keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 284/31.07.2007 privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 1994 Moşniţa Veche, pentru crearea unui drum de legătură, de aprox.450 ml, între Calea Moşniţei şi drumul de exploatare DE 1676/11, pentru zona Plopi Sud

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 284/31.07.2007
privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 1994 Moşniţa Veche, pentru crearea unui drum de legătură, de aprox.450 ml, între Calea Moşniţei şi drumul de exploatare DE 1676/11, pentru zona Plopi Sud


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92007-5147/11.06.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare art.44 şi art.45 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în CF nr.1994 Moşniţa Veche cu nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a păşune, în suprafaţă totală de 634.593 mp proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timişoarei, în trei parcele, conform proiectului nr.143a-T întocmit de persoană fizică autorizată ing.Corlan Dumitru care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
a) nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/1 păşune în suprafaţă de 623.357 mp, proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timişoarei;
b) nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/2 păşune în suprafaţă de 7594 mp, proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timişoarei;
c) nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/3 în suprafaţă de 3642 mp-păşune, proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timişoarei, teren care se va utiliza pentru drumul de legătură, de aproximativ 450 m, între Calea Moşniţei şi drumul de exploatare DE 1676/11 .

Art.2: Se va nota în CF nr.1994 Moşniţa Veche că terenul cu nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/3 în suprafaţă de 3642 mp din proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timişoarei, este drum.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Teren_Mosnita_Veche.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE U92007-5147/11.06.2007 REFERAT privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr.1994 Moşniţa Veche, pentru crearea unui drum de legătură între Calea Moşniţei şi drumul de exploatare DE 1676/11, pentru zona Plopi Sud, în lungime de aproximativ 450 m Se propune spre analiză comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Urbanism, Serviciul Banca de date Urbane în baza documentaţiei topo cadastrale de dezmembrare a terenului pentru crearea unui drum de legătură între Calea Moşniţei spre Moşniţa Veche, în cartierul Plopi Sud, din Timişoara. Pentru crearea drumului de legătură între Calea Moşniţei şi un drum de exloatare Căii Moşniţei, în lungime de 450 de metri, spre Moşniţa Veche, în interiorul cartierului Plopi Sud, se va realiza astfel un tronson de şosea între Timişoara şi Moşniţa Veche, se propune dezmembrarea terenului înscris în CF nr.1994 Moşniţa Veche cu nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a, în suprafaţă totală de 634.593 mp, din proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timişoarei, în trei parcele, astfel: a) parcela cu nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/1 în suprafaţă de 623.357 mp, rămâne înscrisă în CF nr.1994 Moşniţa Veche în proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timişoarei cu nr.1704/1966. b) parcela cu nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/2 în suprafaţă de 7594 mp- păşune, rămâne înscrisă în CF nr.1994 Moşniţa Veche în proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timişoarei cu nr.1704/1966. c) parcela cu nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/3 în suprafaţă de 3642 mp, rămâne înscrisă în CF nr.1994 Moşniţa Veche în proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timişoarei cu nr.1704/1966, teren care se va utiliza ca drum de legătură între Calea Moşniţei şi drumul de exploatare, în lungime de 450 m.

Acest drum de legătură este prevăzut în PUZ-ul aprobat cu HCL nr.35/26.02.2002.Documentaţia de dezmembrare a terenului înscris în CF nr.1994 Moşniţa Nouă, pentru drum, , s-a întocmit din fondurile proprii ale domnului Buciuman, proiect cu nr.143a-T, întocmit de persoană fizică autorizată ing.Corlan Dumitru, documentaţie depusă cu nr.R2006-580/31.07.2006. Conform adreselor cu nr.U92006-5147/27.02.2007 de la Serviciul Administrare Imobile, cu nr.U92007-5147/27.02.2007 de la Serviciul Juridic şi cu nr.U92006-5147/30.03.2007 de la Serviciul Administrare Fond Funciar, terenul în discuţie nu este revendicat şi nici nu face obiectul vreunui proces pe rolul instanţelor judecătoreşti. Direcţia Edilitară prin Serviciul Energetic-Biroul Hidrotehnic, ne aduce la cunoştinţă că Primăria Timişoara are în lista de investiţii obiectivul “ Sistem major canal Cartier Plopi”, lucrare care are alocată suma nacesară realizării lucrărilor de canalizare ale cartierului. Prin executarea acestui drum se va crea astfel posibilitatea dotării cartierului Plopi Sud cu reţelele edilitare necesare dezvoltări urbane a zonei. VICEPRIMAR DIRECTOR DIR.URBANISM ING.DOREL BORZA ARH.EMILIAN SORIN CIURARIU DIRECTOR DIR.PATRIMONIU DIRECŢIA EDILITARĂ EC.NICUŞOR MIUŢ ING. DUMITRU ANDOR ŞEF SERVICIU B.D.U. CONSILIER ING.DAN ROBESCU ING.LIGIA BĂLĂNESCU AVIZAT JURIDIC JR. MIRELA LASUSCHIEVICI Red.Dact.L.B. Ex.2.