012 privind aprobarea bugetului local al

Municipiului Timişoara pe anul 2012;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 206/23.11.2012 privind rectificarea bugetului local al

Municipiului Timişoara pe anul 2012;

În conformitate cu prevederile art.57, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu

modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locală, republicata si

modificată;

În conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu

modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Serviciul Buget propune aprobarea următoarelor:

 ”Contul de execuţie preliminar al bugetului local ”- anexa nr.1;

 “Contul de execuţie al împrumuturilor interne ” – anexa nr.2;

 “Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul

local ” anexa nr.3.

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver.1