keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 35/26.02.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Plopi Sud"

26.02.2002

Hotararea Consiliului Local 35/26.02.2002
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Plopi Sud"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 19832/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Având în vedere Legea nr. 350/2001- privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Plopi Sud" şi Regulamentul local de urbanism aferent, conform Proiectului nr. B15/2001 întocmit de Primăria Municipiului Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Plopi Sud" se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat are o suprafaţă de 300 ha.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI