keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 236/29.05.2012 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 31 Martie 2012

29.05.2012

Hotararea Consiliului Local 236/29.05.2012
privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 31 Martie 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 - 11733 / 11.05.2012 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Martie 2012" - Anexa nr.1, "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31 Martie 2012" - Anexa nr.2, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Martie 2012"- Anexa nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţia Dezvoltare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern ;
. Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr.2.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE 31032012 Pag. 1 = lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ne+ Denumire indicator Credite a anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli angajameni imestri tol |grafj Titlu | col | at 3 aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective 1a finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 T=5-6 8 5007 CREDITE INTERNE 39.519.010. 14.157.950 120,611 1208611 120.611 0 8107 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 39.519.010 14.157.950 120.611 120.611 120.61 90 06 Energie termica e 39.519.010 14.157.950 120611 120.61] 120.611 90|-

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR imprumuturi interne - 31032012 Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Alf Credite bugetare Angajamente tol | capii ra-| pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale Angajamente i Plati legale Cheltuieli toi |graf|Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare tepale efectuate de platit efective la fincle cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 5007 CREDITE INTERNE 39 14.157.950 120.611 120.611 120.611 ol CHELTUIELI CURENTE 39.519.010 14.157.950 120.6 120.611 120.61 56 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39.519.010 14.157.950 120.61 120.611 120.611 % 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 39.519.010 14.157.950 120.611 120611 90 36 03 01| Finantarea natioi 5.157.950 5.157.950 20.779 20.779 56 03 03 | Cheltuieli neeligi 34.361.060 9.000.000 99.832 99.832 99.532 % 8107 COMBUSTIBILI SE ENERGIE 19.519.010, 14.157.950 120.611 120.611 120.6H 90 01 CHELTUIELI CURENTE 39.519.010 14.157.950 120.611 120.611 F20.611 90 56 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXFERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39.519.010 4.157.950 120.611 120.611 120611 90 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 419.519 14.157.950 120.611 120611 120,611 9% 56 03 Ql | Finantarea nationala*) 3.157.950, 5.157.950 20.779 20.779 20.79 56 03..-03 | Cheltuieli neet ef) 34.361.060; 9.000.000 99.832 99.832 99.832 90 Director Economic i Şef Servici He Cighondu Șef Serviciu Buget LR i Be. Smaranda Hargcicu Ec. Steliana Stanciu TIT e asa E emanat i

Atasament: Anexa_nr.1.pdf

TOTAL JUDET x ore root > MISA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31032912 | ÎI, il A SO L- A mer rea EG E MARETE Pag. 1 -lei- (Capi- |Sub- | Pa- |Gru- [Ai E Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-i ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator amuale bugetare Total, din anii din anul realizate zite cai constatate tol |graf|Tirlu | col | at aprobate trimestriale din care: precedenti curent decat incasari de încasat la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 7113.498.740 2713.503.840 541.954378 175.652.067 366.302.311 235.268.660 306.685.718 0002 1. VENITURI CURENTE 5386.257.930 253.407.860| 498.571.027 169.479.830 329.091.197| 197.588.151 3500.982.876 0003 A. VENITURI FISCALE 507.825.760' 197.025.090 403.246.847 129.556.138 273:690.709 145.497.617 2357.749.230 0008 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI E Pee ET - CASTIGURI DIN CAPITAL 256.216.890 105.773.870 66.294.063 66.294.063 66.294.063 0005 Al.l IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 1.079.470 270.008 467.325 467325 __ 467.325 0102 IMPOZIT PE PROFIT 1.079.470 270.000 467.325 467.325 467.325 91 Impozit pc profit de la agentii economici 1.079.470 270.000 467.325 467.325 467.325 0300 02 Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 254.354.090 105.307.870 65.680.632 65.680.632 65.680.632 0302 IMPOZIT PE VENIT 8.937.570 2.234.400 2.299.590 2.299.590 2.299.590 18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 3.937.570 2.234.400 2.299.590 2.299.590) 2.299.590 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 245.416.520 103.073.470 63.381.042 63.381.04 63.381.042 01 Cote defalcate din impozitul pe venit 24.515.520 102.859.470 63.107.783 63.107.783 63.107.783 04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 901.000 214.000 273.259 273.259 273.259 0500 02 Al.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 783.330 196.000) 146.106 146.106 146.106 |0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

Pag. 2 -lei- |Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali- pata Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa / | fi- | ne-i Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |grafiTitlu | col | at aprobate din care: precedenti curent decat incasari de incasat la finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0502 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 783.330 196.000| 146.106 146.106, 146.106 50 Alte impozite pe venit, profit si ii cistiguri din capital aţi vald 183.330 196.000 146.106 SE darts 146.106 a : 0600 02 A2. IMPOZIT PE SALARII 21.476 21.476 21476 0602 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 27.476 27.476 27.416 02 Cote defalcate din impozitul pe salarii 27.476 27476 27416 0700 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 39.620.470 41.190.080 230.002.958 84.577.143 1435.425.215 37.397.786 192.605.172 0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 89.620.470 41.190.080| 230.002.958 84.577.743 145.425.215 37.397.786 192.605.172 01 Impozit si taxa pe cladiri 74.498.020 35.640.080 209.528.808 75012871 134.515.937 31.155.471 178.373.337 01 Impozit pe cladiri de la persoane 01 fizice 19.254.130 3.500.000 36.607.739 15.989.125 20.618.614| 11.278.436 25.329.303 02 Impozit si taxa pe cladiri de la 02 persoane juridice 35.243.890 27.140.080 1712.921.069 39.023.746 113.897.323 19.877.035 153.044.034 02 knpozit si taxa pe teren 8.178.800 3.800.000 18.141 374 9.564.872 8.576.502| 3.962.284 14.179.090 OI Impozit pe terenuri de la persoane 01 fizice 3.687.630 1.200.000 9.720.157. 5.742.563 978.194, 2.003.962 716.195 02 Impozit si taxa pe teren de la persoane 02 juridice 4.238.430 2.500.000 1.875.247 3.555.964 4.319.283 1.818.888 6.056.359 03 Impozitul pe terenul extravilan 252.740 100.000; 545.370 266.345 279.05 139.434 405.936 03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6.837.010 1.730.000 2.266.425 2.266.425 2.266.425 50 Alte impozite si taxe pe proprietate 56.640 20.000 66.351 66.351 13.606 52.745 1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 161.293.560 49.861.140 106.220.191 44.250.949 61.269.272) 41,512.520 64.707.671 1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 132.657.000 32.588.000| 31.545.000 31.545.000, 31.545.000 02 Sume defalcate din taxa pe valoarea

Pag. 3 -lei- (Capi- | Sub- | Pa- (Gru- | Ar- | Ali- ANEI Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire îndicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai |, constatate tol |grafiTitlu | col | at aprobate trimestriale din care: precedenti curent decat incasari | de incasat 1a finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 s 7 8=3-6-7 1102 adaugata pentru finantarea cheltuie- litor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, | sectoarelor si Municipiului Bucuresti... 132.374.000 32.558.000 31.515.000 31515.000/ i: : 06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 283.000 30000 30.000 30.000 30.000 1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 539.630: 135.000 568.286 409.076 159.210, 114.741 453.545 07 Taxe hoteliere 539.630 135.000: 568.286 409.076 159.210 MATA 433.545 1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 212.160 33.030 636.988 574383 62.605 54.727 582.261 01 Impozit pe spectacole 212.130 53.000 636.988 574.383 62.605 54.727 582.261 50 Alte taxe pe servicii specifice 30 30 1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 27.884.770 17.085.110 73.469.917 43.967.460 29.502.457| 9.798.052 63.671.865 02 Impozit pe mijloacele de iransport 23.544.860 16.000.009; 72893310 43.962.141 28.931.169) 9.226.764 63.666.546 ot Impozit pe mijloacele de transport 01 detinute de persoane fizicc*) 13.208.670 10.000.000 51.431.592 33.100.365 18.331.227 6.154.422 45327717 02 Impozit pe mijloace de transport 02 detinute persoane de juridice“ 10.336.190 6.000.000 21.461.718 10.861.776 10.599.942 3.072.342 18.389.376 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 116 110 50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 4.339.800 1.085.000 576.607 5.319 571.288 371.288 5349

Pag. 4 -lei- |Capi- Sub- | Pa- (Gru- | Ar- | Ali- E Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |graf|Titlu | col | at aprobate din care: precedenti curent decat incasari | de încasat la finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 1800 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 694.840 200.000 702.159 702.159| 293.248 408.911 1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 694.840: 200.000 702.159: 702.159 293.248 408911 30 Alte impozite si taxe 694.840 200.000 702.159 702.158 293.248 2900 02 C. VENITURI NEFISCALE „18.432.170 56.382.770 ; 05.324.180 a (38625602 55.400.488 52.090.534 3000 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 17.464.840 8.371.420 41.358.756 39.877.636 7481120 4.171.166 43.187.590 3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 17.443.420 8.360.000 41.353.511 39.877.636 1.475.815 4.165.921 43.187.590 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 17.443.420 8.360.000 41353511 39.877.636 475.815 43.187.590 3102 VENITURI DIN DOBANZI 21.420 11.420 3.245 5.245 3.245 03 Alte venituri din dobanzi 21.420 1.420 3.245 5.245 5.245 3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 60.967.330 48.011.350 47.965.424 16.056 47.919.368) 47.519.368 46.056 3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 248.640 63.670 39.476 39.416 39.476 08 Venituri din prestari de servicii 200 200 12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 242.570 60.500 39.476 39.476 39.416 23 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 5.870 2870 3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 2.309.280 377.320 535.484 535.484| 535.484 02 Taxe extrajudiciare de timbru 2.309.280 571.320 535.484| 535.484| 535.484 3502 AMENZI, PENALITATI ST CONFISCARI 10.613.030 2.653.630 2.321.935 46.056 2.275.879) 2.215.879 16.056 01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 10.611.900 2.653.000 2.309.020 34291 2.274.729 2.214.729 34291 02 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 1.000 500| 12915 11.765 1.150, 1.150 11.765

Pag. 5 -lei- [Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali- Brevet Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi to! |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai _ | constatate tol |graițTitlu | col | at aprobate trimestriale din care: precedenti curent decat incasari de incasat = la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 s 7 8=3-6-7 3502 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 130 130 3602 DIVERSE VENITURI 3.369.850 830.000 1.133.204 1.133.204 1.133.204 06 Taxe speciale 2.380.300 600.000 929.091 929.091 929.091 1. 50 _ Alte venituri Ft 989.550 + 250.000 20413) E 11204.13 204.143 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 44.426.530 43.866.730 43.935.325 43.935.325| 43.935.325 01 Donatii si sponsorizari 2.100 2.100) 2.100, 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului localcu seranul minus) -137.703.280 -59.626 550 -52.520.183 -52.520.183 -52.520.183 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 137.703.280 39.626.550 52.520.183 32.520.183 52.520.183 50 Alte transferuri voluntare 44.426.530 43.866.730 43.933.225 43.933.225| 43.933.225 3900 02 HI. VENITURI DIN CAPITAL 6.366.110 6.172.237 193.873 663.268 5.702.842 3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 6.366.110 6.172.237 193.873 663.268 5.702.842 03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 207.666 207.666 207.666 07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale 6.074.343 6.172.237 97.894 371.501 53.702.842 10 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 84.101 84.101 S4101 4000 02 HI OPERATIUNI FINANCIARE 14.581.922 14.581.922 14.581.922 4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 14.581.922 14.581.922 14.581.922 11 Sume din excedentul anului precedent

Pag. 6 -lei- Pa- IGru- |Ar- | tol |capi-j ra- | pa / | fi- | ne- tol igrafiTitlu | col | at Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate Ja finele perioadei de raportare Prevederi Drepturi constatate bugetare trimestriale cumulate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 3=4+5 8=3-6-7 4002 13 14 4100 02 4200 4202 16 pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare TV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si cchipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) 14.317.890 74.317.890 74.317.890: 3.100.000 1.100.000 2.000.000 4.783.090 4.783.090 4.183.090 407.000 593.795 13.581.127 16.037.920 16.037.920 16.037.920 407.000 13.581.127 16.037.920) 16.037.920 16.037.520) 407.000 593.795 13.581.127 16.037.920 16.037.920 16.037.920

Pag. 7 let Capi- |Sub- | Pa- [Ar- | a Prevederi Drepturi constatate Incasari | Stingeri pe Drepturi tol pa/ | ti- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate altecai constatate tol |grafiTitlu | col | at aprobate din care: precedenti curent decat incasari e incasa ţa finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 3 & 7 8=3-8-7 4202 postaderare 67.476.760 3.686.890 15.009.167 15.009.167 15.009.167 34 Subventii pentru acordarea ajutorului peniru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri E nat 56.753 56.753 56.753 i 41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 3.741.130: 1.096.200 972.000 372.000 972.000 4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 112.922.920 15.312.890 6.397.399 6.397.39%| 6.397.399 01 Fondul curopean de Dezvoltare Regionala 39.835.720 6.137.130 2.177.017. 2.177.017 2.177.017 ol Sume primite in contul platilor 01 efectuale in anul curent 32.052.780 2.847.140 02 Sume primite în contul platilor 02 efectuate in anii anteriori 7.782.940 3.289.990. 1949719 1.949.719 1.949.719. 03 Prefinantare 227.298 227.298 227.298 02 Fondul Social European 1.320.320 720.710 458.810 458.810 458.810 01 Sume primite in contul platilor 01 efectuate în anul curent 1.461.750 662.140) 21.130; 21.130 21.138 02 Sume primite in contul platilor 02 efectuate in anii anteriori 58.570 58.570 437.680 437.680 437.680 03 Fondul de Coeziune 71.490.040 8.419.340 3.668.930 3.668.930) 3.668.930 oi Sume primite in contul platilor ot efectuate in anul curent 63.070.700; 1.713.208 1.713.208 1.713.208 02 Sume primite in contul platilor 02 efectuate in anii anteriori 8.419.340 8.419.340 2.549.517 2.549 517| 2.549 517 03 Prefinantare 593.795 -593.795 -593.795

8 -lei- Prevederi : ri statate [Capi- | Sub- | Pa- Gru- |Ar- | Ali-| Prevederi Drepturi constatate sari Stingeri pe Drepturi bugetare încasari ser a tol |capi-| ra- | pa / | îi- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate hr trimestriale -. decat incasari de incasat tel | col | at aprobate din care: precedenti curent 7 cumulate ta finele perioadei de raportare e A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4502 07 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 22.000; 22.000 92.642 92.642 92.642 01 Sume primite in contul platitor Ol efectuate in anul curent, 22.000 22.000 02 Sume primite in contul platilor 02 efectuate in anii anteriori 92.642 92.642 92.642 15 Programe Comunitare finantate mn perioada 2007-2013 54.840 13.70 DE Sume primite in contul platilor 01 efectuate in anu) curent 54.840 13.710 Primar D rIngiGl dokghe 6 ne afet > a i | "n RR Director Economic Fe. Smaranda 14, Aracicu Șef Serviciu Buget Ec. Steliana Sfanciu TI

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31032012 Pag. 1 -lef- (Capi- | Sub- | Pa- (Gru- |Ar- | Ali- bugetare, Prevederi Drepturi constatate Incasari Stîngeri pe Drepturi tol |capi-j ra- | pa / | ti- | ne-i Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anui realizate alte cai canstatate tol |grafi Titlu | col | at aprobate este | din care: precedenti curent decat incasari | de incasat la finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 T 8=3-6-7 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 452.295.780 194.877.510 4147.486.597 169.479.830 278.006.761| 146.503.721 300.982.876 0002 1 VENITURI CURENTE 4148.554.650 4146.050.844 169.479.830 276,571.014 145.067.968 300.982.876 0003 A. VENITURI FISCALE 5307.825.760 197.025.090 403.246.847 129.556.138 273.690.709 145.497.617 2571.749.230 0004 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI : : CASTIGURI DIN CAPITAL 2536.216.890: 105.773.870, 66.294.063 66.294.063 66.294.063 0005 Al.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 1.079.470 270.000 467325 467.325 467.325 0102 IMPOZIT PE PROFIT 1.079.470 276.000, 467.325 467.325 467.325 01 Impozit pe profit de la agentii economici 1.079.470 270.000 467.325. 467.325 467.325 0300 02 Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 254.354.090 105.307.870, 65.680.632) 65.680.632| 65.680.632 0302 IMPOZIT PE VENIT 8.937.570 2.234.400 2.299.590; 2.299.590 2.299.590 18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 3.937.570 2.234.400 2.299.590 2.299.590) 2.299.590 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 245.416.520 103.073.470 63.381.042 63.381.042, 63.381.042 01 Cote defalcate din impozitul pe venit 24.515.520 102.859.470| 63.107.783 63.107.783 63.107.183 04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 901.000 214.000 273.259 273.259, 273.259 0500 02 Al.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 783.330 19.000 146.106 146.106 146.106. 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

Pag. 2 -lei- (Capi- |Sub- | Pa- |Ar- | Ali-| EI Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi toi ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |graf(Titlu | col | at aprobate trimestriale din care: precedenti curent decat incasari de incasat Ia finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3=4+5 4 5 s 7 B=3-6-7 0502 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 783.330 196.000 146.106 146.106 146.106 50 Alte impozite pe venit, profit si din roi 783.330 116.600 14606 146.106 146.106 i : 0600 02 A2. IMPOZIT PE SALARII 27476 27476 27.476 0602 îMPOZIT PE SALARII - TOTAL 27.476 27476 27.476 02 Cote defalcate din impozitul pe salarii 274% 27476 27416 0700 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 39.620.470 41.190.080 230.002.958 84.577.743 145.425.215 37.397.786 192.605.172 0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 39.620.470 41.190.080 230.002.958 84.571.743 145.425.215 37.397.786, 192.605.172 91 Impozit si taxa pe cladiri 14.498.020 35.640.080 209.528. 808 15.012.871 134.515.937 31.155.471 178.373.337 01 Impozit pe cladiri de la persoana 01 fizice 19.254.130 8.500.000 36.607.739 15.989.125 20.618.614, 11.278.436, 25.329.303 02 Impozit si taxa pe cladiri de la 02 persoane juridice 55.243.890 27.140.080 172.921.069 39.023.746 113.897.323 19.877.035 153.044.034 02 Impozit si taxa pe teren 8.178.800 3.800.000 18.141.374 9.564.872 8.576.502| 3.962.284 14.179.090 01 Impozit pe terenuri de la persoane 01 fizice 3.687.630 1.200.000 9.120.157 5.742.563 3.978.194 2.003.962 1.116.795 02 Impozit si taxa pe teren de la persoane 02 juridice 4.238.430 2.500.000 7.875.241 3.555.964 4.319.283 1.818.888 6.056.359 03 Impozitul pe terenul extravilan 252.740 100.000 545.370 266.345 279.025 139.434 405.936 03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6.887.010 1.730.000 2.266.425 2.266.425 2.266.425 50 Alte împozite si taxe pe proprietate 56.640 20.000 66.351 66.351 13.606 32.745 1000 02 4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 161.293.560 49.861.140) 106.220.191 44.350.919 61.269.272 41.512.520 64.707.671 1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 132.657.000 32.588.000 31.545.000 31.545.000 31.545.000 Sume defalcate din taxa pe valoarea

Pag. 3 -lei- Sub-| Pa- Gru- | Ar- | Ali-| MIRE Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi capi-| ra- | pa / | ti- | nel Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate săte cai | constatate tol | col] at aprobate trimestriale din care: precedenti curent decat incasari de incasat = la fincle cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=415 4 5 6 7 8=3-6-7 1102 adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, . sectoarelor si Municipiului Bucuresti 132.374.000 32.538.000 31.515.000 i 31.515.000, 31.515.000 a 06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 283.000 30.000| 30.000; 30.000 30.000 1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 339.630 135.000 568.286 409.076 159.210| HAT 453 545 07 Taxc hoteliere 539.630 135.000 568.286; 409.076 159.210 47 453.545 1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 212.160 53.030 636.988 574.383 62.605 582.261 01 Impozit pe spectacole 212.130 53.000 636.988 514,383 62.605 582.26 30 Alte taxe pe servicii specifice 30 30 1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 27.884.770 17.085.110 73.469.517 43.967.460 29.502.457| 9.798.052 63.671.865 02 Impozit pe mijloacele de transport 23.544.860 16.009.009| 43.962 28.931.169| 9.226.764 63.666.546 01 Impozit pe mijloacele de transport 01 detinute de persoane fizicc*) 13.208.670 10.000.000| 51.431.592 33.100.365 18.331.227| 6.154.422 45.277.170 02 Impozit pe mijloace de transport 02 detinute persoane de juridice*) 10.336.190 6.000.000 21.461.718 10.861.776 10.599.942 3.072.342 18.389.376 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 10 110 50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe | desfasurare de activitati 4.339.800 1.085.000 376.607 5319 371.288 571.288 5.319

Pag. 4 -lei- api- | Sub-| Pa- |Gru- |Ar-| AliJ oder Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale Da e Total, din anii din anul realizate de e ata tol |grafiTitiu | col | at aprobate cumulate din care: precedenti curent | perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 5 6 7 8=3-6-7 1800 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 694.840 200.000 702.159 102.159 293.248 408.911 1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 694.840 200.000 702.159 702.159| 293.248 4108911 50 Alte impozite si taxe 694.840 200.000 702.159 702.159 293.248 -— 408911 ! 2900 02 C. VENITURI NEFISCALE. al -59.271.110 3.243.780 it n 39.923.692 2.880.305 -429.649 i 3000 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 17.464.840 8.371.420 47.358.756 39.817.636 7.481.120) 4.171.166 43.187.590 3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 17.443.420 $.360.000 47353511 39.877.636 1475.815| 4.165.921 43.187.590 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 17.443.420 8.360.000 47.353.511 39.877.636 1.415.875 4.165.921 43.187.590 3102 VENITURI DIN DOBANZI 21.420 1.420 5.245 5.243 5245 03 Alte venituri din dobanzi 21.420 11.420 53.245 5.245 3.245 3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -16.135.950 -11.615.200 4.554.759 46.056 4.600.815 -4.600.815 16.056 3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 248.640 63.670 39.476 39.476 39.476 08 Venituri din prestari de servicii 200 200 12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 242.570 60.600 39476 39476 39.476 28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 5.870 2.870 3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 2.309.280 517320 335.484| 535.484| 535.484 02 Taxe extrajudiciare de timbru 2.309.280 377.320 535.484| 535.484| 535.484) 3302 PENALITATI SI CONFISCARI 10.613.030 2.653.630 2.321.935 46.056 2.275.879 2.215.879 16.056 01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 10.611.900 2.653.000 2.309.020 34291 2.274.729 2.274.729 34291 02 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 1.000 500 12.915 11.765 1.150) 1.150 11.765

E5L9S SL ESL LOF 000'L0+ 000'LOF EGEE z FOT 26 OTET care T ESCRZOT O O'LOF EEG Er £81'00S7TS- 00rE ati 160626 VUZE NIAJIS PS île ESLR ESL RIO LO 000 L0t sto EEG 81 a 17 SSE ENG CIOT 6 Lit ue USII IVIT 009601 9 0079601 0079601 BTR'GSESI- 000'UST 09 Ort DEV IDLE BT EOL LEA TG MI 00CORET 053 AL “ap Uatonad rqnsnquros'wungre> 1VIS Hd TALIDNA VI IA IILLVALSININIV IV VI Ad ILLNIAGNS AI op 08 past oo Jupososd şi UP HIP A1VMHODV NIC RIVSYVDNI II 21 JOA (snurui [nuuos no)Jea0j InpraBnq Sp Iul S PDIRIUI PA aq LYDIA NIALTV DY Dx 15 ne TZtoure NV Vi npueuy noa SUI 007 0 “0 0007 08 10 TULE Os” 90 OS r S+p=£ a SEDII JEIIp HPI au JUDAnI [AUR Up E up Up “op DILINUDI od LIBuys BILISUOD nel d LIPITĂ put Ie CIV [0> 35| td 103 ded] 61

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31032012 Pag. 1 -lei- (Capi- Gru- |Ar- | Ali-| Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi grafiTitlu | col | at aprobate trimestriale din care: precedenti curent incasari de incasat Ha fincle cumulate perioadei de raportare A 8 1 2 3=4+15 4 5 5 7 8=3-6-7 |o0ot 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 321.202.960 78.626.330 94.467.781 6.112.237 38.295.544 88.764.939 3.702.842 0002 1. VENITURI CURENTE 137.703. 280 59.626.550 32.520.183 52.520.183 52.520.183 2900 C. VENITURI NEFISCALE 137.703.280 59.626.550 52.520.183 52.520.183 52.520.183 33004 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII = 1137.703.280 39.626.550 52.520.183 52.520.183 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 137.703.280. 59.626.550 52.520.183 52.520.183 32.520.183 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 137.703 280 39.626.550: 52.520.183 52.520.183 52.520.183 3900 02 W VENITURI DIN CAPIȚAL 6.366.110 6.172.237 193.873 663.268 3.702.842 3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 6.366.110. 6.172.237 193.873 663.268 5.702.842 03 Venituri din vanzarea locuintelor construite fondurile staruiui 207.666 207.666 207.666 97 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale 6.074.343 6.172.237 -97.894 371.501 3.702.842 10 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 34101 84101 84.101 4000 02 FINANCIARE 14.174.922 14.174.922| 14.174.922 4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 14.174.922 14.174,922| 14.174.922) 13 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 593.795 393.795 393.795 14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor i sectiunii de dezvoltare 13.581.127, 13.581.127 13.581.127

Pag. 2 -lei- Capi- |Sub-| Pa- |Gru- |Ar- | Ali- bugetare, Prevederi Drepturi constatate Incasari | Stinger pe Drepturi tot |capi-j ra- | pa / | ti- | ne- Denumire îndicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai N constatate tol |grafiTitlu | cot | at aprobate din care: precedenti curent decat incasari de încasat la finele perioadei de raportare A B I 2 3=4+5 4 3 6 7 8=3-6-7 4100 02 IV. SUBVENTU 70.576.760: 3.686.890 15.009.167 15.009.167 13.009.167 4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70.576.760 3.686.890, 15.009.167 15.009.167 15.009.167 4202 n E SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 0576180) - «1373686890 15.009.167 15.009.167) 157 15.009.165 De E 16 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 3.100.000 01 Subventii de la bugetul de stat catre 0] bugetele locale pentru finantarea 01 aparaturii medicale si cchipamentelor Ol de comunicatii în urgenta în sanatate 1.100.009 02 Subventii de la bugetul de stat catre 02 bugetele locale peniru finantarea 02 reparatiilor capitale in sanatate 2.000.000 20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare 67.476.760 3.686.890 15.009.167 15.009.167 15.009.167 4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTY DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 112.922.920: 15.312.890 6.397.399. 5.397.399 6.397.399 or Fondul european de Dezvoltare Regionala 39.835.720 6.137.130 2177.007 2177.07 2177017 01 Sume primite in contul platilor 91 efectuate in anul curent 32.052.780 2.847.140 02 Sume primite în contul platilor

Pag Pag- 3 - lei- Dr.Îng.Gheorgh Director Econpmic Ec.Smarandg A 4 j Ec. Steliana Stanciu Capi- |Sub- | Pa- Gru- |Ar-| Ali- Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi fof |capi-j ra- | pa / | ti- | ne- Denumire îndicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi |graf[Titlu | col | at aprobate trimestriale din care: precedenti curent decat incasari | de incasat = Ia fincle cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4502 02 efectuate in anii anteriori 7.182.940 3.289.990| 1.949.719 1.949.719 1.949.719 03 Prefinantare 227.298 227.298 227.298 02 Fondul Social European 1.520.320 720.710 458.810 458.810) 458.510 Ol Sume primite in contul platilor 01 efectuate in anul curent 1.461.750 662.140 21.130 21.130 21.130 | 02 Sume primite in contul platilor 02 efectuate in anii anteriori 58.570 58.570 437.680 437.680 437.680 03 Fondul de Coeziune 71.490.040 s.419.340 3.668.930 3.668.930 3.668.930 ol Sume primite in contul platilor 0] cfectuate in anul curent 63.070.700 1.713.208 1.713.208 1.713.208 02 Sume primite in contul platilor 02 in anii anteriori 8.419.340 8.419.340 2.549.547 2.549 517 2.549.517 03 Prefinantare -593.795 -593.795| -593.795 07 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderi 22.000 22.006 92.642 92.642) 92.642 01 Sume primite in contul platilor OI efectuate in anul curent 22000 22.000 02 Sume primite in contul platilor 02 efectuate in anii anteriori 92.642 92.642 92.642 15 Programe Comunitare finantate m perioada 2007-2013 5a 840 13.710 01 Sume primite in contul platilor 01 efectuate in anul curent 54 R40 13.710 Primar Şef Serviciu Buget

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31032012 Pag. 1 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator ga anuale Angajamente Angajamente plati legale Cheltuieli tol |graf] Titiu | col] at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective > la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 5002 TOTAL CHELTUIELI 8303.138.250 303.143.350 253.675.043 253.220.037 199.682.052 53.537.983 193.114.798 5100 02 Partca l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 72.715.060 20319440 17.611.108 17.170.303 13.971.693 3.198.610 12441731 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 51.057.590 12.947.320 13.038.161 12.597.356 941.809 3.185.547 8.719.819 Of, «Autoritati executive și legislative TARAS 1 12.947.320 13.038.161 12.597.356 9.411.809 3 8.719.819 03 Autoritati executive 51.057.590 12.947.320 13.038.161 12.597.356 9.411.809 3. 8.719.819 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.052.570 1.757.320 1319278 1319278 1.306.432 670.514 97 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 92.820 92.820 10 Servicii publice cormnitare de cvidenta a persoanelor 2.000.000 679.500 546.696 546.696 546.696 546.696 50 Alte servicii publice generale 1.959.750 985.000 772.582 772.582 159.736 12.846 123.818 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 17.664.900 5.614.800 3.253.669 3.253.669 3.253.452 217 3.051.398 6000 02 Partea l-a APARARE, ORDINE PUBLICA ST SIGURANTA NATIONALA 12.236.890 3.731.610 3.717.409 2.835.274 2.996.297 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.236.890 3.731.610 3.711.409, 2.835.274 2.996.297 03 Ordine publica 11.574.590 3.692.425 3.692.125 2.509.990 2747245 04 Poțitie comunitara 11.574.590 3.680.810 3.692.425 3.692.125 2.809.990 882.135 2747245 05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 662.300 321.300 39.185 25.284 25.284 249.052 6500 02 Partea Il-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 250.840.250 90.522.560 75.593.403 75.593.403 37.715.589 17.877.814 57270.229 6502 INVATAMANT 148.710.690 53.017.190 48.731.426 48.731.426 35.286.801 13.444.625 39.189.812 03 Invatamant prescolar si primar 56.426.670 14.535.000 13.535.046 13.535.046 10.607.792 2.921.254 11.334.156 01 invatamant prescolar 30.781.330: £.750.550 8.099.868 8.699.868 6.525.126. 2.174.742 6.711.267

Pag. 2 - lei Capi-, Sub-| Pa- |Gru- | Ar= | Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf] Titlu] col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 7=5-6 8 6502 02 Invatamant primar 25.645.340 5.184.450 4.835.178 4.835.178 4.082.666 752.512 4.622.889 04 Invatamant secundar 91.500.360 38.249.430 34.966.959 34.966.959 24.449.588 10.517371 21.593.578 oi Invatamant sccundar înferioi 26.523.130 8.432.000 7.619.763 7.679.163 6.999.757 680.006 7.995.160 02 - Ju Invatamant secundar superior 5 E 1129.237.900 26.707.758 11. .26:707.158 16.899:548 9:808:210 18.976.364 03 Invatamant profesional 579.530 379.530 379.438 379.438 550.283 29.155 622.054 05 Invatamant postliceal 783.660| 232.760 229.421 229.421 229421 262.078 6602 SANATATE 12.009.810 4.181.220 3.180.598 3.180.598 2.975.370 205.228 1.880.190 0% Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 5.268.680 3.085.020 2.196.085 2.196.085 1.990.857 205.228 898.576 01 Spitale generale 8.268.680 3.085.020 2.196.085 2.196.085 1.990.857 205.228 898.576 08 Servicii de sanatate publica 3.741.130 1.096.200 984.513 984.513 984.513 981.614 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 55.163.590 20.863.160 13.034.297 13.034.297 11.813.500| 1.220.797 9.311.362 03 Servicii culturale 15.610.500 4.984.950 4.705.562 4.105.562 4.658.074 47.488 4.397.027 04 Înstitutii publice de spectacole si 04 concerte 12.589.810) 4.158.600 3.886.232 3.886.232 3.838. T44 47.488 3.563.633 06 Case de cultura 3.020.690 826.350 819.330 819.330 319.330 833.394 05 Servicii recreative si sportive 39.237.190 15.809.310 8.286.511 8286511 7.113.202 1.173.309 4.887.509 01 Sport 4.373.880 1.534.000 405.188 405.788 405.788 402.760 03 Intretinere gradini publice, parcuri 03 zone verzi, baze sportive si de agrement 34.863 310 4.275.310 7.880.723 1.880.723 6.102.414 1.173.309 4.484.809 sa Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 315.900 68.900 42.224 42.224 42.224 26.826 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 34,956.160 12.460.990 10.647.082 10.647.082 7.639.918 3.007.164 6.888.865 05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 9.316.000 2.804.920 2.698.482 2.698.482 2.047.266 651.216 1.960.350 02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 9.316.000 2.804.920 2.698.482 2.698.482 2.047.266 651.216 1.960.350

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-| | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi- ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |erafl Titlu | col) at = aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 & 0802 06 Asistenta sociala pentru familie si copii 2.389.980 1.342.620 820.702 820.702 724.449 96.253 746.805 11 Crese 1.067.430. 288.850 323.908 323.908 283.633 40.275 278.762 13 - : Prevenirea excluderii sociale E. n | 20.838.750]. 7.155.900 6.T7704| =. = 6.775.704 4.552.284 2.219.420 3.868.792 01 Ajutor social 18.830.870 6.046.060 6.058.619 6.058.619 3.839.199 2.219.420 3.372.673 02 Cantine de ajutor social 2.007.880 1.109.840 713.085 713.085 713.085 496.119 50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 1.344.000. 868.700 32.286 32286 32.286 34156 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 2177.884.520 13.544.610 68.851.130 68.851.130 62.853.529 3.995.601 60.381.341 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 118.901.980 23.622.380 16.930.852 16.930.952 13.059.038 3.871 914 9.694.837 03 Locuinte 35.07% 24070 6.556 6.556 6.556 2.894.322 ol Dezvoltarea sistemului de locuinte 35.070 24.070 6.556 6.556 6.556. 30 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 2.894.322 05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 9.003.620 4.320.080 1.892.452 1.892.452 1.855.727 36.723 1.342.196 01 Alimentare cu apa 9.003.620 4.320.080 1.892.452 1.892.452 1.853.727 36.725 1.342.196 06 Iluminat public si electrificari rurale 13.183.290 5.150.790 6.694.666 6.694.666 4384443 2.310.223 3.649.253 50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 96.650.000 14.127.440 8.337.278 8.337.278 6.812.312 1.524.966 1.809.066 7402 PROTECTIA MEDIULUI 98.982.540 51.922.230 51.920.178 51.920.178 49.796.491 2.123.687 30.686.504 05 Salubritate si gestiunea descurilor 15.962.880 8.055.500 5.053.453 8.053.453 53.929.766 2.123.687 6.819.779 01 Salubritate 5.999.880 6.038.000 6.037.705 6.037.705 4.073.537 1.964.168 53311.09 02 Colectarea, tratarea si distrugerea 02 deseurilor 6.963.004 2.017.500 2.015.748 2.015.748 1.856.229 159519 1.508.683 06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 83.019.660 43.866.730 43.866.725 43.866.725 43.866.725 43.866.725 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 249.401 530| 12.754.630 37.887.192 87.887.792 62.303.967 25.583.825 60.025.200

Pag. 4 - lei Sub-l Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator angajament anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |grafj Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective Ta finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 s 7=5-6 8 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 147.225.330 60.731.960 39.902.575 39.902.575 32.338.591 7.563.984 25.321.253 06 Energie termica 147.225.330| 60.731.960 39.902.575 39.902.575 32.338.591 7.563.984 25.321.253 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, a SI VANATOARE 45.000 45.000 Les tr:6sa|. e 11.658| + 03 Agricultura 45.000 45.000 11.658 11.658 11.658 30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 45.000 45.000 11.658 11.658 11.658 1 3402 TRANSPORTURI 102.131.200; 51.977.670 41.973.559 47.913.559 29.953.718 18.019.841 34.703.946 03 Transport rutier 99714200 58.078.010 46.140.424 46.140.424 28.120.583 18019841 34.703.948 01 Drumuri si poduri 10.341.810 445.280 241.569 241.569 241.569 02 Transport in comun 33.553.660 29.602.200 26.152.431 26.152.431 13.766.824 12.385.607 24.145.557 03 Strazi 55.818.730| 20.030.550 19.746.424 19.746.424 14.112.190 5.634.234 10.558.389 50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 2.417.000 1.899.660 1.833.135 1.833.135 1.833.135

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget focal - 31032012 Pag. 5 - lei- Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol ti- | ned Denumire indicator Credite de aruale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toi |eraf|Titlu| col | at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit ofective = 1a finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 *14 54 02 5l 01 39 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5002 TOȚAL CHELTUIELI 3803.138.250 303.143.350 253.675.043 2353.220.037 19.682.052 33.537.985 193.114.798 01 CHELTUIELI CURENTE 681.643.750 233.651.200 192.517.572 192.062.566 141.430.738 50.631.828 143372417 10.5 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 166,811.000 43549.150|- ir. 44590.37) 44.590.302 41.138.297 3.452.005 42.998.739 10 01 Cheltuieli salariale in bani 126.704.710 34.287.550 35.076.717 35.070.648 32.362.608 2.708.040 33.741.167 10 01 01| Salarii de baza 91.889.460 28.147.520 28.907.886 28.907 886 26.733.447 2.174.439 27197 541 10 01 02| Salarii de merit 450.000) 10 Oi 05| Sporuri pentru conditii de munca 2.241.660 321.030 315.051 315.051 308.156 6.895 323.381 10 01 06| Alte sporuri 3.316.260 693.900 682.540 682.540 607.893 74.647 677422 10 01 07| Ore suplimentare 1.100 1.100 1.092 1.092 1.092 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 843.740 146.870 141.739 141.739 141.739 151.487 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 2.288.620 899.720 897.292 897.292 897.292 960.448 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitati 6.124.230 1.869.900 2141477 2144477 1.696.497 444.980 1.731.669 10 01 13| Indemnizatii de delegare 102.000 44.000 17179 17.10 16.110 1.000 16.097 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 260.000 70.000 65.042 85.042 65.042 65.042 10 01 30) Alte drepturi salariale în bani 19.187.640 2.093.510 1.901.419 1.901.419 1.895.340 6.079 2.618.080 10 02 Cheltuieli salariale în natura 4200 1.030 10 02 04| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 4.200 1.030 0 03 Contributi 40.102.090 9.260.570 9.519.654 9.519.654 8.775.689 743.965 9257572 10 03 01, Contributii de asigurari sociale de stat 30.242.200 6.898.030 7.158.644 7.158.644 6.605.171 553.473 6.959.677 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 713.67 176.140 168.520 168.520 155.653 12.867 162.548 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 7.701.250 1.776.140 1.792.761 1.792.761 1.651.554 141.207 1.725.579

Pag. 6 - lei Capi- Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol ra-| pa/| ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente plati legale Cheltuleli graf| Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s 6 1=5-6 8 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 246.990 73.130 68.843 68.843 63.866 4977 66.756 10 03 035| Prime de asigurare viata platite _ de angajator pentru angajati - 23550) 5.880 n “5.866 5.853 ENE NSE 10 03 % Contributii pentru concedii si indemnizatii 1174430 331.250 325.020 325.020 293.592 31.428 336.976 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICH 172375.510 80.276.240 72.019.609 71.691.692 46.910.967 24780725 46.315.441 20 Ol Bunuri si servicii 58.515.910 32.158.750 30.189.735 30.003.070 16.835.602 13.167.468 21.528.976 20 01 01| Fumituri de birou 476.030: 272370 223.020 223.033 158.680 54333 152.488 20 01 02| Materiale pentru curatenie 544.920 132.030 115.632 115.629 98.333 17.206 83.076 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 14.771.380 13.844.910 13.760.263 13.709.014 5.461.721 8.247.293 8.029.635 20 01 04| Apa, canal si salubritate 11.776.110 7.996.650 1.979.775 1.972.883 5.140.318 2.832.565 6.137.078 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 443350 238.420 156.180 152.150 132.150 82.383 20 01 06| Piese de schimb 117.090 19.989 40.053 34.236 5.817 39.760 20 01 07| Transport 156.650 31350 29.190 29.190 29.190 30.176 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.255 570 623.710 572.373 St6477 451.578 64.899 403.128 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.921.650 419.220 356.675 356.675 344411 12.264 253.439 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 25.756.050 8.483.000 6946.63: 6.887.986 4.964.985 1.923.001 5417813 20 02 Reparatii curente 49.943.900 23.613.600 21.104.733 21.075.333 15.922.525 5.152.808 12.750.528 20 3 Hrana 1.693.130. 930,100 607.667 605.917 605.680 237 403.|13 20 03 01| Hrana pentru oameni 1.237.310 727.186 545.918 544.168 543.931 237 348.894 20 03 02| Hrana pentru animale 455.820 202,920 61.749 61.749 61.745 54219 20 04 Medicamente si materiale sanitare 249.870 101.800 23.873 23.373 23.871 2 10.266

Pag. 7 - lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toi | capi- ra-| pa/ | ti- | ne4 Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 5 6 7=5-6 8 20 04 01| Medicamente 160.410| 72.320 23.873 23.873 23.871 2 3719 20 04 02| Materiale sanitare 76.730 26.350 1.052 20 04 04| Dezinfectanti 12.730, 3.130 495 20 05 Bunuri de natura obiectelor, de, inventar. 3.087.270 055.090 355.561 812.960 aa 00 z 65541 20 05 01| Uniforme si echipament 403.900 129.580 51.016 31.016 549 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 206.000 23.000 11.880 11.880 11.880 20 05 30| Alte obiecte de inventar 2411370 902.510 800.563 192.665 750.064 42.601 68.992 20 06 Deplasari, detasari, transferari 606.110 245.770 115.574 110216 110.216 95.730 20 06 0) | Deplasari interne, delasari, transferari 431.110 184.760 85.209 85.209 62343 20 06 02| Deplasari in strainatate 175.000 61.010 25.007 25.007 25.007 33.387 20 09 Maieriale dc laborator 2.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 98.970 21.300 6.086 6.086 6.609 20 2 Consultanta si expertiza 42.000 3.000 1.400 1.400 1.400 20 13 Pregatire profesionala 372.600: 137.400 6.109 6.109 6099 20 14 Protectia muncii 385.270 102370 90.781 89.851 900 43.094 20 15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.000 10.000 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 990.000 310.000 294.279 216.561 203.068 13.893 201.364 20 3 Alte cheltuieli 56.368.480 21.580.060 18.714.581 13.696.385 12.293.569 6.402.816 11.198.781 20 30 01| Reclama si publicitate 53.800 22.500 3.369 1.832 537 11.066 20 30 02| Protocol si reprezentare 130.000 30.000 2524 1.120; 1.404 2.259 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 160.580 60.740 25.903 25.623 25.623 127.150

Pag. 8 - lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toi | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator aferent anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 5 T=3-6 8 20 30 04) Chirii 3.585.430 4411500 4.282.380 4.282.380. 535.204 3.747.176 434.955 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 52.433.670 17.055.320 14.380.688 14.377.489, 11.723.790 2.653.699 10.623.353 30 TITLUL HI DOBANZI 17.664.900. 5.614.800 3.253.669 3.233.669 3.233.452: 217 3.051.398 și 30. 501 Dobanzi aferente datoriei publice interne A, 12.174.990 4.391.930 2.333 407| 2.333.407 2.333.190 m 27 2.131.137 30 01 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 10.674.990 2.891.930 2.333.407 2.333.407 2.333.190 27 2131137 30 01 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantate 1.500.000 1.500.000 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 5.489.910 1.222.870 920.262 920.262 920.262 920.261 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 110250 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpruntutate 2.200.000 30 02 05| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 3.179.660 920.262 920.262 920.262 920.261 40 TITLUL IV SUBVENTII 54.000.000 52.737.121 52.737.321 32.800.000 19.937.121 46.820.351 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tanif 54.000.000: 53.252.000 52737121 52737121 32.800.000 19.937.128 46.820.351 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8.660.780, 2.404.700 1.339.682 1.339.682 1.339.682 642.847 s+ ol Transferuri curente 3.580.330 1.681.420 641.682 641.682 641.682 641.682 si 01 01| Transferuri catre institutii publice 2.000.000: 679.500 546.696 346.696 546.696 546.696 si 01 39, Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea

Pag. 9 - lei- . Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol pa/ | ti- | mei Denumire indicator oaia ant anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol graf; Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la fincle <umulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 7=5-6 3 unitatilor de asistenta medico-sociale 1.342.330 163.920 94.986 94.986 54.986 94.986 5| 01 46| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din ES donieniul sanatatii E , 238.000) 238.000 : ee îi 51 02 Transferuri de capital 5.080.450 123.280 698.000 698.000 698.000 1.165 51 02 28! Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 5.080.450 723.280 698.000 698.000 698.000 1165 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 17510 17.510 55 01 A. Transferuri interne 17.510 17510 55 01 18| Alte transferuri curente interne 17510 17.510 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 242.417.750 42.125.720 13.230.374 13.230.374 12.787.706 442.668 597.550 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 85.545.330) 10.231.950 2.446.688 2.446.688 2.004.020 442.668 30.767 56 01 01| Finantarea nationala*) 45.453.810 6.071.070 252 252 252 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 32.522.020 3.650.460 2444438 2.444.438 2.001.770 442.668 30.767 56 01 03 | Cheltuieli neeligibile*) 7.569.400) 310.420 1.998 1.998 1.998 36 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.448.000 1.526.490 300.991 500.991 500.991 562.574 56 02 01| Finantarea nationala*) 887.790 788.090 30.654 30.654 30.654 25.041 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 1.516.010 716.400 164.648 164.648 464.648 527.537 536 02 03 | Chlemieli neeligibile*) 44.200 22.000 5.689 5.689 5.689 9.996 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 154.269.420 30.306.030 10.277.291 10.277.291 10.277.291 2 56 03 01 | Finantarea nationala“) 58.590.470| 12.237.200 6.408.454 6.408.454 6.408.454 56 03 02| Finantarea externa nerambursabila 88.540.340 10.930.220 3.814.025 3.814.025 3.814.025

Pag. 10 - lei Capi-| Sub-| Pa-[Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toi | capi-| ra-| pa / | ti- | neg Denumire indicator afac anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graij Titlu col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective Ja finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 3 56 03 03 | Cheltuieli nectigibile*) 7.138.610 7.138.610 54812 54812 54.812 2 56 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 30.000 30.000 56 107. 01| Finantarea nationala”) 3.000 s.o00| : 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 22.000: 22.000 56 15 Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 125.000 31.250 5.404 5.404| 3.404 4.189 56 15 Ql | Finantare nationala 70.160 17,540 1.295 1295 1.295 1.295 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 54.840 13.710 4.109 4.109 4.109 2.894 57 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA 15.998.300 5.361.080 3.127.201 5.127.201 3.108.109: 2.019.092 2644212 57 02 Ajutoare sociale 15.998.300 5.361.080 5.127.201 5.127.201 3.108.109 2019092 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 15.666.000 5.167.000 5.029.874 5.029.874 3.010.782 2.019.092 57 02 02| Ajutoare sociale în natura 332.300 194.080 97.327 97.327 97.327 96.569 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 3.700.000 050.000 219.545 92.525 92.525 301.879 39 01 Burse 2.000.000 350.000 38.858 88.838 88.858 86.866 59 02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 200.000 200.000 231.347 59 17 Despagubiri civile 1.500.000 500.000 130.687 3.667 3.667 3.666 0 CHELTUIELI DE CAPITAL 103.326.760 65.399.330 58.860.120 58.860.120 35.953.963 2.906.157 49.742.381 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 103.326.760 65.399.330 58.860.120 18.860.120 55.953.963 2.906.157 49.742.381 71 01 Active fixe 103.326.760 65.399.330 58.860.120 38.860.120 55.933.963 2.906.157 49.142.381 71 01 01| Constructii 84.465.320 57.375.470 52.541.197 52.541.197 50.391.855 2149342 43.977.870 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 9.548.050 4.081.070 3.864.860 3.864.860 3.864.860 243.052 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 3.860.720 831.350 140.780 140.780, 140.786 93.464

Pag. 11 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tot | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator gafa ment anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toli |graf| Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective 1a fincle cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 3.432.670 3.111.440 2313283 2.313.283 1.556.468 156.815 5.427.995 7” OPERATIUNI FINANCIARE 18.165.740! 4.092.820 2.500.000 2.500.000 2.500.000 BETI TITLUL XIV RAMBURSARI,DE CREDITE îi 18:165740[- 4.092.820 2.500.000 2.500.060 2.500:806| tir si ol Rambursari de credite externe 1.437.590 492.820 400.000 400.000] 400.000 SI 01 02| Rambursari de credite externe din fondul de garantare 1.458.570 492.820 400.000 400.000 400.000 81 01 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 5.979.020 SI 02 Rambursari de credite interne 10.728.150 3.600.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000: SI 02 01| Rambursari de credite înterne garantate 1.500.000 1.500.000 81 02 05| Rambursari de credite aferente datorici publice interne locale 9.228.150 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -202.649 -202.649 -202.649 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -202.649 -202 649 -202.649 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -202.649 -202.649 -202.649 85 01 01| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -173.423 173.423 173.423 85 01 02| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) -29.226 -29.226 -29.226 5100 02 Partea SERVICII PUBLICE GENERALE 12.775.060 20.319.440 17.611.108 17.170.303 13.971.693 3.198.610 12441.71 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 51.037.590 12.947.320 13.038.161 12.597.356 941.809 3.185 547 5.719.819

Pag. 12 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| AK Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator ga anuale Angajamente Angajamente Plai legale Cheltuieli tol |graf| Titiu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective 7 la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 8 OI CHELTUIELI CURENTE 48.015.840 12.625.579 12.184.774 8.999.227 3.185.547 8437489 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 23.695.000 5.228.282 8.228.213 6.583.728 1.644.485 6.594.659 10 01 Cheltuieli salariale in bani 20.341.090 3.556.260 6.463.168 6.463.099 3.182.413 1.280.686 5.171.585 e 10 Ol Ol) Salarii de baza, a = 19.279.570) +: 5.216.170) 245 Faci --:: 6,124.365 4.938.763 1.185.602 = E 9062 10 Ol 06| Alte sporuri 576.000 202.590 197.067 197.067 137.847 59.220 175.576 10 Ol 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 434.520 123.500 140.445 140.445 105.581 34.864 105.725 10 01 13| Indemnizatii de delegare 51.000 14.000 1.291 1.222 222 1.000 222 10 03 Contributii 5.353.910 1.488.310 1.765.114 1,765.114 1.401.315 363.799 1.423.074 10 3 01| Contributii de asigurari sociale de star 3.997.430 1.100.240 1.314.07% 1.314.076 1.053.102 260.974 1.050.234 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 97.050 28.440 31.467 31.467 25.243 6.224 23240 10 03 03| Contriburii de asigurari sociale de sanatate 1.055.200 292.920 331.593 331.393 263.512 67.881 262.158 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 30.260 8.930 9.482 9.482 1595 1.887 1.558 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 23.450 5.780 5.780 5.780 5.767 13 5.950 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 150.520, 52.000 72916 72.916 46.096 26.820 71.364 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 20.820.840 4.725.600 4266610 3.932.894 2411832 1.541.062 1.839.164 20 01 Bunuri si servicii 14.479.960: 2.778.920 2.595.001 2412427 1.071.234 1,341,193 078.625 20 01 01| Fumiruri de birou 192.530 55.630 43.630 43.623 24.825 18798 30.809 20 01 02| Materiale pentru curatenie 123.420 36.500 29.920 29.917 28.195 1.122 28.949 20 01 03| încalzit, iluminat si forta motrica 927.690 299.500 273.500 222251 213.024 9.227 188.923 20 01 04| Apa, canal si salubritate 116.000 31.500 25.500 18.608 17.320 1.288 13.810

Pag. 13 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi- ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol jgraf| Titluj col | at aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective Ta finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 E 6 7=5-6 8 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 75.000 20.000 18.980 18.750 18.750 958 20 01 06| Piese de schimb 200.000: 60.000 43.839 33.903 28.086 5817 33851 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet di 366.000 264.000 sr ii 200.021 199.233 188 - "4168306 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si functionare 11.979.320 2.011.790 1.903.715 541.201 1.304.153 493.019 20 02 Reparatii curente 2.320.000 670.000 354.523 361.939 63.184 162.869 20 04 Medicamente si materiale sanitare 24.850 24.850 17275 17275 17273 2 20 04 01| Medicamente 24.850 24.850 17.215 17.215 17273 2 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 163.970 531.770 30.407 24909 8.707 16.202 1.669 20 05 30| Alte obiecte de inventar 163.970 51.770 30.407 24.909 8.707 16.202 1.669 20 06 Doplasari, detasari, transferari 230.810 73.810 32.462 27.104 27.104 11355 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 136.810 43.810 32.462 27104 27.104 11.355 20 06 02| Deplasari în strainatate 94.000 30.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 31.000 10.000 3.770 2.457 2.457 2.460 20 13 Pregatire profesionala 133.200 30.000 6.128 6.109 6.109 6.099 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 970.000 300.000 289.229 212211 198.318 13.893 196.554 20 30 Alte cheltuieli 2.467.050 786.250 737.815 725.279 718.691 6.588 479.533 20 30 01| Reclama si publicitate 45.800 15.000 7.598 2.901 2.364 537 6.488 20 30 02| Protocol si reprezentare 130.000: 30.000 12.544 2.524 1.120 1.404 2239 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 65.000 13.000 11.750 11470 11.47 11470 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.226.250 726.250 705.923 708.384 703.737 4647 459.316

Pag. 14 - lei- Capi-| Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tot | capi-| pa/ | ti- | ne+ Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titiu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 1.500.000 500.000 130.687 3.667 3.667 3.666 59 17 Despagubiri civile 1.500.000 500.000 130.687 3.667 3.667 3.666 70 CHELTUIELI DE CAPITAL . 3.041.750 677.150 413.580 413.580 413.580 282.330 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ri 671150 413.580 413.580 413.580 282.330 71 Oi Active fixe 3.041.750 677.150 413.580 413.580 413.580 282330 71 01 01| Constructii _ 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 14791 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.593.720 354.350 90.780 90.780 90.780 Ti Al 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 448.030 322.800 322.800 322.800 322.800: 206.368 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -998 -998 -998 35 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANTI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -998 -998 -998 85 0 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent 08 998 85 Ol 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) -998 -998 -998 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.052.570 1.757.320 1.319.278 1.319.278 1.306.432 12.846 670.514 ol CHELTUIELI CURENTE 2.594.000 1.264.500 919278 919.278 906.432 12.846 670.514 20 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 582.000 582.000 369.582 369.582 356.736 12.846 120.818 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 300.000 300.000 269.883 269.883 269.883 51.713 20 05 30| Alte obiecte de inventar 300.000 300.000 269.883 269.883 269.853 5173

Pag. 15 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-i ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Tiflu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s 20 30 Alte cheltuieli 282.000 282.000 99.699 99.699 86.853 12.846 69.105 20 30 30; Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 282.000 282.000 99.699 99.699 86.853 12.846 69.105 51 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 682:500 549.696 549.596 345656: 549.696 51 01 Transferuri curente 2.012.000 682.500 549.696 549.696 549.696 549.696 Si 01 Oi Transferuri catre institutiile publice 2.000.000; 679.500 546.696 546.696 546.696 546.696 7” OPERATIUNI FINANCIARE 1.458.570 492.820 400.000 400.000 400.000 81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 1.458.570 492.820 400.000 400.000 400.000 si 0 Rambursari de credite externe 1.458.570 492.820 400.000 400.000 400.000 81 0! 02| Rambursari de credite externe din fondul de garantare 1.458.570 492.820 400.000 400.000 400.000 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 17.664.900 5.614.800 3.253.669 3.253.669 3.253.452 27 3.051.398 01 CHELTUIELI CURENTE 17.664.900 5.614.800 3.253.669 3.253.669 3.253.452 27 3.051.398 30 TITLUL II DOBANZI 17.664.900: 5.614.800 3.253.669 3.253.669 3.253.452 217 3.051.398 30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 12.174.990 91.930 2.333.407 2.333.407 2.333.190 27 2.131.137 30 01 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 10.674.990 2.891.930 2.333.407 2.333.190 27 231.137 30 01 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantate 1.500.000 1.500.000 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice cxterne 5.439.910 1.222.870 920.262 920.262 920.262 920.261 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 110.250 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe

Pag. 16 -lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra- | pa / | ti- | neg Denumire indicator en anuale Angajamente Angajamente Plai legale Cheltuieli tol |graf|Tiilu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective = la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 7=5-6& 8 subimprumutate 2.200.000 30 02 05| Dobanzi aferente datorici publice externe locale 3.178.660 1.222.37% 920.262 920.262 920.262 920.261 6000 02 Partea APARARE, ORDINE PUBLICA SI i : se E SIGURANTA NATIONALA 12.236.890 4.002.110 3.731.610 3.717.409 2.835.274 882.135 2.996.297 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.236.890 4.002.110 3.731.610 3.717.409 2.835.274 882.135 2.996.297 oi CHELTUIELI CURENTE 12.163.610 3.995.610 3.727.605 3.713.404 2.831.269 882.13 2.953.833 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.500.000 2.718.000 3.249.225 3.249.225 2.425.048 824.177 2.421.646 10 0 Cheltuieli salariale in bani 6.935.000 2.000.000 2.571.538 2.571.538 1.918.099 653.439 1.896.110 10 01 01| Salarii de baza 6.830.000 1.973.000 2.554.257 2.554.257 1.900.818 653.439 1.870.876 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 105.000| 27000 17.281 17.281 17281 25.234 10 03 Contributii 2.565.000 718.000 617.687 677.687 506.949 170.738 525.536 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.943.000 541.000 327.513 527.513 394.638 132.875 396.558 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 34.000 10.000 11.671 11.671 8.729 2942 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 567.000 161.000 131.203 131.203 98.121 33.082 98.598 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 21.000 6.000 7300 7.300 SA461 1.839 5.487 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 16117 20 TITLUL UI BUNURI SI SERVICII 2.463.610 1077.60 478.380 464.179 406.221 57.958 320.840 20 0 Bunuri si servicii 735.500 294.500 167.721 63.630 163.028 602 128.942 20 01 01| Fumituri de birou 5.000 3.000 20 01 02| Materiale pentru curatenie 14.000 4.500 1425 1425 1423 1443 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 147.000 72.500 41.019 41.019 41.019 41.019

Pag. 17 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-ț ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Sala anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toi graf Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit <fective Ia finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 7=5-6 8 20 01 04| Apa, canal si salubritate 16.000 4.000 3488 3.488 2.886 602 2875 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 80.000 55.000 28.800 25.000 25.000 5231 20 01 06| Piese de schimb 20.000 10.000 159 159 159 215 : 20 01 08| Posta, telecomunicatii. - pa - * internet 108.500 29.500 22.309 22.309 22.309 21.549 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 90.000 50.000 28.736 28.736 28.736 36.197 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 255.000 65.000 41.785 41.494 41.494 20413 20 02 Reparatii curente 90.000 50.000 3.905 3.905 3.905 3.505 20 03 Hrana 24.000 10.000 1.750 20 03 01| Hrana pentru oameni 24.000 10.000 1750 20 04 Medicamente si materiale sanitare 15.000, 5.000 20 04 02| Materiale sanitare 15.000 5.000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 510.000 125.000 38.245 55.845 55.845 2384 20 05 01| Uniforme si echipament 310.000 85.000 31.943 31.943 31943 20 05 30| Alte obiecte de inventar 200.000 40.000 26.502 23.902 23.902 2384 20 06 Deplasari, detasari, transferari 94.800 73.500 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 81.800 11.800 20 06 02| Deplasan in strainatate 13.000 2.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 25.000 2.000 16 20 13 Pregatire profesionala 75.000 20 14 Protectia muncii 15.000 5.000 20 15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.000 10.000

Pag. 18 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-ț ra- | pa / | ti- | Denumire indicator angajament anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at : aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de plat efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s 6 1=5-6 s 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit pu dispozitiilor legale E 20.000 10.000 Îi 5.050 = 4,150 41750 20 30 Alte cheltuieli 839.310) 437310 241.709 236.049 178.693 57.356 180.843 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 37.000 15.000 5.741 3741 5741 5741 20 30 04| Chirii 600.000) 300.000 171.823 171.823 114.467 57356 171.823 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 202310 122.310 64.145 58.485 58.485 3279 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 200.000 200.000 211347 59 02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 200.000 200.000 7” CHELTUIELI DE CAPITAL 73.280 6.500 4.005 4.005 4.005 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 73.280 6.500 4.005 4.005 4.005 42.464 7 ol Active fixe 73.280 6.500 4.005 4.005 4.005 42.464 71 01 01) Constructii " 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 47.880, 28.772 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 11.666 TI 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 25.400 6.500 4.005 4.005 4.005 1.165 6500 02 Partea l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 250.840.250| 90.522.560 75.593.403 15.593.403 57.715.589 17.877.814 57.270.229 6502 INVATAMANT 148.710.690 53.037.190 48.731.426 48.731.426 35.286.80t 13.444.623 39.189.812 01 CHELTUIELI CURENTE 147.017.100 52.631.190 48.547.896 48.547.896 35.103.271 13.444.625 39.157.020 10 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 106.032.000 26.027.000 24.972.800 24.972.800 24.972.800 26.863.495 10 OI Cheltuieli salariale in bani 79.076.920 20.592.750 19.565.501 19.565.501 19.565.501 20.999.104

Pag. 19 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- țAr-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | ra- | pa / ned Denumire indicator Sala anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf[ Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 10 01 01| Salarii de baza 53.495.330 17.284.920 16.260.765 16.260.765 16.260.765 16.947.690 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 1.513.450: 125.360 125.221 125.221 125.221 130.652 10 Oi 06| Alte sporuri 2.292.760 366.170 365.839 365.839 365.839 394.450 i 10 01. 07| Ore suplimentare ES: 1.100 1.1001 * 1092] tă 1.092 :. 1.092 în 10 Ol 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 756.740 121.870 121.768 121.768 121.768 132515 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 2.288.620 899.720 897.292 597.292 397292 960.448 10 01 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 410 3.100 3.076 3.076 3.076 4.158 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 18.728.480 1.790.510 1.790.448 1790448 1.790.448 2.429.191 10 02 Cheltuieli salariale in natura 4.200 1.030 10 02 04| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 200 1.030 10 03 Contributii 26.950.880 5.433.220 3.407.299 5.407.299 3.407.299 5.864.391 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 20.385.600 4.050.710 4.050.684 4.050.684. 4.050.684 4.416.817 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 487.290 106.0 97.069 97.069 97.069 103.997 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.096.440 1.016.370 1.016.150 1.016.150 1.016.150 1095313 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 146.820 39.565 39.565 39.565 42534 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 834.730 218.220 203.831 203.831 203.831 205.730 20 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 36.803.800 25.230.320 22.910.565 22.910.565 9.465.940 13.444.625 11.583.900 20 01 Bunuri si servicii 20.444.230) 17.120.140 17.110.039 17.110.039 7.445.720 9.664.319 10.337.656 20 01 Ol | Fumituri de birou 93.580 163.700 163.623 163.623 118.088 45.535 85.345 20 01 02| Materiale pentru curatenie 201.000 72.900 72.868 12.868. 56.694 16.174 44715

Pag. 20 - lei- Capi-| Sub-| Pa- (Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa / | fi- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plai legale Cheltuieli toi |graf| Titlu col | at 2 aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 13.016.600 13.103.000 13.102.918 13.102.918 4.867.398 8.235.520 8.395.926 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.496.260 1.710.000 1.709.451 1.709.451 1.003.178 706.273 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 113.610 73.030 70.239 70.239 70.239 01 06. Piese de schimb n 65.000 6,320 2.445 2445 2445 487 20 01 07| Transport 23.000 5.690 3.538 3.538 3.538 4524 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 888.580 212.500 212.412 212412 148.301 64111 135.524 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.174.800 116.500 116.496 116.496 104.232 12.264 56.308 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.371.300 1.656.500 1.656.049 1.656.049 1.071.607 584.442 195.042 20 02 Reparatii curente 10.108.110 3.231.690 1.309.102 1.309.102 1.231.602 71.500 142.673 20 04 Medicamente si materiale sanitare 3.000 1.210 616 616 616 616 20 04 01| Medicamente 2.500 1.080 616 616 616 616 20 04 02| Materiale sanitare 300 130 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.430.900 184.180 160.747 160.747 148.661 12.086 20 05 01| Uniforme si echipament 50.000 21.500 20 05 03| Lenjerie si aceesorii de pat 196.008 13.000 11.880 11.880 11.880 20 05 30| Alte obiecte de inventar 1.184.900 149.680 148.867 148.867 136781 12.086 20 0 Deplasari, detasari, transferari 26 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 26 20 08 Materiale de laborator 2.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 10.970 1.800 1.673 1673 1.673 1673 20 13 Pregatire profesionala 20.000 20 14 Protectia muncii 305.350 83.810 81.326 81326 80.426 200 35.941

Pag. 21 - lei= Capi-| Sub- Gra- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente pa/ | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli Titiu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 7=53-6 8 20 30 Alte cheltuieli 4479240 4.607.490 4.247.062 4.247.062 551.242 3.689.820 465315 20 30 03| Prime de asigurare non- 97.079 20 30 04| Chiri 2.883.430 4.059.000 4.058.376 4.058.376 368.556 3.689.820 217.251 20 30 30|. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii RE , -. 1.595.810: 548.490 îs: 1 188.686 185.656 150555 56 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.109.000 680.790 466.277 466.277 466.277 325.990 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.079.000 650.790 466.277 466.277 466.277 525.990 56 02 01 Finantarea nationala*) 151.790| 101.790 30.654 30.654 30.654 25.041 56 02 02| Fimantarea externa nerambursabila 883.010 527.000 429.934 429.934 429.934 490.953 56 02 03 | Chletuieti necligibile*) 44.200 22.000 5.689 5.689 5.689 9.596 56 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 30.000 30.000 56 07 01| Finantarea nationala*) 8.000 8.000 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 22.000 22.000 57 TITLUL VIN ASISTENȚA SOCIALA 1.072.300 343.080 109.396 109.396 109.396 96.769 57 02 Ajutoare sociale 1.072.300 343.080 109.396 109.39 109.396 96.769 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 740.000: 149.000 12.069 12.069 12.069 200 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 332 301 194.080 97.327 97.327 97.327 96.569 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 2.000.000 350.000 33.858 88.858 88.858 36.866 59 01 Burse 2:000.000 350.000 88.858 88.858 88.858 86.866 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.693.590 386.000 184.801 184.801 184.801 32.792 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.693.590 386.000 184.801 184.801 184.801 32.792 71 OI Active fixe 1.693.590 386.000 184.801 184.801 184.801 32792 71 Ol 01| Constructii 1.693.590 386.000 184.801 184.801 184801 152 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de

Pag. 22 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- an Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col) at > aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 transport 14616 7) 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 16.008 71 01 30| Alt actițe fixe t (inclusiv reparatii capitale) 1416 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -1271 -127) -L271 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT - -1.271 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 127 1.271 -1.271 S5 01 01| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul cureni (SF) -1.271 6602 SANATATE 12.009.810) 4.181.220 3.180.598 3.180.598 2975370 205.228 1.880.190 01 CHELTUIELI CURENTE 11.401.580 3.877.480 3.144.660 3.144.660 2.939.432 205.228 1.880.190 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.550.000 1.031.000 963.100 963.100 963.100 960.201 10 Ol Cheltuieli salariale în bani 2.743.000; 800.000 733.370 133.370 753.57 153.37 10 01 01| Salarii de baza 2.743.000 800.000 753.370 7533% 153.370 75337 10 03 Contributii 807.000 231.000 209.730 209.730 209.730 206.831 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 575.000 165.000 157.002 157.002 157.002 137.002 10 03 02 util de asigurari de somaj 14.000 4.000 3.654 3.654 3.654 3.654 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 159.000 45.000 39.175 39.175 39.175 39.175 10 03 04| Contributii de asigurari pentru

Pag. 23 - Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Piati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective 1a finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 & 7=5-6 8 accidente de munca si boli profesionale 8.000 2.000 1.615 1615 1615 1615 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 15.000 8.284 8.284 8.284. 5.383 20 TIFLUL: | BUNURI SI SERVICII : 1.885.200 1.483.560 1.483. 11278 It 205.228 918.824 20 02 Reparatii curente 2.342.000 1.820.000 1.462.147 1.462.147 1.256.919 203.228 897411 20 04 Medicamente si materiale sanitare 1.010 30.800 20 04 01| Medicamente 61.200 15.300 20 04 02| Materiale sanitare 49.810 15.500 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 15.720 20 05 01| Uniformesi echipament 15.720 20 13 Pregatire profesionala 32.400 12.400 20 30 Alte cheltuichi 32.000 22.000 2413 21413 21483 21413 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 32.000 22.000 2413 21413 21413 21413 31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.318.450: 961.280 698.000 698.000| 698.000. 1.165 5i ol Transferuri curente 238.000. 238.000 5I 01 46| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuiefilor curente din domeniul sanatatii 238.000: 238.000 51 02 Transferuri de capital 5.080.450 723.280 698.000 698.000 698.000 1.165 5) 02 28, Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuiclilor de capital din domeniul sanatatii 5.080.450 723.280 698.000 698.000: 698.000 1 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 608.230 303.740 35.938 35.938 35.938 7” TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 608.230 303.740 35.938 35.938 35.938 N 0 Active fixe 608.230 303.740 35.938 35.938 35.938

Pag. 24 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Tiflu| col | at > aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective > la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 7=5-6 8 71 Ol 01| Constructii 60.540 60.540 71 01 03| Mobilicr, aparatura birotica si alte active corporale 200.000 200.000 71 Ol 30| Alteactike fixe nt A șa E (inclusiv reparatii capitale) 347.690 43.200 35.938 35.938 35.938 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 55.163.590| 20.863.160 13.034.297 13.034.297 11.813.500 1.220.797 9.311.362 01 CHELTUIELI CURENTE 45.629.060 16.143.250 11.566.449 11.566.449 10.531.162 1.035.287 9.120.058 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.626.000 3.010.280 2.877.421 2877421 2.877.421 2929210 10 Oi Cheltuieli salariale în bani 7.791.480 2.346.756 2.346.756 2.346.756 2.390.302 10 01 01| Salarii de baza 5.214.920 1.541.650 1.654.957 1.654.957 1.654.957 1.541.529 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 492.109 134.300 131.832 131.832 131.832 132.611 10 01 06| Alte sporuri 222.800 61.200 61.050 61.050 61.050 60.151 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 82.000 24.000 18.971 18.971 18.971 18.972 10 Ol 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.210.500 384.300 351811 35181 351.811 391.619 10 01 13) indemnizatii de delegare 40.000 25.000 15.888 15.888 15.888 15.875 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 260.000 70.000 65.042 65.042 65.042 65.042 10 Ol 30| Alte drepturi salariale in bani 269.360 204.300 47.205 47.205 47.203 164.503 10 03 Contributii 1.834.520 565.530 530.665 530.665 530.665 538.908 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.398.340 432.060 407.610 407.610 407.610 109.845 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 31.320 9.830 8722 8.722 8.722 8.763 10 03 03, Contributii de asigurari sociale de sanatate 331.520 102.130 97.613 97.613 97.613 98.127 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 18.540. 6010 5.286 5.286 5.286 5337

Pag. 25 -lei- Capi-l Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-ț ra- | pa / | îi- | ne4 Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |praf| Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=3-6 8 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 100 100 6 86 56 s6 10 03 06 Contributii pentru concedii si îndenmizătii 15.400 11.348 11.348 1348) E 16,750 20 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 30.733.270 9.478.070 7417491 7411491 6.382.204 1.035.287 6.158.665 20 01 Bunuri si servicii 1.935.820! 739.450 715.095 715.095 681.920 33.175 625.593 20 01 01| Fumituri de birou 50.920 10.930 10.875 10.879 10.879 9151 20 01 02| Materiale pentru curatenie 30.000 1.750 6.835 6.835 6.835 4276 20 Ol 03| incalzit, iluminat si forta motrica 444.840 234.610 230.872 230.872 230.872 213.807 20 01 04| Apa, canal si salubritate 36.120 10.630 9.652 9.652 9.652 5.263 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 72.340 25.830 175 19.735 19.735 16.753 20 01 06| Piese de schimb 19.200 1,520 1312 1,512 1312 2.884 20 01 07| Transport 10.000 480 480 480 480 480 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 148.700 37.300 37.046 37.046 37.046 34.969 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 538.000 206.500 206.008 206.008 206.008 155.445 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 585.700 203.700 192.076 192.076 158.901 33.175 179.565 20 02 Reparatii curente 185.000 79710 79.737 79.131 79.737 50.787 20 03 Hrana 455.820 202.920 61.749 61.749 61.749 534.219 20 03 02| Hrana pentru animala 435.820 202.920 61.749 61.749 61.749 54.219 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 559.080 329.080 327.375 327.375 313.062 14313 20 05 01| Uniforme si echipament 19.080 19.080 19.073 19.073 19.073 20 05 30| Alte obiecte de inventar 540.000 310.000 308.302 308.302 293.989 14313 20 06 Deplasari, detasari, transferari 225.000 83.010 82.312 82312 82312 84349

Pag. 26 -lei- Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tot | capi: ra-| pa/ | t- | Denumire indicator angajament anuale n Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 175.000: 38.000 57,305 57305 57.305 50.962 20 06 02| Deplasari în strainatate 50.000 25.019 25.007 25.007 25.007 33.387 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare i ţi a, 10.000 1.500 mn 1472 = | 1472 142 20 13 Pregatire profesionala 6.000 20 14 Protectia muncii 21.800 8.000 7.346 1346 7346 5.044 20 30 Alte cheltuieli 27334750 8.034.400 6.142.405 6.142.405 5.154.606 987.799 5.338.573 20 30 01| Reclama si publicitate 11.000 5.500 5.468 3.468 5.468 4578 20 30 04| Chirii 102.000 32500 32181 32.181 52.181 45.881 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 27.221.750 7.976.400 6.084.756 6.084.156 5.096.957 987.799 5284 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.269.790 3.654.900 1.271.537 1.271.537 1.271.537 32.183 36 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 5.144.790 3.623.650 1.266.133 1.266.133 1.266.133 27994 56 Ol 01| Finantarea nationala* 3.039.330 2.313.700 252 252 252 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 2.095.940 1.309.950 1.265.881 1.265.881 1.265.881 27994 56 Oi 03 | Cheltuieli neetigibilo*) 9.520 56 135 Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 125.000 31.250 5.404 5404 5.404 189 56 15 Ol | Finantare nationala 70.160 17.540 1,295 295 1295 1.295 56 15 02| Finantarea externa ncrambursabila 54.840 13710 4.109 4109 4.109 EI 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.534.530 4.719.910 1.467.865 1.467.865 1.282.355 185.510 191.304 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 9.534.530 4.719.910 1.467.865 1.467.865 1.282.355 185.510 191.304 7 oi Active fixe 9.534.530 4.719.910 1.467.865 1.467.865 1.282.355 185.510 191.304 71 01 01| Constructii 2.340.080 4.402.190 1.315.503 1.315.503 1.129.993 185 510 49.289

Pag. 27 - lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tot | capi-| ra-| pa/ | ti- | Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toi |graf Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective Ja finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 104.382 71 0! 03| Mobilicr, aparatura birotica si alte active corporale 967.000 177.000 50.000 50.000 16.259 7) 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 221.450 140.720 102.362 102.362) 102.362 21374 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 17 -17 7 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANA PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 47 -17 -H7 85 01 Plati cfeciuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 37 -17 85 01 01 |Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -17 -17 -î7 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 34.956.160 12.460.990 10.647.082 10.647.082 7.639.918 3.007.164 6.888.865 ol CHELTUIELI CURENTE 34.782.740 12.330.960 10.657.214 10.657.214 1.650.030 3.007.164 6.826.752 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 12.372.000 3.682.300 4.287.646 4.287.646 3.304.303 983.343 3.229.528 10 01 Cheltuieli salariale in bani 9.784.020 2.860.590 3.361.085 3.361.085 2.587.170 773.915 2.530.696 10 Ol 01| Salarii de baza 4.293.440 1.298.580 1.550.873 1.550.873 1.215.475 335.398 1194014 10 01 02| Salarii de merit 450.000 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 131.080: 34.370 40.717 40.717 33.822 6.895 34.884 10 01 06| Alte sporuri 224.700 63.940 58.584 58.584 43457 15.427 47.245 10 Ol 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5.000 1.000 1.000 1.008 1.000 10 Ol 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 4.479.000 1.359.000 1.646.145 1.646.145 1.236.029 410.116 1.230.167

Pag. 28 - lei- Capi- Pa- |Gru- Ali Credite bugetare Angajamente ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente | Angajamente Plati lezale Cheltuieli Titlu at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective = la finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 13 | Indernizatii de delegare 11.000 3.000 30| Alte drepturi salariale in bani 189.800 98.700 63.766 63.766 51.687 6.079 24.386 Contributii 2.587.980 821.710 926.561 926.561 717.133 209.428 698.832 ''01| Contribuţii de asigurari sociale de - : : stat 1.940.830 607.020 899.825 699.825 540.201 159.624 529.221 02| Contributii de asigurari de somaj 49910 17.700 15.867 15.867 12.166 3701 12.148 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 491.590 158.220 176.743 176.743 136.499 40.244 131.608 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 222%) 8.240 5.564 5,564 4313 1251 4223 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 83.380 30.530 28.562 28.562 23.954 4.608 21.630 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41785 410| 1.994.040 1.225.063 1.225.063 1.220.334 4729 921.211 Bunuri si servicii 2.297.120 $17.340 535.830 535.830 531.338 4492 513.298 01| Furnituri de birou 134.000 39.110 4.888 4.588 41858 7.183 02| Materiale pentru curatenie 176.500 19.380 4.584 4.584 4.584 3.693 03 | incalzit, iluminat si forta motrica 235.250 134300 111.954 111.954 2.546 89.960 04| Apa, canal si salubritate 111.850; 43.020 34.460 34.460, ns 32.471 05, Carburanti si lubrifianti 102.400 64.560 18.426 18426 23.707 06| Piese de schimb 101.000 30.250 2273 227 2213 2323 07| Transport 123.650: 25.180 25.172 25172 25.172 23.172 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 243.790 80.210 14.689 44.689 44.689 42780 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 118.850| 46.220 5.435 543 5435 5.489 30| Alte bunuri si servicii pentru

Pag. 29 - lei- Capi-| Sub-| Pa- | Gru- | Ar-| Ali: Credite bugetare Angajamente capi-j ra- ti- | ne- Denumire indicator ment anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli graf Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective 7 la finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 4 5 6 '7=5-6 intretinere si functionare 949.830 344.110 283.949 283.949 82718 121 280.520 2 Reparatii curente 322.000. 68.200 2.050 2.050 2.062 03 Hrana 1.213.310 717.180 544.168 544.168 5: 237 348.894 Ol] Hraha-pehtru:oameni n 717.180 544,168 544.168 5 1 i 37 348.894 04 Medicamente si materiale sanitare 96.010 39.940 5.982 5.982: 9.650 04 01| Medicamente 71.860 31.090 5,982 5.982 8.103 04 02| Materiale sanitare 11.420 5.720 1.052 04 04| Dezinfectanti 12.730 3.130 495 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 105.600| 63.060 15.178 15.178 13.751 05 01| Uniforme si echipament 9.100 4.000 349 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 10.000 10.000 05 30| Alte obiecte de inventar 49.060 15.178 15.178 13.202 06 Deplasari, detasari, iransferari 55.500 15.150 300 800 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 37.500 11.150 800 800 06 02| Deplasari in strainatate 18.000| 4.000 1 Carti, publicatii si materiale documentare 22.000 6.000 484 484 2.360 12 Consultanta si expertiza 42.000 3.000 1.400 1.400 1.400 13 Pregatire profesionala 106.000 40.000 14 Protectia muncii 43.120 12.560 2.108 2.109 2.109 30 Alte cheltuieli 482.750 211.610 117.062 117.062 117.062 27.687 30 01| Reclama si publicitate 2.000 2.000 30 03| Prime de asigurare non-viata 58.580 30.740 8412 8412 12.860 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 422.170 175.870 108.650 108.650 108.650 14.827 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.330.330 760.920 91.986 91.986, 91.986 91.986

Pag. 30 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar- Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulafe perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s Si 01 1.330.330 760.920 91.986 91.986 91.986 91.986 51 01 39| Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenita'medico-sociăle; ==: 1.330.330 11760920 91.986 91.986 SAE 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.369.000 875.700 34.714 34714 34.714 36.584 55 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.369.000 875.100 34.714 34.714 34.714 36.584 56 02 Ol | Finantarea nationala*) 736.000 686.300 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 633.000 189.400 34.714 34714 34.714 36.584 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 14.926.000 5.018.000 5.017.805 5.017.805 2998713 2.019.092 2.547.443 57 02 Ajutoare sociale 14.926.000 5.018.000 5.017.805 5.017.805 2.998.713 2.019.092 2547443 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 14.926.009; 5.018.000 5.017.805 5.017.805 2.998.713 2.019.092 2.547 443 n CHELTUIELI DE CAPITAL 173,420 130.030 8.635 3.635 8.635 62113 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 173.420) 130.030 8.635 8.635 5.635 62.133 71 ai Active fixe 173.420. 130.030 8.635 8.635 8.635 62.113 71 01 01| Constructii 18236 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 79.200 55.900 20.491 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 17.560 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 94.220 74.130 8.635 3.635 8.635 5826 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ST RECUPERATE IN ANUL CURENT -18.767 -18.767 -18.767 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE ÎN ANII

Pag. 31 = lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- al Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ne+ Denumire indicator anenjament anuale Angajamente Angajamente plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu| col] at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective = la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -18.767 -18.767 -18.767 85 0 Piati efectuate in anii precedenti si , recuperate în anulgirent a -18.767 -18:767 -18.767 ECE 85 01 01| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul cureni (SF) -18.767 -18.767 -18.767 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 217.884.520 15.544.610 68.851.130 62.855.529 5.995.601 60.381.341 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 118.901.980 23.622.380 16.930.952 16.930.952 13.059.038 3871914 9.694.837 ol CHELTUIELI CURENTE 75.698.130) 12.742.830 8.178.190 8.178.190 6.529.783 1.648.407 6.759.679 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 23.063.780 9.503.900 8.121.875 5.121.875 6.473.468 1.648.407 6.756.906 20 01 Bunuri si servicii 9.614.400 4.201.900 2.869.064 2.869.064. 2.869.064 3.649.253 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9.614.400 4.201.900 2.869.064 2.869.064 2.869.064 3.649.253 20 03 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.000 2.000 1.624 1.624 1.624 24 20 05 30| Alte obiecte de inventar 2.000 2.000 1624 1.624 1.624 24 20 30 Alte cheltuieli 13.447.380 5.300.000 5.251.187 5.251.187 3.602.780 1.648.407 3.107.629 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 13.447.380 5.300.000 5.251.187 5.251.187 3.602.780 1.648.407 3.107.629 53 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 17510 17510 55 Oi A. Transferuri inteme 17.510 17.510 55 01 18| Alte transferuri curente interne 17510 17510 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 52.616.840 3.221.420 56.315 36.315 2773 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 52.616.840 3.221.420 56.315 56.315 56315 273

Pag. 32 - lei- 5 Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toţ | capi-ț ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toi |graf| Titlu] col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-8 3 56 01 01 Finantarea nationala*) 29.215.040 1.911.620 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 17.566.800 1.217.510 55.968 55.968 53.968 2713 56 01 03| Cheltuieli necligibile*) 5.835.000 92.290 347 347 347 7 CHELTUIELI DE CAPITAL pi E 26.496.680). 71.279.550 6.6898 E - 6.681.988 4458481 2.223.567 2.935.158 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 26.496.680 7.279.550 6.681.988 6.681.988 4.458.481 2.223.507 2935.158 71 OI Active fixe 26.496.680 1.219.550 6.681.988 6.681.988 4.458.481 2.223.507 2.935.158 71 01 01, Constructii 23.445.800 5.493.230 5.154.359 5.154.359 3.687.667 1.466.692 40.836 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 31.971 7) 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 3.050.880 1.786.320 1.527.629 1.527.629 TOBA 756.815 2.862.351 7 OPERATIUNI FINANCIARE 16.707.170 3.600.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 16.707.170 3.600.000 2.100.008 2.100.000 2.100.000 8i Ol Rambursari de credite externe 5.979.020 SI 01 05| Rambursari de credite aferente datorici publice externe locale 5.979.020 st 02 Rambursari de credite interne 10.728.150 3.600.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 81 02 01| Rambursari de credite interne garantate 1.500.000 1.500.000 81 02 05| Rambursari de credite aferente datorici publice interne locale 9.228.150 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -29.226 -29.226 -29.226 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -29226 -29-226 -29.226 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si

Pag. 33 - lei Capi-| Sub-| Pa- (Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to! | capi ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente plati legale Cheltuieli toi |graf| Titlu | col | at _ aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective O la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 recuperate in anul curent 29.226 -29.226 29.226 5 01 02| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SD) -29.226 -29.226 7402 PROTECTIA MEDIULUI 540) 51.922.230 51.920.178 1 2.123.687) 50.686.504 01 CHELTUIELI CURENTE 55.115.810 8.055.500 8.053.453 5.929.766 2.123.687 6.804.291 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.962.880 8.055.500 8.053.453 3.053.453 5.925.766 2.123.687 6.804.291 20 01 Bunuri si servicii 8.999.880 6.197.500 6.197.224 6.197.224 4.073.537 2.123.687 5.295.608 20 01 04| Apa, canal si salubritate 3.999.880 6.197.500 6.197.224 6.197.224 4.073.537 2.123.687 5.295.608 20 3 Alte cheltuieli 6.963.000: 1.838.000 1.856.229 1.856.229 1.856.229 1.508.683 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.963.000 1.858.000 1.856.229 1.856.229 1.856.229 1.508.683 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39.152.930 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 39.152.930 56 03 01| Finantarea nationala* 5.872.940 56 03 02| Finantarea externa nerambursabila 33.279.990 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 43.866.730 43.866.730 43.866.725 43.866.125 43.866.725 43.882.213 n" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 43.866.730 43.866.730 43.866.725 43.866.725 43.866.725 43.882.213 7 a Active fixe 43.866.730 43.866.730 43.866.725 43.866.725 43.866.725 43.882.213 71 Ol 01| Constructii 43.866.730 43.866.730 43.866.725 43.866.725 43.866.725 43.866.725 71 Ol 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 15.488 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 249.401.530 112.754.630 87.887.792 87.887.792 62.303.967 25.583.825 60.025.200 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 147.225.330 60.731.960 39.902.575 39.902.575 2.338.591 7.563.984 25.321.253 01 CHELTUIELI CURENTE 145.116.490 59.558.030 39.528.805 39.528.805 31.977.291 1551514 25.308.807 40 TITLUL IV SUBVENTII 30.000.000 29.252.000 29.251.514 29.251.514 21.700.000 7,551.514 25.308.787

Pag. 34 -lei- Capi-| Sub-l Pa- |Gru- | Ar-| Alf Credite bugetare Angajamente toi | capi-l ra-| pa / | ti- | Denumire indicator MITA anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol Titlu | col | at aja aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7-5-6 3 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 30.000.000 29.252.000 29.251.514 29.251.514 21.700.000 7551.54 25.308.787 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXȚERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15.116.490 30.306.030 10.277.291 10.277.291 10.277.291 20 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 115.116.490 30.306.030 10.277.291 10.277.291 10.277.291 20 56 03 Ol | Finantarea nationala*) 52.717.530 12.237.200 6.408.454 6.408.454 6.408.454 56 03 02| Finantarea externa nerambursabila 55.260.350 10.930.220 3.814.023 3.814.025 3.814.025 56 03 03 | Cheltuieli neeligibile*) 7.138.610 7.138.610 54812 54.812 54.812 20 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.108.840 1.173.830 373.770 33.170 361.300 12470 12446 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.108.840 1.173.930 373.770 337% 361.300 12470 12.446 "7 ol Active fixe 2.108.840 1.173.930 373.770 373.770 361.300 12470 12446 71 0 01| Constructii 2.065.360 1.130.450 373.770 3732770 361.300 12470 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 43.480 43.480 12.446 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 45 000| 45.000 11.658 11.658 11.658 1 01 CHELTUIELI CURENTE 45.000 45.000 11.658 11.658 11.658 1 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 36.000 36.000 11.897 1.897 11.897 10 01 Cheltuieli salariate in bani 33.200) 33.200 9.299 9.299 9.299 10 Ol 01| Salarii de baza 33.200, 33.200 9.299 5.299 9.299 10 03 Contributii 2.800 2.800 2.598 2.598 2,598 10 03 01| Contmbutii de asigurari sociale de stat 2.000 2.000 1934 1934 1.934 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 100 100 70 70 10 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de

Pag. 35 - lei= Capi- Ar-| AH Credite bugetare Angajamente ti- | ned Denumire indicator Credite de amrale Angajamente Angajamente Plati tegate Chcituieli cal | at aprabate trimestriale bugetare legale efectuate de platit ofective la finele cumulate perioadei de raportare B 2 3 4 5 s 7=5-6 8 sanatate 500 300 484 484 184 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 100 100 31 31 31 03 06| Contributii pentru concedii si ; EL RA : indemnizatii 100 100 7 7 TITLUL îi BUNURI SI SERVICII 9.000 9.000 -239 -239 -239 1 01 Bunuri si servicii 9.000 9.000 -239 -239 -239 1 01 06| Piese de schimb 5.000 9.000 -239 -239 -239 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare TRANSPORTURI 102.131. 200 51.977.670 47.973.559 41.973.559 29.953.718 18.019.843 34.703.946 CHELTUIELI CURENTE 86.401.490 45.121.880 42.303.116 42.303.116 24.767.945 17.535.171 32.402.385 TITLUL îi BUNURI SI SERVICII 34.617.790 17.735.000 17.693.269 17.693.269. 12.986.373 4.106.896 10.890.821 02 Reparatii curente 34576.79) 17.694.000 17.693.269 17.693.269 12.986.573 4.706.896 10.890.821 30 Alte cheltuieli 41.000 41.000 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 41.000 41.000 TITLUL IV SUBVENTII 24.000.000; 24.000.000 23.485.607 23.485.607 11.100.060 12.385.607 21.511.564 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tanif 24.000.000 24.000.000 23.485.607 23.485.607 13.100.000 12.385.607 21.511.564 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 27.783.700 3.386.880 1.124.240 1.124.240 681.572 442.668 oi rograme din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 27.183.700 3.386.580 1.124.240 1.124.240 681.572 442.668 01 Ol | Finantarea nationala*) 13.199.540 1.845.750 01 02| Finantarea externa nerambursabila 12.859.280 1.123.000 1.122.589 1.122.589 679.921 442.668

Pa: £. 36 - lei- pi-, Sub- Pa-|Gru- | Ar-| Ali: Credite bugetare Angajamente Dr.Îng Gheo Ec.Smarand: tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator aja ment anuale Angajamonte | Angajamente Plati togale Cheltuieli tol [graf] Titlu col | at PE aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective la fincle cumulafe perioadei de raportare A B 1 2 3 5 6 T=5-6 8 | 56 01 03| Cheltuie 1.724.880 130 1,651 1.651 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.729 6.855.790 5.822.813 5.822.813 5.338.143 484.670 2301561 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 15.729.710 6.855.790 5.822.813 5.822.813 5.338.143 484.670 2.301.561 717 01 Active CE: 15729. 710 6855790| aţi 484.670 “55561 71 0) OI] Constructii 4.993.220 2.036.330 1.646.039 1.646.039 1.161.369 484.670 71 OI 02| Masini, echipamente si mijlouce de transport 9.420.970 4.025.170 64.860 3.864.860 3.564.860 711 01 03 er, aparatura birolica si alte active corpoi 100.000: 100.000 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.215.520 694.290 194 311914 914 2.301.561 84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -152.37%) -152.370 -152.370 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANI) PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -152.370 -152.370 -152.370 85 01 anii precedenti recuperate in anul curent -152.370 -152.370 -152.370 RS 0! Of] Plati efectuate in anii precedenti si -152.370 -152.37% -152.370 Primar ( Director Econgmic Șef Serviciu Buget

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31032012 Pag. 1 - ei Capi-| Sub-] Pa |[Gru- | Ar-| AR Credite bugetare Angajamente ] tol |eapie| ra-] pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de unic Angajamente | Anpgajamente Plati Iegale Cheltuieli tol Titu| col | at angalament aprobate trimestriale bugetare legate ofcctuate de platit cfective Ha finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 i LL 5002 TOTAL CHELTUIELI 452313.290| 194.895.020 180.915.775 180.460.769 13.271.609 50.189.160 142.773.702 01 CHELTUIELI CURENTE 434.147. 550 190.802.200 1785.589.198 178.134.192 127.945.032 50.189.160 142.773.702 + - TITLUL: IICHELTUIELI DE PERSONAL : 1. 43.549.150 44.590.371 44,590.302 41.138.297 3.452.005 42.998.739 10 91 Cheltuieli salariale in bani 126.704.710| 287.550 35.070.717 35.070.648 32.362.608 2.708.040 33.741.167 10 Of OH] Salarii de baza 91.889.460 28.147.520 28.907.886 28.907.886 26.733.447 2.174.439 21.197.541 10 01 02| Salarii de merit 430.000 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 2.241.660 321.030 315.051 313.051 308.156 6.895 323.381 10 01 06| Alte sporuri 3.316.260, 693.900 682.540 682.540 607.893 74647 677422 10 01 07| Ore suplimentare 1,100 HO 1.092 1.092 092 10 01 10| Fond pentru postu ocupate prin cumul 843.740) 146.870 141.739 141.739 141.739 151.487 10 Ol 11| Fondaferent platii cu ora 2.288.620 899.720 897.292 897.292, 897.292 960.448 10 Of 12| indemnizatii platite unar persoane din afara unitatii 6.124.230) 1.869.900 2.141.477 214.477 1.696.497 444.980 1.731.669 10 01 13) Indemnizatii de delegare 102.000 44.000 17.179 17.10 16.110 1.000 16.097 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 260.040 70.000 65.042 65.042 65.042 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 19.187.640 2.093.510 1.901.419 1.901.419 1.895,34) 6079 2.618.080 10 02 Cheltuieli salariale in natura 4.200, 1030 10 02 04| Locuinta de serviciu folosiia de salariat si familia sa 4.200 1.030 10 03 Contributii 40.102.090 9.260.570 9.519.654 9.519.654 8.775.689 743.965 9.257.572 10 03 01| Contributii de asigurari saciale de stat 30.242.200; 6.898.030 7.158.644 7.138.644. 6.605.171 553.473 6.959.677 10 03 02| Contibutii de asigurari de somaj 713.670 176.140 168.520 168.520 155.653 12.867 162.548 10 03 03) Contributii de asigurari sociate de sanatate 7.701.250 1.776.140 1.792.761 1.792.761 1.651.554 141.207 1.725.579

Pag. 2 - lei- Capi- Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toi | capi-| ra- | pa/ | fi- | ned Denumire indicator anuale Angajamente | Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf|Titlu | col| at E aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 7=5-6 8 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 246.990 73.130 68.843 68.843 63.866 4377 66.756 10 03 05| Primc de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 23,550) 5.8BO + 5.866 5.866 : 3.853 at 13 6036 10 03 06) Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.174.430 331.250 325.020 325.020 293.592 31.428 336.976 20 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 172.375.530 80.276.240 12.019.609 71.691.692 46.910.967 24.780.725 46.315.431 20 01 Bunuri si servicii 58.515.910 32.158.750 30.189.735 30.003.070 16.835.602 13.167.468 21.528.976 20 01 01| Furituri de birou 476.030 22370 223.020 223.013 158.680 64.333 152.488 20 01 02| Materiale pentru curatenie 544.920 132.030 115.632 115.629 98.333 17.29% 83.076 20 01 03| încalzit, luminat si forta motrica 14.771.380 13.844.910 13.760.263 13.709.014 5.461.721 8.247.293 8.929.635 20 01 04, Apa, canal si salubritate 11.776.110 7.996.650 1.979.775 7.972.883 5.140.318 2832565 6.137.078 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 443.350 238.420 156.180 152.150 152.150 82.383 20 01 06| Piese de schimb 414.200 117.090 49.989 40.053 34.236 5.817 39.760 20 01 07| Transport 156.650 31.350 29.190 29.190 29.190 30.176 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.255.570 623.110 372.373 516.471 451.578 64.899 403.128 20 01 09| Maieriale si prestari de servicii cu caracter functional 1.921.650 419.220 356.675 356.675 34441 12.264 253.439 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 25.756.050 8.483.000 6.946.638 6.887.986 964.985 1.923.001 5417813 20 02 Reparatii curente 49.943.900 23.613.600 21.104.733 21.075.333 15.922.525 5.152.808 12.750.528 20 03 Hrana 1.693.130 930.100 607.667 605.917 605.650 237 403.113 20 03 01| Hrana pentru oameni 1.237.310 727.180 545.918 544,168 543.931 237 348.894 20 03 02| Hrana pentru animale 455.820 202.920 61.749 61.749 54219 20 04 Medicamente si materiale sanitare 249.870 101.800 23.873 23.871 2 10.266

Pag 3 - lei Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali: Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra- | pa / | fi- | ne4 Denumire indicator | anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieti tol |graf] Titlu | cot | at > aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 04 01| Medicamente 160.10 72.320 23.873 23.873 23.871 2 2719 20 04 02| Materiale sanitare 76.130 26.350 1.052 20 04 04| Dezinfectanti 12.730 3.130 495 20 05 Bunuri de natura obicctelor:de inventar. 3.087.270 3 8 355,561 812.960 42.601 i 695 20 05 01| Uniforme si echipament 403.900 129.580 51.016 51.016 51.016 549 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 206.000 23.000 11.880 14.880 11.880 - 20 05 30| Alte obiecte de inventar 2477370 902.510 800.563 792.665 750.064 42.601 68.992 20 06 Deplasari, detasari, transferari 606.110 245.770 15.574 110.216 110.216 95730 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 431.110 184.760 90.567 85.209 85.209 62343 20 06 02| Deplasari in strainatate 175.000 61.010 25.007 25.007 25.007 33.387 20 09 Materiale de laborator 2.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 98.370 21.300 7.399 6.086 6.086 6.609 20 12 Consultanta si expertiza 42.000 3.000 1.400 1.400 1.400 1.400 20 13 Pregatire profesionala 372.600 137.400 6.128 6.109 6.109 6.099 20 14 Protectia muncii 385.270 109.370 %.781 90.781 39.851 900 43.094 20 15 Munitie, furnituri si armament de patura activelor fixe pentru armata 20.000 10.000 20 25 Cheltuiehi judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 990.000 310.000 294279 216.961 203.068 13.893 201.304 20 30 Alte cheltuieli 36.368.480 21.580.060 18.714.581 18.696.385 12.293.569 6.402.816 11.198.781 20 30 01| Reclama si publicitate 58.800 22.500 13.066 3.369 7.832 537 11.066 20 30 02| Protocol si reprezentare 130.000; 30.000 12.544 2.524 1.120 1404 2259 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 160.580, 60.740 23.903 25.623 25.623 127.150

Pag. 4 - lei- a Capi-j Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator gafa ment | amuate Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 7=5-6 8 20 30 04| Chirii 3.585.430 4.411.500 4.282.380 4.282.380 535.204 3.747.176 434.955 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servic 52.433.670 17.055.320 14.380.688 14.377.489 11.723.790 2.653.699 10.623.351 30 THLUL II DOBANZI 17.664.900 5.614.800 3.253.669 3.253.669 3.253.452 27 3.051.398 - E dn 30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne:.. - e PAS, 12.174.990 4.391.930 LE ed 2.333:407 2.533.190 27 30 01 01, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 10.674.999 2.891.930 2.333.407 2.333.407 2.333.190 27 2.131.137 30 01 02, Dobanzi aferente creditelor interne garantate 1.500.000 1.500.000 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 5.489.910 1.222.870 920.262 920.262 920.262. 920.261 30 02 02; Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 110.250: 30 02 03) Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 2.200.000 30 02 05, Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 3.179.660 1.222.870 920.262 920,262 920.261 40 TITLUL IV SUBVENTII 54.000.000; 53.252.000 52737421 32.800.000 19937121 46.820.351 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 54.000.000 53.252.000 52.137.121 52.737A2t 32.800.000 19.937.121 46.820.351 31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.580.330 1.681.420 641.682 641.682 641.682 641.682 st ol Transferuri curente 3.580.330 1.681.420 641.682 641.682 641.682 641.682 Si 01 01| Transferuri catre institutii publice 2.009.000 679.500 546.696 546.696 546.696 546.696 51 Ol 39, Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea

Pag. 5 - lei- Capi- Ali Credite bugetare i Angajamente ned Denumire indicator angaja d anuale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli at La aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 s T=3-6 8 unitatilor de asistenta medico-sociale 1342330| 763.920 94.986 94.986 94.986 94.986 46| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din daeniul sanatatii na ca i , 238.000 238.000 : 1 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 17.510 17.510 A. Transferuri interne 17.510, 17.510 18| Alte transferuri curente interne 17.510 17.510 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 15.998.300 3.361.080 3.127.201 5. 3.108.109 2.019.092 2.644.212 Ajutoare sociale 15.998.300 5.361.080 3.127.201 3.127.201 3.108.109 2.019.092 2.644.212 01| Ajutoare sociale in numerar 15.666.000 5.167.000 3.029.874 5.029.874 3.010.782 2019092 2.547.643 02| Ajutoare sociale in natura 332.300 194.080 97327 97.321 917. 96.569 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 3.700.000 1.050.000 219.545 92525 92. 301.879 Burse 2.000.000 350.000 88.858 58.858 58.858 56.866 Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 200.000 200.000 211347 Despagubiri civile 1.500.000 300.000 130.687 3.667 3.666 OPERATIUNI FINANCIARE 18.165.740 4.092.820 2.500.000 2.500.000 2.500.000 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 18.165.740 4.092.820 2.500.000 2.50 2.500.000 Rambursari de credite externe 7437.59: 492.820 400.000 400.000 400.000 02| Rambursari de credite externe din fondul de garantare 1.458.570; 492.820 400.000 400.000 400.000 05 | Rambursari de credite afercnte datoriei publice externe locale 5.979.020 Rambursari de credite interne 10.728.150 600.000 2.100.000 2.160.000 2.100.000 01; Rambursari de credite interne garantate 1.500.000 1.500.000 05| Rambursari de credite aferente datoriei

Pag. 6 -lei- Capi-i Sub-| Pa- Gru- |Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente toi |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=53-6 8 publice interne focale 9.228.150 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000: 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -13.423 -173.423 -173.423 pr AO 853 Titlul XV PLATI EFECTUATE ÎN ANII: PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -173.423 -173.423 -173.423 85 01 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent -173.423 -173.423 -173.423 85 01 01| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 173.423 -173.423 113.423 5100 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 69.733.310. 19.642.290 17.197.528 16.756.723 13.558.113 3.198 616 12.159.401 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 48.015.840 12.270.170 12.624.581 12.183.776 8.598.229 8431489 01 CHELTUIELI CURENTE 48.015.840 12.270.170 12.625.579 12.184.774 8.999.227 8.437.489 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 25.695.000 7.044.570 8.228.282 3.228.213 6.583.728 6.594.659 10 01 Chelruieli salariale in bani 20.341.090 5.556.260 6.463.168 6.463.099 5.182.413 1.280.686 5.171.585 10 01 01| Salarii de baza 19.279.570 5.216.170 6.124.365 6.124.365 4.938.763 1.185.602 4.890.062 10 Ol 06, Alte sporuri 576.000 202.590 197.067 197.067 137.847 59.220 175.576 10 01 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 434.520 123.500 140.445 140.445 105,581 34.864 105.725 10 01 13| de delegare 51.000 14.000 1.291 1,222 222 1.000 222 10 03 Contributii 5.353.910 1.488.310 1.765.114 1.765.114 1.401.315 363.799 1.423.074 10 03 OI) Contributii de asigurari sociale de stat 3.997.430 1.100.240 1.314.076 1.314.076 1.053.102 260.974 1.050.234 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 97.050 28.440 31.467 31467 25.243 6224 25210 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.055.200 292.920 331.393 331.393 263.512 67.881 262.758

Pag. 7 - lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tot |capi-l ra-| pa/ | i- | ned Denumire indicator Create RA anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 30.260 8.930 9.482 9.482 1595 1.887 7.558 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajător: pântru angajati.“ 5 23.450) LI 5.780 | “SE 5.780 5.780 5.767 i BE 5.950 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 130.520 52.000 72.916 72.916 16.096 26.820 71.364 20 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 20.820.840 4.725.600 4.266.610 3.952.894 2.411.832 1.541.062 1.839.164 20 oi Bunuri si servicii 14.479.960 2.778.920 2.595.001 2.412.427 1.071.234 1.341.193 978.625 20 01 01| Fumituri de birou 192.530 55.630 43.630 43.623 24.825 18.798 50.809 20 01 02| Materiale pentru curatenie 123.420 36.500 29.920 29.917 28.795 1.122 28.949 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 927.690 299.500 273.500 222251 213.024 9227 188.923 20 01 04| Apa, canal si salubritate 116.000: 31.500 25.500 18.608 17.320; 1.288 13.810 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 75.000; 20.000 18.980 18.750 18.750 958 20 01 06| Piese de schimb 200.000 60.000 43.839 33.903 28.086 5837 33.851 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 866.000 264.000 235.917 200.021 199.233 788 168.306 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 11.979.320 2.011.790 1.903.715 1.845.354 541.201 1.304.153 493.019 20 02 Reparatii curente 2.320.000 670.000 534.523 525.123 361.939 163,184 162.869 20 04 Medicamente si materiale sanitare 24.850 24.850 17275 17235 17273 2 20 04 01| Medicamente 24.850 24.850 17.275 17275 1723 2 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 163.970 51.770 30.407 24.909 3.707 16.202 1.669 20 03 30| Alte obiecte de inventar 163.970 51.770 30.407 24.909 8.707 16.202 1.669 20 06 Deplasari, detasari, transferari 230.810 73.810 32.462 27.104 27.104 11.355 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 136.810 43.810 32.462 27104 27.104 11355 20 06 02| Deplasari in strainataie 94.000 30.000

Pag. & - lei- Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-| Ati. Credite bugetare Angajamente toi | ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator ducal, d amuale II Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli to! |praf| Titlu | col | at > aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 7=5-6 8 20 11 Cani, publicatii si materiale documentare 31.000 10.000 3.770 2.457 2457 2460 20 13 Pregatire profesionala 133.200 30.000 6.128 6.109 6.109 6.099 ; 20 125 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare ră derivate din actiuni in reprezentarea | intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 970.000 300.000 289.229 212211 198318 13.893 196.554 20 30 Alte cheltuieli 2.467.050 786.250 737.815 725279 718.691 6.588 479.533 20 30 01| Reclama si publicitate 45.800 15.000 7.598 2.501 2.364 537 6.488 20 30 02| Protocol si reprezentare 130.009 30.000 12.544 2.524 1.120 1404 2259 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 65.000 15.000 11.750 1.470 11.470. 1.47 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.226.250 726.250 705.923 708.384 703.737 4.647 459.316 39 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 1.500.000 500.000 130.687 3.667 3.667 3.666 59 17 Despagubiri civile 1.500.000 500.000 130.687 3.667 3.667 3.666 84 PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -998 -995 -998 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE ÎN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -998 -998 -998 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -008 -098 -998 85 01 01| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -998 -998 -998 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.052.570 1.757.320 1.319.278 1.319.278 1.306.432 12.846 670.534 01 CHELTUIELI CURENTE 2.594.000 1.264.500 919.278 919.278 906.432 12.846 670.514 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICH 582.000 582.000 369.582 369.582. 356.736 12.846 120.318

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar=| Ali: Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator gafa ment anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 e 7=5-6 8 20 05 Bunuri de natura obiectelor de înventar 300.000 300.000 269.883 269.883 269.883 51.713 20 05 30| Alte obiecte de inventar 300.000 300.000 269.883 269.883 269.883 51.713 30 Alte cheltuieli 282.000 282.000 99.699 99.699 86.853 12.846 69.105 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii : 282.000 282.000 |: 99.695); 36.853 12.846 69.105 31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.012.000 682.500 549.696 549.696 349.696 549.696 51 01 Transferuri curente 2.012.000 682.500 549.695 549.696 549.696 349.696 Si 01 01| Transferuri catre institutiile publice 2.000.000 679.500 346.696 546.696 546.696 346.696 79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.458.570 492.820 400.000 400.000 400.000 81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 1.458.570 492.820 400.000 400.000 400.000 si Ol Rambursari de credite externe 1.458.570 492.820 100.000 100.000 400.000 81 01 02| Rambursari de credite externe din fondul de garantare 1.458.570 492.820 400.000 400.000. 400.000. 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 17.664.900 3.614.800 3.253.669 3.253.452 217 3.051.398 oi CHELTUIELI CURENTE 17.664.900| 5.614.800 3.253.669 3.253.452 217 3.051.398 30 THLUL IN DOBANZI 17.664.900 5.614.800 3.253.669 3.253.452 27 3.051.398 30 Ol Dobanzi aferente datoriei publice interne 12.174.990 4.391.930 2.333.407 2.333.190 27 2.131.137 30 Ol 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 10.674.990 2.891.930 2.333.407 2.333.407 2.333.190 217 2.131.137 30 01 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantate 1.500.000 1.500.000 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 5.489.910 1.222.870 920.262 920.262 920.262 920.261 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 110.250

Pag. 10 - lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator aan anuale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s s 7=5-5 8 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 2.200.000 30 02 05.|iDobanzi aferente datoriei publice n : - externe locale 3.179.660 1.222.870 920.262 920.262 920.262 920.261 6000 02 Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.163.610 3.995.610 3.727.605 3.713.404 2.831.269 882:135 2.953.833 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.163.610 3.995.610 3.727.605 3.713.404 2.831.269 882.135 2.953.833 01 CHELTUIELI CURENTE 12.163.610 3.995.610 3.721.605 3.713.404 2.831.269 882.135 2.953.833 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.500.000 2.718.000 3.249.225 3.249.225 2.425.048 324.177 2.421.646 10 01 Cheltuieli salariale în bani 6.935.000 2.000.000 2.571.538 2.571.538 1.818.099 653.439 1.896,10 10 01 01| Salarii de baza 6.830.000 1.973.000 2.554.257 2.554.257 1.900.818 653.439 1.870.876 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 105.000 27.000 17.281 17.281 17.281 25.234 10 03 Contributii 2.565.000 718.000 677.687 677.687 506.949 170.738 525.536 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.943.000 341.000 327.513 527.313 394.638 132.875 396.558 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 34.000| 10.000 11671 11.671 8.729 2.942 2776 10 03 03) Contributii de asigurari sociale de sanatate 567.000| 161.000 131.203 131.203 98.121 33.082 98.598 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 21.000 6.000 7300 7.300 5.461 1839 5.487 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 16.117 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2463610 1.077.610 418.380 464.179 406.221 57.958 320.840 20 901 Bunuri si servicii 735.500 294.500 167.721 163.630 163.028 602 128.942 20 01 01| Fumituri de birou 5.000 3.000

Pag. 11 - lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tof | capi-j ra- | pa / | ti- | ne+ Denumire indicator anuale : Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at > aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective Ta finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-& 8 20 01 02| Materiale pentru curatenie 14.000 4.500 1.425 1425 1425 1.443 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 147.000| 73.500 41.019 41.019 41.019 41.019 20 01 04| Apa, canal si salubritate 16.000. 4.000 3.488 3.488 2.886 2875 20 01'*.05'|:Carburantisi a. 55.000 28.800 25.000 "+ 5.231 20 01 06| Piese de schimb 20.000 10.000 159 159 159 215 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 108.500, 29.500 22.309 22.309 22.309 21.549 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 90.000 30.000 28.736 28.736 28.736 36.197 20 01 30| Altebunuvri si servicii pentru intretinere si functionare 253.000 65.000 41.785 41.494 41.494 20.413 20 02 Rcoparatii curente 20.000 50.000 3905 3.905 1905 3.905 20 03 Hrana 24.000 10.000 1.750 20 03 01| Hrana pentru oameni 24.000 10.000 1.750 20 04 Medicamente si materiale sanitare 15.000 53.000 20 04 02| Materiale sanitare 15.000 5.000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 510.000 125.000 58.245 55.845 35.845 2.384 20 05 01, Uniforme si echipament 10.000 85.000 31.943 31.943 3 20 05 30| Alte obiecte de inventar 200-000 40.000 26.302 23.902 23.902 2384 20 06 Deplasari, detasari, transferari 94.800 73.800 20 06 01| Doeplasari interne, detasari, transferari 81.800 71.800 20 06 02, Deplasari în strainatate 13.000 2.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 25.000 2.000 16 20 13 Pregatire profesionala 75.000 55.000 20 14 Protectia munci 15.000 53.000

Pag. 12 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali: Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente | Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at E aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 3 20 15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.000 10.000 20 25 Cheltuichi judiciare si extrajudiciare i derivate din actiuni în - pă RT intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.000 10.000 5.050 4.750 4.150 4.150 20 30 Alte cheltuieli 839.310 437310 241.109 236.049 178.693 51.356 180:843 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 37.000: 15.000 3741 5.741 5.741 5.T4l 20 30 04| Chirii 600.000, 300.000 171.823 171.823 114.467 57.356 171.823 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 202.310 122310 64.145 58.485 58.485 3279 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 200.000 200.000 211.347 59 02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 200.000 200.000 211.347 6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 226.002.240 79.048.210 71.425.636 71.425.636 53.733.332 17.692.304 56.388.098 6502 INVATAMANT 145.908.100 31.950.400 48.080.348 48.080.348 34.635.723 13.444.625 38.631.030 01 CHELTUIELI CURENTE 145.908.100 51.950.400 48.081.619 48.081.619 34.636.994 13.444.625 38.631.030 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 106.032.000 26.027.000 24.972.800 24.972.800 24.972.800 26.863.495 10 Ol Cheltuieti salariale in bani 79.076.920, 20.592.750 19.565.501 19.565.501 19.565.501 20.999.104 10 Ol OH Salarii de baza 33.495.330 17.284.920 16.260.765 16.260.765 16.260.765 16.947.690 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 1.513.480 125.360 125.221 125.221 125.221 130.652 10 01 06| Alte sporuri 2.292.760 366.170 365.839 365.839 365.839 394.450 10 01 07| Ore suplimentare 1.100 1.100 1.092 1.092 1.092 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 156.740 121.870 121.768 121.768 121.768 132.515 10 01 11| Fond aferent platii cu ora 2.288.620 899.720 897.292 897.292 $97.292 960 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 410 3.100 3.07 3.076 3.07% 4.158

Pag. 13 - lei- Sub- Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator anuale e Angajamente | Angajamente plati legale Cheltuieli tal Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de piatit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5+6 8 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 18.728.480 1.790.510 1.790.448 1.790.448 1.790.448 2.429.191 10 02 Cheltuicţi salariale în natura 4.200 1.030 10 02 04| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia ; 4.200 1.030 ' 10 03 Contribuiii 26.950.880 5.433.220 5.407.299 5.407.299 5.864.391 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 20.385.600 4.050.710 4.050.684 4.050.684 050.684 4.416.817 10 03 02| Contibutii de asigurari de somaj 487.290 106.070 97.069 97.069 97.069 103.997 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.096.440, 1.016.370 1.016.150 1.016.150 1.016.150 1.095.313 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si bali profesionale 146.820 41.850 39.565 39.565 42.534 10 03 0% Contributii pentru concedii si indemnizatii 834.730 218.220 203.831 203.831 203.831 205.730 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36.803.800| 23.230.320 22.910.565 22.910.565 9.465.940 13.444.625 11.583.900 20 91 Bunuri si servicii 20.444.230 17.120.140 17.110.039 17.110.039: 7.445.720 9.664.319 10.337.656 20 01 01| Fumituri de birou 93.580 163.700 163.623 163.623 118.088 45.535 85.345 20 01 02| Materiale pentru curatenie 201.000 72.900 72.868 72.868 56.694 16.174 44.715 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 13.016.600 13.103.000 13.102.918 13102.98 4.867.398 8.235.520 8.395.926 20 01 04| Apa, canat si salubritate 2.496.260 1.710.000 1.709.451 „709.451 1.003.178 706.273 784051 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 113.610 73.030 70.239 70.239. 70.239 35.734 20 01 06| Piesc de schimb 65.000 6.320 2.445 2445 2445 487 20 01 07| Transport 23.000 5.690 3.538 3538 3.538 4,524 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 212.500 212412 212412 148.301 6411 135.524 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu

Paz. 14 - lei- Capi-i Ali Credite bugetare Angajamente ne+ Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati egale Cheltuieli at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective a finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 & 1=5-6 8 caracter functional 1.174.800 116.500 116.496 116.496 104.232 12.264 56.308 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2.371.800 1.656.500 1.656.049 1.656.049. 1.071.607 584.442 795.042 Reparatii curente 7*10.108.110 3331.69 1.309.102 +: 1:309:102: 1331802 77.500 742.673 Medicamente si materiale sanitare 3.000 1.216 3 ste 616 616 01| Medicamente 2.500 1.080 616 616 616 616 02| Materiale sanitare 500 130 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.430.900 184.186 160.747 160.747 148.661 12.086 01| Uniforme si echipament 50.000 21.500 03 | Lenjerie si accesorii de pat 196.000 13.000 11.880 11.880 30| Alte obiecte de inventar 1.184.900 149.680 148.867 148.867 136.781 12.086 Deplasari, detasari, transferari 26 01| Deplasari interne, detasari, transferari 26 Materiale de laborator 2.008 Carti, publicarii si materiale documentare 10.970 1.800 1.673 1.673 1.673 1673 Pregatire profesionala 20.000 Protectia muncii 305.350, 83.810 81.326 81.326 80.426 900 35.941 Alte cheltuieli 4.419.240 4.607.490 4.247.062 4.247.062 557.242 3.689.820 465.315 03| Prime de asigurare non-viata 97.079 04| Chirii 2.883 430 4.059.000 4.058.376 4.058.376 368.356 3.689.820 217.251 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.595.810 548.490 188.686 188.686 188.686 150.985 TITLUL VIN ASISTENTA SOCIALA 1.072.308 343.080 109.396 109.396 109.396 96.769 Ajutoare sociale 1.872.308, 343.080 109.396 109.396 109.396 96.769 01| Ajutoare sociale in numerar 740.000 149.000 12.069 12.069 12.069 200 02| Ajutoare sociale in natura 332.300 194.080 97327 97.327 97.327 96.569

Pag. 15 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-ț ra-| pa / | ti- | ne4 Denumire îndicator anuale Angajamente Angajament Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s 6 7=5-6 8 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 2.000.000 350.000 88.858 88.858 88.858 86.866 39 01 Burse 2.000.000! 350.000 88.858 28.858 88.858 86.866 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI "RECUPERATE ÎN ANUL CURENT i 1271 121 m 85 XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUE CURENT 4.271 - 274 85 0 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1211 -1.271 -1271 85 01 01| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -127t -1271 6602 SANATATE 6.321.130 3.154.200 2.446.660 2.446.660 2.241.432 205.228 1.879.025 OI CHELTUIELI CURENTE 6.321.130 3.134.200 2.446.660 2.446.660 2.241.432 205.228 1.879.025 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.550.000 1.031.000 963.100 963.100 963.100: 960.201 10 01 Cheltuieli salariale in bani 2.743.000 800.000 753.370 753.370 153.37 753.370 10 01 01| Salarii de baza 2.743.000 800.000 753.370 153.370 753.370 753.370 10 03 Contributii 807.000 231.000 209.730 209.730 209.730: 206.831 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 575.000 165.000 157.002 157.002 157.002 157.002 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 14.000: 4.000 3.654 3.654 3.654: 3.654 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 159.000 45.000 39.175 39.175 39175 39.115 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 8.000 2.000 1.615 1.615 1.615 1.615 10 03 06, Contributii pentru concedii si indemnizatii 51.000 15.000 8.284 8.284. 8.284 5.385

Pag. 16 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ati Credite bugetare Angajamente tot | ra-| pa / | ti- | nei Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol igrafjTitlu| col | at = aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 20 TITLUL i BUNURI SI SERVICII 2.533.130 1.885.200 1.483.560 1.483.560 205.228 918.824 20 02 Reparatii curente 2.342.000 1.820.000 1.462.147 1.462.147 205.228 897411 20 04 Medicamente si materiale sanitare 11.010 30.800 20 04 oi E i : 20 04 02| Materiale sanitare 49.810 15.500 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 15.720 20 05 01| Uniforme si echipament 15.720 20 13 Pregatire profesionala 32.400 12.400 20 30 Alte cheltuieli 32.000 22.000 21.413 21413 21.43 21413 20 30 30| Alte cheltuieli cu bmuri si servicii 32.000 22.000 21413 243 21413 43 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 238.000 238.000 51 o Transferuri curente 238.000| 238.000 SI 01 46| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din dorneniul sanatatii 238.000 238.000 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 40.359.270 12.488.350 10.294.895 10.294.895 9.259.608 1.035.287 9.087.875 91 CHELTUIELI CURENTE 40.359.270 12.488.350 10.294.912 10.294.912 9.259.625 1.035.287 9.087.875 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.626.000 3.010.280 2.877.421 2877421 2.877.421 2.929.210 10 Oi Cheltuieli salariale in bani 7.791.480 2.444.750 2.346.756 2.346.756 2.346.756 2.390.302 10 01 01) Salarii de baza 3.214.920 1.541.650 1.654.957 1.654.957 1.654.957 1.541.529 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 492.100 134.300 131.832 131.832 131.832 132611 10 01 06) Alte sporuri 222.800 61.200 61.050 61.050 61.050 60.151 10 Oi 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 82.000 24.000 18971 18971 18.971 18.972 10 Ol 12) Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.219.300 384.300 351.811 351811 391.619

Pag. 17 - hein Capi-| Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-, ra-| pa / | îi- | Denumire indicator NIRO anuale Ang: Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu col | at = aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 10 01 13| Indemnizatii de delegare 40.000 25.000 15.888 15.888 15.875 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 260.000 70.000 65.042 65.042 65.042 65.042 10 01 30) Alte drepturi salariale în bani 269.360 204.300 47.205 47.205 47.205 164.503 10 03 Contributii 1.834.520 563.530 510.665 | 530:665 530.665 538908" 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.398.340 432.060 407.610 407.610 407.610 409.845 10 03 02, Contuibutii de asigurari de somaj 31.320 9.830 8722 3.722 8.722 8.763 10 03 03 Contributii de asigurari sociale de Sanatate 331.520 102.130 97.613 97.613 97.613 98.127 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesianale 18.540 6010 5.226 5.286 5.286 5337 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 100 100 86 36 86 36 10 03 06) Contributii pentru concedii si indemnizatii 54.700 15.400 11.348 11.348 11.348 16.750 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICI 30.753.270 9.478.070 7.417.491 7417491 6.382.204 1.035.287 6.158.665 20 oi Bunuri si servicii 1.935.820 739.450 715.095 681.920 33.175 625.593 20 01 01| Furnituri de birou 50.920 10.930 10.878 10.879 9.151 20 01 02| Materiale pentru curatenie 30.000 1.150 6.835 6.835 6.835 4276 20 01 03, Incalzit, iluminat si forta motrica 144.840 234.610 230.872 230.872, 230.872 213.807 20 01 04| Apa, canal si salubritate 36.120 10.630 9.652 9.652 9.652 8.263 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 72340 25.830 19.735 19.735 19.735 16.753 20 0i 06| Piese de schimb 19.200 1.520 1,512 1.512 1,512 2.884 20 01 07) Transport 10.000 480 480 480 180 480 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 148.700 37.500 37.046 37.046 37.046 34.969

Pag. 18 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente to! |capi- ra- pa/ | îl | ne Denumire indicator agate anuale TI Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf Titlu | col | at CI aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 e 7=5-6 8 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 538.000| 206.500 206.008 206.008 206.008 155.445 20 Ol 30, Alte bunuri si servicii pentru | intretinere si functionare - ir 585.700 203.700 192.076 192.076| * 158.901 E 33.175 179.565 20 02 Reparatii curente 185.000 79.710 79.737 79.737 79.737 50.787 20 03 Hrana 455.820| 202.920 61.749 61.749 61.745 54.219 20 03 02| Hrana pentru animale 455.820 202.920 61.749 61.749 61.749 219 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 559.080 329.080 327.375 327.375 313.062 14313 20 05 01| Uniforme si echipament 19.080| 19.080 19.073 19.073 19.073 20 05 30| Alte obiecte de inventar 540.000 310.000 308.302 308.302 293.989 14.313 20 06 Deplasari, dctasari, transferari 225.000 83.010 82.312 82.312 82312 24.349 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 175.000 58.000 57.305 57.305 37.305 50.962 20 06 02| Deplasari în strainatate 50.008| 25.010 25.007 25.007 25.007 33.387 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 10.000 1.500 1472 1.472 1472 100 20 13 Pregatire profesionala 6.000 20 14 Protectia muncii 21.800 8.000 7.346 7.346 7346 5.044 20 3 Alte cheltuieli 21.334.750 8.034.400 6.142.405 6.142.405 5.154.606 987.799 3.338.573 20 30 01| Reclama si publicitate 11.000 5.500 5.468 5.468 5.468 20 30 04| Chirii 102.000 52.500 52.181 52.181 52.181 45.881 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si sarvicii 27.221.750 7.976.400 6.084.756 6.084.756 3.096.957 987.799 5288114 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -17 -17 47 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -17 17 17

Paş. 19 - lei- Capi- Sub-[ Pa- Gru- |Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ned Denumire indicator oaie de anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli fol |grafjTitlu| col] at angajament aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7-5-6 8 85 01 Plati efectuate în anii precedenti si Tecuperate in anul curent 17 -17 -H7 85 Ol 01 Plati efectuate în anii precedenti si -, recuperate in anul curent (SE)| i 17 17 : 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 33.413.740 11.455.260 10.603.733 10.603.733 7.596.569 3.007.164 6.790.168 0i CHELTUIELI CURENTE 3.413.740 11.455.260 10.622.500 10.622.500| 7.615.336 3.007.164 6.790.168 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 12.372.000; 3.682.300 4.287.646 4.287.646 3.304.303 983.343 3.229.528 10 Ol Cheltuieli salariale în bani 9.784.020 2.560.590 3.361.085 3.361.085 2.587.170 73.915 2.530.696 10 Ol 01| Salarii de baza 4.293 440 1.298.580 1.550.873 1.550.873 1.215.475 335.398 1194014 10 01 02| Salarii de merit 450.000 10 Ol 05| Sponri pentru conditii de munca 131.080| 34370 40.717 40.717 33.822 6.895 34.884 10 0i 06) Alte sporuri 224.700 63.940 38.584 58.584 43.157 15.427 41.245 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5.000 1.000 1.000 1.000, 1.000 10 01 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 4.479.000 1.359.000 1.646.145 1.646.145 1.236.029 410.116 1.230.167 10 01 13| Indernnizatii de delegare 11.000 3.000 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 189.800: 98.700 63.766 63.766. 57.687 6.079 24.386 10 03 Contributii 2.587.980 821.710 926,561 926.561 717.133 209.428 698.832 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.940.830 607.020 699.825 699.825 540.201 139.624 529.221 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 49.910, 17.700 15.867 15.867 12.166 3.701 12.148 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 491.590 158.220 176.743 176.743 136.499 40.244 131.608 10 03 04) Contibutii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 22270 8240 5.564 5.564 4313 1251 4.225 10 03 06| Contributii pentru concedii si

Pag. 20 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toi ra-| pa/ | ti- | ne+ Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toi |graf[ Titlu | col | at = aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 indemnizatii 83.380 30.530 28.562 28.562 23.954 4.608 21.630 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.785 410 1.994.040 1.225.063 1.225.063 1.220.334 4729 921211 20 91 Bunuri si servici 2.297.120 817.340 335.830 535.830 531.338 4.492 513.298 E 20 01 0 Furmituri de birou E 1. 134.000 39.110 4.888 14.888 7.183 20 01 02| Materiale pentru curatenie 176.500 10.380 4.584 4.584 4.584 3.693 20 01 03| Încalzit, iluminat si forta motrica 235.250 134.300 111.954 111.954 109.408 2.546 89.960 20 01 04| Apa, canal si salubritate 111.850 43.020 34.460 34.460i 33.745 715 32471 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 102.400 64.560 18.426 18.426 23.707 20 Ol 06| Piese de schimb 101.000 30.250 2273 223 2.213 2323 20 01 07| Transport 123.650 25.180 2172 25472 25172 25172 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 243.790 80.210 14.689 44.589 14.689 42.780 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 118.850 46.220 3.435 5.435 3435 5.489 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funciionare 949.830 344.110 283.949 283.949 282.718 1.231 280.520 20 02 Reparatii curente 322.000 68.200 2.050 2.050 2.050 2.062 20 03 Hrana 1213310 717.180 544.168 344.168 543.931 237 348.894 20 03 01| Hrana pentru oameni 1.213.310 717180 544168 544.168 543.931 231 348.894 20 04 Medicamente si materiale sanitare 96.010; 39.940 5.982 5.982 5.982 9.650 20 04 01| Medicamente 71.360 31.090 5.982 3.982 5.982 8.103 20 04 02| Materiale sanitare 11.420 5.720 1.052 20 04 04| Dezinfectanti 12.730 3.130 495 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 105.600 63.060 15.178 15.178 15.178 13.751 20 05 01| Uniforme si echipament 9.100 4.000 349 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 10.000. 10.000

Pag. 21 - lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-i ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tal |graf Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective = la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s 6 7=5-6 8 20 05 30| Alte obiecte de inventar 86.500 49.060 15.178 15.178 15.178 13.202 20 06 Depfasari, detasari, transtorari 55.500 15.150 800 800 800 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 37.500 1.150 s00 800: 800 : : 20 06 02| Deplasari in strainatate i id 18.000 4.000 i : E 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 22.000 6.000 4184 484 184 2.360 20 12 Consultanta si expertiza 42.000 3.000 1.400 1.400 1.400 20 13 Pregatire profesionala 106.000 40.000 20 14 Protectia muncii 43120 12560 2.109 2.109 2.189 2.109 20 30 Alte cheltuieli 482.750 211.610 117.062 117.062 117.062 27.687 20 30 01| Reclama si publicitate 2.000 2.000 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 58.580 30.740 8412 8412 8.412 12.860 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 422.170 178.870 108.650 108.650 108.650 14.827 sI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.330.330 760.920 91.986 91.986 91.986 91.986 st 91 Transferuri curente 1.330.330 760.920 91.986 91.986 91.986: 91.986 31 01 39| Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 1.330.330 760.920 91.986 91.986 91.986 91.986 57 TIFLUL VIN ASISTENTA SOCIALA 14.926.000 53.018.000 5.017.805 3.017.805 2.998.713 2.019.092 2.547.443 57 02 Ajutoare sociale 14.926.000 53.018.000 5.017.805 5.017.805 2.998. 2.019.092 2.547.443 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 14.926.000 5.018.000 5.017.805 5.017.805 2.998.713 2.019.092 2.547.443 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -18.767 -18.767 -18.767 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE

Pag. 22 - lei Capi- Credite bugetare Angajamente Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli cor! at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective 1a fincle cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 7=5-6 8 N ANUL CURENT -18.767 -18.767 -18.767 ol Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -18.767 18.767 -18.767 î01. 01 | Plati efectuate în anii precedenti si E recuperate in anul curent (SF) -18.767 -18.767 -18.767 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 55.751.340 21.176.910 18.273.328 18.275.328 14.503.234 3.772.094 13.561.197 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 39.788 460 13.121.410 10.221.875 10.221.875 8.573.468 1.648.407 6.756.906 CHELTUIELI CURENTE 23.081.290 9.521.410 8.121.875 8.121.875 6.473.468 1.648.407 6.756.906 TITLUL li BUNURI SI SERVICE 23.063.780 9.503.900 8.121.875 8.121.875 6.473.468 1.648.407 6.756.906 01 Bunuri si servicii 9.614.400 4.201.900 2.869.064 2.869.064 2.869.064 3.649.253 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9.614.400 4.201.900 2.869.064 2.869.064 2.869.064 3.649.253 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.000 2.000 1.624 1624 1.624 24 05 30| Alte obiecte de inventar 2.000 2.000 1.624 1.624 1.624 24 30 Alte cheliuieli 13.447.380 5.300.000 5.231.187 5.251.187 3.602.780 1.648.407 3.107.629 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 13.447.380 5.300.000 53.251.187 5.251.187 3.602.780 1.648.407 3.107.629 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 17.510 17.510 01 A. Transferuri interne 17.510 17.510 Ol 18| Alte transferuri curente interne 17530 17.510 OPERATIUNI FINANCIARE 16.707.170 3.600.000 2.100.000 2.100.008 „100.000 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 16.707.170 3.600.000 2.100.008 2.100.000 2.100.000 01 Rambursari de credite externe 5.979.020, 01 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 5.979.020 02 Rambursari de credite interne 10.728.150. 3.600.000 2.100.000 2.100.000 2.100.006

Pag. 23 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa / | ti- | ne+ Denumire indicator gafa ment anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieri tol |graf| Titlu | col] at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 81 02 01| Rambursari de credite interne garantate 1.500.000. 1.500.000 &I 02 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 9.228.150 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 7402 PROTECTIA MEDIULUI -. 15.962.880 8.055.500. Î... 8085453 8.053.453 5.929.766 2.123.687 804291 91 CHELTUIELI CURENTE 15.962.880 8.053.500 8.053.453 8.053.453 5.929.766 2.123.687 6.804.291 20 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 15.962.880 8.035.500 8.053.453 8.053.453 5.929.766 2.123.687 6.804.291 20 01 Bunuri si servicii 8.999.880 6.197.500 6.197.224 6.197.224 4.073.537 2.123.687 5.295.608 20 01 04| Apa, canal si salubritate 8.999.880 6.197.500 6.197.224 6.197.224 4.073.537 2.123.687 35.295.608 20 30 Alte cheltuieli 6.961.000 1.858.000 1.856.229 1.856.229 1.856.229 1.508.683 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.963.000 1.838.000 1.856.229 1.856.229: 1.856.229 1.508.683 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 88.662.790| 71.032.000 70.289.678 70.289.678 45.645.661 24.644.017 5771173 2102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 30.000.000 29.252.000 29.251.514 29.251 514 21.700.000 7.551.514 25.308.787 oi CHELTUIELI CURENTE 30.000.000 29.252.000 29.251.514 29.251.514 21.700.000 7.551.514 25.308.787 40 TITLUL IV SUBVENTII 30.000.000 29.252.000 29.251. 54 29.251.514 21.700.000 7.551.514 25.308.787 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 30.000.000; 29.252.000 29.251.514 29.251.514 21.700.000 7551514 25.308.787 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 45.000 45.000 11.658 11.658 11.658 1 01 CHELTUIELI CURENTE 45.000 45.000 11.658 11.658 11.658 i 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 36.000 36.000 11.897 11.897 11.897 10 01 Cheltuieli salariale în bani 33.200 33.200 9.299 9.298 9.299 10 Ol 0 | Salarii de baza 33.200 33.200 9.299 9.299 9.299 10 03 Contributii 2.800 2.800 2.598 2.598 2.598 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 2.000 2.000 1.934 1934 1934 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 100; 100 70 0 70

Pag. 24 -lei- Capi- Ali Credite bugetare Angajamente tol ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective Ha finele <umulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 500 500 484 484 484 04| Contributii de asigurari pentru re accidente de munca si boli profesionale 100 îsi [IEI 3 ! 06| Contributii pentru concedii si îndernnizatii 100 7” CA TITLUL HE BUNURI SI SERVICII 9.000 9.000 -239 -239 -239 1 Bunuri si servicii 9.000 9.000 -239 -239| -239 1 06| Piese de schimb 9.000 9.000 -239 239 239 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1 8402 TRANSPORTURI 58.617. 790 41.735.000 41.026.506 41.026 506 23.934.003 17.092 503 32.402 385 CHELTUIELI CURENTE 58.617.790 41.735.000 41.178.876 41.178.876 24.086.373 17.092.503 32.402 385 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34.617.790 17.735.000 17.693.269 17.693.269. 12.986.373 4.706.896 10.890 821 Reparatii curente 34.576.790 17.694.000 17.693.269 17.693.269: 12.986.373 4.706.896 10.890.821 Alte cheltuieli 41.000: 41.000 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 41.000 41.000 TITLUL IV SUBVENTII 24.000.000 24.000.000 23.485.607 23.485.607 11.100.000 12.385.607 21.511.564 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tari 24.000.000 24.000.000 23.485.607 23.485.607 11.100.000 12.385.607 21.511.564 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -152.370 -1523 -152.370 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -152.370 -152.370 -132.370

Pag. 25 -lei- Capi-| Sub-, Pa-|Gru- | Ar- Ali Credite bugetare Angajarnente tot | capi-j ra- | pa/ | ti- | neg Denumire indicator e d anuale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli men tol [graf] Titlu col | at aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 5 T=5-6 3 85 91 i preceder il curont -152.370 -152.370 -152.370 83 01 -152.370 -152,370, E Primar Director Economic Șef Serviciu Buget DrÎng Ec.Smaranda Haracicu eliapa Stanciu

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31032012 Pag. 1 - lei- Capi- Gru- Ah Credite bugetare Angajamente pa/ ned Denumire indicator dala ment anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titiu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s TOTAL CHELTUIELI 350.824.960 10.248.330 72.159.268 72.159.268 69.410.443 3.348.825 50.341.096 01 CHELTUIELI CURENTE 247 498.200 42.849.000 13.928.374 13.928.374 13.485.706 442.668 598.715 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE E La ADMINISTRATIEI PUBLICE 7 al 5.080.450 723.280 698:006 698.000 698.000 1.165 Si 02 Transferuri de capital 5.080.450 123.280 698.000 698.000 698.000 1.165 51 02 28| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 5.080.450 723.280 698.000 698.000; 698.000 1.165 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 242.417.750 42.125.720 13.230.374 13.230.374 12.787.766 442.668 597.550 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 85.545.330 10.231.950 2.446 688 2.446.688 2.004.020 442.668 30.767 56 01 Ol | Finantarea nationala*) 45.453.910 6.071.070 252 252 252 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 32.522.020 3.650.460 2.444.438 2.444.438 2001.77 442.668 30.767 56 01 03| Cheltuieli neeligibile*) 1.569.400 510.420 1998 1.998 1.998 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.448.000 1.526.490 500.991 500.991 300.991 562.574 36 02 Of | Finantarea nationala*) 887.790 788.090 30.654 30.654 30.654 25.041 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 1.516.010 716.400 464.648 464.648 164.648 521537 56 02 03| Chletuieli neeligibile*) 44.200 22.000 689 3.689 5.689 9.996 56 03 Programe din Fondul de Cocziune (PC) 1534.269.420 30.306.030 10.277.291 10.277.291 10.277.291 20 56 03 01 | Finantarea nationala") 38.590.470| 12.237.200 6.408.454 6.408.454 6408434 56 03 02| Finantarea externa nerambursabila 88.540.340 10.930.220 3.814.025 3.814.025 3.814.025 56 03 03 | Cheltuieli necligibile*) 7.138.610 7.138.610 54.812 54812 54812 20 56 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 30.000 30.000

Pag. 2 - lei Capi-| Sub- Gru- | Ar-| Ati: Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toi |graf Titlu col| at aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s s 1=5-6 8 56 07 01| Finantarea nationala*) 8.000 3.000 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 22.000) 22.000 56 15 Alte programe comunitare finantate în : peripădai2007-2013 - î:5135.000 31.250 5404 5403 i = 4189 56 15 01 Finantare nationala 70.160 17540 1.295 1.295 1.295 1.295 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 54.840 13.710 4.109 4.109 4.109 2.894 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 103.326.760: 65.399.330 58.860.120 38.860.120 55.933.963 2.906.157 49.742.381 7" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 103.326.760 65.399.330 58.860.120 58.860.120. 55.953.963 2.906.157 4974238 71 OI Active fixe 103.326.760 65.399.350 58.860.120 38.860.120 2.906.157 49.742.381 71 Ol 01| Constructii 84.465.320) 57.375.470 52.541.197 52541197 2.149.342 43.917.876 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 9.548.050 4.081.070 3.864.860 3.864.860 3.864.860 243.052 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 3.860.725 831.350 140.780 140.780 140.780 93.464 71 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 5.452.670 3.111.440 2313.23 2.313.283 1.556.468 756.815 5.421.995 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -29.226 -29.226 -29.226 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -29.236 -29.226 29.226. 85 oi Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent -29226 -29226 -29.226 85 01 02| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) 29226 -29.226 -29.226 5100 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 3.041.750 677.150 413.580 413.580 413.580 282.330

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf Titlu | col | at > aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective = la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 3.041.750. 677.150 413.580 413.580 413.580 282.330 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.041.750 677.150 413.580 413.580 413.580 282.330 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.041.750 671.150 413.580 413.580 413.580 282.330 71 01 Active fixe Ft ; - 3.041.750 413.580 413.580 i 282338 71 Ol Ol| Constructii LITA 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 74.791 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.593.720 354.350 90.780 90.780 90.780 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 448.030 322.800 322.800 322.800, 322.800 206.368 6000 02 Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 73.280 6.500 4.005 4.005 4.005 42.464 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 73.280 6.500 4.005 4.005 4.005 42.464 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 73.280 6.500 4.005 4.005 4.005 42.464 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 73.280 6.500 4.005 4.005 4.005 42.464 71 Ol Active fixe 13.280 6.500 4.005 4.005 4.005 42464 71 01 01| Constructii 861 71 01 02; Masini, echipamente si mijloace de transport 47.880 28.772 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 11.666 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 25.400 6.500 4.005 4005 4.005 1.165 6500 02 Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 24.838.010) 11.474.350 4.167.767 4.167.167 3.982.257 185.510 882.131 6502 INVATAMANT 2.802.590 1.066.790 651.078 651.078 651.078 i 558.182

Pag. 4 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare i Angajamente n to | capi-j ra- pa/ | ti- | ned Denumire indicator anuale IS Angajament | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu] col | at aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective n la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 01 CHELTUIELI CURENTE 1.109.000 680.790 466.277 466.277 466.277 525.990 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE i n 1.109.000, 6841790, 466277 466.277 466.277 i 523.996 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.079.000: 650.790 466.277 466.277 466.277 525.990 56 02 01 | Finantarea nationala*) 151.790 101.799 30.654 30.654 30.654 25.041 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 883.010 527.000 429.934 429.934 429.934 490.953 56 02 03 | Chletuieli neeligibile*) 44.200 22.000 5.689 5.689 5.689 2.996 56 07 Programe Înstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 30.000 30.000 56 07 01| Finantarea nationala*) 8.000 8.000 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 22.000 22.000 um CHELTUIELI DE CAPITAL 1.693.590 386.000 184.801 134.801 184.801 32792 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.693.590 386.000 184.804 184.801 184.801 32.792 71 01 Active fixe 1.693.590 386.000 184.801 184.801 184.801 32.792 71 Ol 01| Constructii 1.693.590 386.000 184.801 184.801 184.801 752 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 14.616 71 Oi 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 16.008 71 Ol 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 1416 6602 SANATATE 5.688.680 1.027.020 133.938 733.938 733.938 1.165 01 CHELTUIELI CURENTE 5.080.450 723.280 698.000 698.000 698.000 1.165 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.080.450 723.280 698.000 698.000 698.000 1.165

Pag. 5 - lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capii ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at > aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efeciive Ta finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 31 02 Transferuri de capital 5.080.450 723.280 698.000 698.000 698.000 1.165 5) 02 28| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii: 723.280 698.000 95:90 698:000| m 1165 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 608.230 303.740 35.938 35.938 35.938 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 608.230 303.740 35.938 35.938 35.938 71 OI Active fixe 608.230 303.740 35.938 35.938 35.938 71 01 Constructii 60.540 60.540 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 200.000 200.000 7 01 30| Alheactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 347.690 43.200 35.938 35.938 35.938 6702 CULTURA, RECREERE ST RELIGIE 14.804.320 8374810 2.739.402 2.739.402 2.553.892 185.510 223.487 01 CHELTUIELI CURENTE 5.269.790 3.654.900 1.271.537 1.271.537 1271 537 32.183 5& TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.269.190 3.654.900 1.271.537 1.271.537 1.271.537 32.183 56 9I Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 5.144.790 3.623.650 1.266.133 1.266.133 27.994 56 01 01| Finantarea nationala*) 3.039.330 2.313.700 252 252 252 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 2.095.940 1.309.950 1.263.881 1.265.881 1.265.881 27.594 56 Ol 03 | Cheltuieli necligibile*) 9.520 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 125.000) 31.250 5404 3.404 5.404 4.189 36 15 01 Finantare nationala 70.160 17.540 1.295 1.295 1.295 1295 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 54.840 13.710 4.109 4.109 4.199 2.894

active corporale Pag. 6 - lei Credite bugetare Angajamente tol | capi- ra- | pa/ | ti- | Denumire indicator anuale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli to] |grafj Titlu col | at = aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 3 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.719.910 1.467.865 1.467.865 1.282.355 185.510 191.304 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.719.910 1.467.865 1.467.865 1.282.355 185.510 191.304 7 OI Active fixe 9.534.530. 4.719.910 1.467.865 1.467.865 1.282.355 185.510 191.304 : 71 01 01| Constructii , i a 8.340.080 4.402.190 ABIS 1.315.503 1.129.993 185.510 |; 49285 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 104.382 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 967.000 177.000 30.000 50.000 30.000 16.259 71 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 221.450; 140.720 102.362 102.362 21374 6802 SIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.542.420 1.005.730 43.349 43.349 43.349 98.697 01 CHELTUIELI CURENTE 1.369.000 875.700 34714 34714 34.714 36.584 56 TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.369.000 875.700 34.714 34.714, 34714 36.584 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.369.000 875.700 34.714 34714 34.714 36.584 56 02 01 Finantarea nationala*) 736.000 686.300 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 633.000| 189.400 34714 34714 34714 36.584 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 173.420 130.030 8.635 8.635 3.635 62.113 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 173.420 130.030 8.635 8.635 8.635 62.113 73 OI Active fixe 173.420 130.030 8.635 8.635 8.635 62.113 71 OI 01| Constructii 18.236 71 Ol 02| Masini. echipamente si mijloace de transport 79.200 55.900 20491 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte

Pag. 7 - lei= Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-l ra-| pa / | ti- | ne Denumire indicator ga anuale DI Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli toi |graf| Titlu] col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finete cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 94.220 74.130 3.635 8.635 8.635 5.826 7000 02 Partea TV-a SERVICII Sf DEZVOLTARE ș pa i PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE [62:133.180| - 34.567.700 50.575.802 =450,575.B02 148352,295 2.223.567 46.820.144 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 79.113.520 10.508.970 6.709.077 6.709.077 4.485.570 2.223.507 2.937.931 01 CHELTUIELI CURENTE 52.616.840) 3.221.420 56.315 56.315 56.315 2773 36 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 52.616.840 3.221.420 56.315 56.315 56.315 2773 56 91 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 52.616.840 3.221.420 56.313 56315 56.315 2773 56 01 Ol | Finantarea nationala*) 29.215.040 1.911.620 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 17.566.800 1217510 55.968 55.968 33.968 2773 56 01 03 | Cheltuieli neeligibile*) 5.835.000 92.290 347 347 347 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.496.680 7.279.550 6.681.988 6.681.988 4.458.481 2.223.507 2.933.158 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 26.496.680 1.279.350 6.681.988 6.681.988 4.458.481 2.223.507 2.935.158 71 Ol Active fixe 26.496.680: 7.219.550 6.681.988 6.681.988 4458481 2.223.507 2.935.158 71 Ol 01| Constructii 23.445.800. 53.493.230 3.134.359 3.154.359 3.687.667 1.466.692 40.836 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 31.971 71 01 30) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 3.050.880 1.786.320 1.527.629 1.527.629 770.814 756.815 2.862.351 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -29.226 -29.226 -29.226 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

Pag. 8 - lei Capi-| Sub-| Pa- |[Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Chelu tol |graf| Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective “ la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & T=5-6 s IN ANUL CURENT 29.226 -29.226 29.226 85 01 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent -29.226 29.226 29.226 35 Ol 02 | Plati efecțirate în anii precederiti si 3.1. pe , sar în i recuperate în anu! curent (SD) -29.226 -29.226 -29.226. 7402 PROTECTIA MEDIULUI 83.019.660 43.866.730 43.866.725 43.866.725 13.866.725 43.882.213 01 CHELTUIELI CURENTE 39.152.930 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39.152.930 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 39.152.930 56 03 01 | Finantarea nationala*) 5.872.940 56 03 02, Finantarea externa nerambursabila 33.279.990! 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 43.866.130 43.866.730 43.866.725 43.866.725 43.866.725 43.882.213 7” TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 43.866.730 43.866.730 43.866.725 43.866.725 43.866.725 43.882.213 77 OI Active fixe 43.866.730 43.866.730 43.866.725 43.866.725 43.866.725 43.882.213 71 Ol 01| Constructii 43.866.730 43.866.730 43.866.725 43.866.725 43.866.725 43.866.725 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 15.488 8000 02 artea V-a ACTIUNI ECONOMICE 160.738.740 41.722.630 17.598.114 17.598.114 16.658.306 939.808 2.314.027 8102 COMBUSTIBILI Si ENERGIE 117.225.330| 31.479.960 10.651.061 10.651.061 10.638.591 12.470 12.466 91 CHELTUIELI CURENTE 115.16.490i 30.306.030 10.277.291 10.277.291 10.277.291 20 56 TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.116.490 30.306.030 10.277.291 10.277.291 10.277.291 20 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 115.116.490; 30.306.030 10.277.291 10.277.291 10.277.251 20

Pag. 9 - lei- Capi- Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | ra-| pa / | ti- | neg Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toi |graf|Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 56 03 01| Finantarea nationala*) 52.717.530 12.237.200 6.408.454 6.408.454 6.408.454 56 03 02| Finantarea externa nerambursabila 55.260.350 10.930.220 3.814.025 3.814.025 3.814.025 56 03 03 | Cheltuicli necligibile*) 7.138.610 7.138.610 54.812 54.812 20 pâna 70. i CHELTUIELI.DE CAPITAL i : : 2.108.840 1.173.930 n 361.500 12.470 12446 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.108.840 1.173.920 373.776 361.300 12.470 12.446 71 01 Active fixe 2.108.840 1.173.930 373.770 361.300 12.470 12446 Ti 01 01| Constructii 2.065.360 1.130.450 373.170 361.300 12.470 71 Ol 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 43 480| 43.480 12.446 8402 TRANSPORTURI 43513410 10.242.670 6.947.053 6.947.053 6.019.715 927.338 2.301.561 01 CHELTUIELI CURENTE 27.183.700 3.386.880 1.124.240 1.124.240 681.572 442.668 56 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 27.783.700 3.356.880 1.124.240 1.124.240 681572 442.668 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 27.783.700 3.386.380 1.124.240 1.124.240 681.572 442.668 56 0) 01 Finantarea nationala*) 13.199.540| 1.845.750 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 12.859.280 1.123.000 1.122.589 1.122.589 679.921 442.668 56 Oi 03 | Cheltuieli neeligibile*) 1.724.880 418.130 1651 1.651 1.651 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.729.710; 6.855.790 3.822.813 5.822.813 3.338.143 484.670 2.301.561 TI TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 15.729.110 6.855.790 5822313 5.822.813 5.338.143 484.670 2.301.561 71 Oi Active fixe 15.729.710 6.855.790 5.822.813 5.822.813 484.670 2.301.561 Ti 01 01| Constructii 4.993.220 2.036.330 1.646.039 1.646.039 1.161.569 484.670 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 9.420.970 4.025.170 3.864.860 3.864.860 3.864.860 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte

Pag. 10 - lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente toi | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltu toi |eraf| Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 active corporale 100.000, 100.000 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.215.520 694.290 311,914 311.914 2.301.561 Primar Director Economice Șef Serviciu Buget ghe E A nt Ciulfandu Ec. parand Haracicu / "Ec. Steliana Stanciu

Atasament: Anexa_nr.3.pdf

TOTAL JUDET E TERT O | DGFP ME NTULI St CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE i DNTABILE E PUBLICĂ - = DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI i _ (a ci a: 4 31032012 ei „i i Pag. 1 -lei- Z F d 4 i a [Capi- | Sub- | Pa- [Gru- |Ar- | Ali-| Prevederi Drepturi constatate i Stingeri pe Drepturi bugetare Incasari - tol |capi-j ra- | pa / | ti- | ne-i Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate trimestriale decat incasari de incasat tol jgrafiTitlu | col | at aprobate din care: precedenti curent ri cumulate la finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 T 8=3-6-7 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 1835.832.400 86.103.470; 78.157.154 26.683.359 52.073 795| 44.312.306 66.670 34371.68 0002 1 VENITURI CURENTE 176.252.250 81.291.710 76.059.154 26.683.359 49.375.795 43.066.291 66.670 32.926.193 2900 C. VENITURI NEFISCALE 176.252.250 81.291.710 76.059.154 26.683.359 49.315.195| 43.066.291 66.670 32.926.193 3000 Cl. VENITURI ;:7 1.501.850 378.480 41057 i 4887 362364 392.495 "18.026 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.501.850 378.480 410.521 48.157 362.364 392.495 18.026 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.421.550 353.080) 387.995 48.157 339.838 369.969 18.026 30 Alte venituri din proprietate 80.300 25.400 22.526 22.526 22.526 3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 174.750.400 80.913.230 75.648.633 26.635.202 49013431 42673.79 66.670 32.908.167 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SE ALTE ACTIVITATI 19.357.150; 73.347.089 26.548.772 47.398.317 42.237.138 66.670 31.643.281 05 Taxe si alte venituri în învatamant 2.339.150 588.950 969.408 302.765 666.643 600.616 66.670 302122 08 Venituri din prestari de servicii 1.372.440 343.10 706.945 186.780 520.165 520.175 186.770 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 9.199.710 2.730.630 2.601.738 24.622 2577.16 2.576.676 25.062 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 48.260 20.000 13.434 13.434 7 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 4.000 1.000 2.523 2.523 2.523 19 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 670.600 412.600 221.041 116.667 104.374 16.668 144.373 20 Venituri din cercetare 50.000 12.500 29.816 29.816 29.816 21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 13.868.150 69.645.910 63.270.365 25.718.879 37.551.486, 32.521.817 30.748.548

Pag. 2 -lei- 8 Ţ Prevederi i E - |Capi- | Sub- | Pa- (Gru- | Ar- | Ali- bugetare Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate N trimestriale decat incasari de încasat tol |grafiTitlu |col | at aprobate din care: precedenti curent Ia finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3=4+5 5 & 7 8=3-6-7 3310 30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat _ 16.571.000 4.219.150 3.191.000 5.191.000, 5.191.000 337 e : Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii 539.000 134.750 108.500 108.500, 108.500| 50 Alte venituri din prestari de servicii ” si alte activitati 3.517.700 1.248.550 832319 199.059 633.260 625.729. 206.590 3410 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 1.320.000 650.690 1.286.220 1.286.220| 141.104. 6 30 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 1.320.000 630.690 1.286.220: 1.286.220 141.104 1.145.116 3610 DIVERSE VENITURI 488.000 143.000| 225.503 16.488 209.015 137.115 85.388 50 Alte venituri 488.000 143.000| 225.503 16.488 209.015 137.115 88.388 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 762.390 762.390 189.821 69.942 119.879 158.439 31.382 ol Donatii si sponsorizari 155.107 57.394 97.713 136.273 18.834 93 Varsaminte din sectiunca de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -2.578.930 -2.102.620 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 2578930 2.102.620 50 Alte transferuri voluntare 162.390 762.390 3474 12.548 22.166 22.166 12.548 4100 10 SUBVENTII 4.563.090 2.605.860 2.698.000 2.698.000 1.246.515 1.451.485 4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.068.100 846.220 11 Subventii de la bugetul de stat pentru

01 91 Primar Dr.lng.G Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent i îi heorghe Ciuhandu 53.617.060 2.205.500. Director Economic FIRE Ec.Smaranda FJâracicu 7 7 Îi N Şef Serviciu Buget Pag. 3 -lei- i i Prevăderi Fe i stafate - 7 | Sub-| Pa- |Gru- | Ar-] AliJ vede Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi bugetar n br ncasari ser tol [capi ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate n trimestriale -. decat incasari de încasat tol |graf[Titlu | col | at aprobate din care: precedenti curent cumulate la finele perioadei de raportare LL. A B 1 2 3=4+5 4 5 5 7 8=3-6-7 4210 spitale 157.590| 157.590 39 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial său integral din venituri proprii pentru proiecte 910.510 688.630) 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 3.494.990) 1.759.640 2.695.000 2.698.000 1.246.515 1.451.485 09 Subventii pentru institutii publice 2.000.000 679.500 2.000.000) 2.000.000 548.515 1.451.485 14 Subventii din bugetele locale pentru finantarca cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 1.494.990 1.080.140 698.000| 698.000) 698.000 4510 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 3.017.060 2.205.900 01 Fondul european de Dezvoltare Regionala 5.017.060 2.205.900

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31032012 Pag. 1 -lei- [Capi- | Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali- Ea Prevederi Drepturi constaiate Incasari Stingeri pe Drepturi tol ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol | col | at aprobate din care: precedenti curent decat încasari de incasat Ia finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 & 7 8=3-6-7 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 175.830.910 80.026.180 18.059.154 26.683.359 31.375.795 43.614.806 66.670 34377678 0002 1 VENTTURI CURENTE 173.673.320 79.189.090 76.059.154 26.683.359 49.375.795 43.066.291 66.670, 32.926.193 2900 C. VENITURI NEFISCALE _173.673.326 79.189.090 76.059.154 26.683.359 49.375.795 43.066.291 66.670 32.926.193 3000. iii Cl: VENITURI DIN PROPRIETATE ul 378.480 410.521 48.157 362354 392.495 = 18.026 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.501.850| 378.480 410.521 48.157 362.364 392.495 18.026 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.421.550 353.080 387.995 48.157 339.838| 369.969 18.026 50 Alte venituri din proprietate 80.300 25.400 22.526 22.526 22.526 3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 172.171.470 78.810.610, 75.648.633 26.635.202 49.013.431 42.673.796 66.670 32.908.167 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 172.180.010 79357.150| 73.947.089' 26.548.772 47398317 42.237.138 66.670 31.643.281 05 Taxe si alte venituri in invatamant 2.339.150 388.950) 969.408 302.765 666.643 600.616 66.670 302.122 08 Venituri din prestari de servicii 1.372.440i 343.110 706.945 186.780 520.165 520.175 186.770 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 9.199.710 2.730.630 2.601.738 24.622 2.577.116 2.576.676 25.062 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 48.260 20.000 13.434 13.434) 13.434 17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 4.000 1.000 2.523 2.523 2.523 19 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 670.600 412.600 223.041 6.667 104.374 76.668 14.373 20 Venituri din cercetare 50.000 12.500| 29.816 29.816 29.816 21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 137.868.150 69.645.910 63.270.365 25.718.879 37.551.486| 32.521.817 30.748.548

Pag. 2 -lei- Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali- EI Prevederi Drepturi constatate Incasari | Stingeri pe Drepturi to! |capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator anuale BRE Total, din anii din anul realizate a a sari constatate tol |grafjTitlu |col | at aprobate cumulate din care: precedenti curent ecat incasari e incasa! la finele perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 s 7 8=3-6-7 3310 30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 16.571.000 4239150 5.191.000 3.191.000 3.191.000 Venituri din contractele incheiate cu 4. “5 şt i : directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii 539.000. 134.750. 108.500: 108.500| 108.500 sa Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 3517700 1.248 550) 832.319 199.059: 633.260) 625.728 206.590 3410 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 1320.00 650.690 1.286.220 1.286.220) 141.104 1.145.146 50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 1.320.000 650.690 1.286.220 1.286.220 141.104 1.145.116 3610 DIVERSE VENITURI 488.000 143.000 225.503 16.488 209.015 137.115 88.388 50 Alte venituri 488.000 143.000 225.503 16.488 209.015 137.H15 88.388 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE -1.816.540 -1.340.230 189.821 69.942 119.879 158.435 31,382 ol Donatii si sponsorizari 155.107! 57.394 97.713 136.273 18.834 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 2.578.930 -2.102.620 30 Alte transferuri voluntare 162.390 762.390 34714 12.548 22.166 22.166 12.548 4100 10 TV. SUBVENTH 2.151,59; 837.090 2.000.000 2.000.000) 348.515 1.451.485 4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 157.590 157.590 1 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 157.590 157.550

Pag. 3 -lei- î 7 Prevederi - centuri costale IGru- |Ar- | Ali bugetare Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi pa/|fi- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din an din anul realizate alte cai constatate tol |grafiTitlu col | at aprobate n i ale din care: precedenti curent decat incasari | de încasat In fincle cumulate perioadei de raportare A B 2 3=4+5 4 5 5 7 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRA 2.000.000 679.500 2.000.000 2.000.000 548.515 0 Subventii pentru ir 2.000.000 079.500 2.000.000 2.000.006 548.515 Primar ; î Director Economic Șef Serviciu Buget Dr.lng. aprile fifa Ec.Smaranda Haracicu Ec. Steliana LE mil II . | SE A V

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTHLOR PUBLICE FINANTATE DIN VEN RI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31032012 Pag, 1 -lei- | Sub-| Pa- |[Gru- |Ar- | Ati- ta Prevederi Drepturi constatate d) Incasari | Stingeri pe Drepturi to! |capi-| ra- | pa / | fi- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol lgraf|Titiu | col | at aprobate trimestriale din care: precedenti curent decat incasari de incasat la finete perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 & 7 8=3-6-7 0001 1 TOTAL VENITURI-VENITURI 10.001.490 6.077.290 698.000 698.000) 698.000 0002 1 VENITURI CURENTE 2.518.930 2.102.620 2900 C. VENITURI SCALE 2.578.930 2.102.620 3300 C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII : 2.378.930 2.102.620 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 2.578.930i 2.102.620 04 Varsaminte sectiunea de functionare 2578930 2.102.620 4100 10 WW. SUBVENTII 2.405.500 1.768.770 698.000 698.000) 69 4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 91.510 688630 39 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru ccte 910.510 688.630, 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1.494.990: 1.080.140 698.000; 698.000) 698.000 14 Subventii din bugetele locale pentru 1.494.590 698.000 698.000, 698.000 4510 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 5.017.066 2.205.900 SI Fondul european de Dezvoltare Regionala 5.017.060 2.205.500 0 or ol 5.017.060 2.2059 Director Economic Ec. Smaranda Hafacicu Şef Serviciu Buget Ec. Steliana Stanciu

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE 7 DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31032012 Pag. 1 - lei Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra- | pa / | ti- | ne Denumire îndicator angajament anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu] col, at E aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 185.832.400 36.103.470 84.957.649 83.912.868 45.953.452 37.959.416 53.118.595 5410 ALTE SERVICI PUBLICE GENERALE 3.380.000 1.345.190 357319 557319 357.319 541.941 L 10 , Servicii publice comunitare d$ evidenta: “+: „31 pe pe i a persoanelor 3.380.000 1.345.190 557.319 557.319 557.319 541.941 6310 INVATAMANT 15.707.720 4.398.180 4.016.484 4.016.484 1.016.484 3.854.637 03 Invatamant prescolar si primar 9.506.680 1.775.360 1.645.351 1645351 1.645.351 1.514.937 ol Invatamant prescolar 8.580.730 1.604.060 1.602.250 1.602.250 1.602.250 1.479.768 02 Invatamant primar 925.950 171.300 43.101 43.101 43.101 35169 04 Invatamant secundar 1.755.760 1.218.690 1.212.865 1.212.865 1.212.865 1.177.911 01 Invatamant secundar inferior 644.980| 222.490 222.407 222.467 222.407 220.441 02 Invatamant secundar superior 1.072.600 958.020 952.349 952.349 952.549 919.137 03 Invatamant profesional 38.180 38.180 38.109 38.109 38.109 38.333 05 Invatamant postliceal 738.340| 386.240 340.398 340.398 340.398 355.585 11 Servicii auxiliare pentru educatie 3.706.940 817.890 817.870 817.870 817.870 806.204 03 Internate si cantine pentru elevi 3.706.940 817.890 817.870 317.870, 817.870 206.204 6610 SANATATE 163.735.390 78425410 80.030.702 78.985.921 41.026.505 37.959.416 48.381.211 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 163.735.390 78.425.410 80.030.702 78.985.921 41.026.505 37.959.416 48.381.211 01 Spitale generale 163.735.390 78.425.410 80.030.702 78.985.921 41.026.505 37959416 48381211 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.675.000 600.400 188.033 188.033 188.033 221.438 03 Servicii culturale 1.675.000 600.400 188.033 188.033 188.033 221.438 04 Institutii publice de spectacole si 04 concerte 965.000 439.000 163.997 163.997 163.997 173.043 06 Case de cultura 710.000) 161.400 24.036 24.036 24.036 48395 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 571.900 571.900 92.161 92161 92.161 119.368

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa- (Gru- | Ar- Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite NA anuale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli angajam E toi igrafj Titlu] col | at sa aprobate trimestriale bugetare Jegale efectuate de platit efective Ja finele cumulafe perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 2 6810 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurari- lor si asistentei sociale 571.900, 571.900 92.161 92.16 92.161 119.368 7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 162.390 762.390 72.950 72.950 72.95a 03 Locuinte 762.390 762:390 72950 72.950 72.950 01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 762.390 762.390 72.950 72.950 72.950

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOI R INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 31032012 Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-[| Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente toi |capi-| ra-| pa / | ti- | ne+ Denumire indicator gafa eat amale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 z 3 4 5 6 7=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 185.832.400| 34.957.649 83.912.868 45.953.452 37.959.416 53.118.595 oi CHELTUIELI CURENTE 183.353.590 83.810.660 83.491.539 82.446.758 44.802.574 37.644.184 51.808.098 10 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 2 495.000 32:760.631 32.760.631 24460924 8.299:707 24.840.395 10 01 Cheltuieli salariale in bani 61.013.440 19.514.170 23.659.784 23.659.784 18.269.482 5.390.302 18.420.802 10 01 01| Salarii de baza 45.041.260 14.067.170 17.212.169 17.212.169, 13.248.988 3.963.181 11.230.194 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 3.599.630 3.009.080 3.848.989 3.848.989: 2.773.746 1.075.243 2.961.368 10 Ol 06| Alte sporuri 1.599.140 521.640 593.740 593.740 518.931 74.809 511.077 10 Ol 07| Ore suplimentare 450.000 150.000 150.000 150.000; 127142 22.858 127.18 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 532.050 181.550 181.542 181.542 130.183 31.359 152.006 10 Ol 11| Fondaferent platii cu ora 4.285.470 1.346.200 1.486.191 1486191 1284711 201.480 1.275.640 10 01 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 86.480 51.480 19.473 19473 19473 18.054 10 01 13| îndemnizatii de delegare 82.560 35.560 24.750 24750 23.746 1.004 23.746 10 0 30) Alte drepturi salariale în bani 336.850 151.490 142.930 142.930 122.562 20.368 121.599 10 02 Cheltuieli salariale in natura 5.383.750 1.381.250 1.663.750 1.663.750 1.116.628 547122 1.178.415 10 02 01| Tichete de masa 5.383.750 1.381.250 1.663.750 1.663.750 1.116.628 547.122 1178415 0 03 Contributii 18.097.810 5.797.510 7.437.097 7.437.097 5.074.814. 2.362.283 5.241.178 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 13.612.490 4.354.790 3.652.873 5.652.873 3.983.725 1.669.148 3.997.092 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 326.350 104.850 130.295 130.295 20.073 40.222 90.333 10 03 03, Contributit de asigurari sociale de sanatate 3.203.210; 1.024.130 1.283.726 1.283.726 944.131 339.595 946.559 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesianale 183.170: 38.760 73326 73.326 50.234 23.092 50.337 10 03 06| Contributii pentru concedii si

