keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 412/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BRUXELLES"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 412/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BRUXELLES"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 - 13672/10.07.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
În conformitate cu prevederile art.38 alin. (2) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Bruxelles", conform proiectului nr.W-3706 întocmit de SC CosMun West SRL , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr 2 din „26.07. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Conform documentației Studiu de fezabilitate nr.W-3706 „Amenajare str.Bruxelles Timişoara” întocmită de S.C. CosMun West S.R.L.,principalii indicatori tehnico-econmici ai investiţiei sunt: Valoarea totală a investiţiei: 189.316 lei din care construcții montaj: 685.863 lei Durata de realizare a investiţiei: 2,0 luni Capacităti: a) carosabil 2000 m? b) trotuare 1033 m? DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ Ing. DUMIȚRU ANDOR 5 ŞEF SERVICIU R.P., CONSILIER Ing- NCIOV Ing. MARGARETA GEORGIADES L Ha =

Atasament: Referat_-_SF_Str._Bruxelles.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2006 - ________ din _______________

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

"AMENAJARE STR. BRUXELLES"

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Bruxelles”.

Strada Bruxelles este situată în zona de nord-vest a oraşului, racordată din Călimăneşti şi are caracter de acces înfundat. Pe această stradă sunt imobile existente şi imobile în curs de execuţie. Strada este din pământ şi are o lungime de 335 m. Carosabilul din pământ conduce la desfăşurarea unei circulaţii rutiere şi pietonale anevoioase, mai ales în perioadele umede ale anului. Pe ambele părţi ale fronturilor clădite, în multe zone există trotuare de 1,00 m lăţime din beton şi din dale. Există zone in care trotuarele existente sunt degradate sau lipsesc.

Strada, din punct de vedere al gabaritului, are două sectoare: - din strada Călimăneşti, pe o lungime de cca. 100 m, limitele de

proprietăţi sunt amplasate la distanţa 15,30 m, respectiv 12,00 m.

- De la imobilul nr. 32 la imobilul nr.2 (capăt) limitele de proprietăţi sunt amplasate la distanţa de 9,00 m.

Studiul de fezabilitate se realizează în vederea creerii unor condiţii corespunzătoare desfăşurării circulaţiei pietonilor şi autovehiculelor pe tot parcursul anului, din punct de vedere al confortului şi siguranţei utilizatorilor.

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei rezultă din cele menţionate mai sus, la acestea mai trebuie adăugat şi faptul că lucrările necesare colectării şi evacuării apelor de suprafaţă sunt total inexistente, strada având introduse reţele de gospodărie subterană (apă, canalizare, gaz etc.). Prin realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase moderne din beton asfaltic, se asigură o circulaţie corespunzătoare pe acestă stradă atât pentru autovehicule cât şi pentru pietoni şi o evacuare corespunzătoare a apelor de suprafaţă.

Descrierea funcţională şi tehnologică Strada Bruxelles este din pământ, parţial pietruită, însă piatra spartă este amestecată cu pământ, acest lucru realizându-se pentru circulaţia de şantier necesară la execuţia caselor. Menţionăm faptul că pe acestă stradă nu sunt configurate partea carosabilă şi trotuarele. Prin tema de proiectare se solicită proiectarea unei străzi colectoare de categoria III-a clasa de importanţă C cu următoarele elemente geometrice: parte carosabilă 6,0 m şi trotuare de 1,50 m. Pe primul sector se va realiza un carosabil de 6,00 m lăţime, mărginit de zone verzi şi trotuare de 1,50 m lăţime. Pe sectorul cu 9,00 prospect stradal se va realiza un carosabil de 6,00 m lăţime, mărginit de trotuare cu lăţimea de 1,50 m. Acest prospect nu poate fi realizat continuu din cauza reţelei existente de stâlpi. Din acest motiv, în dreptul stâlpilor lăţimea carosabilului va fi redusă la 5,20 respectiv 4,00 m. În capătul străzii lăţimea dintre proprietăţi nu permite amenajarea unei platforme de întoarcere. Din acest motiv din dreptul imobilului nr. 34 accesul vehiculelor va fi permis numai pentru riverani. Acest fapt va fi semnalizat prin indicatoare rutiere adecvate conform STAS 1848/1-86. Viteza de circulaţie este de 30 km/h ţinând cont de caracterul străzii.Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă cât şi de pe trotuare sunt preluate de gurile de scurgere de pe partea carosabilă, iar de acolo vor fi dirijate spre canalizarea existentă.

În profil transversal strada se realizează cu profilul transversal sub formă de acoperiş cu panta transversală de 2,5 %, iar trotuarele au panta transversală de 1,0 % spre partea carosabilă. Structura constructivă.

Strada Bruxelles are o parte carosabilă din pământ care prezintă o serie de degradări specifice drumurilor de pământ, ceea ce o face impracticabilă pentru bune perioade de timp de pe parcursul anului. Prin tema de proiectare beneficiarul solicită ca pe acestă stradă să se realizeze o îmbrăcăminte bituminoasă modernă realizată din beton asfaltic. Elementele geometrice în profil transversal pentru această stradă corespund unei străzi colectoare, stradă de categoria a III-a pe sectorul 2: - partea carosabilă 6,00 m; - panta transversală 2,5 %; - trotuare 1,50 m. În zona stâlpilor lăţimea carosabilului se reduce la 5,20 respectiv 4,00 m, zonele fiind semnalizate prin indicatoare rutiere.

Având în vedere că strada este din pământ s-a proiectat următoarea structură rutieră: - 4 cm beton asfaltic B.A. 16; - 6 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25; - 20 cm piatră spartă; - 20 cm balast; - 7 cm strat filtrant nisip. La trotuare s-a prevăzut: - 6 cm dale din beton; - 2 cm nisip pilonat; - 15 cm balast. Întrucât pe sectorul 2 nu există zone verzi, în dreptul acceselor bordura de încadrare carosabil va fi coborâtă.

Scurgerea şi evacuarea apelor Scurgerea apelor de suprafaţă de pe zona străzii se realizează prin gurile de scurgere de la marginea părţii carosabile şi prin rigole care se formează între carosabil şi bordura ridicată. Pentru uşurarea evacuării apelor la marginea părţii carosabile s-a prevăzut a se executa dale din beton. Partea carosabilă s-a proiectat cu o pantă transversală de 2,5 %. Trotuarele s-au proiectat cu o pantă a părţii carosabile de 1,0 % spre carosabil. Modernizarea străzii existente va influenţa factorii de mediu prin scăderea nivelului de poluare a aerului, apei şi a vegetaţiei din zona străzii, prin reducerea emisiilor de gaze de eşapament şi praf. Deoarece prospectul stradal existent nu permite amenajarea de zone verzi, pe zonele unde trotuarele au lăţime de 1,50 m se prevede realizarea de plantaţii de arbori ce se vor executa în careuri amplasate pe trotuar. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Bruxelles”. este estimată la 789.316RON, reprezentând 222.568euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str.Bruxelles”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Deviz_-_SF_Str._Bruxelles.pdf

Anexa la HCL nr…..din….

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei "Amenajare str. Bruxelles"

Valoare (inclusiv TVA) Nr. crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli Totală Supusă licitaţiei

Lei Euro Lei Euro

PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 0 0 0 0 3. 1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0

4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

0 0 0 0

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 3.000 846 3.000 846

8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 2.500 705 0 0 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 32.000 9.023 32.000 9.023

10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 3.000 846 0 0

11. 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 15.000 4.230 15.000 4.230

12. Total cheltuieli proiectare şi asistenţă tehnică 55.500 15.650 50.000 14.099

13. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

14. 4.1. OB 1 Lucrări rutiere 660.270 186.180 660.270 186.180 15. 4.2. OB 2 Zone verzi 2.400 677 2.400 677

16. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 662.670 186.857 662.670 186.857

17. Capitolul 5. Alte cheltuieli

18. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 23.193 6.540 23.193 6.540 19. 5.2. Comisioane, taxe etc

20. 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 3.429 967 0 0

21. 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în 5.301 1.495 0 0

Construcţii (0,8%)

22. 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 3.313 934 0 0

23. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 35.909 10.125 0 0

24. TOTAL GENERAL 789.316 222.568 717.863 202.420 25. Din care C+M 685.863 193.397 0 0

Curs valutar B.N.R. (26 Mai 2006) 1 Euro = 3,5464 lei