keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 492/20.11.2015 privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, imobile în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"

20.11.2015

Hotararea Consiliului Local 492/20.11.2015
privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, imobile în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-028676/30.10.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand în vedere Contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012;
Avand în vedere adresa Colegiului Naţional Bănăţean nr.2714/14.10.2015 înregistrată la noi sub nr. SC2015-027356/15.10.2015 si adresa Episcopiei Romano- Catolică de Timişoara cu nr.2130/30.10.2015 ;
Ţinând seama de prevederile art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011;
În conformitate cu prevederile art. 123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. 2741/21.11.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.177/02.11.2012, prelungit prin Actul adiţional nr.1 încheiat în baza art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.407/01.08.2014 pentru imobilul situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 26, în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic "D.Obradovici", pe o perioadă de un an începând cu data de 02.11.2015 până la data de 01.11.2016 cu o chirie de 15.000 Euro /lună. Celelalte clauze ale contractului de închiriere rămân neschimbate.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Şcoli-Spitale, Direcţia Economică şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Colegiului Naţional Bănăţean ;
- Liceului Teoretic "D.Obradovici";
- Episcopiei Romano- Catolică de Timişoara;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

 

                                  FO 53-01, ver. 2

ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ŞI CULTURALE Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI NR. SC 2015-028676/30.10.2015

REFERAT

Privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilele situate în

Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, imobilele în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici”

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale – Compartiment Şcoli, privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, imobilele în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici”.             Imobilele – clădiri şi teren în care se desfăşoară activitatea de învăţământ a Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic “D.Obradovici” se află în proprietatea Ordinului Călugăriţelor de la „Notre – Dame” prin retrocedare.

În prezent, pentru acest imobil se află în derulare actul adiţional nr.1 încheiat în baza art.3 din HCL nr.407/01.08.2014 la contractul de închiriere nr.2741/21.11.2012 încheiat în baza HCL nr. 177/02.11.2012, cu o chirie negociată de 15.000 Euro/lună, contract care expiră la data de 01.11.2015.

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara, prin adresa cu nr.2714/14.10.2015 înregistrată la noi sub nr.  SC2015-027356/15.10.2015 a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.2741/21.11.2012. Episcopia Romano-Catolică de Timişoara în calitate de reprezentant al Ordinului Surorilor de la Notre Dame prin adresa cu nr.2130/30.10.2015 şi-a exprimat acordul de a prelungire a contractului de închiriere pe o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 02.11.2015 până la data de 01.11.2016 , în aceleaşi condiţii contractuale. Prin HCL nr.407/01.08.2014 Consiliul Local şi-a exprimat intenţia de cumpărare a imobilelor din Bv.16 Decembrie 1989 nr. 26, imobilele în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici”, urmând ca în baza raportului de evaluare, Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara să negocieze achiziţionarea imobilelor cu Ordinul Surorilor de la Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara.

 

                                  FO 53-01, ver. 2

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local: 1. Prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr.2741/21.11.2012, încheiat în baza Hotărâri Consiliului Local nr.177/02.11.2012, prelungit prin actul adiţional nr.1 încheiat în baza art.3 din HCL nr.407/01.08.2014 pentru imobilul situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 26, în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici”, pe o perioadă de un an începând cu data de 02.11.2015 până la data de 01.11.2016 cu o chirie de 15.000 Euro /lună. Celelalte clauze ale contractului de închiriere rămân neschimbate. VICEPRIMAR, Pt. SECRETAR Dan Diaconu Simona Drăgoi Pt. DIRECTOR , Mihai Ioan Costa COMPARTIMENT ŞCOLI, Anca Laudatu

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu

AVIZAT,

Serviciul Juridic