Pag. 4 - lei Capi-j Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente Ra tol | capi-j ra-| pa/ | fi- | ne+ Denumire indicator angajament anuale Angajamente Angajamente Plati legale tol [graf] Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 7=5-6 8 indemnizatii 172.590 254.980 296.877 296.877 6.651 290.226 156.857 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 91.333.410 53.330.750 50.537.218 49.492.437 20.147.960 29.344.477 26.583.770 20 01 Bunuri si servicii 22.787.190 .. 10.816.010 9.639.720 9.407.554 7.656.438 1.751.116 6.894.609 20 01 Ol Furnituri debirou 5.321 LL - 936.970| TA i 841.820). i Ti GDA TI 146.441 112.806 133328 20 01 02| Materiale pentru curatenie 1.108.740 326.140 284.904 267.568 200.521 199.038 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 4.259.050 3.045.890 2.874.228 2.814.228 2.339.597 534.631 2.444.045 20 01 04| Apa, canal si salubritate 1.232.250 816.650 193.299 793.197 788.375 4.822 412.057 20 01 05, Carburanti si lubrifianti 422.650 122.350 98.535 98.535 95.679 2.856 127.529 20 01 06| Piese de schimb 5.639.740| 328.420 317.090 317.090 228.588 88.502 132,723 20 01 07| Transport 385.980 154.790 124,692 124.692 85.234 39.458 72911 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 531.500 235.090 233.949 233.949 230.299 3.650 195.953 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2.255.840 1.721.660 1.619.758 1.506.978 1.285.305 221.673 881.619 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6.014.470 3.615.200 3.133.092 3.044.876 2.290.034 754.842 2.235.306 20 02 Reparatii curente 745.050 237.550 125.150 125.150 93.216 31.934 118.122 20 03 Hrana 9.983.480 4.033.490 3.193.726 3.484.521 3.150.322 334.199 3.384.112 20 03 01| Hrana pentru oameni 9.982.480 4.033.490 3.793.726 3.484.521 3.150.322 334.199 3.384.112 20 03 02| Hrana pentru animale 1.000 20 04 Medicamente si matcriale sanitare 51.967.290 35.388.930 35.386.533 34.924.451 8.126.221 26.798.230 15.545.231 20 04 01| Medicamente 40.228.700: 29.819.000 29.818.994 29.771.535 4.951.670 24.825.865 12.269.403 20 04 02| Materiale sanitare 6.477.280 2.724.300 2.724.218 2.573.656. 1.827.467 746.189 1.939.263 20 04 03| Reactivi 4.252.870 2.498.510 2.498.506 2.252.877. 1.165.101 1.087.776 1.082.641 20 04 04| Dezinfectanti 1.009.040 347.120 320.383 181.983 138.400 253.924 20 05 Bunuri de natura obiectelor de înventar 957.510, 677.570 624.532 621.465 420,521 200.944 341

Pag. 5 - lei Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator gafe anuale Angajamente Aungajamente Plati egale Cheltalei tol |grafj Titin | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 & 20 05 01| Uniforme si echipament 44.000; 17330 17.325 17.325 1.395 15.930 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 75.000 30.200 50.194 20.294 29.900 20 05 30) Alte obiecte de inventar 838510 610.040 553.946 398.832 155.14 341 20 06 + |:Deplasari, detasari, transferari E 1.5 294 710 129.580 38.4)9 2 67) 39.338 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 209.510 84.380 26.736 26.736 20.199 6.537 29.202 20 06 02| Deplasari în strainatate 85.200 45.500 11.683 11.683 11.508 182 10.136 20 09 Materiale de laborator 524.080 269.000 268.827 241.698 148,154 93.544 149.013 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 19.340 6710 3.030 3.030 2.830 200 1.258 20 12 Consultanta si expertiza 20.000 17.500 17.500 17500 4.940 12560 5.580 20 13 Pregatire profesionala 74.820 22.760 12.050 12.050: 11.588 462 10.270 20 14 Protectia muncii 62.050 21.350 21.254 10.258 6.782 3476 8621 20 24 Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor 98 20 24 02| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 9% 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 66.800 29.200 11.797 11.797 11.797 2.193 20 30 Alte cheltuieli 3.830.490 1.680.800 594.680 594.544 483.451 111.093 424.984 20 30 01| Reclama si publicitate 55.540 5.540 3.429 3.429 3.429 20 30 02| Protocol si reprezentare 14.000 5.250 EI 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 5.340 5.340 5326 5.326 5.326 5.326 20 30 04| Chirii 1.003.460 368.000 354.728 354.728 277.520 71.208 166.147 20 350 06| Prestari servicii pentru transmiterea

Pag. 6 - lei- Capi-| Sub-i | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-l ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator gafa anuaje Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol igraf| Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective 12 finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 53 s 7=5-6 8 drepturilor 634.570 262.300 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.117.580 1.034.370 231.197 231.061 197.176 33.885 250.041 30 TITLUL III DOBANZI 59 i : 30 03 Alte dobanzi i i E = 59 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 59 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.522.680 3.784.480 191.190 191.190: 191.190 381374 56 oi Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 7.522.680 3.784.480 191.190 191.190; 191.190 381374 56 01 0i Finantarea nationala*) 200.000 150.000 148.622 148.622. 148,622 93.040 56 01 02; Finantarea externa nerambursabila 1.322.680 3.634.480 42.568 42.568 12.568 288.334 57 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA 2.500 2.500 2.500 2.500 2500 2.500 57 02 Ajutoare sociale 2.500 2.500 2.500 2.500: 2.500 2.500 37 02 01| Ajutoare sociale în numerar 2500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 7% CHELTUIELI DE CAPITAL 2.478.810 2.292.810 1.466.110 1.466.110 1.150.878 315.232 1.310.497 7" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.418.810 2.292 810 1.466.H0 1.466.110 1.150.878 315232 1.310.497 71 ol Active fixe 1.973.610, 1.787.610 1.466.110 1.466.110 1.150.878 315.232 1.310.497 71 Ol 01| Constructii 127.460 127460 72.950 72.950 72.950 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 1.628.600 1.570.600 1.393.160 1.393.160 1.077.928 315.232 1.224.905 71 01 03) Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 90.550 30.550 71204 71 01 30, Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 127.000 9.000 14388 71 03 Reparatii capitale aferente activelor

Pag. 7 - lei Capi-| Sub-| Pa- iGru- Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa/ Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plai legale Cheltuieli tol grafjTitlu| col | at = aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 s 1=5-& 8 fixe 503.200 505.200 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.380.000 1.345.190 557.319 557319 557.319 541.941 01 CHELTUIELI CURENTE 3.335.000 1.340.190 557319 357319 557.319 540.372 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE:FERSONAL 2.000.000 679.500 509.477| * 509.477 309.477 „Et 506734 10 01 Cheltuieli salariale in bani 1.584.500 541.500 396.409 396.409 396.409 397.725 10 01 0O1| Salarii de baza 1.480.500 491.500 395.723 395.723 395.723 395.368 10 Ol 12| Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13.500 13.500 10 01 13| Indemnizatii de delegare 9.500 9.500 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 81.000 27.000 686 686 686 2357 10 03 Contributii 415.500 138.000 113.068 113.068 113.068 109.009 10 03 01) Contributii de asigurari sociale de stat 309.000 102.500 81.993 81.993 81.993 82.427 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 8.000 2.500 1.960 1.960 1.960 1.966 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 82.500 23.500 20.612 20.612 20.612 20.680 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 3.000 1.000 591 391 391 592 10 03 06) Contributii pentru concedii si indemnizatii 13.000 8.500 7912 7912 7.912 3.344 20 TITLUL hi BUNURI SI SERVICII 1.335.000, 660.690 47342 47.842 47.842 33.638 20 01 Bunuri si servicii 442.720 272.500 31.904 31.904 31.904 27047 20 01 01| Fumituri de birou 95.990 13.490 20 01 02| Materiale pentru curatenie 26.000 21.500 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 56.510 32510 20 01 04, Apa, canal si salubritate 36.300 22.800

Pag. 8 -lei- [Capi- Sub-[ Pa-|Gru-[Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente toi |capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator anuale DI Angajamente | Angajamente Plat legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 25.000, 20.500 2.054 20 Ol 06| Piese de schimb 11.380: 10.000 20 Oi 08, Posta, telecomunicatii, radio, tv, : “internet 14.380 14.064 14.004 9.640 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 374% 22.020 5.084 5.084: 5.084 53.139 20 01 30| Ahebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 129.070 55.300 12.756 12.756 12.756 10214 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.700| 6.700 79 79 7” 20 05 30| Alte obiecte de inventar 20.700 6.700 7 7” 7 20 06 Deplasari, detasari, transforari 53.680 37.680 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 58.680 37.680 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 6.000; 1.500 20 13 Pregatire profesionala 22.400 9.000 20 14 Protectia muncii 12.050 2.750 2710 2710 2710 2410 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 30.800 20.200 9712 972 9712 108 20 30 Ahe cheltuieli 741.650, 310.360 3.437 3.437 3.437 4073 20 30 02| Protocol si reprezentare 9.000 2.250 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 634,570 262.300 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 98.080 45.8H0 3.437 3.437 4073 7% CHELTUIELI DE CAPITAL 45.000 5.000 1.569

Pag. 9 - lei- Capi-j Sub- Ali- Credite bugetare Angajamente tol capi-j ra- | pa / | fi- | ne Denumire indicator angajament anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=3-6 8 7" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 45.000 5.000 1.569 77 01 Active fixe 45.000 5.000 1.569 71 Ol 03, Mobilier, aparafura birotica si alte ' active corporale ES i 1351 7) 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 35.000 3.000 218 63510 INVATAMANT 15.707.720 4.398.180 4.016.484 4.016.484 4.016.484 3.854.637 01 CHELTUIELI CURENTE 15.702.170 4.392.630 4.016.484 4.016.484 4.016.484 3.817.959 10 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL 800.000 323.610 323.457 323.457 323.457 371.738 10 OI Cheltuieli salariale in bani 648.950 247.070 246.998 246.998 246.998 290.849 10 01 01| Salarii de baza 276.320 75270 15.246 15.246 75.246 109.695 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 580| 580 576 576 376 10 01 06| Alte sporuri 390 390 390 390 390 874 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 7.050 6.550 6.542 6.542 6.542 5351 10 01 11| Fond aferent platii cu ora 322.470 133.200 133.191 133.191 133.191 144.962 10 01 12| indemnizatii platite unor persoanc din afara unitatii 780| 7.980 797 7971 7971 6.552 10 Ol 13| indemnizatii de delegare 60 60 52 52 52 52 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 34.100 23.040 23.030 23.030 23.030 23.323 10 03 Contributii 131.050 76.540 76.459 76.459 76.459 80.889 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 119.220 57.990 57.980 57.980 37.980 61351 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 2.350 1.350 1.333 1335 1335 1421 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 24.620 14.380 14.364 14.364 14.364 15.287 10 03 04| Contributii de asigurari pentru

Pag. 10 - lei- Capi-| Sub- Credite bugetare Angajamente ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli n angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 3 s T=5-6 8 accidente de munca si boli profesionale 960| 590 365 565 565 all 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 3.900 2230 2215 2.215 2213 2.219 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII :, 1: 14.899.676 4.066.520 73.690.527 3.690.527 3.690.527 3445.62 Bunuri si servicii 7.785.670 1.368.080 1.004.779 1004779 1.004.779 1.013.156 01| Furnituri de birou 61.360, 61.000 60.952 60.952 60.952 63921 02| Materiale pentru curatenie 502.240 63.140 63.080 63.080 63.080 53673 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 175.080 161.880 161.864 161.864 161.864 208.156 04| Apa, canal si salubritate 50.850 44.850 44.835 44.835 14.835 43491 05 | Carburanti si lubrifianti 22250 11.750 11.748 11.748 11.748 17131 06| Piesc de schimb 4.992.420 2420 2417 2417 2417 2513 07| Transport 2.790 2.790 2.784 2.784 2.784 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 85.710 85.710 85.681 85.681 85.681 81.276 09 ateriale si prestari de servicii cu caracter functional 30.540 48.540 47.835 47835 47.833 67925 30, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.842.430 886.000 523.583 523 583 523.583 471.960 Reparatii curente 120.830 33.330 70817 70.817 70.968 Hrana 6.748.240) 2.450.090 2.450.001 2.450.001 2.316.602 01 | Hrana pentru oameni 6.748.240 2.450.090 2.450.001 2.450.001 2.316.602 Medicamente si materiale sanitare 900| 900 397 397 897 TT 01| Medicamente 900| 900 897 897 897 776 Bunuri de natura obiectelor de inventar 207.850 127.940 127.912 127.912 127.912 34 30| Alte obiecte de inventar 207.850 127.940 127.912 127.912 127,912 341 Deplasari, detasari, transferari 3.550 3.550 3.538 3538 3.538 6171

Pag. 11 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente capi-| ra-| pa/ | t- | ned Denumire indicator arte de [anuale Angajamente | Angajamente Pia legate Chsluiel tol |graf| Tifluj col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective Ta finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 4 5 6 7=5-6 8 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 3,538 3.538 1.538 6171 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 2.8540 2.830 2330 2.830 1.258 20 13 Pregiiţire irofesionăla. 4.776 4.776 4776 ITI 4.776 20 24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 98 20 24 02| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne m 20 30 Alte cheltuieli 25.010 25.010 24977 24977 24.977 20 30 01, Reclama si publicitate 2.540 2.536 2536 2536 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 5340 3.326 5.326 5.326 3.326 20 30 30| Alte chelruieli cu bunuri si servicii 17.130 17.15 17.115 75 21.654 3 TITLUL HI DOBANZI 59 3 03 Alte dobanzi 59 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 59 57 TITLUL VH ASISTENTA SOCIALA 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 57 02 Ajutoare sociale 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.550. 5.550 36.678 7" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 5.550 5.550 36.678 71 OI Active fixe 5.550 5.550 36.678 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 12.997 73 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5.550 5.55 19.099 11 01 30| Alte active fixe

Pag. 12 - lei Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol |capi-j ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legate | Cheltuieli tol |graf| Titiu| col | at i aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective 1a finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=3-6 8 (inclusiv reparatii capitale) 4582 6610 SANATATE 163.735.390 78.425.410 80.030.702 18.985.921 41.026.505 37.959.416 48381211 01 CHELTUIELI CURENTE 161.526.590| 76.274.610 18.637.542 71.592.761 39.948.577 37.644.184 47.136.258 10 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL FE $1.500.000 25.584.820 3. 31.844.870 23.543.163 8.299.707 "Sb al 10 01 Cheltuieli salariale in bani 58.584.990 18.620.600 22.933.550 22.933.550 17.543.248 3.390.302 17.658.306 10 01 01| Salarii de baza 43.284.440 13.500.400 16.741.200 16.741.200 12.778.019 3.963.181 12.725.131 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 8.599.050 3.008.500 3:848.413 3.848.413 2.773.176 1.075.243 2.961.368 10 01 06| Alte sporuri 1.598.750 521.250 593.350 393.350 518.541 74.805 510.203 10 Ol 07| Ore suplimentare 430.000 150.000 150.000 150.000 127.142 22.858 127.118 10 Oi 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 525.000 175.000 175.000 175.000i 143.641 146.615 10 01 11| Fond aferent plafii cu ora 3.963.000 1.213.000 1.353.000 1.353.000 1.151.520 201.480 1,130.678 10 01 13| Indemnizatii de delegare 3.000 1.000 1.400 1.400 396 1.004 396 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 161.750| 51.450 71.187 71.187 50.819 20.368 56.797 10 02 Cheltuieli salariale în natura 5.383.750 1.381.250 1.663.750 1.663.750 1.116.628 547422 1.178.415 10 02 01| Tichete de masa 5.383.750 1.381.250 1.663.750 1.663.750 1.116.628 547.122 1.178.415 10 03 Contributii 17.531.260 5.582.970 1.247.570 1.247.570 4.885.287 2.362.283 3.051.280 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 13.184270|. 4.194.300 3.512.900 5.512.900 3.843.752 1.669.148 3853314 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 316.000) 161.000 127.000 127.000 36.778 40.222 86.946 10 03 03) Contributii de asigurari sociale de sanatate 3.096.090 986.250 1.248.750 1.248.750 909.155 339595 910.592 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 179.210 57170 72170 72.170 49.078 23.092 49.134 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 755.690) 244.250 286.750 286.750 290.226 151.294 20 TITLUL N BUNURI SI SERVICII 72.503.910 46.905.310 46.601.482 45.556.701 16.212.224 29.344.477 22.866.883

Pag. 13 - lei- Capi-| Sub-i Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-, ra- | pa/ | ti- | ne Denumire indicator Angajament anuale Angajamente Angajamente Plat legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col] at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 71=5-6 s 20 01 Bunuri si servicii 13.857.400) 8.721.130 8.516.781 8.284.615 6.533.499 1.751.116 5.761.217 20 01 01| Fumnituri de birou 746.620 298.830 96.684 82.952 49.317 33.633 57.093 20 01 02, Materiale pentru curatenie 553.000 218.500 218.224 200.888 133.841 67.047 139410 2001 03 | ÎncalzitiMuminat si forta motrica 3.865.460 2.697.500 2.697.013 2.697.013** 2.162:382 534.631 2.221.881 20 01 04| Apa, canal si salubritate 1.143.100, 748.500 748.464 748.362 743.540 4822 428.566 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 350.400 84100 84.066 84.066 81210 2.856 105.623 20 01 06| Piese de schimb 625.940, 313.500 313478 313478 224.976 88.502 129.015 20 01 07| Transport 353.190 122.000 121.908 121.908 82.450 39.458 69.795 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 403.790 132.500 132.082 132.012 128.362 3.650 102.858 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2.031.830 1.546.700 1.546.603 1.433.823 1.212.150 221.673 800.190 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.784.070 2.559.000 2.558.329 2.470.113 171527 754.842 1.696.786 20 02 Reparatii curente 612.220 143.220 54.333 54.333 22.399 31.334 47.154 20 03 Hrana 2.925.240 1.273 400 1.273.334 964.129 629.930 334.199 982.174 20 03 01| Hrana pentru oameni 2.924.240 1.273.400 1.273.334 964.129 629.930 334.199 982.174 20 03 02| Hrana pentru animale 1.000 20 04 Medicamente si materiale sanitare 31.963.990, 35.385.030 35.384.937 34.922.855 8.124.625 26.198.230 15.543.853 20 04 01, Medicamente 40.227.800 29.818.100 29.818.097 25.776.638 4.950.773 24.825.865 12.268.404 20 04 02| Materiale sanitare 6.477.280 2.724.300 2724218 2.573.656 1.827.467 746.189 1.939.263 20 04 03| Reactivi 4.252.870 2.498.510 2.498.506 2252877 1.163.101 1.087.776 1.082.641 20 04 04| Dezinfectanti 1.006.040 344.120 344.16 319,684 181.284 138.400 253.545 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 663.960) 491.930 491.907 488.840. 287.896 200.944 20 05 OI, Uniforme si echipament 44.000 17330 17.325 17.325 1.395 15.930 20 03 03| Lenjerie si accesorii de pat 15.000 50.200 50.194 50.194 20.294 29.900

Pag. 14 - lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente toi ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator ngafament anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toi |graf| Titlu | col | at = aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 05 30| Alte obiecte de inventar 544.960 424.400 424.388 421.321 266.207 155.114 20 06 Doplasari, detasari, transferari 31.480 14.619 14.619 7.900 6719 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 34280 12.147 12.147 5.610 6.537 20 06 02| Deplasari în strainătate: shtii TA 17.200 E 2472 2.290 "a 20 09 Materiale de laborator 524.080 269.000 241.698 148.154 93.544 149.013 20 HI Carti, publicatii si materiale documentare 5.500 1370 200 200 200 20 2 Consultanta si expertiza 20.000 17.500 17.500 17.500 4.940 12.560 3.580 20 13 Pregatire profesionala 47.640 8.980 7274 7274 6.812 462 3.494 20 14 Protectia muncii 50.000 18.600 18.544 7.548 4.072 3476 6211 20 25 judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 36.000 9.000 2.085 2.085 2.085 2.085 20 30 Alte cheltuieli 1.746.400 551.500 551141 551.005 439.912 11.093 352.122 20 30 04| Chirii 978.960 355.000 354.728 354.728 277.520 71.208 166.147 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 767.440 196.500 196.413 196.277 162.392 33.585 185.975 56 TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 7.522.680 3.784.480 191.190 191.190 191.190 381.374 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 7.522.680 3.184.480 191.190 191.190 191.190 381.374 56 01 01 | Finantarea nationala*) 200.000 150.000 148.622 148.622 148.622 93.040 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 7.322.680 3.634.480 42.568 42.568 42.568 288.334 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.208.800 2.150.800 1.393.160 1.393.160 1.077.928 315.232 1.244.953 TI TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.208.800 2.150.800 1.393.160 1.393.160 1.077.928 315.232 1.244.953

Pag. 15 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toi | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Angajament anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at E aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective Ja finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 71 Ol Active fixe 1.703.600. 1.645.600 1.393.160 1.393.160 1.077.928 313.237 1.244.953 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 1.628.600 1.570.600 1.393.160 1.393.160; 1.077.928 315.232 1.189.081 pt 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica : Lu active corporale 75.000 75.000 47749 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 8123 7 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 505.200 503.200 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.675.000 600.400 188.033 188.033 188.033 221.438 ol CHELTUIELI CURENTE 1.583.000 596.400 188.033 188.033 188.033 194.635 0 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 195.000 105.000 82.827 82.827 82.827 73.922 10 01 Chelruieli salariale in bani 195.000 103.000 82.827 32.827 82827 173.922 10 01 12| Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 65.000 30.000 11.502 11502 11.502 11.502 10 01 13) îndemnizarii de delegare 70.000 25.000 23.298 23.298 23.298 23.298 10 01 30) Akte drepturi salariale in bani 60.000 30.000 48.027 48.027 48.027 39.122 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.388.000 491.400 105.208 105.206 103.206 120.713 20 01 Bunuri si servicii 457.500 210.400 65.185 65.185 65.185 60.253 20 01 01| Fumituri de birou 28.000 5.500 1.053 1.053 1.053 1.465 20 01 02| Materiale pentru curatenie 7.500 3.000 785 785 785 938 20 Oi 03| incalzit, iluminat si forta motrica 10.000 2.000 1.338 1.338 1338 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.000 500 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 25.000, 6.000 2721 2724 2.72) 270 20 01 06| Piese de schimb 10.000 2.500 1.195 1195 1.195 1.195 20 01 07| Transport 30.000 30.000

Pag. 16 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol ra- | pa/ | ti- | ne Denumire indicator gafa ment anuale e Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol graf|Titlu| col] at aprobate trimestriale bugetare Iegale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 1=5-6 8 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 17.000 2.500 2.192 2.192 2.192 2179 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu 3 caracter functional Şi 7. - 111.000: 85.400 19.678 "19.678 i 19.678 8.042 20 01 30, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 217.000 73.000 36.223 36.233 36.223 43713 20 02 Reparatii curente 2.000 1.000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de înventar 60.000 46.000 4634 4.634, 4.634 20 05 30, Alte obiecte de inventar 60.000 46.000 4.634 4.634 4.634 20 0 Deplasari, detasari, transferari 181.000 74.000 20.262 20.262 20.262 21.187 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 113.000 31.000 11.051 11051 11.051 11.051 20 06 02| Deplasari in strainatate 68.000 43.000 9211 9211 9211 10.136 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 5.000 1.000 20 30 Alte cheltuieli 682.500 159.000 15.125 15.125 15.125 39.273 20 30 01| Reclama si publicitate 53.000 3.000 893 895 893 393 20 30 02| Protocol si reprezentare 5.000 3.000 41 20 30 04| Chirii 24.500 13.000 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 600.000 140.000 14232 14.232 14232 38.339 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 92.000 4000 26.803 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 92.000 4.000 26.803 71 0 Active fixe 92.000 4.000 26.803 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 22333 71 Ol 03) Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Pag. 17 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toi ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu! col | at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 71 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 92.000 4.000 1.465 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 571.900 571.900 92.161 92.161 92.161 119.368 Oo1 CHELTUIELI CURENTE E : 571.900 571.900 92.161 92.161: ;-22.161 118.874 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICE 571.900 571.900 92.161 92.161 92.161 118874 20 01 Bunuri si servicii 243.900 243.900 21071 21.071 21.071 32.936 20 01 01| Fumituri de birou 5.000 5.000 1484 1.484 1.484 949 20 01 02| Materiale pentru curatenie 20.000 20.000 285 2.815 2.85 5017 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 152.000 152.000 14.083 14013 14.013 14014 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 25.000 25.000 558 558 558 323 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 41.900 41.900 2201 2.201 2.201 12.633 20 02 Reparatii curente 10.000 10.000 20 03 Hrana 310.000 310.006 70.391 70391 70.591 85.336 20 03 01| Hrana pentru oameni 310.000 310.000 70391 70.391 70.391 85.336 2 04 Medicamente si materiale sanitare 3.000 3.000 699 699 599 602 20 04 01| Medicamente 223 20 04 04| Dezinfectanti 3.000 3.000 699 699 699 39 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.000 3.000 20 05 30| Alte obiecte de inventar 5.000 3.000 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 494 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 494 77 ol Active fixe 494 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 494

Ec.Smaranda/ A aracicu Ec. Steliana fânciu Pag. 18 —lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali "Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator NIL anuale Augajamente | Angajarmente Plati legale Cheltuieți tol |praf| Titlu | col | at aprobate trimestria bugetare legale efectuate efective Ia finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 762.390 762.390 12.950 72.950 72.950 Qi CHELTUIELI CURENTE 634.930 634.930 20 TITLUL, N BUNURI SI SERVICII 634.930 634.930 20 30 Alte cheftuiel : 634.930 634.930 : 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 634.930 634.940 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 127.460 127.460 72.950 72.950 72.950 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 127.460 127.460 12.950 72.950 72.950 7 OI 127.460; 127.460 72.950 72.950 72.956 73 ot OI 127.460: 274 72950 72.550 72.950 Primar Director Economie Şef Serviciu Buget

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31032012 Pag. 1 - lei Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tot | capi-, fi- | ned Denumire indicator anuale e Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol Titlu col| at > aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 175.830.510| 30.026.180 33.300.349 32.255.568 44.611.384 37.644.184 51.426.724 CHELTUIELI CURENTE 175.830.910 30.026.180 83.300.349 32.255.568 44.611.384 37.644.184 51.426.724 TITLURI CHELTUIELI DE,PERSONAL 34.495.000 26.692.930 1 32.760.631 32.760.631 24.460.924 3.299.707 24:R40.395 01 Cheltuieli salariale in bani 61.013.440 19.514.170 23.659.784 23.659.784. 18.269.482 5.390.302 18.420.802 01 01| Salarii de baza 45.041.260 14.067.170 17.212.169 17.242.169 13.248.988 3.963.181 13.230.194 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 3.509.630 3.009.080 3.848.989 3.848.989 2.773.746 1.075.243 2.961.368 01 06| Alte sporuri 1.599.140 521.640 393.740 593.740 518.531 74.809 511.077 01 07| Ore suplimentare 450.000 150.000 150.000 150.000 127.142 22.858 127.18 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 532.050 181.550 181.542 181,542 150.183 31.359 132.006 01 11| Fond aferent platii cu ora 4285470 1.346.200 1.486.191 1.486.191 1.284.711 201.480 1.275.640 01 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 36.480 51.480 19473 19.473 19.473 18.054 01 13| Indemnizatii de delegare 82.560 35.560 24.750 24.750 23.746 1.004 23.746 Ol 30) Alte drepturi salariale in bani 336.850 151.490 142.930 142.930 122.562 20.368 121.599 02 Cheltuieli salariale in natura 5.383.750 1.381.250 1.663.750 1.663.750 1.116.628 547.322 02 01| Tichete de masa 5.383.750 1.381.250 1.663.750 1.663.750 1.116.628 547.122 1178415 03 Contributii 18.097.810 53.197.510 7.437.097 1.437.097 5.074.814 2.362.283 5.241.178 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 13.612.490 4.354.790 5.652.873 5.652.873 3.983.725 1.669.148 3.997.092 03 02| Contributii de asigurari de somaj 326.350) 104.850 130.295 130.295 90.073 40.222 90.333 03 03| Contributii de asiguran sociale de sanatate 3.203.210 1.024.130 1.283.726 1.283.726 944.131 339.595 946.559 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 183.170! 58.760 73.326 73.326 50.234 23.092 50.337 03 06 Contributii pentru concedii si

Pag. 2 - lei- Capi-j Sub-/| Pa- Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator pala mant anuale e Angajamente | Angajamente plat legale Cheltuieli tol |graf| Titlu col | at aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 indemnizatii 772.590 254.980 296.877 296.877 6.651 290.226 156.857 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 91.333.410, 53.330.750 30.537.218 49.492.437 20.147.960 29.344.477 26.583.770 20 01 Bunuri si servicii 22.787.190 10.816.010 9.639.720 9.407.554 7.656.438 1.751.116 6.894.609 Ol| Furnituri de birou m a 936.970 443.820 112.306| 33.635 133428 20 01 02| Materiale pentru curatenie 1.108.740 326.140 284.904 267.568 200.521 67.047 199.038 20 01 03| Încalzit, iluminat si forta motrica 4.259.050 3.045.890 2.874.228 2.874228 2.339.597 534.631 2.444.045 20 01 04| Apa, canal si salubritate 1.232.250: 816.650 193.299 193.197 788.375 4.822 472.057 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 422.650 122.350 98.535 98.535 95.679 2.856 127,529 20 01 06| Piese de schimb 5.639.740 328.420 317.090 317.090 228.588 88.502 132.723 20 01 07| Transport 385.980| 154.790 124.692 124.692 85.234 39.458 72911 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 531.500) 235.090 233.949 233.949, 230.299 3.650 195.953 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2.255.840 1.727.660 1.619.758 1.506.978 1.285.305 221.673 881.619 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentu întretinere si functionare 6.014.470 3.615.200 3.133.092 3.044.876 2.290.034 754.842 2235306 20 02 Reparatii curente 745.050 237.550 125.150 125.150 93.216 31.934 18122 20 03 Hrana 9.983.480 4.033.490 3.793.726 3.484.521 3.150.322 334.199 3.384.112 20 03 01| Hrana pentru oameni 9.982.480 4.033.490 3.193.726 3.484.521 3.150.322 334.199 3.384.112 20 03 02| Hrana pentru animale 1.000 20 04 Medicamente si materiale sanitare 51.967.890 35.388.930 35.386.533 34.924.451 8.126.231 26.798.230 15.545.231 20 04 01| Medicamente 40.228.700 29.819.000 29.818.994 29.771.535 4.951.670 24.825.865 12.269.403 20 04 02| Materiale sanitare 6.477.280 2.724.300 2724218 2.573.656: 1.827.467 746.189 1.939.263 20 04 03| Reactivi 4.252.870 2.498.510 2.498.506 2.252.877 1.163.101 1.087.776 1.082.641 20 04 04| Dezinfectanti 1.009.040 347.120 344.815 320.383 181.983 138.400 253.924 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 957510 677.570 624.532 621.465 420.521 200.944 34t

Pag. 3 - lei Sub-[ Pa- |Gru- | Ar- | Ali- Credite bugetare Angajamente toi | capi-| ra-| pa / | ti- | ne+ Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toli |graf|Titlu| col | at e aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 4 5 6 7=5-6 s 20 03 01| Uniforme si echipament 44.000 17.330 17.325 17.325 1.395 15.930 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 75.000 50.200 50.194 50.194 20.294 29.500 20 05 30| Alte obiecte de inventar 838.510 510.040 557.013 553.946 398.832 155.14 341 1120. 106 Deplasari, detasari, transferari 294.710 129.880 3841b 38:49. 6719 39338 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 209.510 84.380 26.736 26.736 20.199 6.537 29.202 20 06 02| Deplasari in strainatate 85.200, 45.500 11.683 11.683 11.501 182 10.136 20 09 Materiale de laborator 524.080 269.000 268.827 241.698 148.154 93.544 149.013 20 HN Carti, publicatii si materiale documentare 19.340 6710 3.030 3.030 2.830 200 1.258 20 12 Consultanta si expertiza 20.000 17.500 17.500 17.500 4.940 12.560 5.580 20 13 Pregatire profesionala 74.820 22.760 12.050 12.050 462 10.270 20 14 Protectia muncii 62.050 21.350 21.254 10.258 6.782 3.476 8.621 20 24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 98 20 24 02| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne o 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 66.800 29.200 11.797 11.797 11.197 2.193 20 30 Alte cheltuieli 3.830.490 1.680.800 594.680 594 544 483.451 111.093 424.984 20 30 01| Reclama si publicitate 55.540 5.540 3.429 3429 3479 3429 20 30 02| Protocolsi reprezentare 14.000 5.250 41 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 5.340) 5.340 5.326 3.326 5.326 5.326 20 30 04| Chirii 1.003.460 368.000 354.728 354.728 277.520 71208 166.147 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea

Pag. 4 - lei- Capi- Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente capi-| ra- ti- | ned Denumire indicator anuale Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 5 7=5-6 8 drepturilor 634.570 262.300 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.117.580 1034370 231.197 231.061 197.176 33.885 250.041 TITLUL II DOBANZI 59 03 Alte dobaiazi In i CE de 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 59 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 02 Ajutoare sociale 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 02 01| Ajutoare sociale în numerar 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.335.000 1.340.190 557319 557319 557.319 540.372 CHELTUIELI CURENTE 3.335.000 1.340.190 557319 557319 557.319 540.372 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.000.000 679.500 509.477 509.477 509.477 506.734 01 Cheltuieli salariale in bani 1.584.500 541,500 396.409 396.409. 396.409 397.725 0 01| Salarii de baza 1.480.500 491.500 395.723 395.723 395.723 395.362 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13.500 13.500 01 13| indemnizatii de delegare 9.500 9.500 01 30| Alte drepturi salariale în bani 81.000 27.000 686 686 686 2.357 03 Contributii 415.500 138.000 113.068 113.068 113.068 109.009 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 309.000 102.500 81.993 81.993 81.993 82.427 03 02| Contributii de asigurari de somaj 8.000 2.500 1.960 1.960 1.960 1.866 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 82.500 23.500 20.612 20.612 20.612 20.680 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 3.000 1.000 591 591 591 592 03 06| Contributii pentru concedii si

Pag. 5 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa / | ti- | ne4 Denumire indicator afac anuale , Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf| Tilu| col | at = aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective Ja finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 6 7=5-6 8 | indemnizatii 13.000 8.500 1912 7912 7312 3344 20 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICI 1.335.000 660.690 47.842 47.342 41.842 33.638 20 01 Bunuri si servicii 442.720 272.500 31.904 31.904 31.904 27.047 20 01 01; Fimituri debirou i 195.990 15490 _ 20 01 02| Materiale pentru curatenie 26.000 21.500 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 56.510 32.510 20 01 04| Apa, canal si salubritate 36.300 22.800 20) 01 05| Carburanti si lubrifianti 25.000 20.500 2.054 20 01 06| Piese de schimb 11.380| 10.000 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 25.000 14.380 14.064 14.064 14.064 9.640 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 37.470 22.020 5.084 5.084 5.084 5.139 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 129.070 55.300 12.756 12.756 12756 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.700 6.700 7 7” 7” 20 05 30| Alte obiecte de inventar 20.700 6.700 7 7” E 20 0 Deplasari, detasari, transferari 58.680 37.680 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 58.680 37.680 20 H Carti, publicatii si materiale documentare 6.000 1.500 20 13 Pregatire profesionala 22.400 9.000 20 14 Protectia muncii 12.050 275a 2710 2.710 2.710 2410 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

Pag. 6 - Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator angajament anuale IN Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective 7 Ta finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 3 dispozitiilor legale 30.800 20.200 9712 9.712 9712 108 20 30 Alte cheltuieli 74).650 310.360 3.437 3437 3.437 +073 20 30 02| Protocol si reprezentare 9.000 2.250 20 30 06, Prestari servicii pentru transmitgreă * ' CE drepturilor 634.570 262.300 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 98.080 45.810 3437 3.437 4073 6510 INVATAMANT 15.702.170 4.392.650 4.016.484 4.016.484 4.016.484 3.817.959 01 CHELTUIELI CURENTE 15.702.170 4.392.630 4.016.484 4.016.484 4.016.484 3.817.959 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 800.000 323.610 323.457 323.457 371.7 10 01 Cheltuieli salariale în bani 648.950 247.070 246.998 246.998 246.998 290.849 10 Ol 01| Salarii de baza 276320 75.20 75.246 15.246 75.246 109.695 10 0! 05| Sporuri pentru conditii de munca 580 580 376 376 576 10 01 06| Alte sporuri 390 390 390 390 390 374 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 7.050, 6.550 6.542 6.542 6.542 5391 10 01 11| Fond aferent platii cu ora 322470 133.200 133191 133.191 133.191 144.962 10 01 12| Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 7.580 7.980 7971 797 7971 6.552 10 01 13| indemnizatii de delegare 60| 60 52 52| 52 52 10 Ol 30| Alte drepturi salariale în bani 34.100 040 23.030 23.030: 23.030 23323 10 03 Contributii 151.050) 76.540 76.459 76.459: 76.459 80.889 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 19.220 51.990 57.980 57.980 37.980 61351 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 2.350 1.350 1.335 1335 1.335 1421 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 24.620 14.380 14.364 14.364 14364 15.287 10 03 04| Contributii de asigurari pentru

Pas. 7 -1ei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol capi-| ra-| pa ft ne Denumire indicator gafa ment anuale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf| Titiu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 s 71=5-6 8 accidente de munca si boli profesionale 960| 590 565 565 565 6i1 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 3.900 2230 2215 2215 2215 2219 pi 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII... 1. 14.899.670 4.066.520 E i: 8.690.527). 3.690.527 E 662 20 91 Bunuri si servicii 7.785.670; 1.368.080 1.004.779 1.004.779 1.004.779 1.013.156 20 01 01| Fumituri de birou 61.360 61.000 60.952 60.952 60.952 63.921 20 01 02| Materiale pentru curatenie 502.240 63.140 63.080 63.080 63.080 53673 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 175.080, 161.880 161.864 161.864 161.864 208.150 20 01 04| Apa, canal si salubrilate 30.850 44.850 44.835 44.835 44.835 43491 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 22250 1.748 11.748 11.748 17.131 20 01 06, Piese de schimb 4992420 2420 247 2417 2417 2513 20 01 07| Transport 2.790 2.790 2.784 2.784 2.734 3.16 20 0) 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 85.710 $53.716 85.681 85,681 85.681 51.27% 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 50.540 45.540 47.835 47.835 47.835 67.925 20 01 30) Alte bunuri si servicii pentru infretinere si functionare 1.842.430 386.000 523.583 523.583 323.583 471.960 20 02 Reparatii curente 120.830 83.330 70.817 70.817 70.968 20 03 Hrana 6.748.240 2.430.090 2.450.001 2.450.001 2.450.001 2.316.602 20 03 Ol | Hrana pentru oameni 6.748.240 2.450.090 2.450.001 2.450.001 2.450.001 2.316.602 20 04 Medicamente si materiale sanitare 900 900 897 897 897 776 20 04 Medicamente 900, 900 897 397 897 776 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 207.850 127.940 127912 127.912 127.912 341 20 05 30| Alte obiecte de inventar 207.850 127.940 127.912 127.912 127912 341 20 06 Deplasari, detasari, transferari 3.550 3.550 3.538 3538 3.538 6171

Pag. 8 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa/ | ti- Denumire îndicator Sao ment anuale MU Angajamente | Angajamente plai legate Cheltuieli Titlu | col Pa aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 & 20 06 OI | Deplasari interne, detasari, transferari 3.550 3.550 3.538 3.533 3.538 6171 20 Carti, publicatii si materiale documentare 2.840 2.840 2.830 2.830 1.258 13 Pregatire profesionala. 4.780 4.716 4.116 - 4.776 24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 9 20 24 Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne 98 20 30 te cheltuieli 25.010 25.010 24.977 24.977 24.977 29.516 20 30 Reclama si publicitate 2.540 2.540 2.536 2536 2.536 2.536 20 30 Prime dc asigurare non-viata 5.340| 5.340 5.326 5.326 5.326 5326 20 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 17.130 17.130 7.5 17.15 17.15 21.654 30 TITLUL îl DOBANZI 59 30 03 Alte dobanzi 30 03 Dobanzi la operatiunile de leasing 59 57 TITLUL VIN ASISTENTA SOCIALA 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 57 02 Ajutoare sociale 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 57 02 Ajutoare sociale in numerar 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 6610 SANATATE 154.003.910 72.490.130 78.446.352 77.401.571 39.757.387 37.644.184 46.754.884 91 CHELTUIELI CURENTE 154.003.910 72.490.130 78.446.352 77.401.571 39.757.387 37 644.184 46.754.884 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 81.500.000 25.584.820 31.844.870 31.844.870 23.545.163 8.299.707 23.888.001 10 91 Cheltuieli salariale în bani 58.584.990| 18.620.600 22.933.550 22.933.550 17.543.248 5.390 302 17.658.306 10 0 Salarii de baza 43.284.440 13.500.400 16.741.200 16.741.200 12.778.019 3.963.181 12.725.131 10 01 Sporuri pentru conditii de munca 3.599.050 3.008.500 3.848.413 3.848.413 2773.17 1.075.243 2.961.368 10 01 Alte sporuri 1.598.750 521.250 593.350 393.350 518541 74.809 510.203 10 01 Ore suplimentare 450.000 150.000 150.000 150.000 127.142 22.858 127.118

Pag. 9 - lei- Capi-| Sub-[| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi- ra-| pa/ | fi- | ned Denumire indicator anuale INI Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu| col | at N aprabate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7=5-6 8 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 525.000 175.000 175.000 175.000: 143.641 31.359 146.615 10 Ol 11| Fondaferent platii cu ora 3.963.000 1.213.000 1.353.000 1.353.000 1.131.520 201.480 1.130.678 10 Ol 13| indemnizatii de delegare 3.000 1.000 1.400 1.400 396 1.004 396 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani, 161.750 Zr 151450) 74.187 71.187 50.819 20.368 E Tr 10 02 Cheltuieli salariale in natura 5.383.750 1.381.250 1.663.750 1.663.750 1.116.628 547.122 1178415 10 02 01| Tichete de masa 5.383.750 1.381.250 1.663.750 1.663.750 1.116.628 547.122 1178415 10 03 Contributii 17.531.260! 5.582.970 1.241.570 1.247.570 4.885.287 2.362.283 5.051.280 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1318427 4194300 5.512.908 3.512.900 3.843.752 1.669.148 3.853.314 10 03 02, Contributii de asigurari de somaj 316.000 101.000 127.000 127.000 86.778 40.222 86.946 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 3.096.090 986.250 1.248.750 1.248.750 909.155 339.595 910.592 10 03 04) Contriburii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 179.210 371% 72.170 72170 19.078 23.092 49.134 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 755.690 244.250 286.750 286.750 -3.476: 290.226 151,294 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 72.503.910 46.905.310 46.601.482 45.556.701 16212224 29.344.477 22.866.883 20 01 Bunuri si servicii 13.857.400 8.721.130 8.516.781 8.284.615 6.533.495 1751.16 5.761.217 20 01 01| Fumituri de birou 1746.620| 298.830 96.684 82.952 49.517 33.635 67.093 20 01 02| Materiale pentru curatenia 553.000 218.500 218.224 200.888 133 841 67.047 139.410 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 3.865.460 2.697.500 2.697.013 2.697.013 2.162.382 534.631 2221 881 20 01 04| Apa, canal si salubritate 1.143.100 748.500 748.464 748.362 743.540 4822 428.566 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 350.400 84.100 84.066 84.066 81210 2.856 105.623 20 01 06| Piese de schimb 625.940 313.500 313478 313478 224976 35.502 129.015 20 01 07, Transport 353.190 122.000 121.908 121.908 82.450 39.458 69.795 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv,

Pag. 10 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajameunte tol | capi- ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator dea anuale TI Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf] Titlu| col | at = aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective Ha finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 s 6 1=5-6 8 internet 403.790 132.500 132.012 132012 128.362 3.650 102.858 20 01 09| Materiale si prestari de scrvicii cu caracter functional 2.031.830 1.546.700 1.546.603 1.433.823 1.212.150 221.673 800.190 20, 01: 30| Alte bunuri si servicii pentru stati intretinere si functionare 3.784.070 2.559.000 2.558.329 2.470.113 1715271 154.842 1.696.786 20 02 Reparatii curente 612.220 143.220 34.333 34.333 22.399 31934 47.154 20 03 Hrana 2.925.240 1.273.400 1.273.334 964.129: 629.530 334.199 982.174 20 3 01| Hrana pentru oameni 2.924.240 1.273.400 1.273.334 964.129 629.930 334199 982.174 20 03 02| Hrana pentru animale 1.000 20 04 Medicamente si materiale sanitare 51.963.990 35.385.030 35.384.937 34.922.855 8.124.625 26.798.230 15.543.853 20 04 01| Medicamente 40.227.800 29.818.100 29.818.097 29.776.638 1.950.773 24.825.865 12.268.404 20 04 02| Materiale sanitare 6.477.280 2.724.300 2.724.218 2.573.656 1.827.467 746.189 1.939.263 20 04 03| Reactivi 4.252.870 2.498.510 2.498.506 2.252.877 1.165.101 1.087.776 1.082.641 20 04 04| Dezinfectanti 1.006.040 344.120 344.116 319.684 181.284 138.400 253.545 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 663.960 491.930 491.907 488.840: 287.896 200.944 20 05 01| Uniforme si echipament 44.000 17.330 17.325 17.325 1.395 15.930 20 05 03, Lenjerie si accesorii de pat 15.000 50.200 50.194 50.194 20.294 29.200 20 05 30| Alte obiecte de inveniar 344.960 424.400 424.388 421.321 266.207 155.14 20 0% Deplasari, detasari, transferari 51.480 14.650 14619 14619 7.900 6719 11.980 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 34.280 12.150 12.147 5.610 6.537 11.980 20 06 02, Deplasari in strainatate 17.200 2.500 2472 2290 182 20 09 Materiale de laborator 524.080 269.000 268.827 241.698 148.154 93.544 149.013 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 5.500 200 200 200 20 12 Consultanta si expertiza 20.000 17.500 17.500 17.500 4.940 12.360 5.580 20 13 Pregatire profesionala 47.640 8.980 7274 7274 6.812 462 5494

Pag. 11 -lei- Capi-| Sub-[| Pa-|Gru- Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-i ra-| pa / | ti- | med Denumire indicator angajament anuale Angajamente Angajamente Plati egale Cheltuieli tol grafj Titluj col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 S 17=5-6 8 20 14 Protectia muncii 30.000 18.600 18.544 7,548 4072 3476 6231 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit pi EET = dispozitiilor legale 36.000! 9.006 2.085 2.085 2.085 2.085 20 30 Alte cheltuieli 1.746.400 551.500 551.141 551.005 439.912 111.093 352.122 20 30 04| Chirii 978.960 355.000 354.728 354.728 271.520 77.208 166.147 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 767440 196.500 196.413 196.277 162.392 33.885 185.975 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.583.000 596.400 188.033 188.033 188.033 194.635 ol CHELTUIELI CURENTE 1.583.000 596.400 188.033 188.033 18£.033 194.635 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 195.000! 105.000 82.827 82.827 82.827 73.922 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 195.000 105.000 82327 82.827 82.827 73922 10 Oi 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 65.000, 30.000 11.502 11.502 11.502 11.502 10 01 13| Îndemnizatii de delegare 70.000 25.000 23.298 23.298 23.298 23298 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 60.000 50.000 48.027 48.027 48.027 39.122 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 1.388.000 491.400 105.206 105.206 105.206 120.713 20 01 Bunuri si servicii 457.500 210.400 65.185 65.185 65.185 60.253 20 01 01| Fumituri de birou 28.000 3.500 1.053 1.053 1.053 1.465 20 01 02| Materiale pentru curatenie 7500 3.000 785 785 785 938 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 10.000 2.000 1.338 1.338 1.338 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.000 500 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 25.000 6.600 2.721 2721 2721 2721 20 O 06| Piese de schimb 10.000 2.500 1.195 1.195 1.195 1.195 20 01 07| Transport 30.000 30.000 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv,

Pag. 12 -lei- Capi-| Pa- |Gru- | Ar- Ali Credite bugetare Angajamente NR tol |capi- ra-| pa/ | ti- | ne Denumire indicator anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective 12 finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 4 5 6 T=5-6 8 internet 17.000 2.500 2192 2192 2.192 2179 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 111.000| 235.400 19.678 19678 19.678 8.042 20 01. 30| Altebunyri si servicii pentru ft - m intretinere si functionare 217.000 73.000 36.223 36.223 36.223 43.13 20 02 Reparatii curente 2.000 1.000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 60.000 46.000 4.634 4.634 4.634, 20 05 30| Alte obiecte de inventar 60.000 46.000 4634 4.634 4.634 20 06 Depilasari, detasari, transferari 181.000 74.000 20.262 20.262 20.262 21187 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 113.000 31.000 11.051 11051 051 11.051 20 06 02| Deplasari in strainatate 68.000 43.000 9211 9211 9231 10.136 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 5.000 1.000 20 30 Alte cheltuieli 682.500 159.000 15.125 15.125 15.125 39.273 20 30 01| Reclama si publicitate 53.000 3.000 893 893 393 893 20 30 02| Protocolsi reprezentare 5.000 3.000 4“ 20 30 04| Chirii 24.500, 13.000 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 600.000 140.000 14.232 14.232 14232 38.339 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 571.900 571.900 92.161 92.161 92.161 118.874 01 CHELTUIELI CURENTE 571.900 571.900 92.161 92.161 92.161 118.874 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 571.900 571.900 92.161 92.161 92.161 118.874 20 01 Bunuri si servicii 243.990 243.900 21.07) 21.071 21.071 32936 20 01 01| Fumituri de birou 5.000 5.000 1.484 1.484 1.484 949 20 01 02| Materiale pentru curatenie 20.000: 20.000 2815 2815 2.815 5017 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 152.000 152.000 14.013 14013 14.013 14014 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu

Pag. 13 -lei- -| Sub-[ Pa-[Gru-|Ar-] Ali _ a - — Angajamente to! | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator e de anuale Angajamente Plati Cheltuieli ment legale col | at probate bugetare efectuate de platit efective la finele perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 25.000 558 558 558 12 20 01 30 1900 +19 2.201 220 2201 1203 20 102 purente : 20 03 310.000 310.000 76.391 70.394 70.391 3533 20 03 ol a pentru oameni 70.391 70.391 76.391 8533 20 04 Medicamente s: 3.000 659 699 699 60 20 04 01| Medicamente 22 20 04 04| Dezin nt 3.000 699 699 099 37 20 05 Bui 5.000 20 05 5 7010 634.930 634.930 91 634.930 634.930 20 TITLUL II BUNURI ST SERVICII 634.934 634.930 20 30 Alte chehuieli 614.930 634.950 20 30 N + si servicii 634.930 034.930 Primăr* Director Economic ef Serviciu Buget Ec.Smaranda Haracicu e. Steliana Stanciu Dr.Îng. 9% A

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31032012 Pag. 1 - lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol |capi- ra-| pa/ | ti- | Denumire indicator gafament anuale Angajamente Angajamente Plati egale Cheltuieli tol |graf| Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulafe perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7—5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ST SUBVENTII 10.001.490 6.077.290 1.657.300 1.657.300 1.342.068 3153232 1.691.871 Ol CHELTUIELI CURENTE 1.522.680 3.784.480 190 191.190 381374 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN pa i - m FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.522.680 3.784.480 191.190. 191.190 381.374 36 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 7.522.680 3.784.480 190 191.190 191.190, 381.374 56 01 01 | Finantarea nationala*) 200.000 150.000 148.622 148.622 148.622 93.040 56 01 02, Finantarea externa nerambursabila 1.322.680 3.634.480 42 568 42.568 42.568 288.334 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.478.810 2.292.810 1.466.110 1.466.110 1.150.878 315232 1.310.497 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2478.8t0 2.292.810 1.466.110 1.466.110 1.150.878 315.232 1.310.497 7 Oi Active fixe 1.973.610 1.787.610 1.466.110 1.466.110 1.150.878 315.232 1.310.497 71 01 01| Constructii 127.460 127.460 12.950 12.950. 12.950 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 1.628.600: 1.570.600 1.393.160 1.393.160 1.077.928 315.232 1.224.905 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 90.550 80.550 11.204 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 127.000 5.000 14.388 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 505.200 505.200 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 45.000 5.000 7% CHELTUIELI DE CAPITAL 45.000 5.000 1.569 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 45.000 5.000 1.569 7 01 Active fixe 45.000 5.000 1.569

Pag. 2 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali. Credite bugetare Angajamente Ra tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator safari MĂ anuale IT Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titluj col | at = aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective = la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 3 s 7=5-6 8 7) 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10.000 1351 71 01 30| Alteactive fixe le „(iniohisini reparatii capitale)... 5000 : + a 6510 INVATAMANT 5.550 36.678 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.550; 5.550 36.678 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 5550 5.550 36.678 7 ol Active fixe 5.550 5.550 36.678 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 12.997 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5.550 5.550 19.099 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 4.582 6610 SANATATE 9.731.480 5.935.280 1.584.350 1.584.350 1.269.118 315.232 1.626.327 01 CHELTUIELI CURENTE 7.522.680 3.784.480 191.190 191.190 191.190 381.374 56 TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 7.522.680 3.784.480 191.190 191.190 191.190 381.374 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 7.522.680. 3.784.480 191.190 191.190 191.190 381.374 536 01 01| Finantarea nationala*) 200.000 150.000 148.622 148.622 148.622 93.040 56 01 02, Finantarea externa nerambursabila 1.322.680 3.634.480 42,568 42.568 42568 288.334 7% CHELTUIELI DE CAPITAL 2.208.800 2.150.800 1.393.160 1.393.160 1.077.928 315.232 1.244.953 n" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.208.800 2.150.800 1.393.160 1.393.160 1.077.928 315.232 1.244.953 7E OI Active fixe 1.703.600 1.645.600 1.393.160 1.393.160 1.077.928 315.232 1.244.953

Pag. 3 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente n tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator angajament anuale : Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |grafj Titlu, col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 1.628.600 1.570.600 1.393.160 1.393.160 1.077.928 315.232 1.189.081 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale e 75:000 Am 47.749 71 Ol 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 8.123 7 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 505.200: 505.200 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 92.000 4.000 26.803 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 92.000 4.000 26.803 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 92.000 4.000 26.803 77 Oi Active fixe 92.000 4.000 26.803 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 22333 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 3.005 71 03 30| Alte acive fixe (inclusiv reparatii capitale) 92.000 4.000 1.465 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 494 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 494 n” TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 494 71 ol Active fixe 404 71 01 02) Masini, echipamente si mijloace de transport 494 7010 LOCUINTE, SERVICH SI DEZVOLTARE PUBLICA 127.460 127.460 72.950 72.950 72.950 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 127.460 127.460 72.950 72.950 72.950:

Pag. 4 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toi | capi ra-| pa / | ti- | neg Denumire indicator Credite a anuale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli Angaamen 3, tol |graf] Tiflu| col | at La aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 & TI TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 127.460 72.950 72.950 72.550 7 Ol Active fixe 127.460 127.460 72.950 72.950 72.950 71 01 01| Constructii 127.460 127.460 72.950 72.950 72.550 Primar . Director Economic Șef Serviciu Buget Dr.Ing.Ghșorihe [ ul E e | 7 handu Ec.Smaranda PI Ec, Steliana Stanciu a

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R, SERVICIUL BUGET Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr.SC2012- __________/___.05.2012

R E F E R A T privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara

la data de 31 Martie 2012

Legea bugetului de stat pe anul 2012 cu nr. 293/21.12.2011;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 2012 privind aprobarea bugetului

local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 102 / 2012 privind rectificarea bugetului

local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;

În conformitate cu prevederile art.57, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice

locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata

si modificată;

Serviciul Buget propune aprobarea următoarelor:

”Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Martie 2012”- anexa nr.1;

“Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31 Martie 2012” – anexa

nr.2,

“Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

din bugetul local la data de 31 Martie 2012” anexa nr.3;

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

AVIZAT JURIDIC

Cod FP 53 – 01, Ver.1