keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 181/15.11.2016 privind prelungirea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic „D.Obradovici"şi pentru imobilul în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest

15.11.2016

Hotararea Consiliului Local 181/15.11.2016
privind prelungirea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic „D.Obradovici"şi pentru imobilul în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-26880/03.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.177/02.11.2012 privind aprobarea contractelor de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ - Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Tehnic de Vest;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012 şi Contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012;
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local nr. 407/01.08.2014 şi nr. 492/12.11.2015 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2741/21.11.2012 pentru Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic "Dositei Obradovici";
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local. 532/31.10.2014 , nr. 447/30.10.2015 şi nr. 13/07.07.2016 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2740/21.11.2012 pentru imobilul situat în Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest;
Având în vedere Procesul-Verbal nr. 7/26.10.2016 al Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local;
Ţinând seama de prevederile art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. 2741/21.11.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actele adiţionale nr.1 şi nr.2 încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local nr.407/01.08.2014 şi nr. 492/12.11.2015, pentru imobilele - construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată de 12.517 mp şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 13.029 mp, în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic "D.Obradovici", situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 26, pe o perioadă de un an începând cu data de 01.11.2016 până la data de 01.11.2017 cu o chirie de 15.000 euro /lună, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. 2740/21.11.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actele adiţionale nr. 1, 2 şi 3 încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 532/31.10.2014, nr. 447/30.10.2015 şi nr. 13/07.07.2016, pentru imobilul - construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată de 993 mp şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 1366 mp, situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 30, în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest pe o perioadă de 1 an începând cu data de 01.01.2017 până la data de 01.01.2018, cu o chirie de 10.000 lei /lună,conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze actele adiţionale privind prelungirea contractelor de închiriere prevăzute la art. 1 şi la art. 2 , în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 4: Plata chiriei se va efectua din cap 65 "Învăţământ" respectiv cod indicator 65.02.03.01 "Învăţământ preşcolar ", Titlul II Bunuri şi servicii.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Şcoli Spitale, Direcţia Economică - Serviciul Învătământ din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "D.Obradovici" şi Colegiul Tehnic de Vest.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Episcopiei Romano - Catolică de Timişoara;
- Colegiului Naţional Bănăţean;
- Liceului Teoretic "D.Obradovici;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa nr. 1 la HCL nr…….

ACT ADIŢIONAL Nr. …………………. La Contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012

Încheiat în baza HCL nr…………………..

1. P ĂRTILE CONTRACTANTE A. Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, în calitate de mandatar conform Procurii speciale din data de 06.04.2006. Episcopia Romano-Catolică de Timişoara cu sediul în Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 4, având codul fiscal RO 4250689, reprezentat de Msgr. Dirschl Johann, vicar general, în calitate de PROPRIETAR (Locator), pe de parte si B. Colegiul National Banatean, reprezentat prin director ………………………., împreună cu Liceul Teoretic D.Obradovici, reprezentat prin director……………………, director, cu sediul în Timişoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.26, în calitate de CHIRIAŞI (Locatari) si Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, reprezentat de prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, primar, în calitate de ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, de comun acord au hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 2741/21.11.2012, după cum urmează: Art.1. Se prelungeşte durata contractului de închiriere 2741/21.11.2012 cu încă un an, începând cu data de 01.11.2016 până la data de 01.11.2017, cu o chirie de 15.000,00 euro/lună, fiind calculată în lei la cursul valutar BNR de la data facturării. Celelalte articole/clauze ale contractului de închiriere 2741/21.11.2012 rămân neschimbate. Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 exemplare şi face parte integrantă din contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012 Locator Locatar Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Colegiul National Bănăţean Episcopia Romano – Catolica de Timişoara, Prin Director …………………. reprezentat de Msgr. Dirschl Johann şi Vicar General Liceul Teoretic D. Obradovici Prin Director Prof ……………. Nr.___________/___________ Nr._________/______________

Municipiul Timişoara reprezentat prin Primar Nicolae Robu Ordonator de credite

Viceprimar – Dan Diaconu Director Economic – Steliana Stanciu Şef Birou Şcoli Spitale – Adrian Faur Avizat Juridic - Daniela Ştefan

Atasament: 2016-_Ref_HCL.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT SCOLI Nr.SC2016-26880/03.11.2016

REFERAT, Privind prelungirea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic „D.Obradovici”şi

pentru imobilul în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Biroul Şcoli Spitale – Compartiment Scoli privind prelungirea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic „D.Obradovici”şi pentru imobilul în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest. Imobilele – clădiri şi teren în care se desfăşoară activitatea de învăţământ a Colegiului Naţional

Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic “D.Obradovici”, situate în Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, înscris în CF nr. 425955, nr. cad 425955, top nr. 17161, Bv. Gen. Dragalina nr. 4, înscris în CF nr. 420773, nr.cad 420773 ,top nr. 17154, Bv. Gen. Dragalina nr. 6, înscris în CF nr. 427377, nr. cad 427377, top nr. 17152 şi Bv. Gen. Dragalina nr. 4 înscris în CF nr. 427368, nr. cad 427368, top nr. 17151, se află în proprietatea Ordinului Călugăriţelor de la „Notre Dame”, prin retrocedare în baza O.U.G nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Româna. Imobilul – clădire şi teren în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie nr. 30 înscris în CF nr.430528 nr. cad 430528, top nr. 17158, se află în proprietatea Ordinului Călugăriţelor de la „Notre Dame”, prin retrocedare în baza O.U.G nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Româna. Contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012 pentru Colegiului Naţional Bănăţean şi Liceului Teoretic „D.Obradovici”, încheiat în baza HCL nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actele adiţionale nr. 1 şi nr. 2 încheiate în baza HCL nr. 407/01.08.2014 respectiv HCL nr. 492/12.11.2015, cu o chirie de 15.000 euro/lună expiră la data de 01.11.2016. Contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012 pentru Cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, încheiat în baza H.C.L nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actele adiţionale nr. 1 şi nr. 2 şi 3, încheiate în baza HCL nr. 532/31.10.2014, nr. HCL. 447/30.10.2015 şi HCL nr. 13/07.07.2016, cu o chirie de 10.000 lei /lună, expiră la data de 31.12. 2016. În şedinţa din data de 26.10.2016, Comisia de negociere cu terţii a reluat negocierea cu Episcopia Romano - Catolică de Timişoara în calitate de reprezentant al Ordinului Surorilor de la „Notre Dame”, pentru cumpărarea imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean împreună şi Liceul Teoretic „D. Obradovici” şi prelungirea contractelor de închiriere. Conform Procesului verbal nr. 7/26.10.2016, Comisia de negociere cu terţii de comun acord cu Episcopia Romano - Catolică de Timişoara au hotărât prelungirea contractelor de închiriere cu aceiaşi chirie pe o perioadă de 1, an astfel:

- Pentru Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic “D.Obradovici de la 01.11.2016 până la 01.11.2017;

- Pentru Cantina Colegiului Tehnic de Vest de la 31.12.12.2016 până la 31.12.20017. În cazul în care se va încheia contractul de vânzare cumpărare, contractele de închiriere vor înceta de drept. Având în vedere cele expuse d mai supunem spre analizare şi aprobare

Cod.FP53-01, ver1

1. Prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. 2741/21.11.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actul adiţional nr.1 şi 2 încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local nr.407/01.08.2014 şi nr. 492/12.11.2015, pentru imobilele - construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată de 12.517 mp şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 13.029 mp, în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici”, situat in Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, pe o perioadă de un an începând cu data de 01.11.2016 până la data de 01.11.2017 cu o chirie de 15.000 euro /lună, conform Anexei nr.1 2 la prezentul referat. 2. Prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. 2740/21.11.2012, încheiat în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actele adiţionale nr. 1, 2 şi 3 încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 532/31.10.2014, nr. 447/30.10.2015 şi nr. 13/07.07.2016, pentru imobilul - construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată de 993 mp şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 1366 mp, situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 30, în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest pe o perioadă de 1 an începând cu data de 01.01,2017 până la data de 01.01.2018, cu o chirie de 10.000 lei /lună, conform Anexei nr. 2 la prezentul referat. .

