keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 92/22.04.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Locuinţe individuale -Zona Plopi Sud"

22.04.2003

Hotararea Consiliului Local 92/22.04.2003
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Locuinţe individuale -Zona Plopi Sud"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22003-1564/10.04.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor,din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Având în vedere prevederile Legii nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c) , (f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Locuinţe individuale -Zona Plopi Sud " conform proiectului nr. 07/2002 întocmit de arh.Romeo Szorad , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat , în suprafaţă totală de 10.000 mp , este înscris în C.F. 134962 cu nr. top A.1676/3/8/1, proprietatea Buciuman Nicolaie Anton şi soţia Buciuman Corina Desanca.
Terenul cu destinaţie agricolă se va scoate din circuitul agricol prin grija beneficiarilor cu respectarea Legii 453/2001 şi Legii 18/1991.
Planul Urbanistic de Detaliu " Locuinţe individuale -Zona Plopi Sud " se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi are valabilitate de 5 ani.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Plopi Sud".

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DAN RADOSLAV
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI