keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 291/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "HALĂ DE PRODUCŢIE GARNITURI DIN CAUCIUC", Timişoara, teritoriul intravilan extins, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7, stânga

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 291/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "HALĂ DE PRODUCŢIE GARNITURI DIN CAUCIUC", Timişoara, teritoriul intravilan extins, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7, stânga


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22007-003333/16.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu Planul Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale şi de depozitare" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.191/2004;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "HAL DE PRODUCŢIE GARNITURI DIN CAUCIUC", Timişoara, teritoriul intravilan extins, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7, stânga, având ca beneficiar pe S.C. ARGOMM RO S.R.L. Timişoara, întocmit conform Proiectului nr. 2.17/2006, realizat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E, acces auto în conformitate cu Avizul de principiu al DRDP nr. 40/510 din 30.05.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,8, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 144646 Timişoara, având nr. cadastral Cc 291/1/2/2, fiind proprietatea firmei S.C. ARGOMM RO S.R.L., conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 61241/2006.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. ARGOMM RO S.R.L. Timişoara;
-Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Memoriu_-_PUD_D.N._69.pdf

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

1

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

HALĂ DE PRODUCŢIE GARNITURI DIN CAUCIUC

TIMIŞOARA INTRAVILAN EXTINS, DN 69, KM 7 STÂNGA Beneficiar: S.C. ARGOMM RO S.R.L.

Timişoara, strada Felix nr. 4/a, camera 9 Tel. 0256-294692

Amplasament: Timişoara - teritoriul intravilan extins

Calea Aradului – DN 69, km 7 stânga Proiectant: S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Strada Carpaţi nr. 15, Timişoara www.pilotteam.ro

Proiectant de specialitate : Arh. Glad Tudora Arh. Laura Mărculescu

Faza de proiectare : Plan Urbanistic de Detaliu

Timişoara, Mai 2007

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

2

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Timişoara, Str. Carpaţi nr. 15 www.pilotteam.ro Arh. Glad Paul Tudora Arh. Laura Mărculescu Edilitare: S.C. AQUACON PROIECT S.A. Sibiu, Str. Ştefan cel Mare nr.18 Ing. Electrice: S.C. CAPABIL S.R.L. Timişoara, Str. Take Ionescu nr. 71, ap 16-17 Ing. Ileana Căpăstraru Drumuri: S.C. PATH’S ROUT S.R.L. Timişoara, Str. Emile Zola nr. 92 Ing. Vasile Percec Protecţia mediului: S.C. FELDAN CONSULT S.R.L. Timişoara, Str. Paciurea nr. 1, ap. 2 Ing. Gabriela Damian

LISTA DE SEMNĂTURI

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

3

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC DE DETALIU HALĂ DE PRODUCŢIE GARNITURI DIN CAUCIUC

BENEFICIAR : S.C. ARGOMM RO S.R.L.

AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, intravilan extins - Calea Aradului

DN 69 Timişoara - Arad, Km. 7 stânga

NUMĂR PROIECT : 2.17 / 2006

FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D.

DATA ELABORĂRII : Mai 2007

1.2. Obiectul lucrării Prezenta documentaţie la nivel de P.U.D. îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru realizarea unei zone pentru producţie pe terenul situat în intavilanul extins al municipiului Timişoara, în zona de nord, pe parcela cu nr. topo Cc 291/1/2/2. Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condiţiile pentru:

• Utilizare funcţională a terenului în corelare cu documentaţia aprobată pentru terenul studiat P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara (HCLMT 191/21.12.2004).

• Modului de ocupare al terenului şi condiţiile de realizare a construcţiilor. • Realizarea lucrărilor rutiere şi tehnico-edilitare necesare creării unei

infrastructuri adecvate. 1.3. Surse documentare Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara; Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director – Timişoara Nord;

MEMORIU GENERAL

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

4

P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare" - Zona Calea Aradului km. 6+500, Timişoara (HCLMT nr. 170/18.05.2004)

P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara (HCLMT nr. 191/21.12.2004)

P.U.Z. "Zonă servicii şi depozitare", Zona Calea Aradului - DN 69 km. 7+200, Timişoara (HCLMT nr. 115/28.03.2006)

P.U.Z. "Corp administrativ-birouri", Extravilan Timişoara - Calea Aradului (HCLMT nr. 284/2005)

P.U.Z. "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara - Calea Aradului, jud Timiş (HCLMT nr. 356/2006, nr. 449/2006)

P.U.Z. "Parc industrial, servicii, comerţ şi spaţii verzi", Extravilan Dumbrăviţa, jud. Timiş (HCL Comuna Dumbrăviţa nr. 21/2005)

P.U.Z. "Zonă pentru servicii şi depozitare", Extravilan Dumbrăviţa, jud. Timiş DC 257 Timişoara – Covaci (HCL Comuna Dumbrăviţa nr. 56/2006)

Ridicare topografică pentru zona studiată La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism., şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare. 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de nord a Municipiului Timişoara, în extravilan, conform Planului Urbanistic General, respectiv în teritoriul administrativ al municipiului.

Amplasamentul este poziţionat pe DN 69 Timişoara – Arad, la km. 7+800 stânga, în exteriorul traseului şoselei de centură.

Pe traseul DN 69 Timişoara – Arad, în vecinătatea Timişoarei, precum şi în exteriorul traseului centurii, s-au extins zone de comerţ / servicii şi producţie, pe baza de documentaţii de urbanism (enumerate mai sus). Tendinta de dezvoltare în teritoriu a Municipiului Timisoara este evidentă, ajungându-se la ocupare si construire a acestei zone.

Concomitent, pe teritoriul administrativ al Comunei Dumbrăviţa s-au dezvoltat zone cu funcţiuni similare, de-a lungul traseului şoselei de centură. Pe terenul studiat s-a aprobat următoarea documentaţie de urbanism:

P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara (HCLMT nr. 191/21.12.2004),

prin care se propune pe o suprafaţă de 62000 mp. dezvoltarea unei zone pentru comerţ şi depozitare, şi cu amplasarea de construcţii pentru diferite servicii.

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor zone destinate în principal serviciilor şi comerţului, în cooperare cu zone de depozitare şi producţie. Acest tip de funcţiuni sunt preferate datorită poziţionării pe rute principale de trafic: DN 69 şi

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

5

centura ocolitoare a Timişoarei, deci cu posibilitatea accederii facile la reţeaua de transport majoră. 2.2. Încadrarea în localitate Terenul studiat este situat la nord de municipiul Timişoara, pe DN 69 la km. 7, stânga. Terenul are suprafaţa de 10.000 mp., nr. topo Cc 291/1/2/2, înscris în C.F. nr. 144646 Timişoara, teren curţi construcţii în intravilanul extins. Terenul este în proprietatea S.C. ARGOMM RO S.R.L. Timişoara. Iniţial terenul studiat a fost proprietatea S.C. OROBICA S.R.L. Timişoara, dar pe parcursul elaborării documentaţiei s-a facut transferul de proprietate către S.C. ARGOMM RO S.R.L., motiv pentru care există avize obţinute pe numele ambelor firme. Teritoriul luat în studiu este delimitat astfel : - la sud: parcela A 291/1/1; - la est: parcela A 291/1/2/1, respectiv DN 69 Timişoara – Arad, - la nord: parcela pentru drum Cc 291/1/2/5, DE 291/2 şi HCn 285, - la vest: parcela A 291/1/2/3. 2.3. Elemente ale cadrului natural Terenul este în totalitate neamenajat, fiind prezente doar drumuri de exploatare DE (agricole). Pe teren nu sunt plantaţii, înalte sau joase, fiind utilizat preponderent pentru agricultură. Spre nordul amplasamentului, după DE 291/2 se află canalul de desecare Hcn 285. 2.4. Topografia Terenul studiat în cadrul P.U.D. este relativ plan şi orizontal. Conform normativului P 100 – 92 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor şi a hărtii de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K S, oraşul Timişoara se găseşte amplasată în zona seismică de calcul “D” (constructii de importantă medie), perioada de colt TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16. 3. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE 3.1. Circulaţia În prezent, accesul pe parcelă se face din DN 69 (Calea Aradului), fiind în curs de amenajare drumul de acces cu lăţimea de 12,00 m. şi intersecţia cu Calea Aradului, conform Autorizaţiei de construcţie nr. 1019/20.04.2007. 3.2. Ocuparea terenurilor

Terenul care se parcelează este liber de construcţii şi neamenajat. In vecinătate spre sud şi nord, sunt aprobate documentaţii de urbanism pentru realizarea unor zone de servicii, comerţ, depozitare şi producţie. 3.3. Echiparea edilitară Zona din care face parte parcela analizată în PUZ nu este echipată edilitar cu reţele, nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare.

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

6

Zona este împanzita de o retea de canale de desecare care colecteaza apele meteorice de pe terenurile agricole, canale aflate in administrarea A.N.I.F. Timisoara. Amplasamentul studiat este incadrat la nord de canalul de desecare HCn 285, canal in care se propune descarcarea apelor meteorice provenite de pe suprafata obiectivului.

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră In zonă nu există reţea de alimentare cu apă şi reţea de canalizare, conform avizului nr. 1786/DTAC-ST/31.01.2007 emis de S.C. AQUATIM S.A. Timişoara. Gaze naturale Nu există reţea de alimentare cu gaze naturale în zonă conform avizului de amplasament nr. 159/02.02.2007 emis de S.C. E.ON Gaz România S.A.. Instalaţii termice Nu există reţea de distribuţie a energiei termice în zonă conform avizului de amplasament nr. U12-700-0159/12.02.2007 emis de S.C. COLTERM S.A.. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Conform aviz de amplasament favorabil nr. 10301/08.02.2007 emis de S.C. Enel Electrica Banat S.A., în zonă nu există reţea electrică de distribuţie. Conform aviz tehnic favorabil nr. 159/23.01.2007 emis de S.C. Romtelecom S.A amplasamentul este liber de reţele de telecomunicaţii. 4. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 4.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Conform prevederilor P.A:T. şi ale Planului Urbanistic Zonal Director Timişoara Nord, este preferabilă dezvoltarea de funcţiuni altele decât locuirea de-a lungul DN 69. Conform P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara, aprobat prin H.C.L.M.Timişoara 191/21.12.2004, zona este reglementată pentru funcţiunile de comerţ şi depozitare. În urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea pe o parcelă a unei zone pentru producţie, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate. 4.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara, P.A.T. Timişoara Zona studiată face parte din extravilanul municipiului Timişoara, în teritoriul administrativ, pentru care se aplică prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara şi ale P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 191/21.12.2004. În cadrul acestei documentaţii sunt propuse utilizările funcţionale ale zonei studiate, precum şi traseele şi profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidenţiate traseele de utilităţi care au zone de restricţie, precum şi zonele cu restricţii de construire. 4.3. Modernizarea circulaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

7

Documentaţiile de urbanism aprobate anterior în zonă prevăd, în conformitate cu avizele Companiei Naţionale de Autostrăzi, realizarea unui drum colector paralel cu DN 69, cu lăţimea de 12,00 m. Acesta va prelua traficul din zonă şi se va descărca în DN 69 în 2 puncte majore: intersecţia cu DJ 217 spre Sânandrei şi intersecţia cu şoseaua de centură. În rest, între aceste 2 puncte, se prevăd intersecţii locale.

Accesul pe teren se va realiza prin amenajarea intrersecţiei dintre DN 69 şi drumul propus cu lăţimea de 12 m., realizat pe traseul DE 291/2, paralel cu canalul de desecare Hcn 285. Pentru amenajarea drumului s-au obţinut avizele necesare şi Autorizaţia de construire nr. 1019/20.04.2007 (beneficiar Primăria municipiului Timişoara în calitate de proprietar al terenului). În incinte se vor prevedea alei carosabile, platforme şi parcaje. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/1998. 4.4. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Funcţiunea propusă pentru parcela studiată este aceea de producţie. Suprafaţa de teren studiată va fi zonificată astfel:

- Zona de producţie, cu regim de înălţime maxim S(D)+P+2E+M; - Zona de parcaje, platforme şi drumuri de incintă; - Zona circulaţii auto - drumuri de acces în zonă. - Zona spaţii verzi şi spaţii verzi de aliniament de-a lungul străzilor şi canalelor

de desecare, cu rol de protecţie, respectiv de-a lungul zonelor ocupate de reţele edilitare.

Indici urbanistici Pentru zona de producţie indicii urbanistici de utilizare a terenului propuşi sunt:

POT max = 55 % CUT max = 1,8

Regimul maxim de înălţime propus pentru zona de producţie şi depozitare este PARTER, pentru hale, respectiv P+2E+M pentru corpurile administrative.

Bilanţ teritorial – raportat la propunerea de mobilare

Teren studiat 10.000 mp. 100,00 %

Drumuri şi platforme în incintă 3.560 mp. 35,60 %

Zona productie 4.440 mp. 44,40 %

Zone verzi 2.000 mp. 20,00 %

Se va asigura procentul minim de spaţii verzi în corelare cu funcţiunea propusă, respectiv 20% din suprafaţa totală studiată.

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

8

Reglementări – configurare spaţială Proprietarul terenului, S.C. ARGOMM RO S.R.L. Timisoara, intentioneaza de a functionaliza parcela cu nr. cadastral Cc 202/1/2/1 in suprafata de 10.000 mp prin construirea unei hale de productie garnituri de cauciuc. In cadrul obiectivului se prevad a se construi:

Hală de producţie garnituri de cauciuc, în regim deînălţime P Corp administrativ în regim deînălţime P + 1E Cabină poartă

Clădirile se vor amplasa în limitele zonei de implantare, în exteriorul acestei zone fiind permisă amplasarea construcţiilor edilitare şi a casei poartă. Se prevăd zone speciale pentru spatii verzi şi dotari tehnico-edilitare: post de transformare, bazin de compensare ape pluviale, gospodărie de apă, rezervoare GPL, instalaţii specifice procesului de producţie. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaţi, vizitatori şi pentru TIR (stationare temporară pentru încărcare). Parcările pentru autoturisme se vor amenaja înierbat. Accesele auto propuse vor fi dinspre DN 69 şi din drumul colector propus paralel cu acesta, conform planşelor anexate. Obiective: • Principalul obiectiv este acela de a argumenta si asigura conditii optime din punct de vedere urbanistic, in vederea realizarii obiectivelor propuse. • Valorificarea superioara din punct de vedere arhitectural-urbanistic si economic a terenului studiat. • Concretizarea masurilor de protectie a mediului si de impact vizual, proprii zonei abordate. Procese tehnologice de productie (garnituri de cauciuc): Productia obiectivului propus prin prezentul PUD presupune urmatoarele faze ale procesului tehnologic: a) Pregatirea benzilor (blenduri) de cauciuc b) Matritare – vulcanizare c) Debavurare criogenica (cu azot lichid) d) Finisare prin sablare e) Post-vulcanizare (maturare in cuptoare electrice) 4.6 REŢELE EDILITARE

Alimentarea cu apa potabila Necesarul de apa potabila pentru consum public se asigura din sistemul centralizat de alimentare cu apa a Municipiului Timisoara, racord la conducta magistrala de alimentare cu apa a localitatii Sânandrei – conducta prevazuta a se executa in zona libera creata dea lungul DN 69 Timisoara – Sănandrei. Debitele caracteristice de calcul conform anexa nr. 1 sunt: Qzi med = 3,32 mc/zi Qzi max = 3,39 mc/zi Qorar max = 1/24 x 2,0 x 3,39 = 0,28 mc/h (0,08 l/s)

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

9

Pentru asigurarea alimentarii cu apa a obiectivului se prevede executarea unei retele de apa potabila paralela cu drumul propus perpendicular pe DN 69 si pe drumul paralel cu DN 69, conducta racordata la magistrala ce va alimenta cu apa localitatea Sânandrei. Reteaua va fi executata din conducta PEHD, montata ingropata la adancimea de 1,10 m pe un strat de nisip de 10 cm. Din aceasta conducta se prevad doua bransamente pentru obiectiv, cu camin in care se vor monta robinete de izolare si contoare pentru inregistrarea consumului de apa. Alimentarea cu apa tehnologica Necesarul de apa tehnologica pentru: stropit spatii verzi si spalat platforme betonate din incinta; compensare pierderi de apa in procesul de recirculare din fluxul tehnologic la

fabricarea garniturilor de cauciuc; refacerea rezervei de incendiu;

se propune a se asigura dintr-un foraj executat in incinta obiectivului. Se face urmatoaare mentiune: • adancimea forajului, diametrul acestuia, precum si debitul posibil de captat se vor

determina prin studiu hidrogeologic; Debitele caracteristice de calcul conform anexa nr. 1 sunt:

- nevoi compensare pierderi de apa in procesul de recirculare apa de racire: Qzi med = 2,25 mc/zi Qzi max = 2,69 mc/zi

- nevoi stropit spatii verzi, spalat platforme incinta: Qzi med = 3,58 mc/zi Qzi max = 4,30 mc/zi In conditii normale de exploatare debitele caracteristice ale necesarului de apa tehnologica sunt: Qzi med = 2,25 + 3,58 = 5,83 mc/zi Qzi max = 2,69 + 4,30 = 6,99 mc/zi Qorar max = 1/24 x 2,0 x 6,99 = 0,58 mc/h (0,16 l/s) Pentru situatii in care se impune refacerea rezervei de incendiu de 165 mc in timp de 24 ore, cu restrictionarea consumului de apa pentru stropit spatii verzi si platforme betonate, debitul maxim al cerintei de apa este: Qzi max = Qri = 165/24 = 6,88 mc/h (1,91 l/s) Sursa de apa (put forat) va trebui sa asigure debitul minim de: Qsursa = Qref inc = 7,00 mc/h (1,95 l/s) Informativ, in zona un foraj de mica adancime avand diametrul de 225 mm si adancimea pana la 30 m poate da un debit de cca. 3,0 mc/h (0,83 l/s), iar un foraj avand diametrul de 225 mm executat la adancimea de 80 – 100 m poate da un debit de cca. 13,0 mc/h (3,61 l/s).

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

10

In consecinta se impune intocmirea de catre Directia Apelor Banat – Timisoara a unui studiu hidrogeologic prin care sa se confirme debitul posibil de captat. Gospodaria de apa tehnologica cuprinde:

- 1 foraj echipat cu electropompa submersibila Qmin = 7,00 mc/h (functionare in regim hidrofor);

- conducta de refulare intre foraj si rezervoarele de inmagazinare (rezervor incendiu 165 mc si rezervor recirculare ape de racire de 70 mc) pe care se va monta apometrul;

- rezervor ingropat pentru incendiu (solutia constructiva se va definitiva dupa intocmirea studiului geotehnic care va pune in evidenta adancimea panzei freatice) avand un volum util de 165 mc;

- rezervor ingropat pentru recirculare ape de racire la prese avand un volum util de 70 mc (racirea apei din rezervor se face cu serpentine prin care circula azot lichid);

- statie de pompare antiincendiu; - statie de pompare apa de racire prese;

In cadrul incintei se prevede:

- retea alimentare alimentare cu apa potabila (2 racorduri din reteaua stradala, cu camine de vane de izolare si apometru);

- retea inelara pentru stingerea incendiilor din exterior si interior, prevazuta cu hidranti subterani;

- retea recirculare apa de racire; Retelele de apa, se prevad din teava de polietilena de tip PEHD, Dn = 50 - 150 mm, montate ingropat la 1,10 m adancime, pe un strat de nisip. Canalizarea apelor uzate Sistemul de canalizare prevazut a se executa in zona (canal colector Sânandrei – Timisoara) este separativ. Debitele caracteristice de ape uzate de tip menajer (publice) descarcate in sistemul de canalizare sunt: Qzi med = 2,66 mc/zi Qzi max = 3,19 mc/zi Qorar max = 0,27 mc/h (0,08 l/s) Sistemul de canalizare cuprinde:

Retea de canalizare stradala – montata in axul drumului, avand lungimea de cca. 190 m (din care 90 m strada perpendicularastra pe DN 69 si 100 m pe strada paralela cu DN 69) avand Dn = 200 - 400 mm, cu camine de vizitare amplasate la distanta de 40 – 50 m. Canalizarea va prelua numai apele uzate menajere.

Retea de canalizare menajera incinta avand Dn = 200 mm, lungimea de cca. 165 m, cu camine de vizitare;

Retea de canalizare ape tehnologice incinta (cca. 90 m). Sifoanele montate in pardoseala spatiilor de productie se prevad a fi racordate la o retea de canalizare incinta, separata de canalizarea apelor menajere, canalizare care descarca apele intr-o constructie din beton compartimentata: separator de ulei si decantor. Dupa

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

11

o predecantare, apele din decantor se descarca in canalizarea ape menajere. Periodic bazinul decantor se va vidanja.

Canalizarea apelor meteorice In contextul adresei A.N.I.F. Timisoara nr. 1723/16.03.2007 (adresa comunicata si la Directia Apelor Banat) descarcarea apelor meteorice in canalele de desecare existente se poate face numai in conditiile prevederii de bazine de compensare (bazine de retentie). In acest context solutia de canalizare a apelor pluviale consta din:

- rigola stradala care colecteaza apele meteorice de pe suprafata frontului stradal aferent obiectivului;

- retea rigole incinta care colecteaza apele meteorice de pe suprafata incintei obiectivului – constructii, spatii carosabile si spatii verzi;

- bazin de retentie, cu compartiment separator de ulei si statie de pompare ape meteorice.

Se fac urmatoarele precizari: - dimensiunile bazinului se vor stabili dupa executarea studiilor geotehnice care

vor pune in evidenta nivelul panzei freatice; - statia de pompare ape meteorice va fi echipata cu o electropompa avand

debitul maxim de 24,00 mc/h (6,66 l/s). Debitul de ape meteorice descarcat in bazinul de retentie, conform breviar de calcul este: Qpa = 49,40 l/s iar debitul maxim descarcat in canalul de desecare HCn 285 este: Qpd = 6,66 l/s In anexa nr. 1 se prezinta elementele de calcul a bazinului de retentie (compensator) in variantele:

- varianta cu bazine de retentie cu descarcarea in canalul de desecare a debitului reconstutuit din regim actual, rezultand un bazin cu volumul minim de 12 mc;

- varianta cu bazine de retentie cu descarcarea apelor dupa trecerea ploii, rezultand un bazin cu volumul minim de 15 mc;

Solutia se va definitiva la faza SF prin avizul A.N.I.F. Timisoara Gaze naturale Conform avizelor eliberate, nu există reţele de distibuţie sau transport gaze naturale pe amplasament sau în vecinătate acestuia. Pentru a se asigura combustibilul necesar centralei termice se vor utiliza două rezervoare tip GPL cu capacitatea de câte 20 mc. fiecare. În municipiul Timişoara, în zona magazinului Selgros – Calea Aradului este situată o reţea de gaze naturale de medie presiune, de la care există posibilitatea realizării unei extinderi a reţelei pentru alimentarea investiţieir propuse, în urma obţinerii avizelor şi autorizaţiilor necesare.

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

12

Instalaţii termice Se prevede pentru întreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea căldurii si a apei calde de consum prin prevederea unei centrale termice cu randament ridicate (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe. Centrala termică va functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate din rezervoarele prevăzute pe amplasament. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Pe amplasament apar noi consumatori de energie electrică. Bilanţul energetic al acestor consumatori se apreciază astfel: - Construcţii şi iluminat parcări Pi = 1,5 MW Ps = 1,2 MW Pentru alimentarea obiectivului se propune amplasarea unui post trafo prefabricat, racordat la sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT SA prin cablu 20kV, din LEA 20kV Avicola Orţişoara, conform solicitării depuse la SC ENEL ELECTRICA BANAT SA.. De la P.T. se alimentează tablourile generale de joasă tensiune ale obiectivelor. Lucrări necesare: - Studiu de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului - Executarea Postului Trafo şi a racordului aferent de 20kV (LES 20kV) Toate aceste lucrări se proiectează de S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A. şi se realizează de către firme atestate de ANRE. La proiectare şi execuţie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare. Telecomunicaţii şi cablare TV De-a lungul traseului DN 69 Timişoara - Arad este amplast un cablu de telefonie aparţinând S.C. ROMTELECOM S.A., situat în afara zonelor de implantare a construcţiilor, pe parcela prevăzută ca zonă verde. Obiectivele se pot racorda la reţelele de telefonie (fibra optică) a S.C. ROMTELECOM S.A., pe baza comenzii lansate şi a proiectului elaborat de acesta sau la reţelele altor furnizori de servicii similare. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare. 4.7. CIRCULAŢIA TERENURILOR Nu este cazul trecerii unor suprafeţe de teren din domeniul privat în domeniul public. Reţelele edilitare propuse pentru extindere se vor amplasa pe domeniul public. 5. CONSIDERATII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI I. Caracteristicile planului urbanistic de detaliu

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

13

Amplasamentul prezentului PUD este situat in intravilanul extins al Timişoarei, pe Calea Aradului, DN 69 km 7 + 0,5 stanga si este în suprafata de 10.000 mp, cf. Extras CF 144646. Proprietarul terenului, SC ARGOMM RO SRL, are rolul de promotor în dezvoltarea propusă. Elaborarea PUD de faţă este determinata de intenţia de a funcţionaliza un perimetru viran în acord cu cerinţele investitorilor şi tendinţa de dezvoltare zonală, relevată prin celelalte planuri urbanistice aprobate, după cum reiese şi din planul de amplasament anexat. Astfel, planul prezent creează în mare măsură cadrul pentru proiecte şi activităţi viitoare, datorită următorilor factori: planurile urbanistice aprobate, construirea şoselei de centură proiectate. Modelarea zonală propusă creează premise pentru prevenirea impactului semnificativ asupra mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUD referitoare la sistemul de canalizare a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier şi din activitate. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat urmatoarele obiective principale: - Modificare PUZ existent, aprobat prin HCL nr.191/2004, conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 6370/27.10.2006, - încadrarea in Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara; Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director – Timişoara Nord, - asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevazute Obiectivele de mai sus rezida din coroborarea cu celelalte PUZ-uri aprobate, care nu mai concordă cu planul urbanistic aprobat iniţial, care prevedea ca dezvoltare: ”zonă de spaţii comerciale si alimentaţie publică”. Un amplasament dedicat alimentaţiei publice, aşa cum se prefigurează a se dezvolta zona, nu îşi mai are în prezent raţiunea. Astfel ca prezentul PUD propune modificarea PUZ-ului existent si construirea unei hale de producţie garnituri de cauciuc. Celelalte parcele invecinate, respectiv Cc 291/1/2/1 în suprafaţă de 10096 mp, Cc 291/1/2/3 în suprafaţă de 10.000 mp şi Cc 291/1/2/4 în suprafaţă de 10601 mp vor avea ca destinaţie spaţii de depozitare, conform PUZ-ului initial aprobat prin HCL 191/2004. 5.1. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu 5.1.1. Protectia calitatii apelor Lucrările de alimentare cu apă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002). Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi PVC – KG cu D=200mm până la D=300mm se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane. Apele uzate preepurate vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil, cu respectarea parametrilor de calitate prevăzuţi de Normativul NTPA 002/2002, de unde vor fi preluate in statia de epurare municipala. In zona acceselor rutiere ale amplasamentului, dat fiind potenţialul aport de produse petroliere, prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un decantor de nămol şi separator de hidrocarburi.

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

14

5.1.1.2. Apa potabilă Alimentarea cu apă pentru consum menajer se realizează prin extinderea reţelei din municipiul Timişoara. Alimentarea cu apă tehnologică şi pentru incendiu se realizează dintr-un foraj de suprafaţă, cca 30 m, cu coloana definitivă de Ø 225mm. 5.1.1.3. Apa uzată Sursele de poluare a apei sunt: -apa uzata fecaloid-menajera, -apele pluviale colectate pe platforma -apa rezultata in urma spalarii matritelor pentru garniturile de cauciuc. Canalizarea a fost prevazuta in sistem divizor, cu colectarea si evacuarea apelor din precipitatii prin lucrarile de sistematizare verticala spre exteriorul incintei. Apele pluviale colectate de pe platforma, se vor evacua cu pretratare, fiind prevazut un separator de hidrocarburi. Apele uzate rezultate de la instalatiile interioare, după preepurare intr-o statie proprie, vor fi descarcate in colectorul Sânandrei - Timişoara. Vor fi generate, prin urmare, ape uzate de tip menajer si tehnologic. Apele uzate de tip tehnologic sunt cele rezultate din procesele de curăţare matriţe şi vor avea un pH neutru, dat de compoziţia ponderată formată din acizi cu baze. Acestea se vor amesteca cu apele uzate menajere si prin dilutie se va asigura incadrarea in conditiile impuse prin NTPA 002/2002, dupa ce vor fi epurate in statia proprie de epurare impreuna cu cele menajere. Dimensionarea statiei proprie de epurare de tip compact ORM, se va face la faza PAC. Vor fi intrunite astfel conditiile prevazute de Directiva Cadru Apa 2000/60/EC (WFD). 5.1.2. Protectia aerului Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt legate de procesul tehnologic şi cele legate de traficul rutier. Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionării halei de producţie sunt: Surse stationare nedirijate - nu există. Surse stationare dirijate: – emisiile de poluanti antrenati de gazele de ardere de la centralele termice. Principalii poluanti specifici arderii gazului metan sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot(NOx), - emisiile de particule, compuşi organici volatili si SO2 din procesul tehnologic de producere a garniturilor industriale din cauciuc. Surse mobile – autoturismele si autoutilitarele. Aceste autovehicule generează poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2 , hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanti sunt intermitente şi au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta amplasamentului, inclusive in parcări. În vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevazute o serie de măsuri : - instalaţie centralizată de filtrare a noxelor pentru procesele tehnologice, - staţii de lucru cu garnituri etanşe pentru prevenirea mirosurilor - realizarea unei zone verzi de protectie,

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

15

- realizarea acceselor interioare se face cu prevederea de plantatii pe aliniament pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana, conform prevederilor Legii 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Se vor respecta astfel si prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC. 5.1.3. Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării proiectului de investitie aferent zonei proiectate este conceput în sensul încadrării în prevederile legale: Utilajele prevăzute sunt silenţioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat şi uşor de exploatat. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în vederea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcţiilor, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot, de impact reduşi în limitele admisibile. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare se va rezolva prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii sanitare, instalaţii de transport pe verticală şi orizontală, precum şi a unor echipamente corespunzătore. După implementare, proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, activitatea nefiind generatoare de zgomot si vibratii. 5.1.4. Protectia impotriva radiatiilor Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiaţiilor. 5.1.5. Protectia solului si a subsolului Terenul în suprafaţă de 10.000 mp, pe care va fi edificat obiectivul este scos din circuitul agricol, solul neavând o valoare pedologică deosebită, din cauza utilizării agricole intensive anterioare. Prin realizarea proiectului activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii: - surse specifice perioadei de execuţie şi - surse specifice perioadei de exploatare. In perioada de execuţie a investiţiei nu există surse industriale de impurificare a solului cu poluanţi. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanţi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. În perioada de funcţionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de ambalaje şi depozitarea necontrolată a deşeurilor de tip menajer sau tehnologic. În vederea prevenirii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri : a) Realizarea unui separator de hidrocarburi pentru zonele de acces rutier, b) Realizarea unei platforme betonate pentru zonele de încărcare/descărcare marfă, acces auto, c) montarea unei statii de preepurare pentru apele de spalare si menajere, d) Realizarea de spaţii adecvate pentru colectarea selectivă a deşeurilor, e) Lucrări de ameliorare şi întreţinere a solului în zonele verzi

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

16

Se poate concluziona că activitatea viitoare nu va produce un impact semnificativ asupra solului si subsolului in conditiile respectarii proiectului si a exploatarii in conditiile prevazute prin instructiunile de exploatare si cu reducerea riscului de aparitie a unor poluari accidentale. De asemenea se reduce riscul poluarii prin betonarea unui procent cat mai mare din incinta. 5.2. Relevanţa PUD pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se vor respecta directivele europene legate de protecţia mediului incidente, OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele normative subsecvente. 5.2.1. Managementul deşeurilor rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate: - Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere, - Deşeuri de ambalaje - Deşeuri tehnologice: resturi sau rebuturi din cauciuc, adezivi şi solvenţi, textile contaminate Deşeurile vor fi colectate selectiv in recipienţi cu această destinaţie si preluate de societaţi autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprastierea lor, în conformitate cu Legea nr.27/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. OUG 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare transpune in legislaţia naţională Directiva nr. 75/442 privind deşeurile, publicată in Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 194 din 25 iulie 1975, Directiva nr. 91/689 privind deşeurile periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, şi Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/12/CE privind deşeurile, publicată in Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006" Nu exista efecte reversibile. Vor fi respectate prevederile HG 856/2002, precum şi ale HG 621/2005.

5.2.2. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase Gestiunea substanţelor toxice şi periculoase se va realiza conform prevederilor legale, tinandu-se o evidenţă strictă a acestora, se vor raporta la ANSPCP, conform Ord.1001/2005, se vor face măsurători de COV pentru respectarea încadrării în prevederile Ord.462/1993, precum şi în vederea respectării HG 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare. 5.2.3. Protecţia calităţii apelor Pe perioada implementării proiectului se vor respecta condiţiile tehnice de execuţie, conform cerinţelor avizatorilor. După perioada de execuţie se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreţinere necesare evitării risipei de apă, iar apa uzată se va încadra în cerinţele de calitate ale NTPA 002, date fiind măsurile constructive şi tehnice arătate mai sus (staţie de epurare proprie, separator de produse petroliere). Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Directivei Cadru pentru Apa 2000/60/CE, respectiv a Legii 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente.

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

17

Pentru apele uzate se vor respecta Directiva 91/271/CEE privind tratarea apei urbane menajere (modificata de Directiva 98/15/EC) transpusă prin HG nr. 188 din 28 februarie 2002 modificată prin HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 002). II. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special la : a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Se are in vedere că proiectul se va armoniza cu tendinţa zonei de a moderniza peisajul actualmente neamenajat cu funcţiuni specifice necesitatilor socio-economice. Probabilitatea ca să se producă efecte indezirabile asupra mediului este scăzută, avand în vedere ca se va realiza un proiect similar unuia existent în Italia, care respectă prevederile actelor normative europene şi fucnţionează în condiţii optime. b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. d) riscul pentru sanatatea umana În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus. Lucrările proiectate nu influenţează negativ mediul in ansamblul său. Nu există în imediata vecinătate zone locuite, acestea fiind la o distanţă de cca 2 km faţă de obiectivul propus. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate. e) marimea si spatialitatea efectelor- nu este cazul f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : (i) Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12. 04. 2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinatatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, pană la Legea 345/2006. (ii) Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se vor depăşi valorile limita. (iii) Folosirea terenului in mod intensiv Terenul în suprafaţă de 10.000 mp are prevăzute ca zone verzi 20% din total suprafaţă aflată în proprietatea titularului investiţiei.

Regimul de înălţime propus pentru hala de productie garnituri cauciuc este P+1 parţial (regim maxim de înălţime pentru zonă este P+2E). g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Nu e cazul.

Plan Urbanistic de Detaliu Hală de producţie garnituri din cauciuc Timişoara intravilan extins

Calea Aradului - DN 69 km 7 stânga

18

6. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale:

• încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara; • încadrarea în planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată şi zonele adiacente; • asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara. Intocmit, Arh. Laura MĂRCULESCU Ing. Gabriela DAMIAN

Atasament: Referat_-_PUD_D.N._69.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22007-003333/16.07.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “HALĂ DE

PRODUCŢIE GARNITURI DIN CAUCIUC”, Timişoara, teritoriul intravilan extins, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7, stânga

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-003333/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “HALĂ DE PRODUCŢIE GARNITURI DIN CAUCIUC”, Timişoara, teritoriul intravilan extins, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7, stânga; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 6370/27.10.2006; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “HALĂ DE PRODUCŢIE GARNITURI DIN CAUCIUC”, Timişoara, teritoriul intravilan extins, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7, stânga; Documentaţia este elaborată de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 2.17/2006, la cererea beneficiarului S.C. ARGOMM RO S.R.L. Timişoara. Documentaţia a fost iniţiată de fostul proprietar S.C. OROBICA S.R.L. Timişoara, care ulterior a vândut terenul actualului proprietar, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 61241/2006. Terenul studiat este situat la nord de municipiul Timişoara, în teritoriul intravilan extins, pe Calea Aradului - DN 69 Timişoara – Arad, la km. 7 stânga. Pe terenul studiat s-a aprobat P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara, prin HCLMT nr. 191/21.12.2004, prin care se propune pe o suprafaţă de 62000 mp. dezvoltarea unei zone pentru comerţ şi depozitare, cu amplasarea de construcţii pentru diferite servicii. Terenul studiat, în suprafaţă de 10.000 mp. este înscris în C.F. nr. 144646 Timişoara, nr. cadastral Cc 291/1/2/2 şi este proprietatea firmei S.C. ARGOMM RO S.R.L.. Terenul care face obiectul P.U.D. este scos din circuitul agricol prin Ordinul comun al M.A.I. nr. 110328/2005 şi M.A.P.D.R.N nr. 169/2005, astfel că nu mai este necesar Aviz SNIF pentru faza PUD. Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Pentru parcela studiată se propune schimbarea funcţiunii de comerţ şi depozitare aprobate prin P.U.Z. în cea de producţie, cu amplasarea unei unităţi de producţie articole de cauciuc (garnituri de cauciuc), conform Avizului ARPM Timişoara.

Documentaţia a fost întocmită în corelare cu documentaţiile deja aprobate în zonă, PUZ „Spaţii comerciale şi de depozitare” Zona Cl. Aradului km 6+500, aprobat prin HCL nr. 170/18.05.2004, PUZ „Spaţii comerciale şi de depozitare” Zona Cl. Aradului km 7, aprobat prin HCL nr. 191/21.12.2004, PUZ „Zonă servicii şi depozitare” Zona Cl. Aradului – DN 69 km 7+200, aprobat prin HCL nr. 115/28.03.2006, PUZ „ Spaţii de depozitare şi producţie” Zona Cl. Aradului aprobat prin HCL nr. 356/2006, PUZ „Zonă pentru comerţ, servicii şi depozitare” Zona Cl. Aradului DN 69 km 6 aprobat prin HCL nr. 184/29.05.2007.

Indici de construibilitate propuşi prin documentaţie: POT maxim = 55 % CUT maxim = 1,8

Regimul maxim de înălţime propus pentru amplasament este de PARTER pentru hale şi P+2E+Ep pentru corpurile administrative. Se va asigura procentul de spaţii verzi în corelare cu funcţiunea propusă, respectiv minim 20% din parcelă. Documentaţiile de urbanism aprobate anterior în zonă prevăd, în conformitate cu avizul de principiu al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale nr. 40/215 din 21.02.2007, realizarea unui drum colector paralel cu DN69, cu lăţimea de 12 m. Acesta va prelua traficul din zonă şi se va descărca în DN69 în 2 puncte majore: intersecţia cu şoseaua de centură şi intersecţia cu DJ 217 spre Sânandrei. În rest, între aceste 2 puncte, se prevăd intersecţii locale. Intersecţia dintre şoseaua de centură şi DN 69 sub forma prezentată este aprobată de către CNADNR prin avizul nr. 93/2224/2005, în momentul realizării investiţiei firmei Mahle.

Accesul pe terenul în studiu se realizează de pe drumul cu lăţimea de 12 m. paralel cu canalul de desecare HCn 285 şi de pe breteaua colectoare paralelă cu DN 69, care se va descărca în giraţia propusă dintre DN 69 şi şoseaua de centură. Terenul pe care sunt amplasate aceste drumuri este domeniu public, fiind obţinută şi Autorizaţia de construire nr. 1019/20.04.2007 (beneficiar Primăria municipiului Timişoara în calitate de proprietar al terenului). Se va respecta zona de protecţie de 50 m. faţă de DN 69 Timişoara – Arad.

În incinte sunt prevăzute alei carosabile, platforme şi parcaje. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaţi, vizitatori şi aprovizionare, proporţional cu capacitatea construcţiilor ce se vor realiza. Este prevăzută rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi a canalizării, precum şi a celorlalte utilităţi. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Realizarea şi racordarea la utilităţi se va face pe cheltuiala beneficiarilor.

După aprobarea documentaţiei, terenurile rămân în continuare în zona D de impozitare. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Din punct de vedere urbanistic, documentaţia a fost analizată şi verificată şi este în conformitate cu reglementările în vigoare, referitoare la documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului. Planul Urbanistic de Detaliu “HALĂ DE PRODUCŢIE GARNITURI DIN CAUCIUC”, Timişoara, teritoriul intravilan extins, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7 stânga se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU Pt. ŞEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. P.L.

Atasament: Incadrare.pdf

Atasament: Mobilare.pdf

Atasament: Reglementari.pdf