VICEPRIMAR, BIROUL ŞCOLI - SPITALE ŞEF BIROU, Dan Diaconu Adrian Faur

CONSILIER ,

Ioana Ciucur DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR,

Steliana Stanciu SERVICIUL JURIDIC Daniela Ştefan

Cod.FP53-01, ver1

Atasament: PV_Obradovici.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMARIA COMISIA DE NEGOCIERE CU TERȚII Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel/fax: +40 256 -220311, www.primariatm.ro PROCES -— VERBAL NR. 7/26.10.2016 Prezenţi: Dl. Viceprimar Dan Diaconu, dl. Viceprimar Imre Farkas, d-na Simona Drăgoi, d-na Laura Koszegi, dl. Caius Şuli, dl. Sorin Ciurariu, d-na Dubleş Slavița, Absenţi: Dl. Sorin Ciurariu, dl. cons. Constantin Sandu şi dl. cons. Robert Kristof, ORDINE DE ZI 1, Negocierea cumpărării imobilului din Timişoara, în care funcţionează Colegiul Național Bănăţean şi Liceul Teoretic „D. Obradovici” şi Cantina Colegiului Tehnic de Vest. 2: Adresa nr. SC2016 -24736/17.10.2016 a Biroului Şcoli Spitale referitor la: - încheierea contractului de închiriere pentru Colegiul Național Bănăţean şi Liceul Teoretic „ D. Obradovici”; - încheierea contractului de închiriere pentru Cantina Colegiului Tehnic de Vest. INegocierea cumpărării imobilului din Timişoara, în care funcționează Colegiul Național Bănăţean şi Liceul Teoretic „D. Obradovici” şi Cantina Colegiului Tehnic de Vest. DI. Diaconu: Vom relua negocierea pentru cumpărarea imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D. Obradovici”, având în vedere că Episcopia Romano- Catolică a depus actele necesare în completare. Tinând cont de evaluările imobilelor, propun să le oferim suma de 4,5 milioane euro. Ce părere aveţi? Aveţi alte propuneri? Sunteţi de acord? Comisia: unanimitate pentru; Dl. Farkas: Să stabilim şi în cât timp vom plăti. Dl. Diaconu: Să plătim în 5 ani, sunteţi de acord?

Comisia. Unanimitate, pentru; Dl. Diaconu: Noi când devenim proprietari, dacă achităm în 5 ani? DI. Şuli: Vom deveni proprietari de la semnarea contractului de vânzare — cumpărare şi înscrierea acestuia în cartea funciară, iar suma datorată se va inscrie ca ipotecă la „sarcini” în cartea funciară. Sunt invitaţi în sală reprezentanți ai Episcopiei Romano- Catolice: dl. Pr. Laus Nicolae — director şi d-na Ramona Ehrenberger; DI. Diaconu: Pentru imobilele înscrise în CF nr. 420773 Timişoara, nr. top. 420773, 420773-C1, CF nr. 427377 Timişoara, nr. top. 427377, 427377-C1, CF nr. 425955 Timişoara, nr. top. 425955, 425955-C1, 425955-C2 şi CF nr. 427368 Timişoara, nr. top. 427368, proprietatea ORDINULUI CĂLUGĂRIȚELOR “NOTRE DAME” DIN TIMIȘOARA, în care funcționează Colegiul Național Bănăţean şi Liceul Teoretic „D. Obradovici” vă oferim suma de 4,5 milioane euro. Dl. Laus: Este inclusă şi cantina Colegiului Tehnic de Vest? Dl. Daconu: Cumpărarea cantinei o vom negocia separat. Suntem înteresați şi de cantină. Dl. Laus: Referitor la oferta, ştiti că evaluarea noastră este de 6,5 milione de euro. Pentru a ne putea pronunța asupra oferte Dvs. avem nevoie de această ofertă în scris pentru a ne consulta cu măicuţele și de o sinteză a raportului de evaluare comandat de dumneavoastră. Aşa cum în administrație, vă controlează Curtea de Conturi şi noi avem organe de control. În cât timp veti plăti? Dl. Diaconu: Ne-am gandit la 5 ani. DI. Laus: Trimiteti-ne oferta scrisă si într-o săptămână ne vom pronunța. asupra e ei, în scris. 2 Adresa nr. SC2016 —24736/17.10.2016 a Biroului Școli Spitale referitor la: - încheierea contractului de închiriere pentru Colegiul Național Bănățean şi Liceul Teoretic „ D. Obradovici”; - încheierea contractului de închiriere pentru Cantina Colegiului Tehnic de Vest. DI. Diaconu: Până perfectăm vanzarea — cumpărarea imobilelor, noi dorim să prelungim contractele de închiriere, dacă sunteți de acord. DI Laus: Desigur. În contractul de închiriere la Colegiul Bănăţean s-a renunțat la expertiza tehnică în cazul în care cumpăraţi imobilele. Propun să prelungim ambele

contracte de închiriere cu ] an, iar în cazul în care vom încheia contractul de vânzare- cumpărare, ele să înceteze de drept Dl. Daconu: Sunteţi de acord cu aceeaşi chirie, aceleaşi clauze, cu durata de 1 an, astfel: - Pentru Colegiul Național Bănăţean şi Liceul Teoretic „D. Obradovici”de la 01.11.2016 la 01.112017, - Pentru Cantina Colegiului Tehnic de Vest. de la 31.12.2016 la 31.12.2017, Dl. Laus: De acord Comisia: De acord, unanimitate. Comisia Dan Diaconu - Viceprimar ------------ Preşedinte Reprezentant Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse: Laura Koszegi ------------------------------ Mem Reprezentant Serviciul Juridic: _ Caius Suli — BEA ne Morii Reprezentant Direcţia Econogi că: Steliana Stanciu --------£------- 44 Membru Reprezentant Direcţia Urbanism: Sorin Ciurariu ---------—--------------------- Membru Reprezentant Direcţia Secretariat General: j/ Simona Drăgoi - Secretarul Mun. Timişoara —_ Reprezentanți Consiliul Local: 7 Farkas Imre - Viceprimar E far m Membru Constantin Sandu - Consilier Local --- Membru Robert Kristof - Consilier Local ---------- Secretar: - Dinu Diana - Serv. Administraţie Locală; ZF

Atasament: hcl_181_anexa02.pdf

1

Anexa nr. 2 la HCL nr…….

ACT ADIŢIONAL Nr. ….. La Contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012

Încheiat în baza HCL nr…………………..

1. P ĂRTILE CONTRACTANTE A. Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, în calitate de mandatar conform Procurii speciale din data de 06.04.2006. Episcopia Romano-Catolică de Timişoara cu sediul în Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 4, având codul fiscal RO 4250689, reprezentat de Msgr. Dirschl Johann, vicar general, în calitate de PROPRIETAR (Locator), pe de parte si B Colegiul Tehnic de Vest, cu sediul în Timişoara, Bd. Regele Carol I nr. 11, reprezentat prin director ………………………., în calitate de CHIRIAŞI (Locatari) si Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, reprezentat de prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, primar, în calitate de ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, de comun acord au hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 2740/21.11.2012, după cum urmează: Art. 1. Se prelungeşte durata contractului de închiriere 2740/21.11.2012 cu încă un an, începând cu data de 01.01.2017 până la data de 01.01.2018, cu o chirie de 10.000,00 lei/lună. Celelalte articole/clauze ale contractului de închiriere 2740/21.11.2012 rămân neschimbate. Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 exemplare şi face parte integrantă din contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012 Locator Locatar Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Colegiul Tehnic de Vest Episcopia Romano – Catolica de Timişoara, Prin Director …………………. reprezentat de Msgr. Dirschl Johann Vicar General Nr.___________/___________ Nr._________/______________

Municipiul Timişoara reprezentat prin Primar Nicolae Robu Ordonator de credite

Viceprimar – Dan Diaconu Director Economic – Steliana Stanciu Şef Birou Şcoli Spitale – Adrian Faur Avizat Juridic - Daniela Ştefan