keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 351/06.07.2018 privind aprobarea documentelor pentru delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara

06.07.2018

Hotararea Consiliului Local 351/06.07.2018
privind aprobarea documentelor pentru delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 15479/29.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-15479/29.06.2018 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 15479/29.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 225/07.11.2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi a art. 6 alin. (1), lit. e), h) din Legea nr. 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 99/04 iulie 2014 care modifică şi completează Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/25 aprilie 2006;
Având în vedere prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietul de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, punctul 2.2., 2.3.;
Având în vedere Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, art. 7, alin. (1);
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a serviciului de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara prin încheierea unui contract de concesiune.

Art. 2: Se aprobă ca procedura de achiziţie publică să se facă prin licitaţie deschisă, iar delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara să se facă pentru o perioadă de 48 luni calendaristice.

Art. 3: Se aprobă documentaţia de atribuire după cum urmează:
- Fundamentarea deciziei de concesionare, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Caietul de sarcini şi Anexele la acesta (anexele 1-15), conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- ADID Timiş;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_14_Manual_de_exploatare_si_intretinere-tocator_EUREC.pdf

L eufed
09VOE-O » 6 * HALE 9
LEO IN
3 00'08 S „294N3 103830,
ţ - | IS op jenuew
i
a sI
gr a
e
JINNT
TE gr Z
LEO IN 3 S 101gDOL IS sJeye0jdxe sp

Certificat de conformitate - CE... 2.1 Indicații generale privind ceea eee 2.2 Indicaţii privind siguranța în exploatare... 2.3 Indicaţii de siguranță pentru lucrări de întreţinere .. 3. Indicații privind utilajul „imi... i. i... e... 3.1 Indicaţii despre producător... 3.2 Date tehnice... 3.3 Plăcuţă de tip. 3.4 Dimensiuni........ 3.5 Grupe constructive .. +6 Descrierea funcționării.................... ere 16 3.6.1 Comanda pâlniei a 3.7 Zone de pericol........ vea 3.8 Amplasarea n... 19 4. Deservire......................... 4.1 Punerea în funcţiune a tocătorului ...... 4.1.1 Exploatare automată... 4.1.2 Exploatare manuală... 4.2 Scoaterea din funcţiune a tocătorului... 4.3 Tabloul de comandă. ve e Funcţiunile emir 26 enzii (opțional) .. PTT ate PS nn rana ea cana 27 4.5.1 Tabloul de comandă al telecomenzi ........... 4.5.2 Indicații generale pentru telecomandă . 4.5.4 Deservirea emiţătorului..... 4.5.5 Indicații privind lucrul........ 4.5.6 Alimentarea cu curent a emițătorului. 4.5.7 Dispozitiv de încărcare automat ........ 4.5.8 Unitatea de recepție.........................___ 4.5.9 Punerea în funcţiune ci ajutorul orei area 32 4.5.10 Funcțiunile telecomenii............................_ 45.11 Scoaterea din funcţiune cu ajutorul telecomenzii 4.5.12 Distanţa de acţionare a telecomenzi ..... 4.6 Alimentarea tocătorului............................. 4.7 Mod de lucru în regim economic (opțional) 5. Defecţiuni în funcţionare.................... 5.1 Defecțiuni în funcţionare ale utilajului,, 5.2 Defecţiuni în funcționare ale mecanismului de tocare... 5.3 Defecţiuni în funcţionare ale sistemului de antrenare... 5.4 Defecţiuni în funcţionare ale benzii transportoare ... 5.5 Mesaje de defecţiuni ale SPS......... 5.5.1 Mesaje — coduri de defecţiuni 5.5.2 Mesaje circa 41 EuRec Technology Sales & Distribution GmbH + BorntalstraBe 9 e D-35460 Merkers Pagina 2
-
E: E y
5,
pr i
n
LED 'IN 3 00'02 S „P904NZ 10IRI0L 18 op

€ euifegy
09VIE-Q » 6 e HqUIS UCHNAIISIO 9 sales I9unZ
6. carare 6.1 Plan de întreținere .. 6.2 Plan de ungere.............................. 44 6.2.1 Fotografii locuri de ungere .. 6.3 Materiale de lucru....................... 6.4 Filtru / înlocuire filtru (instalația hidraulică) 6.5 Schimbarea arborilor de tocare (versiune generală) . 6.5.1 Demontarea pâlniei...................................... 6.5.2 Demontarea greblelor de raciare laterale. 8.5.3 Demontarea şi montarea axelor de tocare _.. 7. Galerie foto... 8. Programarea / parametrarea sistemului de comandă al tocătorului.
ST pt
3IBUIȚISIUL 3
AS0[0UWPIL, IINNĂT
Zt
L€0 'IN 3 00'0Z S „P3unZ 18 arejea[dxe sp lenuew

* 6 SUENSIEIUIOA e HALUD UOBNALISIC sajes ABojoUUISI ISUNI
Figura 8: Figura 9: Figura 10 Figura 11 Figura 12 Figura 13: Figura 14: Figura 15: Figura 16: Figura 17: Figura 18: Figura 18: Figura 20: Figura 21: Figura 22: Figura 23: Figura 24: Figura 25: Figura 26: Figura 27: Figura 28: loc ungere rolă de întoarcere loc ungere axe ovi i : ungere centrată motor electric (partea cuplajului) .. - ungere centrală motor electric (partea ventilatorului) : niplu ungere centrată motor foto filtru de aspirație.............. foto filtru de aspirație retur..... foto filtru de aerisire rezervor ..... demontarea pâlniei.............-.....<.. desen greble de raclare laterale .......................-.. m... a demontarea / montarea arborilor de tocare desen lagăr flangă ................... comutator STOP pe placa de bază. comutator central ................. roată alergătoare ........... senzor de nivel temperatură .... reductor de presiune................... comutator de presiune................ motor cu pistoane axiale................-...-...-.. pompă cu pistoane axiale.................-....... pompă cu roţi dinţate ni aa
puna Rpueq oieuonue 20| :/ eInB!I-I Tana nave asebun op un20j ues9p :9 BinSi "(reuogjdo) gpuewo2aj9; ep VIOI 'S ""BpuUBLIOS ep NOjAB) UBSOp :p INS "* |03ued sp suU0Z uosep
e:nBiq VALENS BAJȚIMIISUDI adm uesogp z ep 942) UL UOSOp :)
- un61y sujudn3 -
LEO 'IN 3 00'02 S 1038201 18 op JeNUBN
dA
«fra
SII
Figura 5: foto tabiou de comanda telecomandă fopționat) . Figura 5 rfesen locuri de ungere Figura 7: loc ungere antrenare banda.
"OPHBUIOI âP 08 UBSIA
TI OD AUC? UBSOP Ț
UT anl UDSOp PIN
IPP RI
BP 5183S
Uţ BI UBSVP 4 PINBI4
3
TE
v eulbeq

s * 6 » HqUID $ sales I3UNI
IS a184B20[)
(le0usb 10y2011a) UUEUMION UIQUON
uBtsoq 3ueuidogoaeq Hquws9 A6ojouyDeL I9NNI
NDIAISS piese ddeuy :aunN
II Z-00LZL OSI N3 ""LO0LZL OSI NA
ejeuoijeu
BULION
DMI VE / 68 AWS - FIU € DA ZE / 86 93 - ofemn nqued LIU) E
BIROU ojorBOIRUUN NI UI 9ISS UI
/ nfelgn go wgIe[Sp UI
09V9£-A '6 uewdojoasq HquS Abojouy3oj 29YN3
JI - 93BJIULI0JUOID DP
LEO 'IN 3 00'08 S „?94N3 101820, 5 ap jenuew
in Pi Da Ap IAZ
dA”
300082$S
Fl
Ea
"SIMS "IN
0LOZ/LO
sp uy
NIA
0LOZ'LO'6L Bi

9 SJSIJOW * 6 OUENSIEILIOS » HALO
deşeurilor menajere şi industriale, e deşeurilor voluminoase, e deşeurilor rezultate de la construcții şi altele asemănătoare.
NJJUSĂ MORO) Sp [NJUGLUCP Sp UI Elleunssa
instalaţia este caracterizată prin formă robustă şi manipulare uşoară şi datorită vitezei mici însu- mează următoarele avantaje: e dezvoltare foarte mică de zgomote, e uzură prin frecare foarte mică de metale la scule, siguranță mare în exploatare prin inversarea autornată a sensului de rotație ia o solicitare prea puternică a sistemului de antrenare.
ap Wwaipxo ZONA
ep BD J2Z|JBS1 BIJSEOABSULUNJ Sp
"ROI 9 10Jg30) E gyeoyISEJD NON] Sp (EZBNA 81830) WUOIBIO) BoNŢSUOD UA
YA
oa
Pentru exploatarea instalaţiei de tocare în alte domenii de utilizare decât cele LN deoarece altfel se stinge orice fel de pretenție la garanție.
ASO[oumpaj,
te
LEO 'IN 3 00'02 S „98413 assuțonuj (8 areyeG|dxo ap IPNUEWN
"n
9)s9

4d<s+<
* 6 DULISIENUICA + HALUD UOINMUISII 9 saes
<< d 4
"a1g50) op Infern e E[ERSUSE ESIEZI[I n;usd juns 'BjuenBIs op IjeoIpul sjoreoIguuN Sp ŢBIEMESU ELUESS as gs oInqaIL
ejue:nfIs purAud
ejueinSls 'Z
Deservirea utilajului de tocare este permisă exclusiv personalului instruit în ceea ce priveşte utilizarea utilajului. Servantul utilajului de tocare este responsabil față de terţe persoane, dacă acestea se află în zona de lucru a utilajului. În zona de lucru a utilajului în funcţiune trebuie adoptat un mod de lucru pre- caut, pentru evitarea rănirilor datorită bucăților aruncate în afară sau căderea acestora.
ih
ASOOUPIL
ta
LE0 IN 3 00'02 S „99UNZ arsuțțenu; IS sp rEnueW
XA
1 euted

PPPPPPbe
09pIE-Q » 6 e HqUID 9 sales I3UNI
PD>ebb
<d4 d d
'a1830) op Innfeyn ESrezeordxs nued op ŞEIETMEZU EUIESS BUJ) OS PS oInqeij
SIIQPIPA JUNS B9]SSDY
"gţueinbIs
ujedipul
v€0 'IN 3 00'02 S „29413 10IRDOL aeutenu; [8 ap
La părăsirea locului de muncă, personalul de deservire trebuie să oprească utilajul şi să-l asigure împotriva punerii în funcţiune de către persoane neauto- rizate prin închiderea dispozitivelor de deservire. În zona de lucru imediat apropiată de utilajul în funcțiune trebuie purtată cască de protecție, deoarece în timpul tocării materialului acesta poate să sară în afară din pâlnia de alimentare. Este recomandată purtarea unei protecții auditive pentru personalu! de deser- vire deoarece utilajul în funcție de materialul cu care este alimentat poate pro- duce zgomot puternic de lucru care afectează auzul. Înainte de punerea în funcțiune a utilajului de tocare, personalul de deservire trebuie să se asigure că nu staționează nici o persoană în zona de pericol al utilajului. Este interzisă staționarea în zona de pericol a utilajului în funcţionare, în spe- cial traversarea benzii de evacuare în timpul funcționării! Este interzis privitul în pâlnia utilajului de tocare în timpul procesului de lucru, deoarece există un pericol acut de sărire a unor bucăți de material. Introducerea mâinilor în zona de tocare a utilajului este strict interzisă. La con- travenirea acestei indicaţi există pericol de moarte. Este interzisă tocarea de corpuri şi materiale periculoase care nu sunt potrivi- te pentru tocare.
aL fe DE rm
-JINNĂ
cc
sp

PPPPPb
6 eulfed » 6 * HALID 9 Saes ABo[BUUDS D3NNI
na 1
În situații de pericol trebuie acţionat comutatorul STOP, care scoate utilajul din funcțiune. Este interzisă atingerea părților în rotire ale unității de antrenare, deoarece există pericol acut de rănire prin înfăşurare pe ele. Este interzisă introducerea mâinii în ventilatorul în mişcare de rotire, deoarece există pericol acut de rănire. Este necesară o precauție mărită la componentele hidraulice accesibile, deoa- rece există pericol de ardere datorită temperaturii ridicate a acestora. Lucrări la părţi ale instalaţiei electrice sunt permise numai în starea scoasă de sub tensiune şi numai de către personal calificat pentru aceasta.
ASaoumpar,
tt
LEC 'IN 3 00'0e S asuţeiu; I8 areedjdxo ap IENUBN

PEPPPPPpb
Ol eulfeg
099E-U » 6 HQUID 3 SaIEŞ ABo[AuUISj
PDPPPD>Ppe
SIHEZSN as BS
Suplimentar la indicațiile de siguranță enumerate mai sus, la lucrările de întreținere trebuie ţină seama neapărat de următoarele indicaţii de siguranță. Acestea sunt valabile pentru de întretinere ale utilajului de tocare.
ersurosuj op BIN] op HjPIIPpUI
La lucrările de întreținere şi reparații la instalația de tocare trebuie să se țină seama de indicațiile privind siguranţa din capitolul 2 şi de următoarele indica- ţii de siguranță enumerate. Lucrările de întreţinere şi reparații la utilajul de tocare trebuie efectuate numai cu utilajul oprit şi luând în considerație dispozițiile privind protecţia muncii. Înainte de începerea lucrărilor de întreţinere şi reparații, utilajul de tocare tre- buie asigurat prin măsuri adecvate împotriva unei puneri în funcţiune neinten- ționate. Uşile deschise ale carcaselor trebuie astfel asigurate în poziția lor încât să fie evitată închiderea neintenţionată a acestora, deoarece altfel există pericol de strivire. În zona de întreținere a utilajului este necesar un mod de lucru precaut, pentru a se evita răniri prin loviri de componente ale utilajului ieşite în afară. Materialele auxiliare şi de lucru ale instalaţiei de tocare sunt inflamabile şi de aceea este necesară o precauție mărită în timpul lucrărilor de sudură. Materialele necesare funcționării înlocuite, trebuie salubrizate corespunzător pentru a se evita periclitarea mediului înconjurător.
E
JINNT
PT
n
LEO IN 2 00'02 S aseudenul !S oseyea[dxa ap

eulfed > 6 » HAWID UOHNALASIA ? sares KBoouyos]
< d d
LEO IN 3 00'02 S J0IRIOL assurțenuj [8 sp |PnueN
intervenţia în zona de tocare este permisă numai cu axele tocătorului oprite şi utilajut scos din funcțiune. În caz contrar există pericol de moarte. Sistemul hidraulic este echipat cu acumulator de presiune! De aceea, înainte de lucrările de întreţinere, presiunea de durată existentă în sistem (15 bar) tre- buie scăzută prin intermediul furtunului de măsurare de la racordul corespun- După terminarea lucrărilor de întreţinere / reparații, dispozitivele de protecție demontate trebuie montate la loc şi mecanismele de protecție (comutatorul STOP, comutatorul clapei de întreţinere) supuse unei probe de funcționare!
IINNI

e ara
IBIS 09V9E- * 6 » sales ABo[ouysaL
zi eufed
ddeux presep No 350010
vZ —8S /69 89 £ (0) Sv+
Jon] Sg UoH
8SZ-85S/6969£ 6v+
UJoUy
JOM WSIS DSIATSS ȚUSURIEGUOI
—95/6969£ Gv+ SL L —8S / 69 69 £ (0)
ag
Ud0JsHUD LUSH
L-8S / 89 69 £ (0)
UdOJSUUID uUeUON
— gs / 69 69 £ (0) 6b+ Ss 6969 £ (0) 6b+
aa
a“ a“
uouunu/S1941IoW '6 HquwS UonnqUISIA 9 sees ABojouyseL
10)gInposd s1dsop
Infergn pPUIAUId
PI
EEE
IT
FNT
0Z
IINNY
LEO IN 3 00'02 S IS ap
V€
2suN3
BUIZI SISINPUOI
107561
62
(0)
(0)
"DUŢDSS I0FISS

ETER o) £ Bi SS) 010710 TRISTETE) 3) "ON: ELE [eva JTI: EI pd EA feo 1 TEI [ISS TIT SCS E)
SID * 6 + HALUD UOHNALISIO Sares
dy ep Binoderd £'£
IEI Z'E
Manual de exploatare şi întreținere Tocător EuRec” S 20.00 E Nr. 031 Mărime |Valoare măsurată / indicare i Greutate totală cca. 19.000 kg i Putere de antrenare j2x110kW Putere tctală instalată cca. 230 kW Capacitate rezervor sistem hidraulic cca. 901 | instalaţie hidraulică de lucru max. 350 bar instalație hidraulică auxiltară max. 200 bar Presiune hidraulică Cantitate ulei angrenaje
SI ol
WR SBUK SS
a IERI 3 E SANI
ASO0umIL
MSI
AMOI XI
Se
00'6I

vi euifeg
SIOXISIN 09V9E-A » 6 * HQLID UORNAIISIA 9 sales ABoJoUUII1 IUNI
Sp V1LIS
UL lunrsueuip uesep :|
lunisusuia v'€
Be stat
br,
(ui) oseuoljDun op DIEIS UI DUUIIIEN
BB1400
4 POM PB
a
Dagl
ASO[OUMDIL -DINNĂ
+= O Co
TE FI O
iN o O
08/0L
68
o mo e
+
VE0 'IN 4 00'02 S „?3UNZ 18 ep
| /0092 RIEIOJ Bpueq suie | a i 3 | e se z) TI at

Grupă constructivă Execuţie / componente constructive Agregat de antrenare Cuplaj Sistern de antrenare Motoare electrice Radiator Angrenaj Construcţie sudată Motor hidraulic Bandă transportoare Role de susţinere | Construcție sudată Lagăre Greblă Axe Dispozitiv de Sistern central Sistern auxiliar Construcţie sudată Construcţie sudată EuRec Technology Sales & Distribution GmbH « Borntalstrate Ş o D-36460 Merkers Pagina 15
edu Uesap :7
SĂNJS
JIMNĂ
SP [PNUBIA
LEO "IN 3 00'02 S 10)RIOL 18
arodnuysod

_ m SE = rr = FE ELE NE

ŞI eutBeg
09VOE-Q * 6 UOANUISIA sares
'olugd — SJBOIPII INNEIPI + “SJENIEAS Sp BpUEM JOJOLUCIPIU
| Motoare ; alectrice Mişcarea de rotație generată de motoarele hidraulice esfe transmisă la axele de tocars printr-un angrenaj planetar şi sincron. Dacă în timpul tocării materialului cu care a fost alimentat se ajunge la o blocare a axelor, presiunea uleiului din instalația hidraulică depăşeşte valoarea maxim reglată, ceea ce are ca urmare închiderea unui circuit de comandă în ventilul de limitare a presiunii. Acesta schimbă sensul de rotaţie al pompelor hidraulice printr-o unitate servo. Sensul de curgere al uleiu- lui hidraulic, deci şi serisul de rotație al axelor de tocare se inversează şi ca urmare materialul care a produs blocarea este evacuat dintre Vvalţuri. Apoi după un anumit interval de timp, printr-un comu- tator de timp este inversat din nou sensul de curgere al uleiului hidraulic şi tocarea continuă. Prin pompa auxiliară montată pe pompa principală se alimentează dispozitivele suplimentare cum:
ejoduwod ej arjejoJ op 10] PDS
„i Pompe hidraulice i Motoare Pompe i Motoare electrice | hidraulice papi hidraulice Acestea generează un curent de ulei care ajunge la motoarele hidraulice şi de aici din nou înapoi la pompeie hidraulice. Două ventile de limitare a presiune asigură faptul ca presiunea uleiului hi- draulic să nu depăşească valoarea maximă.
Utilajul de tocare este echipat cu un sistem de antrenare electro-hidrostatic, care este construit ca instalație dublă şi lucrează după următorul principiu de antrenare electro-hidrostatic:
HEUOIJUNJ 9'£
Motoare - Pompe Motoare Angrenaj electrice hidraulice hidraulice planetar
Motoare (A Pompe electrice N hidraulice Motoare electrice Motoare hidraulice rm
IIHNT
Mle
LEO 'IN 3 00'02 S 10)RIOL esujjonuț IS sp
-a1d

2) Butbea
09F9E-Q » 6 * HqLID
2. prin coborârea în funcţie de timp în domeniul de la 0,1 secunde până la 5 minute după atin- gerea poziției superioare de capăt. Pentru aceasta pe display-ul text TD200 este necesară introducerea valorii „Timp pâlnie sus” („Trichter oben Zeit”). Reglarea are loc în concordanță cu reglarea timpului de coborâre rapidă a pâlniei. Dacă acest timp este pus pe zero, este activat modul de lucru 1. Reglarea oricărui alt inter- val de timp conduce la modul de lucru 2. Intervalul maxim de timp al pâlniei este limitat la minute pentru a proteja instalația hidraulică, apoi pâlnia coboară forțat.
ad op BSE) nes aJeoJeINWIOO NS Ej Sp RISE) NS Juonfe nd
“BZBSULIN 83 8485 UI SUOSSp 9JS9 LUNIBId IS lolulgd epuewoz
loturgd L'9'c
bor
AS0[0UMPIL
LEO 'IN 3 0002 S „29413 ap jenuew

SL euiea
09b9E-Q * 6 * HAUIS UOWNALISII 3 selES |
În timpul exploatării instalaţiei nu este permisă traversarea sub banda de evacuare. utilajul deconectat şi asigu- rat.
“SIBROEAS PP |IZUGA ELOZ U| |S BOUSLUOSE op Pyqososp
“oseyusuue op Blujgd uIp
op poseo jeJpdeecu grEund eds WES pyeod gs ED BISIX9 oDeJeCS
"BIUBLU oljneIaId O DJs a1e50) Sp INjANpOUU jnunf UL UI £ U[ind [99 ap gjuesip O e1
Jooued ep ouoz uesop :g einBIJ
op /'£
ja - E a a it n Fie. n
=» ut
INT
bi
LEO 'IN 3 00'02 S „P94D3 1018I0L IS ap

SL euifeg
SISYIOIN 09b9E- » 6 DUENSIEIUICA HALUID UORNAUISIA sores A60ouy3e
"sunijoung snd
4 syeod oreyseosu sp orjoung IS JeIEJSU! 8)S9 91820) op [nfemr
'J0JgZundsaJ03 MUJSUI IS JSIJeI0SdS UN DEI DP APUSUL JUDINS op 89je1 0 ej Injnferyn
Helulgd E aJBJEqBI ap BUOZ U ep (2; UN BsIULSd UNS NU 18 nuonj op guOZ OJ BIENIAIZIA O
sin EJ Joân sade un yeyuezeb re Bpueuios op Bj 105n UN
'Inţos no şeduio2 gqle es Infern [nupea
“aJBO BI 'BpIIOS IS g[eJUOZUD BjeyeJdNS O ed INjNIOJRIC) BoIEZOSY “£
op ININIIUBA od sp 'Z
(z dez) ejuemBrs
Conform concepţiei generale instalaţiei complexe în care este integrat tocătorul, la locul de am- plasare prevăzut pentru instalaţia de tocare şi la instalarea acesteia trebuie să se țină seama de următoarele puncte:
Innfergn essesejduy g'g
La prima punere în funcţiune, după efectuarea legării la curent, trebuie verificat sensul de rotație al motoarelor electrice (sensul de rotație văzut din față spre radiatorul motorului trebuie să fie spre d reapta)l
EI 1 Et A E Ur a ia
A80[0ougIIL,
FEL
LEO 'IN 3 00'02 S „294N3 108301 oseurjozur 5 aseea[dxe ap jenuew
puțaud Itesipul
2043

oz euifed * 6 » HILID UOBNAUISIO Ş saJeS
op URJDN] NuSd) sJEIROdXS » BIELUOJNB e
-MJdnj Sp UNpou gnop uj Y SIeOd |NJOIRIOL
INn403BI0) e sunIjsUNj UI PosBUNJ Lp
SIIAJ9SII
0
„INT
EQ 'IN 3 00'02 S „234N3 10IRIO0L 8 sp

op 1rinu pun FREE ont emana caen E IEI
D9VSE-Q * 5 + HAS UORNALISIA 3 Seres ABoJDUUIS]
yeuoyne nbnj ep po
Manual de exploatare şi întreținere Tocător EuRec” S 20.00 E Nr. 031 Tocătorul lucrează aufomat cu o comandă a sensului de rotație dependentă de încărcare. La pune- rea în funcțiune a utilajului de tocare trebuie efectuaţi următorii paşi de lucru: Unde? / cum? Mesaj text Instrucţiuni de întreținere, Partea de putere de la Steuerung eintasten dulapul de comandă (Tastare comandă) EuRec Technology Zerkleinerer (Tocător EuRec Tec- hnology Anlauf Hauptmotore (Pornire mot. princip.) Autornatikbetrieb (Exploatare automată) Acţionarea tastei din du- lapul de comandă (de pe tabloul de comandă) Selectare | Comutator de selectare Automatik Wellen Vorlauf (avans automat axe După terminarea proce- sului de pornire
jr SCAN er EDER,
4A8O[OUUPIL IINNT
[E [ENZIA
VL
Byeurojne
Lz euțea

Ze eulfed
* 6 + HALID saJES ABajoUUSS]
"syed uj xe |nugosy BIBI y ojeod („2 SIIPM „Z Xe ojjein L“ NES („| SIJoM Iuezue10') „L xe | * n
instalația de tocare este acum gata de lucru şi materialul poate fi introdus în pâlnia de alimentare. În timpul exploatării trebuie supravegheată temperatura uleiului din instalația hidraulică. Cu comutatorul de selectare „Motoare de reglare pornit” („Verstellmotoren Ein”) se poate face adaptarea automată a turaţiei şi sarcinii axelor de tocare la materialul de tocat. La funcționare normală, comutatorul trebuie pus pe pornit (EIN).
pornire se poate încheia corespunzător tabelului de mai sus. Comanda permite adaptarea regimului de lucru at instalaţiei de tocare la sarcina de lucru concretă. Pentru aceasta există 3 parametri memorați care pot fi programaţi independent. Procedura de lu- cru pentru aceasta este descrisă în capitolul „Programarea / parametrarea tocătorului”.
sp Ins8301d WUny
(grenuBLU 10380) pIEUIOJNE oreyeojdx3) "(sny) (qougoqpuer ) qouyeqygewogny rejexuoz
Jody A6ojouysej 294n3 10JRIOL) " Deyng "Ul BqUUIUIS 9s |Npx9) 'IZUSLUOD J0j sue SI RANA
După conectarea comutatorului central, programul de comandă al instalaţiei se activează. În acest moment pe display-ul text de pe dulapul cu comutatoare al tocătorului apare mesajul: Steuerung eintasten. (Tastare comandă)
a
LEO 'IN 3 00'02 S „234N3 !8 euedidxe sp lenuem
a
23UN3

a “esol ap ap , uj Rosen P|ueInBrs puna e Suesapisuoo Uy Baie] E CIT IEI E
4.1.2 Exploatare manuală Pornirea instalaţiei în modul de lucru manual este prevăzută exclusiv pentru lucrări de întreținere şi verificări. Toate funcțiunile utilajului pot fi comandate manual de la tabloul de comandă cu ajutorul comutatorului corespunzător.
Manua! de exploatare şi întreţinere Tocător EuRec” S 20.00 E Nr. 031 Sistemul de antrenare al ventilatorului radiatorului de ulei lucrează independent de motoarele cipale. ju feeria neo Instrucţiuni de întreţinere, Cap. 6 Steuerung eintasten Conectare comutator ceniral De la dulapul de comandă Tastare comandă) Acţionarea tastei din dulapul | Technology ă Zerkleinerer de comandă (de pe tabloul de | comandă) (Tocător EuRec Technolog Betriebsparameter F4 anzeigen/ândern (Afişează/modifică param. de lucru F4 Zerkleinerer aus Tocător deconect. Se roteşte corespunzător co- | mutatorul cheie de pe tabloul de comandă din dulapul de (Tocător în exploa- comutatoare (de pe tabioul de tare manuală) comandă) Conectare comandă Zerklieinerer Handbetrieb (Tocător în exploa- tare manuală Zerkleinerer Handbetrieb (Tocător în exploa- |tare manuală După terminarea ridicării Taste de pe tabloul de co- mandă Axe spre înainte/inapoi EuRec Technology Sales & Distribution GmbH e BorntalstraBe 9 e D-36460 Merkers Pagina 23
Bh
mnjnuejd
IE IENZIA
-uud

1 — 1 —1 — 1
SISXIOW 09b9E-Q » 6 + sojes
"aunijoung UIp SOIS WUNIE |N101BIO]
op I$ed IUCJgULIN BINqal) 21820) Sp E SunIjounj UIp B819JB0IS
4.2 Scoaterea din funcțiune a tocătorului Nr. Pas de lucru Unde? / cum? FI E aa E siguranţa | le | Terminarea procesului de tocare Oprirea alimentării cu material Lăsarea în funcțiune a benzii de evacuare până când materialul tocat este evacuat i Deconectarea modului de lucru automat Se apasă tasta „Auto Aus” (Deconectare Auto) a Se apasă tasta „Steuerung” (Comandă) care Deconectarea sistemului de comandă iese înspre în afară. Comutatorul de pe uşa din dreapta a dulapului cu comutatoare. Se asigură utilajul împotriva unei puneri în funcţiune neautorizate! Bandă Deconectarea comutatorului central
BuEnbrs 211 TIN] Op SEd 7 depun
DOTAT IMG TTL DE
AO
AS0[ouyII],
LEO 'IN 3 00'02 S „29413 18 ap ienuem
ninfergn
bz Pulfiea

dO1S — sns-g-sof srurgd
INNA
(grenureru areuorjounr) odeuz 21890) op xy (gIenuUeUI DIEIOJ Sp XV IESI CAPUEH) PUI USIPA L CAPUEH) IOA L
UA on say omy
MID JOJO)
UIT SunonaIs sny
SUnIjoIIOp opsdrouLd AIE
LEO 'IN 3 00'02S
i
GIIUNA 1038301,
puea
1/V
SIESISAUŢ
OIPBI
A0V-0-aV
SIV-ION

09V9E-Q * 6 + HAS UOPNALISIA 7 sajes
BPUEUIOI Sp RO[qE; :p Bin!
STY _23ON 0S&
35,3 19342 ȚILĂ
INOT
"qpuen) USTIOA LI
"apuez) IOA
ESLT
TEXOT-PUEHN-TE13USZ pueg
UTE OINY sSnY OI ub 32 956 5s6
1sB1 23
TSLT 18BI
UTE snm U818TI3 IG Sun1ene1s Bunaene3s 6unz93s
Tabloul de comandă al tocătorului se află în uşile dulapului cu comutatoare, în unitatea de antrena- re. Imaginea redată în figura următoare arată structura tabloului de comandă. Funcțiunile indivi- duale pot fi comandate prin elementele de deservire enumerate pe placa de control.
BpueuIOD op n0IqeL
=
Ve0 "IN d 00'02 S ?94N3 asaurjonul ap ppnuer
ZSLT
ssat
SIT
BUnTT&ISI0A
TSET
€SST
Frss8l
9S8T
3822
AT
CU
eujSed

— |
OSV9E-Q » 6 + HqUID UOPNALISIG Ş sales ABoouuda]
Cu ajutorul tabloului de comandă (vezi tabloul de comandă) pot fi comandate diverse funcțiuni ale utilajului de tocare. În cele urmează sunt enumerate individual funcțiunile precum şi efectul acţi- onării acestora.
4.4 Funcțiunile tocătorului constructivă are | Program automat al instalaţiei individuale res- | local / central pectiv al întregii instalații. Conectare comandă Conectarea sistemului de comandă al utilajului Mers înapoi axe Proces de inversare în modul de lucru manual. Tastă de inversare Modificarea sensului de rotire al axelor. [de rac Ma nat Conectarea benzii de evacuare în direcţia regla- re înapoi tă în modul de lucru manual. Confirmarea de- Conectare Confirmarea mesajului de defecțiune după înlă- fecțiunilor | turarea cauzei defecțiunii, revenirea la desfăşu- rarea normală a programului.
= Fie
LEO 'IN 3 00'0Z S „284n3 '8 op IPNUBIN
9z Eulfeq

» 6 + HALID 3 saJeS ABojoUyIS | IUNI
(euorjdo) epueuro> sp norqe; 0304 :S
RI uta
BSB,
/ elutgd SIESIBAU|
) “s ferm dos
(SAV/ NIZ) /133NOI
"a1eoygzundse109 [5,099 n SIPIEOIRULIN [J JOd "IZUBLIOIA[S] E BpueLICI SP [NNE] EINPNIIS RAJ SIEOJRULIN BINBI-|
JE RpueWOS op INOIALL
(reuorjdo) Hzuewo29j9) UILIĂ
VIEI IDD ESL
"ati E UMOR VOS DUS)
MAT
MORE, omn d,
1NOI
NE NE
ISRA.
BISE[
IAN
ur
Leo IN 3 00'02 S 101RIOL IS ap
"LIINOD3a
BIeLUOINE
(NIZ 'Jeadx9
(qegne istuoti i)
(SNv RJeLIOINE JBOJdxD
2 euifegq

4<
D9V9E-Q * 6 SUENSIELUOG + Ş sales ABojouyIS |
La utilizarea telecomenzi, ţineţi cont de Instrucţiunile generale de siguranță şi de protecţie împotri- va accidentelor! Conducerea prin telecomandă a unei macarale sau a unui utilaj de lucru uşurează în multe cazuri munca, totuşi este necesară familiarizarea cu aceasta! Din acest motiv, utilizarea telecomenzii este permisă numai de către persoane instruite corespunzător şi autorizate în acest scop. Telecomanda trebuie verificată la intervale regulate de timp cu privire la comutarea de siguranță (comutator STOP) integrat. Aceasta nu are nici o funcțiune PERICOL — STOP ci numai o funcțiune de oprire a utilajului. În cazul unui defect al telecomenzi, aceasta trebuie oprită imediat până la eliminarea defecţiuni (se opreşte emițătorul, se scoate cablul de legătură de la receptor)! Defecţiuni grave sunt anunţate deseori mai întâi prin defecţiuni mici! Repararea unei telecomenzi defecte trebuie făcută numai de către specialişti. Pentru aceasta trebuie utilizate numai piese de schimb originale, ale producătorului.
RPUEWO36|3) N Ininfergn Er n op
-099[a) aje aejJeOJdx9 sp
"a1e20) ap E IZUDUI ojundongsuj up sexe un gzeauun 69 jnjoydeo up syuțeorpur
EPURUIOS9[9; IijedIpu[
De fiecare dată la începutul lucrului, trebuie controlată funcționarea comutato- rului STOP! Deschiderea transmițătorului, a unității de recepție şi a aparatului de încărcare duce la pierderea garanţiei telecomenzi.
i
EQ 'IN 3 00'02 S „29413 101890) [8 sp
sv
E |
8z

* 6 MIBNSILILUICA * UORNAUISII SareS I9uN3
Înainte de descărcarea completă a acumulatorului, indicatorul de funcţionare începe să lumineze roşu intermitent. În cele 30 sec. de funcționare rămase, tocătorul trebuie adus într-o stare sigură de exploatare. După cele 30 sec. focătorul se deconectează automat, cu mesajul: „Funk Automatik Stop.“ (Stop automat legătură radio)
ps adeouţ
După efectuarea unei proceduri de autocontrol (maxim 3 s) indicatorul de funcționare lumineze verde intermitent iar telecomanda este acum pregătită de funcționare. Acum emițătorul este sub tensiune de exploatare, legătura radio cu receptorul este stabilită. Timpul de lucru al emițătorului pentru un acumulator este de cca. 10 ore funcţionare continuă. Starea de încărcare a acumulatorului este controlată pe emițător în mod continuu de un dispozitiv de control al tensiunii încorporat.
4.5.4 Deservirea emiţătorului Emițătorul este alimentat de un acumulator reîncărcabil. Penfru exploatare, se introduce un acu- mulator complet încărcat în locaşul din partea inferioară a emițătorului.
Schimbarea acumulatorului se face numai dacă afişajul anunţă sfârşitul capaci- tăţii acestuia! Această măsură protejează acumulatorul de uzură prematură.
La introducerea unui acumulator trebuie să se țină cont de polaritatea corectă! Dacă acumulatorul se introduce invers, nu este posibilă funcţionareal Zăvoa- | |rele trebuie să se blocheze.
s EEE: 23 Pi
' va
LEO "IN 3 00'02 S „9943 1018901 18 ap IEnUEN
6z

os eulfed
SJoXISW 09Y9E-G * 6 BILNSIELUCA e» HALUID Ş sojes ABojouysaL
Prin aceasta se evită mişcări greşite ale utilajului prin acţionarea neintenționată a comutatoarelor sau efectuate de către persoane neautorizate.
isa Ioţuein6js dun 9J89so[oy IS noygnunde pzesfoyosd
"BIlqezIsas dul) op O BIBJ OIpE! ByNIaXS "EpuEWOI ep In3sod B| ep IS E po UJ gZBOION] S[e BPUBLUOI op
IUDA PUIALUĂ IPIIPUI
LEO 'IN 3 00'02 S „Paun 8 ap
-opeu 10;gjll9 nun E PSIULIOĂ 8)s9 NU Ze UN poru uj
Lucraţi cu atenție cu telecomanda. Aceasta în special când o folosiți pentru A pn A prima dată. În situație de pericol şi la orice defecţiune în domeniul de lucru al utilajului, acesta trebuie oprit prin acţionarea tastei STOP. În pauzele de lucru este neapărat necesară oprirea emițătorului!
OU SME A SOTUL gi,
a
i
Ve
miemn
UL

SioMIOW » 6 HqLID sajeg |
Dacă becul de control nu începe să lumineze intermitent după 8 ore, probabil acumulatorul este defect. Acelaşi lucru este valabil şi dacă timpul lui de funcționare este mai puțin de 50% din cel uzual. În ambele cazuri, acumulatorul defect trebuie schimbat cu unul nou.
JS ejsesoe
Dispozitivul de încărcare este adecvat pentru o exploatare la o rețea de 230 Pentru încărcare, acumulatorul descărcat se împinge în locaşul de încărcare cu suprafețele cu contacte înainte şi se apasă în jos până când zăvorul acţionează. Curentul de încărcare este semnalizat printr-un bec de control luminat în verde (LED) ceea ce în- seamnă că după introducerea acumulatorului, LED-ul respectiv trebuie să lumineze continuu! Du- pă cca. 6 până la 8 ore, un acumulator descărcat este încărcat complet şi poate fi scos din dispozi- tiv. Sfârşitul încărcării este arătat de un bec de control galben care luminează intermitent. Dispozitivul de încărcare lucrează numai cu comutatorul principal conectat. În general capacitatea acumulatoarelor NC scade mult la temperaturi joase şi prin renții de încărcare admisibili.
VewOJNe SP
timpul depozitării, acumulatoarele îşi pot pierde cu timpul capacitatea. Din acest motiv, după o depozitare mai îndelungată, înainte de utilizare, acestea trebuie reîncărcate.
-S910D BJEZUANIES NDH DJEZN DoIBOJENLUNDE BODIE SO 'BInZN
op asaod
J0ygzund Juns ajaseoyenunoy
Timpul de lucru al acumulatorului este dependent de vechimea acestuia şi temperatura mediului înconjurător. Acumulatoarele mai vechi, cu timpul îşi pierd capacitatea. La temperaturi sub cea de îngheț, acumulatorul nu atinge întreaga capacitate de lucru. Acumulatorul trebuie utilizat până la avertizarea de subtensiune (LED roşu intermitent) şi după aceea schimbat cu unul încărcat. Acumulatoarele descărcate se reîncarcă cu dispozitivul de încăr- care din dotarea utilajului. Durata de viață a unui acumulator depinde foarte mult de modut de utili- zare al acestuia. La o utilizare corespunzătoare, se poate ajunge la peste 1000 de cicluri de încăr- care.
E NS
"EyNDIDUNIS | E PIUSIDUNS 33se 18u> op O :JeUNZNA UI NES VNIS Sp EPEJ SUI) SS NU V
m
III
Tate
LE0 'IN 3 00'02 S „29%N3 10JRIO,L 8 ap
u[
LE euibed

ap e (suoa _ejue; sut seră 8; Bi Is:
09VIE-Q * 6 OUBINSIEUIOG + HqLID ABojouysej I0uN3
1ZUOWOI9[7 n2 UI
6 S'y
un n>
Antena orientabilă foloseşte la recepționarea semnalelor emise de receptor. Ea se fixează ştecăr tip baionetă. Plăcuța de tip a felecomenzii conține foafe datele necesare pentru verificare de către organele abilitate. Pe lângă frecvența radio, adresa de sistem şi nurnărui de serie FTZ, plăcuța de tip conţi- ne şi numărul de fabricație necesar pentru întrebări la adresa producătorului sau comandarea de piese de schimb. Dacă apar defecţiuni, trebuie verificată funcționarea corespunzătoare a telecomenzii. Pentru aceasta se îndepărtează capacul receptorului (în cutia de comutatoare) şi se verifică la teleco- manda în funcţiune aprinderea intermitentă a LED-uriior galbene şi verzi pe platina receptorului. La emiterea unei comenzi radio pe telecomandă, LED-ul roşu corespunzător trebuie să se aprindă. Dacă nu este cazul, luați legătura cu Serviciul nostru Service, Punerea în funcțiune a telecomenzi, în funcţie de necesitate, trebuie efectuată înainte de punerea în funcţiune a tocătorului. Pentru aceasta trebuie efectuaţi următorii paşi de lucru. Pas de lucru Unde ? / cum ? nf TI II Instrucţiuni pentru întreținere, capitolul 6 Comutatorul STOP de pe corpul telecomenzii Prin comutatorul rotativ se activează comanda manuală a telecomenzi. Conectarea instalaţiei radio de la emi- țător Conectarea instalaţiei radio de pe du- lapul de comutatoare Comutatorul de selectare din dulapul de comuta- toare al instalaţiei de tocare Acționarea tastei de apăsare „Coman- dă pornit” („Steuerung EIN”) Dulapul de comutatoare al tocătorului Se acționează comutatorul de selectare de la tabloul de comandă ai utilajului. Selectarea modului de lucru „Auto cen- tral" sau „Auto local" Acţionarea comutatorului de apăsare „Funcționare automată” („Automatik | Tasta „Auto EIN” de pe partea de comandă a telecomenzii Pagina 32
op eoIENIU 8'S'Y
”“
81850) op IoljeJEJSUI [E |ENZIA [DUO
LEO "IN 3 00'02 S „UNS 10)RIOL asutjonuț i& ap

_— JI II DZ a
09bIE-Q * 6 DUENSIEJLIOA + HqLUID Ş Sale
BZESALIEZIP DS BISIDE
"(gzeoujun] leu nu 'lenueui Rpueuioo ep ed ep AReJOI IN[NIOIEINUIOD ULĂ
NI
sunţoung uIp LS
Componentă a constructivă || unctiune Conectare legăt. radio = (Funk Ein) Telecomanda se activează. Pornire automat 1 Generale (Autom. Ein) Banda de evacuare şi axele încep să funcţioneze. Oprire automat (Autom. Aus) Apăsare comut. STOP inversare | Pâinie în sus Utilajul funcționează în gol, axele nu se rotesc. instalația de tocare se deconectează. Proces de inversare (schimbarea direcţiei de rota- ție a ambelor axe). Pâlnia se ridică. Reversiune | Pâlnie în jos Pâlnia coboară. Pentru scoaterea din funcțiune a telecomenzi se acționează tasta „Automatik AUS“ (oprire funcțiu- ne automată) de pe corpul de comandă manual al telecomenzii. Pe câmpul de deservire al utilaju- lui comutatorul de selectare „Funk AUS/EIN“ (legătură radio pornitioprit) se pune în poziția AUS
Cu ajutorul tabloului de comandă (vezi imaginea tabloului de comandă) pot fi comandate diverse funcțiuni ale utilajului de tocare. În cele ce urmează sunt enumerate individual funcțiunile precum şi efectul obținut la acţionarea acestora.
Componentă uncţiun constructivă Funcțiune | Funcțiune | e n Reversiune | mr ae AR INVATAT (PAPI, In ruta îe a grin “ IRI
AS0rougoaj, INNA
LEO 'IN 3 00'02 S „29413 eseujonu; [8 sp jenueW
"(u1do)
ce euifeq

SISISW OSh9E-Q « 6 + HALUD sajeS ABojauuse;
Câmpuri magnetice perturbatoare Influenţa câmpurilor magnetice perturbatoare este aproape total exclusă datorită utilizării comenzi- lor radio codate. Depăgşirea distanţei de acţionare La depăşirea distanței de acţionare, utilajul de tacare iese din modul de lucru automat.
Existenţa de obstacole (de ex. case, dealuri) influențează distanța de acţionare a telecomenzii. De asemenea pot apărea probleme dacă instalația este exploatată într-o hală iar tetecomanda este de ex. scoasă din hală, caz în care în funcţie de modul de construcție al halei şi depărtarea de aceas- ta se poate produce oprirea utilajului.
ajIeOJBUUIN SO
"Juo2 sjuengul sp BUOZ uip 9JB20] ejlljlpuo2 ep E BJeUOIje Sp
E oJEUOIjIE Op ZL'S'7
Nu este indicată utilizarea utilajului de tocare la limita de acţionare a teleco- menzii. La depăşirea sau întreruperea distanţei de acţionare a telecomenzii, utilajul se deconectează prin conexiunea STOP şi nu poate fi pus din nou în funcțiune decât prin apăsarea comenzii „Auto Ein” (auto pornit) în limita zonei de acţionare a telecomenzii.
n a pin TITAN
ABOouussL
aL add)
ls
L€0 'IN 300'02 S 10820) 18 ap renuew
18UO0Z
ve eulâeq

se euBed * 6 e HAUID $ sajeS ABoouUUIS]
Utilajul dispune de un mod de lucru cu posibilitate de economisire a energiei. În presiu- nea de lucru a instalaţiei hidraulice este supravegheată în permanență. Dacă presiunea de lucru scade datorită încărcării insuficiente a utilajului, sistemul de comandă iese din modul de expioatare automată şi turația motorului Diesel scade până la turaţia de mers în gol. Când tocătorul este um- plut cu material, cu ajutorul telecomenzii se poate trece din nou în modul de lucru automat. Pe releul de timp pot fi reglate intervale de comutare între 0,05 secunde şi 100 ore. Din fabrică intervalul de timp a fost reglat la 3 minute după funcționarea în gol a axelor tocătorului. Se reco- mandă, în funcție de situaţia concretă de utilizare, reglarea între 1 minut şi 5 minute. Presiunea de lucru a instalaţiei hidraulice poate varia în funcție de tipul şi execuția utilajului şi de aceea presiu- nea de deconectare se ajustează la fata locului de la comutatorul de presiune la valoarea dorită.
I1uIOUOIDS NiDNj
op POWIZT
Înainte de alimentare, din materialul de tocat trebuie eliminate deşeurile grosiere ca de ex. bucăți mai mari de fier, beton, pietre dure, etc. O alimentare optimă este posibilă prin utilizarea unui încărcător cu graifer tip păianjen (de- şeuri menajere) sau graifer cleşte (deşeuri voluminoase). Instalaţia de alimentare trebuie să garanteze o alimentare continuă de material. Zona de alimentare pentru material este direct deasupra axelor tocătorului. La alimentare cu un încărcător pe pneuri poate fi utilizată întreaga lungime a pâlniei, în care caz din când în când pâinia rabatabilă trebuie acționată cu ajutorul telecomenzi. Materialele lungi şi voluminoase, ca de ex. scânduri, grinzi, etc. trebuie apucate cu graiferul şi introduse sub un unghi ascuţit între axele tocătorului. Dacă este necesar, materialul tre- buie ținut de graifăr până când este preluat de axele de tocare.
INNJ0IB20) St
LEO IN 3 00'08 S „?94N3 1018291 18 op |PNUEWN
"Injn403RI0) BJexB SUI RyeOd nu RS [NS e Jose gIIq9soep n2 3INq3J) INJNJ0)RD0) ET
ZBD

SJoNIOW » 6 MPASILIUICA + HQLUD UOLNAUISIA 9 sales IUNI
nu (fer
Manual de exploatare şi întreținere Tocător EuRec” S 20.00 E Nr. 031 5. Defecțiuni în funcţionare 5.1 Defecţiuni în funcțioriare ale utilajuiui Caracteristică lRemediere > „A se ține seama de mesajele de defecţiuni de pe display poate fi pornit Comutatorul central nu este co- nectat. Siguranțe de precizie defecte Înlocuire — A ss ține seama de mesajele | Se controlează dacă nu există Utilajul se deconectează de defecţiuni de pe display | materiale netocabile în meca- | automat nisrul de tocare, se opreşte utilajul şi se îndepărtează. Utilajul nu-și schimbă sensul de mişcare şi se deconec- tează la o încărcare mai ma- re Utilajul inversează şi se de- plasează permanent spre înapoi, nu există nici un fel RITTER de schimbare a sensului de [Sistemul de comandă defect se verifică sistemul de coman- rotire în direcţia de lucru Se înlocuieşte comutatorul de | presiune. Comutatorul de presiune defect Se înlocuieşte comutatorul de Comutatorul de presiune defect presiune.
E Tea ar
„AU în
FI UL OI O a) Hu 91 DIR ALU 17 a IUN gZneI me PI] n ss IS [nfernn ” "= VISHI MR RI RAD) DO
ant EDS la DS vi
alee
g€ eutfea

3 — — — 2 — 2
Manual de exploatare şi întreținere Tocător EuRec” S 20.00 E Nr. 031 5.2 Defecţiuni în funcţionare ale mecanismului de tocare Remediere "Se verifică instalația hidraulică la scurgeri de ulei. Se controlează filtrul de aspirație Presiunea de lucru a uleiului | şi în caz de murdărire se înlocu- prea mică ieste. Se controlează fiitrul de umplere işi în caz de murdărire se înlocu- ieşte. Servomotorul de ajustare nu | Se acţionează comutatorul comută „Verstellung Ein“ (ajustare pornit) | Pompă hidraulică ajustată |Se reglează pompa. Pompă hidraulică defectă Se înlocuieşte pompa. Pierdere de putere considera- bilă, axele se rotesc prea încet 5.3 Defecţiuni în funcţionare ale sistemului de antrenare Caracteristică cauză | Remediere Se observă display-ul text. Măsuri conform mesajului text. Se conectează comutatorul cen- tral. Comutatorul central nu este conectat Electromotorul nu pomeşte Siguranţă/releu în dulapul de comutatoare defect ai Se curăță suprafața superioară a Intrarea aerului de răcire Se curăță intrarea aerului de răci- murdară re. Se înlocuieşte rotorul ventilatoru- lui. Se înlocuieşte siguranța. Electromotorul se supra- încălzeşte Rotorul ventilatorului rupt Senzor temperatură defect Se verifică senzorul. EuRec Technology Sales & Distribution GmbH - BorntalstraBe 9 « D-36460 Merkers Pagina 37
Caracteristică VATA TITU l-ar 3 1 Poraca nieincta SE Ilin ras pat
JINUNIT
Ir
% te

|
+ 6 SUBNSIPIUICA + HAUID UORNGUISIA Ş sales ABojouudo, 99uN3
5.4 Defecţiuni în funcționare ale benzii transportoare Se opreşte utilajul. Se eliberează banda transportoa- re de materialul tocat. Material de tocat înţepenit pe | Se eliberează racleta / rolele de racletă întoarcere de materialul înțepenit. pa” stonarea benzii prea sla- Se verifică tensionarea benzii. Caracteristică Supraîncărcarea benzii transportoare Banda transportoare se opreşte
1 pg ad A ha TA
i
JIHNI
WuLal pe | TAC sta întoarcere de materialul întepenit. ri? UNI DFEZ SIA st CA Teri SM TIS a rez PONI Da
LEO 'IN 3 00'02 S 18 sp jenuem
ge Bulfed

TE La — — 2 —
Manual de sxploatare şi întreţinere Tocător EuRec” S 20.00 E Nr. 031 Not-Aus-Schleife (Circuit PERICOL — STOP) 5.5 Mesaje de defecţiuni ale SPS 5.5.1 Mesaje — coduri de defecţiuni Gine? Se opreşte instalația, se PERICOL-STOP de la a verifică comutatorul PERI- | dulapul de comandă sau COL-STOP, se lămureşte Servantul tocător a fost acţionat. cauza acţionării acestuia. | &lstand Hydraulik min (Nivel ulei în instalația hidraulică min) Nivelul uleiului hidraulic | Se opreşte instalaţia, se a , Servantul este prea mic. umple cu ulei hidraulic. e Oltemp. Hydraulik max (Temperatură ulei în inst. hidraulică max) Se opreşte instalația, se lasă motoarele electrice şi Ii 1 ventilatoarele de răcire să stia atullo este prea funcţioneze, axele se opresc, după răcire se con- firmă defecțiunea, se cură- ță radiatorul (purjare). Servantul Filterdruck Hauptpumpe 1 (Presiune filtru pompă principală 1) | Se opreşte întreaga insta- | laţie, este necesară înlocui- re de filtru în afara planului de întreținere. Filtrui este | Servantul Filterdruck Hauptpumpe 2 (Presiune filtru pompă principală 2) Se opreşte întreaga insta- | lație, este necesară înlocui- re de filtru în afara planului | Servantul. de întreţinere. Filtrul este murdar. / Potential 1L+24 nicht vorhanden Nu există potențiai tr) Siguranță centrală ten- siune de comandă 24 V defectă | Se opreşte întreaga insta- lație, se verifică siguranța. „] Servantul Hochdruck Voriauf (Presiune înaltă pompe centrale — mers înainte) | Mochdruck Hauptpumpen Riickiauf (Presiune înaltă pompe centrale — mers înapoi) EuRec Technology Sales & Distribution GmbH « BorntaistraBe 9 e D-36460 Merkers Se inversează instalația, se | opreşte întreaga instalație şi se îndepărtează materia- lele străine. Se inversează instalația, se Materiale străine în me- canismul de tocare | Servantul Materiale străine în me- canismul de tocare opreşte întreaga instalaţie | şi se îndepărtează materia- | lele străine.
TE
JUD pZ+TIL
3)59
INSA
PUBISIQ
mat Va
ABOCUuDIL
URNE fi
NIPUBUIOGA
PEPIN usdurmdzdneij
f "repunuu

_ — 2322 EI
Manual de exploatare şi întreținere Tocător EuRec” S 20.00 E Nr. 031 Mesaj eroare Leistungsschalter Zerkleinerer- hauptmotor 1 (Întrerupător putere tocător motor princi- pa! 1 Lolstungsschalter Zerkleinerer- hauptmotor 2 (Întrerupător putere |tocător motor princi- Se opreşte instalația, se | controlează motorul şi alimentarea cu curent. Motorul principal 1 este supraîncărcat sau defect, fază lipsă. Servantul | Motorul principal 1) 7 ț este supraîncărcat | sau defect, fază lipsă. Se opreşte instalația, se | controlează motorul şi | alimentarea cu curent. | Servantul i Se opreşte instalația, se | | verifică/curăță banda, se | controlează sistemul de antrenare. i Banda de evacuare S- a oprit sau se depla- sează prea încet. UMK Austragsband | (Bandă de evacuare UMK) Stărung Ventilatoranlage Sisternul de răcire (Defecțiune instalație jeste defect. ventilator) Anzaht der Reversierungen/min Welle zu hoch | (Nr. de inversări/min la axul 1 prea mare) Anzahi der | Tocătorul inversează Reversierungen/min [ nismul de tocare la ma- |prea des, în meca- f,.i = N de inversărilmin l sm “ oa e sunt/ Dl acestea = de la axul 2 prea mare; materiare sirâine părtează. | Este posibilă exploata- i rea în continuare a insta- lației prin apăsarea tastei | F4 pe display, se ia legă- | i tura cu compartimentul Service al EuRec Tec- hnology. _ Servantul Se opreşte instalația, se controlează ventilatorul de răcire cu aer. Servantul Se controlează meca- nisrnul de tocare la ma- teriale străine, dacă este cazul acestea se înde- părtează. Se controlează meca- Tocătorul inversează prea des, în meca- nismul de tocare sugt/ materiale străine. Servantul Servantul Wartung erforderlich F4 = weiter | (Întreţinere necesară F4= mai departe) S-a depăşit intervalul de timp pentru întreţi- nere de 250 ore de funcţionare. EuRec Technology Sales & Distribution GmbH + Borntalstra&e 9 + D-36460 Merkers Pagina 40
RS NAS
3 _—_

Manual de exploatare şi întreţinere Tocător EuRec” S 20.00 E Nr. 031 5.5.2 Mesaje text Pe display-ul din dulapul de comutatoare al instalaţiei de tocare apar următoarele mesaje ale SPS (ordonate numeric) (vezi tabloul de comandă). „i Steuerung eintasten |Afişaj înainte de conectarea co- | Se conectează co- Servant V (Tastare comandă) menzii manda. Zerkieinerer S 20.00/031 Tocător S20.00/031 Zerkieinerer Automatikbetrieb Afişaj pentru modul de lucru în Se apasă tasta (Tocător în regim au- |regim automat Automatik. tomat) Automatik Aniauf Band Afişaj pentru pornirea benzii de (Pornire autom. ban- |evacuare Afişaj pentru procesul de pornire | al comenzii Aşteptare Aşteptare Automatik Aniauf Hauptmotore Afişaj pentru pornirea motoarelor (Pornire automată principale motoare principale) Welle Auto Vor Afişajul direcţiei de deplasare a | Se alimentează utilajul (Ax auto înainte) | axelor cu material. Welle Auto Rick Afişajul direcției de deplasare a | Se alimentează utilajul | (Ax auto înapoi) axelor | cu material. Conectarea compo- nentelor este posibilă Handbetrieb Afişaj pentru modul de lucru în cu ajutorul comutatoa- ua în regim ma- |regim manual relor aferente (pentru lucrări de întreţinere). Zerkleinerer aus Afişaj după deconectarea prese- (Tocător deconectat) Zerkleinerer EuRec Technology Sales & Distribution GmbH + BorntalstraRe 9 « D-36460 Merkers Pagina 41
etil tai AŢI al
ABorougsaL

pt — _—_ = = = = = — — 7 = e

» 6 9 sa[eS 1
osouţjonuj op
zilnic la fiecare 250 de ore de funcționare respectiv 3 luni la fiecare 500 de ore de funcționare la fiecare 1000 de ore de funcţionare respectiv 3 luni
op S[erJajU! D|BJECIBUUIN juns op ejunueld
Planul de întreținere conține intervale de timp bine stabilite pentru efectuarea acestora. Trebuie totuşi luat în considerație că aceste planuri de întreţinere pot fi influențate de condițiile de lucru ale instalaţiei. Dacă instalația Dvs. este exploatată în condiții externe deosebit de grele trebu- ie să alegeți intervale de întreţinere mai scurte. Adaptați intervalele de întreținere la condiţiile con- crete de lucru.
9
Aceste termene de întreținere trebuie respectate pentru ca pretenția Dumnea- voastră la garanţia utilajului de tocare să rămână valabilă. La neluarea în sea- mă a termenelor de întreţinere, se stinge orice pretenție de garanție.
Vă rugăm să evitați efectuarea de modificări constructive respectiv tehnice la utilaj, deoarece altfel în caz de deteriorări se pierde orice pretenție la garanție.
ASE ar!
LEO 'IN 3 00'02 S „?24N3 108201 18 sp jenuew
(€ (z
Zo euibea

IN
Manual de exploatare şi întreţinere Tocător EuRed“ S 20.00 E Nr. 031 |Plan de întreținere S 20.00 E Nr. 031 Stare: 2010 acător standard cu antrenare electrică E ucrările de întreținere enumerate mai jos au un caracter general, cesa ce înseamnă că uplim. la fiecare |lsuplim. la fiecare 500 of. / 6 luni 1500 o.f. / 12 luni funcțiunțtor dispozitivelor de siguranță , — , " năritor prin urub i ngore conform planului de ungere diatorului cu ulei / curățarea (la nevoie) de ul re (la nevoie) umplere ulei angrenaj / umplere (la nevoie) e presiune şi de aspirație în instal rea stării generale (rupturi în bandă şi în Construcție) re / refacere funcţiune / curățare role de ghidare şi de sprijin / refacere funcţiune / curăţare racleţi _ nare / regtare mers drept al benzii erificare / reglare tensionare bandă Jngere / verificare antrenare bandă conform instrucţiunilor EuRec Technology Sales & Distribution GmbH » BorntalstraBe 9 « D-36460 Merkers Pagina 43
ear e |Plan de intreținere S 20.00 E Nr. 031 zime o data dupa 25% ore fot rr rr suptim. la fiecare 253 org function su 5 plim. la fiecare E suptim 1505 a 1 t pn a fivcari 12 turme
"A
EuRec Technology

CITITE NEI = Cr ir
SISMIBIN 6 + HALUŞ) SalES ABojaUUIS | DINA
* se referă la presă manuală de ungere uzuală "* lagărele de motor se vor unge numai la motorul în funcţiune!
suefiun ap un20j :9 einB!4
Denumire interval ungere |Cantitate unsoare x În fiecare punct ungere câte Lagăre motoare electri- clona eso ore de 37 g, pe partea ventilatoru- lui prin bloc niplu 1 cursă* Lagăre antrenare bandă | La fiecare 250 ore de | şi tambur de întoarcere | funcţionare Balamale uşi După necesitate După necesitate La fiecare 250 ore de * funcționare 1 cursă Role antrenare bandă
€1H91 NSE NOIVIA 0SSI
MD AJSNjPXS INN -oygonpodd LU10JUOS Bun JOA 9S (7 sp BIS DJBOJOU
6.2 Plan de ungere Planul de ungere din cele ce urmează este valabil pentru toate comporientele în mişcare de rotație ale instalaţiei Dvs. de tocare. La aceasta, pentru ungere se va utiliza următorul sorti- ment de unsoare uzuală pentru rulmenţi pe bază de litiu: DINKP 2 K-20 (NLGI 2)
LEO "IN 3 00'02 S OUNI pun -sqsuiog
DEF ORAL E
LU Do uri
“iri DU Pit SI DARE TGV IPA,
tat =
ABO[CUIIIL, IINNĂ
vb eulfeq

099E-Q » 6 » HALUS Ş SeleS |]
op p[OJ ssefun 20| :8
Epuezq sseuanue 20| :7 BInfiy
soBun sp un20j Iye160304 L'Z9
LEO 'IN 3 00'02 S „IONI BunyouesbunuemM -sqousga
BR ţi, LIMA PAT di Sia
INN
Sv eutfeg

» 6 * HALID UORNALUSIA sares ABo[oUUIS|
(uminferdn> eeyed) 1030 peques esobun BinBiy
axe essbun 30| :6
LEO 'IN 3 00'0£ S „JOuN3 BunyojuesBunțeAA pun -sqeuyeg
% an
A ej
JINNT
9v eulfed

Zt euţfeq » 6 DIENSIZIUICA * HAI UOBNAUISIA Ș sareS ABoJoUUISL
341328I9 sseBUun NU :ZL eINBIy
1070 R[eIUGD
LEO 'IN 3 00'02 S „DSUNI pun -sqaueg
„ej SI
* IF
Ia.
JIA
"LL

09V9E-Q * 6 DUBISIPILICS + HHUD $ sales
ț&eerooe no non] ep 9je |S Bououese ap 14 Jod '“oijizodSIp EJ NU SNS ep ROEA
0ZZ
NITON3U sfeusifue
(0ZZ DA OSI) (9 DA OSI)
UNI 06 "E
II
ninj op £'9
LEO IN 3 00'02 S BunqejuesâunțIeAA -sqsHyeg
Înainte de utilizarea unor materiale de lucru ale căror proprietăți nu sunt co- respunzătoare materialelor enumerate mai sus, trebuie totuşi luată legătura cu compartimentul nostru Service, deoarece altfel se stinge orice pretenție la ga- ranție.
151 tii la pe n 5 nd)
NI
UI
14
pun
9 d1H
lsIn
UI
8v euifed

—_ — — —- — — — — —- --—— — — — —

<
Gb eufiea
SJoXIBW 09VIE-G * 6 o HALUD UOINALISIJ SaeS
JOAJ8ZEI op NUI) 010) 'S), EINGI-
IP NB 030) Binbir
» NI 010) IE) PING;
81) MDIEOBUUN JUNS BIBI -0) op 'SAQ u] 'oseuljonul op InUeId UJ 8155 JNINJNY [E DIINDOIUI BP INJUBLUOW
erjeleysul) NJ DIINDOIUL /
LEO 'IN 3 00'0£ S JeJouIepISZ „29UN3 pun -sSq9usg
OAIE AI PT SG
ud
„ir
d 11301
334N3

0s Bulfed
09VOE-Q * 6 e HqUIS Ş SaJeS ABOJOUUIS| DIUNZ
Joturgd eoseIUCUISp EINBI
Pentru schimbarea axelor este recomandabilă demontarea completă a pâlniei împreună cu elementul de rabatare. Pentru aceasta sunt necesari următorii paşi de lucru: - se desfac bolțurile cilindrului de ridicare de pe elementul de basculare; - se desfac şuruburile de fixare ale pâlniei de pe ambele părți mai lungi ale carcasei to- cătorului, de pe peretele frontal şi de pe cadrul de bază; o se ridică pâinia cu o macara din carcasa tocătorului şi de pe cadrul de bază.
V'S'9
"'(dOLS I9Is8) eeeuolțoe BI BIBI) -UJeu JUBUNd RUNBISE es IS 81B90) ep Infeţiin DS z
8.5 Schimbarea axelor de tocare (versiune generală) La nevoie (scule de tocare uzate sau schimbarea domeniului de utilizare a utilajului de toca- re), axele de tocare pot fi demontate complet din utilajul de tocare. Pentru aceasta sunt ne- cesari următorii paşi de lucru. Se va ține seama de indicațiile de siguranță (cap. 2).
VEO IN 3 00'08 S J9IBUISPIOZ „IUNI -sqelyeg
Pa E ESUAT Ip
IINNT
Ur
pun

SISXIOW 09V9E-Q » 6 * Ş Sales ABOJOUUDSL I9NNI
arEIEI op ojqosi uesop :7)
DUE
Demontarea greblelor de raciare laterale se face conform următorilor paşi: agățarea unui segment de greblă într-un mijloc de ridicare adecvat; desfacerea şi îndepărtarea şuruburilor de fixare superioare şi inferioare ale greblei; scoaterea plăcii greblelor din zăvoare cu ajutorul unei pârghii; depunerea segmentului de greblă pe banda de alimentare; fiecare segment de greblă se scoate cu precauţie individual din utilaj cu ajutorul ben- zii de evacuare şi se ia de pe bandă cu ajutorul unui mijloc de ridicare adecvat.
Greblele de raclare laterale pot fi scoase din utilaj numai prin partea inferioară a acestuia. Pentru acest proces de lucru, mai întâi este necesară demontarea de pe utilaj a magnetului transversal (opțional). Banda de evacuare se va rabata complet spre exterior iar înclinarea acesteia trebuie adusă până la opritorul inferior.
ore19JL] op 10J9[qo16 Z'S'I
LEO 'IN 3 S pun -sqelyog
SUE
DP INQNINS
BunuaruestunueaA pun
rd pat STITI TA
dit
JIA
DIPOAVZ
TOI BI
ÎX
os y
CIP SP LNGTINŞ
-sBunflzsozrag
— —. DD
LS euibeaq

mul di LI II IC [+
zs SJoXISW 09b9E-Q e 6 DUENSIEUIOS e HALUS) $ Sales ABoJDUUISL D9WNZ
Figura 18: demontarea / montarea axelor de tocare Se demontează capacele lagărelor (poz. 2). + Se demontează şurubul hexagonal (poz. 7) şi capacul (poz. 3). Se extrag ambele jurnătăți de inei (poz. 4) din nuturile axelor. » Se demontează complet carcasele lagărelor (poz. 1) şi lagărele (poz. 5) din butucurile acestora cu un dispozitiv adecvat pentru aceasta. e Se face un control vizua! al lagărelor (poz. 5) şi al inelelor de etanşare (poz. 6) la ca- pacitatea lor de funcționare, dacă este cazul se înlocuiesc elementele defecte. e Se montează carcasele lagărelor (poz. 1) cu lagărele (poz.5) şi inelele de etanşare ale axelor (poz. 6) pe axele noi. Se introduc ambele jumătăți de inel (poz. 4) în nuturile axelor, se împing peste ele capacele (poz.3) şi se înşurubează cu suruburile hexagonale (poz. 7).
Înainte de demontarea axelor de tocare trebuie demontate greblele de raclare laterale (vezi punctul 6.9.2). Se desfac şi se îndepărtează şuruburile de la lagărele flanşă. Se scoate placa frontală. Se agaţă axele de tocare (ambele axe se demontează concomitent!) de mijloc de ridicare adecvat. Se marchează poziția ambelor axe față de cuplajele de antrenare. Se trag axele de tocare din cuplajele de antrenare ale angrenajelor cu ajutorul unei răngi (se trage în direcția lagărelor). Se depun axele de tocare pe o suprafață plană.
91620) op POIBJUOCUI IS BOJLJLOUISA £'S'I
VEO N 3 00'02 S 181BUISPISZ „2SUNZ
21LI0) DP PBIEUDUI ? PRIBIUOUIOP 8) PIN
CSE
ĂBOŢOUUDIL, IIUNY
pun
f
un

ă = 1 —_ Zr 2
€s euiea
SIBI 099E-Q » 6 * HALO LOMNAINSIO Ş soreS ABojoUUIS] D8UNI
Welle = ax Anziehdrenmoment _rmoment de strângere Schraubensicherung „mittelfest” = asigurarea şurubului „medie” bei Schraubengiite = la calitatea şurubului
păuey uosop
ATENŢIEII! Înainte de montaj, şurubul hexagonal şi gaura filetată trebuie curățate temeinic şi un- se. Îmbinarea filetată trebuie asigurată cu adeziv de rezistenţă mijlocie (de ex. Loctite 243)! Toate şuruburile trebuie strânse cu momentul de strângere prevăzuti Se montează capacele lagărelor (poz. 2). e Se poziţionează axele unul faţă de celălalt în plan orizontal corespunzător marcajelor (distanţa între axe 530 mm). e Se ung profilurile cuplajelor cu unsoare uzuală pentru rulmenţi. Se agaţă axele de sistemul de ridicare şi se montează în carcasa de tocare. Se montează la loc greblele de raclare laterale în succesiune inversă demontării.
LEO 'IN 3 00'08 S 1918UISPHSZ pun -sqouega
IBDP) HISDP
mod 3 PA ie A e
(SEI
HUBSDUNUPAA
JIA
6
“Ţ
/ UN
oi

ee Aousbsouw3
SJ9)UBW 09VIE-Q * 6 » HALUD R sales ABajouyIs |
[BUG 103ENUIOI :VZ
gzeq op Led od OLS :07
030) 91J9jeS 7
VEO 'IN 3 00'0% S BunysjuesBunueA pun -sqouyog
ULEI Si
JIUHNH
1
ya euifed

SISXI9W 0SIE-U » 6 » SBJES ABOJOULIS]
punzesodus) op JOAIU BInNBIJ
gyLOI :77 PINGIA
VEO "IN 3 00'0£ S 1819UISpIDZ BunyejuesbunueAA -sqau,esga
“na
i „Ape SAE fait E UTE
ABo[ouupai, ed LUGI
n
Pur
Ss Bulbed

9s eulBed
09V9E-G * 6 + HqUID UOHNAUISIA R sores ABojouysa |
op 1039npes :p7 BINBi4
LEO 'IN 3 00'02 S Bunyejuesfunusm pun -sqsuysg
ABOŢOUUPIL, JI
hi = EEE Age E E erati ETEN ERE LEEA PO BE
op 103EnNUIOI :SZ

09V9E-Q » 6 OUENSILIUICA » HIWD UOMNAINSIA 9 sales ABo[ouyI9] D9NNI
aere susoysțd no gdiuod :/7
ejepxe eueoysjd nd :97 BINBI4
LEO IN 3 S „28UN3 BunyoruesfuneA pun
Hui pi
sta
15 euifeq

SJSXIBIN 09PIE-Q * 6 e HAWID UOINAqUISIG Ş |
(dou no pduod :97
NI main] e IER pen seg e Het pan eg
1”
'IN 3 S 19JSUISPISZ BunysuesbunueAA -sqeuJeg
LEG
as eulied

Direcţia de rotire principală a axelor de tocare Impunerea direcției de rotire de lucru ale arborilor, caz în care modificarea direcţiei de rotire are sens numai în legătură cu scule speciale şi în cazuri deosebite. Suplimentar față de parametri de funcționare mai pot fi reglați în anumite limite valorile tru o serie de parametri ale funcțiilor supravegheate automat de comandă. Timp de impuls control mers bandă EuRec Technology Sales & Distribution GmbH « BorntalstraBe $ + D-36460 Merkers
UI
Parametrii aleşi la un moment sunt memorați de comandă şi rămân activi până la următoa- rea modificare indiferent dacă utilajul este pornit sau oprit. De fiecare dată la ategerea sau modificarea unui set de parametrii sau a unui parametru sin- gular valoarea aleasă este scrisă peste valoarea precedentă. inversare obligatorie (timp de inversare) Comanda instalaţiei comută, după trecerea unui timp prereglat pentru timp scurt şi inde- pendent de presiune în funcționare de inversare. Această procedură duce la o amestecare a materialului de deasupra arborilor de tocare din pâlnie, la crearea unor noi puncte de atac pentru sculele tăietoare şi elimină materialul deja tocat de pe greblele de menţinere. Această tehnică este utilă în special la mărunțirea materialelor dificile. Durata de inversare Impunerea duratei mersului spre înapoi (şi prin aceasta numărul de rotații) ale arborilor inde- pendent de cauza inversării. O prelungire a duratei de inversare foloseşte lă îmbunătățirea alimentării cu material a arborilor de tocare şi o mai bună curățire a acestora peri- oadei de inversare.
2) ud 938) IS UBJUBUICUI 10] IOIIO[EA
Sp InjnoIq Boiepai IS 482
epunoung
101N)N) e RJD8109 -ns Jă SBS SAS WIBISIS UN IZUDLUOS (NZOIA
3yuousuI NS RPUELUOD O NS Jed!Y3S 3)S3 [NJOJRIOL
8. Programarea parametrarea sistemului de comandă al tocătorului
tn
O ej oonp Jod ojofelBou "DIUIOLUS) 1O[HIBLUIEIEĂ E BJEIIPOUU O SIE) E Op
bi RUE Poti ST
RA sting Ale
VO "IN 3 00'02 S Bunyejuesâunue pun -sqoueg
Utilizarea acestei comenzi permite utilizatorului adaptarea tocătorului la condițiile concrete lucru (materialul de tocat, debit optim) prin introducerea unui număr redus de parametrii.
Heompour / y IUOJBULIŢ)
un
6s eutSed

—_ —_— _

» 6 * Sales I9UNI
În planul dat în cele ce urmează este redată succesiunea paşilor de introducere a datelor pentru modificarea diferiților parametrii. Principial este posibilă numai modificarea unui set de parametrii în timpul unui proces de reglare, ceea ce înseamnă că dacă trebuie reglați mai mulți parametrii (de ex. timpul şi dura- ta inversării), atunci după reglarea primului parametru instalația (comanda) trebuie să fie deconectată şi apoi repetat procesul de pornire. Pe lângă seturile de parametrii impuşi, valo- rile care urmează sunt doar recomandări deoarece materialul de tocat este foarte variabil în componența sa iar material „curat” există foarte rar (vezi schema de programare).
und 031 Valoarea limită (timp) în ms care stă la dispoziția rolei de întoarcere neantrenate a benzii dedesubtul dispozitivului de tocare pentru o rotație completă. Dacă banda de evacuare pier- de viteză datorită unor aglomerări sau blocaje de material, atunci timpul necesar pentru o rotire completă a rolei de întoarcere creşte peste valoarea limită şi arborii de tocare sunt opriți. Dacă viteza de rotire creşte din nou datorită faptului că nu mai ajunge material tocat pe bandă, arborii încep din nou să se rotească. Dacă după un interval de timp fix programabil nu se ajunge la o creştere a vitezei, (nu se atinge valoarea limită) atunci tocătorul este deco- nectat şi apare mesajul „Control deplasare bandă” („Umlaufkontrolle Band”). Datorită viteze- lor diferite ale benzilor la diferite instalații de tocare, această valoare limită este liber progra- mabilă şi trebuie adaptată la fiecare tocător pentru a permite funcționarea în continuare a instalaţiei şi cu senzor defect, supravegherea se poate dezactiva prin introducerea valorii limită „0” Numărul inversărilor / minut (limitarea suprasarcinii sistemului de focare) Valoarea limită a numărului de procese de inversare pe care le face automat tocătorul înain- te ca acesta să se oprească datorită unui material străin ajuns între arborii de tocare. Valoa- rea programabilă este dependentă de materialul de tocat. În sensul protecţiei la suprasarcină este principial favorabil să se regleze o valoare limită redusă. Deoarece această siguranță la suprasarcină are efect asupra oricărui proces de inversare (deci şi acelui reglat în funcție de material) la modificarea acestei valori trebuie ținut cont şi de parametrii reglați pentru „Inver- sare obligatorie (timp de inversare)” şi „Durata de inversare”, deoarece altfel tocătorul va fi deconectat prim procesele de inversare produse de program şi apare mesajul „Numărul de inversări / minut prea mare” („Anzahi der Reversierungen / min zu hoch”)
ur. at
Suplimentar comanda este echipată cu un set de parametrii de siguranţă cen- trali care în cazul unor erori de parametrare efectuate de utilizator readuc co- manda utilajului la parametrii pentru caz de necesitate, pentru a menține tocă- torul în stare de funcțiune. Pentru aceasta, adresaţi-vă compartimentului nos- tru Service la numerele de telefon: 0049 3 69 69 58 — 1 18 sau — 1 29!
ES
ABO[OUUDIT,
A]
'IN 1 00'0Z $ BunyejuesbunyeAA -sqsuyeg
09 eulBead

Atasament: Anexa_13_Instructiuni_de_exploatare_si_intretinere_Statie_magnetica_MST_Eurec.pdf

L
* 6 SIENSIEJUIOA e HUI) UONNAWISIA sajes £60[0UUIS] ISUNI
SIB[BNMUSAS LIBAJSZII DN - Ble19U95 ounISJoA - e?294N3 XXO IN LSW oljes
sp
sI e
ABO[OUMIIL
Mp m A « fă
cete
XXX IN LSW Ronsubeu IS osezeojdxs op Junjjonsuj

SIBXJOW » 6 + HALUID UOBNALISII Ş ABoouy2s |
POT gunzn op IS quiluos op esajd op / MSN] PP [ELEN "7
Lz9 "a1efun op Z'9 sp ueId L'9
85Ipoj1ed eyyqesoep / eseuenul '9
Certificat de conformitate-EG.....................--. mi. „NORA n E i aa 3 1, Profață ei. rasi 44 REA, LETEA LA FRA NEA ENE SERA E DE Rn 5 2. ==. 2.1 Indicații privind siguranța ... 2.1.1 Indicaţii generale pentru siguranţă .... 2.1.2 indicaţii de siguranță pentru exploatare ... 2.1.3 Indicaţii de siguranță pentru lucrări de întreținere şi reparații . 3. Datele privind utilajut..... 3.1 Producător......... 3.2 Date tehnice............... m ii oo 11 3.3 Dimensiuni...... 3.4 Grupe constructive 3.5 Plăcuța de tip..... 3.6 Zone de pericol.. 3.7 Montajul stației magni 3.8 Schimbarea benzii magnetice şi înlocuirea magnetului 4. Deservire.. 4.1 Punerea în funcţionare a stației magnetice 4.2 Scoaterea din funcţiune a staţiei magnetice. Defecţiuni în funcţionare
JIINNT
XXX 'IN LSW Bonsubeuu ofje;s 15 sseyeojdxe op
z euifea

* 6 SUENSIEJUIOA * Ș sales A60jouuIS_L
sp uejd :9
""aje1,ueo usfun [e ep ndru
"G
EEE ppueq joufeu no uodns greouedns :p
" Jooued sp suoz uesep 'g BunBIj
PANN NI TREN ANA ASE E TE SdnJB Ussop 'Z INI.
m Junisusuuip eanbi
-
ABO[OUUPIL JIA
XXX IN LSW Ronsubeu 18 ap
€ eulea

<r
SIBHOW » 6 e HqUIS UONNALISIA seres ABoouyss1
ANI - SJEOPSIIp Blu 93/76/86 - nnqued e1eopeup Liu]
Certificat de conformitate - CE Borntalstra&e 9 _D-36460 Merkers/Thiiringen Prin aceasta declarăm că utilajul / instalația Tip: Staţie magnetică MST Număr șerie: 0XX An de fabricaţie: descris(ă) în documentația alăturată este în conformitate cu următoarele hotărâri: a EG Norme armonizate aplicate Norme nationale aplicate DIN EN 292, Teil DIN EN 292, Teil 2 Nume: Knapp Nume: Prenume: Harald Prenume: Compartiment: Conducere tehnică Funcţia: Director General Merkers, den XXXXXXXX Norbert Kottmann (localitatea şi data) (Director General)
e?24N3 XXX IN LSW sssudenul IS sueyeojdxe ep
juewudorasq A60Jouy29 |
v eulfed

SION * 6 DUENSIEUICA + HALUID UONNAIISIA Ş Seres ABo[oUWIS IUNI
"Wereysul 1ojequue e gundo O ud IS [e PpUELIOD Sp [NUSISIS UI |0IUCO JS RpueWCI sp JOJUNIPUNJ +
JeIIpu op pesb Inun eassuljqo (jnogysep) eBounie op |ejoqesed esuuiuni od +
'(euuougpe u! gjuo run] op ue Iun eessurjqo nqued o19jnd leu sp jusueuued joufeul »
O[9IECJBULIN FZEOUNSUI op NES FICIEI
"BIS BBIEpo d +
:ayesedos sonoubeu [ejou op JoJ|ponq e +
:Je20; In[euiegeuu uIp sonsuBeuu [ezeuu op 1o[sjusuoduod
'nnuoed 9)S9 OP EJLUCIIIZIUDE 39NNI Op pASEOAESUUIN J1eIXNE musuediu33
pieJosd 'L
"onjueseb el sp [93 9940 9Bugs os Joe 938J80Bp 'S3JAIOS NS Ijenj RS LURBNU BA “IDE JEIOP BJEZIINN SP HUBLIOP ee UL E O EJ
ABO[OUMPIL,
«2043 XXX IN LSW Ronoubeuu 18 euegeojdxe ep
Ss eutbeq

Lt ii
SJSIBIN * 6 + HALID $ Sales ABOJOUUISL
< d d
e E[eISUSE njuod aIqBIEA juns op I[DIEOJRUUN Sp ŢETETESU as gs oInqauL
gjuenBis nquod 91996 V'LVZ
ejuenbiIs puIAIId VZ
pjueinbiIs 'Z
Deservirea sistemului de separare a metalelor este permisă exclusiv perso- nalului de deservire instruit pentru aceasta. Servantul instalaţiei de preparare a deşeurilor este responsabil faţă de terţe persoane, dacă acestea se află în zona de lucru a instalaţiei. În zona de lucru a instalaţiei trebuie adoptat un mod de lucru precaut, pen- tru evitarea rănirilor datorită bucăților aruncate în afară sau căderea acesto- Arborii magnetului, într-o anumită zonă de influenţă de jur împrejur, pot şterge datele cuprinse pe banda magnetică a cărţilor de credit, cartelelor bancare, etc. Vă rugăm să evitaţi intrarea cu astfel de cartele în zona de in- fluență a magnetului, Pentru eventuale defecţiuni, producătorul nu preia nici un fel de garanţie.
ABOoUMIL
„PMI XXX IN LSW SBS ! 18 erezeojdxe ep 1UnIjonSsuUj
RU
ş eulfeq

09V9E-Q * 6 DUENSIEBUIOA + HALUD Sales |
“opeufieu BSIEȚEGȚIXS eJIqe[eA juns eajseoy 'gjueinBis sp sp ŢEIETESU eLESS RUI) 9S PS
nyusd einqaiL
aseyeodxo pjueinbIs op HedIpul Z' VZ
IL Deservirea stației magnetice cu sistem magnetic cuplat este permisă exclu- siv unui personal de deservire instruit în acest sens. Utilizatorul instalaţiei de preparare este responsabil faţă de terţe persoane, dacă acestea se află în zona de lucru a instalaţiei. La părăsirea locului de muncă, personalul de deservire trebuie să oprească utilajul şi să-l asigure împotriva punerii în funcțiune de neautorizaţi prin închiderea dispozitivelor de deservire. În zona de lucru imediat apropiată a utilajului trebuie purtată cască de pro- tecție, deoarece în timpul funcţionării instalaţiei poate să sară în afară mate- rial prin sistemul magnetic. Este recomandată purtarea unei protecţii auditive pentru personalul de de- servire deoarece poate exista zgomot de lucru care afectează auzui datorită utilajului în funcţiune. Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de separare, personalul de de- servire trebuie să se asigure că nu staționează nici o persoană în zona de pericol a instalaţiei. Este interzisă staționarea în zona de pericol a utilajului în funcţionare, în special în zona de aruncare a magnetului şi a benzii de evacuare!
ES
ABOOUYIIL,
XXX IN LSW oHEIS essunjanul | auezeojdxa op
1 eutBeq

<<
09bIE-Q + 6 + HALL) Ş sales DSUNI
<
În jurul magnetului se formează un câmp magnetic puternic! Pentru purtă- torii de implanturi medicale (de ex. stimulator cardiac) în această zonă exis- tă pericol de moarte care poate prejudicia aceste sisteme în câmpul magne- tic. În situații de pericol trebuie acţionat comutatorul PERICOL — STOP (NOT — AUS), care scoate utilajul din funcţiune. Este interzisă atingerea părților în rotire ale unității de antrenz:e, deoarece există pericol acut de rănire prin înfăşurare pe ele.
OG IN LSW oseurianu) ! 18 eueyeojdxe sp
g

EEE

* 6 e HALUD Ş Seres L
Suplimentar la indicaţiile de siguranță enumerate mai sus, la lucrările de întreţinere trebuie să se țină seama neapărat de următoarele indicații de siguranță. Acestea sunt valabile pentru lucrări- le de întretinere ale sistemului magnetic.
ujesedou 18 op Nuod op £'L'Z
IULIU La lucrările de întreţinere şi reparații la stația magnetică trebuie să se țină seama de indicațiile privind siguranța din capitolul 2 şi de următoarele indi- caţii de siguranță enumerate. Lucrările de întreţinere şi reparații la stația magnetică trebuie efectuate nu- mai cu utilajul oprit şi luând în considerație dispozițiile privind protecţia muncii. Înainte de începerea lucrărilor de întreținere şi reparații, stația magnetică trebuie asigurată prin măsuri adecvate împotriva unei puneri în funcţiune neintenționate. În zona de întreţinere a utilajului este necesar un mod de lucru precaut, pentru a se evita răniri prin loviri de componente ale utilajului ieşite în afa- ră. Benzile stației magnetice sunt inflamabile şi de aceea este necesară o pre- cauție mărită în timpul lucrărilor de sudură. Trebuie luate în considerare măsurile de precauție deosebite în zona câm- pului magnetic (pentru aceasta vezi de asemenea şi Instrucţiunile de ex- ploatare ataşate pentru „Sistem magnetic“).
ABO[OUUIIL,
XXX "IN LSW ! 15 op IUN
099E-A
5 eulfeq

Ol eulfea
09FIE-Q * 6 * HALO) UONNALISIA Ş saIES ABoJoUUISL I9HNI
ddeuy prese SH
VEL 85/69 69 £ (0) 6b+ 8SZ-85/6969£
USH "III 10335S
SL 65 62 L-85/6969£ 6 8
JIOM NBJ3
E —85/6969£€
uueungoy ydoysuuD
uoH "BZUBA
CE TE — 85/69 69£
uueunmoy 4J9H UUBUIIIOX SON LUSH
09FIT-d 6 DIENISIELUIOG
J0)g3npoJd L'E
Infergn '£
ABOJOUUID3 L
RR TI
ABO[OUMPIL,
%
ata
XXX "IN LSW Ronoubsu esdunjanu 1 18 eseyeojdxe op Iunjonysuj
"BUIZN
(0) 6v+ (0)
(0) 6v+
JUCU IEMUOI
(0) (0)
(0)
333101 DIISS

LL
SISMISW * 6 * HqLID 3 sores IUNI
JUnsusuuip : |
lunsusula g'€
sIIuUS) OEI Z'E
ABO[OUPIL JIA
XXX IN 1SW 1 IS argyeojdxe op Iunjongsuj
bx 00s8 BIEIO)
| suuBun 1 j pm ra (vu) esguoljoung ep 6JEJS UI

ZI, eulBed
O9VIE-Q * 6 » HAUID UONNALISIA Ş SeJeS ABO[OUWIS]_
usssp :7
DAND p'E
ABO[oug>IL
NI XXX "IN LSW Ronsubew | 15 aseyeojdxe op

BR IL) DRU VETI) ŞI E EI VE DTS SAVA SEC) EA STII) ste] pool: ET Si 0) E CT 6 15PJUOg Lo De e IT ET IE!
€L euțâeg
* 6 SUENSIBILIOA + HqWIE; LOBNAUISI * solES 4Bojouy2s |
XXX LSIN
dy op BjndBid s'£
XXX IN LSW ojjejs IS orezeordxo ep
| Nr. | Grupă constructivă 1 Suport Separator cu bandă superioară Bandă de evacuare Execuţie / componente constructive construcție sudată magnet permanent cu bandă de evacuare BB 1400 x AA 4050
SJOXION 09v9E-a

SID O9VIE-O » 6 * HALID seles
5 - aJenIBAS op Epueq qns 'T BUOZ Joufeuu qns BuOZ
Jooued op suOZ uesop
Jo3ued sp 3uU0Z 9'£
josourţenuț op UBION] RUS eu -nu 15 ujereysu! e Bydo U) JOd op i 9HuUsI
XXX IN LSW goneubeu exsunianu; 1 1& sp
euibeq

SL eutbeg
* 6 + HAWIS Ş sales deyn3
BoueZIIESI Sp |ndejnp no
EZBOZIIBOI SS |$
După ce din componentele individuale suportul a fost asamblat prin şuruburi, plăcile de îmbină prin reazeme cu suprafața constructivă. După aceea cu ajutorul lanțurilor de agățare de ridică şi se agaţă magnetul de ridicare pe eclise- le grinzii transversale. Poziţia exactă a magnetului poate fi realizată prin diferite modalităţi de reglare. Ajustarea înălțimii se realizează prin intermediul agățării de zala de lanţ corespunzătoa- re, Ajustarea orizontală în direcție longitudinală se realizează prin deplasarea grinzii transversa- le pe partea superioară a suportului. Fixarea acestora se realizează cu ajutorul plăcilor de prin- dere care pot fi fixate în poziţia dorită. În continuare, banda de evacuare - Fe se înşurubează pe suport. În final se racordează furtunurile instalaţiei de ungere centrală la capacitatea de funcționare a acestora.
BajS Ejeod gs Inyodns Bo nqued RJBJUOZIO Jelgdeau ay PS eInqe1; sIEJUCUI sp In301
RO Sp asesejduie
|euosiad 31) ep In30j ed SINqs1) uj eessund sp ojureuj
jorjejs Nfezuon /'£
JIA
e? BUNI XXX "IN LSW Rsubeu 18 euegeojdxe op
9s gzeq

9L eujfeyg
SI8MIOW * 6 MIENSIEUIOA + HqUID sojes |, I0un3
gponeubeuw gpueq no uodns syued :p eunbi
La schimbarea benzii magnetice respectiv la înlocuirea magnetului trebuie numai deşurubată partea superioară a suportului schelei metalice şi ridicate inclusiv magneţii benzii superioare agățate. Înainte de aceasta trebuie separate furtunurile ungerii centrale de la distribuția interme- diarăl
Iningoubeur eo1nI0Juj 8 Jizuoq BOIEqUIIUSS S'E
ABO[OUMIIL
Ta
XXX IN LSW oriejs essurjenu; | 18 euezeordxo ap

» 6 e HALID UOHNALNSIA sales ABOOULISL
Sistemul tehnic de comandă face legătura stația magnetică şi dulapul de comutatoare al sitei. Cu aceasta se realizează intrarea în modul de exploatare automată a întregii instalații, inclusiv la deconectarea acționării PERICOL — STOP (Not-Aus). Prin acţionarea comutatorului central, staţia magnetică este pregătită de lucru. Toate celelalte comenzi pentru magnetul şi banda transportoare — Fe le realizează comanda instalaţiei.
soneubew lorjeys e uj eeseund
8JIAJ9SSI 'y
"Z inloyde> uj pjueinSis op op eweos Jespd "Bou Pulj os ES onqeuy lesjeleysu| 10[9Juouodw0S e uj eessund 1
A inut
e? XXX 'IN LSW Ronoubeur 18 auegeOjdxo op
anul
Luarea în considerare a indicațiilor privind siguranța Unde? / cum? Punct 6.1 Comutator la dulapul de comuta- toare al sitei Luarea în considerare a planului de întreţinere Control vizual a stației magnetice Comutator de selectare PORNIT (EIN)
2 euifeg

SL eulfed
09bIE-A * 6 DULIISIEIUIOA » HALUD UORNALISII SBjes ABoţouuIs1 383
4.2 Scoaterea din funcțiune a stației magnetice Pentru scoaterea din funcțiune a stației magnetice trebuie efectuaţi următorii paşi de lucru. [ft frica Luarea în considerare a indicațiilor privind siguranța |Punct2 | Terminarea procesului de tocare Oprirea alimentării cu material Lăsarea în funcţionare a benzilor de evacuare până când materialul tocat este evacuat / benzile spre sită, inclusiv suportul benzii, sunt deconectate. Deconectare comutatorului cen- tral de la suportul magnetului Punerea pe „0” a comutatorului de selectare Auto / 0 / manual de la tabloul de comandă al to- cătorului Comutatorul din partea dreaptă a uşii dulapului de comutatoare, asigurarea utilajului împotriva unei puneri în funcţiune neauto- rizatel Deconectarea din regimul de lucru automat al tocă- torului Deconectarea comutatorului selectiv de la instalație
ASOJouUDIL,
XXX IN LSW | 1 18 op

6l
09h9E-A * 6 + HALO UORNALISIA Ş sales ABoJoUUIIL 2933
5. Defecţiuni în funcţionare Distanţă magnet— optimizarea parabolei materialu- lui aruncat Magnet de ridicare Separare defectuoasă Se opreşte utilajul. Supraîncărcarea sistemului de antrenare al benzii Se eliberează banda transpor- toare de materialul tocat. Bandă transportoare — se opreşte Material tocat înţepenit pe protecţia contra atingerii Se curăţă rola de întoarcere. Se tensionează tamburul benzii. Tensiunea benzii prea slabă
XXX IN LSW JS osegeojdxo op Iunrjongsul

OVI * 6 + HALID UOHNALISIA Ş seleS IONI
intervale de întreținere zilnic la fiecare 250 de ore de funcționare respectiv 3 luni la fiecare 500 de ore de funcționare la fiecare 1500 de ore de funcționare respectiv 12 luni
“arculjenuj op ajeasezu! UI euțipduui juns essuljonui op
Planui de întreținere conţine intervale de timp bine stabilite pentru efectuarea acestora. Trebuie totuşi luat în considerație că aceste planuri de întreținere pot fi influențate de condițiile de lucru ale instalaţiei. Dacă instalația Dvs. este exploatată în condiții externe deosebit de grele trebuie să alegeți intervale de întreținere mai scurte decât cele prescrise. De aceea, adaptați intervalele de întreţinere la condițiile concrete de lucru instalaţiei Dumneavoastră.
eoIpoued upionj sseurjanul '9
Aceste termene de întreținere trebuie respectate pentru ca pretenția Dumneavoastră la garanția instalaţiei să rămână valabilă. La neluarea în seamă a termenelor de întreţinere, se stinge orice pretenție de garanție.
INVLMOdNWI
"ajjues 85 orjuoged 9I4O opsod 9S UBICUSIOp op ZE ul Jonxre aoesgcop “lejnn EI 92IUUS) ANDOdSB1 URILIPOUI Op [ENAD PS uwgbn EA
A8O[oUuIIL IINNT
XXX IN LSW Ronoubeu ! 1 ereeojdxe ep
ae
BON N St
0z Eulbeg

a e

| a Er nat TITI ETITII ET LD Ti Era H ZEII E nt at E - —
6.1 Plan de întreţinere o dată după 250 ore de funcționare suplimentar la fiecare suplimentar la fiec. 500 ore funcţ sau 6 luni suplimentar la fiec. 1500 ore erificare / refacere funcţiune / curățare role de ghidare şi de sprijin _ erificare / refacere funcţiune / curățare racleţi erificare / reglare mers drept al benzii erificare / reglare tensionare bandă Ungere / verificare antrenare bandă conform instrucțiunilor Pagina 21
EuRec Technology Sales & Distribution GmbH « 9 « D-36460 Merkers
nstrucţiuni de exploatare şi întreținere Staţie magnetică MST Nr. XXX EuRec?

* 6 + HALE) Ş
o/eJjueo jusBun pe susfun sp '6
-ase ap
Dacă materialul de ungere menționat mai sus nu există la dispoziție, pot fi utilizate menea şi alte materiale de lucru cu aceleaşi proprietăți. Ungerea se face printr-un niplu de ungere cu ajutorul unei prese cu pârghie acționată manual care este fixat pe un suport reazem. Instalaţia de ungere centrală garantează alimentarea cu unsoare a tuturor celor 8 rulmenţi ale rolelor de antrenare şi de întoarcere ale benzii de evacua- re magnetice şi Fe.
(ZI9IN) Z di NIA
Planul de ungere este valabil pentru toate componentele în mişcare de rotație ale stației Dvs. magnetice. La aceasta, pentru ungere se va utiliza următorul sortiment de unsoare uzuală pen- tru rulmenţi pe bază de litiu:
ea,eun LZ'9
es6un op ISI Z'9
ABO[OUUDI],
XX0 IN LSW Bumojuesbunuem pun -sdoueg
nidju
09vr9E-M
cc IS

SION 09b9E-Q * 6 » HALUD UOPNALISIA sares ABo[ouyIS],
ruued glenzn sieosun IS / LUDO 0'Z) glenzn o1e6un Sp BIenUEW BJ BIOJoI SS »
Înainte de utilizarea unor materiale de lucru ale căror proprietăți nu sunt corespunzătoare materialelor enumerate mai sus, trebuie totuşi luată legă- tura cu compartimentul nostru Service, deoarece altfei se stinge orice pre- tenție la garanție.
INN
GG
XX0 IN LSW „09UNI pun
ESIND x oeuojjoung| 9-4 — alendeAo gpueq IS Sp U 05 o1e29y E1|) Rpueq sig6EI oseosun | dU) op [eA19U] |
"jueuuna
€z aNIS

09V9E-Q * 6 » HALUD UOHNALNISII $ Sales
SPUEq pUeg-od J9UBLUI =
asefun op :9 ein
aseâun op ueld
KBO[oUUDIL
“pa
|
XXO 'IN LSIW eng Surgrejuesfunyem pun
uejd
Vz IS

SIB4ISW 09v9E-Q * 6 » HqLID UOHNAINSIA Ş soles
Umplerea normală a tuturor angrenajelor este cu ulei mineral CLP 220. Schimbul de material de ungere trebuie efectuat la fiecare 10.000 de ore de funcţionare sau după 2 ani. Aceasta este o valoare recomandată a schimbului de material de ungere care trebu- ie corelată cu o curățare temeinică a angrenajului. Tambur de antrenare 1208990 Tambur de întoarcere 12092200 Bandă 12452100 Bandă de evacuare pen- 10153800 tru materiale feroase Rolă inferioară bandă 10598700 Rolă superioară bandă 11372700 Bară greblă 11344000 Magnet bandă superioară | Magnet permanent + bandă magnet 12764800
gunzn op IS quIJUDS op osojd op BISII 'NJDNJ Op 7
XX0 'IN LSW Bunyoguesfunuem pun
Sc ISS

"4 II d == —_ 2 2
E i
ţ

Atasament: Anexa_12_Instructiuni_de_exploatare_si_intretinere_sistem_RBS_partea_II.pdf

e Q0'Z— 35 / 69 69 E0 e ZE I - SG / 69 69 CO IPL e 6 JPUSIUOA e UOBNAINSIŢ DIMA
6 Ss opr0oudeD HI BILLA
900 'IN T-SAI WIISĂŞ SUNA pUno III
su
IS dx Ip
See idle +
e,

An SL, Sg Varna PU ara
SJOXION (9PIE-U * 6 e HIAWIL) UOPNALISIIP SIIBS KBO[OUUII] Ip SNpPOIA
5, 1 2, Alimentarea cu material. .................... 3.1.3. Construcția şi modul de funcţionare al presei 5.1.4, Construcția şi modul de funcţionare al înfăşurătorului de presare. 5 3.1.5. Construcţia şi modul de funcţionare al mesei de înfăşurare........................... 6 5.1.6. Construcția şi modul de funcţionare al postînfăşurătorului........................... 1 3.1.7. Construcţia şi modul de funcţionare al dispozitivului de evacuare al balotului/al aripilor de EVACuare.............. o o ici tii i i e ni e ES IO CER en n eee 8 5.1.8. Construcția şi modul de funcţionare al od lie ae tc ont iaca 9 5.1.9. Construcţia şi modul de funcţionare al lanţului transportor cu raclete pentru materialul SCUIS........-.. o e retete ii tnt TOATA OFERI A PORNO ORANIA A DEA TORA RR apnee na 10 3.1.10. Oprirea instalaţiei după terminarea schimbului. i oc celt e tona one 11 5.2. Containerul şi componentele montate. ii it i tie aer neant en nare a ne 12 5.2.1. Container. o lic ci n trist rit nat na ere tina anna 12 5.2.2. Spaţiul de deservire / postul de comandă..................... ve 12 5.2.3. Spațiul motoarelor / magazia pentru folie.............. oda ii ci otita na nene rien poa na 13 3.2.4. Sprijinirea containerului.............. o lol o iii nenea aa rin SICA Anei 13 5.3. Procesul de lucru la producerea baloților în modul de lucru automat 14 5.3.1. Pornirea instalaţiei de 6. oii io once en nepasarea ea 14 5.3.2. Modul de lucru în exploatare Continuă. ................ dd i i oii etienne con pna 16 5.3.2.1. Preînfăşurarea suprafeţei înferioare..................... o iii i citi ption iii na aa 16 5.3.2.2. Pregătirea rezervorului de presare pentru si 18 5.3.2.3. Umplerea rezervorului de presâre............. iesi ones eesti ai aa ina i cin reni nana 18 3.3.2.4. Procesul de umplere încheiat, balotul presat în rezervorul de presare.. 19 5.3.2.5. Înfăşurarea suprafeței cilindrice inferioare, balot în rezervorul de presare... 20 5.3.2.6. Tragerea rezervorului de presare, înfăşurarea suprafeței cilindrice de mijloc a balotului......... oo ii iei rinite ii ton ina tnt tn a ceace 20 5.3.2.7. Înfăşurarea suprafeței cilindrice de sus a balotului (gulerul)................... 21 3.3.2.8. Masa de înfăşurare se deplasează spre masa de presare........................ 22 5.3.2.9. Bascularea balotului de pe masa de presare................ o oi lili isca cos 22 3.3.2.10 Preînfăşurarea fundului la rezervorul de presare gol venind de sus........... 23 5.3.2.11. Postînfăşurarea balotului............ i ine ani rea i nn e anna ien ae 23 Schimbarea ii oii li tinte nato nina tii veti A RA COR ten vre
15 areyeordxo op IUNI
asa;
900
'IN SUŢEA MA
TITES
1 eurded

— —— ——— — — / — —

mp una
SI9XISJA e 6 DILUSIIULOA e HAL) So[eS ÎB0JOUWIL DONNA :ULĂ JIUDOJUŢ
[e oIejNUCO Sp IS '[ CS IZOA
ISIE[BJSUI
În acest capitol veţi obține o vedere generală privind construcţia și modul de funcționare a instalaţiei. De aceasta aparține şi o descriere a grupelor constructive mecanice individuale, precum şi modul acestora de lucru şi posibilitățile de reglare.
are[8o1 op HEJIqISOd E EILIEIOP *T'S
IHIBUOIDUNȚ 'S
15 sp
900
'IN WISĂŞ SUIŢEA INS

»ouna
O9VBE-CI e 6 e HAWID UONAUISIY DIN UL mru
Pentru o exploatare defecţiuni şi economică a instalaţiei EuRec RBS-2, sistem de presare și împachetare deşeuri, este necesară atât o umplere cu o cantitate suficientă cât şi umplerea cu deşeuri sau materiale cu dimensiunile cerute. De regulă, lungimea nu trebuie să depăşească 500 mm iar grosimea materialului să fie < 300 mm. Bucăţi cu dimensiuni mai mari pot înfunda pâlnia de umplere sau dacă trec de aceasta pot ajunge în zona critică a senzorilor.
NI LIIBȚUIUIY *TȚ'S
IS op
DL
900
E ara 'IN Z-SEU SUIEA punoă mg

0949 e 6 9LUSIHUOA e HALO UNA IUDOIUŢ
—) O LIMBA
ud
3JSI BISIIY
"Pio UIp ADEJOI aresosd Sp [MIOAIIZAI UJ IPL 1800)
Materialul unei roţi de fricţiune. În rezervorul de presare, materialul este pus într-o mişcare de rotaţie, la care în acelaşi timp două valțuri de presare care sunt suspendate pe un cadru se rotesc pe suprafața superioară a materialului în rezervorul de presare şi compactează materialul alimentat. În acest timp cadrul valțurilor de presare se ridică continuu până ajunge la capătul balotului.
"(6) op sţurgd o-nuud o1ds snpuoo 9489 15 Sp mpeLIEA
no Lmijea op npeo un [8 oresord
ap IOA13ZoI un “oresozd sp gseUI
o-nurp
"3ouo9d 38
Josord 8 op npom IS “E
EEE rm Ea EEE EEE Eat EEE aaa EEE at EEE Enna 'IN ung GIaNNI
5 ormyeordxo op unjongsur
900
suta

SISXIOJA e 6 JLUSILIUIOA e HqWD DIMA
Ambele înfăşurătoare de folie ale presei sunt fixate pe un lagăr tip „Rothe Erde GroBlager” (îmbinare cu lagăr sferic KDV). Acest lagăr se află pe rezervorul de presare. Înfăşurătoarele de folie se rotesc în jurul balotului care se învârteşte la rândul său şi îl înfăşoară cu o folie specială din poliester PE. Doi cleşti de folie apucă foliile. Cele două capete de înfăşurare sunt construite ca la punctul 5.1.6. (desen). Numărul de straturi de folie este reglabil în mod individual.
op [E DIEUOLOUNZ Op Apo 5
Figură: vedere rezervor de presare (= PreBbehălter), cadru valțuri de presare (= PreB- walzentrăger), antrenare rezervor de presare cu roată de fricțiune (= Reibradantrieb)
15 Ip IUNONISUŢ
IUNI
900
"IN INSĂS SULA pUnoi
S vutBeq

SIBI e 6 e HAUD LSCJOUWSIL ULIĂ JUDOIUŢ
(SBM —) Ip
Ip sp 'ŢIO[eA Jojduroo ps odoout IS areoSIUI und ss a[or gnop of) op erjeys o1ds [moreq no umoe gzBosedop as Sp “3[[qo treuorirzod Mp PSL od SI moreq T9sa1d LUOZ UIp IIBSIId Ip [ISI PIIBIIPLI UL
“are sp Briajs UL aIBInSgȚUL unfuds op gieyeidns 18 mood UL nnuod yodsuery sp oojfj :rmjoung oporsorguum op VSUUI ȚE NIN] Sp UŢ
1$ psoId UI PISTUI O UIp INȚNEIPIU mun ud oreo “oură sd BIQOUI BIBOLIJUI O ISI DIBINSEJUL Ip PSEUr um
"orțeyor op SI -BOISTUI O-INUL Sp od Ip MOJeq und [> ULI MINI JUNS OI
Cu ajutorul mesei de înfăşurare, balotul preînfăşurat pe circumferință este transportat spre post- înfăşurător (b). Masa de înfăşurare preia balotul de pe presă, îl duce înapoi spre înfăşurător, baiotul fiind deschis încă la bază şi în partea superioară și îl pune într-o mişcare de rotație, astfel ca balotul să se rotească în jurul axei sale centrale orizontale. Masa de înfăşurare se compune în principal dintr-un cadru de oțel, oscilant în două planuri cu 2 role de cca. 2 m lungime pe care stă balotul.
DP I9SOM [E Vp [NPOUI IS "S'T'S
8 Wp
INI
900
'IN WS/S SULA pUnoY IONII

O9b9E-Q e 6 PISTELOR e HqID LSOJDUNOAL :Uad HUDMIUŢ rr
= UI =, Tu d :g1n5) 1450! IBAN! -) A0' N ( PEPI PA) dor: x d = sp de
FL
* ULIĂ SS - “yeZoI 9BUŞIS 95 Ode TUPUIŢID UJ ISJ no) MOI no nfeprus *mpo[eq azds oIy gs no ufegerdns :T91[0J
Postînfăşurătorul se compune dintr-un braț (5) acţionat, care este pus în mişcare de rotație printr-o an- trenare cu lanț. La un capăt al acestuia este fixat un cap de înfăşurare (1). În capul de înfăşurare este prinsă o rolă de folie (2). În timp ce balotul (4) de pe masa de înfăşurare (3) se învârte în jurul axei lui centrale orizontale, capul de înfăşurare sc roteşte în jurul balotului şi îl acoperă cu folia („Principiul ghem de lână”). Folia — PE are pe suprafața ei are un număr mare de mici bule umplute cu o substanță specială de lipi- re. Înainte de îmbrăcarea propriu zisă a balotului, folia din capul de înfăşurare este preîntinsă cu cca. 70%, astfel ca bulele să se spargă şi să fie eliberată substanța de lipire. La înfășurarea balotului, această masă de lipire ţine straturile de folii lipite. Când balotul este înfăşurat cu numărul dorit de straturi de folie, procesul de înfăşurare este terminat, folia este prinsă şi rotirea balotului este oprită. În funcție de durata de depozitare a baloţilor, este posi- bilă de asemenea utilizarea unei fohi rezistente la radiații ultraviolete.
Ie IP IS Brjon1)SU0D) '9'ŢS
arurjonuţ 18 o1eyeodxo op
QDIUNZ
900 IN Z-SAUN BUEA pUNOY IONI
RE
L uta

Aba Ia
e 6 e HD DOWN
Dacă este activată doar pe dreapta, se aruncă doar spre dreapta (dreapta înseamnă văzut din direcţia de deplasare a balotului spre dreapta! — văzut din spaţiul de deservire, aceasta este stânga).
Senzorii cu ultrasunete sesizează balotul. Dacă, după caz, este activată evacuarea pe dreapta sau spre stânga, masa de înfăşurare aruncă balotul acolo încă nu detectează nici un balot.
Balotul gata se roteşte spre capătul aripii de evacuare de unde poate fi preluat prin intermediul stivuitorului telescopic sau alte mijloace de preluare.
o1ds nos e8ugIs
a1dS) aIENIBAI
op UL EZESNISEA Sp LSEN
Aripile de evacuare sunt rabatabile în mod hidraulic şi se compun dintr-o construcție robustă de tablă de oţel din profil cu gaură centrală. Clapa de poziție finală se deschide cu ajutorul unci macarale sau ceva asemănător.
5.1.7. Construcția şi modul de funcţionare al dispozitivului de evacuare al balotu- lui/al aripilor de evacuare
15 orezeordxo op
900
'IN Z-SU SUILA punoiy IUNI
-0JOUI

euSed e 6 e UORNqWISIIIP Sares “Upd sa mmm
gsndsIp 91EPBI DP edu no gsuoos =)18)IS BANDIT
UI
„IV 'Terporur OMA TNŢILIEJIAS
Acesta împinge automat la anumite intervale de timp spre față materialul scurs în timp ce lucrează lan- țul transportor cu racleți. Intervalele de timpi sunt reglate. În modul standard, sunt prevăzuţi cca. 10 secunde ca şi timp de un ciclu. Dacă se formează o grămadă de deşeu prea mare (mai înaltă decât sertarul), aceasta trebuie înde- părtată cu un mijloc adecvat (lopată, încărcător frontal mic, sau altele). Pentru aceasta, din motive de siguranță, sertarul se introduce la loc şi se deconectează dispozitivul de mărunțire. Trebuie să fie garantat ca sertarul să dispună de o suprafață suficientă pentru ca materialul scurs eva- cuat să poată fi împins. Sertarul trebuie păstrat curat, iar murdăria fel în sistem pot apărea defecţiuni. Deasupra sertarului este fixată o riglă din material plastic care se poate regla. Aceasta serveşte ca ra- cletă şi trebuie să fie întotdeauna astfel reglată încât la mers înapoi să nu poată fi preluată nici un fel de murdărie fină în sistemul de şine. La riglă este vorba de o piesă de uzură, de schimbarea căreia trebuie să se țină seama la timp. Sertarul cu dispozitivul acestuia trebuie blocat în picioarele de fixare ale containerului. Pe partea din spate al sertarului se află o riglă cu profile U care trebuie să fie fixat de cadrul căruciorului sertarului. La un montaj corect pe stâlpi, aceasta împiedică ca în timpul exploatării sertarul să fie împins înspre jos şi prin aceasta să poate ajunge multă murdărie în sistema.
“10po18040u parjeds ur Jeyrzodop 1 geod ps -sUeIy UI BO I0ân op [MJSOp NJ ES IPIUL PASE “nrururape op O-IIUIP 459 [NIELS
IM[NIE).195 [E O [Apo 15 urjonysuo)
oIaNNS
18 oreyeordxa op
900
ag rr FE E ET 'IN SUIE INA

0949E-Q e 6 e HALID SoJLS
npou pugo ud gZeoj0sUCOp 5
„O“ sd gnwoo 9s NINŢ no njuer) Ins m[euozeur epusg
op PazegIun IS
'ayepusdsns [eSIOASUBI) [5 “ESEU DP [NIOJOU UIp Is Sp [NELISILUU NJUOd MUDISIŞ
5.1.9. Construcția şi modul de funcționare al lanţului transportor cu racleţi pentru materialul scurs Lanţul transportor cu racleți pentru materialul scurs este poziționat sub şi rezervorul de presare şi transportă materialul scurs spre evacuare către sertar. Dacă acesta este supraîncărcat datorită unui surplus de material scurs, acest lucru este recunoscut de către un releu de supracurent şi motorul reversează. Dacă acest lucru se repetă de mai multe ori într-un anumit interval de timp, transportorul pentru materialul scurs se deconectează automat deoarece nu se poate elibera singur în mod automat. Este posibilă și situația ca înaintea mesei de presare să fie înțepenite părți mai lungi sau mai mari care să împiedice scurgerea materialului. În această situație, din păcate instalația trebuie să fie curățată cu lopata. Trebuie să se țină seama de materiale înțepenite sub grinzile transversale. În afară de aceasta şi de ba- rele de metal mai lungi, adeseori îndoite, sau asemănătoare. Acestea trebuie îndepărtate imediat (insta- laţia trebuie deconectată).
arsurjonu 18 oregogdxo op unfonnsu
900
'IN Z-SAN SUPA
Ol

Aita soouna
SIA 09V9E-C e 6 e FIAWD UOPNALISICTR SaIS ABOIUII] DUNE Id
3p nIpe>
Revenirea la poziția de bază: se aşează rezervorul de presare pe masa de presare, se deplasează în jos Oprirea instalaţiei (comanda pe deconectat (AUS), instalația de comutare pe deconectat (AUS)). Comutatorul central pe deconectat (AUS)).
sapoW) npou) ap -ni[eA [nIpeo 15 op [NIOAIJZAI LUPU NO SNS UL os
La terminarea schimbului, instalația trebuie să fie adusă complet în stare de funcţionare gol şi să fie total golită de murdărie. Acest lucru este necesar în special în lunile de iarnă când gunoiul poate înghe- fa şi prin aceasta se poate fixa pe elemente. Datorită acestui fapt, în ziua următoare pornirea poate fi îngreunată în mod considerabil, Mersul în gol al instalaţiei: apasă tasta „Mers în gol” („Leerfahren”).
IN[NUIȚUIS EdNp LINIA) OT'T'S
asurjonu 18 op
900
'IN BUNEA PUNGI SINA
3s
"AIESIId
11

EEE PI Bogart, "IN CSU AŞ TUE SEE msouna
SI0AI0W 09b9E- e 6 e HALUD UOHNALNSIIP DINȚI :ULIĂ NUISOIU]
e comutator pentru iluminarea spațiului de deservire; e comutator pentru iluminarea instalaţiei; e contact de protecție standard — priză de 230 V, curent alternativ (încărcabil cu maxim 3200 W).
În afară de aceasta, lângă uşa de intrare se află riglă pentru prize/comutatoare. Funcţiunile acestor elemente sunt:
fereastra pentru observarea proceselor de lucru și pentru schimbarea foliei de la postînfăşurător; magazia; dulapul de comutatoare cu SPS; instalația de climatizare a dulapului de comutatoare; extinctorul prin pulverizare, caseta sanitară.
Spațiul de deservire nu este în nici un caz cantină şi de asemenea nici spațiu de staționare pentru lucră- torii care nu au ocupație. În acesta se află elementele principale ale sistemului de comandă. Acestea sunt descrise în amănunt în capitolul „Sisteme de comandă” În plus, în de deservire se află:
EPULUIOD Op d1IA.Ios9p dp NIjLĂS 'TT'S
“ISUIEJUOD UL 9S 99801 InpnzIodsuen adun UŢ
e carcasă ca bază a instalaţiei; e mijloc de transport a instalaţiei; e protecție pentru instalație față de influențe externe şi acces străin. Containerul corespunde unui container standard ISO de 40 de picioare.
1 [9jo sp gepns sronnsuoo o-qurp sunduroo as
15 [NJVUIEJUOI) 'TS
18 oreyeordxo op
900
'IN Z-SEU BULL NA
ZI tuțded

“NL DEEE SOTIEI PUNTI ONE
SIGLA e 6 e HAUID SI[RS LBOJOUUSAL
Atenție! Dacă se utilizează consolele de sprijin ale containerului livrate cu instalația (2 console sub spaţiul de motoare imediat în spatele stâlpilor hidraulici de sprijin* şi 2 sub presă), cei doi stâlpi de sprijin hidra- ulici* de pe presă trebuie totuşi rabatați înspre afară, deoarece altfel înfăşurătorul de presare ajunge în coliziune cu aceştia. Picioarele de sprijin* dintre postul de comandă şi spațiul motoarelor pot rămâne însă nerabatați.
-ne 9s
Elementele de sprijin ale containerului se compun din 4 profile robuste rabatabile cu gol central cu cilindri hidraulici integrați, care pot fi deservite cu ajutorul telecomenzii*, Cu aceste elemente de spri- jin*, containerul poate fi depus ori pe o suprafață netedă sau în vederea exploatării instalaţiei pe stâlpii de sprijin ataşaţi*. Cu acestea, containerul este adus la nivel şi la o anumită înălțime care asigură scoaterea materialului scurs (550 mm). La aşezarea cu stâlpii de sprijin* într-un loc prevăzut pe un teren solid tomat la înălțimea dorită.
Inn.rourezuoo
"TOI “orqoy sp mrnyIZodop nnusd
NV
-n11dord omArssop sp njeds op giey
e
areredas O gZBoZI[eoI IS spopIod UA
Pe deasupra aici sunt montate şi motoarele electrice, pompele hidraulice, rezervorul hidraulic şi altele.
La temperaturi joase, senzorii de urmărire ai postînfăşurătorului trebuie să fie adaptați la fel ca în con- diţii de temperatură ridicată a foltilor.
Spaţiul din spatele postului de comandă serveşte ca spațiu al motoarelor spaţiu de depozitare pentru rolele de folie de înfăşurare (pentru că la diferențe mari de temperatură folia de înfăşurare se comportă în mod diferit), Când folia se încălzeşte puternic datorită efectului soarelui, materialul de lipit reacţio- nează altfel decât în caz de vreme foarte rece. De aceea se recomandă ca necesarul de folie de înfăşura- re pentru o zi de lucru să fie depozitat în interiorul spațiului motoarelor şi acesta să fie împrospătat în permanenţă.
91107 / [WIjL]ĂS
18 Un
900
'IN Z-SEU WISĂS SUIEA pUnOU INNA
18
£1

comutatoare care trebuie controlate/acționate la pornirea instalaţiei de balotare Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BorntalstraBe 9 e D-36460 Merkers
distanța între clapa pâlniei* închisă este de cel puţin 10 cm măsurată de la capătul transportoru- lui tocătorului? tocătorul şi instalația de balotare sunt înlănţuite? (se va utiliza ştecherul de pe cadrul uşilor tabatante pe partea presei) ambele dispozitive de evacuare ale instalaţiei de balotare sunt rabatate hidraulic? toate rolele de folii sunt montate?
umdo os
Înainte de pornirea instalaţiei de balotare, verificați utilajul: tocătorul este poziționat pe partea frontală? e banda este rabatată şi poziționată astfel încât intrarea în rezervorul de presare (central)?
a1BI0[Ed IP
Instalaţia de balotare poate prelucra diferite materiale. Gunoiul adus de către tocător la dimensiunile de maxim 500 mm x 200 mm x 100 mm este introdus în rezervorul de presare. Alimentarea cu material, se face de ex. prin banda transportoare a unui tocător sau printr-un buncăr intermediar.
VP UL Ey NIN] VP [NSII01] '£S
1 op
GIauNI
900
aaa EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE E my ABorouyaoi 'IN WSSĂs SUPA SINA
bl

Bogota "AN E-SED CSA UNII
09PIE-C e 6 e HALO SBS ING 'ULĂ
[Npour UI] [Aron] mos dU Sp
Se aşteaptă iniţializarea Display-ului (cca. 30 sec.). Se apasă butonul verde de pornire (EIN) de pe tabloul de comutatoare. Comutatorul rotativ „Deszăvorâre ferestre” (Fenster entriegeln) pe AUTO. Comutatorul rotativ „Bandă transportoare material scurs” (Rieselgutband) pe AUTO. Comutatorul rotativ comandă ,„SPS/AUS/Paneel” de la SPS se învârte spre stânga. Se introduce prin atingere poziția „Start poziție de bază” (Start Grundstellung) — înfășurătoarele de presare se deplasează automat în poziție de bază (dacă acest lucru nu s-a produs deja). Se aşteaptă până când butonul de pornire verde „Lanţul de paşi presă/masa de (Schrittkette Presse / Wickeltisch) luminează. Apoi se acționează acest buton.
Comanda pe oprit (AUS). Comutatorul rotativ „Deszăvorâre ferestre” (Fenster entriegeln) pe AUTO. Comutatorul rotativ „Bandă transportoare material scurs” (Rieselgutband) pe AUTO. Comutatorul PERICOL — STOP (NOT-AUS) — dacă este apăsat se trage spre afară şi se roteşte (ajunge în poziția de zăvorâre). Se verifică dacă foliile sunt montate (se agaţă în ochiurile corespunzătoare sau se introduce rola de folii, se fixează cu pârghia de tensionare şi se introduce folia în ochiurile corespunzătoare). Se verifică, să nu fie nimeni în sau pe instalația de balotare. Se introduc prizele instalaţiei de balotare. Dacă există motor Diesel, acesta trebuie pornit. Dacă Camera Video în infraroşu este conectată. Se închid ferestrele în postul de comandă. Se deschide cu cheia lacătul de la comutatorul principal, se ia jos lacătul şi se aduce comutato- rul principal în poziția „1” (ON).
"areoyeynuroo sp ndernp BIjIZOd sp sp INUIEUŢ
a10UIjonUL 18 sp
900
'IN BUŢEA pUnOX DOME
SI turBeq

S19XI9W e 6 e HALID LBO[0UIPS[, EM EEE aaa tam
-Ue 3)s3
Clapa pâlniei* de pe rezervorul de presare este rabatată spre interior (senzorul 108B6 clanşat, pasul 2 al lanțului de paşi presă). Rezervorul de presare se deplasează cu 300 mm în sus (pasul 3 al lanţului de paşi presă, senzo- rul 99B3 este anclanşat), cele două capete de înfăşurare ale înfăşurătorului de presare încep să înfășoare fundul (numărul straturilor este reglabil pe panou — 0 = un strat; pasul 4 al lanţului de paşi presă). În acest timp motorul înfăşurătorului de presare este accelerat pe parcursul a 1,5 sec. la 600 rot/min. Cleştii de folie se deschid scurt (0,2 sec.; pasul 5 al lanţului de paşi presă), pentru ca folia prin- să în cleştii de folii să poată fi îndepărtată complet; concomitent rezervorul de presare se roteşte scurt în sens contrar acelor de ceasornic pentru ca folia din cleşti să fie într-adevăr scoasă din aceştia. Cleştii de folie se închid (fără a prinde folia), înfăşurătorul de presare înfăşoară mai departe fundul (pasul 6 al lanțului de paşi presă). Numărul de înfăşurări este controlat de SPS (pasul 7 al lanțului de paşi presă). Înfăşurătorul de presare înfăşoară în continuare începând de la senzorul 107B3 (pasul 8 al lan- ţului de pași presă) iar cleştii de folie se deschid pentru 2 sec. (pasul 9 al lanţului de paşi pre- să).
TA
5.3.2.1. Preînfăşurarea suprafeței inferioare Transportorul cu lanț şi racleți pentru materialul scurs începe să lucreze. Elementele instalaţiei de balotare sunt în poziție de bază: rezervorul de presare este pe masa de presare, cadrul valțurilor este în poziția limită de sus în ghidaje. Cadrul valțurilor este coborât în pasul 1 al lanțului de paşi presă, din poziția superioară la dis- tanţa de 350 mm deasupra mesei de presare, până când ajunge la senzorul 95Bl,
ENUUOID UL MIN IP [PONI TES
18 sp
IUNI
900
EEE atata EEE EEE a Ea EEE na, ABojouyse,, "IN VISISĂŞ BUIŢEE INNA
91

SIA 09b9E- e 6 e HUI UOANAIISII SUS 9NNZ ULId
orjrzod uz Sunfe o18so1d op n10ozgIn$gzuz od Ip 1107 Ip INSP BIN
Înfăşurătorul de presare îşi reduce viteza de rotație şi se opreşte exact la poziţia de întoarcere dreptul senzorului 107B6, Acum înfăşurătorul de presare se deplasează încet înapoi spre cleştii de folie deschişi şi deten- sionează folia până se ajunge la senzorul 107B4, poziție de bază (pasul 11 al lanţului de paşi presă). Acum cleştii de folie se deplasează în sus şi prind folia (pasul 12 al lanțului de paşi presă). În acest timp folia nu trebuie să fie prea liberă pe cleştele de folie ieşit (folia s-ar putea lipi de re- zervorul de presare între cleşte şi înfăşurător sau la închiderea cleştilor să nu fie prinsă complet de cleşte). Dacă folia este prea strânsă, cleştele poate rupe folia în timpul închiderii sale. Pentru a rupe folia între cleşti şi rezervorul de presare, așa cum este necesar tehnologic, vorul de presare este rotit scurt (pasul 13 al lanțului de paşi presă). Acum rezervorul de presare coboară pe masa de presare (pasul 14 al lanțului de paşi presă). Clapa pâlniei* se rabate spre exterior (pasul 15 al lanţului de paşi presă). Valţurile de presare încep să se rotească (pasul 16, 17 al lanţului de paşi presă). Rezervorul de presare începe să se rotească (pasul 18 al lanţului de paşi presă).
15 dx op
eDIDIunS
900
ABojouy3o1 'IN Z-SAUA SUPA pUNOY
-I3Z3I
i
LI

1319 e 6 e HALID FBOJOUYISL :Uțid
e Tocătorul începe să lucreze şi umple rezervorul de presare se roteşte. ATENȚIE: dacă tocătorul are nevoie de 1 min. pentru umplere, pot fi produşi maxim 20 de baloți pe oră. La un timp de umplere de 2 min., numărul baloților produşi este de cca. 15 pe oră.
e Pentru aceasta sunt necesare următoarele condiții: instalaţia este în regim de exploatare automat; - senzorul 96B4 (capătul balotului atins) nu trebuie să fie anclanşat; senzorul 108B5 (clapa pâlnici* deschisă) trebuie să fie anclanşat; curentul de la rezervorul de presare nu trebuie să fi ajuns la valoare maximă. 5.3.2.3. Umplerea rezervorului de presare
"(gsosd op [e 61 m[nrong nnusd NeuuSS SAS | sp oysouuud [n107820) vomuțid nquad yg$ord js IS 5 amsord Sp JIOAIZI] e
asațdum op îN[n10442224 77 ES
18 areeordxo op rumrjonngsuj
DIMMII
900
ABojouysoL 'INT-SEUN SUŢEA prnoy INT
ŞI tuBad

09F9E-QI * 6 e HqWD SES DIUNZ :ULIĂ
S[LMIȚBA 15 sp “gsosd sed sp
"osa1do os orgsord sp [e 07 used ur gunos o gdnq e
înstalația este în regim de exploatare automat; senzorul 96B4 (cadrul valţurilor a atins capătul balotului, senzorul luminează galben) este anclanşat; senzorul 108B5 (clapa pâlniei* deschisă) trebuie să fie anclanşat; curentul de la rezervorul de presare nu trebuie să fi ajuns la valoare maximă.
e Dacă procesul de umplere s-a încheiat (cadrul valțurilor a ajuns la senzorul „Sfârşit balot 96B4), tocătorul este decuplat prin SPS (pasul 19 al lanțului de paşi presă). e Tocătorul primeşte de la SPS semnalul STOP (pasul 19 al lanţului de paşi presă). Pentru aceas- ta sunt necesare următoarele condiții:
ap 40449294 UI Ip *p ZE
Valţurile de presare se rotesc şi comprimă materialul cu cca. câte 1,5 tone presiune de presare. Dacă unul din valțuri este împins în sus de materialul alimentat continuu, cadrul valţurilor se ridică cu câţiva cm până când rezervorul de presare este plin (cadrul valțurilor a ajuns la capă- tul balotului).
18 op
900
EEE arat EEE Eta Eat E atata ABojouyooL 'IN Z-SEI SULA pUNOY DSINA
6 BUIBed

0 SILA 0959£-U e 6 LISA e HqLUD So[BS ABOJOUWIOL IUN
"(gsaud sp ra[njue] [8 97 [nsed) UJ IS9IO1 SS ISO sp 15 aresozd op [LNIȚeA 25 dU) UL NMUIŢUOI JBIIPLI ISI AESAIĂ SP UMIY e
mp0 8 dou op 20uput2 ap 9TEG
5.3.2.5. Înfăşurarea suprafeței cilindrice inferioare, balot în rezervorul de presare Acum înfăşurătorul de presare începe să înfăşoare suprafaţa inferioară a balotului (zona de fund) astfel încât mai multe straturi de folie sunt înfăşurate pe masa de presare şi partea inferi- oară a rezervorului de presare (pasul 21 al lanțului de paşi presă, numărul de straturi al înfăşu- rărilor de pe suprafața cilindrică poate fi reglat pe panoul de comandă). + Acum se deschid pentru scurt timp cleştii de folie şi înfăşurătorul de presare se roteşte în conti- nuare. + Rezervorul de presare începe să se rotească (pasul 22 al lanțului de paşi presă) astfel încât re- stul de folie prins în cleşti este îndepărtat din aceştia. + Odată cu aceasta încep să se rotească și valțurile de presare (pasul 23 al lanţului de paşi presă). În acest timp cleştii de folie sunt încă deschişi, rezervorul de presare şi înfăşurătorul de presare se rotesc de asemenea în continuare, + Acum se închid cleştii de folie (pasul 24 al lanțului de paşi presă), rezervorul de presare şi înfă- şurătorul de presare se rotesc în continuare. Clapa pâlniei * se închide (pasul 25 al lanțului de pași presă). Rezervorul de presare şi înfăşurătorul de presare se rotesc de asemenea în continua- re.
tota Tm mmm IN CSU WNISĂȘ SULA PUnOY INN IUNI
18 oreqeordxo sp
900

= dCi

TI mun
* 6 e HALO UOHNALUSII IES LBOJOUUIAL "ud NUD0IU]
006 Cadrul valțurilor rămâne în poziția sa şi valţurile de presare se rotesc ca şi până acum pe supra- fața materialului până când rezervorul de presare ajunge în contact cu cadrul valțurilor, astfel încât materialul, prin ridicarea rezervorului de presare, primeşte presiune de sus datorită valțu- rilor de presare şi este menținut apăsat. După contact, cadrul valţurilor se deplasează spre sfârşitul înfăşurării (senzorul 96B5, pasul 27 al lanţului de paşi presă). Dacă cadrul valțurilor este în zona de înfăşurare, după cca. 0,1 sec. antrenarea rezervorului de presiune şi a valţurilor de presare este deconectată. Infăşurătorul de presare înfăşoară în conti- nuare (pasul 28 al lanţului de paşi presă). 5.3.2.7 Înfăşurarea suprafeței cilindrice de sus a balotului (gulerul) Scurt timp înainte de sfârşitul înfăşurării se opreşte mişcarea de rotație a rezervorului de presare şi a valțurilor de presare, rezervorul de presare trebuie să se deplaseze în continuare în sus şi în- făşurătorul de presare înfăşoară straturile cele mai de sus (capac, pasul 29 al lanțului de paşi presă). După înfășurarea ultimelor straturi de sus (pasul 30 al lanţului de paşi presă) — numărul de stra- turi se poate regla pe panoul de comandă — înfăşurătorul de presare îşi încetineşte viteza (200 rot/min), înainte de înfăşurarea ultimului strat cleştii de folie se deschid (pasul 31 al lanțului de paşi presă). Înfăşurătorul de presare ajunge la punctul de întoarcere şi se opreşte acolo (pasul 32 al lanţului de paşi presă). Acum se deplasează înapoi în timp ce cleştii de folie rămân deschişi până la poziţia de bază (senzorul 107B4 când cleştii de folie se închid și prind foliile, pasul 33 al lanțului de paşi pre- să). Cadrul valțurilor se deplasează complet în sus, timp în care cleştii de folie trebuie să rămână închiși (pasul 34 al lanţului de paşi presă). Rezervorul de presare şi masa de presare smucesc scurt în sens invers acelor de ceasornic (pa- sul 35 al lanțului de paşi presă). Folia este ruptă, aşa cum este prevăzut tehnologic între cleşte şi rezervorul de presare. Capetele de înfăşurare ale înfăşurătorului de presare se află acum în poziție de bază, astfel încât nu se pot lovi de cadrul superior al containerului dacă rezervorul de presare se deplasează con- tinuare în sus, în pasul 36 al lanțului de paşi presă, până când atinge cadrul valțurilor În acest timp, folia este desfăcută de pe rezervorul de presare. Paralel cu aceasta este cerut programul lanțul de paşi postînfăşurare. Acum folia atârnă doar între înfăşurător şi cleşte. Datorită pretensionării, diametrul foliei se re- duce după desfacerea foliei de pe rezervorul de presare şi părți ale circumferinței capacului vor fi închise de folie, astfel încât la răsturnarea balotului care urmează o să cadă mai puțin materi- al din acesta. Dacă rezervorul de presare a ajuns în poziția cea mai de sus (presă, pasul 36 al lanțului de paşi presă) — în acest timp valţurile de presare se rotesc în sens invers pentru a se elibera de gunoiul prins pe ele aşteaptă masa de presare (pasul 37 al lanţului de paşi presă).
15 sp
IN CSA BUIŢEA pUNON IONI
17

e 6 e HIWD So[eS DENT :ULĂ mr tt aa atu
Balotul cade pe masa de înfăşurare. Aceasta coboară (postînfăşurător, pasul 5). Dacă balotul a ajuns pe masa de înfăşurare, masa de presare basculează înapoi (pasul 39 al lanţului de paşi presă). Masa de înfăşurare se deplasează în direcţia postînfăşurătorului (postînfăşurător, pasul 6). Paralel la aceasta rezervorul de presare începe să se deplaseze din nou în jos în zona de înfăşu- rare (este din nou coborât, pasul 40 al lanțului de paşi presă). Cu începerea pasului 1 presă, cadrul valurilor se deplasează la 350 mm deasupra mesei de pre- sare, lanțul de paşi presă s-a închis şi începe din nou de la început.
asusoud op osti od op (NOVA 67 ES
"(gsozd r5ed op pe gg [nsed) gs aresord sp ESEU LUNI e
o8Sa1d Ip ESEU FSUL] IILINSEȚUL Op PSL EISA
"(aresord op mu 35) 95 [8 armsord Sp o1ds pzeosejdap 5 Sp USE e
asvsosd sp 2s sp USD ŞT ES
EEE EEE atat EEE EEE E EEE Eat Ema ABorouuysoL 'IN SEA WSISĂS BUBA Ing Iun
IS op Un
900
-OAJSZAI SIdS PUIUL

SJA e 6 e HAWD BIN
Paralel la aceasta, merge mai departe lanțul de paşi postînfăşurător (LPP). Dacă masa de înfăşurare ajunge la postînfăşurător (condiție: senzorul 85B3 anclanşat, încă pa- sul 6 ai LPP), începe pasul 7 al LPP. Condiție: senzorul 85B3 anclanşat, senzorii de balot 1 şi 2 sesizează concomi- tent balotul şi nu apare mesaj de eroare „Balot nesesizat” („Kein Balien erkannt””). Dacă capul de înfăşurare al postînfăşurătorului este în poziţia de schimbare folie sau în poziție de bază, postînfăşurătorul începe să înfăşoare. Dacă senzorul 1 ultrasunete sau senzorul 2 ultrasunete nu sesizează nici un balot, se emite me- sajul de eroare „Balot nesesizat” („Kein Ballen erkannt”). Dacă balotul este defect şi trebuie totuşi înfăşurat se apasă confirmare şi postînfăşurătorul înce- pe să lucreze (pasul 8 al LPP).
mmyorvq 'TI'ZE'S
După preînfăşurarea fundului şi prinderea foliilor în cleşti, rezervorul de presare se deplasează pe masa de presare. Se aşteaptă scurt până când ajunge şi cadrul valțurilor. Rezervorul de presare începe să se rotească şi rupe folia între cleşte şi rezervor. Rezervorul de presare este pregătit pentru o nouă umplere cu material. SPS dă semnal la tocător şi inițiază procesul de tocare.
sns ap puțuoa 108 240s24d op [n40412224 017 ES
UIp BINJSIIE BIIEDIBAI E] E IILIOLIIOp IP — MAIL JE op podup od zu LINISIp) Op ESEU SĂ UL
E FT:
IS op
GIONAI
900
EEE Eat Ea Eat EEE tata EEE 'IN WISĂS BUNEA punoy III
ET

* 6 e HqUIO SoreS INI ud rm
O 3JS3 BJSBIY "UOXELD UN 'I3S
"BIBJUSLUIȚĂNS £ op dun opne 9 IE ŞI nes LI îLremoseq ndum m e (ddTIB SI NBS LI
Postînfășurătorul poate pomi acum scurt înapoi, rămânând însă în poziție de bază. Se determină direcția de evacuare a balotului (pasul 16 al LPP). Aceasta este reglabilă pe panoul de coman- dă. + Dacă s-a ales direcția de evacuare preferată spre dreapta sau stânga, atunci evacuarea pe partea opusă se face numai dacă pe aripa de evacuare din direcţia preferențială există un balot (pasul
Turația motorului postînfăşurătorului se reglează anterior pe panoul de comandă. Turaţia regla- tă din fabrică: 1700 rot/min. Această turație relativ joasă este absolut suficientă pentru peste 20 baloţi pe oră şi nu este permis a fi reglată la mai mare. După cca. 1 rotație a postînfăşurătorului, cleştele de folie se deschide scurt în timp ce postînfăşurătorul lucrează mai departe. Prin aceasta se îndepărtează din cleşte restul de folie existent în acesta (pretensionarea este suficientă pentru ca, capătul de folie din cleşte să se strângă şi să iasă din acesta), pasul 9 al LPP. Acum capul de înfăşurare se roteşte timp de 3 sec. încet (cu 400 rot/min) şi cleştele de folie deschide (pasul 13 ai LPP). La poziția de schimbare a foliei, senzorul 75Bl, pentru 1,5 sec. turația este coborâtă la rot/min (pasul 14 al LPP) și apoi capul de înfăşurare este oprit. Apoi, capul de înfăşurare se deplasează înapoi. Cleştele închide, iar postînfăşurătorul se depla- scază în poziția de bază (=poziţia de schimbare a foliei), senzor 75Bl1 (pasul 15 al LPP).
IN CSO SUIEA DIMA eI0NNI
IS op UNI
900
00Z
Tr euBed

—_ e e — _— — — — — —— == ===

SIDA 0949E-C e 6 e HD Upd O a tt a
a1tnIBAI op od 218sI1d op vseur od IP JLIUN.IE IJSI I[Moreq
006 + După evacuarea balotului spre dreapta, masa de presare se roteşte iar spre orizontală şi este pregătit pentru următorul proces de înfăşurare (pasul 19, LPP). Dacă balotul este evacuat pe partea cealaltă, masa de presare se mai înclină o dată pe partea cealaltă şi apoi se roteşte pe ori- zontală. Cu aceasta, lanţul de paşi postînfăşurător (LPP) s-a încheiat. » Atenţie: pe aripile de evacuare nu trebuie să se afle bucăţi dure cu colțuri ascuțite. Ele pot pro- voca deteriorarea foliei şi a balotului. Bucăţi moi, ca folii, mase plastice dăunează mai puțin ba- lotului.
_—— dan aa 'IN SUIȚEA pUno INT eIuNZ
IE op IUNIjONISU

09$9£- * 6 e HqUID VORNQINSITP SorsS £SOOUPIL DIMA “UL
Se deschide uşa de acces. Se deschide şurubul cu mâner de fixare a rolei şi se împinge în orificiul alungit în sus (vezi figura de jos). Se extrage mosorul gol. Se aşează rola nouă pe conul de susținere inferior şi se apasă în jos conul superior cu ajutorul şurubului cu mâner în rolă. Se strânge şurubul cu mâner. Se introduce folia după procedeul de înlocuire (vezi procedeul de înlocuire a foliei). Se întinde folia astfel încât suportul capului de înfăşurare rotească în poziție de înfăşurare. Se fixează folia în dispozitivul de tăiere a foliei. Se închide uşa de acces. Se porneşte mersul automat sau se continuă înfăşurarea cu co- manda manuală.
BOJLUNULII) BĂNP
Se deschide uşa de acces. Se introduce folia după procedeul de înlocuire (vezi procedeul de înlocuire a foliei). Se întinde folia astfel încât suportul capului de înfăşurare să se rotească în poziție de înfăşurare. Se fixează folia în dispozitivul de tăiere a foliei. Se închide uşa de acces. Se porneşte mersul automat sau se continuă înfășurarea cu comanda manuală.
5.3.2.12. Schimbarea foliei Dacă se rupe folia sau aceasta este consumată de pe un cap de înfăşurare, utilajul se opreşte şi capetele de înfăşurare se deplasează în poziţia de schimbare. Pentru a putea schimba folia, trebuie deszăvorâte dispozitivele de siguranță de pe cele 2 uşi glisante laterale de la sistemul de presare cât şi de la fereas- tra postului de comandă. Schimbarea foliei după ruperea acesteia
“Efraim rr ABojouysoj IN Z-SEU WNS/S pUnoZi DINA
arourjonur 15 op
900
I1[MIOLUL Ip
97 vurBed

e
e 6 BNS e HAI) saaS DOWN UL
Folia nu se introduce în ochi ci se leagă în jurul înfăşurătorului de presare. Înfăşurătorul de presare: dacă rezervorul de presare se roteşte (este pregătit pentru preluare de material), cadrul valțurilor ajunge până la senzorul sfârşit înfăşurare (98B5) sau sfârşit balot (96B4). Se verifică și se roteşte spre dreapta com::tatorul rotativ al comenzii de pe panoul de comandă. Se încarcă cadrul de valţuri prin apăsare "9 pe Display, sc ridică cu mâna cadrul de valțuri până când apare marcajul de pe acesta şi senzorul este anclangat. Apoi se comută din nou pe mers automat, utilajul porneşte mai departe.
:psoxd ised op
“aIEMNUNS.
Verificarea capacității de funcţionare a instalaţiei de balotare fără balot — simulare Pornire: verificare capacitate de funcţionare a instalaţiei de Auto — Parţial Auto => Auto.
e Dacă se rupe folia pe postînfăşurător, cele 2 capete de înfăşurare se deplasează în poziție schimbare. Se deschide fereastra, masa de înfăşurare se opreşte din rotire. Se introduce folia. Se închide geamul. Se continuă cu mers automat.
e FO
nate acesteia. Se închid uşile, servantul se deplasează la postul de comandă. Se trage butonul PERICOL — STOP (Not-Aus). Se aşteaptă până când pornesc motoarele pompelor şi apoi se comută comanda pe SPS. Acum înfăşurătorul de presare porneşte fără întârziere.
Comportament la ruperea foliei din înfăşurătorul de presare * Dacă se rupe folia pe înfăşurătorul de presare, cele 2 capete de înfăşurare se deplasează în pozi- ţie de schimbare. Comanda se pune pe „Oprit” („Aus”), se apasă PERICOL — STOP (Not-Aus) în zona de comutatoare, se confirmă (opreşte) claxonul iar servantul se deplasează Ia uşile late- rale ale rezervorului de presare, le deschide şi introduce folia în dispozitivele (ochiurile) desti-
"guBoSIad O [OU os nu fe[qn Ur IS gIoqIŢ sp BUOZ BO omBIse os gs omqaiy mpnfargn ap oțureul
3 gs giuemBrs r
"9STUDUL JUNS MBIJUI IP o[e giuemBIs puRD NOU Mp usod oyeod NIN] WP
1S oregojdxo op
GIN
900
KBojouvzei 'IN Z-SAN SUFLA PUNOX FINIT
op
LT

ah

es9ung
SION 09F9ECI e 6 e FIqLID UonnqINSII SopaS Bo[ouyds] 90uNG 'Upd SOIUL
ago sp gy1do
„0“ od 959 JLUIOJNE op WeIBoId 18 jue[ no armoyIodsURI) SIMIS [N[eLȚEUI DIEOŢIOĂSTBII
Dacă instalația are probleme şi de ex. trebuie terminată înfăşurarea manual, lanţul de paşi pen- tru mers automat trebuie resetat pentru a se putea lucra din nou în mers automat. Se apasă cu mai mult de 5 sec. pe butonul Golire instalație (Leerfahren/Aus). După aceasta se poate porni din nou cu mers automat (lanțul de pași este pus pe Instalaţia porneşte aşa cum este programată cu lanţul de paşi corect.
red op 1ogunjuer
jsed IgUL
TBU 35 gs
e feyuour
NOU BI JBPUEUIOIII
+ Folia nu se introduce în ochi ci se leagă în jurul înfăşurătorului de presare. e Dacă nu este sesizat balot pe masa de presare, se confirmă.
Verificarea capacității de funcționare a instalaţiei de balotare fără balot simulare lanț de paşi postînfăşurător
aIurjonu IS sp Iunrjonnsu]
900
'IN SULA punoy IN
ISA
"(0%
87

s nroy1de>
EXOUV
El

O N
OOOO
OOO
Funcțiunea elementelor de comutare prezentate mai jos sunt descrise în cele ce urmează.
IIEZNUIOI IP EIdNSE E[BIIUIS IIIPIA
O O

Tasta PERICOL — STOP (NOT — AUS) Serveşte la punerea în repaus în siguranță a instalaţiei (a complexului) într-un caz de situație de pericol. Alte două taste cu aceeaşi funcţiune se află pe părțile exterioare ale instalaţiei.
Tasta de schimbare a foliei la rezervorul de presare (Folienwechsel Pressbehălter) Serveşte pentru pregătirea în siguranță a schimbării foliei la rezervorul de presare (luarea poziției de schimbare a foliei şi eliberarea uşilor).
Tasta de confirmare a defecţiunii (Stărungsquittierung) Serveşte pentru confirmarea primirii unui mesaj de defecțiune şi pentru deconectarea semnalului acustic aferent.
Tasta poziție de bază (Grundstellung) Serveşte la punerea instalaţiei pentru începerea procesului de balotare. Aceasta se face înainte de conectarea în regimul de lucru automat.
nnued 1 non] op
Tasta automat deconectat (Automatik Aus) Serveşte pentru oprirea succesiunilor de comenzi în mersul de golire a instalaţiei.
Jeuoyne NIN] Sp
Tasta automat conectat (Automatik Ein) Serveşte pentru pornirea succesiunilor de comenzi în regim (lanțul de paşi).
Tasta comandă deconectat (Steuerung Aus) Serveşte la deconectarea de la tensiunea de comandă.
Tasta comandă conectat (Steuerung Ein) Serveşte la conectarea la tensiunea de comandă.
316JNUIOI Ip 10P)UIWUIP Ie IUNI DUNŢ
UWIBoI

e a a e ll i II E et E | UI —— E EEE E E a a a E EEE E fa n ÎI EEE “EEE “EEE “E E E a — = | ii = loa | lia = Lili “sula "ur! NE LI MICENE | | NU DEE DEE E N
Comutatorul eliberare blocare fereastră manuaV/auto (Freigabe Fensterverrie- gelung Hand/Auto) Serveşte pentru pregătirea schimbării foliei de la postînfăşurător prin fereastră. În pozi- ţia manual, procesul de lucru al postînfăşurătorului se întrerupe şi în timpul schimbării foliei se eliberează sistemul de blocare a ferestrei. La comutarea înapoi în modul de lucru automat, procesul continuă la închiderea trei şi aceasta se blochează.
Comutatorul bandă material scurs înainte — înapoi (Rieselband vor-zuriick) Serveşte pentru selectarea direcției de evacuare a benzii pentru materialul scurs, în re- gimul de lucru manual este vorba despre comutatorul mai sus menționat.
Comutatorul bandă material scurs manual auto (Rieselband Hand — Auto) Serveşte pentru selectarea modului de lucru în regim manual sau automat a benzii pen- tru materialul scurs. În modul de lucru manual este utilizabil comutatorul următor. În modul de lucru automat, eliberarea spațiului de scurgere se realizează automat cu ajuto- rul benzii pentru materialul scurs.
Comutatorul cheie Service (Schliisselschalter Service) Acesta serveşte lucrătorului la Serviciul Clienţi pentru lucrări speciale.
Comutatorul manual nul—auto (Hand Null— Auto) Serveşte pentru selectarea modului de lucru în regim manual sau automat. Poziţia nul serveşte la o separare în siguranță şi pentru introducerea unor pauze în mul de lucru automat.
Comutatorul central (Hauptschalter) Comutatorul central se află pe uşa din dreapta a dulapului de comutatoare şi pentru deconectarea şi conectarea instalaţiei la alimentarea cu curent.
-1891
sp
-8919J

se comută pe comandă conectată (Steuerung Ein); se pune comutatorul manual — nul — auto (Hand Null Auto) pe auto; se utilizează elementul de comutare de la OP 177B; se deconectează cu comandă deconectată (Steuerung Aus).
:TENUBU NONJ Ip UINBII UL
pentru deconectare se acționează automat deconectat (Automatik Aus); se acționează comandă deconectată (Steuerung Aus); e comanda benzii pentru materialul scurs lucrează suplimentar în regim de funcțio- nare manual sau automat; e conectarea în regimul de lucru manual întrerupe desfăşurarea programului.
se intervine prin comutarea în poziția de nul sau manual; se continuă prin comutarea înapoi pe automat; se pune poziția manual pentru schimbarea foliei de la rezervorul de presare; la fel se pune tasta în poziția de schimbare a foliei de la rezervorul de presare; se pune comutatorul pentru schimbarea foliei de la postînfăşurător pe manual şi blocarea ferestrei pe manual;
se asigură alimentarea cu curent; se pune folia; se porneşte comutatorul central (Ein); Display-ul OP trebuie să fie pe imaginea de start; comutatorul manual — nul — auto (Hand Null Auto) se pune pe auto; se acționează conectare comandă (Steuerung Ein); se sting toate indicațiile roşii de pe imaginea de start; tasta poziție de bază (Grundstellung) luminează intermitent; se acționează tasta poziție de bază (Grundstellung); se observă revenirea în poziția de bază; se menține revenirea în poziția de bază în regimul de lucru manual; se ajunge pe Display la poziția de bază SK9; tasta automat conectat (Automatik Ein) luminează intermitent; se acționează tasta automat conectat (Automatik Ein); observă desfăşurarea procesului;
Ip UI A
3s

După conectarea alimentării cu curent, programul care comandă aparatul de comandă se porneşte automat. Ca primă imagine a procesului, este reprezentată întotdeauna imaginea de start. De la imaginea de start puteți ajunge pe oricare din imaginile de proces descrise în cele ce urmează. Suplimentar există imagini Service care nu fac obiectul acestor instrucţiuni de exploata- re şi nu sunt necesare neapărat pentru un proces de lucru fără defecţiuni. Iniţiatorii necesari pentru fiecare secțiune de proces sunt redați în imaginea de proces corespunzătoare. Prin aceasta aveți posibilitatea să fiți informat în permanență despre derularea procesului. Chiar şi pentru procese în zone invizibile. Apelarea inițiatorilor este semnalizată prin schimbarea culorii din negru în verde. Elementele de deservire existente permit, în caz de necesitate, o intervenţie în desfăşura- rea procesului de lucru dacă înainte de aceasta puneţi comutatorul pentru modul de funcționare manual/automat (Hand/Automatik) în poziția manual (Hand). La comutarea înapoi în regimul de lucru automat, procesul de derulare se desfăşoară conform conectă- rilor corespunzătoare.
Acest aparat serveşte la: redarea procesului; introducerea parametrilor; redarea valorilor de exploatare; e afişarea mesajelor privind stările de exploatare; e redarea mesajelor de defecţiuni; e comanda în regim de lucru automat.
d(W/Nd 10[0 ALLI dO op JeItdY

IP IIEOJEIIPUL
Sud ap LIILPINY
În această imagine ajungeţi prin acţionarea tastei Kl. Aici se poate supraveghea procesul. Prin acţionarea tastelor de funcțiuni se ajunge imaginile de proces reprezentate în cele ce urmează. Cu K1l se închide programul. Da- că toate indicatoarele de exploatare (roşu) se sting, instalația este pregătită. Redarea desfăşurării procesului se face prin indicarea lanțurilor de paşi.
JIBJS Ip IMSCUŢ
ILES
e[

| =
SIENIBAI Ip UI3ISIS. SA
VII
aa
OP ELA
op ZIA
oresord op 101gInSEȚUŢ [IA
sp OI
nIpe) 6
10)B30L, /4
Ip 10[33SE)
CI

(usugo gdepo IpMPSI EI
gdepo aISPIQIU] TA
(snV/UIA ISpparuIS) 10IRIO0L |]
Iumrjoung sp n duroxA
BMT IE: ata TINVd DILVWIS
103830L
n duxg
|

DIESIId p A1mieA Nud MNIpEI py4
p MLINIŢEA NUCĂ LOIEINPIA TA
ISIBUISSIA) DIESOIĂ Ip INNIOAJIZII LAMON CA
F3 Valţuri de presare în exploatare de reversare (Presswalzen Reversbetrieb)
(UIA SUngoIpUIZ[EMSSIIA) op IOJLINIȚLA |]
mumyezoduoy
12NYd DILVWIS
LINj[eA NIpED GI
"Ik
artar rr E Era
LT IE ECOBI
Add
PaIESIIV
JO[LINIȚEA

INEUIMSSAIA) Ip INMIOAIIZII LIIMON SA
Op IOAIIZAI pd
IP I0AJOZOI IICINPNI TI
(Ur SUNIIPUIZ[EMSSIIA)
aresosd op IO[LUNIJeA LIMORN [Ă
IIBOIBIUI e BINSBUI PS
Te fesyy
7,
UCZIEM
DUET IE ASESDI
T3NYd IÎILVYAIS
Ip 10AIZIUY OLA
QUO
333
erou

T 2107 SI O
T 21107 9159 E
[ 21107 3)59[> O
I 91107 sIPIPUT CD
or8so1d sp e eydeorp ads
op e [4
UL TEI
RE: TE GG a IS o18sI1d Ip IA
= ESI BIT
Sungsspurus
III
NN

o18sa1d sp I9SIU 4
a18S01d Ip J3SIU POIEINPRI TA
Ip I9SIr e
eydeaIp o1ds PaImo CI
a1eso1d op J9SaU e DIdS LIIMON |]
T3NYd DILVWIS
E[ENIL BIEp
E[ENZIB BIO
o1so1d op TILA
TE sa

Înclinare dinspre înfăşurătorul de presare Înclinare spre stânga a mesei F6 Înclinare spre dreapta a mesei
aresa1d op [NI0IBIMSLȚUL IdS IICUIPUŢ
FI Deplasare spre înfăşurătorul de presare F3 Deplasare de la înfăşurătorul de presare
13INYVd DILYWIS
I10INSEIUL Ip ESEW ELI
E
vI
SA

31[03 33S9[2 IMPUS
9110 S9[0
o1ds
J0[Eq IIMOR 9A
eS$ugys o1ds oreq
ION SA
eydeorp J0IgIMSRȚULSOd CA MON [1
T3NYVd DLLVWIS
VIA
UGOZ ET IE.
aIds

SIENIBAS Ip LdL[D p
eydeop orenoeAo op ede[d aIINPII TA
op ede[d EA
E8UBIS DIENDBAI Sp td |]
T4NVd DILVWIS
A TunHoagop toun nze> ut uerd ud ur
oSunfe Sp [NUUISS
IIENILAI IP UIIJSIS. SA
: ŞTIE.
eydeoIp

T2ANVd ILVWIS
undurg)
După atingerea câmpului de introducere/ieşire date, apare o tastatură prin care se pot modifica parametrii.
"axeso1d op nud Iy od pry
Ip IOJLUINIJLA VI

I3NVd DILVWIS
Aici pot fi introduşi parametrii doriţi pentru rezervorul de presare. Utilizarea câmpurilor de introducere/ieşire date se realizează ca la K4.
axeso1d Op M[NIOAJOZII MIOMLIEA SI

= MOR ETER 13NYd ÎILVWIS undurg)
Aici pot fi introduşi parametrii doriţi pentru înfăşurătorul de presare. Utilizarea câmpurilor de introducere/ieşire date se realizează ca la K4.
ax8s91d Op OSI

13NYVd DILVIAIS
Aici pot fi introduşi parametrii doriți pentru postînfăşurător. Utilizarea câmpurilor de introducere/ieşire date se realizează cala K4.
10)8anSgrunsod nud GI

13NYd DILYWNIS
Aici este memorată activitatea depusă şi Display-ul poate fi reglat. Cu ajutorul tastelor R, contoarele selectate se pot reseta.
WIISIS Ip EA
E,
ISI,
Lai IPEE

i i i i a e e rr —_— —_— = = = == =

III IE: aseara OBE ET TE: eros
13INYVd ILLVWIs
IS ENJIIPI Is DIV
IP LIMISEUI UI / III 9)SE) urrd HoSunfe UI
Ip Suder LTI

RET Ba
13NVd DILVWIS
În această imagine ajungeţi prin acţionarea tastei K2 sau prin atingerea semnului de exclamare în orice altă imagine. Orice defecţiune este semnalizată acustic. Toate defecţiunile sunt semnalate printr-un text explicit şi un număr. Confirmarea defecțiunii se realizează prin acţionarea tastei K18.
OP EISI] ZI
E

T3NVd IDLYWIS
În această imagine ajungeţi prin acționarea tastei K10. Toate mesajele de exploatare sunt prezentate printr-un text explicit şi un număr. Prin aceasta aveţi posibilitatea urmăririi desfăşurării procesului.
M[esowop ISI OI

Reprezentarea elementelor de comutare este redată pe pagina următoare. După conectare, sistemul este pregătit pentru lucru.
Sp MI]IpUOI Ie), UL gunq o gInBIse oIEO NSOIEUI UL NO BILĂ ISO LIOUIEI
observarea secţiunilor de proces, de umplere a rezervorului de presa- re, de lucru al clapei pâlnie* şi a valțurilor este integrat un sistem cameră —
I0JIUOW BIIUIBI W3JSIŞ
NNUIA
'"IOJIUOUI

(eojox gZIId) NI SIEU '6 olpny '38
PO] 'L
UIUI 06-0 ISUIIȚ, ounjoung '9
UT O9pIA IIBIUI
-/+ are [Bo 'p USA
(snV/UIA) ado/onurod I078nur0)
N8OIBIȚUI 10ZUS *]
NEA ODO SS o
VI09S-VI “LA 10[0? 10U0W
HUNI

Abuse
0949£-CI e 6 e HAWD LORNAINSICTY SAS IIUIMA n
STORE PEARL GOE DATOR TORA PET DOOR CA POPPO A DO DD DORU RP AG E Pe o n RA VL
PERSANE TOP PPP AGIOS DIPNIBAI ap opdrre ad sp "£L
RR ARO UDE SALE PT O PR ROG ana areuorjoung 18 “n e giuem3rs Ip IIEOARZ TTL
AER SEE UTE DOO PER PO CU RER EP 18 n e SIBIUL ap sjuemBIg TL
"(SQYV-LON) TOONIAd vIENȚSI £ teen (SAV-LON) OLS — TOO BAIBULIIUOI "EL
me dO.LS - MunIiouny IL
DENSE ORA N OSD ARE SSE PAID AAA (SAV-ION) dOLS - TOORIAd
PER RAE NN NS TLS ENA DOLL ATEU NDS RO GA APERE SPA RD AO DOR E EEE TCP DA GP UR PPE 18 giuem3rs sp 'L
surdn3
op
18
900
'IN CSE WSISĂS BUNILA punoză MA
ATI DONE OMA ARCA SAREA POP a DE SE DE CD O NC CO GE Penn Iun joung TIL
"*"*OIBOARZ 'S'L

Abe
SION 09b9E-Q e 6 e HAU So[es Iona MU mmm
Indicaţie Anumite valori caracteristice ale instalaţiei sunt supravegheate automat şi pot duce, în cazul abaterii acestora de la valorile nominale, la un proces intern de PERICOL — STOP (NOT-AUS), respectiv la oprirea instalaţiei cu pornirea semnalelor de avertizare. De ex. nivel în rezervor prea scăzut sau presiune prea mică a uleiului hidraulic.
În instalație sunt 3 taste PERICOL — STOP (NOT-AUS). Funcțiunea PERICOL — STOP (NOT-AUS) este declanșată prin apăsarea sau lovirea oricărei taste de PERICOL - STOP (NOT-AUS) din instalație. (Poziţia tuturor tastelor PERICOL STOP (NOT- AUS) este redată pe pagina 4 ale acestui Capitol. Tastele PERICOL — STOP (NOT-AUS) sunt destinate opririi rapide a instalaţiei în situații de necesitate sau de pericol. Nu utilizați tastele PERICOL STOP (NOT-AUS) pentru oprirea instalaţiei din exploatare.
(SQV-LON) dOLS — *"TCTL
În afară de aceasta, cu tasta de funcțiuni... poate fi apelată o listă a tuturor defecţiunilor/mesajelor. În acest mod se poate determina unde respectiv prin ce a fost determinată situația PERICOL — STOP.
“EJNISOUNIII VUNȚN [MUSUOUI VOUIBBUII op JUSpusdopur) os £edsIaq
Utilajul în funcțiune, respectiv părțile componentele în funcţiune ale utilajului sunt oprite imediat. Concomitent este pornită o alarmă. Becul de alarmă luminează intermitent. Se aude un semnal acustic de alarmă care poate fi oprit prin tasta de confirmare.
adusa 95 (SQV-LON) dOLS - TOONRIAd PI
suntjoung
(SAQV-LON) d01S *T'L
capitol veți obţine toate informațiile despre sistemele de siguranță instalație. Aici sunt zăvoarele diferitelor uşi, asigurarea postînfăşurătorului şi zăvoarele interne.
asudno JSo0e
I1B10ARZ IS IP IMIISIS */
18 sp runjonnsug
900
'IN CSI WSĂs SULA punc] IMA
up
d

0949E-CI e 6 e SOEŞ IONII m
+ Decizia, dacă instalația după declanşarea unei funcțiuni PERICOL — STOP (NOT-AUS) poate fi repusă în funcţiune, trebuie luată numai de către personal calificat şi autorizat pentru aceasta. Înainte de a acţiona tasta de confirmare, trebuie să vă convingeţi că nu se află nimeni în interiorul instalaţiei. O supraveghere a spațiilor interioare nu este posibilă tehnic. Sistemul de comandă supraveghează doar dacă uşile sunt deschise. Dacă o uşă se închide accidental, în timp ce o persoană se află in Pericol interiorul maşinii sau se află cineva în zona benzii de evacuare, atunci este posibilă o confirmare de la panoul de comandă sau cu panoul de comandă manual şi deci pornirea utilajului. Pericol de moarte!
Tasta PERICOL — STOP (NOT-AUS) apăsată poate fi deszăvorâtă prin apăsare în sens invers acelor de ceasornic, după care sare singur în poziţie neapăsată. « Dacă toate tastele PERICOL — STOP (NOT-AUS) sunt deszăvorâte iar instalaţia este tot stare pericol-stop, este vorba de pericol-stop intern. Numai după îndepărtarea acestei defecţiuni, starea de pericol-stop poate fi suspendată și instalația pornită din nou.
dOLS — 10D0MMAd PL] SNp B SIBI Sp JSOJ Ne NU ore rirgd Anoadsol PIjeeJSUŢ e
[BISTXS TEI nu
dOLS — TOOIMAJd E[ SNp POMI ZI) e
Înainte de repunerea în funcțiune a instalaţiei, asigurați-vă că toate punctele de mai jos sânt îndeplinite întru-totul.
(SAV-LON) dOLS - gdnp
Prin acţionarea tastei de confirmare, în dulapul de comutatoare se deconectează claxonul de avertizare. Numai dacă tasta PERICOL — STOP (NOT-AUS) care a declanşat oprirea este deszăvorâtă dinainte, respectiv motivul opririi a fost înlăturat, blocarea comenzilor este suspendată și lumina de avertizare deconectată.
(SQY-LON) dOLS — TODRIIA FL
15 op
900
rai rr mmm ABo[ouuyDeL IN WISĂS SULA IINŢ
(SQV-LON)
£

09$9£-U e 6 e HqUD UOPNAIUSII SIJRS LBO[OUUII], UNI “UL JO
SQV-LON dOLS- 103830)
E m mmm m IN SUIȚEA puUnoy IMI EIMunZ
18 op
900
Sffv:1ON
+ Burca

SION (SFIE-CI e 6 e HUI) SAS IUNI CUL
1.3. Siguranța de acces pe aripile de evacuare aripile de evacuare nu este permisă staționarea nici unei persoane. Pentru aceasta există un gard de protecție. O serie de panouri de avertizare şi interzicere indică faptul că accesul pe aripile de evacuare este interzis., Accesul pe aripile de evacuare este suplimentar îngreunat prin poziționarea acestora la înălțimea de 1,2 m şi 2 table cu găuri. Există pericol acut de moarte deoarece zona de lucru a postînfăşurătorului depăşeşte în timpul postînfăşurării conturul containerului. balotul este aruncat pe aripa de evacuare și rulează până la capătul acesteia. Timp de 3 sec. se aude un sunet de avertizare când balotul este aruncat pe aripa de evacuare, Pericol
După închiderea unei uşi, aceasta se zăvorăşte automat. Dacă o uşă este deschisă, nu este posibil lucrul în regim automat. Dacă fereastra este deschisă, nu este posibilă postînfăşurarea.
Comutatorul de siguranță are 2 funcțiuni. EI transmite la comandă starea uşii închise pentru fiecare uşă şi blochează zăvorul dacă s-a comandat pornirea instalaţiei.
"RAnoadsa1 BSN UIp [NIOARZ “u8n nrpeo od Sp
7 IIP LIIŞIOARZ
Numai după deconectarea comenzii, respectiv atingerea anumitor stări de exploatare ale instalaţiei, este posibilă deschiderea uşilor externe şi a ferestrei de la postul de comandă. Următoarele uşi/ferestre sunt zăvorâte în timpul exploatării: intrarea din spatele rezervorului de presare; intrarea la schimbul de role (uşile laterale la înfăşurătorul de presare); fereastra pentru schimbarea rolelor la postul de comandă.
“aILUOIDUNȚ IS “ISN Ep IP IILOALZ "TTL
91959.93 IS ISA E[ Ip 'TL
15 op Unfonnsar
RI 7
a
mDI0un3
900
- 'IN UNSĂŞ SULA pUNOYĂ SUNA
S euBea

1210 e 6 e HYWD 09WNA ud
În programul SPS sunt stocate diverse condiții de zăvorâre. Astfel, de ex. în modul de lucru semiautomat, masa de înfăşurare nu poate fi basculată dacă se află lângă postînfăşurător. Aceste Zăvoare servesc în principal pentru protecția utilajului la comenzi eronate.
IJIEOABZ 'S'L
Postînfăşurătorul este echipat cu o instalație de recunoaştere a unui balot (suplimentar, turaţia acestuia a fost redusă cât se poate de mult. Pentru aceasta, sunt aşezaţi în diferite locuri 2 senzori cu ultrasunete care trebuie să recunoască amândoi concomitent balotul (conexiune „şi” în SPS), altfel postînfăşurătorul nu porneşte. Dacă unul sau amândoi senzorii nu sesizează existenţa unui balot, instalația se opreşte. Apare un sunet de avertizare intermitent şi tasta de confirmare luminează intermitent. Înainte de a acționa tasta de confirmare, trebuie să vă convingeţi că nu se află nimeni în interiorul instalaţiei. Prin confirmare pe tabloul de comandă, postînfăşurătorul porneşte Pericol de moarte Pericol
BOILINBISV 'V'L
areyeordxo op
st
18
900
ABOJOurDeL 'IN Z-SEXN WSJSĂS BUNEA PUNON
9 tuica

ii e
1 euSeg
9 6 e HUI) UORNALISIIY SBS ABOJOUUIL DOUNA :p
WU PL
9. Curățare, întreţinere Ungere.................... d lie e ie tea aaa a 9.1. Generalităţi. .................... 9.9.1. Controale vizuale................... 9.9.2. Prescripții de o i i iii inte e RR ARO RER A E ERA aa 9.9.3. Materiale și mijloace de eset tit a aaa aa 9.9.4. Întervale de CUrățare............. o ici i iti i 0 eee a ga RAIDER EEE EI aa 9.2. Curăţarea elementelor deci teii et te aa 9.2.1. Generalități. rc arate reiese OD E DACO OTE REEL CEI aaa aaa 9.2.2. Zilnic, în funcţie de producerea de murdărie. ... 9.2.3. Rezervorul de presare, masa de presare.......... 9.2.4. Cadrul valţurilor............... o i o ie ceea eat aie 9.2.5. Înfăşurătorul de |: RESET ES 9.2.6. Masa de înfăşurare.................. 9.2.7. Postînfăşurător............. om i i i i lira DR O OR 9.2.8. Aripile de evacuare ale baloților..... 9.2.9. Banda transportoare cu lanț şi racleți pentru materialul SCUrS........................ 9.2.10. Sertar (ŞIDĂT)........ i ee e ee ee teii IDILA EDER FEAA ARIILE Enea 9.3. Lucrări care se efectuează la necesitate. i otita ee aaa a 9.3.1. Curățarea postului de comandă. .................. o i iii ee ei pe a 9.3.2. Curăţarea panoului de comandă şi a tastelor eee a 9.3.3. Curăţarea dulapurilor de comutatoare................... co i e ee a 9.3.3. Curățarea instalaţiei de climatizare a dulapului de comutatoare...................... 9.4, Întreținere.............. [o oc ie e it ae E O RI 9.4.1. Plan de Întreţinere. ........... o e i ea ODO TERREI IER aa 9.42. Întreținerea ceeace nene DADEA E EEE a 9.5. Ungere................. 9.5.1. Generalităţi...... 9.5.2. Plan de ungere. oc 9.5.3. Materiale de umplere............. o iii i i ii a an ee FE PERIE E 8 a 9.5.4. Ungere centrală. .............. o i co il 9.5.5. Puncte de ungere la diferitele grupe o iii e 9.5.5.1. Picioare de sprijin*, ghidaje............... 9.5.5.2. Suportul cadrului valţurilor............... 9.5.5.3. Valţuri de presare...................... 9.5.5.4. Masa de presare... ......... so iii se vin ie ini iai 9.5.5.5. Rezervorul de presare, înfăşurătorul de presare. 3.5.5.6. Masa de iii sic ii tat ae aie sea dea ana pan aaa Gan ate aa aa Pan pan pa a aaa 9.5.5.7. Postînfăşurălor .......... im erei ies bas pas in BEN Can pac aa pna Gan pal pan pan Rar Fan Da aaa aa a aaa 9.5.5.8. Banda pentru materialul scurs......... 9.5.5.9. Sertar (Şibăr)... oi. oii iei sis cae 9.5.5.10. Spaţiul motoarelor.................. 9.5.5.11. Aripi de evacuare..................... Ba ea dee pa nas poe sua pat can can area 9.6. Schimbarea filtrului la instalația hidraulică. .................. o ocean
6'"INTOLIdVD
oreyeojdxo sp
15
900
'IN T-SON WISĂS SULA pUNOI IMȚ
cc
6
SII

“Ep
€ 6 e quo 2 — O SE MAICA fo aa d
Defecţiunile sau lipsurile constatate în timpul unei inspecții trebuie examinate şi eliminate cât se poate de repede de către personal autorizat. Dacă se continuă exploatarea instalaţiei cu defecţiuni cunoscute, se pierde orice pretenție de garanție. La accidente, aceasta poate duce chiar la urmărire penală. Firma EuRec GmbH își declină orice responsabilitate în aceste cazuri.
Alte modificări vizibile la elementele constructive ca pierderi de ulei sau unsori la angrenaje, lagăre sau îmbinări, fisuri ale îmbinărilor sudate şi ale elementelor portante, ale zonelor de frecare, dacă sunt constate, trebuie comunicate imediat producătorului, examinate şi reparate. Observarea procesului de lucru Dacă se rupe un balot sau în timpul răsturnării cade prea mult gunoi pe masa de înfăşurare din fundul
Suplimentar, trebuie observate existența neefanşcităților la cilindrii, furtunuri şi racordurilor lor filetate, uzurii la piesele zgomote neobişnuite, jocuri prea mari în lagăre, la îmbinările filetate.
Zilnic, respectiv după fiecare 8 ore de funcționare Pentru a menține instalaţia permanent |; a un nivel ridicat de disponibilitate, trebuie efectuate permanent controale vizuale în timpul exploatării,
SIBNZIA 'T'T'G
*T*6
219Sun “9IBjBIND *6
SIUI onUL [8 sp
e”
900
IN CSN WoISAŞ SUIEg Ing
“oIBOSTUI UL

ISIS 0949E-C e 6 e HqWD SIE LIOJOUWPIL, ud rr
Utilizarea dispozitivelor de curățare sub presiune sau cu aburi pot duce la defectarea componentelor electronice prin apa care pătrunde în ele. De asc- menea și la lagărele cu ungere, pătrunderea apei poate duce la defectarea acestora.
NI [IS OUN ESIULIIĂ 9j59 NU NUI
Este permisă numai utilizarea materialelor de curățare care nu dăunează etanşărilor, conductelor şi suprafeţelor (deci nu solvenţi ca benzină, motorină, etc.). Gunoi: mătură, lopată, cârlig, şibăr. Praf, depuneri: aer comprimat, mătură, spatulă de material plastic, furtun de apă, instalație de spălare cu presiune (vezi limitare). Silicon: mijloc de îndepărtare a siliconului.
axBjgIM op IS "CTG
oreyoadsaz omqox ndum ur 18
a18jg1n> op HJĂLISOIA *TTG
15 oreyeordxs op
DI8UNI
900
ABojouy3oz 'IN CSE SUNLE pUno IONA

Ab IS), S2sung
SIBI e 6 LIS[LIUOG e HYWD so[es INI :ud MUDOIUŢ
Se curăță întreaga instalație (cu excepția postului de comandă jos cu aer comprimat, şi sub cauciucurile de protecție ale cadrului valțurilor. În acest timp, instalația trebuie opri- tă,
Atenție: partea inferioară a rezervorului de presare, barele şi suprafața exterioară a mesei de presare nu s: ză un strat care leagă praful şi pe care folia alunecă barele şi suprafața exterioară ale acestuia, e vor stropi cu ulei sau grăsimi (se formea- greu).
Ieroods “oresosd op eseu 18
(mai mari de 0,1m'); la elemente voluminoase care se pot înţepeni sub masa de înfăşurare căți de fier sau mase plastice cu pereţi groşi, etc, Înaintea pauzei de prânz se basculează în sus masa de presare, se deschid uşile din spate, se curăță cadrul de aşezare și senzorii, partea exterioară a mesei de presare. La sfârşitul schimbului de lucru Masa de presare se basculează manual în sus în modul parțial automatic, se opreşte instalația, se curăţă cadrul de aşezare şi senzorii, Partea exterioară şi inferioară a mesei de presare, după basculare, se cură- ță partea inferioară a rezervorului de presare, barele şi suprafața exterioară ale acestuia, barele şi supra- fața exterioară a mesei de presare cu mijloc de îndepărtare silicon.
Intervalele de curățare indicate sunt valori medii. Ele vari crată pe oră, de natura materialului prelucrat, de gradul d externe, etc. La nevoie, intervalele de curățare trebuie sc! ază în funcţie de cantitatea de material prelu- e murdărire a instalaţiei, de condiții de mediu himbate.
Op
18 oreeordxs sp
900
IN CSI SUIŢEA punoyy Im
tb ouiea

SIDO e 6 e HALO UORNAIISIIP OUN
Id IILINSEZUL
Efectuând conştiincios zilnic aceste lucrări, se pot evita lucrări de curățare şi evacuare de material mai voluminoase. În special după oprirea automată a instalaţiei, la rezervorul de presare plin trebuie ținut cont ca la înce- putul înfăşurării circumferinței, în timpul deplasării în sus a acestuia, folia să alunece de pe rezervorul de presare, Dacă folia, ceca ce se poate întâmpla, este îndepărtată de masa de presare, instalația trebuie oprită imediat (PERICOL — STOP). Prin aceasta se evită lucrări de degajare voluminoase deoarece balotul nu este înfăşurat de folie, nu are stabilitate şi cel mai târziu la răsturnare pe masa de presare se destramă (vezi figură). În această situație există cel puțin 2,7 m? de gunoi în instalație (cca. 1 până la 2 tone).
"SA "HoNSUOD spe 90 Id Op LUILSS SUI| DS AROJRULM ur “oreoIpordruz sp mpnosusd sp JISUBULIOd pyejgmo ormqai) unf Up DP MII mgead & op 8 “ToHEpINUI E] SS SOŢUŢIZ op orunrierdo
*D TG
PAIMIŢSUOI “TG
IN PUNO DSM
18 Ip
900

reia ap IN TEN uzi SOŢIEI pu CONU
09F9E-I o 6 e LOPNLISIIP :ULĂ JIUDOIUŢ
mraoyeq noede>
Operațiunile de curățare zilnice se referă la îndepărtarea murdăriei, a resturilor de gunoi, a prafului şi altor materiale lipite de elementele constructive. În indicațiile următoare se ţine seama de caracteristice specifice ale diferitelor componente constructive. Imediat la ruperea balotului sau a unor cantităţi mai mari de gunoi scurse din (mai mari de 0,5m?” înălțimea grămezii de gunoi > 15 cm); la elemente voluminoase care se pot înţepeni sub masa de înfăşurare şi masa de presare, în special bu- căţi de fier sau mase plastice cu pereţi groși, etc. Înaintea pauzei de prânz se basculează în sus masa de presare, se deschid uşile din spate, se curăță cadrul de aşezare şi senzorii, partea exterioară a mesei de presare. La sfârşitul schimbului de lucru masa de presare se basculează, se curăță cadrul de aşezare și senzorii; partea exterioară şi inferioară a mesei de presare după basculare, se curăță de jos în sus. Se curăță întreaga instalație de sus în jos cu aer comprimat, şi sub cauciucurile de protecție ale cadrului valţurilor. Trebuie avut grijă în special la elementele de oțel şi sârme prinse în valțurile de presare şi la nevoie îndepărtate.
auEpInU Ip BI19INpO4d sp INjUNZ UL IUNZ *TTG
Dacă un balot se rupe în două în timpul evacuării pe masa de înfăşurare, trebuie acționată tasta PERI- COL — STOP (NOT-AUS), se taie folia între cele 2 bucăți, se evacuează cu lopata restul de jos prin uşile din spate peste masa de presare. Dacă masa de jos este evacuată, se anulează pericol-stop, se confirmă şi instalația porneşte mai departe în regim automat. Prin aceasta, jumătatea de balot care se află pe masa de înfăşurare mai poate fi înfă- şurată şi nu trebuie evacuată cu lopata. Dacă acest balot mai scurt nu este sesizat de senzorii cu ultra- sunete, apare un sunet de avertizare intermitent iar tasta de confirmare începe să lumineze intermitent. Dacă se apasă această tastă, se ignoră defecțiunea şi postînfăşurătorul începe să înfăşoare (înainte tre- buie verificat că nu se află nimeni în utilaj sau pe aripile de evacuare). Jumătatea de balot gata înfăşu- rată este apoi evacuată.
Dacă problema este recunoscută suficient de devreme, de multe ori rezervorul de presare poate fi cobo- rât, se taie folia de mai multe ori jos la masa de presare şi se porneşte o nouă înfăşurare. Dacă balotul este pata înfăşurat, este basculat de pe masa de presare pe masa de înfăşurare. Şi aici buie observat dacă balotul este preluat complet de masa de înfăşurare.
18 op
DD
900
'INT-SAU WNSĂs SULA puno on
mpung
nes/Is
ş

e 6 e HALID VOPNALUSICTY :uprd
IP MIOAIIZII 15 918501d Ip “BIND
9.2.3. Rezervorul de presare, masa de presare Dacă, pentru curățare, rezervorul de presare este deplasat în sus şi se curăţă masa de presare, trebuie aşezate profile între cadru şi marginea de jos a rezervorului de presare. Suplimentar trebuie avut grijă ca niciodată vreo persoană să nu stea pe masa de presare, dacă rezervorul de presare este în poziția superioară. Cu ajutorul unei mături, gunoiul poate fi împins din exterior pe banda de material scurs. Pe barele de oțel inox pot fi lipite resturi de material aderent de pe folie şi din acest motiv trebuie curățate Zilnic cu material de îndepărtare silicon. Nu este permisă utilizarea de uleiuri sau unsori. Antrenarea cu roată de fricţiune a rezervorului de presare (roata de fricțiune şi suprafața de fricțiune) trebuie să fie liberă de gunoi şi unsori, altfel acesta nu-şi poate îndeplini misiunea și patinează. La ne- voie, roata de fricțiune şi suprafața de fricțiune trebuie stropite şi curățate cu substanță de curățat frâne. Nu este permisă utilizarea de talc. La nevoie, se poate aplica cu economie material de fricţiune pentru transmisii prin curele.
Tm m mmm mm mmm IN BUIEA pUnOY SÂN eIunZ
18 sp Iunrjonnsar
900
L eurBed

OSFIE-CI * 6 e HAUID Sa[BS LBOJOIUDOL DONA
Dacă se lucrează pe acoperişul instalaţiei de balotare, personalul trebuie fie legat cu centuri de siguranță.
Se curăță valţurile în interior şi exterior. Se au în vedere în special bucăți de oţel şi sârme înţepenite care trebuie îndepărtate. Atenţie la senzori/cabluri. Se curăță cauciucul de protecţie al cadrului valțurilor. Pentru aceasta, cadrul valțurilor ridicat complet în sus. Se utilizează aer comprimat.
[MIPED 'F'T6
18 op
SI
E
900
a EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE 'IN TISEI pUnOY IMI
IMI
us
$

SIBIAN e 6 e HAWO SAS :ULId —— aaa
Ip ESEU
"OI aye0d 95 NU [M3OȚEA BOI gUNpB os AIEMSRȚUL Sp od PIE B DIEUOI|LIS Op ppeOLSd O 185 “NOS SINAI) PI|EȚEISUI RJ MAI IP BSEUI 18
IIEINSEŢUIL IP ESEN '9'T'6
MD
9.2.5, Înfăşurătorul de presare Antrenarea cu roată de fricțiune (roata de fricțiune și suprafața de ficţiune) trebuie să fie libere de gu- noi şi unsori, altfel aceasta nu-şi poate îndeplini misiunea şi patinează. La nevoie, roata de ficţiune şi suprafața de fricțiune trebuie stropite şi curățate cu substanţă de curățat frâne. Nu este permisă utiliza- rea de talc. La nevoie, se poate aplica cu economie material de fricțiune pentru transmisii prin curele. Și capetele de înfăşurare trebuie menținute în permanență curate de gunoi. Bucăţi de folii şi restul de material aderent de pe folii lipite pe cleşti sau rolele de ghidare ale capetelor de înfăşurare trebuie în- depărtate.
IS op
900
ABojouydeL IN CSO SUIȚEA pUnoUYy IMI
6

SION e 6 e HqWD sares 48ojompooL 'ud NUDOIUŢ n
31103 MP SIP BIB
Postînfăşurătorul trebuie curățat la nevoie. Trebuie avut grijă ca senzorii (de 2 x ultrasunete, de 4 x înductiv) şi brațele senzorilor inductivi să fie libere. Capul de înfăşurare trebuie menținut în permanen- ţă curat de gunoi. Bucăți de folie şi resturi de material aditiv lipite de cleşti sau rolele de ghidare ale capului de înfăşurare trebuie îndepărtate. În special senzorul de pe cleştele de folie (75B5) poate fi influenţat negativ în funcțiunea lui de către bucăți de folie lipite de el. În acest caz el nu anclanşează deşi cleştele este închis. În acest caz, cleştele trebuie deschis prin comandă manuală (funcţionare semiautomată) şi îndepărtate resturile de folii. Această operație trebuie efectuată şi la sfârşitul schimbului de lucru.
10)BINSEUNSOI '/'T6
'IN CSA SUIȚEA IMA g20unZ
IS aregeo[dxo sp
900
Q1 BUIBed

0949E- e 6 e HUI) UOHNALISITP LHOJOUNIIL mmm
[e IIERIBAI Ip de
"BHUS9IB BI[OJ 9 nes ndire mygded E] 95 NU [MJOJEA [IV "IEqIS un NES no dum u dun Up omaon [A ore arenoeAo ap ordpre od vorgom psrusd NN
ore op *STG
18 op
III
900
— arat aan 'IN III
[1

TI euBed SION 09F9E-U e 6 e UONNLISII SS ud 1U0JU] mmm
FIBOȚIDĂNS IILE IP MI S0IS IIjIZOĂ UL "RINDUL
ES UL mrounS re! “oun$ sp oyessq1o MAI) QNS op PT
"gemă “SE 9JS9 JBL NU POIEUOIIDUNȚ [opiȚe DIMA) [NȚELISȚEUI aIBISIUL NO EIIOPUL E[AE) AIEUI FEUI UL zeUNpE LOU PL
(aq) *01['7'6
Banda transportoare cu lanț şi racleţi pentru materialul scurs trebuie verificată din timp în timp la bu- căți de gunoi înțepenite. Dacă cade prea mult gunoi, pot apărea înfundări care trebuie îndepărtate ma-
SAn3S IS JUL] NI DIEOLIOĂSULI) PULS GTG
'IN BUBA punoXi IMA
15 op
aIsurjour
900
-uI

Abis zei
£l
SIBXOJA 09b9E-C e 6 e HD UOPNAINSIP Sa[eS GOI mmm
Curăţarea instalaţiei de climatizare a dulapului de comutatoare se poate face cu o cârpă umectată (eventual cu adăugarea unei cantităţi mici de detergent) şi apoi uscată prin frecare. Din când în când îrebuie curățat filtrul, eventual schimbată țesătura de filtru.
op ragndEMp E IIEZIVLUNI IP BoILiBINI *P'E6
Dulapurile de comutatoare se pot curăța cu o cârpă umectată (eventual cu adăugarea unei cantități mici de detergent) şi apoi uscate prin frec:
op 10 LoIEjLINI "CT E6
Tastele trebuie curățate cu o cârpă uscată fără scame, panoul cu o cârpă umectată şi detergent uşor, neagresiv. După aceea se usucă prin frecare. Nu se vor folosi materiale dizolvante sau praf de curățat. La folosirea acestora, panoul de comandă devine inutilizabil.
91103 109758; e IS gpueurod sp mjnoued vorgjgInz) "TE6
Postul de comandă (podeaua, masa, dulapurile de comutatoare) trebuie curățate prin procedee normale, la nevoie, La intrarea în spațiul de comandă, trebuie curățată încălțămintea de gunoi (pericol de alune- care).
EPUEUIOI Op VoIB)BINI) "PEG
9)EJISIIMU E[ OS IIBI LIBIIN] "TG
[5 op
Is
900
= IT, EI IUN UNOY SĂș SUIȚeA pi UI Sam INZ

e 6 e HAWD SOS IN :uud
Aceste termene de trebuie respectate pentru ca pretenția de garanție la instalația Dvs. de balotare să rămână în vigoare. La nerespectarea termenelor de întreţinere, pretenția la garanție se stinge.
'orsurianur ap UI JUNS op
Planul de întreținere conține intervalele de întreţinere prestabilite. Totuşi trebuie să se țină seama că planurile de întreţinere pot fi influențate de condiţiile de exploatare ale instalaţiei. Dacă instalația Dvs. este utilizată în condiții exterioare deosebit de grele, trebuie să alegeţi intervale mai scurte de întreţine- re decât cele prescrise. De aceca, ajustați intervalele date la condiţiile corespunzătoare de lucru
op UE[d
La lucrările de întreţinere sub rezervorul de presare, acesta trebuie ridicat şi în poziția sa superioară se blochează cu ajutorul unor profile cu gol central livrate împreună cu utilajul (profilele se fixează trans- Vversal deasupra containerului, astfel ca la ruperea vre-unui furtun, rezervorul de presare să nu poată cădea. Lagărele mesei de înfăşurare sunt astfel executate, încât nu necesită întreţinere.
arourjonur 'p'6
amurjanur 1 op
age
dn
1“
a)
QIauNI
900
“TES mr mmm mmm mn rm mmm ABoJouuyDeL IN TSEU UNSĂŞ INT
op
"SACI
Vă rugăm să evitaţi efectuarea de modificări constructive respectiv tehnice la utilaj de unul singur sau prin terțe persoane, deoarece altfel în cazuri de defecţiuni se poate pierde orice pretenție de garanție.
JIA sp SIC 005] aa ET “p Sp SIC (05 EG FI £ a Ip SIO (ST SIESIIȚ ET cl sp 310 057 WEP O 7 | MZ T | REMIS) RE EEE OEI |
vi
Burdeg

_— = ===

Ri Gsoung
EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. Plan de întreţinere EuRec — RBS -2 Lucrări de întreţinere de efectuat o dată după 250 Bh suplimentar la fiec. 250 Bh Suplimentar la fiec. 250 Bh/6 luni Suplimentar ia fiec, 1500 Bh/12 luni Generalităţi Curățarea instalaţiei de balotare Controlul funcțiunilor dispozitivelor de siguranță Controlarea spaţiului de lucru la uzură / materiale străine Verificarea stării generale (formare de fisuri, neetanşeități Verificarea la o stare fermă a îmbinărilor prin șurub Strângerea îmbinărilor prin şurub Verificarea la funcționare şi stare a pâlniei cu clapă a rezervorului de picioarelor de sprijin* hidraulice (stare, neetanşeități) Ungere conform planului de ungere Instalaţia hidraulică Controlul ventilatorului pentru radiatorul de ulei, curăţire, evac. gaze Controlarea stării radiatorului de ulei/curățare Verificarea nivelului de umplere a rezervorului hidraulic/'umplere xXx Schimbarea filtrului de presiune şi de aspirație a înstalației hidraulice Schimbare ulei hidraulic Motoare electrice/transmisii/lanțuri/rezervorul de presare LIT X X X X Valţuri de presare, angrenaj planetar, schimb ulei X X Motoarele cu reductor SEW, după instrucţiunile de exploatare SEW Tensionarea lanțurilor — dacă este cazul, verificare Ungerea lanțurilor: 2 x pe săptămână, dacă este necesar şi suplimentar Verificarea părții inferioare a rezervorului de presare, dacă este necesar x se îndepărtează gradul IT Pee 1 | LI 1 1 _ ore de funcționare Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BomtalstraBe 9 e D-36460 Merkers Pagina 15
IS oreyeopdxo sp Iunjongsur
900
ua

Filoti
91 curea SIoAA e 6 e HqUD UOIMAISICP fB00uyaJ run
Pentru comanda şi supravegherea instalaţiei este montat un sistem de comandă programabil cu memo- rie numită în acest manual SPS (SpeicherProgrammierbareSteuerung). Nucleul acestei comenzi este un microprocesor care memorcază și programul de comenzi. Instalaţia Dvs. este echipat cu o astfel de comandă unei întrețineri. Siemens S 7, care lucrează fără necesitatea vre-
sas 'TH'6
15 oreyeopdxs op runționnsul
900
armare ET ' TU USISĂS SULA INA APOLD, INTS

= E = — —

0949E-Q * 6 IPLISIBULOG e HU
Indicaţii pentru mijloacele de ungere, punctele de ungere şi pentru ungerea centra- lă, vă rugăm să le extrageţi din Planul de ungere din cele ce urmează.
În planul de ungere, „la fiecare 1500 Bh/12 luni” înseamnă că schimbul trebuie efectuat la fiecare 1500 h, cel târziu totuşi la fiecare 12 luni, chiar dacă nu s-a ajuns la acest număr de ore.
"TSISTUISUBI) /INȚNIOJOUU MpNIOIRINposd SUN IS IIBOIO
"arem$gyur op [OSOUI fe O IS NU ISO], IMI) DIEVMUNȚE Ip PUS IS IS
IOŢIPUNŢID 93)0deo 18 snur MAI) op S[LUNSBUI
[ '220) IS orgosun
Rezervorul central de ungere este prevăzut pentru 4 kg de săptămână). Ungerea se face automat la anumite intervale de timp (vezi Planul de ungere).
Principalele componente constructive sunt prevăzute cu o ungere centrală şi control al nivelului de unsoare. În plus, printr-un element de tact se verifică dacă unsoarea a ajuns la lagăre.
*T'S'6
'S'6
8 op IUnIjonsuŢ
mDIDUNI
asourjonur
900
AlBoouusei 'IN Z-SERI BUNEA PUNCI
ad
LI valea

31 (9VIE-UI * 6 e HI) SSANG :ULĂ
Cilindrii hidraulici, în general, nu necesită întreţinere: la ungerea lagărelor, trebuie să se țină seama şi de lagărele oscilante şi basculante, precum şi cepuri pivotante. Ungere: de ex. prin niplul de ungere hidraulic DIN 71412. Dacă nu există nici un niplu de ungere, nu este necesară ungerea.
(DIN) 0Z- HZ di NI
Următorul Plan de ungere este valabil pentru toate componentele în mişcare de rotație ale instalaţiei Dvs. La aceasta, pentru ungerea articulaţiilor se utilizează unsoare uzuală după:
a19S$un Ip UL
18 op runrjonnsur
900
'IN IIINT

PA ES ES EL LA a mmm mmm nr Fares i GET TE E ing OT |
000£ 913 E[
Cantitate | Interval de un- | Umplere ulte- Ungere centrală: - basculare masă de presare - cadru valțuri (culisă valțuri de presare) Îmbinare cu lagăr sferic (KDV) masa de presare rezervor de presare KDV - înfăşurător de presare - postînfăşurător, masa de înfăşurare Motor 45 kW Antrenarea pompei, circuit de ulei hidraulic închis Antrenare rezervor presare motor cu angrenaj conic 11 kW j CLP 220 La afişajul de defecţiune „Nivel de um- plere prea mic” (în plus după cca. 5 zile, în funcție de orele de funcţionare) Total: Multis EP 2 (Mobil: Mobilux EP2) 4 kg în (automat) rezervorul de presare întotdeauna când rezervorul de pre- sare funcţionează Instrucţiuni de exploa- tare motor Instrucţiuni de exploa- tare motor Instrucţiuni de exploatare motor Instrucţiuni de exploatare motor cu reductor Motor 11 kW, antrenare pom- pă instalația hidraulică cen- trală/instalația hidraulică de lucru Antrenare înfăşurător de pre- sare Instrucţiuni de exploa- tare motor Verificare 10000 Instrucţiuni de exploa- tare motor (uns pentru toată durata de viață) Motor 4 kW, cu frână Verificare 3000, cel puțin semes- trial, schimb de ulei după cel târ- ziu 3 ani Unsoarea trebuie înlocuită după cel târziu 3 ani Instrucţiuni de exploatare angre- naj/motor de 2 ori pe săpt. de 2 ori pe săpt. Instrucţiuni de exploa- tare angrenaj ulei mineral CLP 220 Angrenaj conic vezi Instrucţiuni de exploatare Rulmenți Lanţ transportor cu racleţi motor cu angrenaj conic 0,75 kW lanţ role antrenarea ambelor lanţuri arti- culate Postînfăşurător motor cu angrenaj conic 2,2 kW | CLP 220 lanţ role DIN KP 2K-20 (NLGI2) CLP 220 DIN KP 2K-20 (NLGI2) DIN KP 2K-20 (NLGI2) Instrucţiuni de exploatare angre- naj/motor de 2 ori pe săpt. Bh = ore de funcționare Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BorntalstraBe 9 e D-36460 Merkers
S 081 op e[ js eduod s 09 “899
15 op unrjonnsur
900
"IN WISĂS SUIȚEA punozi HIT
18%
61

E IS IE IA Adaug T8 Gsoun3
EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. Capete de înfăşurare Cantitate de | Interval de Umplere ulte- Ungere articulații, verificare suruburi DINKP 2K-20 |2g 1 x săptămânal — IE | Ungere lanțuri | DINKP 2K-20 (NLGIZ Ungere lagăre DINKF 2K-20 (NLGB) Masă de presare Ochiuri cilindrii hidraulici pentru bascularea şi rotirea cilindrului Basculare articulații masă de presare (ungere centrală) Rotire masă de presare (roti- re- stop- lagăre-clichet viaţă 2 curse presă DINKP 2K-20 (NLGD) || de ungere Ungere pe toată durata de x Unsoare de săpun pe bază | 2 curse presă Lagăr role sertar de litiu NLGI 3 de ungere 1 x lunar Radiator ulei Vezi instrucţi- Motor 0,8 kW uni motor Pompă de ungere xn A Ochiuri cilindrii hidraulici DIN KP 2K-20 (NLGI2) 500Bh/ 4 cadru valţuri Ochiuri cilindrii hidraulici elemente de sprijin* Ochiuri cilindrii hidraulici DINKP 2K-20 (NLGI2) rezervor de presare Ochiuri cilindrii hidraulici | DIN KP 2K-20 (NLGI2) DINKP 2K-20 (NLGI2 DINKP 2K-20 (NLGI2) 2 curse presă de ungere 2 curse presă de ungere 2 curse presă de ungere 500Bh/ 4 anual 500Bh/ 4 DINKP 2K-20 (NLGI2) Articulația clapei pâlniei* Articulația transmisiei cu 2 curse presă 150Bh/ de ungere lunar 2Xx2g săptămânal i de fricţiune 2x28 250Bh/ 3 luni Masa de înfăşurare Motor 3 kW Vezi instrucțiuni motor PI după instrucți- PI uni motor 1 1 | Transmisie prin roți conice _| CLP 220 [11 litri | 3000h Lanţuri/roţi de lan DINKP 2K-20 (NLGIZ 1 x săptămânal | 208| Bh = ore de funcţionare Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BorntalstraRe 9 e D-36460 Merkers
18 op unrjongsuŢ
900

za |
2 curse presă de ungere Basculare articulații (în caz 2 curse presă de unge că nu există ungere centrală) | |N KP 2K-20 (NLGI2) e Rotire articulații (în caz că 2 curse presă x Lagăre cu flanşă (4) DIN KP 2K-20 (NLGI2) acra | l x săptămânal Aripi de evacuare 500Bh/1x DINKP 2K-20 (NLGI2) semestrial 500 Bh/1 x semestrial zilnic, inclusiv după o curăța- re anterioară Articulaţii la ambele aripi 20g 2 curse presă de ungere După necesita- te (cca, 0,25 kg) Ochiuri cilindrii la ambele aripi Ambele ghidaje ale cadru- lui valțurilor şi ale rezer- vorul de presare Valțuri de presare Ochiuri cilindrii hidraulici pentru amortizarea valțurilor (la ambele valțuri de presare Ulei angrenaj valuri de pre- sare, angrenaj planetar DIN KP 2K-20 (NLGI2) DINKP 2K-20 (NLGI2) 150 Bh/ lunar 2 curse presă de ungere DINKP 2K-20 (NLGI2) o dată după 250 Bh apoi la fiecare 500 Bh Conform manual Blasia SX 220, sintetic Prima dată după 250 Bh apoi la fiecare 1500 Bh/an Prima dată Se umple până la marcajul de pe rezervor Schimbare ulei hidraulic (pentru aceasta toți cilindrii trebuie să fie retraşi) HLP 46 (ISO VG 46) Schimbare filtre hidraulice 2 filtre de aerisire a rezervo- rului cu pretensionare 1 filtru — filtru de retur cu afişaj el. de murdărire 1 filtru — filtru de retur — aspirație 2 filtre de aspirație cu mano- metru (afişaj de murdărire după 250 Bh apoi la fiecare 500 Bh Bh = ore de funcţionare * Presa de ungere se referă la o presă de ungere uzuală. Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BorntalstraBe 9 e D-36460 Merkers
[5 oreyeojdxo op
E)
900
Ha 00SI 218I31J rode UA 0SZ gdnp
RIEp
17 ouBtaq

09F9E-U e 6 LBoJOUUIA] :ULĂ NUDOIUL
4 —
IO[IPAISIUŢ ULIOJUOI 308) DS PoIOBU
op MdnSI 95 gupurgIdes od
'P'S'6G
Înainte de utilizarea unor materiale de umplere a căror proprietăți nu corespund cu cele din tabel, trebuie să vă consultați cu producătorul, deoarece altfel încetează garanţia.
-aog no aropdum ap a[P[IOȚEUU ape IS Sp EZIINN 1[1SE3 NU PIC
"sns sp a198un op jnue[d or op NEI
axogdum op MÂELIIVEJA "E S'6
18 arggeodx3 sp
DIDIUS
900
aaa ELE aaa at EEE Ea aaa Et ABojouyDSL 'INT-SAU WISĂŞ SUPeg punoă INI
ZT euIBed

Plan instalație ungere centrală
Instrucţiuni de exploatare şi întreținere EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. 006
UR JIUL Vi SI Şi Sa HI o m SUL A
Pagina 23
Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e Bomtalstrale 9 e D-36460 Merkers

0949£- e 6 e HAWO SI[8S ud rr
op E] sp UNIC aresa1d op [oAJoZaI IS [nIpeo e] op sfepry3 "1
2loptu8 „utfuds ap 'T'S'S'6
dna IJP E op PUNĂ
[6 aIeIROJdxo op
900
IN CSA SULA punozy oygng
Tr

* 6 + HAIUD UOHNqHISICIP SES DONNA :UȚIĂ IOCIUȚ
JO[HNiȚEA [RIPEO B[ SP FIŢNLIPTU IOIPUIȚO AMO
7 SS 6
sp
P
arsurjonut 18
GIS
900
"IN CSI SULA pUNOY YIN
ST UB

* 6 e HD SajuS AB0J0UWII], UNI :UțId a rr
Lagăre oscilante (ungere centrală) valțuri de presare 2. Ochiurile cilindrilor hidraulici de la amortizarea valţurilor (la ambele valțuri de presare) 3. Valţuri de presare, angrenaj (la ambele valţuri de presare)
3.18so1d op LINJJBA £'S'S'6
= nn aa ABoppuysoi 'IN SULA pUnOX DOINA EI
15 oreye0dxo op IUnIjonnsu
900
97 ulBed

e 6 e sopes :uud
RN Ochiurile cilindrilor hidraulici de la basculare masă de presare Lagăr sferic KDV (ungere centrală) Articulații (ungere centrală), basculare masă de presare Ochiurile cilindrilor hidraulici de la rotire masă de presare Lagăr rotativ cu stop (clichet)
ap VSU p'S'S'6
15 sp
-
=
DION
8900
'IN WSISĂS SUIŢEA DOINA
LT

„E ți fa FEAA
09V9E-CI e 6 e HqWD UOANLISICIIP SoeS DOWN :ULĂ a
PN Pa Lagăr sferic KDV (ungere centrală) Lagăr sferic KDV (ungere centrală) Ochiurile cilindrilor hidraulici ridicare rezervor de presare Motor cu angrenaj rezervorul de presare Motor cu angrenaj înfăşurătorul de presare Lagăr cap de înfăşurare Articulație cap de înfăşurare Lanţuri
24vso4d sp sp [n10442298 SS SG
18 op
GIS
900
i rr E tt 'IN SĂ SULA puno3U INA

09$9£-Q * 6 JLIS[MLIOA e OUN 'ULIĂ INUIDOIUŢ
n
no X p "9 Sp amor memonry 'p aIemoseq sp TeMIIIV '£ juer op toz/jureŢ feuoSue n? I0I0W
ap '9'5'56
aruIrjonu 15 oregeordxo sp
af
Jr
GIN
900
"IN T-SAU SUIE punoYy MT
67

e 6 e FAWO 29 “Upd IIUIDOJUŢ
1. Motor cu angrenaj 2. Lanţ/roţi de lanţ 3. Lagăr sferic 4. Lagăre role cap înfăşurare Articulații cap înfăşurare Tensionare lanţ cap de înfăşurare: slăbeşte (6) m: de la lagărul din dreapta, se deplasează şi se strânge la loc
7556
Tm —— IN WNSĂS SUŢEA puUnoi MI QIN
15 Sp IUNIONIISUL
900
0£ tUIBtg

SIBIAN 0949£-Q * 6 e AU Sa[eS LOUIS] D0UNG 'uud IUPOIU]
areuonțue feusISue nd ION '£ jUP] Sp IjOI/o[0I NS jUEŢ 'T Smos njae]
niguod 6
ABOIPUUDE "IN CSE WSIs£s SUIEA NT EDO
arsurjonur 5 sp
“Ti
900
+8
I£ euBed

login __ÎI
e 6 e HAWO SOS :UȚIĂ
MA TI HI 7 TUpUNID SP MO 1
ri Li
(0q15) DIS '6'S'S6
ERE OA SSI EREI m rr rr IN CSE SME MT
sIUIjanUL IS sp UNIONIST,
900
P[BISIL] ISPA
IIIPIA
ZE

= e —_— — — — — ——— = —— ===

cc 09$9E- e 6 e HAWD UOMNALNSIIP SES DOINA UL JUIDIUŢ
E[BUSD MIHU) MĂ b MIX LI MĂ 1910W J0JOUT AISNȚIUI NAST
'QI'SS6
IS op Iun
x N SON SV e tr Se ie er e ra Sera 1 | | | | E o22UNS
900
Eat Eat aa EEE teen EEE EEE Eta "IN SULA IONA

Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. Technology
9.5.5.11. Aripi de evacuare
Poziţie de transport a aripilor de evacuare
1. Articulaţii la ambele aripi Ochiurile cilindrilor la ambele aripi
Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BomtalstraBe 9 * D-36460 Merkers
rara setat
LEA
Pagina 34
006

= ou assuna
e 6 e HYWIO SES DOINA :ULĂ
32 [99 UL UNS Homnd 9] oreo sd Adi] op [NUBȚĂ UL I8p IOONIȚ
EINNESPIU ELE[EJSUL Ej BIIEQUNIUIS '9'6
18 aregeordxo sp untjonnsu
EDO
2? n ri 900 IN SUIŢLA INT
sc vuBea

Atasament: Anexa_11_Instructiuni_de_exploatare_si_intretinere_sistem_RBS_partea_I.pdf

e 00'7— 35 / 69 69 CO XE e ZE I — SS / 69 69 E0 “IPL 0959E-C e 6 e HqD UOBMALISI [ES £B0[OMISL, DONNA
v 1 I PINUUILA
900 IN SUNE pUNON] IUNI
IS oIeILOdxo Mp run jDNIISUŢ

i i ăi! aa a

— — — — 2 — 3 32
SIBIAN e 6 e HIU) UOUNALISICIP DANI E
Cap Prefaţă Cap.2 Siguranță Cap. 3 Indicații privind utilajul Cap. Montare şi punere în funcţiune
([ e9LIEA) SULIdNI
'IN Z-SEN SUIŢET PONOR IMA 15 93 TMIonIsu
E
Se
900
0 rue

e 6 e SOPES OWN Op SNPOLA IEEE
Prin compactarea în straturi a deşeurilor, se ajunge la o scădere puternică în volum a acestora. Aerul este presat în permanență spre exterior astfel încât rămâne doar o cantitate infimă în deşeuri şi din această cauză oxigenul remanent este rapid consumat. Capacităţile de depozitare şi transport sunt menajate.
e Prin mărirea volumului baloţilor şi renunţarea la benzile de presare costisitoare, la plasele şi ben- zile metalice pentru stabilizarea acestora, instalația poate fi exploatată cu mult mai economic decât sistemele de balotare uzuale. e Datorită compactării puternice şi excluderii oxigenului şi a apei din precipitații, există posibilitatea unei depozitări de scurtă şi lungă durată a baloţilor aproape fără emisiuni, fără a fi modificate caracteristicile fizice ale deşeurilor.
JUNS SIED IIBOJBISUIDUI Lb] "XS op BI “areyeojdxo sp LMOO[ UL IS JEDI JVZINN II O “olIqOUI Torjnoaxe e
Sincere felicitări pentru achiziţionarea acestui produs EuRec! Datorită creşterii necesității unor noi soluții tehnologice pentru depozitarea şi transportul economic eficient a deşeurilor şi a combustibililor auxiliari conform dispozițiilor legale, EuRec Technology GmbH cu sediul în Merkers/Thiiringen a dezvoltat un nou sistem de balotare pentru împachetarea deşeurilor. Problemele general cunoscute ale sistemelor de balotare referitoare la economicitate, apariția unor defecţiuni, etc., la rezistență în deplasare şi siguranță în depozitare ale baloților fabricați sunt rezolvate de acest sistem. Țelul firmei EuRec a fost dezvoltarea unui sistem de balotare pentru deşeuri prelucrate sau neprelucrate şi a fracțiuni înalt calorice care: să necesite costuri mici de consum şi de exploatare; să aibă posibilitatea unei depozitări a deşeurilor pe termen scurt, mijlociu sau chiar de lungă durată; să împiedice emisiile de gaze şi ape reziduale; să mențină calitățile fizice şi biochimice ale deşeurilor pentru utilizări ulterioare; să facă posibilă o reducere de volum semnificativă a deşeurilor pentru optimizarea transportului şi utilizarea optimă a locului de depozitare; să împiedice autoaprinderea deşeurilor balotate.
orsurjonțut 15 oregeodxo sp
x.
IUNI
900
Tm mmm mmm IN CSU WSISĂS SUIŢEE FINIT
BIBI
“RIqOUI aIEZIIN O Are gs
GG
Aceste instrucțiuni de exploatare au un caracter general. Ele descriu atât grupele constructive speciale cât şi cele suplimentare care pot să nu fie montate pe instalația Dumneavoastră. În text acestea sunt marcate cu *.
vuăcg

at

G23una
SIBI 0949E-C e 6 e HAUD UOHNALISIIY DOUNG SIPOIA tat ara
ce as
2.1, Simboluri privind siguranța. ............... i iii i tei eee a aan ee IRRD E 5 2.2. Obligațiile utilizatorului. .........-..... ii oi aseara eee EEE a a 7 2.3. Obligaţia personalului. ............. o i i i e e at e RRC RECETE PE a 8 2.4. Responsabilitate. ............ ol tii oii i nea reni a 9 2.5. Prescripții de siguranță şi de prevenire a accidentelor. ................... 10 a 10 2.5.1. Indicații generale privind pie sata et ate aa 10 2.5.2. Indicaţii pentru instalația de împachetare........... 2.5.3. Indicații de siguranță pentru instalația hidraulică. ici 14 2.5.3.1. Acumulatoare de presiune. 4... petitia 2.5.3.2, Zone de pericol ale instalaţiei hidraulice. o oii i aaa aa 17 2.5.4. Instalaţia electrică............. o i titei ot A Ce CODE SOF PERETE Sa 18 2.5.4,1, Clase de protecție electrice.................... eee e a 20 2.5.4.2. Instalaţia de climatizare a dulapului de comutatoare. .......................... 21 2.5.5. Reparații şi Întreţinere. leii ii iii aaa aaa 2.5.5.1. Generalităţi. ......... o oroare eee aaa Ra aa pana 2.5.5.2, Instalaţia electrică. o iii ta aaa repere E E a 25 2.5.5.3. Instalaţia hidraulică. oc eee e caer a 2.5.5.4, Partea Mecanică. it 8800 ICI ROD 26 2.5.6. Neutilizarea şi depozitarea/stocarea ec iii lili aaa 27 2.6. Utilizare conformă destinaţiei. eta ei tota aaa aaa 2.7. Exploatarea instalaţiei. .................. 2.7.1. Sistemul de comandă al utilajului. .......... oii i o oieri ceri retete E a aa 29 2.7.2. Măsuri de siguranță în exploatare normală................ o oo ii iii 2.8. Indicaţii de siguranță şi plăcuţe de oo ceea ete 30 2.9. Transport, montarea şi demontarea instalaţiei. .............. ec cd pete a 31 2.9.1. Transport.......... ocoli i i ei O TED OO OF OREI EREI Ba 31 2.9.2. Montare / demontare.... 2.9.3. Nivelare..................... 2.10. Zone de pericol...............
TTINTOLIdVD
18 oIeyBOJdxo op
900
E 'IN (SAN UNSA SUILE punc MA
6
|

EEE i i JI 224 3
e 6 e FIU) |, oz ud mmm
[MI0IBMPOIĂ LIS JEUNU
QUIS op osord reumu
uns op runjonzsur
Aceasta înseamnă că utilizatorul utilajului are obligația de a avea grijă de a planifica şi a controla efectuarea acestor măsuri. La livrarea RBS-2, zonele relevante pentru siguranță sunt semnalizate cu marcaje corespunzătoare. Vă Tugăm să ţineţi seama ca marcajele lipsă sau deteriorate să fie înlocuite imediat. La recepție v-au fost explicate modul de exploatare şi întreţinere de împachetat. Însă înainte de pornirea pentru prima dată a instalaţiei de împachetat citiţi de asemenea şi aceste instrucțiuni de exploatare şi ţineţi seama neapărat de indicațiile de siguranță. Locurile deosebit de importante sunt marcate cu un simbol. În aceste descrise numai componentele standard. Pentru dotările speciale, facem trimitere la instrucţiunile producătorului respectiv.
1S0F MB LO) PELUNU 810; gsune y oqod EJUEMSIS ur
priveşte siguranţa. Producătorul nu poate prelua nici un fel de garanție pentru deteriorări care apar ca urmare a unei manipulări necorespunzătoare şi a nerespectării indicațiilor de siguranță! Instalaţia de împachcetare a fost concepută şi construită ținând cont de o analiză asupra pericolului şi după o alegere cu grijă a normelor armonizate în mod regulamentar precum şi a altor specificaţii tehnice. Prin acestea, instalația corespunde stadiului tehnicii actuale şi garantează măsuri foarte înalte în ceea ce priveşte siguranța.
e caz de rănire sau de moarte a personalului de deservire, a unor terțe persoane precum şi animale aflate în zona de lucru a utilajului; e sistemul de balotare şi alte daune materiale ale utilizatorului sau a unor terțe persoane; e productivitatea instalaţiei şi mediul înconjurător.
Sistemul de balotare EuRec& RBS-2 a fost construit după cel mai nou stadiu al tehnicii şi după dispoziţiile europene în vigoare în ceea ce priveşte siguranţa utilajelor. Cu toate acestea, datorită comportamentului neadecvat al personalului de deservire precum şi a utilizării eronate al utilajului pot apărea anumite pericole pentru:
LjULINSIS '7
"IN SUIŢEE punoi 18 armeordxs sp
FAO
AU
5
Iun
900
III
e

Tar rm IN CSA BUNEA punoi mg sIomjonur
Instrucţiuni de exploatare şi 006 Siguranţa utilajului poate fi transpusă în practică numai dacă toate măsurile necesare au fost îndeplinite, Aceasta înseamnă că utilizatorul utilajului are obligația de a avea grijă de a planifica şi a controla efec- tuarea acestor măsuri. TI) Legea privind protecția muncii Utilizatorul trebuie să se asigure în mod special că: e utilajul este utilizat numai conform destinaţiei; e utilajul este exploatat în stare ireproşabilă, funcțională şi în mod special, dispozitivele de siguranță sunt verificate în mod regulat la o funcţionare corespunzătoare; e sunt la dispoziție şi sunt purtate echipamentele de protecţie perso- nale necesare pentru personalul de deservire, întreţinere şi repara- ţii. Se recomandă ca în timpul funcţionării utilajului să se poarte Prescripţii privind prevenirea accidentelor e Instrucţiunile de exploatare stau în permanență la dispoziție în stare lizibilă şi în totalitate la locul de deservire al utilajului; asociaţiilor profesionale * personalul este calificat pentru această activitate şi a fost instruit în toate problemele care pot apărea în ceea ce priveşte siguranța în timpul lucrului şi protecţia mediului înconjurător, cunoaşte In- strucţiunile de exploatare şi în special indicațiile de siguranță din acestea; Instrucţiuni de exploatare e nu sunt îndepărtate şi sunt lizibile toate indicațiile de siguranţă şi avertizare atașate individual pe utilaj; e dispozitivele de siguranță ale utilajului sunt verificate în mod regu- lat şi nu au fost îndepărtate. Întocmit prin: EuRcc Technology Sales &Distribution GmbH e BomtalstraRe S e 1)-36460 Merkers
ţi fartere “ne pna
EP aro al Eat
TIE AT LA Ii Perie oii stg
ENI ment zac sr nd
i
SS
op i
GINNI
£

“sug
09FOE-CI * 6 e H4WD Sas AB0[0UWIo.L I9M :uțad
de evacuare, nici + S-a făcut instruirea asupra faptului că la masa de înfăşurare goală, aceasta este supravegheată de 2 senzori care activează brațul de înfăşurare numai când există un balot complet pe aceasta, dar nu şi când o persoană se află în zona de activare a înfăşurătorului, Funcțiunea de conectare este activă numai în funcţionare de avarie, nu şi în exploatare automată când se află un balot pe masa de înfăşurare.
"arejgmo nnusd Iermo SUOZ nu mpfergn Ur po e
1504 8 (SAV-LON) dOLS-TOONRIAA MUCIEIMULOO “ferma UȚ op
"Popued 10) onuț AIEIUNUIOI O RISBaŢIqLIS 95 ps omqon
“uţured “fE[DN EI UBIONȚ E[ BO e
[ooț1ed op aajnogrd sp BUIESS Burj
SBS IMI RO e
“JeoIdxa e I0[
[NSUsS op dure 15 UOXB[? 9P NUC) Iede goep po
“Jerpotut uspred omqaiy nfernn 18 jooued un UOXEJO ap HO) MUN POIESUEISP P[ PI «
ţă de pe uşi.
* că este necesar ca întreaga zonă de pericol să fie asigurată împotriva intrării neautorizate. S-a plasat un mijloc adecvat, ca de ex. un gard, în afara zonei de pericol. că totuşi cu toate dispozitivele de siguranță a mai rămas un risc rezidual de pericol. Astfel, eva- exploatare la întreaga capacitate a instalaţiei la fiecare 2 până la 3 min. iese câte un balot din utilaj.
“RiuemBrs op oArzodsrp 15 ajooțued ne- S UŢ
“BISIX9 JBUI 910 18 gjugmBrs op 8nsaund 24N9RȚ JSOJ Ne-a] op MmpeuosIsd “aunțjoung Bosound sp
"BIBJUOUU JSoF e
Instruire la punerea în funcțiune a RBS-2 sau la schimbare de personal
IN CSA SULA punoz]
sp
18
900
mea
JOJONI)SUT BINBUUSS IS INA
BUBOSIOd BINIRULIIS IS
b sulBeg

> > —_— 1 — 2 23
* 6 e HALE) LORNALISIŢIY
Țelul cel mai important al indicațiilor de siguranță constă în evitarea periclitării persoanelor. Țineţi seama exact de aceste indicații şi în aceste situații, Purtaţi-vă cu deosebită precauție. În aceste Instrucţiuni de exploatare sunt utilizate următoarele simboluri privind siguranța. Aceste sim- boluri trebuie înainte de toate să-l facă pe cititor atent la textul de lângă simbolul de siguranță respec- tiv. Simbol de siguranță utilizat nu poate înlocui textul ataşat. De aceea, textul trebuie întotdeauna citit în întregime! Această indicație semnalează pericol de rănire şi/sau moarte, atâta timp cât anumite reguli de comportament sunt ignorate. Când vedeţi acest semn în Instrucţiunile de exploatare, luați neapărat toate măsurile de siguranță nece- Pericol sare! Această indicație avertizează asupra unor posibile daune materiale, precum şi asupra unor urmări financiare şi penale (de ex. pierderea dreptului la ga- ranție, cazuri de asigurare conform legii, etc.). Acest simbol semnalează pe de altă parte existența de pericole pentru utilaj, material sau mediul înconjură- tor. Semnal de avertizare! Indicaţiile care avertizează împotriva pericolelor pen- tru sănătate şi de moarte ale personalului de deservire, precum şi a altor per- soane, sunt semnalizate cu acest triunghi.
În următoarele Instrucţiuni de exploatare sunt date indicaţii concrete privind siguranţa, pentru indica- rea riscurilor reziduale inevitabile la exploatarea utilajului. riscuri reziduale sunt indicate în exploatarea utilajului. Acestea conţin pericole pentru: e persoane e produs şi utilaj e mediul înconjurător.
"TZ
"IN CSN pUnON IIMA 18 sp
ut re
1
SIR BAe
906
93SBIY
SIDO
5 aug

"HEI 09Y9E-C * 6 e HqUD WOLNAINSI
Acest simbol nu semnalează nici o indicație de siguranţă, dar dă informații pentru o mai bună înțelegere a proceselor de lucru ale utilajului, A se ține seama de Instrucţiunile de utilizare. Benzile de marcaj galben-negru marchează zona de pericol a instalaţiei de împachetat şi în caz de pierdere sau de deteriorare trebuie înlocuite. Accesul în zona marcată la evacuarea baloților este permis numai cu utilajul oprit. Înainte de intrare, este neapărat necesară acționarea comutatorului PERI- COL — STOP (NOT-AUS) şi prin aceasta să fie asigurat utilajul împotriva
"Bula 5 NIUOd EISIXO DUMOS IP EUILIS IMI) IS NU IJWI UL [NZEI JUMS [OQIUȚS J8IIE NI Ip umoS
8 sp Unfonsu
SRI Mi
900
"să, 'IN SUE SIMŢ
Ip LrjIozosd nyuod 3; omaqauy d16> JOQUȚS op UMIS
C)
9

>>>
6 o Hyun D UOHIAEISICTP ABO[OUUOIL “Uprd
Înainte de conectarea utilajului trebuie să se verifice şi să se asigure că: * în zona de lucru nu se află decât persoane autorizate; * nimeni nu poate fi rănit prin pornirea utilajului; e se ține cont de prescrip țiile referitoare la protecția muncii şi prevenirea accidentelor.
-'S qns reumu
ferqn e[
Utilizatorul trebuie să se asigure că personalul în curs de şcolarizare pravegherea unei persoane cu experienţă, Utilajul este permis a fi deservit numai de un personal şcolarizat în acest sens şi autorizat, care cunoaş- te Instrucţiunile de exploatare şi poate lucra după acestea, Utilizatorul stabileşte fără echivoc competența personalului pentru montaj, punere în funcțiune, deser- vire, întreţinere şi reparații a instalaţiei. Utilizatorul verifică la intervale regulate de timp dacă personalul lucrează în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte siguranța precum şi funcțiunea dispozitivelor de siguranță.
Utilizatorul se obligă să lase să lucreze la instalație numai persoane care sunt familiarizate cu Pprescripțiile de bază privind siguranța în lucru şi de prevenire a accidentelor şi sunt instruite în ceea ce priveşte mânuirea insta- laţiei de împachetare şi a zonelor de pericol a acesteia. Utilizatorul se obligă să citească Instrucţiunile de exploatare, capitolul de Siguranţă şi indicațiile de avertizare, să le înțeleagă şi să confirme acest lu- Cru prin semnătură.
HN
22. Utilizatorul trebuie să aibă gata la dispoziție echipamentele personale de protecţie necesare pentru manipularea utilajului. Acesta trebuie să se îngri- jească, ca echipamentele personale de protecție să nu prezinte nici un fel de defecţiuni relevante pentru siguranță şi să fie utilizate de către personal.
18 ap IUN
1
OLDER
QINnZ
900
Tar rm "N CSU song
L vațăea

1 242
(09FIE-A e 6 e HIWD) S3BS Ioung ud Murau, rr
e SP [NIC] E] EUNLPIOJUL 33500 PS e
Ne-o[ g PS IC] UȚIĂ Sp mnpoztdeo ap 9)SIIB PS e
E op 15 UL PUIAȚIĂ sp ormidrrosod Ip EWeS pui ps »
os fernn e[ LIRIONŢ IJEUIIESUL JUNS IEI
mpm[euoszod erjesuqo 7
oryeordxo op
Gândiţi-vă că: este vorba de siguranța Dumneavoastră şi de siguranța colaboratorilor care depind de Dumneavoastră
SITA
15
DISUNI
900
E gara ASojouysez 'IN CSO BULA PUNOXH INT
18
8

a i i la E

Aboţouysaz,
180440 e 6 e HqWD
+ exploatarea instalaţiei cu senzori defecți şi/sau dispozitive de protecție defecte sau dispozitive de siguranță şi protecţie montate necorespunzător sau nefuncţionale; + neluarea în considerație a indicațiilor din Instrucţiunilor de exploatare referitoare la transport, depozitare, montaj, punere în funcţiune, exploatare întreţinere şi echipare a instalaţiei; modificări constructive la instalație făcute pe cont propriu; supravegherea defectuoasă a componentelor utilajului, care sunt supuse uzurii; reparații efectuate necorespunzător; cazuri de catastrofe datorită influenței unor corpuri străine şi a forței majore. Producătorul preia serviciul complet acordat în perioada de garanție numai şi exclusiv pentru piesele de schimb comandate la acesta şi dacă au fost respectate prescripțiile corespunzătoare pentru întreţine- re. În timpul perioadei de garanție, întreţinerea regulată se efectuează numai prin producător, iar lucră- rile de întreținere şi curățare zilnice şi săptămânale intră în domeniul de responsabilitate al utilizatoru- lui. La lucrările de curățare trebuie să se țină seama neapărat de zonele sensibile ale instalaţiei ca de ex. senzori pentru a nu fi deteriorate sau deplasate. Fără aprobarea producătorului nu sunt permise a fi efectuate nici un fel de modificări, de montare sau modificare a instalaţiei. Acest lucru este valabil de asemenea şi în special pentru toate lucrările de su- dură. Lucrările de sudură necorespunzătoare pot distruge comanda instalaţiei şi în acest caz garanția producătorului este exclusă. Toate măsurile de modificare necesită o aprobare în scris din partea pro- ducătorului. Altfel se stinge orice pretenție de garanție din partea acestuia. Utilizați numai piese de schimb şi de uzură originale. La componentele de altă proveniență nu este garantat că acestea au fost produse conform cu solicitările la care sunt supuse şi a condițiilor de sigu- ranţă pe care trebuie să le asigure.
utilizarea neconformă cu destinația instalaţiei; transportul, montajul, punerea în funcţiune, deservirea şi întreţinere necorespunzătoare a insta- laţiei;
Pretențiile de garanție şi de responsabilitate pentru persoane şi daune materiale sunt excluse dacă una sau mai multe din următoarele cauze provin din:
op [IqLȚLA JUuns UŢ
*p'T
[5 op
900
"IN Z-STN WISAS SUNCA N
6 tulBed

9OO000O0ov
09F9E-U 6 e HUI SOS Lăororyoa Ion ud
Înainte de începerea lucrului, familiarizați-vă cu toate dispozitivele şi elemen- tele de acţionare, precum şi cu funcțiunile acestora.
n
-IP9UT 9mqo1) BIIPLId od 2185
Pe lângă indicațiile din aceste Instrucţiuni de exploatare, ţineţi seama şi de indicațiile general valabile din reglementările tehnice privind siguranța, me- dicina muncii şi a traficului rutier, Plăcuţele de avertizare şi indicare aplicate, precum şi avertizările acustice dau indicații asupra pericolelor existente. Țineți seama de aceste indicații de dragul siguranței Dvs. în lucru şi verificați în mod regulat capacitatea de funcționare a acestora!
jorezeord -xo UL EJ “ounrjoung UI 319Und Ip urs
purALId o[e10008 *Ţ'S'7
10[9)U9p[IIE & op Mp *S'T
sp IUNI
a
IL
N
PR
18
oIMuNI
900
EEE rr r_i aaa tt tata A30[ouuDs, 'IN UISISĂS SULA pUNON INA
iNe
La semnalizări de defecţiune sau avertizare de pe Display, procedaţi pentru îndepărtarea imediată a defecţiuni, respectiv comunicaţi aceasta personalu- lui — Service.
Ol tund

SPINI
LI 0949E-C e 6 e HAUD UOMNALISICP POINT 'ULIĂ
o13g0xd dp VAIZOĂSIp NY M[NfergN 3353 NN Ip 3780) IP FdNŢ
"EMISII BALIȚOdUII IS [E1JUII [IOJBȘNMOI FIU "BILIdO UL fan nd IBLUNU 3 IS O ILIBDNŢ
op 15 Sp DIV orjogord op IPANIZOĂSIP 2780) up Ema Mfeqn
VjooILId PUIALIĂ 350 NE IE LIEZINI IP [IJISE NI JSOF NE IIUI OU -sos1od Op 15 13 E 075>
io op ES IS ESUOP]UL | ES IP I3SIIE RISLIJPD PS II NES OP DEJ Ig uz und i fepyn JSIIR VIEI BI
EjUBINSIS NIȚĂ nep "fergn od op MEDIPUI IS op op rjouri,
15 op
EEE EEE EEE Eta EEE EEE 900 'IN T-SMU WUSĂS SUPA Uno
e
Rezervoarele de presiune (acumulatoare de presiune) sunt permise a fi între- ținute numai de către personal calificat — ceea ce înseamnă, cu cunoştinţe su- ficiente în legătură cu dispozițiile legale privind rezervoarele sub presiune.

ZI SIBIAN 9 6 YENSIEIUOA FIUL VOPNALISIIP Soros LSOOUNIOL, DON
CO CO
iDIIUEI IP [OLIIA "IOP[EUNUE YU NES IOPU -vosxod UI NES [NȚIOĂSULI) SIZIOZUL 9)59 MpNȚ.rodsuery nd um
jojueres Mp PJ UA PIU nu fepyn er nrdoad quo? od ION UL LIIOLIIOP
1 1 1 JI [MISŢI nu IIUZIIN ICI runIjDIPOp IILIO PILUNSIP ULIOFUOI 17 E SIULIOĂ 3359
8 op
900
FOOD, IN T-SERI W2ISĂŞ SUILA INT
Trebuie respectate prescripțiile privind evitarea accidentelor precum şi de asemenea alte reguli cunoscute privind siguranța din punct de vedere tehnic a medicinii muncii şi a traficului rutier!
Respectaţi atât regulile generale cât şi cele locale privind protecția mediului înconjurător în vigoare! De aceasta aparţine şi salubrizarea corespunzătoare a mijloacelor de ungere şi a uleiurilor!

SION D9FIE-CI e 6 e sas — rr
Plăcuţele indicatoare şi de avertizare aplicate, precum şi claxoanele şi semna- lele luminoase dau indicații importante pentru o exploatare fără pericole. Țineţi seama de aceste indicaţii pentru siguranţa Dumneavoastră în lucru. şi curățare în interiorul instalaţiei, trebuie să se țină seama de pericolul de alunecare şi de împiedecare. Compo- nentele ieşite în afară, în caz de neatenţie, pot provoca răniri. Ambele rampe trebuie păstrate curate. La păşirea pe o rampă murdară, există pericol de alunecare.
Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere sau curățare în sau la instalație trebuie să se asigure că nu este posibilă o conectare neintenționată a acesteia, Pentru aceasta trebuie deconectată instalația, deconectat comutatorul central şi asigurat cu cheia. Colaboratorii trebuie să preia cheile. Se poate, fireşte de asemenea şi asigurarea spaţiului de deservire împotriva intrării unor terțe persoane. Altfel există pericol de moarte!
op NĂCIIPUL 'TS'T
'IN BUIȚLA punc! UNT 15 op IUN
Tea
AO Me
bull
900

iSIFUȘI op [DOS 'aqeAospe Ho$mos op IO[NIO] PaIENEI NUD
Controlați în mod regulat conductele hidraulice şi schimbați-le în caz de defecţi- uni. Conductele schimbate trebuie să corespundă cerinţelor tehnice ale producăto- rului.
LILI
În timpul lucrărilor de întreținere la instalația hidraulică, ţineţi seama că fluidul hidraulic poate fi foarte fierbinte. Pericol de arsuri!
Fluidele hidraulice care ies cu înaltă presiune pot pătrunde prin piele şi cauza lezi- uni grave. În caz de răniri consultaţi imediat medicul. Pericol de infecţie!
L]
Instalaţia hidraulică se poate afla sub presiune mare! Lucrări la instalaţia hidrauli- că sunt permise a fi efectuate numai în stare depresurizată!
UI 15 orsroods afun&ouno no [BLUMU SIN] PS SIULISĂ SMBIPIY IPANIZOJSIp PŢ
BINNEIPIU nuUod gjueIndrs op
rr IN US SUŢEE IMI 18 op
tul
te «i
EA FC:
INT DOO
900
SIBI U9Y9E-Q e 6 e HIWD UOBNALISITY SO[0S DONT Sud
vuţăea

6 e HAUIO SIFES IUNI :UĂ r_i
1Ed ([[ SP 3359 BONNLIPIU EIÎLŢEISUT UIP NIN] IP PIUNISIIŢ
ip] -a4saoe e E] donp 1051 JO BIIMLIPIU UL PURPIN orusigmnd O ISI POIOPIUISSp PŢ
'107gzundso100 pOUI SINIS IŢNLIPIU [NM HEZIIqNȚES
IS sp Un
in
a
n
900
aaa EEE EEE atat at Eat EEE ABojouuyss, 'IN ÎUPA PUNON NT
Lucrările de întreţinere la instalaţia hidraulică trebuie efectuate ținând seama de instrucţiunile de exploatare şi întreținere ale producătorului grupei constructive hidraulice respective.
CI turSed

ŞI tund SION e 6 e HAI) DORNA
iounțsosd op LOIPIUCUI PI]
2.35.3.1. Acumulatoare de presiune Instalaţia hidraulică este dotată cu mai multe acumulatoare de presiune. În timpul exploatării instalaţiei, acumulatoarele de presiune se află sub presiune. La deco- nectarea instalaţiei prin tasta PERICOL-STOP (NOT-AUS) sau prin comutatorul de deconectare (AUS), acumulatoarele de presiune se golesc într-un interval de câteva secunde. Acest lucru nu se întâmplă când instalaţia este comutată cu comu- tatorul „Comandă” (Steuerung) pe DECONECTAT (AUS).
arurjonuz 18 oreeordxo op
OU d
N
ei
INNI
500
EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE ABOJourDeL 'IN WSISA SULA PUNCU DOMNIT
Înainte de livrarea instalaţiei, acumulatoarele au fost verificate conform prescrip- ţiilor de siguranţă. O plachetă de verificare ataşată indică termenul următor de verificare. Cele două caiete de verificare sunt ataşate la aceste Instrucţiuni de ex- ploatare. După 10 ani, acumulatoarele de presiune se verifică din nou de către TUV. Altfel sunt valabile prescripțiile producătorului acumulatorului de presiune.

Lt ruBeg NIOXIDIN 9 6 e HU SOPS DONNA HUIDU) rr
J0;gmsgrursod urft1ds ap argorord oresord op UnijeA LMIŢeA oIEmM$RȚUL Ip AnIZOdSIP Sp J0AIIZII pnpung op SEI
Este recomandată o precauție deosebită când instalația este adusă din stare depre- surizată în stare sub presiune. Din această cauză, în timpul acestor faze de întreţi- nere şi reparații trebuie păstrată o distanță de siguranță față de următoarele grupe constructive:
fe od 18 IEJUNȚOAUI UL BIŢI JOd “OIŢNBIPIU 95 PUBI
op oouad ap ouoz TEST
18 sp
[e DST
La
AFA.
HEI
906
a n mm mmm A&ojouiy2ej, IN T-SEU MISS BULA DONT
-n18 are

PPeo>o>obb
ISAIA * 6 e HAWD soeS (80 usd
SIEZILDAL Sp ID BISIXo op prege up 'guoqre8 armomo uud IEZIȚEUIUSS JUMS SU qns UŞUIRI MM[NIOȚEINTIOI adup aIBI [LMI LOŢ,
ULd ULIĂ NIOȚENOI Juns nu edroi 9380), SUNISUI) V] op a
917 gs sp zor E] HIBIONŢ "Bajar op Sp 3IUrsuŢ
95 MARIS vo
op JOI [8 150% EZIIR[OOĂ AP BUNI IF E OSII UNS E[ NEOŢ
"ST
IN CSO BUNEA pUnOY MI 1 areeordxo ap
900
on2OŢUL OI ps Ordo) 15 3 IoriureISUI e LarBIOp 1enBar pour UL
SI unea

e — = —

e 6 e HQUD sorey DIMNA ua PUN)
Pentru semnalizarea tensiunii de pe cabluri, acestea sunt marcate cu diferite culori: negru: componenta de sarcină 400 V c.a. roşu: tensiune de comandă 230 V c.a. albastru închis: tensiune de comandă 24 V c.c.
BIRŢ IOZUSS E[ ap SJEUUSS:A[E
Numai prin desfacerea instalaţiei de la rețea sau prin deschiderea comutatorului de sarcină din dulapul de comutatoare prin personalul Service, rămân fără tensiune toate componentele utilajului.
'IN CSO WSISĂŞ BUTEA IOANA 1 sp
BOIU IN AZI
IUNI
900
6l PUBed

Abursus rr »9una
SION 6 MBNSIENUOA e HqUD UOPNqUISIQY SBS ABO[OUUIIL IIUNȚ Upd IUDOIU]
e Protecţie împotriva efectului dăunător a apei de stropire dintr-o direcţie oarecare.
e Protecţie completă împotriva atingerii; protecţie împotriva depunerii dăunătoare de praf în inte- TIOT,
vs dI :Ulfțuds op op zu
Protecţie împotriva atingerii cu degetele; protecție împotriva pătrunderii de corpuri străine soli- de cu un diametru mai mare de 12,5 mm. e Nicio protecție împotriva apei.
07 di Ip ndeqnp E) UIALISp op
e Protecţie împotriva corpurilor străine solide > 1 mm. e Protecţie împotriva efectului dăunător a apei de stropire dintr-o direcţie oarecare.
Spaţiul interior al containerului între presă şi evacuarea baloţilor (este valabil pentru toate com- ponentele montate): IP 44
UL oS[JOSop IUnS Pajs0IY 'Srjoaj0sd op SL[D IUN
Divizarea în clase de protecție este o clasificare a măsurilor de protecție ale componentelor electrice, pentru evitarea pericolelor ce pot apărea. Clasificarea se face prin literele IP urmate de un număr din două cifre, la care prima cifră dă indicaţii referitoare la protecţia contra atingerii iar cea de-a doua asu- pra protecției contra apei. Diverse părți ale instalaţiei urmează.
sp 2SU[) 'TVSZ
18 op UNINISUL
900
'IN Z-SAU USISĂŞ SUNTEM pUNOY SIMŢ
3[92
07 ture

"JEUIOIIE RZE3JIIUOISp IS
op PI]
18 orepImu sp IISĂIŢ gs MMA) IIEIUOUI Op [NI0Ţ
"Do SS 'Xeu op Ingnrpsur e o e] gugd 3 00S'SO£E AS IEWFA sp [e myeredy
La o staţionare continuă în postul de comandă/spațiul de deservire trebuie să se respecte totuşi o distanță minimă de 0,5 m față de dulapurile de comutatoare (ace- laşi lucru este valabil pentru electromotoarele din spațiul motoarelor).
2.5.4.2. Instalaţia de climatizare a dulapului de comutatoare Valorile limită valabile în Germania pentru câmpurile magnetice alternative sunt incluse în Ordonanța 26 pentru Legea federală de protecție contra emisiunilor (26. BimSchV) și în Reglementările Asociaţiilor Profesionale BGR Bl11 „Câmpuri electromagnetice pentru expunerea locurilor de muncă” şi se bazează în mare mă- sură pe recomandările Comisiei Internaţionale de Protecţie împotriva Radiațiilor pentru Radiaţii Neionizante (International Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP)). Valoarea limită pentru câmpurile magnetice alternative de 50 Hz (frecvenţa reţe- lei) este de de 420 uT = 4200 mG densitate câmp magnetic (frecvența reţelei) pen- tru domeniul de expunere 2. Valoarea limită pentru câmpurile magnetice de 1000 Hz până la 91000 Hz este de 21 pT = 210 mG densitate câmp magnetic (frecvența FU cca. 20.000 Hz) pentru domeniul de expunere 2. Aceste valori limită sunt res- pectate la locul de muncă.
aruTionul IS sp IUNonIsUŢ
MILITARE
at,
QIMDun3
900
"IN T-SEN WSISĂS SUILE PUNON DOMNI
| LL
* 6 o SARS IUN UI
Le oua

SION e 6 o HULL) UORNAIISITY SBS UNI “ud m
'Vyuamo sp op Jo[duroo gyeredos omqo Prje[ejsuT Ip EŢ
SS
IZOA) IOIgZUnd -S8100 DMA) “MINI IP II)IOSUI PIIEGUUNȚIS PIESOIOU ISO PUP)
[8 op
AS iba
ta
AA
şi
EA
Do
GI38unI
900
a EEE EEE atata EEE Eta IN WSĂS SULA ISMA

_— _— — — — ===

SION e 6 e HILL) LL 99un aud mmm
LI
m
“BIIpUI ISU "3ULI3) 18 arsurjonur “ferBor op S[LBIONŢ 3380) Men A
"TEST
sensul de rotație dreapta = în sensul acelor de ceasornic e sensul de rotație stânga = în sens invers acelor de ceasornic (ambele văzute din vedere de sus) Rotirile şuruburilor, piulițelor şi altele sunt văzute întotdeauna din partea de acţionare.
IUIȚSp 91S9 sp
Indicările de direcție („rechts = dreapta”, „links stânga”) trebuie înţelese față de direcția de deplasare a deşeurilor. „vorne = față” descrie zona de umplere (rezervorul de presare) şi „hinten spate” se refe- Tă la zona motoarelor.
ui 15 'S's'T
'ÎN Z-SEI IUN ră
sp runjonysur
ES
Ti
GI8NNI
900
surd ANEI Sp ȚEUMU JIAIISOP OIJ ES DINAI) EpULIIOI sp moued TjeZLIOJNBSU orguorjejs op nrjeds PouISSE ap IS BUNUBS 2)S9 NU AMAIOSap sp nriedg
Asiguraţi toate componentele montate înainte şi după instalație cât şi mijloacele de lucru precum instalația hidraulică împotriva unei puneri în funcţiune neintenţiona- te.
instalația în stare fară tensiune şi asiguraţi comutatorul principal, respectiv comu- tatorul de sarcină împotriva unei reconectări inopinate. Înainte de orice lucrările de întreținere, verificare şi reparații ale instalaţiei, aduceţi
UT PISA

rr — — rr Cr —

90090
FISA e 6 e HOW) SIMS ON “usd i n mmm
18 ojLmISM “O[LIOSUN -ods UL “ONEZIMIN D[ALIILUL 15 opojue;squs 107gzundso100 18
Fixaţi o plăcuță de avertizare împotriva reconectării, deconectați comutatorul prin- cipal şi asigurați-l cu ajutorul lacătului aferent. Scoateţi cheia. Cheia o păstrează persoana care lucrează în sau la instalație. Reparații la acumulatoare de energie pretensionate (arcuri, acumulator de presiu- ne, etc.) presupun cunoştinţe suficiente precum şi scule de montaj conform pres- cripţiilor şi sunt permise a fi efectuate numai de către personal — Service autorizat. După toate lucrările de întreținere controlați îmbinările prin şurub la o poziție fer- mă. După terminarea lucrărilor de întreținere, verificați toate dispozitivele de sigu- Tanţă la funcționarea corespunzătoare a acestora.
18 armyeordxo op
pr
Ma
Lean
IONI
900
Tm m m m mn mmm ÎN BUILT pUnoN INT
vc euBeq

Iun
e 6 e DIYNZ tata
ALO) PIEJ LOjor Op UI
Prin comutatorul principal nu sunt deconectate de la tensiune toate componentele instalaţiei. Următoarele părți componente rămân sub tensiune: încălzirea rezervorului hidraulic; sisternul de ridicare pentru transport.
"Bajo sp gyezedos gs omqor; orierejsur eFeamur “ROMI IRINA Op aUȚEUŢ
'EZIIOJNE [EUOSIOĂ IELUNU PS DIMA) SI
UL SIQIUL OI RS DMA, op dem
m
Verificaţi în mod regulat dotarea electrică a instalaţiei astfel ca legăturile slăbite să fie strânse imediat şi cablurile topite să fie înlocuite imediat.
LILI LI
SIIAJIG — [BUOS -1od ago Sp JEUMU DMAI) DOMO IOMBȚEISUI PJ
PILDA VUVIDISUŢ 7SST
18 op
a Lat
Ştia
3
Bu
900
"SEG IC rr IN VWSISĂŞ BUNEA PUnOA
Mepul
ST

—_ — — —_ _ —_ — = -

USTOE-UI 6 e HULUD) SO[MS INN) BOIU rug
În cazul în care trebuie efectuate lucrări sub rezervorul de presare, acesta trebuie în aşa fel asigurat ca la rezervorul de presare ridicat la maxim să fie introduse două profile goale în interior între marginea inferioară a rezervorului şi cadrul superior al containerului, astfel încât la o cădere bruscă a presiunii, rezervorul de presare să nu poată cădea.
'aresad op qnS P ȚEUI PAI PUZ
VIDĂ VS ST
"E €'Ţ Urp o[mfeorput op euress
[8 op
SU APOI
EUR PUII
"Et
“m
SUR
500
E, LE mimi m tata Eat ta aaa ABogouyseL SULA PUNON
VIIMVIPII DUDIVISUT
9T vuIBed

6 e FII SMS DN UL
-09 ap nud I0IEZUNdS9I0I MEIOHAJOp “EZIEI UICŢ JUNS "SUNIZOI ornqary IMnoe] se P 2320) adeoxde po BA-tipugry
00 & Sp
Pentru a împiedica intrarea de persoane neautorizate, la părăsirea instalaţiei închi- deţi întotdeauna toate porțile şi uşile de container. În afară de aceasta, închideţi comutatorul principal, îndepărtați şi asiguraţi camera în infraroşu. Instalaţia trebuie să stea pe o teren solid, cu capacitate portantă suficientă, uscat şi plan. Cel mai bine se potrivesc suprafețele betonate, asfaltate şi plăcile de beton. Prin acestea nu există pericol de afundare. La descărcarea şi încărcarea pe un camion, trebuie utilizate plăcile pentru picioare- le de sprijin livrate împreună cu acesta. Dacă este cazul, puneţi suplimentar alte plăci pentru picioarele de sprijin, ţinând cont de rezistența acestora. Pentru pune- rea în funcţiune, se depune containerul pe elementele de sprijin* livrate împreună cu acesta, diferenţele de înălțime trebuind să fie compensate cu plăci intermediare „altfel cadrul containerului s-ar putea deforma. Dacă după transport utilajul nu este utilizat câteva zile, se retrag picioarele de spri- jin şi instalaţia de balotat se aşează ori pe elementele de sprijin* ori pe o suprafață plană. (Astfel se evită o coborâre necontrolată a instalaţiei prin pierdere de presiu- ne în sistemul hidraulic.) Țineţi seama în acest caz de o încărcare egală a console- lor de sprijin după retragerea picioarelor de sprijin hidraulice. Temperatura mediului înconjurător la instalația depozitată trebuie să se afle în domeniul dintre - 25*C şi +60'C. Umiditatea relativă a aerului trebuie să se afle în domeniul dintre 5% şi 85%. Dacă temperatura scade sub limita inferioară sau umiditatea aerului se ridică peste limită, trebuie ori încălzit ori uscat.
BoIEIOJS/BOIBIZOMIP JS "9'S'7
IN Z-SEN SULA punoy OMA 18
a18JB0[dxo sp
sa
Ch Cp SII
EMI
CU)
AN
e29un3
900
'(SdS) Izvoru sp SUI| IS NU
LT

PEPI * 6 e HALO DONNA BONE)
La utilizare conformă destinaţiei sunt şi: + respectarea tuturor indicaţiilor din Instrucţiunile de exploatare; + respectarea tuturor indicațiilor din Instrucţiunile de exploatare ale elemen- telor livrate împreună cu instalaţia; + respectarea tuturor prescripțiilor de întreţinere verificare şi a intervalelor pentru acestea prescrise de producător.
LI
PTT TOTII Materialul de comprimat şi împachetat trebuie să fie comprimabil, iar fracţiunile să nu depăşească dimensiunea de cca. 500 mm x 200 mm x 100 mm. La fracțiuni mai lungi pot apărea defecţiuni în zona de alimentare. Materiale raono, ca de ex. părți metalice dese, pietre,deşeuri de construcţie, etc. nu trebuie împachetate deoarece nu sunt comprimabile. De asemenea nu trebuie îm- pachetate materialele uniforme necomprimabile, fine sau uşoare cum sunt granule- le de mase plastice sau materialele din granule. Saltele cu miezuri din arc mărunțite, ca şi saltelele din materiale plastice pot fi comprimate şi împachetate. Miezurile de arcuri trebuie totuşi deformate în tocător, astfel încât să corespundă dimensiunilor de mai sus. Dacă este necesar, vor trebui trecute printr-un tocător EuRec. Dacă înaintea instalaţiei de balotare există un tocător, trebuie asigurat că acesta poate comunica cu instalația de balotare. Semnalele plecate de la instalația de ba- lotare, ca „Tocător pornire” sau „Tocător oprire” trebuie recunoscute şi prelucrate de tocător. Garanţia producătorului instalaţiei de balotare se extinde asupra tocăto- rului numai dacă este vorba de un tocător EuRec. Orice utilizare care depăşeşte cele mai de sus nu este conformă destinaţiei. Pentru daune rezultate din aceasta, producătorul nu este răspunzător.
2.6. Utilizare conformă destinaţiei Instalaţia este destinată presării (comprimării) şi împachetării deşeurilor menajere, deşeurilor asemănătoare celor menajere de la agenții economici, deşeurilor mena- jere voluminoase, a deşeurilor verzi mărunţite, a lemnului tocat, etc. La anumite deşeuri critice de la agenţi economici, înainte de împachetare trebuie obţinută aprobare de la producător.
"IN Z-SEN SUTELE punc IMA 18 op
NEUE ATIT,
SO EEE UR Di
ML
tin
Q29unZ
900
8
ST Bund

0969E-CI e 6 e HALO HOBNHISICIP Safe MINI ud MOI
10] ape Rjuem3Is op o[ozmsuŢs po “areuorjouny op UI UL
I0ouod ur 1 gqeod nu ps ŢUSUUIU PO LUIPIS
"mn rod “mpnferqn eoreyouoo sp
BIEULIOU gjue1nSrs op HNSENW '7'L'Z
Nu efectuaţi în nici un fel de situaţii modificări de program la Software! La o intervenție în programare a unor persoane străine se stinge orice garanție din partea producătorului.
“RINIRUUISS DIŢ ES MAI) 'JNIISUL TEUOSIod Sp JEN IF e SIUI 9759 n [e gpueuroo sp
nnfergn [E gpuemod op [MISS *T'LZ
'7*7
AS50jouvyaj, IN CSE SUNSE ISN ră
aIBIBOJdxo sp Unjongsu
900
Domeniul principal de pericol al instalaţiei în timpul exploatării se află în zona post înfăşurare şi a aripilor de evacuare a baloţilor. Există o interdicţie absolută de staţionare a persoanelor pe aripile de evacuare. Puteţi fi apucat de balot sau de către postînfăşurător, Există pericol de moarte!
67

UE e 6 e HYW) SES LBO[0UYIAL, UNI UE A ay
Siguranță adevărată înseamnă că sunteți familiarizat cu toate indicaţiile de siguranță. Aceasta se referă la felul şi locul pericolului şi în special la măsurile de siguranță care trebuie luate. Rămâneţi întotdeau- na atent şi conştient la pericolele potențiale.
dry op ojnogrd IS op ST
18 sp
zi
QIN
900
d CS" EEE EEE Eat EEE EEE EEE EEE EEE ta Ea, ASojouyse, IN SUPE PUNONY NINE
"RINQIZIŢ uţ du op opojnogd 1 op opmiedrpur Hourfusp "a3I0[0D IZUSA IS dy ap sjnogd sp RULIOȚ UL op no BIL[NN 3)S9 VIJEEJSUL

e.
* 6 e AWD n surd JUDO] m rr
NI NUŢU MEJIHIOI ap o[LOȚEA sp Ijour[,
(9HEOU p [OVI "Hesoje 18 SUS UL IEZIIEJOIS Ang ap IBUMU y E os JUNS BIBI] LO,
IP E UL aIUnȚ no oxE od oUIȚXEUI O[FUȚIIES Sp MUOȚUIEI MD MNUIOĂSUBI NIST
97 "UIUI) HIUODINS ABOIP[I Op LIIIEdRI MD LINII O FBUMU PL]
Utilizaţi numai mijloace de transport admise pentru transportul containerelor de 40”, ISO (se va ține cont de reglementările locale). Sarcina utilă a acestora trebuie să fie de cel puţin 25tone. tone). Controlaţi poziţia sigură a macaralei mobile. Țineţi cont de poziţia centrului de greutate. Centrul de preutate se află la cca. 5,5 m de marginea exterioară a contai- nerului, pe partea presei (în stare încărcată).
()
JI0dSUBIL 'T6GT
LIIEJUOUSP IS LIIEJUOUI '6Z
de eh EI RAS
900
"IN Z- SU WNSĂS SUPA Uno INT
(0
(0

SPAS 0959£-C * 6 e 9UNAI rd
"(961 "830 op eu “Hugo e[ apundsaroo 90 2393) IS orjoanp UI opeB 00 Sp 359 E AIPUIDUL IP AMIIJI "XE [BUN VAILZOSE PŢ
"SIIAOŢ op [ooIod urjuoo gsard op a[ezaȚe[ IO[SN LIIȘIOARZ IE IS
Asiguraţi-vă că la deschiderea aripilor laterale pentru evacuarea baloților nu se află nici o persoană sau obiecte străine în zona de rabatere a acestora. Altfel, există pericol de defecţiuni grave Montarea şi demontarea ghidajelor pentru rezervorul de presare şi cadrul valţurilor pe acoperişul containerului trebuie efectuată de personal cu experiență, care pentru aceasta trebuie să fie fixat cu centură de siguranță.
IIBȚUCUP / TOT
18 Sp
PERSEU IS
900
ROSIILE, IN T-SAU SULA pUNOY INT
ZE

o o PP su
e 6 e HAUID UONNALISTIZ Sa[BS £B0[ouusa], INI ud m
Din acest motiv, vegheați înainte de aducerea la nivel a instalaţiei ca nimeni sau nimic să nu se afle sub instalație şi ca în jurul acesteia elementele de montaj, ca de ex. trepte, benzi transportoare, să fie la distanţă suficientă. Pericol de strivire, peri- col sever de deteriorări! În timpul coborârii trebuie avut grijă ca înclinarea în orice direcție să nu depăşeas- că 2". În afară de aceasta trebuie avut grijă ca în timpul modificării înălțimii pi- cioarele de sprijin să fie încărcate cât se poate de uniform. La comenzi greşite, când de ex. numai cele două picioare de pe o parte a containe- Tului se coboară sau se ridică, există în anumite condiții pericolul răsturnării conta- inerului cu urmări imprevizibile pentru instalație şi persoanele care se află în zona de răsturnare. Din acest motiv trebuie observate toate cele patru picioare şi coborâ- te sau ridicate uniform (încet).
ÎSIEALIIS ap "II -0qoo ageod erjeresur “ororgosop gdup urfids op IO[oIEOIVIĂ IOIMINI UNII
IIEPAIN *€C'6'T
IS Op TUNIONISUL
AI
900
EET "IN UISĂŞ BUŢEA pUNOY INN
CE culStd

joDHed ep EuUOZ
10ILIod Ip 9007
E SIX * 6 e HIWD UOPNAINSII :UpLĂ IONUȚ 900 'IN SUIȚEA pUnoy DIN 18 op
EINAS
pes
ug

AK suna
SJa3ISJN e 6 e HAUD VOPNALISICTP SA[BS DONA SNpOIA array
3.11. Sistemul de cil iii e i nai ee 3.11.1. Indicaţii generale. code ice iesene ein 3.11.2 Tablou de deservire (Operator-Paneel)............. d ocne este atei ni iii senin annie 14 3.11.3. Elemente de deservire şi afişare. oii ii cc e cecene nenea 14 3.114. Pornirea utilajului. ......-... o e ii ce i en e ee nea neta n aaa nn en NA 16 3.11.5. Comutarea modurilor de exploatare. .............. d e tot e inerea erai 17 3.11.6. Exploatare semiautomată. ............ d li cei iii ie ere nene it nn n tn 18 3.11.7. Introducerea paramettilor................ d oii po e er ee e nene en n en nn 3.11.8. Exploatare în mod de lucru automat. ........... ocoli erei citi noii 30 3.11.8.1. Mers automatic oprit după terminarea ciclului... 31 3.119. tener tente erat etate 31 3.12. Prelucrarea defecţiunilor.............. o ici atit ivit cent n ads EADS tan 32 3.12.1. Defecţiuni generale. i ici e iii itinerant nene tt A 32 3.12.2. Defecţiuni prin supravegherea timpului de efectuare a mişcărilor.................- 32 3.12.3. Listă de mesaje. e... o oii et ee nestiinta 33 3.12.3.1. Mesaje de o n Dar ore ir en ne 33 3.12.3.2. Mesaje de defecţiuni... ......... oii iei einen eee an en tn ni i n e re 35
ODO BEREA SARI SS DA A ARE RR RDB RAO A E DE DA N E A PO PD DD LR DE PAD DS RP AS DO PO RR A A N A Ce gomoaro OTE
anna ..... op NOI 'T'SE eo in na arqeumsuoo PUNE '8'£
RARE SONT DADR SPOR A SEDUCE EA titei” tt ITTOUOTĂOUNȚ 'LE
iii dintii dit ir 3IUU3) IEI '9'£
TEZEI IEI Et ayena18 ap IMnqUI d 'S'E
"o... ..... . . TUNISUSUIICI 'p'£
en AREA RAI RE ANRE EFES AR Can Dee “apa dy sp Binder "TE
...... 1018NpOIA TE
n a a... mnfernn pUTAId
€ su dn»
18 oregzeordxo sp
e
900
IN Z-SEU BULA puno IMI
[EESTI EEE: Boer '6€
II
ST

A uni
SIBIAN 0959E-U e 6 e HALID SBS UNA SIpOId
HOL)
69 69£
ZII ILUDUBŢ LHIH
/6969£
St m
MEqTŢ UNEA NEIL SITAIS FIG
6ZI 38S/69 69 £ (0) SII 8S/69 69 £ (0) 6b+
L[-85/6969£ 6G6b+ UCuIIo A ISI
ZE 1-85/6969£ 6vr m UBUIIO A IF ZEI 6v+ m UUBUIIOX IS
6
HqU5) N SILS IUNI
"TE
mfergn purad '£
IS op
900
'IN Z-SEI WISĂŞ pUNOXY SINA
(0) (0)
A
(0)
103391
8s
8sT-
(0)
SIP? 107335
6v+
(0)

SETE) ETIC 3 Rr ECE a ET [Te ILES S-A DA) ESSEN EI A) tumul pot SATA AS a TITS) A6ojouy2eL 29yN3
SI 0949E-Q e 6 e HAWD ON UI
By 00S'Lz NU 06 00£Y80£L
dy op 'TE
900 IN BULA INA
900 IN Z-SAN
£

|. — LR IL ZI. —— — n — ——l lumi ul | ul i a

+ 09V9E-CI * 6 e HAWO UI NUDOIUL ra
la V-a 10 1 12 13 14 15 16 Bandă transportoare tocător Container Sister de presare Înfăşurătorul presei Postînfăşurător Masă de înfăşurare Evacuare (aripi de evacuare) Sistem de evacuare a materialelor scurse Instalaţie hidraulică Sistem de comandă Suprastructură cu elemente de rigidizare Instalaţie centrală de ungere Şibăr pentru materiale scurse / bandă transversală de evacuare Sistem de ridicare container (opțional) respectiv 6 elemente de sprijin* Telecomandă* pentru sistemul de ridicare container (opțional) Valţuri conice Masă de presare
BAHINIISUOI ILIE
IILIIMILĂTIL IP VE :7 INSA
AMINIISUOI INI) CE
'IN WSISĂŞ SUIŢEA PUNOU DINT 15 op IUNI
GUNS
900
5%

— —

= tm — It 2 i i “e E A e) zi N i) |
SION * 6 e HD SI[BS
Ip MÂE TUMISTOUIP :£
E
18 sp
ASojovy2oj, 900 IN WSISĂŞ SURE SNA
TUI 0054 —Ț uu 0049 WU 968'Z Wu 000'8 WUu SEvZ surieI Wu 000'SI Ur 76] TI BUN Ţ
S tuliedq

e

SIBI e 6 e HAUID UOLNALISICP DOWN Upd
Ip IN[MI)UI VLjIZOA "SE
gat tt ate Ettore 'IN SULA puno INA 15 sp
900
9

E 1 Gung
0949E-Q e 6 e HqLUD :UId
0S A 00%
"B[EUTUIOU IUMISUS [,
310) S' TE 210) C“Z ago e Horea 3u01 fernn
:a1eyeojdxa UI BUIIXEUI IEN)
„(sunțsa1d op E[) HO
ET 'V'£
Instrucţiuni de exploatare şi întreținere EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. e —_ ana Pate tehnice cilindric, înălțime: cca. 1,2 m— 1,6 m diametru: cca. 1,5 m (fix) cca. 1.000 kg — 2.300 kg în funcţie de materialul prelucrat container 40”, cca. 12,2 m (L)x2,5 m ()x29 m () 1 servant instalație consum mediu: cca. 60 kW/h putere absorbită: cca. 100 kW valoare curent alimentare: curent alternativ, 400 V, 50 Hz 22.500 kg Parametri Dimensiuni balot Greutate balot. Dimensiuni instalație Deservire instalație Necesar energie pt. instalație Greutate instalație 500 mm 0,025 mm pe o parte incolor, respectiv verde de scurtă durată, respectiv 12 luni strat adeziv culoare rezistenţă la raze ultraviolete material lăţime densitate strat adeziv culoare rezistenţă la raze ultraviolete 0,025 mm sau 0,03 mm pe o parte verde cca. 12 luni Folie (la masa de înfăşurare)” Necesar de energie (curent alimentare): 1x16A 1x125A
900
ZH
L euBed

NE poe
SIDA e 6 e HIWO OANA ULIĂ JIUSOIUL
PBIBOA IZOA
care cu mijlocul de ungere necesar. [13] — Sistemul de ridicare al containerului (opțional) se compune din 4 pistoane hidraulice care pot ridica sau cobori întregul container. Acest lucru face posibilă descărcarea utilajului de pe mijlocul de transport și fără macara. De asemenea cu acest sistem de ridicare al containerului se poate regal înălți- mea de lucru de 500 mm. El poate fi acţionat cu telecomanda* [14] (opţional). [14] — Telecomanda* (opțional) serveşte pentru comanda sistemului de ridicare al containerului. Cu ajutorul ei, pistoanele pot fi acționate separat sau împreună. Pentru elementele de comandă, “Telecomanda* sistemului de ridicare al containerului”.
TB MIM] Op IOŢUIpUIŢID E
[4] — Posfînfăşurătorul sau înfăşurătorul transversal înfăşoară părţile frontale cât şi încă o dată păr- ţile cilindrice ale balotului şi-l închide (sigilează) complet. Părţile lui constructive sunt: sistemul de antrenare al înfăşurătorului, braţul înfăşurătorului, capul înfăşurătorului şi cleştele pentru folii. [5] — Masa de înfăşurare preia balotul înfăşurat pe suprafața cilindrică din sistemul de presare [2], îl aduce pe acesta în poziție de înfăşurare sub înfăşurătorul [4], roteşte balotul în timpul procesului de înfăşurare în jurul axei longitudinale şi aruncă balotul terminat prin basculare laterală pe dispozitivul de evacuare [6]. [6] — Dispozitivul de evacuare se compune din 2 aripi de evacuare. El preia balotul terminat şi îl pozi- ţionează pentru preluare. [7] — Sistemul de evacuare al materialului scurs se compune dintr-o bandă transportoare, antrenarea benzii şi şibărul pentru materialul scurs [12]. El evacuează din utilaj materialul scurs din materialul de presat şi-l depune lângă RBS-2. [8] — Sistemul hidraulic serveşte pentru alimentarea cu energie hidraulică lajelor cât şi pentru antrenarea valțurilor conice. [9] — Sistemul de comandă serveşte pentru comanda proceselor de lucru ale RBS-2 în exploatare. Pe monitorul de afişare şi deservire se afişează stările de lucru cât şi mesaje de erori. Structura câmpului de comenzi, vezi Foaia “Câmpul de comenzi”. [10] — Suprastructura cu elemente de rigidizare reprezintă prelungirea ghidajelor pentru cadrul val- ţurilor ale sistemului de presare în vederea realizării cursei necesare pe înălțime. Ea se compune din cele două prelungiri de ghidaje, traversa şi cele două întărituri. Pentru transportul RBS-2, suprastructu- ra se demontează. [11] — Sistemul de ungere central alimentează locurile de ungere ale elementelor constructive în miş-
RBS-2. [2] — Sistemul de presare serveşte pentru presarea propriu-zisă a materialului de presat. Se compune din masa de presare [16], rezervorul de presare, sistemul de antrenare al presei, suportul valțurilor cu valțurile conice [15]. 31 - Înfăşurătorul presei înfăşoară partea cilindrică a viitorului balot cu folia care se află pe cele două capete de înfăşurare. El se compune din cele două capete de înfăşurare, suporții, cei doi cleşti pentru folie şi sistemul de antrenare al înfăşurătorului.
mpfergn myuodsuer, ugued 15 390 [91] [7] oAnmonmsuoo of 3780) surjuoo
'L'E
18 armeordxo sp runrjonnsur
dr
900
'IN BULA MI
[lu
8

ESSEN Ana “A CGS DESE
09b9E- * 6 e HALD SBS fBOJOULSIL DOINA :ULIĂ
"B[ENJOL E] JUNS ej
Ip HIIOA
Producător: de ex. Unterland (Kufstein/Austria) Denumire: Waste Wrap Hellgriin (P SEAL) Lăţime rolă: 500 mm Material: LLDPE Grosime: 25um Strat adeziv: pe o parte Lungime: 1.800 m Stabilitate la raze ultraviolete: cca. 12 luni
NI SP ASNJDXD
Prin firma EuRec este prescrisă specificația pentru folia de înfăşurare admisă. Producătorul instalaţiei nu poate să preia nici un fel de garanție pentru deteriorări care rezultă din utilizarea unor folii de înfă- şurare neadmise de către acesta.
aILINSEJUL OD INOT 'T'S'E
INQLUINSUOI I[BLIIIEN
18 op unonysur
WE
900
au EEE EEE EEE EEE EEE Ea EEE 'IN Z-SEI WSISĂS SULA
6

Aojougast
e HqUD UORNALISIIP SI[BS ad JIUIDONUL
"aIBOJOUU Sp LUOZ UL uns oornempruy oodurod 18 021133]
"(euorjdo) mpnrsureyuoo s[e op IL IIPUIŢIO Ldurod “AI SP IO IO
torguanue nnusd
op spoxeorod sp pIege UI edurod “AX [] Op MIO
Motoarele hidraulice şi cilindrii sunt alimentați așadar cu materiale de lucru necesare. Motorul electric de 45 kW produce mişcarea de rotire a valțurilor de presare. Acesta generează presiu- ne printr-o pompă hidraulică care prin motoarele hidraulice din valţuri o transformă în mişcare de rota- ție.
MNNU Iu Up 3UnduIod 3 BIIŢNLIPIU
BIMEAIPIU '6'£
18 oregodxo op
900
'IN USISĂŞ SULA INI
01

Iei GIunZ
SI9XISA
+ 6 e UORNALISIIP So[BS KBOJOUYDAJ, ING UIĂ mmm
Instalaţia electrică alimentează motoarele pompelor hidraulice, a benzii pentru materialul SCUrs, a an- înfăşurătoarelor, a radiatorului, a masei de înfășurare, etc. cu un curent de alimentare de 400 V. Pentru sistemul de comandă este generat un curent alternativ pompă de ungere, 24V 220 V (releu de comutare, motor pentru senzori şi sistemul electronic de comandă (SPS) un curent continuu de
E
18 op
900
IN CSA SUȚLA pUnoy on
p
8
[1

Ara atit BI
09V9E-Q e 6 e HAUD Sa[BS LB0[OUUII] 9NNA :'ULĂ
Diferitele grupe constructive ale utilajului pot fi comandate manual după apelarea procesului respectiv cu ajutorul tastaturii Folie (F7 până la F14). Prin coroborarea modului automat cu parțial automat, posibilă o simulare a întregului proces de prelucrare şi fără material.
"N -ny op nsao0o1d dun Isersoe UL Jepoi 9159 [2 A "ZU Ie Inourered PSI Ke[dSTT 9d
"otuarqo1d rede goep nes orsurjonuţ nuuod pedrouțid UI EZEOZIINN OS fenusur NpOW
Aici se prelucrează 4 lanțuri de paşi: lanţul de paşi presă lanţul de paşi postînfăşurător lanţul de paşi rupere folie la înfăşurătorul presei lanțul de paşi rupere folie postînfăşurător
"IDNŢ Ip [BULIOU Npou 3353
sunt ocupate de senzori (senzori de presiune, temperatură, de proximitate, etc.). După prelucrarea semnalelor de intrare, conform programului impus, prin ieşiri se trimit semnale la diversele acţionări (ventile magnetice. releuri, etc.) care comandă motoarele şi cilindrii hidraulici sau produc semnale optice sau acustice şi asigură un proces de prelucrare coordonat, iar în cazul defecţiu- nilor asigură mesajele de alarmă necesare. Unitatea SPS prelucrează diferite lanţuri de paşi care interacționează. Sistemul de comandă obține indicațiile despre starea actuală a utilajului de la senzori, care supra- veghează anumite poziții ale grupelor constructive sau stări ale lichidelor (de ex. presiunea şi tempera- tura uleiului hidraulic), respectiv ale produsului intermediar şi final (balot(. După prelucrarea acestor semnale prin SPS se dau impulsuri către dispozitivele de acţionare (ventile magnetice, releuri) şi se inițiază procese de comutare, care prin elemente de acţionare (transformatoare de frecvență, motoare electrice, motoare cilindrii hidraulici) aduc grupele constructive în mişcare sau poziția necesară. Sunt posibile două modalități de lucru diferite. Modul automat sau manual (parţial automat).
sistemului de comandă (Siemens S/7-500) este programabil. Se compune dintr-un CPU, modulele de intrare (188 de intrări digitale, 2 analoage) şi modulele de ieşire (104 ieşiri digi-
“aIEMIJOŞ
EPUEUIOI Ip [NUIIISIS "IE
D338 UTE
15 oreyordxo op
900
'IN C-SEU WINSĂS SULA punoy IMA
"(ore
,od
3JS3
ZI BulBeq

AB cal Gsoun3
o[e19U98 MLIIPUL PEPE
EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. Mod Zona de referință Funcţiune KI Ecran de start Starea instalaţiei, supraveghere pornire Ungere centrală . | Este întotdeauna conectată [ Semiautomat (MANUAL) F7 Comandă tocător Vezi Capitolul 3.11.6 po F9 Cadru valțuri Vezi Capitolul 3.11.6 F1O Rezervor de presare Vezi Capitolul 3.11.6 FII Înfăşurător de presare Vezi Capitolul 3.11.6 | FI2 Masă de presare Vezi Capitolul 3.11.6 pn FI3 Masă de înfăşurare Vezi Capitolul 3.11.6 — FI4 Postînfăşurător Vezi Capitolul 3.11.6 Evacuare STANGA/DREAPTA Vezi Capitolul 3.11.6 a până la K17 Reglaje parametri Vezi Capitolul 3.11.6 K2, K19,KI18 Liste de semnalizare şi confirmare | Vezi Capitolul 3.11.6 Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BomtalstraBe 9 e D-36460 Merkers Pagina 13
IS sp tunrjonnsur
900

Câmp de deservire RBS-2 “Tester "Auto Ein | Taster "Steuerung Aus" tan a Tester "Steuerung "5 Drehschalter " Auto/Fland” i Rieselgutband Hand Taster "Strung Quitieren” oder Taster “Start Foliewechsel— || PreBbehălter" | Denumire _________| Traducere denumire ____| Denumire | Traducere denumire | Anzeige und Bedienmo- | Monitor de deservire şi afişare Auto deconectat nitor | Taster „Auto Ein” | autom conect.” | Grundstellung START Poziţie de bază START Taster „Steuerung Aus” Tastă „Comandă deconectată” | Fensterentriegelung Hand/ | Deszăvorâre fereastră manu- Au al/auto Taster „Steuerung Ein” Tastă „Comandă conectată” Rieselgutband bei Hand- | Bandă material scurs la ex- betrieb vor/rilck ploatare manuală faţă/spate nual” Automatikbetrieb sau în exploatare automată Taster „Stărung Quitieren“ | Tastă „Confirmare defecţiune” [pacii lschater Service: Comutator cheie în foncţiona- betrieb re Service Taster „Start Foliewechsel | Tastă „Start schimbare folie | Not-Aus Pericol — stop PreBbehălter” rezervor de presare” Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BorntalstraBe 9 e D-36460 Merkers Pagina 14
STI LUA NA OI
CI ua a SIP] EURd [i noued
Efect rezervat pentru intrări imagine de start listă alarmă contor (baloți) listă semnalizare Runtime deconectat (aus) (suprafața de deservire dispare) ecran sistem (reglare limbă, ungere, timpi) confirmare (ştergerea alarmei de pe Display) 3.11.3. Elemente de deservire şi afişare
9 Boreuorioe Ayoadso1 od I0IEZUNĂSAIOI MMUO) -nq eoresgde ud J0d 35 MM BI ISI SIIAISSOp Ip NO[qL], p NO[ALL TITE
18 op Union su
SIUI
a „EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE Emma ITI 900 'IN BUNEA pUnoX ISMŢ

IOAN * 6 e HU SES LBOJ0UUISO] DIUNA “UL IUDOJUL
arurionuţ IS sp
900
'IN USISĂS SUIŢEA pUnoy INF
SI euIBed

AB: TI
e 6 e HAWD UORNALISICIR SO[RS UI
Tocătorul/banda sunt poziționate frontal? Banda este astfel orientată încât materialul să cadă corect în rezervorul de presare pâlnia de um- plere (opțional) rabatată să nu fie distrusă la ridicarea rezervorului de presiune datorită benzii? Grupe constructive premergătoare şi instalația de balotare sunt corect legate? Sunt rabatate spre exterior ambele aripi de ieșire pentru baloți, iar clapele deschise? elementele hidraulice de sprijin* ale utilajului (opțional) sunt rabatate cel puțin la presă (altfel intră în coliziune cu înfăşurătorul de presare)? Uşile laterale sunt deschise şi zăvorâte, treptele de călcare sunt montate sus” Toate rolele de folii sunt montate? Partea de adeziv este spre balot? Comutatorul cu clichet manual/”0”/automat /((Hand/”0”/Auto) este pus pe Comutatorul rotativ „Deszăvorâre geamuri” (Fenster entriegeln) este pus pe „Auto”? Comutatorul rotativ „Bandă pentru material scurs” (Rieselgutband) este pus pe „Auto”? Comutatorul PERICOL — STOP (NOT-AUS), dacă este apăsat, se trage afară şi se roteşte (intră în zăvor). Se verifică dacă folia este la locul ei — pentru aceasta folia se agaţă în ochiurile destinate pentru aceasta sau se introduce rola de folie, se fixează rola de folie, se introduce folia în ghidajul rolelor şi se agaţă în ochi. Verificaţi să nu se afle nimeni nici în şi nici pe utilaj. Se conectează priza de 125 A pe utilaj (dacă există un utilaj Diesel, acesta se porneşte). Închideți ferestrele din spațiul de deservire. Comutatorul principal: se deschide lacătul cu cheia şi se îndepărtează, comutatorul principal se co- mută pe „1” (ON). Se aşteaptă inițializarea Display-ului (cca. 30 sec.), apare pe ecran tabloul principal (de start). Camera de vederi în infraroşu este montată și conectată la curent (există imagine)! Dacă nu, pe play se apasă comutatorul prin palpare al camerei „PORNIT” („EIN”) ; se apasă VI/V. Comutatorul cu clichet manual/”0”/automat /(Hand/”0”/Auto): se roteşte spre dreapta pe „Auto”. Se aşteaptă până când barele roşii de pe ecranul de pornire al Display-ului dispar, pompele hidrau- lice pornesc. Se apasă tasta verde „Poziţie de bază” (Grundstellung), tasta luminează - de înfăşurare se deplasează automat în poziția de bază (dacă nu se află deja acolo). Se aşteaptă până când butonul de pornire verde „Automatik” luminează. Acum se acționează acest buton. Instalaţia începe să lucreze în regim automat.
15 areyeordxo sp
900
IN UNSÂs SULA punoY INT
_) ai
91 tulSed

a == =

“A sauna
09$9E-Q e 6 e HAWD So[BS IONI JIUIDOIU]
apasă F5 sau F6); se poziţionează din nou masa de înfăşurare cu paşi mici în poziție centrală (se apasă F6 sau F5) până când senzorul 86B1 anclanşează (luminează verde) e acum se apasă timp de 5 sec. tasta Automatik; e se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/0/Auto* de pe „Hand” pe „Auto”; se apasă tasta „Automat pornit” („Automatik Ein); * lanţul de paşi efectuat manual se resetează la 0, iar instalația începe să lucreze din nou în regim automat. Dacă nu se rămâne în acelaşi lanţ de paşi în care a apărut defecțiunea, lanţul de paşi trebuie resetat după ex- ploatarea manuală. Pentru aceasta, instalaţia trebuie golită. lanțului de paşi Automatik: se apasă timp de 5 sec. tasta roşie „Automat deconectat („Automatik
pugo gugd
3.11,5. Comutarea modurilor de exploatare Din modul de exploatare automat, cu ajutorul comutatorului rotativ „Manual/0/automat” („Hand/0/Auto”) se poate comuta din modul de exploatare automat în modul de exploatare manual. Acum se pot efectua diverse operaţiuni în exploatare parțial automată. Acest lucru este necesar numai atunci când apar probleme. Exemplul 1 defecţiune: Baloţii din rezervorul de presare sunt presați parțial. Rezervorul de presare nu se mai roteşte (înfundare prin materiale prea mari în rezervorul de presare). Supravegherea timpului de funcţionare furnizează un mesaj de defecţiune. Măsuri: * se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/0/Auto” de pe „Auto” pe „Hand”; se aduce fereastra pentru cadrul valțurilor cu F9 pe Display. Cu F2 se ridică manual cadrul valțurilor. Cu F3 se rotesc valurile în direcţie înapoi; e se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/0/Auto” de pe, Hand” pe suplimentar se apasă PE- RICOL — STOP (Not-Aus); e se înlătură înfundarea din rezervorul de presiune; e se dezactivează PERICOL — STOP (Not-Aus), se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/0/Auto” de pe „0” pe „Hand”, cu F4 se coboară cadrul manual cadrul valţurilor (cadrul valțurilor trebuie adus în poziţia dinainte, cel puţin mai jos decât senzorul de capăt balot); se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/0/Auto” pe „Auto” şi se apasă tasta „START Automatik. Acum rezervorul de presare şi valţurile de presare pornesc, tocătorul respectiv banda de alimentare sunt conectate şi procesul de presare se continuă automat deoarece a rămas în acelaşi lanţ de paşi. Dacă se rămâne în acelaşi lanţ de paşi în care a apărut defecţiunea, lanţul de paşi nu trebuie resetat după ploatarea manuală. Exemplul 2 defecțiune: Masa de înfăşurare evacuează în de exploatare automat balotul înfăşurat, merge în poziție medie şi lanţul de paşi nu este continuat. Deci masa de înfăşurare nu se mai deplasează la presă pentru a prelua următorul balot. Mă- suri: se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/0/Auto” de pe „Auto” pe „Hand”; se aduce fereastra pen- tru masa de înfăşurare cu F13 pe Display; cu FI se deplasează manual masa de înfăşurare la rezervorul presei. Cu F2 se aşează prin basculare ma- sa de înfăşurare; se aduce fereastra masa de presare cu F12 pe Display; cu F2 se basculează masa de înfăşurare; se aduce din nou fereastra pentru masa de înfăşurare cu F13 pe Display; cu F3 se deplasează masa de înfăşurare spre postînfăşurător; se aduce fereastra pentru postînfăşurător cu F14 pe Display; se apasă F6 şi se menține afişat, balotul începe să se rotească; cu FI (apăsat suplimentar şi menținut apăsat) postînfăşurătorul începe să înfăşoare acesta este gata; se aduce din nou fereastra pentru masa de înfăşurare cu F13 pe Display, se evacuează manual balotul (se
18 sp runrjongsur
900
= OD”, 'IN SULA puno INT
Sp «O
mnyoreq
B9IEJOSII]
"(sny
LI

5199 » 6 e HqWD SUS LB0[0UWIL, 'ULĂ JIUDOJUŢ
18 SpIoA
Se apasă FT pe tastatura folie: apare fereastra „Comandă tocător” (Shredder). (Tocător) pornit/oprit (Fin/Aus): FI Clapa pâlniei* deschis Y /închis A (auf Y/zu A) Dacă rezervorul de presiune trebuie deplasat manual în sus, clapa pâlniei* trebuie deplasată cu săgeata A spre sus (se apasă F2) (opțional, dacă pâlnia este fixă, se sare peste acest aliniat.) Senzorul 108 B5 pentru pâlnie rabatată spre interior îşi schimbă culoarea de la negru pe verde. Apare scris verde, Senzor anclanşat (Sensor eingeklappt) — senzorul însăși luminează atunci galben. Apare scris negru. Senzor neanclanşat (Sensor fiir Anzeige Trichter eingeklappt nicht beleg), clapa este deci deschisă — senzorul însăși luminează verde. Dacă tocătorul este conectat, apare „Conectat” (Ein) cu bară verde. Dacă tocătorul este deconectat, apare „Conectat” (Ein) fără bară verde. Tocătorul poate fi conectat atâta timp cât se ține degetul pe Fl.
od „g“ nes „omny“ od sp IIIMŢ op POLI op BIND DŞ EILUIOINEIULIS dx
E
18 oreyordxo sp IUnfonnsu
IUNI
900
ratat EEE Eat TE EEE atat PETER IN WI SUC punou INI
SI tuIBed

6 e HqUID So[PS :ULĂ nr
Atenţie Dacă temperatura PW sauPW 2 75'C, instalația se deconectează cu mesaj defecțiune se con- trolează valțurile de presare dacă există materiale înțepenite, se lasă să se răcească. Dacă trebuie rotit rezervorul de presare cu material (se apasă F5 şi se menţine apăsat), trebuie în ace- laşi timp apăsat şi Fl şi menţinut apăsat. Altfel curentul în sistemul de antrenare al rezervorului de presare este prea mare.
Se apasă F9 pe tastatura folie: apare fereastra „Cadru valțuri” (Presswalzentrăger). Apăsarea semnului A F2 din partea dreaptă înseamnă în sus (Auf) / 'V F4 în jos (Ab). Pentru „Rotire valţuri înainte” (Ein) se apasă FI, Petru „Rotire valțuri înapoi” (Rev) se apasă F3. Senzorul 94B3 „Valțuri de presare (PW) jos (unten)” şi senzorul 94B5 sunt anclanşate (scris verde). În acest timp, senzorul 94B4 şi senzorul 94B6 (valţurile de presare(PW) sus (oben)) nu sunt anclanşate (scris negru). Pentru rotire rezervor de presare (Pressbehilter) se apasă P» F5. Temperatura PW 1: 52'C. Temperatura PW 2: 50'C.
IS op
900
'IN SEI SUIE pUnoYy INT
6l tuIBed

IO 0949E- e 6 IBUS[LIUOA e HqwD sorss LBojoupda], ung 'uud
Se apasă F1( pe tastatura folie: apare fereastra „Rezervor de presare” (Pressbehillter (PB)). (grafică gri deschis) Dacă se apasă A F2: rezervorul de presare (PB) merge în sus (auf). Dacă se apasă V F4: rezervorul de presare (PB) coboară (absenken). Dacă rezervorul de presare nu se poate ridica, trebuie văzut dacă clapa pâlniei* (opțional) (F7) —, dacă nu, se închide clapa în meniul „Tocător” (Shredder) cu F2. Pentru rotire rezervor de presare (Pressbehălter) FS, Pentru conectare valțuri de presiune („„Walzen Ein): se apasă FI (dacă valțurile nu funcționează, nu apare nici o bară verde). Atenţie Dacă rezervorul de presare trebuie rotit sub sarcină, trebuie înainte întotdeauna deconectate valţurile de presare! (Se apasă concomitent şi se mențin apăsate tastele Fl şi F5.) Curent (Strom) %: curent de alimentare antrenare Tezervor de presare în procente din valoarea nomina- lă (numai afişare). Valoarea curentului de alimentare în situație normală este între 40 şi 50%. Senzori: 98B1: rezervorul de presare este la 300 mm deasupra mesei de presare. 10982: domeniul rezervor de presare, treapta I-a (Stufe 1). 109B3: domeniul de înfăşurare (Wickelbereich) vertical. 107B5: cadrul valţurilor şi rezervorul de presare împreună. 97B2: rezervorul de presare poziție de bază 1 (PB pe masa de presare). 96B3: rezervorul de presare poziţie de bază 2 (PB pe masa de presare). Informații de uniformizare: la fiecare 12 sec. se face pentru 2 sec. se face uniformizarea distribuitoru- lui de curent liniar pentru ridicare/coborâre rezervor de presare.
Ta ar rm "IN Wass SUŢEA prnoy MT
[8 sp MINILNISU
900
asa
07

0949E-CI e 6 e HqWD UORNALISII SES £8ojouydo], 94ng3 'uud —
Cu Display-ul „Înfăşurător de presare” (Presswickler) se poate de ex. înfăşura 3 straturi de folie după ruperea foliei. După aceea se comută pe meniul „Rezervor de presare” (Pressbehiilter) F10. Acum se apasă concomitent F2 şi FS, astfel încât rezervorul de presare se roteşte şi concomitent se ridică în sus. Astfel un balot poate fi înfăşurat până la capăt (eventual este util şi o schimbare între rotire înfăşurător de presare şi rotire/ridicare rezervor de presare). De regulă însă, în modul de funcţionare automat, dacă folia s-a rupt, procesul de înfăşurare continuă după ce folia s-a introdus din nou.
107Bl poziție schimbare folie înfăşurător de presare. 107B4 poziție de bază înfăşurător de presare (scris verde) — deci înfăşurătorul de presare este în poziție de bază. 107B3 rampă de frânare înfăşurător de presare. 107B2 rupere folie. 108B3 cleşte folie 1 închis (dacă este închis scris verde). 108B4 cleşte folie 2 închis (dacă este închis scris verde). Deschidere cleşte folie 1: se apasă butonul Y de pe ecran/ închidere cleşte folie 1: se apasă butonul A. Deschidere cleşte folie 2: se apasă butonul Y de pe ecran/ închidere cleşte folie 2: se apasă butonul A. Desfacerea frânei de motor: se apasă butonul frână deconectat (Bremse Aus) — frâna se desface, înfăşu- rătorul de presare se poate mişca cu mâna.
Se apasă F11 pe tastatura folie: apare fereastra „Înfăşurător de presare” (Presswickler). (grafică albastru deschis) Apăsare » F3 pe tastatura folie: rotire înainte: înfăşurătorul de presare se roteşte în sensul acelor de ceasornic. Apăsare 4 F3: rotire înainte: înfăşurătorul de presare se roteşte în sens invers acelor de ceasornic. Dacă se apasă butonul poziție de bază („Grundstellung) pe Display, înfăşurătorul de presare se depla- sează în poziție de bază. Senzori
Tre K8oyouuyseL IN IMI
orourtonur 8 areyeopdxo sp
900
17

* 6 e HALO S[BS LSO[OUWSSL ISUNG “UI IIUDOIUȚ mmm
Se apasă F12 pe tastatura folie: apare fereastra „Masă de presare” (Presstisch). Grafica neagră arată masa de presare. Basculare în sus: se apasă A F2 (Auf) pe tastatura folie şi se menține. Basculare în jos: se apasă Y F4 (Ab) pe tastatura folie şi se menține. Rotire în față: se apasă > F3 (Vor). Rotire în spate: se apasă «d FI (Zurick). Atenţie La rotirea „Masă înainte” („Tisch vor”), cilindrul hidraulic se extinde. Masa se roteşte cu cca. %, rotație în sens invers acelor de ceasornic. Atenţie La rotirea „Masă înapoi” („Tisch zuriick”), se retrage doar cilindrul hidraulic. Nu se realizează nici un fel de mişcare vizibilă a mesei de presare. Senzor 95B5: masă de presare jos (Pressentisch unten) dacă este anclanşat, apare scris verde atunci masa de presare se află în poziția inferioară. Senzor 95B4: masă de presare sus (Pressentisch oben) — dacă nu este anclanşat, apare scris negru.
— a aa tata aaa 'IN WIS£S BULA SINT eIeunI
18 op IUnIonsuŢ
sIIujonu
900
ZT

» 6 e HD SBS £BOJOUNIIL
91 R os
Se apasă F13 pe tastatura folie: apare fereastra „Masă de înfăşurare” (Wickeltisch). Grafica albastru deschis arată masa de înfăşurare. Pentru deplasare în direcţia presei (dinspre poziția de comandă) se apasă d FI pe tastatura folie. Pentru deplasare în direcție postînfăşurător (spre poziția de comandă) se apasă F3 pe tastatura folie. Basculare în sus/jos 85B2: pentru basculare masă de înfăşurare (înclinarea masei de înfăşurare spre presă) se apasă A F2 (merge numai dacă senzorul 86B3 este anclanşat sau masa de înfăşurare este deplasată deja deasupra senzorului 86B3 în direcţia presei). 85BI: pentru coborârea mesei de înfăşurare se apasă Y F4. Înclinare spre stânga/dreapta/mijloc Pentru înclinarea mesei de înfăşurare spre dreapta (văzut dinspre poziția de comandă) se apasă (86B2 anclanșat, scrisul luminează verde). Pentru înclinarea mesei de înfăşurare spre stânga (văzut dinspre poziţia de comandă) (85B6 anclanşat, scrisul luminează verde). Masa de înfăşurare pe mijloc, (86B1 anclanşat, scrisul lurninează verde). 85B4 Masa de înfăşurare la presă 86B3 Masa de înfăşurare deplasată de la înfăşurătorul de presare 85B3 Masa de înfăşurare la postînfăşurător 77B1 Balotul este sesizat de senzorul de ultrasunete 1 (de pe tavan) 71B2 Balotul este sesizat de senzorul de ultrasunete 2 (de pe cleştele de
15 Ip
900
'IN VIoISĂS DNINT
Sd
(9107
€Z

SION * 6 e HALO Sa[eS dona :uțsd mmm mmm
Zona de Display stânga sus: postînfăşurător (Nachwickler) Pentru rotirea postînfăşurătorului spre stânga se apasă F3. Pentru rotirea postînfăşurătorului spre dreapta se apasă € Fl. Senzori 75B5 Cleşte folie închis (scris verde) 73Bl Poziţie schimbare folie (dacă scrisul este verde s-a ajuns la acest senzor) 75B2 Postînfăşurătorul în poziție de întoarcere 15B4 Rupere folie/sfârşit
eliberează frâna. Dacă fereastra din spațiul de comenzi este deschisă şi frâna este neactivată. Dacă se apasă butonul Poziţie de bază (Grundstellung) pe Display, atunci postînfăşurătorul se roteşte în poziţia de bază. Zona de Display din mijloc (stânga şi dreapta): masa de înfăşurare. Pentru rotirea valţurilor spre dreapta (balotul se roteşte spre stânga) se apasă » F6: ambele role ale mesei de înfăşurare se rotesc spre dreapta. Pentru rotirea valțurilor spre stânga (balotul se roteşte spre dreapta) se apasă d F5: ambele role ale mesei de înfăşurare se rotesc spre stânga.
Se apasă F14 pe tastatura folie: apare fereastra „Postînfăşurător/cleşte folie” (Nachwickler/ Folienzange). Zona de Display dreapta sus: cleşte folie. Pentru deschiderea cleştelui foliei: se apasă VW F4 de pe tastatura folie. Pentru închiderea cleştelui foliei: se apasă A F2 de pe tastatura folie. Eliberarea frânei de motor — se apasă butonul „Frână neactivată” („Bremse aus”) pe Display, apoi se
Tm mn mm aan ABOouuD9L IN SUPA pUNO IMA eIsunS
IS oreeordxo sp untforuqsu
900

SION 09V9E-Q e 6 e HqWD LBA[0UUVSL Upici
FS Clape de evacuare (Austragsuappen) Butonul prioritate evacuare (Vorzug Austrag) dreapta — deci se basculează în mod preferen- țial spre dreapta (văzut din spaţiul de comandă, balotul este basculat spre stânga). Când deci nu există nici un balot pe clapele de evacuare, se basculează întotdeauna în această direcţie. În cazul în care în direcția de basculare se detectează totuşi un balot, instalaţia se opreşte până când acesta este îndepărtat. După aceea se apasă pe Confirmare (Quittierung). Când, aşa cum este reprezentat în imagine, în dreapta „ON” şi în stânga „OFF”, atunci masa de înfăşu- rare aruncă întotdeauna balotul spre dreapta. Când ambele butoane se află pe „ON”, prioritatea de evacuare (Vorzug Austrag) este de asemenea spre dreapta, iar dacă în dreapta există un balot bascularea se face spre stânga, verificare! (Dacă buto- nul prioritate evacuare (Vorzug Austrag) este pus pe stânga bascularea se face în oglindă.) Zona Display-ului, în dreapta sus Verificare; ridicarea clapelor de evacuare stânga prin apăsarea A F2, coborârea prin apăsarea V F4. Zona Display-ului, în stânga sus Verificare; ridicarea clapelor de evacuare dreapta prin apăsarea A Fl, coborârea prin apăsarea Y F3. Senzori 76B3 Aripa de evacuare stânga este sus 176B2 Aripa de evacuare dreapta este sus 76B5 Aripa de evacuare stânga este Jos 16B4 Aripa de evacuare dreapta este jos 76B1 Balotul de pe aripa de evacuare dreapta sesizat de către senzorul cu ultrasunete 76B6 Balotul de pe aripa de evacuare stânga sesizat de către senzorul cu ultrasunete
18 sp Un onnsu
eDI0NIS
900
ABOI[OUUISL 'IN CSU WISĂS SUPA UNA
IONELA "LITE
UI Re 95

SION 099E-Q * 6 e HA UORNALISII SES mmm
Aceste valori sunt reglate de la început şi nu trebuie modificate. În special turația postînfăşurătorului nu este permis a fi mărită. În caz că sunt necesare modificări, trebuie sunat Serviciul Service şi clarificată situația, Dacă sunt necesare modificări, se apasă pe numărul respectiv (de ex. 23) şi apare un câmp de numere. Acum se poate introduce şi se confirmă noul număr (de ex. 25). De acum baloţii vor avea 25 de straturi de acoperire.
KY Parametri postînfăşurător (Parameter Nachwickler) Număr de înfăşurări (Anzahl Wicklungen) 23 — după 23 de înfăşurări, postînfăşurătorul trece din nou în poziția de bază. Număr de postînfăşurări (Anzahi Nachwicklungen) 0 — înseamnă o postînfăşurare, atunci balotul gata. Turaţie rotire baloți (Drehzah! Ballendreher) 280 — electromotorul rolelor mesei de înfăşurare se roteş- te cu 280 rot./min. Turație postînfăşurător (Drehzahl (Nach)Wickler) cu 1700 rot./min.
'IN SUEA eI0un3
Ip
900
3)S3
00ZI
9T

lt i - __— — m

SHOP 0959E-CI * 6 e HAUIQ UOPNAUISICIP LS0J0UWPIL SORINA mmm SNP II RON
FdNP LUNU SJLIUIPOUI 13 E OSIULIS Juns UI NL[BaI ajuy
"UPU 301 ap o E] argsoId SP MȚNUOIEIMSEȚUI E OP PI pUUIESSUŢ TURZII) aresasd op
Sp urarur
K6 Parametri înfăşurător de presare (Parameter Presswickler) Număr de înfășurări de interior (Anzahi Bodenwicklungen) 0: înseamnă că se realizează numărul mi- nim de înfăşurări de interior (1). Număr de înfăşurări de exterior (Mantelwicklungen) 0: înseamnă că se realizează numărul minim de înfăşurări de exterior (1). Număr de postînfăşurări (Anzahl Nachwicklungen) înseamnă că se realizează numărul postînfăşurări (1).
AGojouyoer 'IN Z-SEA BUŢEA punoX INNA o20uNnZ
op unIorunsur
18
900

=

e 6 LNS e HqwD
IN[NIIATOG RNP 13 & uns Up
KS Parametri rezervor de presare (Parameter Pressbehălter) Turația de înfăşurare (Drehzahl Wickeln) înseamnă că motorul de antrenare al rezervorului de presare lucrează cu 1540 rot./min. Curentul maxim al rezervorului de presare (Pressb. Strom Max) % 150 înseamnă că tocătorul, respec- tiv banda transportoare de alimentare este deconectată pentru un anumit interval de timp, când motorul rezervorului de presare a ajuns la 150% din curentul său nominal. Cu aceasta se poate recunoaşte ten- dinţa de înfundare. Prin deconectarea din când în când a alimentării cu material se reuşeşte adesea evi-
900 IN Z-SEUI SULA pUnOY SIN
15 sp runionysur
0vSI
a18[8a1 Huy
ST

ST * 6 e HD UORNALISICTP (BOUL OWNZ LUI
Întârziere Valțuri de presare sus (Verzăgerung Presswalzen oben) max 2,0 înseamnă că dacă unul din valțurile de presare este mai mult de 2 sec. sus, se declanşează PERICOL — STOP (NOT_AUS). Presiunea prereglată la valţurile de presare este de cca. 100 bar. Prin aceasta se realizează cca. 1,5 tone „presiune de presare” pe fiecare valț. Atenţie Valorile reglate din fabrică sunt permise a fi modificate numai după consultarea Serviciului Service.
KS Parametri valțuri de presare (Parameter Presswalzen) Întârziere valțuri de presare jos (Verzăgerung Presswalzen unten) 0.1 înseamnă că după 0,1 sec. de la părăsirea senzorului „Valţuri de presare jos” („Presswalzen unten”), cadrul valţurilor de ridicat cu câțiva cm, până când se ajunge din nou în zona senzorului cadru de presare jos. Întârziere valţuri de presare sus (Verzăgerung Presswalzen oben) 0.2 înseamnă că la 0,2 sec. după atingerea senzorului „Valţuri de presare sus ("Presswalze oben”), cadrul valțurilor de presare se ridică rapid până când se ajunge din nou la senzorul de jos.
'IN WSISĂŞ SULA pUNOY ISYNT
18 op
900
agesard

SION 0949E- e 6 IILISIBIUOG e HqWD UOBNALISIY SES D0UNZ ULId a
KI Ecran de start pentru exploatare automată (Startbild) Tasta mod de lucru este pe „Auto”. Se apasă tasta „Autu ein”(autoconectat). În caz că apare o altă fereastră, se apasă tasta K1. Apare ecranul de start. Clapa de evacuare 86B4 scris verde: aripa de evacuare basculată spre ext. (condiţie pt. funcţionare automată). Clapa de evacuare 86B5 scris verde: aripa de evacuare basculată spre ext. (condiție pt. funcționare automată). Acţionarea PWT 94Bl scris verde: ghidaj montat (condiţie pt. funcţionare automată). Acţionarea PWT 94B2 scris verde: ghidaj montat (condiție pt. funcționare automată). Când începe lucrul în modul automat, trebuie să se aştepte până când toate barele roşii dispar (vezi de asemenea tabelul mesaje ecran (Bildschirmmeldungen)). Lanţurile de paşi şi starea lor de lucru sunt afişate (poziție de bază SK (Grundstellung SK)- pasul 9). + Dacă instalația este deconectată datorită unei defecţiuni, pasul la care s-a oprit se poate citi la presa SK (Presse SK) sau pe stația de înfăşurare SK (Wickelstation SK). Se afişează ruperea folici la înfăşurătorul de presare şi postînfăşurător (când bara roşie se află în spatele scrisu- lui). Alimentarea NSV (Einspeisung NSP) este în ordine, scrisul este fără bara roşie în spate (condiţie pentru lucrul în mod automat). Curentul de comandă poziție instalație de balotare (Steuerssp. Pos Baler) este în ordine (clapele de evacuare bascu- late în afară) scrisul este fără bara roşie în spate (condiție pentru lucrul în mod automat). PERICOL — STOP/uşi (NOT-AUS/Tiren) este în ordine, scrisul este fără bara roşie în spate (condiție pentru lucrul în mod automat). PERICOL — STOP/uşi (NOT-AUS/Tăren) nu este în ordine, bară roşie. Instalaţia hidraulică (Hydraulik) este în ordine, scrisul este fără bara roşie în spate (condiție pentru lucrul în mod automat). Dacă instalația hidraulică nu este în ordine, există bara roşie din spatele scrisului. Ungere (Schmierung), este în ordine, scrisul este fără bara roşie în spate (condiție pentru lucrul în mod auto- mat). Ungere, nu este în ordine, bară roşie în spatele scrisului.
JEWIOZNE Ip pOUU UL ILILOLUXAI STIE
15 sp Un
GIMNNI
900
'IN UMNSĂS SULA prmoi IMA
0£ zuIBed

SIBIHOW e 6 e HAUD UOPNALUSICT SES “nud NUPOUŢ
SIBULIȚUOD SIX JEJOIUODIp IUUNI ] II sfesoui op BISIT OT 1000) £X SULTEȚE RISTI ZI UBJS Sp UBBA DX
Ecran contor Se apasă K3, apare contor. Contorul de baloţi pe schimb (Schichtzăhler Baler) poate fi resetat la începutul unui nou schimb cu .R”, Contorul de baloți pe comandă (Projektzăhier Baler) poate fi resetat la sfârşitul comenzii cu „R” Contorul total de baloți (Gesamtzăhler Baler) nu poate fi resetat. Contorul ore de funcţionare instalație hidraulică (Betriebsstunde Hydraulik) nu poate fi resetat.
10)U0D
vip do 23vuomo ss TITS
15 Sp
900
'IN UNSĂŞ SUIȚEA punoY IRINA
"(SN JLIIIUOISP/JEMOJIE SISU pede IS

esoun3
e 6 e HALID LBO0UYDIL IONA :ULĂ
Defecţiune supraveghere timp de funcţionare rezervor de presare (4000 sec). Defecţiune supraveghere timp de funcționare postînfășurător (400 sec). Defecţiune supraveghere timp de funcționare bandă transportoare material de scurgere. Vezi şi 3.11.10.3,
E op LoIIUDoALIdNS ULIĂ "TITI E
Rupere folie înfăşurător de presare Rupere folie postînfăşurător Balotul nu este recunoscut (sesizat) Defecţiune material de scurgere Defecțiune instalație hidraulică filtru retur
I[ex9uoS "PTT E
TIE
18 op
900
'IN UISISĂŞ SULA pUnoYy INA
zE

Pista assuna
op 'T'EZTE
op BISIT 'CZTIE
EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. musai | Fast mesaj mesaj NSV; 25K2 Steuerung EIN — | Comandă pornit RBS-2: BK13 Olheizung RM Netzschiitz EIN Traducere text metraj Încălzire ulei RM protecţie rețea pornit RBS-2: BK14 Hydraulik Baler RM Netzschiitz EIN Inst. hidraulică inst. balotat RM protecție rețea pornit RBS-2: 54B4 Arbeitshydraulik SP Druck minimal Inst. hidraulică de lucru SP presiune minimă [] RBS-2: 33K4 Arbeitshydraulik Sternschaltung Inst. hidraulică de lucru conectare stea RBS-2: 33K3 Arbeitshydraulik Dreieckscaltung, Inst. hidraulică de lucru conectare triunghi RBS-2: 33KI Arbeitshydraulik RM Netzschiitz EIN Inst. hidraulică de lucru RM protecţie reţea pornit PS: 95B4 Presstisch Kippstellung oben erreicht Masă de presare, poziție basculată sus realizat AnulSt: 451 Anlage in Handbetrieb (Halbautomat.) Instalaţie în mod de lucru manual (semiautomat) AnlSt: 451 Anlage in Automatikbetrieb (Vollautom.) Instalaţie în mod de lucru automat (complet automat) AnlSt: 5251 Anlagenautomatik gestartet |n] = vote] = AnlSt: 5282 Anlage leer fahren AnlSt; 50S1 Strung quittiert Defecţiune confirmată _ > AnlSt; 55S1 Anlage in Transportstellung AnlSt: 55S2 Anlage in Grundstellung —_ Automatica instalaţiei pornită Instalaţie în poziție de transport Instalaţie mers în gol Instalaţie în poziție de bază _ a NSV: SKI Hauptshalter Drehfeld (links) Stărung, Defecţiune comutator principal câmp învârtitor, stânga PS: 107B1 Presswickler Folienwechselsteil. erreicht -— —_ | Înfăşurător presă, poziție schimbare folie, realizat _ oo PS: 108B3 Folienzange 1 ZU erreicht Cleşte folie 1 închis, realizat _ o PS: 108B4 Folienzange 2 ZU erreicht Cleşte folie 2 închis, realizat " PS: 94B1 Pressw.-trăger Betriebsstell links erreicht Cadru valțuri presare, poziție de lucru stânga realizat N a PS: 94B2 Pressw.-trăger Betriebsstell rechts erreicht Cadru valţuri presare, poziție de lucru dreapta realizat N N PS: 95BI Pressw.-trăger Grundstellung erreicht Cadru valțuri presare, poziție de bază realizat N n] PS: 96B4 Pressw.-trăger Ballenende oben erreicht Cadru valțuri presare, capăt de balot sus, realizat N = PS: 96B5 Pressw.-trăger Wickelbereich oben Cadru valţuri presare, zona înfăşurător sus N un PS: 95B5 Presstisch Kippstellung unten erreicht Masă de presare, poziție de basculare în jos, realizat LR a PS: 99B3 Pressbeh. Vorwickeln begonnen Rezervor de presare, preînfăşurare început N —_a PS: 107BS5 Pressbeh. Kontakt Walzentrăger erreicht Rezervor de presare, contact cadru valţuri, realizat PS: 109B2 Pressbeh. vertikal Geschw. 1 N i Rezervor de presare, viteză verticală treapta 1 ul PS: 109B3 Pressbeh. vertikal Freigabe Presswickler Rezervor presare, eliberare verticală înfăşurător presă a LS PS: 96B6 Pressbeh. Grundstellung rechts erreicht Rezervor de presare, poziție de bază dreapta, realizat ua _ PS: 97B1 Pressbeh. Grundstellung links erreicht Rezervor de presare, poziție de bază stânga, realizat La N PS: 54B2 Pressbeh. Lin.-stromteiler Kolben eingefahren Rezervor presare, piston distribuţie curent liniar, retras a PS: 32K3 Pressw.-trăger Dreieckscaltung Cadru valțuri presare, comutare triunghi ww + PS: 32K1 Pressw.-trăger RM Netzschiitz EIN Cadru valţuri presare, RM protecție rețea pornit ua un PS: 108B5 Pressw.-trăger ausgeklappt 36 | PS: 105B5 Pressw.-trăger eingeklappt WS: 85BI Wickeltisch abgesenkt WS: 85B2 Wickeltisch zu Presse geneie WS: 85B3 Wickeltisch am Wickler WS: 85B4 Wickeltisch an Presse = Ed ed ed Cadru valțuri presare rabatat spre exterior Cadru valţuri presare rabatat spre interior Masă de înfăşurare coborâtă Masă de înfăşurare înclinată spre presă Masă de înfăşurare la înfăşurător Masă de înfăşurare la presă PS: 97B2 Pressw.-trăger oben MaxMax erreicht Cadru valţuri presare maximă de sus, realizat ale PS: 54B3 Pressw.-trăger Lin.-stromteiler Kolben cingefahren | Cadru valţuri presare, piston distribuţie curent liniar, retras Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BomtalstraBe 9 » D-36460 Merkers Pagina 33
IS op
900
nn

întreținere EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. PS: 95B6 Pressw.-trăger Dămpfung Druck min, erreicht Cadru valţuri presare, amortizare, pres. minimă, realizat PS: 94B3 Pressw.-trăger Walzenpaar 1 unten erreicht Cadru valțuri presare, pereche valțuri 1 jos, realizat PS: 94B4 Pressw.-trăger Walzenpaar 1 oben erreicht Cadru valţuri presare, pereche valțuri | sus, realizat PS: 94B5 Pressw.-trăger Walzenpaar 2 unten erreicht Cadru valţuri presare, pereche valțuri 2 jos, realizat PS: 94B6 Pressw.-trăger Walzenpaar 2 oben erreicht PS: 32K4 Pressw.-trăger Sternschaltung : 75B6 Austrag Cadru valţuri presare, pereche valţuri 2 sus, realizat Cadru valţuri presare, comutare în stea Clape de evacuare baloţi, : 76B1 Austrag WS; 76B2 Austragklappe rechts hoch/Transport Clape de evacuare baloţi. 5 Clape de evacuare baloți, dreapta sus/transport WS: 76B3 Austragklappe links hoch/Transport Clape de evacuare baloţi, stânga sus/transport WS: 76B4 Austragklappe rechts runter/Arbeit Clape de evacuare baloţi, dreapta în jos/pentru lucru WS: 76B5 Austragklappe links runter/Arbeit Clape de evacuare baloţi, stânga în jos/pentru lucru WS: 85B5 Wickeltisch Ballen vorhanden Masă de înfăşurare, balot existent WS: 85B6 Wickeltisch genciat rechts Masă de înfăşurare, înclinat dreapta WS: 86B1 Wickeltisch Mitte erreicht Masă de înfăşurare, mijloc, realizat WS: 86B2 Wickeltisch geneigt links Masă de înfăşurare, înclinat stânga WS: 86B3 Wickeltisch Kollisionsbereich nicht erreicht WS: 75B5 Folienzange verriegelt WsS: 75B1 Nachwickler Folienwechsel erreicht WS: 75B2 Nachwickler Umkehrstellung erreicht NSV: rechte Tilre verriegelt Masă de înfăşurare, zonă de coliziune nerealizat Cleşte folie închis Postînfăşurător, schimbare folie, realizat Postînfăşurător, poziție de întoarcere, realizat Uşă dreapta zăvorâtă NSV: rechte Tiire verriegelt/geschlossen Ujşă dreapta zăvorâtă/închisă NSV: linke Tăre verriegelt Uşă stânga zăvorâtă NSV: linke Tiire verriegelt/geschlossen |_Uşă stânga zăvorâtă/închisă Uşă cu aripi zăvorâtă NSV: Fligeltăr verriegelt NSV: Fliigeltir verriegelt/geschlossen Uşă cu aripi zăvorâtă/închisă NSV: 7F1 Baler Beleuchtung Stărung Defecţiune iluminare instalație de balotat NSV:28K1 Schutztilren Sammelstărung Defecţiune centrală uşi de protecţie NSV: Fenster verriegelt Fereastră zăvorâtă NSV: Fenster verriegelt/geschlossen WS: 75B4 Nachwickler Folienabriss leer Storung PS: 107B2 Presswickler Folienabriss leer Stârung PS:107B3 Bremsrampe Grundstellung erreicht PS: 107B4 Presswickler Grundstellung erreicht Fereastră zăvorâtă/închisă | Postînfăşurător gol, defecțiune rupere folie] | Înfăşurător presă pol, defecțiune rupere folie | | Rampă de frânare, poziție de bază, realizat | Înfăşurător presă, poziție de bază, realizat PS: 107B6 Presswickler Umkehrpunkt erreicht | Înfăşurător presă, poziție de întoarcere, realizat PS: 17K2 Presswickler Rotation Bremse Frei/Lauf PI Înfăşurător presă, rotație frână, liber/funcţionare PS: 26F1 Presswickler Rotation Bremse | Înfăşurător presă, rotație frână WS: 26F2 Nachwickler Bremse LU Postînfăşurător, frână Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e Bomtalstrae 9 e D-36460 Merkers
18 sp UN
900
fusata SIMpeL, |
vE suIBed

= — —— — e | |

rumrjdozop op [SIN 'TETTT'E
EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. moni | mer Fext mor 55 | NSV:24F4 Steuersp. 24 LS+2-2L Stărung Defecţiune tensiune de comandă 24 LS+2-2L 65 | NSV: 24F6 Steuersp. 24 LS+3-2L Storung Defecţiune tensiune de comandă 24 LS+3-2L 66 | NSV:24F7 Steuersp. 24 LS+4-1L Stărung Defecţiune tensiune de comandă 24 LS+4-IL [| 67 "|NSV:24F8 Steuersp. 24 LS+4-2L Stbrung Defecţiune tensiune de comandă 24 LS+4-2L 68 NSV: 4Q3 Reserve Stărung Defecţiune, rezervă | 69 | NSV: 6F5 Schaltanlage Beleuchtung Strung Defecţiune instalație de comutare iluminare 70 | NSV:24F3 Steuersp. 24 LS+2-1L Defecţiune tensiune de comandă 24 LS+2-1L 71 NSY: 5Q4 Hauptschalter Motorschutz ausgelăst Comutator central protecţie motor decuplat 72 | NSV:6Q1 Trenntrafo 230V Stărung Defecţiune trafo separare 230V 13 _| NSV: 5Q5 Hauptmagnetventil Netzteil 24 V Stârung Defecţiune ventil magnetic central parte rețea 24 V 74 | NSV: 6F2 Presswalzen Steuersp. 230V Stărung Defecţiune tensiune de comandă 230V valțuri de presare 75 | NSV:23F2 SPS-Ausgănge Steuersp. Stărung Defecţiune tensiune de comandă ieşiri — SPS 16 | NSV:24F1 Steuersp. 24 LS+1-IL Stărung Defecţiune tensiune de comandă 24 LS+I1-IL 77 | NSV: 24F2 Steuersp. 24 LS+1-2L Stărung Defecţiune tensiune de comandă 24 LS+1-2L 84 | RBS-2: 15Q1 Motorschutz Stărung Defecţiune protecție motor 85 | RBS-2:15MI Kaltleiter Stărung Defecţiune conductor rece 86 | NSV: 6F3 Schaltanla; p e Defecţiune instalație de comutare încălzire 87 | NSV: 7F2 Klimagerăt Stărung Defecţiune aparat de climatizare | 88 | NSV: 7F6 Klimagerăt Stărung Defecţiune aparat de climatizare 90 | NSV;25K1 Not-Aus-Relais auspelăst Releul PERICOL — STOP decuplat 94 RBS-2: 16Q1 Olkiihler Motorschutz Stărung Radiator ulei, defecţiune protecție motor 95 RBS-2: 16MI Olkiihler Kaltleiter Stărung Radiator ulei, defecţiune conductor rece 99 RBS-2: 13Q1 Arbeitshydraulik Motorschutz Stărung Inst. hidraulică de lucru, defecțiune protecție motor 100 | RBS-2: 27A2 Arbeitshydraulik Kaltleiter Stărung Inst. hidraulică de lucru, defecţiune conductor rece 101 | RBS-2:23F4 Arbeitshydraulik LS-Automat Strung Inst. hidraulică de lucru, defecțiune automat — LS 102 | RBS-2: 27A4 Uberstrom Stărung Defecţiune, supracurent 103 | RBS-2: 52B3 Fiillstand Fett minimal Nivel umplere unsoare la minim 104 | RBS-2: 34F1 Fettoumpe LS-Automat Stărung Pompă de ungere, defecţiune automat — LS 105 | RBS-2: 53B1 Hydraulik Oltank Fillstand minimal Rezervor ulei hidraulic, nivel umplere la minim 106 | RBS-2: 53B1 Hydraulik Oltank Temperatur maximal Rezervor ulei hidraulic, temperatura la maxim | 107 | RBS-2: 53B2 Hydraulik, Saugdruckfilter Druckstărung | Inst. hidraulică, defecţiune presiune filtru aspirație pres. 108 | RBS-2: 55B3 Hydraulik, Riicklauffilter Druckstdrung Inst. hidraulică, defecţiune presiune filtru de retur 109 | RBS-2: 4Q4 Olheizung Motorschutz Stărung Încălzire ulei, defecţiune protecție motor 110 | PS: 12Q1 Pressw.-trăger Motorschutz Stărung Cadru valţuri de presare, defecţiune protecție motor ll | PS:27Al Pressw.-trăger Kaltleiter Stărung Cadru valuri de presare, defecțiune conductor rece 112 | WS:18Q1 Ballen drehen Motorschutz Stărun Rotire baloți, defecțiune protecţie motor 113 | WS:18M1 Ballen drehen Kaltleiter Stărung Rotire baloți, defecţiune conductor rece 115 | Baler RBS-2 Hydraulik Allgemein Oltank MaxMax | Inst hidraulică a inst de balotare RBS-2, rezervor general Zeitv. S min > Stop de ulei MaxMax (timp întârziere 5 min — stop) 16 | Baler RBS-2 Schmierkreislauf Verteiler Impulsgeber | Inst hidraulică a inst RBS-2, defecţiune generator impul- 52B4 Stârung suri distribuitor circuit de ungere 52B4 [117 | WS$: 19M1 Nachwickler Kaltleiter Stărung Postînfăşurător, defecțiune conductor rece 118 | PS:20QI Pressbeh. Rotation Motorschutz Stărung | _Rotire rezervor de presare, defecțiune protecție motor 124 | PS: 17Q1 Presswickler Rotation Motorschutz Stârung Rotire înfăşurător de presare, defecțiune protecţie motor 127 | Temperaturmessung 1 Stârung Defecţiune măsurarea temperaturii 1 | 128 | Temperaturmessung 2 Stărung Defecţiune măsurarea temperaturii 2 129 | Scrittkette Nachwickeln S6 kein Ballen vorhanden Lanţul de paşi postînfăşurare S6, nici un balot existent 130 | Baler RBS-2 Rieselband Antrieb (15M1) SPS Stărung | Instalaţie de balotare RBS-2, acţionare bandă de scurgere Uberstrom SPS (15MI1), defecţiune supracurent Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BomtalstraBe 9 e D-36460 Merkers Pagina 35
arsujonur 18 oreyeordxo sp IUnjonnsur
900
usor |

EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. t meta, l fct? msi î31 | Temperaturmessung 1 Max Măsurare temperatură 1 max. 132 | Temperaturmessung 2 Max Măsurare temperatură 2 max. 133 | Baler RBS-2 Arbeitshydraulik Druckschalter 54B4 GW | Inst de balotare RBS-2, comutator presiune inst. hidrau- Min Min BE lică de lucru 54B4 GW Min Min BE 134 | Pressstation Presswalzentrăger Dămpfing Druckschalter | Staţie de presare, amortizare cadru valțuri de presare, GW Min Min comutator de presiune GW Min Min 135 | WS Ballendrehen (FU) Stărung Laufzeit Rotire baloţi (FU), defecţiune timp de funcţionare 136 | WS Nachwickler (FU) Stârung Laufzeit Postînfăşurător (FU), defecţiune timp de funcţionare 137 | FC63 SK Grundstellung Schritt 1 Wickler nicht in | Poziţie de bază pas 1, înfăşurătorul nu se află în poziția Grundstellung de bază 1 138 | Pressbehălter (FU) Stărung Laufzeit Rezervor de presare (FU), defecţiune timp de funcţionare 139 | WS Nachwickler 19M1 Sammelstărung / FU Postînfăşurător 19M1, defecţiune centrală / FU 140 | PS Presswickler 17M1 Sammelstărung / FU Valțuri de presare defecțiune centrală / FU 141 | PS Pressbehălter 20M1 Sammelstărung Rezervor de presare 20M]1, defecţiune centrală 142 | WS Ballendreher 18M1 Sammelstărung / FU Rotire baloţi 18M1, defecţiune centrală / FU 143 | Presswickler (FU) Stărung Laufzeit | Înfăşurător presare( FU), defecţiune timp de funcționare M4 | FC90 Stărung Abgleich Press-Situation Walzentrăger Defecţiune compensare situație — presiune cadru valțuri 145 | FC91 Stărung Abgleich PB senken Defecţiune compensare coborâre PB 146 | FC63 Stărung Baler Grundsteliung PS PT Defecţiune instalație de balotare, poziţie de bază PS, PT 147 | Rieselband Strung Laufzeit Defecţiune timp de funcţionare bandă scurgere 148 | Schrittkette Pressen Strung Laufuberwachung Defecţiune supraveghere funcţionare lanţ de paşi presă 149 | Schrittkette Pressen Schritt 19 Beftillen Stărung Press- | Lanţ de paşi presare, pasul 19, umplere, valţuri de presa- walzen Anschlag Oben Max re, poziție limită sus max. 150 | Schrittkette Pressen Folienabriss Lanţ de paşi presare, rupere folie 151 | Schrittkette Nachwickeln Folienabriss Lanţ de paşi presare, postînfăşurare rupere folie 152 | Hydraulik Motor 13M1 Stărung Laufzeit Defecţiune timp funcţionare inst. hidraulică motor 13M1 153 | Hydraulik Presswalzen Motor 12M] Stărung Laufzeit Defecţiune timp funcţionare inst. hidraulică motor valțuri de presare 12MI1 154 | Pressbehălter Strom Max erreicht Curent max, rezervor de presiune, realizat 155 | Hydraulik Saugfilter 1 Stărung Defecţrune instalaţie hidraulică, filtru de aspirație 1 | 156 | Hydraulik Saugfilter 2 Stbrune Defecţiune instalație hidraulică, filtru de aspirație 2 157 | Schrittkette Nachwickeln Stărung Laufilberwachung Defecţiune lanţ de paşi postînfăşurare, supraveghere funcţionare | 158 | Reserve Rezervă 159 | Schrittkette Presswickler Folienabriss Storung Lauf | Defecţiune lanţ de paşi înfăşurătore presă rupere folie, iberwachung supraveghere funcţionare 160 | Reserve Rezervă | 161 | Reserve Rezervă 162 | Reserve Rezervă 163 | Reserve Rezervă 164 | Reserve Rezervă 165 | Reserve Rezervă 166 | Reserve Rezervă [ 167 | Reserve Rezervă 168 | Reserve Rezervă 169 | Reserve | Rezervă | 170 | Reserve Rezervă M1 | Reserve Rezervă 172 | Reserve [Rezervă Întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e 9 e D-36460 Merkers Pagina 36
18 oreyordxs op UnIonysu
900

NI ae
SIDA e 6 e HD SIJBS IIUNȚ SNPOIA
ve tc Sc €
4.2. Montarea instalaţiei. .., 4.2.1. Descărcarea containerului cu macara. .............. licee o set atit co ati tin at etniei 4.2.2. Descărcarea containerului cu stâlpii de cc. ii 422.1. Operaţiuni de pregătire şi siguranță. .............. coco loci o viii 42.2.2. Rabatarea stâlpilor de sprijin*............ o osii ic ete it octet tinte ei 4.2.2.3. Alimentarea cu curent a instalaţiei pentru descărcare..... 4.2.2.4. Coborârea stâlpilor de sprijin*...... e... ideii cei i ilie 4.2.3. Descărcarea instalaţiei. .............. lili ei tei ten nea neo vena neant oa nn n en na n ate "1 4.3. Montarea instalaţiei în vederea exploatării. ............ o cc ice eee tii ei e teaca reni ee 12 43.1. Legarea instalaţiei la curent electric................ codec ce see tt tenis etate eee 12 4.3.2. Aducerea la nivel a instalaţiei. ............ co iii cei i sti ate nene ce are atenian resemnat 14 4.3.3. Construcţia sertarului............ dd ile iii i it iii sn ant son Se DENS EATA SERVER 15 4.3.3.1. Punerea în funcţiune................ e ieri ci i tii it te ten stat ne atent TO ni ANA 16 4.3.4. Montarea ghidajelor pentru cadrul valțurilor şi rezervorul de presare. 17 4.3.5. Montarea clapei pâlniei* şi a tablelor pentru pâlnie...................... 18 4.3.6. Rabatarea uşilor laterale / montarea tablelor de acoperire ale presei............. 19 4.3.7. Pregătirea pentru lucru a înfăşurătorului de presare. lili cil el ii 20 4.3.8. Pregătirea pentru lucru a înfăşurătorului în straturi acoperitoare. 21 4.3.9. Rabaterea clapelor de evacuare a baloților............. o o ici iii esti iti ine n eine 22 4.3.10. Comutarea instalaţiei de climatizare a dulapului de comutatoare................ 22 43.11. Utilaje periferice. edi cioc iii iii oneste aste nt 4.3.11.1. Racorduri electrice. o iii ci ie iii e tn einen ere sineta tisa n NI AA 4.3.11.2. 1... ie ce re nene ei vene tanti ENG IA COOP RENE SATI SS SAT ERE RE DA RA E DA DEEA 43.11.3. Buncărul intermediar......... ve
nm
4. Montare şi punere în funcțiune................ 4.1. Cerinţe față de locul de montaj............. o coc ii ci e ee inna n nana eta contat ceea an e Gaetei 4.1.1. Capacitatea portantă a solului................ osii i ode e ini te a eta n tan nl 2 41.2. Încărcarea pe suprafață a elementelor de sprijin (stâlpilor)* hidraulici.......... 2 4.1.3. Înclinarea terenului. lot stiti i 10 pai O O IDEE RSS TONE NONE TA TEN 3 4.1.4. Planeitatea terenului. .............. posi i i on i te nene anna ian 3 4.1.5, Drumuri de acces şi necesarul de suprafață. oii cec ii centi sonete tin eva veci 3 3 4.1.6. 1.1... iei eee ear in one IASA EEE EET aan anna
bv ITONTOLIdVD sSur1dn)
15 ap
on
900
sa "IN T-SEI USĂŞ SUIEA SIMA

sep
09F9E- e 6 e HD SOS DONA '9p SApOIA
La capătul fiecărui stâlp de sprijin* există o placă de sprijin cu suprafața de 25cm x 40cm =1000 cm”. Rezultă deci pe fiecare suprafață de sprijin presiune de până la 8 daN/cm!, ceea ce corespunde unei greutăți de cca. 8 kg/cm*
ID 35
În timpul exploatării, pe fiecare stâlp de sprijin* acţionează o forță de până la 80.000 N corespunde la o greutate de cca. 8 tone pe fiecare stâlp de sprijin.
„PONEApIU 10[1drgys e gjegesdns od "TIP
voseuorirzod 2] go juoo Hour
gdnp [IQBISUI IUOASp oje0d WII) Un od
op Ed Mqon IE SII Ip NS USI) E]
"pIOS op DI PS [OS
& gyuey.rod eoyeypoedud PT
Sp 302 our) 18 areguowurdns 10A qns POE(I
"Wo/33 :sonerpry op argoroţd no Iourejuod ep od e
“ajurISO MAIN IIEJUOUI Op IN[MIO[ PI
În timpul funcţionării, instalația stă pe patru picioare care se pot poziționa hidraulic. Fiecare picior este poziționat şi retras de un cilindru hidraulic.
fexuour op [n20] op Bisy jure) TH
e gmBrs 18 9180) Ep UNS I[oydeo uŢ
sunrjodunz ar LS I1EIUOW '*
TI 'IN SULA INA IS op
900
3s
eo pfS oAV
7

e 6 JBNSRILIOA e HYWD RP SIBS £LBOJOUUIIL IUNI :ap SNpOIA
e Racord de aer comprimat de cel puţin 6 e Curent 400 V, 125 A; 400 V, 16 A, frecvență nominală: 50 Hz.
H&A
"Weyrodsuez 15 rjuzose ry god gs IIopeq eo S“p urind [oo op ojuezstp oqnzgAoId omqo1) arenosAs op sg
La alegerea terenului, ţineţi cont atât de existența unor drumuri de acces suficiente şi de suficient spaţiu de manevrare pentru aducerea şi descărcarea instalaţiei (eventual macara mobilă) cât şi de spațiu de manevră pentru camioane şi stivuitoare necesare pentru aducerea materialului şi expedierea acestuia în timpul exploatării instalaţiei. Instalaţia de balotare are un necesar de suprafață de cca. 15m x 8,5m 125 La aceasta se adaugă suprafața pentru instalația de tocare (eventual şi buncăr), drumul de acces pentru maşinile care aduc materialul de prelucrat şi depozitul de baloţi.
ap [N.resooou SoI9E op LINII STP
Dacă terenul se află pe o deponie, acesta trebuie precomprimat şi planat orizontal (piatră spartă). Denivelare max. 3 cm. Pe aceasta trebuie aşezate una lângă cealaltă, fără spații între ele plăci de beton cu o grosime minimă de 10 cm pe o suprafață de cel puțin 15m x 10m.
IN[NU313 IE Ip
ajoonp UL
0S'Q 'XEUI op IN[NIIUPEINOD E Op Alo
"832 2182 Sp O opundso100 23 La90) [S ruygun un erjerezsur
B[ BEZNA 5
aIsurjonuţ 18 sp unrbnnsur
900
"IN SUETA SINT
(%I
'IEq
£

E i 1 i —_ _ —_ — _— _— 1/1 |

At
SION 09POE- 6 e HAWD UOMALISIIR SI[ES ABOJOULIS], INNA IP
"qnună ud op1ngBo] 9180) os [$ IE ULIOȚUCO JJOJBq od JO) PZEAUOUUI IS gdnq
Instalaţia trebuie descărcată cu atenție conform Instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere de pe camion şi aşezată pe stâlpii de sprijin* pe un teren sigur, plan şi solid.
EOIEIUON TH
IS op
900
"IN WoISĂS SUŢEA SMT
sp
+

Any t
09b9E-U e 6 e UORNAUISIP DONNA “ap SPOL]
ap nuguod PIDUL Se
"giuemSis op [nIoIgOD no 35 18 o180IBzUNĂSo109 ZI UI IS “o PNI UIP «EPUBUIOI3] DS
18 ue[d “[8.UOZIIO WII) 'aresejdure op [n30] ad n3 uodsuer sp nooj [ru Impe e
SIEIIPLI Sp MeJSIS mun mIoznfe nd
„Ufrads op țdrgys no MJNJDUIEJUOI "TTp
15) r3so1d Boyred od “IN[MISUTEJUOI E BIROLIS)XI op Wu
Controlaţi poziția sigură a macaralei mobile. Atenţie Ţineţi cont de poziția centrului de greutate. Centrul de preutate se află la cca. 5,5 spațiul de motoare încărcat).
'(0U0I 97 UI) Sp NI BICILUI O HIsoroy
SUI BA 35) OSI “Ob
Sp POIBIACULUI osfurpe 15 [eroads
Utilizaţi numai mijloace de fixare destinate Utilizaţi numai mijloace de transpi ort admise pentru transportul containerelor de cont de reglementările locale). La descărcare
nrojnfe no 15
RBS-2 poate fi descărcat de pe camion respectată procedura descrisă în cel container normat de 40” pod pentru containere. macarale adecvate, Pentru aceasta trebuie e ce urmează. Principial, EuRec RBS-2 este conținut într-un care poate fi descărcat ca atare cu ajutorul unei macarale sau a unei macarale
BIBIEUI NI BIIBIIBISIŢ "IT
18 sp runtjonnsuŢ
900
St IN CSE WISĂS SULA pUnox don
"(pHos
S tulBeq

SISXIAW 0949E-Q e 6 e HIWD So[eS K8O[OUUDS], :9p SApaIA —mmm mmm A
“ vwtyIn dv) Poa e
'apuțade os („NA [on -409 ap [nosq — (NIA) erirzod „epuewoosţay od sp („SQV/NIA orieeisuȚ“ [NIOJLINUIOO P| PIŢMLIPIU ŞI e
“JUBIMO NO T-SEUY DS
ILI9PS JDUIQOI EIN
fformcuussi Tm ABogouyse, SULA MT
18 op
900
9 ture

Asiria
09b9E- e 6 e HqWID So[BS DINTI SP SAPOIA ERE ERA
Pentru încărcarea sau descărcarea vehiculului container cu ajutorul stâlpilor hidraulici* trebuie utilizată telecomanda din dotarea instalaţiei RBS-2. Comandarea trebuie făcută de la o distanţă suficientă față de container cu supravegherea ambelor părți ale acestuia. Dacă în zonă există persoane, procedura trebuie imediat întreruptă. Cablul telecomenzii trebuie utilizat pe întreaga sa lungime.
15 osgp3o4d ap unjvs2dQ
1 op
900
On 'IN CSE BUNEA punoy mg
L eulBeq

e 6 e HAWID So[eS op mmm VE PP AIA
unfrrds op dryys :gunrg
'1digs od PS» MojuemSIs no suniroq gmârse os 15 giuemBrs op arumiţoq onponur os sp BIEq no 9S
IS IS IdpgIs Id Ip UIBIOARZ
103s9S e
„Ul ds op
18 sp Unonnsu
LAT IES AI
ITI
900
IN CSI INI
"TLIPEI Sp 913 Ier nu gs IS 7 ES e nguod GNV UI os nu Hd[BIS LIT

E IE
e ABOOUUIS], DSUNZ Ip SIPOIA
Pe o uşă a peretelui frontal, pe partea de evacuare este o deschizătură pentru cablul de legătură.
"180948 UL 95 E]
V9I X £ :ŢRUIUIOU JUImo
ZH 0S 'R[PUŢIUCU e A 00% OUMISUI) e
“POHSHOJOBIEI NY “JUBINI NO ISI LAILUDIȚUL UNUL
nyuod vIUDIND NO VIU
CET 'IN USS SUIE punc] Mg QIN
18 op
900
05
6 PulBtd

01 suita SJOXIDW » 6 e HAWD SAS
op
"giuemBrs op no gmâlse os e "GUIIXBUE E] [SUȚEUOO 9S-NPUPIPUI “edu 1008 os “yrodsuen op n20]fiur op JLIDIŢI E-S UJ UȚ e
udgs EZBo|[BoI 05 “nzeo UI giunfe nu gs [USUIBIIOI Iopse ore os 18 (,ny o[IV“) „SnS Ho,“ BISE) NO [NISUȚEIUOI JOOUL POIPU OS, e sp ad MJNISUTEJUOD [8 Sp 18 OS e
"szud ur V 91 op PaIIMpOul Pde> Ip LBUBIS UIp INNȚŢUDA HZUSUOIII
sp (10185) VITH
18 sp
900
IN WISĂS pUnoă

_—_— —

0949E- e 6 e HAL) SAS INA :p SNpOIA
op od erjereșsur Ema
IP [OILE 9453 dres n fepya qns
=
Sp [0ILIVA orirzod 3 nu ES F[LID JNAE IGP U
II
îP[P Ip N0AIU ISI pup? jIZOdsIP U[ 1 E 'INZBAVId oP UL eUMEIPIOII Ip POP HeIZOdOŢ
"(av ov“) „sof u Mo“ No EILIOP E[ PrEOqOI OS e
"rdigs ad sp 300 Se
"arțerejsut qns op țrodsuer sp gzessedop o e
"CTP
18 sp
AICI
900
IN USNSĂÂS SULA pUnoYy IONA
()
Tu

SIDIIA e 6 » SBS LBO[0UUIIL “sp SIpOId
AAI VOL XE zum) AHD VS X € :IBupurou 3uom) (1R2215) ZH 0S “E[PUIUIOU A 00b “B[CUȚIIOU
MI NI BOIBIULUIȚL IJSA IOI]L[EISUI NINUDŢ
ILIIIMS JUIIMI VJ LIIEDIŢ
HIEILOJdX LOIIPIA UI LOILIUOW "CH
1 sp TUN
900
ABorouuyaoL 'IN T-SEUI SUIE punoy MA

€1
09$9E-A e 6 e HALID PY DONA SNpOId
corectă la alimentarea cu curent instalaţia se găseşte în starea de bază. Încălzirea rezervorului nu poate fi deconectată prin comutatorul principal. Ea este activă dacă alimentarea cu curent de 125 A este activă.
sp InmIONpUOD [e 2ZEJ 7 15
“AIBIUSUUI E tajor ej ap erje[ejsur Ijooegsap “ZBO Jsooe uŢ
"eBugys o1ds amor op durgo BISIXo OLP mod nu gs BO (ounoI op Mpndugo oIEINSPUL op vojo1 sp
sI
Legarea instalaţiei se face printr-un ştecăr de Înainte de comutarea ştecherului de pe partea de alimentare, comutatorul principal de pe uşa dulapului de comutatoare trebuie să fie deconectat. În uşa de pe peretele frontal de pe partea de ieşire este o deschidere pentru ambele cabluri de legătură. Trebuie avut grijă să fie un câmp de rotire spre dreapta.
"019Z N]qBD IBSIIIU 3389 NN
amupugd e e
NO AI p No Nqe>
038) os TorfeŢeJSUI E [edroUțId JUAMO NI PIETON
18 sp IUNIONISUL
900
BOOT DE 'IN WISĂS SULA SMT
(OIEIUSUIŢE)
gANŢ

vi eur
09FIC-U H4WD ap SIpOIA
Din acest motiv trebuie observate toate cele patru picioare şi coborâte sau ridicate uniform (încet).
"IBUINMSEI IP UL IS III LIŞULIN NI ILIŞUINISEI “EIIPLI IS NES FILOŢOI IS IM[NIIUȚEIUOI *XO op PUB IZUIMIOI VŢ
Din acest motiv, vegheați înainte de aducerea la nivel a instalaţiei ca nimeni sau nimic să nu se afle sub instalaţie şi ca în jurul acesteia elementele de montaj, ca de ex. trepte, benzi transportoare, să fie la distanță suficientă. Pericol de strivire, pericol sever de deteriorări!
Pal
Ip '|IOqOI gdnp UI[LIdS op I0PILODId III) LIIEPUNZNIS UȚIT
PI] E PAIU E[ BIINPY 'TEp
18 3p
Ul
Mie [Sr
da
arurțoru
900
'IN IMA
În timpul coborârii trebuie avut grijă ca înclinarea în orice direcţie să nu depăşească 2". În afară de aceasta trebuie avut grijă ca în timpul modificării înălțimii picioarele de sprijin să fie încărcate cât se poate de uniform.
8 IN[OILIOd MNpUCD IMNUL UL EJSTEI e o od op gnop 3
9 6 e

SI SII e 6 e HqWD LONNALISIIY SS ABOJOUNIL UNI SIpOIA
X0ZUIS
m[n.1e3.19s pe prdex ornerpru nferdno
3 aqeod mIeyIss
ISAre)
1 geod nu gs
Containerul trebuie sprijinit corespunzător, astfel încât deteriorat). Racordul hidraulic rapid trebuie legat de cuplajul de sub instalaţia de balotare prin racordurile cu filet (trebuie avut grijă neapărat de curăţenia racordurilor, altfel murdăria care intră în conductele hidraulice poate duce la deteriorarea sistemului hidraulic). Racordurile sunt protejate de praf prin clapele corespunzătoare. Trebuie avut priiă la o curățenie extremă. Cablurile pentru senzori trebuie îngurubate (a nu se confunda).
ng CUI op od NINE UI Sp June nzgo omqoen 213 gs or IS
IN[MIBIIIS "CCP
Unu] 15 oregeordx> sp
GIeunZ
900
ABorouysoL "IN WISĂS BUBA INT
*nrpeo purrdno [) 1gdeo sp ad JexIy OMA; Forjrzod e VP [ISI (Im n eds UL 15) EMISIILE d IS ISUȚEJUOD qns SUȚĂLUL JNZEI DP [NIEIDS
“13

vu
SI 09$9E- * 6 e HAWD DONT [OP SNpOIA
(011qo gZeosedop 9s [NIe)JSS) IBIS qns IML
Jsaoe “Iuguorjomy adum UȚ
"238 sp
*tU0Z s1ds
să lucreze. Sertarul pentru material mărunt căzut lucrează în intervale şi împinge trebuie închisă. Intervalele sunt reglate. Ca standard, este prevăzut un ciclu 10 interval poate fi adaptat condițiilor date. Dacă se formează o grămadă de deşeuri prea mare (mai înaltă decât sertarul), acesta trebuie îndepărtat cu mijloace adecvate (lopată, încărcător frontal mic sau altele). În acest timp sertarul trebuie să fie oprit. De asemenea trebuie oprit şi tocătorul.
[5 “EZBOIIN JNZEI JUNIRUI MP [MIOLIOĂSULI] [5 JEUIOZNE UNBOI UI EZLOIIMȚ IS RIP
aunţjounf uy vos2und 'T' CC
IUL 18 op unrjonnsur
DIR NE
900
'IN WIISĂS BULA ISI
91

“6
LI etica e 6 e HqWD So[es INT 'op SNPAIA
Figură: montarea ghidajelor (Procesul de descărcare nu este optimal. Este recomandată o preluare a baloţilor în partea laterală a RBS-2. Aşa cum este reprezentat în această figură, atât la preluare cât şi la aşezarea baloților, aceştia pot fi deterioraţi. Pentru preluare şi aşezare fără probleme a baloţilor se recomandă utilizarea sistemului de preiuare recomandat de EuRec.)
II) IOV '£
PĂNŢ 'T
“oynspd unqnmS n ENOp [22 SS IEN "1
PIAN 13 e nod IMI) “oIEȚUOMOP MP
LILI
DI ES EZLINIIIPI M[LUOSIĂ
I1LSIIĂ O IS IONICA nud ropofepryS
IS sp
900
mea EEE Eta EEE tata CE 'IN BUNEA PUN IINT
op
"gjue Ss
"L

O9FIE-U o 6 e UOPNALISICIR SPIUS OUN Sp SNPOIA
UL 9SyUI ss IS geADope
3IEINpU Ip
1. Tabla se pune pe cadrul valțurilor cu un mijloc corespunzător. Tablele se pun pe rezervorul de presare cu un mijloc de ridicare adecvat şi se înfig în locurile corespunzătoare. Clapa pâlniei* se ia cu un mijloc de ridicare adecvat şi se înfige în locul corespunzător. În acest timp trebuie avut grijă de senzori. A nu se deteriora. Cilindrul hidraulic trebuie fixat cu un bolț în ochiul său şi se asigură cu bolțul. În timpul probei funcţionale, senzorii, dacă sunt anclanşați, trebuie să lumineze dacă sunt în poziție retrasă şi rabatată, dacă nu, trebuie ajustați.
“gjue.nSIs ap LIU ES VIMQII) EZEINJIIFI IIVI [MJEUOSID]
orurgd nyuod 10prqe; e IS „rorurgd odep SC
IS Mp
“TU
500
ABOJouy3eL 'IN Z-SEN WINISĂS SULA pUnoN IONA
[30]
SI

IEEE

*. ojouy2oL eoura
6 e HqWIO So[BS DOINA :9p SAPOII
"nqnIm$ no 9 IS aIBOLISdNS
sp 2[2[q83 or8030u sp nrțeds up 1098
"B10)S30B UIp IIIEOARZ INPOIUL IS [5 [ISN PZLOIEqLI IS
4.3.6. Rabatarea uşilor laterale / montarea tablelor de acoperire ale presei
15 op Un
GI
900
"IN UIISĂS SULA SANT
61 tute

SIDO * 6 e HqUD SES ABOJouuoo], INT ap Apo
(non op mpnsa301d axe op mpnso01d uz Irodn op ungS nd P
Introducerea foliei se face conform figurii. Partea cu adeziv trebuie să fie orientată spre interiorul balotului. Tensionarea rolelor de folii se face cu ctrierul de întindere din dotare. Rola trebuie fixată cu ajutorul zăvorului deplasabil şi a etrierului de întindere iar capătul trebuie strâns bine pentru ca în timpul procesului de lucru rola să nu fie aruncată afară din poziția ei. După introducerea foliei, aceasta se desfăşoară cu cca. 3 m, se leagă o buclă şi se introduce în ochiul corespunzător. La desfăşurarea rolei, trebuie avut grijă ca folia să nu aibă găuri mici ca în figură. Role de folii cu găuri nu trebuie utilizate şi trebuie reclamate. la furnizor.
a18s91d op IN[LIOIEINSEȚUL E NN] NU
aaa Eat Et aaa EEE at Ea EEE EEE nt 'IN T-SU SAS SULA 8 aregeordxo op IUN
900
07

17 SIN e 6 e HAWD UORNALISIY Sa[BS LBO[OUWIL IUNI SP SAPOIA DR EEE
Introducerea foliei se face conform figurii. Partea cu adeziv trebuie să fie orientată spre interiorul balotului. Tensionarea rolelor de folii se face cu etrierul de întindere din dotare. Rola trebuie fixată cu ajutorul zăvorului deplasabil şi a etrierului de întindere iar capătul trebuie strâns bine pentru ca în timpul procesului de lucru rola să nu fie aruncată afară din poziția ei. După introducerea foliei, aceasta se desfăşoară cu cca. 2 m, se leagă o buclă şi se introduce în dispozitivul de fixare/tăiere corespunzător. Figură: cap de înfăşurare
UI E NON] BILUOĂ SEG
18 sp
900 IN SUE punoy INA
3180JI139d0DE UL 103LINSEZUSOĂ IIIPIA :FIMÂLIŢ

—_— —_— | | — _— 1

o
SIBI e 6 e DOMN op SIPOIA
9p
Instalaţia de balotare este prevăzută cu o instalație de climatizare dulapului de comutatoare. Punerea în funcţiune se face o dată cu legarea instalaţiei de balotare la reţeaua electrică. Legătura este făcută de producător. Instalaţia de climatizare devine activă în momentul acţionării comenzii instalaţiei
IJBOEŢNWIOID op INNdENp E VINO)
nd OS e os 18 Jo[1y No op o[oe0LDId PZLIUOUI
*(uoq[eS$ 9ZIUIUNI ES DIMAIN)) BISIXI IIOZUIS PILp OS e
Sp J0[[IUI um nd pere DIS ogeqLI IS e
"oIEMIBAI op o[ade]D JeqeI IS 'I S e
od pnuroo ss fedstq od e
101jo[eq E IENIEAD Vp 10pdUpP LIMEALN
18 areyeodxo op unrjonnsuŢ
900
IN ÎUȚLA
oySouzod os
Tz

SIBIAN » 6 IUNSIBIUOG e HIUD UOHNALISIY SA[eS “op SNpOJd
Ip 2152 AIEOLIOĂSULI) NZULA E
Tocătorul trebuie poziționat frontal faţă de instalație. Banda transportoare a acestuia trebuie astfel poziționată încât să fie asigurată atât alimentarea, dar să existe şi suficientă distanță față de instalația de balotare, astfel ca atunci când rezervorul de presare se deplasează în sus cu pâlnia rabatată spre interior să nu o atingă (altfel există pericolul distrugerii clapei pâlniei* şi a senzorilor acesteia). Comanda SPS a RBS-2 comandă timpul de lucru al tocătorului. Alimentarea cu material se întrerupe când pâlnia instalaţiei de balotare este plină. După timpul de procesare al RBS-2, tocătorul trebuie să poată fi pornit din nou cu comanda SPS a RBS-2 şi să reia imediat transportul materialului.
10)830L "TIT
9] DY POLI IJBIOLLA LPULUOIIPL
'(«SAV 1spparqs“) 1078901“ 8 („NIA Jsppargs”) „qpurod a[rzuomoo god ps JUIOIRIOL Ţin 7 9[po up e gsord ordsurp eoqred od 9s prod (0 A pi / sp IOd 91 EZOp 0) M[NIOPRIC) BPULUIOD JEULIOU PIOIBI UN FISȚXO IIVIO[LA IP DĂ
IIIIP LINpIOIEN
Sr nd jeredos mg
PPP IZUsq “I0IBIO) opoferm]
aIuozod Mem ITF
are0jdx> op
ENI
asurjonuț 18
900
'IN WNSĂS pun ISN
"ur 00v1
ET

Be git
e 6 e HAUD DOUNIŢ op snposd
4.3.11.3. Buncărul intermediar Instalaţia de dozare trebuie introdusă de către client. Trebuie asigurată o întrerupere imediată a alimentării prin oprirea benzii de alimentare la semnalul de întrerupere a comenzii SPS a RBS-2. După terminarea procesului de lucru al RBS-2, tocătorul trebuie să poată fi pornit imediat prin sistemul de comandă SPS a RBS-2 şi să se reia imediat procesul de alimentare. Un buncăr intermediar are sens dacă timpul de umplere al rezervorului de presare depăşeşte perioada unui proces de lucru al RBS-2. Dacă buncărul este plin, atunci acesta va opri tocătorul. Lăţimea maximă a benzii de alimentare este de
18 oregeOdxo sp
900
ZI "IN T-SEU WISĂS BUNEA pUNOY SUNAT
7 tulBed

Atasament: Anexa_10_Instructiuni_de_exploatare_si_intretinere_separator_cu_discuri_EUREC.pdf

* 5 e HAWD Soreg :SP mr
1 0£/0S/0I] 21901 Ip n 0S0 IN EINHNA LInISIp NY 10ze.redog
IULIU IS op
IE Ip
Dl
ABO[ouuDaL
rr
050 "IN GINA LINISIp md

37 qunrgIs op asord BISVI
Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere Instalaţie buncăr EuRec& ADS-2 Nr. 013 AL e TI xechuology Masă de cernere angrena Dispozitiv de curătare | Motor cu angrensj conic | adg x 1 Abstreifrechen 1297740] e antrenare —_————Ț Antribeketenusr i Kettenumlenksstation rechis/Îinks Staţie întoarcere lanțuri dreapta/stg. Kegel triebemotoi Antrenare dispozitiv Curățitor arbori de antrenare Abstreifer Antricbswelle 11918800 de curățare (Antrieb pendare lanţuri Element legătură dispozitiv sus- Kettengehânge Verbindunpsglied 10306200 Abstreifrechen) Tendor pannschloss 11985900 Motor cu angrenaj cu melc 1,1 kW Stirnradschneckegetriebemotor 1,1 kW 11162700 Lagăr flangă 11462700 Arbori Flanschlager Tambur deflector Motor tambur Trommelmotor 12206300 1 | rea | Lagăr cu segmenţi Klotzlager 11624200 2 | Roată dublă lanț | Doppelierisarad DS 11407200 | 22] E PENALE frina CENTA LE Ț Ta 81 pier — ete Ta] e oma le! opinii ———— aibă trapez Hardox 10 mm Trapezeckscheibe Hardox Taj aibă trapez 8 mm Trapezeckscheibe 8 mm 13161700 Lagăr flangă 13161800 Flanschlager Arbore 2 complet Welle 2 komplett 13490600 Şaibă trapez Hardox 10 mm Trapezeckscheibe Hardox 10 mm 12954500 Şaibă trapez 8 mm Trapezeckscheibe 8 mm 13161700 Lagăr flanșă UCES 308 13161800 Rollenhalter 10930306 Dispozitiv curăţare bandă Bandabstreifer 13024700 Motor cu angrenaj cu melc 4 KW Stirnradschneckegetriebemotor 4kW 12740200 Crapodină Stehlager 10153800 10444800 Flanschlager Rolă susținere & 89 x 800 Tragrolle & 89 x 500 10421600 Rolă susținere & 89 x 1050 grolle & 89 x 1050 11304700 Bandă netedă 11298900 Rolă inel reazem 89/133/30 Stiitzringrolle 89/133/30 11231700 Rolă inel reazem 89/133/40 Jgheab înclinat bandă olle 89/133/40 Stiitzring
NE

* 6 e ULUI) UOBNALISICIP SoreS DOAMNA “ap saporg
EISA ML[BISUL QUIS
18 op
Bo
i + PUII RI IES d MED i A, d MENU HAR
tul IL LUIGI) GL l BUICK URI UTA
ISLE ]-SAV-ION
Donde FIR oare Pta PERIE CE SEOP Sue tun lo Sb Unui Mite Fratila totu she vot ie
AO EST IEI MOI bej SO Sf IDE SERE
Uno ant
DMA UTA apă DS Won PIPAITA sp SSPR E SS
IUNI
PAHOBAISUGI IUN
IA
o
050 'IN NIST GIHMA LnISIp NI
II 7 Pisi | __ Sp | z | |. Pisa spiozieqs | Sp pro: spireg | | 1 | JOSUSS | ARSNPUL 20ZUSS | £ | _004206zi |) IOSTSS AHSUPUL IOZISS | 1 îi 004 JOST8Ş | | n 00ZSIOZI LL î LL | i _000€9biT | SSE | i sei, | 9)SBI-S1Y-ION | dOJIS-IODNIAA SEL, | 4 097 IZZI | Sreuorjorar sp Io ION "n dOLS- IONEL 103 | | | SES | SdS tsi IT | 0dD sds | Sas | sI “dA i GĂINA aj
[ Sea

=4 4 E IC
099E-O * 6 e [AUD SAMA Sp SIPOIA mmm
(o108un op ueqd Lnjueg op Isord FIST
BIMNEIPIU ME[EISUI QUIS Dp Isord EISIŢ
050 “IN NIST GIAN NI 18 Ip
Bolile nn put)
"Hit + At ID n LITE, Aţi
TUR MI
PASII E NS A PHIL Huta TEI APA apa [ Poenaru tute
ABO[ouupaL a LUGI
+
n)
PS en TOTII SOBE E | PA | | | | [ID PREA E di LL fiu Pena pdiu- a rr | josuyure N | santa LEI
"ae
1 ,
pe
Drm
[ | — augur ap stii | | I | „BI [3501 JNUDA | g | | | sp PUII | E 1 00LOESEI | FTSE : EESTI E rea m er taran PIZ, | PE d USE | ja 7 Ep | i d
= | oana IT 3D SA 5 z | || Sp RET] E € | i IT | sp prea | | | IS spray ai | [1 0 | oal zl E

Tita * 6 € FAO :ap sapozq mmm
4. 6. Producător. io. i iei i iei iati ta neta ran pa see aaa EuRec Technology Sales & Distribution GmbH . Indicaţii privind siguranța. ac. isca. 3.1. Proceduri o ocoale aaa aaa, 3.2. Indicaţii privind siguranța în exploatare.................. 3.3. Indicaţii privind siguranța pentru lucrări de întreţinere Descrierea tehnică........... cerea ADD SIN ea a 41. Date tehnice........... o oii ie icre ie eee etate aaa aaa 42. oo. oil i -. 10 Stare de exploatare. eri ie et tate anna 10 43. Grupe ie it e tt at e 11 44. Plăcuța de tip........ oo ile ice e 12 4.5. Descrierea funcţionării... 4.5.1. Masa de iii tie aa 13 4.5.2. Instalaţii de alimentare ŞI EVACUATE.............. miei - 13 4.5.3. Dispozitivul de curățire automată... 4.6. Zone de ee... i li. 4.7. Amplasarea utilajului. ............ re ae eesti 4.7.1. Ridicarea mesei de cernere.................... 48. Transportul utilajului................. . 4-9. Demontarea utilajului............. pi i ii tatea aa . 18 DELETE TE ETER SIUI 19 3.1. Punerea în funcțiune a instalaţiei de cernere...... 5.2. Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de cernere 5.3. Funcţiunile utilajului de cernere............................ retea caca 54. Tabloul de comandă................ oi i ia ea ee -. 21 3.5. Succesiunea comenzilor electrice 5.5.1. Funcţionare manuală. ode ie e titi tera vu. 5.5.2. Funcționare automată (la flux de material prin separator cu discuri)..... 22 5.5.3. Funcţionare automată a dispozitivului de curăţare (greblă).......... 3.5.4. Controlul rotirii arborilor de cernere..........................__. 5.5.5. Banda de accelerare şi de alimentare............... Defecţiuni în tasare aaa aaa 24 6.1. Parametri reglabili..... 6.2. Mesaje de defecţiuni.................... i i oceane 24 Întreţinere / lucrări speciale repetitive. eee en . 25 7.1. Plan de întreţinere. 25 72. Liste de control......... 7.2.1. Plan de ungere. ............. iii iii eee rani nea 1.3. Reprezentări ale locurilor de UNBETE, iii ei rea nec veac 74. Materiale de umplere................... 7.5. Materiale de ii ee e e ete ete na aaa . 35 Componentă COnSIructivă................ o e e iti e a 35 Cantitate, .... o. i eee eee a . 35 7.6. Fotografli............. oo idei ci caci 36
0S0 “IN ST [INISIp NI 18 op
ABOj0ouu3IL JIUNIT
1
A
"Je

Bandă transportoare pentru materiale fine Umienktrommel 12092201 Tambur de întoarcere Tambur de antrenare 12089901 Dispozitiv curăţare bandă faţă 11075703 Dispozitiv curăţare bandă ex[. 12756300 i 10153800 10598500 11372700 11231700 11493400 Antriebstrommel Bandabstreifer vorne Bandabstreifer auBen Stehlager Tragrolle 5 89 x 1250 Tragrolle Z 89 x 1100 Stitzringrolle 89/133/30 Stiitzringrolle 89/133/40 Rollenhalter 11496100 Kegelradgetriebenotor 11246200 Glattg 13486800 1 Rolă inel reazem 89/133/30 Rolă inel reazem 89/133/40 Suport role Motor cu angrenaj conic Bandă netedă Jgheab înclinat bandă Jgheab înclinat bandă Bandschurre Bandă transportoare transversală Tambur de antrenare Tambur de întoarcere Dispozitiv curățare bandă ext. Dispozitiv curățare bandă față Suport role Motor antrenare angr. plan 3 kW Crapodină Rolă susţinere 2 89 x 800 Rolă susținere 2 89 x 1050 Bandă netedă Rolă inel reazem 89/133/30 Rolă inel reazem 89/133/40 Jgheab înclinat bandă | Jgheab înclinat bandă Bandschurre 12991500 12991000 12993100 11111801 10930300 112724 10153800 10421600 11304700 Umlenktrommel Bandabstreifer auBen Bandabstreifer vorn Rollenhalter Flachgetriebemotor 3 kW Stehlager Tragrolle Zi 89 x 800 Tragrolle & 89 x 1050 Glattgurt 10942500 Stiitzringrolle 89/133/30 11231700 1 Stiitzringrolle 89/133/40 11493400 | 6 | Bandă transportoare de alimentare (buncăr Rollenhalter 10930300 port rolă de întoarcere complet | Umlenkrollenhalter kpl- 12977900 Dispozitiv curățare bandă față Bandabstreifer vorn 11075700 Rolă bandă de întoarcere Bandumlenkrolle 11259606 Protecţie bandă Bandabweiser 10576900 (Bandunterteil) Crapodină | Stehiager 10129700 Rolă susţinere & 89 x 1250 Tragrolle 89 x 1250 10598500 Rolă susţinere 2 89 x 1450 Tragrolle Z 89 x 1450 10202300 4 Galerie bandă Stollengurt 12347200 Rolă emisie Geberrolle 13118900 = | aj = | E ||| ua Produs de: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BomtalstraBe 9 e D-36460 Merkers/Deutschland Pagina 2
o10urja.nzur IS Op IUNIJONISUȚ
ABOJOUUIIL 39NHNnI
€10 “IN TSTV GINA 1gIunq
Itu)
ILIE

= SE a — = — TI. _L =.

=
AAA + 6 e HU COVEI "OP SNPOLI mmm
EPUEq EIBOLIIdNS
Bandă transportoare de alimentare (buncăr Suport role Rollenhalter Tambur de anirenare Antriebstrommel Rolă susţinere (2 89 x 1250 Tragrolle & 89 x 1250 Rolă susținere 2 89 x 1450 Tragrolle & 89 x 1450 10202300 Motor cu angrenaj cu melc 9,2 KW Stirnradschneckegetriebemotor 49,2 KW | 13411400 Crapodină Stehlager 10153800 Jgheab înclinat bandă | Jgheab înclinat bandă Bandschurre 13498600 Bandschurre 10930300 12996000 10598500 of | i = |-[oo Cadrul mesei de cernere Cadru masă cernere (Siebbock) Zylinder Schăkel hochfest Schăkel hochfest 13488800 1 13488900 1 13488700 2
15 op
INN
€I0 “IN TSAV IgIUnq

C e 6 e HD SES :9p SAPOIA
Figura 1: Desen dimensiuni.............. [o setei etate tea eat eee Et a a a aa Figura 2: Reprezentarea părţilor constructive..... Figura 3: Figura 4: Zone de pericol.......................... Figura 5: Reglarea unghiului mesei de cernere. Figura 6: Transportul utilajului................... Figura 7: Figura 8: Schema de ungere.................. i ii d te e eee ata nene Pen aa a aaa Cuprins fotografii Plăcuța de tip..................., Tabloul de comandă... Figura 9: Ungere centrală lagăr (mâner — pompă de unsoare + distribuitor central)...... Figura 10: Ventile de dozare pentru ungerea lanțurilor (ungere prin picurarc)....... : Tambur de antrenare bandă transversală. ace * Tambur de întoarcere bandă trarisversală. ............................ Tambur de antrenare bandă pentru materiale fine.................... Tambur de întoarcere bandă pentru materiale fine................... Figura 11 Figura 12 Figura 13: Figura 14: Figura 13: Figura 16: Figura 17: Figura 18: Figura Figura 20: Figura 21: Figura 22: Figura 23 : Tambur de aruncare. ESTE ITI EI Distribuitor progresiv de ungere a aaa Greble de curățare a dispozitivului de curățire a arborelui de cernere.. Pompa hidraulică pentru reglarea înclinării mesei de cernere..........., Motor de antrenare bandă transportoare. Senzor bare de distribuție (supraveghere turație arbori).. 10 "1 12 15 16 17 21 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 36 36 37 37 38
0S0 "IN NIST EIN IMISIP nd JS op
ABO[OUUDIL IINNI
:61

(SPIELI e 6 e IAU) LONALISIIY SPUI
I sueZIUNIdo op IP PSEUI E] BMI o “40Ur08Z sp gsnpar
Instalaţia de cernere DSK nr. 050 achiziționat de dumneavoastră poate fi încadrat pe baza execuției tehnice ca separator cu discuri. Prin această tehnică de cernere se pot obţine debite mari la materiale greu de cernut. Instalaţia este caracterizată prin:
'T
050 “IN MSI EVAN NISIP nI 1038.1bdog asoujoryur 8 op runjon1;suŢ
La utilizarea instalaţiei de cernere pentru altă destinație decât cea arătată aici, Vă rugăm să vă adresaţi Serviciului nostru Service, deoarece altfel încetează orice pretenție de garanție.
DE
: SG
“oIBUI
p rude

e = - IUN
Wc —-8S
6969£ stg
ddeu prese og
8ST-8S / 69 69 £ (0)
St m
SLI 85/69 69 € (0) SI 1 —8S /69 69 £ (0)
JIOM 1JIS NEIA
TE —85/06969£ Gt+ m
ULUIOII YĂOISUUD LH
TE 1—85/6969 £ (0) LOA TE 1—85/69 69 £ (0) 6t+ m LISH
“6 7 SIL INNA
19)BINpOIA
puzarzd Hjesipur 7
18 Ip
“OV JR
ES
«1
o.
0S0 “IN NS GIMURA INISIp NI
[EXSTSF
IOȚISIIT
(0)
IMATSS MOIAISS Fog
ZI UI
I0FIS
PI
(0)
* 6 e HAUD SOS ABO[OUWDOL IONII Op SIPOIA
S

44
DIS 09IE-C 9 6 e HAL LONMALOSICTP L IUNI :Ip
"a10u129 sp e ŢII usd o[Iqa[eA Juns voqsaoy "giuemBIs op ȚETŞTESU SJPISPISUOO UL MAI,
UNPIICIĂ “DE
putand *€
IS Vp
Deservirea utilajului de cernere este permisă exclusiv personalului instruit în ceea ce priveşte utilizarea utilajului. Servantul utilajului de cernere este responsabil față de terțe persoane, dacă acestea se află în zona de lucru a utilajului. În zona de lucru a utilajului în funcţiune trebuie adoptat un mod de lucru precaut, pentru cvitarea rănirilor datorită bucăţilor căzute afară sau datorită componentelor utilajului ieşite în exterior. În imediata zonă în jurul utilajul trebuie purtată protecție craniană deoarece în timpul cernerii poate fi aruncat material de pe masa de cernere.
- IIINI
E
0S0 "IN NS UMISIP NI 107B1Bdog
9 vea

PPPPPPPb
e 6 e HILD ÎBO[OMPI], DIN] :ap POI
"aJSUIDO Sp oJIqE[eA JUNS eojS00Y Mp o[aIRORULN Sp FETETENT LUILIS 3S PS MAI],
ur ejuernsrs
PUIALIĂ 'TE
050 "IN MS nd ră op
La părăsirea locului de muncă, personalul de deservire trebuie să oprească utilajul şi să-l asigure împotriva punerii în funcţiune de neautorizați prin închiderea dispozitivelor de deservire. În zona de lucru imediat apropiată de utilajul în funcţiune trebuie purtate protecții auditive, deoarece în timpul cernerii, în funcţie de material se poate produce zgomot dăunător urechii umane. Înainte de punerea în funcțiune a utilajului, personalul de deservire trebuie să se asigure că nu staţionează nici o persoană în zona de pericol al utilajului. Este interzis privitul în zona mesei de cernere în timpul procesului de lucru, deoarece există pericol de rănire acut datorită unor bucăți de material sărite de pe aceasta. Introducerea mâinilor în zona mesei de sortare este strict interzisă. În caz contrar există pericol de moarte. În timpul funcţionării introducerea mâinilor în zona benzilor transportoare este strict interzisă, În caz contrar există pericol de prindere şi înfăşurare a îmbrăcămintei. În situații de pericol trebuie acţionat butonul PERICOL STOP care scoate utilajul din funcțiune. Atingerea elementelor în mişcare de rotație ale unităților de antrenare este interzisă, În caz contrar există pericol de înfăşurare a îmbrăcămintei,
Bal
mnferyn guri
L "uea

PPPPPE
* 6 e HYUL) LOMNAINSIŢ SO[eS ÎBOJVUOL MI “op
'JBJSWIOJBE Op UI IBigINO
Sp oINqaN Egsao Sp [NȚeLOJEUI Sp arejeund Sp IM[NAIIZOSIP Larei onqey nfernn
3.3. Indicaţii privind siguranța pentru lucrări de întreţinere Suplimentar la indicațiile de siguranță enumerate mai sus, la lucrările de întreţinere trebuie să se țină seama neapărat de următoarele indicaţii de siguranță. Acestea sunt valabile pentru lucrările de întretinere ale utilajului de cernere.
0S0 "IN NST GIAN LInIsIp n 15 p non
mi
Lucrările de întreținere şi reparații la utilajul de cernere trebuie efectuate numai cu utilajul oprit şi luând în considerație dispozițiile privind protecția muncii. Înainte de începerea lucrărilor de întreţinere şi reparații, utilajul de cernere trebuie asigurat prin măsuri adecvate împotriva unei puneri în funcţiune neintenționate. În zona de întreţinere a utilajului este necesar un mod de lucru precaut, pentru a se evita răniri prin loviri de componente ale utilajului ieșite în afară. Introducerea mâinilor în zona de cernere este permisă numai cu arborii de cernere opriți şi cu utilajul scos din funcţiune. În caz contrar există pericol de moarte. Reglarea deplasării drepte a benzii transportoare trebuie efectuată cu precauție mărită, deoarece există pericol acut de rănire. Dacă personalul de deservire trebuie să intre în zona de cernere, toţi arborii trebuie asiguraţi împotriva rotirii.
Fr
Q

_ 4 2 —
e 6 + HAWD DONNA “sp SIPOIA mmm
|Mărimea | Valoare / indicație | Greutate totală | | 22000kg TI ONE Antrenări Masă de cernere Bandă de alimentare Dispozitiv de curățare arbori Bandă transportoare pentru materialul fin Bandă transportoare transversală Tambur de aruncare Toate antrenările la DSK nr. 050 trebuie supravegheate printr-un comutator de protecție a motorului (curent) şi supravegheate din punct de vedere termic (temperatura bobinajului).
NUI) HE. 'Tp
BIIUU) BIIMIISIŢ "p
15 op unrjon1ysup
ABOjauuysa IINNT
0S0 'IN NIST SHAT NI
|

E ecran
JUnISUIMIP UISI[ :Ţ
TH
e 6 e HQWD UORNAIISICTP SAJOS MMA SIPOIA E op W VIEI
axourjozzuz orsytogdxo op
I3HNI
0S0 “IN ISC GINANI MISI MI
(amr)
(unu)
01 "used

I0[rj.rgd :7 LIMBII
Ne. | Grupă constructivă Dotare/componente constructive cadru de bază ocs meta ramă masă de cernere (tambur aruncare Î x0,18kW) Masă de cernere cu dispozitiv curăţare arbori sită dispozitiv de curăţare (1 x 1,1 antrenare arbori (8 x 11 kW) ngere centrală lăţime bandă 1000 (bandă netedă) putere antrenare: 4 kW . lăţime bandă 1200 (bandă netedă) putere antrenare: 7,5 kW construcție sudată IPB 160 lățime bandă 1000 (bandă netedă) putere antrenare: 3 kW construcţie sudată cu dispozitiv de ridicare | Bandă de accelerare (banda A) Bandă transportoare pi. materialul fin Construcție inferioară Bandă transversală | Sistem suspendare masă de cernere | Produs de: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BomtalstraBie 9 e D-36460 Merkers/Deutschland Pagina 11
MABILISUOI dA) Cp
TIT mr 0S0 "IN SO nd zu IE op Iunron.ysu
ABOJAUYDAL IINNI
MI

—_ | 1 1 1

EIN Tei) Eos n-a) DUBII ===) BSN SIE ei) SINE [erele ale o el) AZ LU i pi al fai cs RS (1) 15) 40,0 Ii HquwS ABojouydaj 29y4n3
* 6 e FAB SES SINT Sp SIPOLI mmm mmm
dy op LIMFA
ME 6002/90
080 NS
do op “pp
HE op
I3MNI
050 'IN NIST LINISIp nI
00/SZtEL
ÎN 0002Z
TI

09F9E-C * 6 » HAUD DORNA SAPOIA nm
op ornjrzod up 95 PS MAAI) AIEjgIMI op INNA "HIZOdSIp & Q os nu IS gIUOSEJUL 9S NU SIL S[LLIOJBUU E] IEOP SS Sp BIRJ 1915 "RÎULIOp BdNp 1EJI3U0I9p 15 13 ayeod op
Înstalația de cernere este echipată cu un dispozitiv de cernere automat. Acest dispozitiv se deplasează în permanență înainte şi înapoi sub masa de cernere. Această mişcare se instalează automat după conecta- rea arborilor mesei de cernere. Prin aceasta se asigură o ştergere a materialului rămas pe arborii de cer- nere.
EJLUIOJNE Ip
45.2. Instalaţii de alimentare şi evacuare Banda transportoare de alimentare pentru materialul de cernut Banda de alimentare cu pereţi laterali foloseşte la alimentarea şi accelerarea materialului de cernut. Prin Viteza mare a benzii se obţine o trecere optimă a materialului de pe bandă pe masa de cernere. Banda este legată direct de masa de cernere pentru a se asigura o distanță între bandă și primul arbore de cerne- Te care să rămână cât se poate de constantă.
4.5.1. Masa de cernere Toate antrenările mesei de cernere trebuie conectate în comanda electrică cu întârziere la pornire. Insta- laţia porneşte întotdeauna începând de la partea de evacuare a materialului. În cazul în care instalaţia se înţepeneşte se poate conecta o inversare a celor şase antrenări de cernere. Această funcţie însă este dis- ponibilă numai la funcţionare în modul de lucru manual. Prin aceasta instalația se poate debloca. Mersul în sens invers a mesei de cernere nu este însă destinată cernerii de material.
HIEUOIDUNŢ "Sp
8 op
La toate lucrările la benzile transportoare, instalație trebuie să fie scoasă din funcțiune. Excepție face reglarea mersului drept al benzii la care se cere o pre- cauţie deosebită!
ABOJOUIIL,
0S0 "IN NS GINA LINISIp nd
Degetele dispozitivului de curățire sunt executate cu posibilitate de mişcare după trei axe în spațiu şi confecţionate din oțel rezistent la uzură. Prin strângerea piulițelor cu gât sferic se poate modifica preten- sionarea arcurilor şi prin aceasta forța de apăsare a degetelor şi înălțimea acestora. Prin aceasta se poate compensa într-o anumită măsură uzura degetelor. Datorită acestui fapt, materiale perturbatoare alungite perturbatoare sub formă de tijă nu se pot menţine şi sunt aruncate jos. Astfel se evită o suprasolicitare a arborilor de cernere care se află deasupra.
£l

SIDO 0949E-CG e 6 e HAUD S[eS LSO[OUMS], “SP SNPOIA ———— ra
"Xa ap aje10u0o ormqauy eysadv pă [1qL[BaI SP ES INQII) JE MIMA “HIZOdSIp IP IN[MICOJOUI P JIAMO sp eriqrosqe) uz sp n$erg
areyeordxo op
"3J943U0I op orioung ur 13 od ard LIOJLA JUNS LIU! ILUOBA
X£ 218I0JA E[ LIDIILOJUL Ip NIgUUNU apundss 0] 31EI0[A E] Ip dU)
Dacă masa de cernere se utilizează cu arborii încărcați cu material nu se poate obţine o optimă. În acest caz trebuie ținut cont că uzura discurilor de cernere este enormă. Dacă dispozitivul de curăţire se blochează datorită murdării mesei de cernere, dispozitivul se opreşte automat pentru a porni din nou spre arborele murdărit. Dacă încercarea de curățire repetată nu are suc- ces, se emite un mesaj de eroare. În acest caz este obligatorie curățirea manuală a arborelui de cernere. Producătorul comenzii electrice trebuie să prevadă posibilitatea de reglare a timpilor de mers înapoi a dispozitivului de curățire şi a numărului de reversări la blocare. Aceasta se referă în special la următoa- rele:
8 op
Ap ga
ASO[OUUDIL IUNI
0S0 IN NS LUNISIp MI
p[

CI vufea e 6 e AWS So[ES SEAMA SIPOII
“SIBNIBAS [$ AIPIUSDIUIȚE Sp OUOZ UL IodI] Mjeds o[e Sp Vf IBN PUNA O PIRINBISE AI) ES 913 PS IS [NOS NO gs ap 780) “(z gjuemSIs op opujeorput
:sjound Sp nui mpnfergn varezose e[ Sp INMIO] gdNŢ "SJaUI3I Sp F3SIMU POIEINIPLI uz njeds '£ sp guOZ Beau od “T 1 EpIIOS uluyesdns | o[areorguun gqre ps omqary myaferrn nyusd IO] UC]
ramfenn voreseduy Lp
“SISUIII Ip ESPUI d Ip IBIUNIE JO[SȚLIOJLUI PILIOJLP op [ooISd BISIXI IP Iosauu UL IS UȚ 'AMURI Sp NIL FISIXO VP 1 Sar Sp "SPUBUIOO Sp BUOZ UL IEOp ESJULIOĂ 9JS9 ndum ur
IP IUO07 :p LIMBII
oMId op IU07 9
0S0 "IN LINISIP MI
15 MP UNION
ASO[OULPIL,
SFEŢTUAUNȚE AP —

ae
e 6 e HD A SI[ES LBOAOMSS] :ap SIPOIA — E SA IS FO PAPE 2 pată
3191193 IP Faso BILD :Ş
Poziţia prescrisă de lucru de 18" se reglează prin înclinarea mesei de cernere. Masa de cernere poate fi reglată la un unghi de 8" - 18". Pentru aceasta, masa de cernere se ridică treptat cu pompa manuală hi- draulică (1) până când se obține înclinarea dorită. Pentru ridicarea mesei de cernere se extinde cilindrul hidraulic (2) cu pompa manuală hidraulică (şi se agaţă lanţul de ridicare (3) de masa de cernere. După ce se controlează fixarea corectă a lanţului, se ridi- că masa de cernere prin acționarea pompei hidraulice până când pistonul este retras în cilindru. În conti- nuare se agaţă lanțurile de fixare (4) de elementele superioare de fixare (5) ale cadrului mesei. După ce se controlează legarea corectă a lanțurilor de fixare cilindrul hidraulic se extinde din nou timp în care masa de cernere este menținută în poziția corespunzătoare de lanţurile de fixare. Pentru a ridica mai de- parte masa de cernere, cilindrul hidraulic se extinde iar lanţul de ridicare (3) este scurtat cu cârligele de scurtare (6) aflate pe el. În masa de cernere poate fi ridicată, După aceea se agaţă din nou lanțurile de fixare (4) de elementele superioare de fixare (5) şi se coboară masa de cernere până când atârnă numai de lanţurile de fixare (4). Aceşti paşi de lucru se repetă până când masa de cernere se află în poziția dorită. Principial, trebuie avut grijă că este permisă punerea în funcțiune a utilajului numai dacă masa de cerne- re atârnă corect de lanţurile de fixare (4). Dacă masa de lucru se află în poziția de lucru dorită, cârligul (7) se desface din bolţul de pe cadrul mesei de cernere.
IP IOSIU BOIBIIPRĂ "DL
0S0 "IN MSI LIMISIp RI [5 op
ASOJOU4IIN, JINNIT
9[ *uSeq

LI * 6 e So[eS 4BOJOUPIS] I9NNA Spor I nm
mynfergn My :9
ULIE IIBIIPLI IP IPANIZOSIP IP IUNI
(S nrordeD) mnfergn omrijorny ur aund ss “(E pnferrn gzeosurdure os “(C'b 1orgzundso10o ap [120] Is “uorureo ad ROIEDUL 5 “( mondeo) up os mfergn * “(c giuem3Is sp ornțeorpur op omqar did
“on sp ISed rieyoodsa omqan sarenur nes NUIŢ ŢUROIPII O[II “S8nuISIp EA E 9455 [NEI NS O JBIAŢŢ "nraferrn spe opeu uodsuen op Adsdsar SIEXIȚ Sp TEUNMU MMA) NIpEO op sjoseorord OS EJSEOOP "aBUOFdUNȚ SP [NI0] IS AIMIII Ip eHeESUL
ramfemn n10dsuerp, Sp
35 p IUN
INNA
B% os
0S0 “IN NIST GNANI nI

3] vea * 6 e HqUD VINA SP SPOIA mmm
(6 m[oydeD) sunțioung up aye00s os pnfergn “(z mpoydeD) sp opmfesrpur op quoo 3nuri omgar)
:syoumd Sp UC mA Ingnfergn eoIeuOUSp PŢ
mrafergn cocon. 6
0S0 “IN MSI DIANA LIMISIP NI 10JBILdS IS op
ABOPUDIL I3NNI

(ILVEI e 6 e FIUL) SOIES DOM Ap SIPOIA
“BILOLOdSUBI) JOJIZUDq e JS sp o[e URJIDIOSBIdNS O[BMUOAD OS UI 'EILUIOINE aruorjouny E] eo sp sunJssoonS OS PS B[ LI FpULUIOSAI
Ip EUIBOS JNUI DMA) Sp e sp ajureur
Ip E
eanundg '1S
'S
18 Ip
Înainte de punerea în funcțiune a instalaţiei de cernere trebuie să fie garantat ca nici o persoană să nu staţioneze în zona de pericol a instalaţiei! Trebuie asigurat că utilajul este pornit în succesiunea adecvată. Printr-o succesiune de pornire greşită masa de cernere se poate bloca.
"T op 31BIOPISU0I UL Ip E ounrjouny UL PŢ
ABO[OUUDIL, -dINNT
TR TI Va pri zu Ni MR Ba SIMI IS DAI pi IEI a n $ DAF aţi We hip sau Munti E Et Presa a IAT rudă 3
0S0 "IN NS GHANA NI
parand
35
3J3UIII
F= | Sp SSI UD PUȚISIUL Sp FOSS "arzi Op [$ SP SS SS ps SING, JOLAȚIN | OGC SS CD BUNI SS | O | SP SS | is Sp
6l
eurded

EITIEI 3 —
09F9EU e 6 MJLISENUVA e HqID UOBNALISICIP SOS SIPOIA
În cazul funcţionării în modul de lucru manuat componentele trebuie pornite în aceeaşi succesiune ca în modul de lucru automat. Dacă nu se respectă acest lucru, masa de cernere se poate bloca.
Antrenările mesei de cernere pornesc în sens opus fluxulai de material, aceasta însemnând mai întâi banda de evacuare, apoi antrenările arborilor de cernere începând de la ultima dinspre evacuare şi în final banda transportoare de alimentare. Dispozitivul de curățare se conectează manual printr-un comutator.
IS [enueuI NON] op S[LUNpOUI UL 13U13 Sp
op oprunjoang
UIp S03S op Ne
sp mpnfern E UIP WU
2191123 IP E IUNDUNȚ UIP "T'S
0S0 "IN HST NISIP NI 1078.r8dag 15 Ip
E EU
Did AR OD ONU ZISĂ RIP PETRE SIE BIS OF Zeal Ip EU DN AI Saudite SIE NLP IDIOTI DS PERDEA APS pi ISU PULA PUT DUMEI Ali TA Sit pot) UȘI PR ET vip Mm AD SEA IAS Ap O aud PANICA OS ,
ABO[OuUuPaL
shi
Pas de lucru Trebuie luate în considerare indicațiile de siguranţă. Se deconectează procesul de cernere. Masa de cernsre se deplasează în gol. 3 | Benzile transportoare se iasă în funcțiune până când materialul cernut este svacuat. 4 | Se deconectează benzile transportoare. 5 Se opreşte masa de cernere, se deconsctează dispozitivul de curățare într-una din pozițiile de capăt.
Ss

Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere
Figura 7: Tabloul de comandă
Bandă de tvacuare Bandă transversală Poziţie Service înapoi-Q-înainte înapoi-(-înainte Dispozitiv de curățare
5.4. Tabloul de comandă
Conectare auto Deconectare auto Arbori cernere Arbori cernere central 0 înainte — înapoi manual lo Conectare comandă Deconectare comandă Bandă alimentare Dispoz. curățare Dispoz. curățare Ă înapoi-0-înainte înapoi-f-înainte / conect.-deconect.
Rolă aruncare conect.-degoncct.
Produs de: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e Bomtalstrafte 9 e D-36460 Merkers/Deutschiand
Bandă material fin înapoi-(înainte Confirmarea defecţiunilor a
EuRec Technology
Pagina 21
4
Separator cu discuri EuRec& DSK Nr, 050

SIDA (IVIT » 6 + LOMMALISICȚY SIC IOAN) op
5.5.3. Funcţionare automată a dispozitivului de curăţare (greblă) Dispozitivul de curățare se deplasează automat înainte şi înapoi între întrerupătoarele de capăt DS- 21B6 şi DS-21B7 (inițiatoare de apropiere inductive — de deschidere), (aceste întrerupătoare de capăt trebuie să fie active şi în timpul funcţionării cu comandă manuală). Dacă grebla ajunge la un obstacol (material înţepenit între discurile de cernere, etc.) curentul motoarelor creşte. Prin urmărirea curentului absorbit de motor, la atingerea unei anumite valori prereglate a acestuia, sensul de rotație al motorului de antrenare se inversează. Intervalul de timp al sensului de mers înapoi al motorului de antrenare este limitat în timp şi trebuie trei reversări obligatorii instalaţia trebuie să se oprească. Pentru lucrări de întreţinere la dispozitivul de curăţare, întrerupătorul de capăt DS-21B6 de pe masa de cernere poate fi mutat. Prin aceasta, dispozitivul poate fi scos din zona de sub arborii de cernere în regim de lucru manual, de ex. pentru curățire.
Bandă de evacuare materiale mari Bandă transportoare Bandă materiale fine Motor de antrenare masă de cernere Motor de antrenare masă de cernere Motor de antrenare masă de cernere Motor de antrenare masă de cernere Motor de antrenare masă de cernere Motor de antrenare masă de cernere 10. Motor de antrenare masă de cernere 11. Motor de antrenare masă de cernere 12. Motor de antrenare masă de cernere 13. Dispozitiv de curățare automat (dacă este selectat) EIN
“OUNISIIINS POILOJRULIN UL DIE) OS IJENPIAIPUI LINUS
(runostp no [eLIMJEU op LD) 'TS'S
Toate componentele individuale se pot conecta respectiv deconecta manual. De asemenea se poate regla direcţia de rotire a motoarelor de antrenare a benzii de alimentare, a dispozitivului de curățare și ale antrenărilor arborilor de corncre
g[enuLu 'T'S'S
IOJIZUIUIOI
0S0 'IN NST GINA NI IUL 18 XI Ip
II INI
ve be
bt
n
OS.
"S's
"HIIUIOd IUNISIOONS UL FZEZIȚLAI 35 LIJUĂG
adn 1 gs
TI

|

e 6 e HAN) LORNILISIŢ DIN] OP SNpOId
În modul de lucru automat, sensul de rotire al benzii de alimentare este astfel reglat încât să se facă alimentarea pe masa de cernere. La nevoie, sensul de rotire al benzii se poate inversa prin comutatorul aflat pe tabloul de comutatoare al separatorului cu discuri.
IIUIUIMIŢE IP IS Ip UPULI
5.54. Controlul rotirii arborilor de cernere La ultimul arbore de cernere pentru fiecare unitate de antrenare (masa de cernere are 6 motoare de antrenare ale arborilor de cernere) trebuie supravegheată rotirea acestuia. Aceasta se face prin senzorii inductivi DS-20B4 până la DS-20B8 şi DS-21B1 până la DS-21B5. Intervalul de timp urmărit este reglabil. La valoarea reglată „0” urmărirea rotirii arborilor este scoasă din funcțiune.
050 “IN ST SUNA HI IS p run jon
ABO[OUPIL IUNI
*S'S'S

SIE 2 ti i
pZ 0949 * 6 e HIWD UOBNAINSAIP SES IUN 'SP SAPOIA
(S[[o.quUogNEU]) IN = [0U03) HD
Cauze, măsuri | 1 | Defecţiune motor cernere 1 | Stărung Siebmotor 1 Defecţiune motor cernere 2 | Stărung Siebmotor 2 Comutator ie motor, termostat motor activat, electrician Comutator protecţie motor, termostat motor activat, electrician Defecţiune motor cernere 3 | Stârung Siebmotor 3 Comutator protecţie motor, termostat motor activat, electrician Defecţiune motor cernere 4 | Stârung Siebmotor 4 Comutator protecţie motor, termostat motor activat, electrician Defecţiune motor cernere 5 | Stârung Siebmotor 5 Comutator protecţie motor, termostat motor activat, electrician Defecţiune motor cernere 6 | Stărung Siebmotor 6 Comutator protecţie motor, termostat motor activat, electrician Defecţiune motor cernere 7 | Stărung Siebmotor 7 Comutator protecţie motor, termostat motor activat, electrician Defecţiune motor cernere 8 | Strung Siebmotor 8 Comutator protecţie motor, termostat motor activat, electrician Defecţiune arbori cernere Stărung Siebwellen Arbori înţepeniți, lanţ rupt, defecțiune senzor, verificare Defecţiune bandă mat. fine | Stărung Feingutband Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician Defecţiune rolă aruncare Stărung Abwurfrolle Comutator ie motor, termostat motor activat, electrician |n] = N Defecţiune bandă transv. Stărun Querband Defecţiune greblă Grebla s-a înţepenit | 33 | 4 | 15 Abstreifer hiingt Strung Abstreifer Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician Comutator protecţie motor, termostat motor activat, electrician Grebla este murdară, este necesară curățare manuală 16 | CR bandă de alimentare UMK Aufgabeband Supraîncărcare sau mers greoi, control şi verificare 17 | CR bandă de evacuare UMK Austragband Supraîncărcare sau mers greoi, control şi verificare CR bandă transversală UMK Querband Supraîncărcare sau mers greoi, control şi verificare CR bandă materiale fine UMKFeingutband Supraîncărcare sau mers greoi, control şi verificare
runjoopop op 79
F1 = Interval de timp de reversare dispozitiv de curăţare (cca. 8 sec) F2 = Control rotire arbori de cernere (cca. 0,6 sec) F4 = Control rotire bandă de alimentare şi bandă de evacuare (cca. 0,6 sec) F5 = Control rotire bandă pentru materiale fine şi bandă transversală (cca. 0,6 sec)
MAEI LoMEIES TI
Ur *9
0S0 "IN ISI NISIP n IS Mp IUNILDNISUL
ABO[OUUIIL INI
o'
SE

<<<
09F9ECI e 6 e AWD SBS SP SIPOIA
"argosgum od sp
IZOA =
op UEId 'T'L
< d d
"fergn er IS o[o]80NUC NIRȚ IEI DP [NTEȚĂ
LIBIINȚ L
15 dx op
Trebuie ținut cont că aceste planuri de întreţinere pot fi influențate de condiţiile concrete de fancţionare ale utilajului. Dacă utilajul este exploatat în condiţii exterioare deosebit de dificile, trebuie să alegeţi intervalele de întreţinere mai scurte. Din acest motiv, intervalele de întreținere trebuie adaptate condiţiilor de funcționare concrete ale instalaţiei. Evitaţi ca Dumneavoastră sau terțe persoane să efectueze modificări constructive sau tehnice la utilaj deoarece în aceste condiţii se pierde garanția. Intervalele de întreţinere trebuie respectate pentru a se putea menține garanția.
Ea
IIMNI
0S0 “IN ISC LINISIp DI

Instrucţiuni de exploatare şi întreținere Separator cu discuri EuRec& DSK Nr. 050
IAA e 6 e HIUD SS (BOJOMPIL DNA
Plan de întreţinere EuRec& DSK Nr. 050 Separatorul cu discuri este echipat cu o unitate de antrenare electrică, Lucrările de între şi suplimentare care nu sunt livrate o dată cu utilajul standard. ținere din acest tabei au un caracter gencral, ceea ce înseamnă că sunt enumerate şi grupe speciale Valabil pt. 2009 Intervai Lucrări de întreţinere de efectuat o dată după250 ore funcţionare suplim. la fiecare 200 ore funcţ. suplim. la fiecare 500 ore funcț. / 6 luni suplim. la fiecare 1500 Se controlează funcţionarea dispozitivelor de siguranță Se controlează masa de cernere la uzură şi materiale străine Se îndepărtează materialele înfăşurate Se verifică starea generală (ruperi, scurgeri) Se controlează la strângere îmbinările cu surub Se restrâng îmbinările cu şurub Se efectuează ungerea conform planului de ungere Se controlează la deteriorări şi se curăță degetele dispoz, de curăța ll alla IE Se verifică starea motoarelor electrice (murdărire Se verifică / completează nivelul uleiului în angrenaj Benzile transportoare Se controlează starea generală a benzilor (rupturi ale benzii şi constr, Se verifică / reface funcţionarea / curăţenia rolelor de ghidare şi sprijin Se verifică / reface funcționarea / curăţenia disp. de curățire benzi Se controlează / reglează mersul drept al benzilor Se controlează / reglează tensiunea benzilor Se controlează / curăță motoarele de antrenare ale benzilor Se controlează / unge antrenarea benzilor conform indicațiilor
EuRec Technology
e
Produs de:

We “n EI
LT mea e 6 ILNSIIOA e sojes :sp
Sp [EIN LINȚĂIN
“(suaBun ap [NUEȚĂ IZIA) Sp e urp SP SHIFRUL orga) Io[imjue e] snpe nropn rodurod ore aqmyadar '07Z dTO PSM NO OMAN E[ Mp 1OSN as Mp In op MIPAIN op [osaur JUpeo sd Ion 20 BIEXIȚ gduod [8 I0AJOZAI MY N O aJIMIII DP [Le LINJUL[ NS NUD “SIEŢUSUNIȚE Sp HZU2q o[ougÂ] 15 [IALȚPA aqsa EJOV "Brenuso op IM[NIOISIS no Sun os aJausO op JISAUI Je pSULI
BIN op IWDISIS gNOp NS SS ISA UnSSIp n
op UCIS TTL
l0Xu0d sp ISP. TI
050 "IN EST LINISIP NI uz IS VIRILOdxI Op
IINNI

ST used SIDA 0949E-C e 6 e HU SopeS 00 "sp
AIEGUIȚ mesi
7 pusa-V Suna IER
ar9$un sp nujrzod 7 V 3ILOSUN NI MIBU() dy *** USI Ip PIC
adumdro TOI 0S / BUDIST VETI z'sod TF (poxospqe!s ure topo / Ţ 'sS0od
tern op gdurod sp 201 (5 / NS 007FI6 ET z suoun op mirzod Zy op eseu sd Umjue[ / 1opn no orsBur 00 £l6 1
ŞT eunsed ujendxq
iii ata rau EEE E 050 “IN NIST SANT HMISIP n ră asezeozdro ap
IJBOSUN NI *** UNI
Pg UT ONES
TEIRUSIINC PILULA
odumndpueunog
aILOSUN Ip PĂUIOĂ
POLII
OI
SUNGITEIŢOSIDAgNEIUISUT A
ydoap

Instrucţiuni de exploatare şi întreținere Separator cu discuri EuRec& DSK Nr. 050 134 91300 —_ 2 dschmierung / Ketten lbefestigt am Sietdeci| +2 Schmierstellen ZID VL UI HP Pet Ssvle e Fettschmlerung ACE A-Band Anechiurint Uck 2 Schmlerstellen LE Mite atuzitar 42 Schmierstellen nubvarachezutui 6-Barade Figura 8: Plan de ungere Produs de: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e Bomtalstrale 9 e D-36460 Merkers/Deutschland 134 81400 Fattschmierung / 5 Wellen Ibefestigt am Siebdeck| 102 Schmlerstellen Antriehaunita sa 52 Schmlarstellen Pagina 28 FR] SI Schuierutellen
EuRec Technology
Pos. 2

e 6 e HI UOMAISICTP DOINA “ap SIporq
ard nud 318ZOp IP IPUIA 01 BIS
103JNMLIJSIP + IIEOSUN sp gdurod — rougu) EIEXJUBO 16 LINDA
o193un op I0[LIMI0] JE “GL
E E EEE 0S0 "IN MSI LINISIP NI
8002 £
18 wgeogdxo Ip
67 PUS

09F9E- e 6 e HALUD D9NNZ SNPOId
E[BSIIASULI) DP INEL, :Z] LINDA
B[PSIOASULI) DILUIILUL Op INUILL,
15 IIEZuO[dxo DP
ABO[OULIDL IINNAY
EA
0S0 “IN MSI INISIp NI I0JLILdDS

09F9ET e 6 PLNSIUOA e HAUD UONNALNSICŢY SES MA :sp
JIU MEI PULA JIIILOŢUL IP INEL, :p]
SUI MYELIILU IILUIILUL Ip E]
IS Op IUNIONUSUL
IIUNI
0S0 'IN MO

Ip EPULI) IIE)UVUIȚE OP LPULA IJIIIEOJUL DP INEL 9]
IP IILJUIUNL IP IILUINUL Op INEL :SŢ VINDA
"ap8e[ Ip [NUIISIS OS
IS IIVILOdXI Op UNIONISUŢ
a
23HINI
0S0 'IN MSI SIHANA LINISIP NI
BIBI
T€ Pued
09F9E- e 6 e HALE IES LH0J0UA] DAUNA :ap SNPOIA

e 6 e H(UD UMANIST Safe DINA Saposd
102188 E op :SI
IIOJIE VINSIA
EEE EEE EEE EEE EN EEE EEE ED 0S0 “IN ISI SINAN IUNISIP NI
zur IS Mp UN
m“
o

(9F9E- e 6 PENSIA e HqWD VONNAIUSII SO[ES DONNA op SIpOIA
"Himordosd 1Seopsoe nd oI98un op e IS JO0d os “ns op aJBun Sp JS[LLIDJEU NU PIC
S'I 820 072 d TO nquod ron Op F[BIIUDD
[S'T 299 Z IDIN OTITA NI) DIEOSun :JOGIe
(0TZ DA OSI 077 d TI ofeucsSue ron :uogre “gpueq
axoduunm op VL
050 'IN NIST SUNA nd 107818dog IS Ip
A HOTI o- pe PE
La utilizarea altor materiale de ungere a căror proprietăți nu corespund celor mai sus enumerate trebuie să obţineţi acceptul secţiei noastre de Service deoarece altfel încetează orice pretenție de garanție.
IUNI

e
(0TZ DA OSI)
"arafergn 8 O IS IS ES SP IN[NELIAIEUI PAIEQUNUIS MD O 8) BpUBUIOIAI DS "UE Z gdnp nes oIeUOIjdUNȚ Sp 10 SP 00001 E NRJ ING) Ie Sun op [BIIIILU Op UNS UŢ "ŢEISUNUI 359 JopsfeusiBue IOMN e
DN IP SL
0S0 'IN MSI GINA IMISIp n 1078IBdoS 15 Ip
IIUNI
a3IUT
Bi
“1OJBULIN [N3B] IZOA
Denumire Componentă constructivă Cantitate Unsoare lagăre DIN KP-2 K-20 Ungere centrală lagăre arbori cca. 1,51 (NLGI 20) Antrenare arbori cca. 2,3 motor Ungere centrală lanţuri de antrenare cca. 1,51 Antrenare dispozitiv de curățare cca. 3,21 Ulei de | Antrenare bandă de evacuare cca. 3,81 Antrenare bandă pentru materiale fine cca. 1,91 Tambur de aruncare cca. 441 Bandă transversală cca. 2,21 Unsoare pt. presă manuală ungere cca. 100 kg / an
e 6 e HAWD UONNLUSIIP Safe LBOOUŢDA] op
CE

Sean & op 3] SALE IA E fi
0949E- e 6 e HIUD OMMALUSKTR SI[ES ABOJOUNOSL IONA SAPOIA
IP [SIMU ILIFUIDUL UDĂ RINEIPIU LĂUIOA :07 BANDIT
IP MN[IJOGIB VIU)
sp mnay
q215 :61
94
IS op
JIMI
o
050 'IN NIST SANI INISIp nd
9g rue

LE used 09F9ECI * 6 OILUSIUOA e AIUD SoeS LOOS], DIANA :ap
orjeany orjnqLIISIp Ip INA IOZUSS :7Z
IP 10)0 :IZ
IUjdauzUL IS IIEILOLdXI Ip IUNONIISUŢ
ABOOUYIIL,
0S0 'IN LINISIp n
BIND

SIA e 6 e HqD UOMALISIIP :ap SAPOIA mmm
IIBIULIE Ip INAUEL :CT7
050 "IN NISIP HI 15 op mrjonusur
es n
8€

Tip instalație: Date tehnice: Tensiune de exploatare: Putere nominală: Tensiune de comandă: Mod de protecție Ciasă de protecție: Norme : IEC 60204 — 1 (DIN VDE 0113) IEC 60439 — 1 (DIN VDE 0660) EuRec DSK 050 RETIM, România EuRec Technology GmbH Separator cu discuri DSK 110/50/30 E 400V c.a., 50 HZ, 3-+PE + N cca. 115 kW 24Vcc. IP54 EuRec Technology GmbH Entsorgungsanlagen Borntalatrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 38969 58-0

3£ UIP
3J3UI13I Ip LIOJqIYV
0sS-NSA LIN3STp N>
103e1edos
ua[[omg31S
jena
PIPI

Re
12,1 12.2
4 5 6 A 3-,N, PE A 11 2.1 123') 1321 2.1 B Q11/63 185 a Q11/64 ; 12/63 4 Q12/64 i | | 011/14 011/14 011/14 Cc - (NI - (N) = (N) 8 SDAINLM 11kW SDAINLM 11ky SPERIA D E Siebwellen 1 Lăuft zuletzt an! | Datum | 10.03.09) Projekt: EuRec Technology Sales & Distribution GmbH Rorntalstrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36969 5a-o Zeichngs.-Nr 12827900 Blatt 1 6
400V,

SE UIP
“**
3i3U190 Op LIOAIV
0S-XSd WnSIp NS
METEO E = “103e1edas

4 5 6 A PE 1.8 ÎL 21 1 2.41 1 2.1 1 ZEII “LR ESTETIC EȘT ZE ZEITEI = ş—-—.PE 2.1 Q11/63 Q11/63 011/63 25 2A6 4 2AB Q11/64 011/64 011/64 Q12/63 4 Q12/63 Q12/64 | Q12/64 | | -2A1 Q11/14 : 011/14 = (N) - (N) SDAINLM 11kw SES e zl 4 X2.1 FuRec“ Technology D-36460 Merkers Tel, +43 (0) 36969 58-0 Zeichngs.-Nrj Blatt 2 E [von 38 e] 6 e
d a N a a +
12.2
12.1
EuRec Technology Sales & Distribution GmbH Borntalstrasse 9
400V, 3-,

NET
Ş
Ş 2184192 p
05-NST LMDSIp NS
Toyexedos
HOJgJIV
sjSsusod

_ —
400V, 3-, N,
Q11/64 Q12/63 011/14 - N) E EuRec Technolog EuRec' & i Sales & Distribution GmbH Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Zelchngs. ur | Blatt "37 Tel. +49 (0) 36969 58-0 12927300 | von 35 81. | — _ = = = m E —- — 6 =
amana a pei pa pa
12. 2
aa
22.2

SE UP
E[LOS BUISEĂ
NS
i 101e.1edas

Leerseite | Datu [90-03-55 Projekt: | EuRec” Sh | fades d ca Technoalogv Borntalstrasse 9 = LI ITI D-36460 Mezkers Pica, e arte 6

a,"
S€ Up
BUISLA
n
EI 103e.1edos

3 2 3 3
Leerseite Dati P: kt: || [10.03.09 | EuRec“ EuRec Technology Technology Borntalstrasse 9 |] seer- | E D-36460 Merkers Blat 5] Tel. +49 (0) 36969 58-0 12927900 3

1nBuro 4
Bandă de evacuare transversală pt. materiale fine
Sa pueq2Be1ysny
'3d grerpouuațu: orgoyodsues)
Iopol [PUMA
nou UIp JoaNp [PMIUSATȚ
0S-NSd N
107e18doS
J9I9p1QFUIUISIAZ
au
ISI osendBAD DP PULA
SUP

400V,3-,N, PE
1 2 3 5 - A eventuell wieder direkt A 2.6 11 m. 2.6 LE 1271 2.6 13 1371 2 73 1.6 ZI e — 3 za | _- pe i 14 [22 — i 14 [2 B B e | & | | -6A1 Q11/63 | Q11/64 A4.2 31.3 812/63 A43 313 012/64 Cc Cc —-6A2 011/14 Q11/14 - (N) - (N) SDAINLM 7, Ski SDAINLM11kW e i = D zi 65 MĂ D B1F1, 462,5+(2x0,75 Zi „Xe 2 7 -X6.5% 6 ai, nana afl (240,75 2 flex. 762,5 —-6M3 E E -6M1 7,5 —-6R1 Feingut Zwischenfărderer Austrageband DSK_ADS-2 Eukec” Technology 1] Zeichngs.-Nr| Blatt 6 12927900 von 39 Bl, D-36460 Merkers Tel. +43 (0) 36969 58-0 5 6
13.4
13.4
ME
Queraustragband Felngut
EuRec Technology Sales & Distribution GmbH Borntalstrasse 3
"9X-
—-6A3
"9X

Sc Up
sp ANZOdSII
pueqaqe8yny
ojexuep sp gZOd ron
0S-ISA HNSSIp NS
DIBLUDUIIȚL LpPULE

13.4 13.4
N N A2.4 26.4 011/64 Q12/63 3 A2.5 25.5 012/64 z e zl i â A -X7, para ST Zeev BLEI. 462,5+(2x0, 15 Sk Aufgabeband Eukec' 3 Technology D-36460 Merkers | 7 | Tel. +49 (0) 36969 58-0 12927300 | von 39 "mu. |
13.6 13.6
T'se
3KW Abstreifer
-103
EuRec Technology Sales & Distribution GmbH Borntalstrasse 9
TWL
13.3
5*5z
0-1, 6A
3-,N, PE
400V,
nmcnna MAMAR

SE Up
Ip
0S-NSd NI
Er TogeIEdoS

TI
r'6
Uberspannungsableiter
3-,N, PE
d d SI SI să amara

SE UP
Steuerspannungsversorgung Schaltschrankleuchte
"UOpUIqJOA NZ 13) sed
ist leitend mit dem Schutzlei- Potențiometrul trebuie legat printr-un conductor electric de condiictorul de protecţie. Wird die Briicke entfernt, ist Isolationstiber- Dacă puntea se îndepărtează trebuie introdusă o wachung vorzusehen. supraveghere pentru izolație. Alimentare tensiune de comandă
LIA3SIp 02
E NE
FE
08 Sa
"Pad
IT
sp dejnp gujunŢ
op 1038189
19[801- dure]
13

10.1 10.1
24V DC
EuRec Technology Sales & Distribution GmbH Borntalstrasse 9
Das Pot. L-24 ist leitend mit dem Schutzi zu verbinden. PI Ll, Vvorzusehen. | 9E2 | —-9E | -] LL L Schaltschrankleuchte Schaltschrankleuchte TI [ee] FuRec” + IT D-36460 Mezkers Pe [E
Filterltfter
-9EZ
6X-
Steuerspannungaversorgung
-9G1

nu
SAS Sunuuedş
InJSIp HD
TogeIEdoS
DUmISUa
SqdS HEDUI
dO1S -
L
Sas HSsI
SAS
3AJ3S9Ă
S£ Up

_— L- IL
-Eingănge SPS -Not-Aus-Schaltgerăt -Thermistormotorschutzgerăât
-CPU224 -TD200
3L+ 1 Spannung Spannung Spannung Spannung SPS Reserve |] Datum 7 Projekt: EuRec' EuRec Technology INN | Bearb. | LI] Zustand Sales & Distribution GmbH Technology Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers | tostana | Anderung | Datum , Tel, +43 (0) 36969 58-0 5
11.6
11, 1
+1
vb
11.1
-Ausgănge
+1
11.1
Vw a pa

SC Up
op JOLS — TOINUAd
ut sny
3819ByBUDS SN ION SV ION
a1eoyeynuod sp denp dOLS —
0S-NSA nSSIP
n 103esedas
dO1S — 19380)
gpuewo>
9IB333U0)
SAY ION

Not Aus Siebdeck
Not Aus Siebdeck 11463000
Steuerung Aus
Not-Aus Not-Aus Schaltgerăt F — =] TI E —— Technology Borntalstrasse 3 | 1 D-36460 Merkers 12 | 7etchngs.-Nr| Blatt | Anderung | Catum 7 149 (0) 36968 SEO a a In 6
12.1 15.1 12.1 17.1
07
9"0T
Steuerung Bin
-1185
36.1
-11K1
Not Aus Schaltschrank
11463000
10. 19. 3 10,&

3E Up
""*
10J0W ferma orjoajod ajeredy:
0S-NSQA N
a ax 103e1edos LE
9)B198ZINUISUIUUISEJN-IOJSIULISUL

Siebmoto Siebmoto Siebmotor Siebmotor 8 « BuRec Technolo Eukec“ Sales & Distribution a. Technology * Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36969 58-0
ta Fa
22.2
22.2
22.2
22.2
22.1

ay ra
SE Up
o
nBuro 4
3JBNILAI Ip PULA
Aparate protecție utilaj termistor Bandă transportoare intermediară pt. materiale fine
HNSSIp N
103e1edaş
]
pueq3ensny
UI) R[PSIOASULI
sp BjONY
Op RpULd
ap

Austragband 13A2 DSK-ADS-2 Tripped Aufgabeband Abstreifer RESERVE Eukec“ E Technology , Borntalstrasse 3 D-36460 Merkers Tel. +43 (0) 36969 58-0
22.2
22.2
22.2
22, 1
22.1

Sc Up
E[LOS
INSSIp N2
103e1edos

Leerseite | Datum 10.03.08 | Projekt: 2] FuRec" Technology Tel, &uRec Technol 0gy Sales & Distribution GmbH Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers +43 (0) 36969 58-0 PTT Hr Zeichngs.-Nr| Blatt 14 von 39 Bl,

n,
SE Up
Bereit Laufmeldung Stărung Stărung Abstreif Reserve Potentialfre Relaisausgănge
Siebmotor Feingutband vor Feingutband riick Digitalenein- ausgabe Siebwelle Endlage Abstreifer v, Leuchte Stăr.'Quitt Leuchte Siebwellen Leuchte Abstreifer Zentraler Betrieb
Conectare comandă Motor cernere Bandă materiale fine înainte Bandă materiaie fine înapoi Introducere / ieşire digitală Arbore cernere Poziţie capăt disp. curățire față, spate,service Lumină confirmare defecțiune Lumină arbori cernere Lumină dispozitiv de curățare Exploatare centrală Gata de funcţionare Mesaj deplasare Defecţiune Defecțiune dispozitiv de curățare Rezervă fără tensiune
[enua>
Bandă de alimentare înainte Bandă de alimentare înapoi Dispozitiv de curățare înainte Dispozitiv de curățare înapoi Dispozitiv de curățare conectare'deconectare Rolă de aruncare conectare/deconectare Arbori cernere înainte Arbori cernere înapoi Conectare automat Deconectare automat Confirmare defecțiune
Eingănge lesend Augănge Aufgabeband vor Aufgabeband riick Abstreifer vor Abstreifer riick Abstreifer E'A Abwurfrolie E'A Siebwellen vor Siebwellen riick Auto Ein Auto Aus Quittieren Strung Zentral Lokal
119] BIN]
N3
SE
d
EEE
UI
394
11159]

JI ZI II
Feingutband vor Feingutband riick
CPU 224 DC 24V Eingănge p-lesend 10 x Ausgânge DC 24V/AC 24-230V 14 x Eingănge LC 24V Siebmotor Siebmotor Siebmotor Siebmotor Siebmotor Siebmotor Siebmotor Siebmotor 2 3 = = => ERNST = DIR BUNE 4 S1-200 Digitalein-/ausgabe EM223 16 Elngănge DC 24V Ralaisausgânge 16 Ausgănge DC 24V Siebwelle Siebwelle Siebwelle Siebwelle Siebvelle Siebwelle Siebwelle Siebwelle BEBRERER UMK Sisbwelle UNK Siebwelle UMK Siebwelle UMK Siebwelle UMK Siebwelle Endlage Abstraifer Endlage Abstreifer Endlage Abstreifer tuRec Technology Sales & Distribution GmbR Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36969 58-0 EuRec" Technology Blatt 15 von 39 Bl, ki
Leuchte Stâr./ Quitt Leuchte Siebwellen Aufgabeband vor Aufgabeband ritck Abstreifer vor Abstreifer rick Abwurfrolle Leuchte Abstreifer DSK Zentraler Betrie DSK Bereit DSK Laufmeldung DSK Stărung DSK Stărung Abstreif Reserve Potentialfre Reserve Potentialfre Reserve Potentialfre
TRW NENDNI
Spulenspannung
Aufgabeband vor Aufgabeband ric Abstreifer vor Abstreifer rilck Abstreifer E/A Abwurfrolle E/A Siebwellen vor Siebwellen riick
Www Ws s ws ws "s ws
T Auto Ein T Auto Aus T Quittieren Stăru WS Zentral WS Lokal 2L+ (Steuerung ein)
13.6 11,8 19.4 13.6 3.6

:odeuţ LOqIV
Queraustragband Austrag riick Austrag vor Stăr. Queraustragband Querband riick Querband vor Stărung Austragband Querband Feingut vor Querband Feingut riick Wellen vor Wellen riick
leşiri Supracurent dispozitiv de curățare Buncăr plin Bandă de evacuare transversală Evacuare înapoi Evacuare înainte Defecţiune bandă de evacuare transversală Bandă transversală înapoi Bandă transversală înainte Defecţiune bandă de evacuare Bandă transversaiă materiale fine înainte Bandă transversală materiale fine înapoi
ansor ; 310nponu]
Stăr. Abwurfrolle Stăr. Aufgabeband Stăr. Abstreifer Not Aus Feingutband vor Feingutband riick Reserve Zentrale
pueqmn8utoq '103S
Introduceri digitale Intrări Defecţiune motor cernere Defecţiune bandă materiale fine Poziţie service dispozitiv de curățare Defecţiune rolă de aruncare Defecţiune bandă de alimentare Defecţiune dispozitiv de curățare PERICOL — STOP Bandă materiale fine înainte Bandă materiale fine înapoi Rezervă centrală
0S-XSd
nt
mA Ut
EM ATITA TE _ 103e1edaos
13011
1914
Jung
a. pr

2 2 ZI —_— ih
Stâr Abwurfrolle Stăr. Aufgabeband
Stâr. Feingutband Abstreifer Servicepo
Stăr, Stăr. Stâăr, Stăr,
Siebmotor Siebmotor Siebmotor Siebmotor
Abstreifer Not Aus 11K1 Feingutband vor Feingutband riick
S1-200 Digitaleingabe EM 221 571-200 Digitaleingabe EM 221 16 Eingănge DC 24V 8 Eingănge DC 24V p-lesend 8 Eingânge DC 24V p-lesend usgănge 16 Ausgănge DC 24V Relai UMK Aufgabeband 30.2 UNK Feingutband 30.3 Uberstrom Abstrei fer 30.3 Stăâr. Siebmotor 30.4 Stâr. Siebmotor 30.5 Stăr. Siebmotor 30.5 Stor. Siebmotor 30.6 Bunker voll DSK Start NO 2 s UMK Austrageband 31.2 UMK Queraustragband 31.3 WS Austrag riick 31,3 WS Austrag vor 31.4 Stăr Queraustragband 31.5 WS Querband riick 31,5 WS5 Querband vor 31.6 Stărung Austragband DSK Stop NC 2 s Reserve Zentrale frei EuRec Technology Sales & Distribution GmbH Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36969 58-0 EuRec' Technology S7-200 Digitalein-/ausgabe EM223 + | d. Blatt 16 Zeichngs.-Nr von 39 Bl,
Band DSK-ADS vor Band DSK-ADS riick Querband Feingut vor Querband Feingut ric Wellen vor Wellen rick
Spulenspannung
pa Qin

NI3SIp NS
103eIedaS
Jxa3
SE up

TEXTDISPLAY TD 200
Siemens EuRec Technolo EukRec' 5 or dd Sales & Distributii Technology * Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36963 58-0 Zistand 6
T'9z
TWL

MONI
1odeu op HO
Dispozitiv de curățare conectare:deconectare Rolă de aruncare conectare:deconectare
1odeuy aJejgino ap ANZOdSIG op Arzodsta
ţodeuț op
JOA pueqsqeSyny
0S-NSĂ MNISIp NS
0
op
pueqoqe33nV
JOA I9JI9ISAYV
Yo
3
VI jos
ajUIBUL 919139 Op
10A
s€
up

o [3 au Tast 3 4 Datum [10.03.05 |____[ 7] Projekt a EuRec Technology |] seazt. | | EuRkec Sales £ Distribution Gabi PTT PT] Technology a Borntalstrassa 9 - TE D-36460 Merkers Btote 18 ] | Nane | Tel. +49 (0) 36969 58-0 vom 39 81. | 6
1
T'ât
TIN
TVL
-1881

a EEG
31BJ39UOD BpiitUIOI
BunsQs
aIBULIUOD TEUIOINP
Schlisselschalter im verketten Betrieb mit Zentrale im lokalen Betrieb im Handbetrieb
Comutator cheie în exploatare interconectată cu centrala in exploatare locală în exploatare manuală Conectare automat
0S-NSQ ŢINDSIp NI
“103eredos
ua on
sny omy
jenuso
[85U97
[B20[
SE UIP

uȚ uȚ
Schliisselschalter 1984 E1.3=1--> ss verketteten Betrieb mit Zentrale E1.4=1--> ss lokalen Betrieb u.El, ss Handbetrieb c 1L+ Schliisselsch, 3 [3 -1984 GM 3] i a 4 26.1 Rast x2 -Al -Al 11 13 a -a1 -a1 10 12 6 14 15 El1.4 O 16.1/ E1.5 o 16.1 WS Zentral WS Lokal 2L+(Steuerung ein) EuRec Technology Sales & Distribution GmbH Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36969 58-0 LS TI 6 EuRec” și i Technology 20 Zeichngs. -Nr| Blatt 19 von 39 Bi.
T'0Z
4 0-—>
Ta
II
-1981

130ZU3S
"a
0S-NSŢ N
__ az ŞI =.
3J3U13I Ip 3103
A 10

Siebwelle 1.1
UMK Siebwelle
UMK Siebwelle. 2,1
Siebwelle 2,2
UMK Siebwelle 3.1
UMK Siebwelle
UMK Siebwelle
.... 120.4 3x60, 34 4 20.5 9 34 WAK3-10/P00 Îx0, 34 WAK3-10/P00 WAK3-10/P00 WAK3-10/P00 MB-8M12-5.4P2 (ESCHA) xX0,34/3xlmmz ed as 8 ed at - UMK Sisbywelle 1,1 UMK Siebwelle 1,2 UMK Siebwelle 2.1 UMK Siebwelle 2.2 UMK Siebwelle 3.1 UMK Siebwelle 3.2 UMK Siebwelle 4 UMK Siebwelle 5 -a2 11 . o 16.4 : patun ]0-03-05 | EuRec Technology | Bea-o.] Elze | FuRec Sales £ Distribution GmbH + | sepr. | Technology Borntalstrasse 9 pr. e |] D-36460 Merkers 1stchngs.-ur| iati 20| Norm Tel. +49 (0) 36969 5a-o | von 35 81. ] 6
Siebwelle
MIA)
27
-20B2
ZI
-—-20B1

i a
10A Jog1onsaV
Poziţie de capăt dispozitiv de curățare înainte (deschizător) Poziţie de capăt dispozitiv de curățare înapoi (deschizător) Endlage Abstreifer Serviceposition (Gffner) Poziţie de capăt dispozitiv de curățare poziție service (deschizător) Arbore de cernere
3
m
a
SPATII
pt
103e1edas
MU
A
S€ Up

Sicbwalie 6.1
UMK Siebwelle
Siebwelle 8.1
UMK Siebwelle 8,2
Endlage Abstreifer vor (Gffner)
Serviceposition 12721200 12458300 MB-8M12-5. 4P2 (ESCHA) -AZ 21 UNK Siebwelle 8.1 | me | F = EuRec Technolo ras] EuRec Sales £ Distribution E Technology Borntalstrasse 9 1. +49 (0) 36969 5a-o von 39 sa | 6
Endlage Abstrei fer (Offner)
răck
Endlage Abstreifer (Offner)
-21B7
D-36460 Merkers
Slebwelle
[A ni
2"
-21B2

St Uulp
asezusuuțțe op gpueq
pueqaq28ynV '19IS '10IS
pueqinBuro '191S 1030qg91S
Defecţiune motor de cernere Defecţiune bandă materiale fine Dispozitiv de curățare — poziție service Defecţiune rolă de aruncare
say =0 19j133SAYV
aJBJI3U0D =] areyoauosep = 0 orjrzod — arejg1nd ap ApzodsId aIII
Q0S-NSd N?
a
“i
mp
a
Uug=|I

Stâr,. Siebmator 2 Stăr. Siebmotor 3 Stăr, Siebmotor 4 Stăr, Feingutband Abstreifer eri casca EuRec Technology Sales & Distribution GmbH Technology Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36969 58-0
Schlisselschalter Abstreifer Serviceposition 0-Aus 1=Ein
-13Al 13.1
-1282 12.3
-12A1 12.1
LE 21.6

Sc Up
3A1953UY
on pueqinâurod 104 d
sny J0N
- asejgInd op
JSBI JOA 358)
— O — pura
LIN3SIp NS
er er
E
PA pueqn8uto
a1udo ajureul a1eysey
UL
PPUPE
Joal
1313

răck tast vor rast
Not Aus 11K1 Feingutband vor Feingutband răck me EuRec Technolog Sales & Distribution H Borntalstrasse 5 Tel, +49 (0) 36969 58-a 11 16,2| E5.7 O 16.2 DSK Start NO 2 s DSK Stop NC 2 s Reserve Zentrale mei me] pr) Zeichngs,-Nr| Blat 23 6
a-
ese
D-36460 Merkers
ve-
Feingutband vor -0- rilek
bu
-11K1
13.6

—] ar mmm
Sc Up
agguoţjoung sp 3JO 10)U0D
HINSSIp n
„eun
NP
Sueâsny
213432 Ip 100
*"*

Lăuft zuletzt an! Lăuft zuerst an! Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Sielmotor 1 SD Siebmotor 2 SD Siebmotor 3 SD Siebmotor 4 SD Siebmotor 5 SD Siebmotor 6 SD Siebmotor 7 SD |_stmtmotor a se | . o 16.1) a0.1 o 16.1) 20.2 o 16.1) n0.3 o 16.1 20.4 o 16.1| a0.5 o 16.1) A0.6 Q 16.1) 40.7 o 18.1 2 3 5 6 B 3 10 12 -1A1(Q15) 63 64 t * 8 2 ă 2A1(Q11/14 2A2(Q11)/14 3A1(Q11)/14 LT [ec | 1] DSK_50 Technology Borntalstrasse 3 na — ZI D-36460 Merkers mat 24 |
T'5z
2A3(Q11)14
T-
24VDC
-24P1
Betriebsstundenzăhler
T-

Up
XM d
1odeu! suiy o[eluozeu
10A SueBsny
aIUILU] UI)
N
IOZEIEdS

= ECE [
Ausgang Digitaler Ausgang Feingutband vor Feingutband riick 16.1| A1.1 o 16.1 F PA prosekt: 6) Patun [10-03-05] EuRec Technology |aze | Sales & Distribution Gmbi TI „e 3 1 D-36460 Merkers state 25| Tel. +49 (0) 36969 58-0 | von 39 m | 6
Ta
3"

10J1945qY IONII
Sp AFNZOĂSIP
op Auzodsi oyureuz op ANZOdSI
rodeuț op EpuLg
10A on 10A
aIeyuaun e 9p
0S-NSd HnSSIp N
Togeredos
oIBULIȚUOD
Sus); 1938 IMNII
313113) Ip
UajomMq9IS
WII
a1egounde Sp BIO
SUP

— E Et CL
igitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Stăr./ Leuchte Siebwellen Aufgabeband vor Aufgabeband rick Quittieren B2.5 2.1 Abstreifer vor Abstreifer riăck Abwurfrolle Leuchte Abstreifer e EuRec Technolog as |] FuRec m Sales & Distribution H pt Technology 71 Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36969 58-0
UI
25.6 17.6

reriuazod op soqlj a1ejgIno sp
aq 19[BUIZ7
ausor
0S-NSd LINSSIp n
Ea
10yeredos
Sueâsny
urequso
nronj p BILD
areserdop
Ţ
sun;jo9g9Q
3un19IS
Sc

Ligitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang DSK Zentraler Betrieb DSK Bereit DSK Laufmeldung DSK Stărung DSK Stărung AbstreiferReserve Potentialfrei Reserve Potentialfreil|Reserve Potentialfrei 9 o 16.4| 3 16.4| 33.2 16.4| 33,3 o 16.4) 33.4 44 „1 o 42 F 10.03.09 , | batum [10.83.05 EuRec Technology te | | scazs.| EuRec” saless ofstribution Bin LR a Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Zeichngs.-Ne| late 27 | Tel. +49 (0) 36969 5a-o | von 39 nr. | 6 | | Technology
T'Bz
s'"vE
m
m
-27R2
-Ai a
-27K1

Sc Up
0S-NSd LINDSIp WI
Iozeredos

EuRec Technology 13 Fu Rec* Ba Sales & Distribution GmbH Technology "7 Borntalstrasse 9 Tel, +49 (0) 36969 58-0
D-36460 Merkers
ZLt, Z 2 31.1 32.1

6 = —]]
ap 10101 aseigno sp
4 pueqoqeâzny
E Sp EpULG
0S-NSd IMSSIp N
E EEE, 104e1edaş
3UIJ PLD
'19IS
ud
[[OA 1SuUng
SE up

UMK Aufgabeband
n! = -; 5 A5 A5 A3 9 10 11 12 17,5) ES.4 o 17.5| E6.5 o 17.5| E6.6 o [zen 6 an) Stăr. Siebmotor 5 Stbr. Siebmotor 6 Stbr. Siebmotor 7 Stăr. Siebmotor 8 | von | F Projekt: pa 0 na EuRec Technology te | | EuRec" Sales & Distribution Goi RTT + | cepe. || Terhnalogy Borntalstrasse 9 Gepr, i -| 29 = D-36460 Merkers 30 Zeichngs.-Nr| Blatt - Tel. +49 (0) 36963 5B-0 von 39 Bl. 6
-X23
-35KE
z0z
Aufgabeband
29B2
MIRI
-N293.1
2z.6 22.6

SCUIP
JOA Xon1 pueqiond
Bandă transversală înapoi Bandă transversală înainte Defecţiune bandă de evacuare
op Rpueq
JOA Sensny xn Sensny
DIENIBAŢ 1odeuj
SUIJ I[BLIIILUI "ASULI) BPUBE
0S-NSQ LINSSIp n
hr
Tr
Ss
pi
i = te E 103e18doş
Ip BpuULA
pueqs8ensny
1
'191S
pueqSensny Sun19Is
NOI
3SBI JOA

TMK Aust.rageband UMK Queraustragband EA
3x0, 34 WAK3-10/POO -Xx30 rick tast vor rast 0 3 3082 NL E 4 ET 23 24 nn o nd -3 o | 15 tras vor | .Queraustragband WS5 Querband rick WS Querband vor Stăârung Austragband |] Input |] Technology E TTTI EuRec' să Sales & Distribution Gb FT Technalogy 4 Borntalstrasse 9 Zeichngs.-Nr| Blatt 30 Tel. +45 (0) 36969 58-0 von 39 m. ]
sv
D-36460 Merkers
rick tast vor rast
su
-W30.1
30.4

e
3£ Up
1odeuţ PPULE
JOA BLA XI 104 m$ulo 1
IIUILUI IHBLIDICU E[BPSIBASUBL ppuea
10A PUPA SueBsny
0S-NSQ NI
FER TEI i — = IRA: 103e.redoS
BreuBIp
1odeu! STV-NSQ gpuLa
SaV-XSa pura
XM
Loqiy
Xp USI

bigitaler Ausgang Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Band DSK-ADS Band DSK-ADS Querband Feingut Querband Feingut Tăck Vor riick 6A5(Q11)/54 n EuRec Technolog a TI EuRec' Sales & Distribution Gin RTT] Technology 7 Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Zeichngs. mate 31) d. Tel. 149 [0) 36969 58-0 m
T'8z
m
93
sv
9
31K2
31K1
6,6

e n vu
Achtung! Bei Uberstrom durch ein Hindernis reversiert der Abstreifer in die jeweils entgegensetzte Richtung! Tritt die 3mal kurzzeitig hintereinander in die jexeilige Richtung auf, so geht die Anla- ge in Stărung! Funcţiune Atenție! La apariția unui supracurent datorită unui ob- stacol dispozitivul de curățare se reversează în direcția opusă! Dacă acest lucru apare de trei ori succesiv în aceeaşi direcţie, instalaţia intră în stare de de- fecţiune!
dul) op
ap AINZOdSIp HNOJEA
19Ji91ISAY I9IUPRMUICNS
IUBIM
0S-HSQ IINISIp n
„1
ri
ET) IT 103eredos
194197
%
"SH
N9Z'ZIBA
dul
31B1I3U0I Ip 1UIINI
Mam-'Jdsuewong
UoIDUNg
SE up

1sO Zeitber.Vorwahl Hyst.$%
Stromwăchter Abstreifer EMR4-115-2-B Einstellwerte Abstreifer: Time sector=1s Hyst.%=6 Time value=0,8 Stromwăchter I=value=2, 8A sO 18 16 20 Stromanspr.-wert _ 28 726 ocO Achtung! Bei Uberstrom durch ein Hindernis reversiert der Abstreifer in die jeweils entgegengesetzte Richtung ! Tritt dies 3mal kurzzeitig hintereinander in die Jeweilige Richtung auf, so geht die Anlage Stărung |! Sales & Distribution GmbH + Technology * Borntalstrasse 9 D-36160 Mezkers | tate E | - Tel. +49 (0) 36969 58-0 von F e - EuRec Technolo | | = TI
T'EE
3*z
ST
Funktion
Verz.-zeit

my
S£ up
uuom suyosudo suZIESTZ
jIesaosu goep sondo asesedop ap
0S-NSd NS
103e1edas

: TIT EuRec" pi | cer | 4usătzliche optische Laufmeldungen wenn erforderlich Techaologv 3 EuRec Technolog Sales & Distribution H D- Tel, Borntalstrasse 9 36460 Merkers +49 (0) 36965 58-0 E EN Zeichngs .-Nr Blatt 33 von 39 Bl. 6
T'£E
T'EE
1L+

SE up
oreipino ap AnIZOdSIp
urenusd
0S-NSd >
sl
At
Q9LIPG
nIDN] Ip BIBI
Na
ssesepdop sp fess
3unppsuygne T
ounrjosza
Bun10Is
DAI3S3Y

DSK-Meldungen Stărung Stărung Abstrei fer Reserve Reserve Reserve Zentrale | atom fo.03.09 | Projekt « „m | Technology e | Bearb.| Elze” | EuRec' Sales & Distribution Gori PTT] —_ Technology Borntalstrasse 9 e PESE Tel, +49 (0) 36369 58-0
S'LE
ELZ
Laufmeldung
CEA
zZentraler Betrieb
T'LZ

sc ulp
3[811u97 UOA SueZurojeuBIS-ISI
PB] Sp [euWISS Dp IEJȚUL
0S-NSd HNSSIp n?
Er FE E £ rm 103e1Edos
18di[
ur 1goung
JUN

DSK Start
-X35$, ?, Pa Ta fs fe în î a EuRec Technolog EuRec f Sales & Distribution H Technulogv | Borntalstrasse 5 D-36460 Merkers Tel. +49. (0) 36969 58-0
K3=Start 2 s (Impuls) K4=Stop 2 s (Impuls) K5=Reserve K6=Reserve
voll
Bunker
Stop
XSa
12712000

8£ Up
UI33XS SINE
EpULUIOI
SO1S - TORA
dJOLS — TOD
0S-NSd LINSSTp N
E:
SAV-I0oN ISI
381427 SAV-ION
PpULUIOS 3IBJI3UCI
U193x9 uto SunsonaIs

11,5 11.5
DSK Not-Aus -X36 Steuerung extern -NA Zent ale Zentrala__ Î Steuerung aus extern |] Țoaten 0.03 0 - „n | EuRec Technolog TI |] EuRec' pA| Seles £ oistzibution PTT] A Technology 7 Borntalstrasse 3 esec "| n-3560 Meriara PE | Petum | | tom | E - +49 (0) 36969 58-0
uȚs
LT
L'TI

re m mmm m nimeni a
3€ up
E[LOS
0S-ISd LINJSSTIp RD
E E ua a n mm 103e1edas

Leerseite n să EuRec Technolo EFuRec Lu) Sales & Distribution Bin Technalogy “i Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36969 58-0

Sc up
BueBsny I9[eUBII
INJ
Bou epueuroo
0S-NSd MNSSIp N>
E sume 103e.edoS
preuStp a$o]

Reserve fir Steurung Ge amtanlage -A3 | | Patum f10.03.09 Projekt: EuRec Technology | | FEuRec: e Sales 5 Distribution GmbH [| Technulogy Borntalstrasse 3 Zustand | Anderung | Latum D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36969 58-0
T'8z
TE
TRI
Tzi
38K2
38K1

E == m = Lu

Schema _hidraulică 135 062
+

(grep IS 6007'£0'91 PI “SIDA
P[PIET ddeu
10IINŢ JLI9qI0N UULUIIIOI
"00101 OSINA NA” "***T-00IZI OSINANIA"'
SAT 9££/68 ANI — 21B0PIP VIU € DI 1/86 DA — BITI E
“NBIEJOU I[DILOJBULM NS IJLJIUIIOȚUCD UL PIfeUIUMOOP UI
TYP; DSK Nr. serie: 050 An fabricație: Normele armonizate aplicate Norme naționale aplicate Nume: Nume: Prenume: Prenume: Compartiment: Funcție: EuRec Technology GmbH Development & Design Norbert Kottmann (Director General) Alăturat s-a ataşat şi Certificatul de conformitate în original.
/ nfe[n pd ULIŢ
EuRec Technology GmbH Development & Design 9, D-36460 Merkers/Deutschland
HI) Ip JEDI)
6007/90

SION
6002'90'0L usp
ARSI Z00LZL OSI NS ""L00LZL OSI NS NA
USULON sjopuomebuy USUUON
DMI € 93 ZE/B6 € ueBunununsog usbi6ejussuto pu ueferoBteq ep ut ueqauyoseq
ş uswwdojoasq HquS ABorouy2e ] IUNI Sume] USQqUON “SUIEUIOA piese SUIEUIOA "SUIEN ddeuyu "SIIEN
/0€/0S/0LL NS
/ SIp SSEp "JM HUSI
PUBIUDSnSO/sIeXIOW '6 DIENSIBIUICOS ubiseq e A6ojouys] 2943
(unşed pun yo)

Atasament: Anexa_9_Instructiuni_de_exploatere_si_intretinere_instalatie_buncar_EUREC.pdf

e SINA
* 6 e HU) VORNGLOSII sajes DONNA “op
IO 'IN
IS Ip
A
aut

= FB m + — pr rr
n

* 6 e 900
amusnue op eBay 'TEE mgoung LEE
ra sl el i
eonysuo) '££ 1gounq Iarie[ejsul sjuouoduo) TE todos Z-SaV Jpoung [E
oxdsap NiEULIOJUL
si sI
ajULISqNS DB IS HOSUN
um) VET Mmowo37 CET
gone 'TET
24. 2.3. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9, Risc rezidual Indicaţii privind Indicații privind siguranţa pentru exploatarea ADS-2 Indicaţii privind siguranța pentru întreţinere şi remediere Ajutor pentru instruire şi şcolarizare Exemple pentru teme de şcolarizare a defecţiunilor "1 11 11 11 12 12 12 13 14 15
aqqasoap pursud ofeoreuu 1 fergn ad sp olsinogid "TTT op IS HNJOqUIIS “ouUISS nyuod HgresouoD tz TT
7
o a SI IT 3
z-sav 2 guuoguco sue "EI 'TI
"TI
- su1dn)
£T0 IN T-SQV EM oJourjoayuț ră 18;50rdro op UNIONIST
SC
PETRI
POOR RU =
5% at
"YET
ana1osap op
9
LI
01%
a
vutfed

£ ruta PURIIISINACL RIAA e 6 e HYUL) SS IUNI “dp
vopod n? TI Heuessuor) '19
£& lb Iv
9
sunrjouny UIp 'O1'£'S Sp JO[LIOȚEA POIEINIpOLU / SES
5.32. 5.33. 5.34. 5.3.5. 5.3.6. 5.317. Tasta PERICOL-STOP (NOT-AUS) Câmpul Câmpul de deservire a comenzii Punerea în funcţiune Exploatare manuală Exploatare automată
Deservire şi comandă 51. Calificarea personalului de deservire 52. Exploatarea instalaţiei buncăr 5.3. Elemente de deservire şi control 5.3.1. Comutatorul central
ov LE 9" S£ ve c€ (6 o£ sa sa 6 sc sc sc
[PLOILE NI POIEIIŢIIOA
'€vr [PHD NIPUOIDUNȚ Th
41. 42. 43. 44. Generalităţi Transport Montajul 43.1. Locul 432. Instalaţia electrică 43.3. Instalaţia hidraulică Prima punere în funcţiune
fejuom 5 *p
sp TE
CIO “IN IgIUNG IS IP
1 FI
IUNI
pr
ZT Boy
IC
SIBNIBAI MP LpULA "CEE
T
SIBJUOIU Ip
Lt
SIAI9SSIp Sp

p (9FVE e & e HU) SS IOAN] IP SNPOIA
tS cs
£L Ion sp 3nurjuoo no ajLmossp IS MIA 'TL mpnpou
/ '/
us IS 0 0s
0 6 6&t
19qey — non op 15 sp '9'9 aurjonur spuejd "59 openue UNSEW INSEW HnsSRW 19
18 AIPOȚLIOA Sp UNSEA VI
sv sv tv
a0IJNeIpIU lorieresur "1 vIfe[essuI orezop p PT E)
18 Ip
£10 'IN GIIUNT
6v
IMUNLIZ
O[BLIJSOUIIS
Ss
£S

9 5 e HAL) SIPS IOANA :9p SPOAIA
Instrucţiunile de exploatare trebuie completate de utilizator cu indicațiile de exploatare rezultate din prescripțiile naţionale de prevenire a accidentelor şi a protecției mediului, inclusiv informaţii- le privind obligaţiile de supraveghere şi mesaje pentru luarea în considerare a particularităților privind exploatarea, de ex. referitor la organizarea muncii, desfăşurarea procesului de producţie şi la personalul utilizat. Pe lângă Instrucţiunile de exploatare precum şi regulile obligatorii valabile la locurile de exploa- tare în țara de utilizare, pentru prevenirea accidentelor trebuie să se țină de asemenea seama de regulile tehnice de specialitate recunoscute pentru lucrul sigur şi corespunzător.
Acest manual cu Instrucţiuni de exploatare este o parte componentă esențială a instalaţiei buncăr. Utilizatorul trebuie să aibă grijă ca personalul de deservire să ia la cunoştinţă aceste linii direc- toare.
J40;ezYn NU TI
“yodsuer nes/S uy around “ossurjorur)
aceste instrucțiuni de exploatare, totalitatea componentelor enumerate mai sus sunt specificate prin denumirea „Instalaţie buncăr”. Manualul cu Instrucţiunile de exploatare conține indicații importante pentru exploatarea sigură, corespunzătoare şi economică a instalaţiei buncăr. Luarea acestora în considerare vă ajută la evi- tarea pericolelor, reducerea costurilor pentru reparaţii şi a timpilor de staționare din cauza defec- Instrucţiunile de exploatare trebuic să fie în permanență accesibile la instalația buncăr şi să fie ci- tite şi utilizate de orice persoană însărcinată cu lucrul cu sau pe instalația buncăr. La aceasta apar- ţin printre altele: deservirea şi remedierea defecţiunilor în exploatare,
oreuozue op
UIp sUnduIod ss
Acest manual cu Instrucţiuni de exploatare este un ajutor considerabil pentru o exploatare cores- punzătoare și fără pericole a instalaţiei ADS-2 (buncăr de alimentare şi dozare în execuţie cu po- dea transportoare cu două valțuri de dozare).
3Mpozuj "PI
€I0 “IN ONU 1gIUnA MB[EISUL IS Op
SETI
ABO[OUIL JIUNI
ALA
8%
HEJNIBIUIL)
1gounq
SIBNILAI Ip gpueq
Ş rudea

SINA e 6 e LIAUI) sape DONNA (op SNpAIA
O altă utilizare sau rezultată din aceasta este considerată ca nefiind conformă destinaţiei. Pentru prejudiciile rezultate din aceasta, responsabilitatea o poartă exclusiv servantul/utilizatorul. Acest lucru este valabil de asemenea şi pentru modificările efectuate pe cont propriu la instalaţia buncăr.
Instalaţia buncăr staționară este destinată exclusiv pentru dozarea materialului vrac pentru prelua- rea uniformă a acestuia de către instalațiile de sortare respectiv de preparare. Informațiile exacte asupra tipului de utilaj le găsiți în capitolul Date rehnice. Trebuie să se ţină seama şi să se respecte indicaţiile din Date tehnice. Într-o utilizare conformă destinaţiei este inclusă de asemenea şi respectarea indicaţiilor privind siguranța, pentru deservire şi comandă, pentru întreţinere, care sunt descrise în aceste Instrucţiuni de exploatare.
T-SaV tz Poritunsop VIEZININ
Acest lucru este întotdeauna garantat de piesele de schimb originale. Utilizați numai personal şcolarizat său instruit în acest sens. Stabiliți clar competerițele persona- lului pentru deservire, întreținere şi punere în funcțiune.
"HAWD UOWMIIISIAT SBS IONA IP MUNMLIS Ps SP [ISN
Utilizatorul instalaţiei buncăr nu are permisiunea de a efectua la aceasta nici un fel de modificări sau adăugiri şi reconstrucții care ar putea prejudicia siguranța în funcţionare fără aprobarea EuRec Technology Sales & Distribution GmbH. Acest lucru este valabil de asemenea şi pentru montarea şi reglarea dispozitivelor de siguranță precum şi pentru sudura componentelor purtătoare.
€I0 "IN TSUV INA IS IBILOdXI Ip IUNIDNIISUŢ
ABOJOUUPIL
IN OT
STI

<<<
L DIFIEL] » 6 MRJPNSTIUOA e HAW) INI
Există pericol de moarte prin electrocutare în caz de lucrări necorespunzătoare la părți constructive aflate sub tensiune. Lucrările la echipamentul electric sunt permise a fi efectuate numai de că- tre electricieni specialişti autorizaţi.
Ip MD IE) Eysee UP HEMZI HI HIRINSYW NOL
Aceasta indică faptul că pot apărea deteriorări la instalația buncăr şi/sau la echipamentele acesteia prin nerespectarea exactă a măsurilor ce trebuie luate.
Este o avertizare că pot exista pericole pentru persoanele care nu urmează exact indicațiile marcate. TOATE AVERTIZĂRILE trebuie respectate cu exactitate.
Sp Nqososp IMesrpur BUUISS AHIGĂSOI ŢIPUINUSP OJSIPOIRULIN JUNS Ip NO [NȚENUBUI op 'TZT
BIȚUod
IS LINJOqUIIS
Cu toate acestea, în timpul exploatării pot exista pericole pentru servant, respectiv dăunări ale in- stalaţiei buncăr şi a altor bunuri materiale dacă instalaţia este deservită de un personal neşcolarizat sau neinstruit, nu este utilizată conform destinaţiei, este întreţimată necorespunzător.
“ejuemBIs pUIAId IOJINBAI P $ MU) IM[NIPLIS ULIOJUOI JSOJ E IROUNA PIJL[LISUL
£T0 IN T-STV GHANA IS IIBIBOLdxI Ip UNII ISU
SE AŞUI şt arii stai
Vi
EG
TT
3JNISOUNIII
TT
oxezeogdxo
IPILP4
ajun

4%.
09IE-C e 6 e HqWUD UONNgLISITA So[es NA “SP SNpOIA
Sp ore Hmd spoque up juns ajnogd 21590 “Jerome -10d Jgounq ere[ejsur pup aNURI Sp FISIXA IINALUS MD
2.22. Plăcuţele de pe utilaj şi marcaje Trebuie să se țină neapărat seama de indicaţiile şi simbolurile, ca plăcuţe de avertizare, plă- cuţe de acţionare, marcările componentelor constructive, etc., acestea nu sunt permise a fi îndepărtate şi trebuie menținute în stare perfect lizibilă. Următoarele marcaje şi plăcuțe sunt aplicate pe buncărul de alimentare:
Acest semn indică un proces de interes special sau de importanță mare. Toate indicațiile trebuie îndeplinite în interesul unei utilizări conforme des- tinației a instalaţiei buncăr. Cu punctele de atragere a atenției sunt însemnați paşii de lucru şi/sau deservire. Paşii trebu- ie efectuaţi în succesiune de sus în jos. Cu liniuţele sunt însemnate enumerările.
"arepusdsns Hngorgdur qns NN sp MDN Sp JUNS NU IuDOĂUIOI arirgd gIep IA[PISLUI Ip NES nus Sp JOVLISd
€10 "IN IRINA IE Ip UNI
IIUNIT

094IE-G e 6 e HIWO UOBNLISICTP So[eS ASOOUYIS], “sp SNPOIA
n> ndernp qns mnrnrorgonposd 15 diy ap ns sa IS NES (A — HEIIULIOFUOD Ip
UEIIIIIS UN SRI Ip IF E OSIULIOĂ JUNS QIBD DIBOJEINUIOI 12 spumdernp 15 9349580 od ge os ginded gs qns agree
eoxsune e[ ymomoumos mun
MIP INJNȚUIIDI [OMA
op Ințnugoung spe rjrpd aj -aquue od tunespI0IUL perde ND IP JNIUS) -SIS UL pe> poep sIIURI op JOoLSd PISA
Pericol de rănire datorită componentelor utila- jului în mişcare Datorită componentelor utilajului în mişcare, pre- cum barele de transport, cilindrii de dozare şi tam- burii benzii, puteți suferi răniri grave prin strivire dacă introduceți mâinile respectiv dacă rămâneți agăţat neintenționat de acestea sau cădeţi pe ele. Înaintea începerii lucrărilor de întreţinere, aceste componente ale utilajului trebuie deco- nectate de la rețeaua electrică.
18 p
A80[0uUUDI], JINNI
A a E E rr rr ant patrat ar m a a
£10 "IN TSOV EIUNAT
ESIZIIZUI IJSI IJLZIĂOJNBIU

EI ESTI a) MEET) 2) E SU ferata E) PERI Lat) DES TA o TE CIT) [5 e So TI o = TITEI) PSI) TI ED) STIE) ENE PAG ESI aie) E SAE 6 Se e TIS D=! EST) FETEI TEI) EESTI) E E OTE EI ate) Cei = Pa IEI EEST) IRITATII ECTS UE)
usd e 6 SYLASILIUOA e :op SpOIg
By MI
NA tv 00/89£EL
Mt 00/89EEL ELO/ CSO
"ayred sd eorde uns IS AI — muurosuz n gunaidiuț diz sp
£10 'IN ENI 1FIUNA 15 arezeogdxo p unromisur
ASO[OUUDIL
Bi OLOL
€LO/ ZSOV
OI

văd e 6 IJLUSCULOA e HA) fĂOJOUUIA] OP SAPOIA
2.3.3. Zgomotul În condiții normate de lucru, dezvoltarea de zgomote este foarte mică. Din această cauză sunt necesare nici un fel de măsuri de protecţie împotriva zgomotului. Dacă instalația buncăr este utilizată împreună cu alte utilaje, poate exista un nivel de presiune acustică mărită care să provoace surzenie. În acest caz, pentru prevenirea acesteia, utilizatorul este obligat să asigure personalului de deservire echipamente de protecție corespunzătoare sau să ia măsurile de protecție adecvate.
Toate conductele, furtunurile şi îmbinările filetate trebuie verificate în mod regulat la neetan- şeități şi deteriorări exterioare. Părţile deteriorate trebuie înlocuite imediat. Pentru deschiderea segmentelor de sistem şi a conductelor sub presiune, înainte de începerea reparațiilor acestea trebuie să fie depresurizate.
"oIneIpIU [arusurop 18 ajursouno IeuosIod 918 sp r&umu e aSILUIOd JUNS BIMMNBIPIU
După deconectarea instalaţiei buncăr pentru lucrări de întreţinere şi reparații trebuie aşteptat întotdeauna cinci minute pentru ca condensatorii din sistemul de comandă să se poată descăr- ca complet. Deschiderea tabloului de deservire este permisă abia după scurgerea acestei peri- oade de timp. 132. Instalaţia hidraulică
"orjoaosd sp EILIUBIES IIJ PS DINA) III IMNLUISIS B PIqESCIdIII
Este permisă utilizarea numai de siguranțe originale cu intensități ale curentului prevăzute. Componentele la care trebuie efectuate lucrări de verificare întreţinere şi reparații trebuie de- conectate astfel încât să nu se afle sub tensiune. Dacă este necesară efectuarea de lucrări la componente constructive aflate sub tensiune (nu- mai în situații de excepție), este nevoie de încă o persoană care în caz de necesitate să acţio- neze comutatorul central. Se utilizează numai scule cu izolaţii de tensiune.
În caz de defecţiuni la alimentarea cu energie electrică a câmpului de deservire sau de defec- țiuni de funcţionare ale elementelor de deservire, instalația buncăr trebuie imediat deconecta- tă cu comutatorul central de la tabloul de deservire.
PUPIP 'TET
INqosoop PUIALIĂ UBIIPU] UT
€TO IN GIMAUA NHjUIBISUI 18 Op
SD,
ABOOUUIIL „SINAI
15,
ti
ITI ci
Dat
'SUNISUI) QNS HUIUOĂWOI *[ FZEOIN] IS NU RIEPOIIIN
3p UIaISIS
un-nupud
m
nu
HN

[1
IŢI € 6 e LUC) UOMALUSII29 SIPS | 9 :p Por
Lucrări la instalaţia buncăr sunt permise a fi efectuate numai de către personal admis pentru aceasta. Trebuie să se țină seama de vârsta minimă legală admisă. Este permis a fi utilizat numai personal şcolarizat sau instruit. Pentru personalul în şcolarizare, învățare sau instruire, activitatea la instalația buncăr este permisă numai sub supravegherea permanentă a unei persoane cu experiență.
Indicaţii privind siguranța pentru personalul de deservire Instalaţia buncăr este permis a fi utilizată numai în stare tehnică ireproşabilă precum şi con- form destinaţiei, conştient în ceea ce priveşte siguranța şi pericolele în funcționare şi ținând seama de aceste Instrucţiuni de exploatare. În special defecţiunile care pot periclita siguranța trebuie îndepărtate imediat. Orice persoană însărcinată cu punerea în funcţiune, deservirea sau întreţinerea trebuie să fi ci- tit în întregime şi înțelese aceste Instrucţiuni de exploatare — în special capitolul Siguranţa. În timpul procesului de lucru acest lucru este prea târziu. Acest lucru este valabil şi în cazuri deosebite pentru personalul utilizat numai ocazional la instalaţia buncăr.
Chiar şi Ia luarea în considerație a tuturor dispoziţiilor privind protecția muncii, rea instalaţiei buncăr rămâne un risc rezidual. Toţi servanții instalaţiei trebuie să cunoască aceste riscuri reziduale şi să urmeze instrucțiuni- le care împiedică aceste riscuri să ducă la accidente sau deteriorări.
BIRO dx e
ISI]. IT
2.3.4. Uleiuri, unsori şi alte substanțe chimice În ceea ce priveşte uleiurile, unsorile şi alte substanţe chimice trebuie să se țină seama şi să se respecte prescripțiile valabile pentru acestea şi fişele cu datele de siguranță ale producătorului acestor materiale referitoare la depozitare, manipulare, utilizare şi salubrizare. La lucrări cu materiale inflamabile trebuie să se poarte echipament de protecție dintr-un ma- terial adecvat (ochelari de protecţie, mănuşi de cauciuc, cizme de cauciuc, îmbrăcăminte de protecție). La contactul cu ochii sau cu pielea, locul respectiv trebuie spălat imediat cu multă apă. În apropierea locului de muncă trebuie să existe la dispoziție amenajări adecvate (sticlă de spă- lat ochii, chiuvetă, duş). Pielea murdărită cu mijloace de curățare şi dezinfectare, după spălare trebuie îngrijită. Prin utilizarea preventivă de mijloace de protecţie a mâinilor şi o cremă de îngrijire a pielii adec- vată se pot evita leziunile cutanate. Mijlocul de îngrijire trebuie utilizat corespunzător poluă- rii cu substanța dăunătoare şi structura individuală a pielii. Predominant este vorba de mijloa- ce de îngrijire cu conținut de materiale grase.
IS IIBILOLdXI Ip [URIONSUŢ
ia,
(ke,
TIR
et
CIO “IN T-SUV
ST

CI Putea e 6 e IUL) VOMNLISIIP LBO[OMUDIL AN “Op
Este interzisă păşirea şi urcarea pe dispozitivele transportoare aflate în exploatare şi neasigu- rate împotriva pornirii precum și aplecarca în zonele de mişcare ale segmentelor de transport.
"areoyodsueuy eneopod ad soueos1od sp SIZIAIUI ISA RUBLIRI Nu IgoUnA ndu
Instalaţia buncăr este permis a fi pusă în exploatare numai dacă toate dispozitivele de protec- ție şi dispozitivele care implică siguranța, printre altele comutatorul PERICOL — STOP, îmbrăcămintea de protecţie şi dispozitivele de comandă cu zăvorâre pentru întreaga instalație sunt în stare de funcţionare şi nu sunt deteriorate. La punerea în funcțiune, servantul trebuie să se convingă că toate dispozitivele de protecție şi de siguranță precum şi elementele de deservire funcţionează corect şi nu există nici un fel de defecţiuni la grupurile constructive.
2.6. Indicaţii privind siguranța pentru exploatarea ADS-2 Înstalația buncăr este permis a fi pusă în exploatare numai dacă este montată corect şi în stare corectă pentru exploatare.
op “droo od op TSnURUI UIjnd [29) 9139) -o1d sp [euosssd gs ANArssop dp [nreuosIad 331[qo ps IAMA) [MI0ILZI NN
asurozu sp nnuod ejuem3BIs pUTALId -IpUI Sp PUIPSS RUI| gs Igunq rorjervasur spe IS PAISUI)AIUL PŢ
Trebuie să fie cunoscute locul de amplasare şi utilizarea dispozitivelor de stingere a incendii- La toate lucrările care se referă la exploatarea şi întreținerea instalaţiei buncăr, trebuie să se țină seama de procesele de conectare şi de deconectare conform instrucţiunilor de exploatare.
“arordoxde ur ej ogezsgd orngan (“399 ud sp esnn) und sp
La apariția unor modificări relevante pentru siguranță în comportamentul în exploatare sau defecţiuni la instalația buncăr, aceasta trebuie imediat oprită şi anunţat procesul la locul / per- soana în drept.
Trebuie respectate prescripțiile respective privind prevenirea accidentelor precum şi celelalte reguli tehnice privind siguranţa şi de medicina muncii generale recunoscute.
"SIBIUSUIȚE Sp INAIBIUNA e SIjUOAJSJUI IP [130] e] RUBLUSPUI PS Mg Sp
18 Ip
JIMI
CU
£TO 'IN IgIUN M)E[EJSUI

Il UDMA (9FOE-(] G e [IAU SAS DIM ap SAPOIA
Sistemul hidraulic trebuie verificat în mod regulat la pierderi prin scurgeri. În caz de pierderi prin scurgeri, instalația buncăr trebuie imediat deconectată. Dacă la întreţinere este necesară demontarea dispozitivelor de siguranţă, imediat după termi- narea lucrărilor de întreţinere şi reparații dispozitivele trebuie remontate şi verificate.
Lucrările la componentele electrice ale instalaţiei buncăr sunt permise a fi efectuate numai de către un electrician specializat sau de către persoane instruite sub conducerea şi supraveghe- rea unui electrician specializat conform regulilor electrotehnice. Lucrări la componente mecanice respectiv hidraulice sunt permise a fi efectuate numai de că- tre un mecanic specializat respectiv un specialist cu cunoştinţe speciale în domeniul hidrauli- cil.
INA [8
a1g> op 95
[035 IP PS O 3459 UDNJ DP IOJUNSRUI NUI
Zona de întreţinere — dacă este necesar — se îngrădeşte cu un lanţ de siguranță roşu — alb şi se aptică o plăcuță de avertizare. Dacă la lucrări de întreținere şi reparații instalația buncăr este complet deconectată, aceasta trebuie asigurată împotriva unci reconectări neaşteptate: - se zăvorăşte comutatorul central din tabloul de deservire cu un lacăt, - se pune o plăcuţă de avertizare.
SSI AIBS UL UL ÎIE] Ip CUOZ
IjoadsUI / II nod MP UL ep NES DIUDULII) DINŢI],
IOUNTjIIFIp VOIIIPIMII IS UNIO pUIALIĂ LT
Cel puțin o dată pe schimb trebuie verificată întreaga instalație buncăr defecţiuni şi defici- ențe ce pot fi recunoscute din exterior. Modificările apărute (inclusiv al comportamentului în exploatare) trebuie imediat anunțate la locul / persoana în drept. Instalaţia — ca şi în caz de defecţiuni în funcționare — dacă este ca- zul trebuie imediat oprită şi asigurată. Defecţiunile trebuie remediate imediat de către personal specializat instruit în acest sens. Trebuie să se țină scama de procesele de conectare şi de deconectare precum şi afişajele de control conform Instrucţiunilor de exploatare. După terminarea lucrului, instalația trebuie asigurată împotriva conectării neintenționate prin zăvorârea comutatorului central (de ex. cu un lacăt).
IS IIBILO[dxI Ip
Fi
Ni a ge
st
£10 'IN Z-SAV jsrezsuŢ
B[
euro

6 e SAS DONNA ap
voretuIUOI NUD JeId0S sp 80 UN [S IIBZIIE[OIS op apduwxo 1lsg3 areorguun oprurZed uj
2.8. Ajutor pentru instruire şi şcolarizare Ca angajator / utilizator aveți obligativitatea să informați respectiv să instruiți personalul de deservire asupra prescripțiilor legale şi a celor privind prevenirea accidentelor precum şi asu- pra dispozitivelor de siguranță existente pe şi în jurul instalaţiei buncăr. Pentru aceasta trebu- ie luate în considerație diferitele calificări de specialitate ale angajaților. Personalul de deservire trebuie să înțeleagă instruirea şi trebuie asigurat că va ține seama de aceasta. Numai aşa veţi obține lucrul conştient referitor la siguranța şi a pericolele posibile de la per- sonalul Dvs. Acest lucru trebuie controlat în mod regulat. Din această cauză, ca angajator / utilizator trebuie să aveţi confirmarea scrisă a participării la instruire de la fiecare angajat în parte.
I0[usuoduro9s e 15 umoo1d IOJILLI E JS IUONŢ dp E LIBOJOS JS INIS DIEZIIANȚBS O op SS PS
RIRI op O PA OS Ip IILOJ(NU FZEAZININ DS IN
La înlocuirea componentelor individuale şi a grupelor constructive mai mari, acestea trebuie să se fixeze şi să se asigure cu grijă într-un dispozitiv de ridicat astfel ca pericolul carc ar pu- tea fi provocat de ele să fie minim. Se vor utiliza numai dispozitive de ridicat şi elemente de prindere a încărcăturii adecvate şi ireproşabile din punct de vedere tehnic cu forță portantă su- ficientă. Nu este permisă staționarea sau lucrul sub încărcătura suspendată. La lucrări de montaj peste înălțimea corpului se utilizează mijloace de ajutor pentru urcare şi schele mobile de lucru sigure. Nu este permisă utilizarea unor părţi ale utilajului ca ajutor pentru urcare. Toate mâncrele, treptele, suprafeţele, podestele, platformele, scările trebuie menținute curate.
La lucrările de întreţinere se vor strânge ferm îmbinările filetate slăbite. În măsura în care este prescris, şuruburile pentru care sunt prevăzute momente de strângere, acestea se strâng cu o cheie dinamometrică. La începutul lucrărilor, racordurile şi îmbinările filetate în special trebuie curățate de ulei, materiale de lucru, murdărie sau mijloace de îngrijire.
uz 18 op Un
"kt
APR ge le
at
4
€10 'IN GINA FINA
SI

| | | : | | E ) | % | | j : | &
094IECI e 6 9 HAUD UOMAINSII SIC LHO[DUPD], IAN IP
tt
e onfiiSu 15 orejgmo yuod M[NJOJeZIIIN JE da
Explicarea Instrucţiunilor de exploatare personalului de deservire Experienţe deosebite ale utilizatorului în legătură cu instalația buncăr Remedierea defecţiunilor de exploatare
Prescripții legale generale Indicaţii generale privind siguranța Măsuri în caz de necesitate Indicaţii de siguranță pentru exploatarea instalaţiei buncăr Instrucţiuni privind dispozitivele de siguranţă ale instalaţiei buncăr Dispozitive de siguranță în zona înconjurătoare instalaţiei buncăr Însemnătatea simbolurilor şi a plăcuţelor Explicarea construcţiei şi modului de funcţionare a instalaţiei buncăr
I1LZLIEJOIS Ip Iu nud '67
1. Peztra siguranță Prescripţii privind prevenirea accidentelor 5 pacea elementelor de deservire ale instalaţiei buncăr 3. Peztru preseripții de > Manipularea conform prescripțiilor a mijloacelor de curățare, a materialelor de ungere Pagina
€I0 "IN TSTV GINA IS p uni
mph ra MADE In HU 4
II nur op mA
DEA PA
MD 7
ip AES RT Str Sal puri sil
HUI A
4
esf
91

JJ 42 2 SS
Li (VIE * 6 e AWD) LOIMAINSITR IUN Sp
HIIIMISUI 017
€10 'IN GIANNI M)L[ESUŢ
omori VU | UN | omarezi SUMA] UR + “ere | FIRII op Bus], |
IS Ip UNNIISUŢ
ABOupaj
a
"n
Boat

e 6 e [IQ LOBNGINSIIP SES LSO[O0UUPIL
suc 0Svz
ap EZSHA “arena
IIBNIBAD IP EPULA IP IT
Dv PI
Instalaţia hidraulică presiune maximă: TeZervor: sortiment ulei: HLP 46 după DIN 52900 vâscozitate cinetică: 46 mm”/s după DIN 51562 putere de antrenare: 11,5 kW
Teq 007 ULUI SEOTX WU WU 00IZ 8% 0001
"Un “978
EPULUIOI NI VP JUDIJTÎE VP UDMA
MI op day IRI [Iqe[BaI :oIRZOp Sp EZJIA Ip DP Meu)
da) RIRJ T— ( e : 19[3pod e SP VZIIIA WU OSLE X WU 0047 X WU 00,9
“ŢUNISUSUN
BZEI IP
-33J3 IUN[X3UOD
“A 00VXE
ap o3ep op MILE Aso sp poW "oUMISUI) —
BHBIEISUL "TE
snpord o1dsop *£
£10 'IN ZSTV IpUNA Pie axsurjonu 8 Ip IUN on
ai
„spe Ai OT
ABo[ouupaL IIUNT
i,
CSCEV
£I0
"IN
+ZH 0S
Ad +
vs dl
"TE
00LS
Wu O00ZI
HI 06
:uodsueg
Ip IJINA
MN
T6
SI

e 6 e HYUN) SI[PS ABOOULI], IOANA Ip SNPOIA
Podeaua transportoare compune din mai multe sectoare transportoare dispuse una lângă alta, pe care sunt sudate punctual câte 4 bucăți de table de uzură. Sectoarele transportoare sunt confec- ţionate din profile de oţel lăgăruite şi conduse pe material plastic rezistent la uzură. Sectoarele transportoare sunt lăgăruite pe partea de evacuare pe o consolă de evacuare fixată reglabil pe ca- drul buncărului pentru a regla după dorință fanta orizontală. Sectoarele transportoare sunt prinse împreună în trei grupe, astfel încât tot cel de-al treilea sector formează o grupă (primul, al patrulea, al şaptelea, etc. respectiv al doilea, al cincilea, al optulea, etc. respectiv al treilea, al şaselea, al nouălea, etc.). Transportul materialului se face printr-o miş- care liniară înainte şi înapoi a grupelor, La mişcarea în direcţia de transport, toate cele trei grupe se mişcă concomitent, în timp ce mişcarea înapoi a fiecărei grupe se face individual una după cealaltă (vezi graficul de pe pagina următoare). Aşa numita reglare a cursei cilindrului este aranjată central şi dedesubt în zona din faţă a segmen- telor transportoare. Cu ajutorul unor senzori reglabili, cursa cilindrului se poate regla după dorin- ţă. Buncărul este completat cu o unitate de dozare. Aceasta se compune din 2 cilindrii de dozare cu o unitate de măsurare şi reglare a debitului volumic integrată. Această unitate de reglare măsoară cantitatea de material din buncăr respectiv de pe banda transportoare de evacuare şi comandă vi- tezele cilindrilor de dozare şi a podelei transportoare. Poziţia cilindrilor de dozare este reglabilă pe înălțime după dorință prin găuri de fixare în cadrul buncărului. Odată cu aceasta trebuie fixate cu şuruburi şi tablele interioare corespunzătoare ale buncărului.
Peretele frontal rămâne întotdeauna înşurubat. În caz de necesitate, pot fi utilizate pentru even- tuale ancorări urechile de ridicare fixate pe acesta pentru prinderea unor cercei de rezistență ma-
Peretele din spate al buncărului este fixat cu şuruburi. Acesta la alegere, în funcţie de modul de umplere, poate fi utilizat respectiv îndepărtat. Sub peretele din spate este dispusă o clapă de între- ținere pentru lucrările de curățare.
Buncărul este executat ca o construcție cadru stabil din oțel profilat. Deasupra plăcilor de reazem acesta este fixat de podeaua halei cu dibluri. Pereţii buncărului se compun din tablă de oțel de grosime de 5 mm.
MIgIUNE *TEE
Buncărul de alimentare se compune în principal din trei părți separate ale instalaţiei. Acestea sunt buncărul, agregatul hidraulic cu unitate de comandă integrată şi banda de evacuare. Buncă- rul şi banda sunt legate de agregatul de antrenare prin cabluri electrice respectiv furtunuri.
MmIn—
€10 'IN TSIV SINE 1gunq [5 Ip UN DNI)SEL
arin ti
ABO[OUUDIL
E FE
€€
6l
euded

E ES = = E== = — = — CO = rr

07 ude IBN (ILVEI & 6 e UOHNAINSICJP SAS IUN 20 SIPOIĂ
(alle Gruppen) Riickhub gegen Fărderrichtung Retragere în sens opus direcției de transport 1. Gruppe (1, 4,7, 10) Grupa întâi (1, 4,7, 10) gegen Fărderrichtung Retragere în sens opus direcției de transport 2. Gruppe 2, 5, 8, 11) Grupa a doua (2, 5, 8, 11)
E
a
(alte Giruppeni "| Rickhub gegen Frderrichtung 2, Gruppe Srhubbuden Hubfolge Vorhub în Fărderrichtung Avans în direcţia de transport Riickhub gegen Fărderrichtung Retragere în sens opus direcției de transport 3. Gruppe (3, 6, 9, 12) Grupa a treia (3, 6, 9, 12) Schubboden Hubfolge Succesiunea curselor podelei de transport
€10 "IN T-SV GIMINI 18 Ip IUNIDNIISUŢ
A80JouuDIL
i
Lt) addnup |
us
94801)
BIUNISBIMNS — BnB3pod

e 6 e LORNALISICIA SES ABOJ0UUPIJ, DINA Ap SIPOIĂ
Banda de evacuare este legată prin legături cu bolţuri cu un cadru inferior fixat la rândul său cu dibluri de podea. Banda este antrenată de un motor electric. Construcţia bandei este efectuată cu o articulație pentru a putea efectua lucrările de întreținere fără deplasarea picioarelor de sprijin.
Debitul volumic de ulei se reglează manual la o valoare fixă cu ajutorul unui ventil (drosel). Co- manda mişcărilor se face printr-o comandă programabilă cu memorie (SPS). Principial, viteza de deplasare a grupelor de sectoare transportoare este constantă. Prin pauze variabile între mişcările grupelor, viteza medie de transport a podelei transportoare ca un întreg poate fi reglată fără trep- te.
E] JO[N DP NS 3JBOZIIS Op IS IE IT
Agregatul de antrenare cuprinde componentele hidraulice precum rezervorul, pompa, radiatorul, ventilele, etc. precum şi elementele de comandă necesare care sunt aşezate într-un dulap de co- mutatoare.
MP TUE
£T0 'IN ZSIV GARI Igunq aro 5 dx Ip
[Ta mt at
ABO[ouuDaL
SE
DATEI LEVEL
CE
IP LUPUL
PIIBJTISUL

<<
09L9ETI » 6 RJENSIENUOA e LUC) LONMNALISIIP DONUŢ
Instalaţia buncăr este permis a fi din nou pusă în funcțiune dacă deconectarea PERICOL — STOP este legată cu luarea în considerare a prescripțiile legale de deconectare PERICOL — STOP a utilajelor şi instalațiilor învecinate.
La acţionarea unei taste PERICOL STOP comanda se deconcctează şi toate mişcările de la întreaga instalație se opresc imediat. Instalaţia nu este totuşi scoasă de la rețeaua de curent, instalația hidraulică rămânând sub presiune.
Toate dispozitivele de protecţie sunt executate corespunzător liniilor directoare europene utilizate (printre altele Liniile directoare pentru utilaje). instalație sunt prezente următoarele dispozitive de protecţie: pereţi de protecție în faţa componentelor în mişcare de rotație şi transiaţie; uşi de întreținere cu comutatoare de siguranță; tastă PERICOL — STOP (NOT-AUS). Pereţii de protecție ale părților buncărului sunt din tablă de oţel. Aceşti pereți sunt dernontabili, însă pentru siguranță împotriva unei deschideri nepermise se pot desface numai cu scule. Tamburul de schimbare a direcţiei benzii de evacuare precum şi rolele de susținere acesteia sunt prevăzute cu o protecţie împotriva introducerii mâinilor. Buncărul şi agregatul de antrenare sunt echipați cu mai multe taste PERICOL — STOP (NOT- AUS). Acestea sunt executate ca taste roşii tip ciupercă. O tastă PERICOL — STOP (NOT-AUS) se află pe dulapul de comutatoare al agregatului de an- îrenare, alte două sunt amplasate câte unul pe fiecare parte buncărului.
Instalaţia buncăr a fost proiectată şi construită după regulile recunoscute ale tehnicii. Din această cauză, la o utilizare conformă destinaţiei, nu există pericole privind siguranța şi sănătatea pentru personalul de deservire sau pentru terți.
op “PE
IS Ip
<| d
ĂLA
ABO[OUPIL INI
MM
fn
SE,
€10 'IN DINU 1gIund
Spe
TT

— —_ —_ — -— — =

<<<
CT rude 09V9E-O * 6 2IENSIENUOA e HAW) SA[ES DONNA :IP mmm
“Baqsooe ad ESIZIAJUI 9jS9 I0[ fe NES IFEIPLI Ap tnpnsoooJd pe ndun) uȚ
"BHESIPLI QUS ESIULIOĂ 3753 NU "Wnqgad 18 30d 9S 18 aIEDIPII OUL IS LISIIE “Torteressut 10[aquouodurod vareseydsp e]
Taraf BIR VIILȚIOĂSULI) IS VOILIJPLI V[ Ip II LIIALIIŞ
LIRISȚUL JOUN PSIULIIĂ IJSI NUL TUJUSĂ “IILOBIA UL ULIOȚUOI MMQIII DIUDUOĂUICI pnduny ur DP IUIVIN JUNS DIPI Sp BIPIBUI O 15 18 IEMIPLI IL uns Sp 1 UPON
'Tp
ang> ap Oy RS UI Sp IS fațuou op 80) 85 Iorierezsu! [e Joygompord eo P NI HEMEIUID) *Tp
fezuom 15
£l0 'IN SV 1gIunq i Ip
DINNIY
IMI

—_ = i i —_— = = = CT TIT

<<
7 SIBIAN 09F9E- e 6 e HILL) OMNALISICIY SOS :ap snpo1g
CUIUIS Up
nd UL SIP PS IS POUMISUL],
Ijgd JOUN ESIBIOJISILp MLS PoIOBNISIp EIqISOd LIRPIODBI DUM RIIIOBI
La livrare, utilajul este deja complet cabiat astfel că utilizatorul trebuie să efectueze numai legăturile cablurilor electrice între componentele individuale ale instalaţiei.
BILIIP
Pentru deteriorări ca urmare a montajului necorespunzător, EuRec Technology Sales & Distribu- tion GmbH nu preia nici un fel de garanție. Dacă nu se ţine seama de aceste indicații, obligația de garanție poate să nu fie recunoscută de EuRec Technology Sales & Distribution GmbH, de ase- menea şi în cazul unor modificări ulterioare fără acordul producătorului.
Asiguraţi instalația împotriva deplasării prin dibluri speciale pentru solicitări mari. Pentru aceas- ta, suprafața de bază trebuie să aibă o rezistență suficientă. Pe de altă parte, luați în considerare de existenţa unui spațiu liber suficient între dispozitivele de transport şi elementele constructive fixe pentru garantarea unui flux de material fără obstacole şi blocaje.
Pentru o montare corectă şi sigură a instalaţiei buncăr este neapărat necesară amplasarea pe o su- prafaţă de sprijin plană cu o suficientă capacitate portantă. Denivelările suprafeței de sprijin tre- buie compensate cu table de compensare pentru garantarea unei poziții fără torsionare a instalaţi- ei.
Ip [MI0Ţ
FE Ip IUNTILIISUL
E Si wi
ra "n
ABOJoUu3L III
pin)
SI
by CR
E,
€T0 “IN GIULIA
"Lev
"Ev
ioduay

PUBIHOSINAC SIDA e 6 e HAWD UORNAENSIY SaJeS DONA :ap
4.3.3. Instalaţia hidraulică Înainte de livrare, buncărul de alimentare a fost supus unei verificări amănunțite la funcţionare. În măsura în care este posibil, utilajul se livrează complet şi pregătit de funcţionare. Verificaţi sensul de rotire a pompei hidraulice, dacă este necesar modificaţi sensul de rotire al motorului electric. Controlați nivelul uleiului pe marcajul nivel ulei care se află lateral pe rezervorul de ulei. Dacă nivelul de ulei se află sub marcajul de minim, completaţi cu cantitatea corespunzătoare de ulei.
Modul de lucru de reglare (Einrichtbetrieb) este prevăzut în scopul reviziilor şi a funcţionărilor de probă ale utilajului. În modul de lucru de reglare nu este utilizat mesajul de eliberare. La neluarea în considerare a acestor prescripții pot apărea defecţiuni şi deteriorări la utilaj. În acest caz garanția se stinge,
Din motive de siguranță şi funcţionare, trebuie obligatoriu efectuată legătura electrică la instalațiile de sortare respectiv de prelucrare următoare şi verificată funcţionarea corespunzătoare a acestora înainte de punerea în funcţiune. Du- pă legare, acţionarea comutatorului PERICOL — STOP (NOT-AUS) trebuie verificată în modurile de lucru manual, de reglare şi automat şi asigurată funcţi- onarea corectă. Corelarea cu comanda Permisă instalație externă este necesară pentru asigurarea garantării transportului de material în partea inferioară a buncărului de alimentare. În cazul lipsei mesajului Permisă instalaţie externă (Freigabe von Fremdanlage) — aceasta apare dacă este cazul pe câm- pul de deservire a tabloului de comandă — funcționarea utilajului în regim automat este întreruptă.
Sp UI [5 UNI / PILJIIJ2 pPuUDWIOZ) N]OJIĂRI UL ISEB LIEpICORI E] IV
Pentru evitarea unor eventuale deteriorări şi deficiențe în funcţionare, după racordarea la alimen- tarea electrică trebuie verificate imediat sensurile de rotaţie ale motoarelor de antrenare hidrauli- ce şi în caz de nevoie corectate. Luaţi în considerare săgețile de indicare de pe motoare şi agrega- tele hidraulice.
£10 "IN T-STV EIMNA 1pIunq 15 op IUNI nIISUŢ
mp
ST

e 6 e HI) SES SIPUIJ
La punerea în funcţiune, instalația buncăr se conectează prin comutatorul central şi tastele de apăsare manuale în timp ce efectuaţi unul după altul următorii paşi.
IS RuOSJoĂ Un sp IBLUNU PSIULISĂ a7s9 aunIjduN UL IIOUNd
IPLIOLUI VIILIULIOA "TH
"a[3J2npuod IS ILINPIOIRI AISNŢIUI Op
"gpueuro9 op IS sp 10]10ZUSS [e 18 undaId JOLS — TODNIAd Inruogenuro>d e [ersods UL RjueINDIS Sp e
"Anu -oygonposd sp BOIEPIOIVI P] -ude od sp no UL JUNS REPUBLICI IS op LIUNISUAI RIP IHL[OINLOD
Controlaţi să nu rămână în zona transportorului nici un fel de corpuri străine (scule, material de construcții, etc.) în urma montajului. Asiguraţi-vă că părțile constructive cu mişcare rotativă şi liniară pot să sc deplaseze liber în spaţiul liber necesar pentru aceasta şi că sunt respectate distanțele de siguranță. Verificaţi cordoanele de sudură printr-un control vizual la eventuale deficienţe. Verificaţi dacă tensiunea de exploatare este în concordanță cu tensiunea indicată pe plăcuţa de putere a motorului şi dacă motoarele sau alte agregate de antrenare antrenează în direcția necesară pentru transport.
IOIgZUNds2I00 BILȚUCUI JSOJ PIJPEJSUI PIEP
I0JUCUI UN IINBI sp 30By 35 1gounq [orie[esur tareyeordxo nud o[IqesuOdS9I Ip IDUN
ns NES MyNIOIRONp -o1d eoyred UIp IOJUOU Un O OS gs sunrjounȚ UL LUILIJ
Op LUILIS IS Ps MAN Iorie[ezsur e unIjounȚ UL around euud ap ajureur
BUS
€I0 IN ON IS Ip
ABojouyoaL INT
dat Bo,
„aţi
GIP
18 aqas9sa(Ţ |nJoyIdeo UI O DIIAIOSOp Ip IOIJUSUIIȚI
97

PULIUISINIC SIA e 6 e HHUIC) SIreS OUN IP
e Verificaţi toate îmbinările filetate la o poziție fermă şi la nevoie strângeţi elementele de fixa- re ale componentelor.
IEMUBAS L] 1 mpnfergn PILDA e
FIPY NIOPRINUIOI IjemnBIse IS »
B O DINŢI). WIXLUI E] DP DIO SP 07
"ay MIZ[RIUL IS I0UIOBZ E] UL By tuwss ourj, e
44.3. Verificarea funcţionării cu material După ce instalația buncăr a fost verificată fără material în modul de lucru manual şi este pornită în modul de lucru de reglare, se face punerea în funcţiune cu material în condiții de exploatare, cantitatea de transportat trebuind adusă la valoarea maximă doar treptat. La aceasta procedaţi si- milar ca la punerea în funcțiune fără material.
'JUaInd Pj sp 35 Perie “O od Hound +
e Toate funcțiunile părților componente ale utilajului trebuie pornite mai întâi cu mâna. Înainte de punerea în funcţiune cu material instalația frebuie lăsată câteva ore să funcţioneze în gol pentru a lăsa părțile componente ale utilajului să lucreze cu încărcare minimă. În această pe- rioadă de timp trebuie verificate în special componentele aflate în mişcare la încălzire excesivă şi zgomote. Încălzirea puternică înseamnă o deficiență la aliniere sau lipsă de material de ungere astfel că acolo trebuie efectuată o reglare. » Acţionaţi tasta de apăsare Tensiune de comandă DECONECTAT (Steuerspannung AUS).
1$ [NȚOIde>
IZOA) NUDN] Sp pow
"Gap 7 erirzod od n10;e;nurod
"(NIT LVYIOINOD ap sunțsuaȚ orespde sp jeuorioy +
1S IP
€I0 'IN
"E erjrzod ut [equso ION
29023 Jun

* 6 e SAS INI] APOI
IUNIjoUNI UL
ŢENE NIDNJ Ip po [enueu op pour eoround
:959001d aporeoşguun 3IIAI9Sop ap [Sed răosop juns M3JLOIRULIN uŢ
BUNA LOIBILOdXI
Personalul de deservire trebuie informat respectiv instruit în privinţa prescripțiilor legale şi de prevenire a accidentelor în vigoare precum şi asupra dispozitivelor de siguranță existente pe şi în jurul buncărului de alimentare Personalul de deservire trebuie să fi înțeles instruirea şi utilizatorul trebuie să se asigure că se va ţine seama de aceasta. Numai aşa se va obține un lucru cu siguranţa şi conştiinţa în pri- veşte pericolele.
Utilizați numai personal şcolarizat sau instruit. Stabiliți competențele personalului pentru deser- vire, lucrările de întreținere şi reparații. Pe lângă aceasta precizați domeniul de responsabilitate ale servantului şi acordaţi acestuia dreptul de a refuza instracţiunile primite de la terți ce ar putea periclita siguranța.
Ip MNȚLUOSIIĂ
EPUEUIOI IS IIIAIISIŢ
IS Ip
tei
ABOOUuDIL
uda
x
€10 “IN Mj[EZSUL
"IS
30 8335
"US
aJeIBOJdxI Ip JOJLIOȚBA
ŞT rude

SII e 6 e HIWD UONNGINSIIP sapeS INNA :9P SIPOIA
După acţionarea tastei PERICOL-STOP, pentru o nouă conectare a instalaţiei procedați precum urmează: înlăturați pericolul sau defecțiunea, deblocați tasta PERICOL-STOP prin rotire, acţionați tasta de apăsare verde Tensiune de comandă CONECTARE (Steuerspannung EIN). După aceasta instalația este din nou gata de funcţionare.
În modul normal de exploatare, pentru deconectarea instalaţiei buncăr trebuie acționată tasta de apăsare roşie Tensiune de comandă DECONECTARE (Steuerspamung AUS).
Tastele PERICOL-STOP (NOT-AUS) de pe câmpul de deservire şi de pe masca laterală sunt permise a fi acţionate numai în situațiile în care siguranța oamenilor şi/sau a instalaţiei buncăr es- te periclitată.
(SAV-LON) VISEL "TES
În poziția 0 întreaga instalaţie cu agregatul hidraulic şi comanda este deconectată de la curent. În această poziție comutatorul central poate fi blocat cu un lacăt şi prin aceasta asigurat împotriva unei conectări neautorizate a instalaţiei. În poziția 1 atât comanda cât şi motoarele de antrenare sunt alimentate cu curent. În această pozi- ţie pe câmpul de deservire al tabloului de comandă se poate programa comanda, se poate alege modul de lucru şi pornit procesul de transport.
[A10IE MO
[01] 18 Ip UV A
£I0 "IN Z-STV GINA Igounq 18 p IUNDNIISUŢ
ABO[CUUPIL 39HNI
N
ta
0%.
"€S
"TES
A euieq

aBAAAA l
e 6 RENO e HqUID UONNALUSICIP SAFE Mp SNPOId
Câmp de deservire cu elemente de deservire Câmpul de deservire pentru comandă precum şi toate elementele de deservire şi control care sunt necesare pentru exploatarea instalaţiei buncăr în domeniile de lucru manual, de reglare şi automat se află în ușa dulapului cu comutatoare. În ceca ce priveşte câmpul deservire a comenzii, aceasta se va detalia exact în subcapitolul următor Câmp de deservire a comenzii.
op ndurgI
18 Ip
DIANA
e
£I0 'IN TSTV DINU
"cs
E. EEE EEE datata EEE EEE EEE at E EEE E
(E ud

DIEOIEUM ne
Sp [ndvugo sd sp CS IS Sp IRU
V Denumire Fierment deservi- re/control USSI TLEDalb Arată că senzorul de ultrasunete USS1 este încărcat. USS2 LED alb Arată că senzorul de ultrasunete USS2 este încărcat. USS3 LED roşu Arată că senzoru: de ultrasunete USS3 este încărcat. TRI L-O-R Comutator apăsare Alegerea direcţiei de rotire al tambu- ruiui 1 în modul de lucru manual. Alegerea direcției de rotire al tambu- rului 2 în modul de lucru manual. CONECT.-DECONECTARE | Comutator apăsare Face posibilă conectarea şi deconecta- podea transportoare rea podelei transportoare în modul de (Schub AUS-EIN) lucru manual. Bandă înainte — 0 - înapoi Comutator apăsare Face posibilă alegerea direcţia de de- (Band vor — 0 — riick) plasare a benzii în modul de iucru ma- nual. Parametrare Întrerupător cu cheie Garantează siguranţa introducerii pa- (Parametrierung) Tametrilor. DECONECTARE Tastă roşie Deconectează tensiunea de comandă. (aUS) CONECTARE (EIN) Umpiere-manual-golire (Făllen-Hand-Leeren) Local — central Comutator apăsare Stabileşte dacă comanda se face local (Lokal — Zentral) sau de la centrală. Frână acţionare-deconectare | Comutator apăsare Face posibilă eliberarea frânelor pen- (Bremse AN-AUS) tru tamburi în modul de lucru manual. Confirmare defecțiune Tastă luminoasă roşie Semnalizează o defecțiune centrală şi (Quittierung stărung) serveşte pentru confirmarea informaţi- TR2 L-O-R Comutator apăsare Tastă verde Conectează tensiunea de comandă. Comutator apăsare Selectarea modului de lucru. ei. PERICOL-STOP_ Tastă oprirea corespunzător li- (NOT - AUS) niilor directoare pentru utilaje. | Produs de: uRsc Technology Sales &Distribution Gmbli e Bomialstra$e 9 e D-36460 Merkers/Deutschland Pagina 31
€I0 'IN TSATV a19urjonu 15 Ip
LE
DAŢI EDIȚIE OSI)
st În
MENES
e SE EET
„FEN
TA
ABO[OUDIL
MBA
IS
de
1 BR

Tg rute e 6 e AWD DOWN SP APOI
EukRec Technology DBS-2 DW 2 | Taste Steuerung EIN driicken! (Pentru conectare apăsaţi tasta de comandă EIN!) 3 Der Bunker ist voii! (Buncărul este plin!) 4 Der Bunker arbeitet im Handbetrieb! (Buncărul lucrează în modul de lucru manual!) 5 Der Bunker arbeitet in BA Lokal Fiillen! (Buncăru! lucrează în modul de Iucru iocal, urapieţi!) 6 Der Bunker arbeitet in BA Lokal Leeren! (Buncărul lucrează în modul de lucru local, goliţi! Der Bunker arbcitet în BA Zentral Fillen! Buncărul lucrează în modul de iucru central, umpleţi!) 8 Der Bunker arbeitet în BA Zentrai Leeren! Buncărul lucrează în modul de lucru central, goliţi! [9 Der Bunier arbeitet în BA Zentrai Durchiaufi —_ (Buncărul lucrează în modul de lucru central, trecere!) Lu
Pe câmpul de deservire a comenzii se află taste cu care puteţi apela sau modifica afişaje ale co- menzii şi anumiţi parametrii. Acest lucru este necesar când trebuie modificate reglajele pentru adaptarea la material sau pentru influențarea comportamentului în exploatare. Tabelul următor arată posibilele afişaje:
După concctarea instalaţiei buncăr, pe display-ul cu două rânduri — în funcţie de regimul de lucru se afişează automat mesaje. La apariția unor defecţiuni, pe display apare un mesaj de eroare. Indicaţie: confirmarea defecțiunii se face prin acţionarea tastei Fl. Tasta ENTER serveşte pentru confirmarea valorilor introduse, pentru ca aceste valori să fie prin aceasta confirmate.
HZUDUIOI E IIAIISIp op NEI 'V'ES
€10 "IN ENI MN)BILISUL
8 op runrjonysur
UN E: LEI ia SUL
FDI SP La: AD FD)
TON IS)
MEL
op IN
JAN
3,
IDEI
Li
UI
„MLS apn
1
9% ti
aL
(11) e Sp [AdP

e 6 e HAI) SOS IUNI :Ip SIPOIA
208
'((uar9] — qorneqpue arojdum) gy1op erjizod ur arespde op ese) no
"(NA 3unuuvds ap o1espde op ese) mjseose nguod Heuorjoy
BPULLUOI sIeNUIUOS UJ
Tm Eprom test Ram test Fiash test Test ok E V 2.09 —! Betriebsanzeige 2 Acest mesaj apare atâta timp cât încă nu este conectată tensiu- (Afişaj exploatare 2) nea de comandă. Se apasă tasta Tensiune de comandă conec- tată (Steuerspannung Ein). (Înainte de pornirea în modul de lucru automat sau manual tensiunea de comandă trebuie să fie conectată.) La acționarea comutatorului PERICOL-STOP (NOT-AUS) tensiunea de comandă poate să nu fie conectată. Se verifică comutatorul PERICOL-STOP şi se deblochează. Selectaţi acum modul de lucru pentru instalația buncăr.
IS Sp nnapooc1d LIdnse O Ne NU JS UIISIS Sp Iede ofesiye
Îndepărtați eventualul lacăt existent şi rotii comutatorul central în poziția 1. După conectarea comutatorului central, pe display-ul text apar unul după aitul următoarele mesa-
Pentru punerea în funcțiune a instalaţiei buncăr trebuie conectată tensiunea de la reţea. Asiguraţi-vă mai întâi că nimeni nu se ocupă cu lucrări de întreţinere sau reparații la utilaj şi că instalația este pregătită pentru exploatare.
npoydeo ojrrțeorpur sp eureas Hourţ 18 rin vareyeordxo sp
Instalaţia buncăr este parte componentă a unei instalații complexe. De aceea înaintea fiecărei pu- neri în funcţiune trebuie să se verifice dacă toate celelalte componente ale instalaţiei se află în stare de funcţionare corespunzătoare.
UL LIUNg
15 sp
"”
rit
Hit UE
ABO[OuuIIL D3HNI
11.
AITA
E % sol
€I0 'IN TSTV IgIUNA
'S€s
up
of
fesuv
HIT
"Torţe[
gjenueu
areyeojdxa
£€

DAIA (9FIE-U * 6 e HYUT) AIM SNpOId
— 2108 — — siojduun [MIOENUIOI
n Hnoy e
-42n31$) ap
"(NIA 3unuuvd: p1oA sp LIS) sfevortoy
"T erirzod UL [NJOȚEINUIOD JOCU | IROLJ MJegUDAD e
Deoarece mişcările componentelor în modul de lucru manual sunt blocate nu- mai parţial unul faţă de altul, pot apărea deteriorări ale utilajului printr-o deser- Vire necorespunzătoare. În modul de lucru manual, utilajul este permis a fi deservit numai de per- sonal instruit şi competent. Pentru a porni instalația în modul de lucru manual, procedați precum urmează.
"areyeordxa sp [nuI$91 sp £ejdstp od IS jewogne nn] op npou
Instalaţie buncăr EuRec& ADS-2 Nr. 013 mmm se afişează independent următoarele mesaje Explicație Betriebsanzeige 4 Comutatorul de selectare se află în poziția „Exploatare manuală”. (Afişaj exploatare 4) Instalaţia este reglată pe modul de lucru manual. Desfăşurarea mişcărilor se pot confirma numai manual cu ajuto- rul tastelor de comandă din dulapul de comutatoare. Betriebsanzeige 5 oder 7 | Comutatorul de selectare se află în poziția „Umplere locală” („Fillen lokal”) sau „Umplere centrală” („Fâllen Zentral”). (Afişaj exploatare 5 sau Instalaţia este reglată pe automat. Betriebsanzeige 6 oder 8 | Utilajul lucrează automat în modul de lucru „Golire locală” („Entleeren lokal”) sau „Golire centrală” („Entleeren Zentral”). (Afişaj exploatare 6 sau 5.3.6. Exploatare manuală Exploatarea manuală este prevăzută pentru punerea în funcţiune, verificări ale funcţionării pre- cum şi pentru lucrări de reparații la instalația buncăr sau remedierea defecţiunilor la utilaj.
18 IIBIVOdxo op IUNIONISUŢ
SE
BIM [e pr îi With dări DZ OI tos 1 ţ
Rap ED PIE
O FELII
rr INI
tesuv
Med
(a
Ss
6'MNZA
6 'MZA
be

09FOE-CI € 6 e HA SofeS IUNI “IP SIPOIA
sd sund 95 („„exua7 — „eguso
„OS grenueur
I820'Ţ“ F[LIJUZI NO um eg — qormsqpuer aojdur“ vrjrzod m pnuozeynuoo Hnoy
-4ana1Ş) ap
TNYVIIINOD MBA Isgde IP ISI
"(NI 3unuuvds uqusd ijeuorjoy e
Ur 18 Jeno
Und ȚEUOINE MN] P JUIOd & NUD
Instalaţia buncăr se exploatează în modul de lucru automat dacă acesta trebuie să lucreze în tan- dem cu celelalte componente ale instalaţiei. În acest mod de lucru toate funcțiunile se desfăşoară automat.
/ Sp / 8Bugys 7 Inqursy eydesup / P$UpIS | INqure)
aueozrodsuBi HAV.LIANODAT /
10[3) PoIBUOIjLe UIId [ENUBUI SP [NPOUU UI [BLUNU Hoqnd o] runzjouny oporgogguu
1 op
ABO[OUPL JINYNI
€I0 IN CSUV OIMNA IgIunq
"LES
A
Sg Purăea

9£ 09P9ECI * 6 9 VOANIISI S[PS LBOOUYIO„L DIUNA :aP SAPOIA mmm
"RIJSBOA Ip ZES UI
principiu introducerea parametrilor de funcţionare este permisă numai de către persoane autorizate şi instruite pentru aceasta. Sensul parametrilor de funcţionare şi efectul lor trebuie să fie înțelese. Vă stăm la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor
F6 — control viteză bandă evacuare F7 — întârziere conectare podea transportoare Prin acţionarea tastelor săgeată A sau V se preselectează punctele de program. Prin apăsarea tastei ENTER se intră în punctul de program preselectat. După introducerea valorii toare, confirmă prin apăsarea tastei ENTER.
DADNIDAZ puvg
DIDIIIU0D — £ nquwvy arfoans — co] 1 atfom] — 71 ap pznod — [.]
"ŢELISJLUU BP] -dupe 18 aryeojdxo sp mnpour 17 god aIeIBOJĂX Sp ISUEIEĂ
SP VIILIIIpOoM 1 BI1USJY Ss
Contrar modului de lucru de reglare, exploatarea automată necesită intrarea „Permisă instalație externă” (Freigabe von Fremdanlage). Aceasta poate să fie doar atunci dacă evacuarea de mate- rial prin partea de utilaj conectată în aval — de regulă o bandă transportoare este asigurată. Con- tactul corespunzător trebuie conectat doar atunci când banda transportoare este în funcţiune.
IS op
ABO[OUUPIL IUNI
ua
IN TSTV OIMNA IgIUnA jureISUŢ
NI SIVAĂLAWVAVA“ VU?
Lysurereg
— SI
-gzundsar09
35

ASIA O9FIE-U e 6 e HU) [| “ap
Imediat după ce comanda electrică înregistrează o defecţiune sunt oprite toate unităţile nare. Pe display apare mesajul corespunzător de eroare. Pot fi afişate următoarele mesaje de eroare:
Nr. | Mesaje de eroare NOT-AUS — Schleife ist unterbbrochen! (Circuitul PERICOL-STOP este întrerupt!) | 2 Die Phasenfolge des Neizes ist __] (Succesiunea fazelor reţelei este greșită!) 3 Motorschutzschatter Trommel 1 ausgelGst! | (Comutator protecție motor tambur 1 acţionat!) 4 Kaltleiterschutz Trommnei 1 ausgelăst! |. | conductor rece tambur 1 acţionat!) 4 5 Fehler Frequenzumrichter 1 (Eroare transformator frecvență 1) 6 Motorschutzscalter Trommei 2 ausgeltst! (Comutator protecţie motor tambur 2 acţionat!) 7 Kaltieiterschutz Trommel 2 ausgelăst! (Protecţie conductor rece tambur 2 acţionat!) 8 | Fehler Frequenzumriciter 2 (Eroare transformator frecvență 2) Mu, 9 Hydraulikdruck zu lange zu hoch! (Presiune hidraulică prea mare timp prea îndelungat!) [10 | Hydraulikăl ist zu (Uleiul hidraulic este prea fierbinte!) 11 Es ist zu wenig dal (Există prea puțin ulei hidraulic! ) 12 Der Riicklauffilter ist verstopft! (Filtrul de retur este înfundat!) 13 Motorschutz Hydraulik ausgelăsti | (Protecţie motor sistem hidraulic acţionat!) 14 Kaltleiterschutz Hydraulik ausgelăst! (Protecţie conductor rece sistem hidraulic acţionat!) 15 | Bandumlauftontrolis STAU Austragsband! _| (Control mişcare bandă, bandă transportoare de evacuare înfundată!) 16 Austragsband lăuft sehr schwer/stehti "| Banda de evacuare se deplasează foarte greu / stă!) EREI _] Austragsband ist zugeschilttet! Banda de evacuare este prea încărcată?) anca de evacuare este prea 1) m | Motorschutz Kihler ausgelăst! _______| (Protecție motor radiator acţionat!) 19 | Kaltleiterschutz Kăhler ausgelăst! (Protecţie conductor rece radiator acționat!) 17 18
£T0 "IN ZSOV OANA IgIunq 15 op runrjonysur
EEE
PL ACI opine RT ȚINUT
E FELII PPE ap
Ep EA sp a , MA
LE TI + PE IA) a Pa
UP DEP DOI "pa IA 7)
ej pete IN TREIA fi,
OEM TRI
E e pe
DPN PASE E LABE TOT
N st =
i BEES
4ABOjOUWDIL IUNI
2
[DUCI] 13)JB
5?
MA
aur”
'6€s
Sp

(IFIECI e 6 e HAWD LBO[OUNDA], DN :9P SIPOLA
Conductă hidraulică defectă. Se înlocuieşte conducta hidraulică. Cablajul electric al ventilelor hi- Se strânge cablajul electric al venti- draulice slăbit. lelor hidraulice. hidraulice nu sunt acţio- Se verifică cablajul electric al ven- tilelor hidraulice.
În afară de defecţiuni care sunt înregistrate prin comandă şi afişate pe display, în timpul exploată- rii instalaţiei pot apărea următoarele deficiențe:
Ec Înstelația hidraulică | Electromotorul fără tensiune. Se controlează cablajul electric. nu lucrează Comutatorul pt. protecție rotor a | Se verifică electromotorul şi cabla- fost acționat. jul Prea puțin ulei hidraulic în rezer- | Se completează uleiul hidraulic. VO. A fost apelată protecţia motor. Tamburul de dozare 1 Se verifică calea de rotire a tambu- Se verifică legăturile instalaţiei. Se verifică calea de rotire a tambu- „Cale liberă comandă” lipseşte. A fost apelată protecția motor. Tamburul de dozare 2 „Cale liberă comandă” lipseşte. Se verifică legăturile instalaţiei.
IS Ip
pp
pat ont pn
pati PE ora?
ur
+ ID st pori! RI PU E AA
JIU
II
m
MIEI
VI
1
CIO 'IN GINA
019PIMIN
SISMUSA
Ip INŢAI
3)83)01 IS NU
Ip INN
95 NU
S£ Tea

6£ e 6 e HUYLDO UONNALISICIY ABOJOUUII] ap
"JIOp UDA Ip npou uz Iun -Houny uz gsnd nou uip 1y ajeod erie[ezsu! 080) NLUIUIIS Js0y ne 99 gdnq
"HAWD 2 Je e] ps URBNI PA nu po»
Controlați mesajul de eroare pe display. Verificaţi utilajul în stare de staționare printr-un control vizual dacă este cazul unci cauze de defecțiune mecanică, hidraulică şi/sau electrică. Comunicați aceasta la sectorul autorizat şi înştiințaţi personalul de specialitate corespunzător pentru remedierea defecțiunii.
HEZIIBIIIdS DY "3 IP JBLUNU IJENZIGI 1 E uns ILIJIID
"SUnISU9) NS ep E] UId op BISXA
Pericol de rănire datorită componentelor în mişcare de rotație a utilajului La componentele în mişcare a utilajului — ca antrenarea cu lanțuri şi tamburi inelari — vă puteți răni grav prin zdrobire dacă rămâneți agăţat respectiv intro- duceți neintenționat mâna în aceste zone. Înainte de începerea lucrărilor de întreţinere, aceste componente ale utila- jului trebuie scoase de sub tensiune.
"gzeouun nod rjepas01d oynrgde LOIOIPIUISI NUD
IS op
"ŢIA
a
ABO[OUUPDIL IUNI
e
în
€10 “IN TSTV GIAN Mj[EJSUŢ
9).IBOM Ip JOILIIA
[ADN]

O9FSE-CI e 6 e IUL) “ap SIPOIA
Op E Op LUNSE SO Sp JNIROUNE IS 0 erjrzod ut [equoo mrozeynuroo Hnoy e
ap ounmsua] TU sresgde op 91501 Heuorjoe eyseooe nUIJ e
NU gs IgOUNq gdnp [5 ULUI IEI JO[3IUDuredruda 3UOZ gI
La scoaterea din funcţiune deconectează instalația şi se separă de reţeaua de alimentare. Prin aceasta se întrerup schimburile de semnale şi transportul de material de la şi spre următoarea in- stalaţie de sortare respectiv de prelucrare.
UIP Ba19JLOIS "VP ES
op runrjon1ysur
ABO[OUUDIL -
a
€10 'IN QIMNUA
95
sa
Ip
Qț *urdea

La reparații şi comenzi de piese de schimb trebuie luate în considerare desenele şi listele de piese de schimb aferente acestei documentații. La manipularea materialelor de lucru și a pieselor de schimb ţineţi seama de indicaţiile de sigu- ranță din capitolul Uleiuri, unsori şi alte substanțe chimice precum şi din capitolul Salubrizare / reciclare. Luaţi în considerare următoarele indicații privind siguranţa.
La lucrări de întreţinere în domenii de specialitate deosebite (instalație hidraulică, instalație elec- trică, etc.) este permis a fi utilizați numai specialişti calificaţi în domeniul de specialitate respec-
Lucrările speciale de întreţinere nu sunt specificate în aceste instrucțiuni de exploatare. Înştiințaţi în acest caz EuRec Technology Sales & Distribution GmbH. Lucrările de întreţinere specificate în acest capitol sunt permise a fi efectuate numai de către per- sonal special şcolarizat al utilizatorului.
Toate intervalele de timp indicate se referă la o exploatare într-un singur schimb a instalaţiei buncăr. La exploatarea în mai multe schimburi intervalele de timp trebuie scurtate în mod corespunzător.
Indicaţiile descrise aici trebuie înțelese ca recomandări minime. În funcţie de condițiile de ex- ploatare pot fi necesare extinderi pentru a menține calitatea de lucru a instalaţiei.
'T9
“9
£10 “IN EMA 1gIunq 15 Ip
INN
Hanu
4. ad!
Bf
oajeapur
Al)
SIDA 0959ELI e 6 e Hu) UOANGHISII sape OWN :ap SPALA
ip vuBed

PUCJUDIINAC SINA o 6 MLNSILUCA e IAD) ] INN
Există pericol de rănire datorită uleiului hidraulic țâşnit spre exterior dacă aces- ta stropeşte cu un jet tăietor sau datorită spargerii unor părţi constructive. Lucrările de întreținere trebuie efectuate numai de către personal speciali- zat la sistemul scos de sub presiune. Nu efectuaţi nici un fel de modificări la dispozitivele de limitare a presiunii, drosele şi supape de presiune pentru siguranță. Controlați zilnic sistemul hidraulic la scăpări exterioare vizibile. Verificaţi pre- siunea uleiului şi temperatura. La apariția unor defecţiuni deconectați imediat sistemul hidraulic.
Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere şi de curățare, instalația buncăr trebuie deconectată de la reţea. Rotiți pentru aceasta comutatorul central în poziția 0 şi asigurați-l cu un lacăt împotriva conectării neintenționate.
UIp 9js9 NU RI UL DAONISUOD IOJURĂ EIIIOJEP Ip [OOLSd BISIXI
Lucrările la echipamentul electric sunt permise a fi efectuate numai de că- tre electricieni specializați autorizaţi. Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere și de curățare, instalația buncăr trebuie deconectată de la reţea. Rotiți pentru aceasta comutatorul central în poziția şi asigurați-l cu un lacăt împotriva conectării neintenționate.
NS DANINISUOI ojrirgd eg e] ULd IILOUI Sp RISIXA
18 DP
JINNIA
tr
«țI
€I0 “IN TSAV QIMNI IN|B[EJSUŢ
IŢIBOUI IP
IONII
EEE TE
T cuie

— — — 1 — — — ——

(IVIT » 6 e OBRAJII SBS DONNA Ap
Țineţi seama de temperaturile mărite şi în special de producerea unor zgomote puternice care se pot datora unor componente uzate sau deteriorate.
Tamburii de dozare trebuie controlați zilnic din exterior la deteriorări, uzură şi murdăriri şi la ne- voie curăţaţi. În mod special trebuie dată atenție materialelor care se înfăşoară ca de ex. sfori de împachetare, sârme, benzi video şi audio, plase folii, etc. Lagărele valțurilor trebuie verificate lunar la fixarea acestora şi dacă este cazul strânse.
IILZOP IP 'PTI
De regulă un buncăr orientat şi fixat corespunzător funcţionează un timp îndelungat fără defecţi- uni. Premiza pentru aceasta este totuşi o întreținere şi îngrijire adaptată condițiilor de exploatare. La aceasta se adaugă în special îndepărtarea regulată a murdăriei şi a depunerilor condiționate de material. Nu este permisă împiedicarea în mişcare a părţilor constructive în mişcare de rotaţie sau liniară.
vopod IUN TI
Printr-o demontare şi montare necorespunzătoare se pot ivi pagube materiale la utilaj sau defecţiuni provocate de acestea. De aceea, în principiu la toate lucrări- le de dernontare şi dezmembrare este importantă: - marcarea corespunzătoare a componentelor care fac parte dintr-un ansam- blu; marcarea şi notarea poziției şi locului de montaj; demontarea şi depozitarea separată a diferitelor subansambluri. După terminarea lucrărilor de întreţinere, principial este importantă: controlarea tuturor îmbinărilor cu şurub la poziție fermă; verificarea tuturor legătorilor prin țevi şi furtunuri şi racorduri
15 op
apti
ABOouu3L
[-
€I0 'IN GINA je ISU
ou
INJNfEJIN
£p

SIA e 6 AGLNS[MUO e HU SBS LHOJOUYDI] DIANEI OP SNPOIA
"aqeds urp 1S giey up 3gdeo sp SoJeue po UL DEJ 9S MENLIIROJ Ip 9
"WU [1 SP RUITRBUI BOIBOJUA gostoSpdop gS pSTULIOd 9459 NU PIIUL ap [P op 1$ sp SIUIp E[BIIE] BIUBISIT 'S
3. Se marchează poziția comutatorului de proximitate. 4. Se trage înapoi comutatorul de proximitate cu cca. 10 mm în direcţia poziției de capăt a cilin- drului şi se fixează. În această poziție este garantat că există o distanță de siguranță suficient de mare pentru poziția de capăt al cilindrului hidraulic şi comutatorul de proximitate va fi în- totdeauna acţionat.
1. În modul de lucru manual se deplasează podeaua transportoare respectiv cilindrul hidraulic în poziţia de capăt (succesiv în ambele direcţii spre față + spate). 2. Dintr-o poziție de mijloc, comutatorul de proximitate se aduce în contact cu pârghia de co- mandă până când acesta comută, ceea ce înseamnă că ambele diode de pe comutatorul de proximitate luminează.
PPpod Ip NUD IIE[III Ip
VIPOA 'TTI
€10 'IN TSUTV Igunq IS IP
ABOoupaL
Tr
Fa
lb
1%,
oh

Ausfahrendlage Poziţie de capăt evacuare Schaitfahne Pârghie de comutare senzor Einfahrendlage Poziţie de capăt intrare tatsăchlicher Einstellhub Cursă de reglare efectivă Năherungsschalter hinten m mmm Produs de: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BomtalstraRe 9 e DD-36460 Merkers/Deutschiand Comutator de proximitate spate
op UIOA
Ip NSU VISIT
1 op
ABojouyal, JIHNI
1
£10 'IN Z-STV GINA IgIUNA
SUGEZTIEUIS
ORE JE e SNUNE SA REA EA
Sh

e 6 o HAUIE) SapeS VOINA IMP SAPOIA mmm mn
Ţineţi seama de curăţenia absolută a uleiului hidraulic deoarece deja la o murdărire mică se pro- duce o uzură prematură a pompei şi se influențează negativ funcţionarea ventilelor. Aceasta este valabilă şi pentru vasele utilizate la umplere. Pentru umplere folosiți pe cât posibil o stație de pompare mobilă cu un filtru fin (fineţea filtrului < 10 u). Clasa de curățenie minimă conform ISO 4406 ar trebuie să fie 18/16/13 sau mai bună. Şi uleiurile de calitate bună se modifică în timpul utilizării. Astfel utilizarea în continuare poate fi influențată de materiale străine — ca de ex. apă — din ulei. Din acest motiv se recomandă să se fa- că lunar o verificare vizuală iar din 6 în 6 luni o analiză mai complexă a stării uleiului. Această verificare se poate face de ex. prin Serviciul Tehnic al producătorului sau al furnizorului de ulei.
Utilizarea uleiurilor hidraulice adecvate este de mare importanță pentru siguranța în funcţionare şi eficiența instalaţiei hidraulice. Utilizaţi numai uleiuri cu calitate şi vâscozitate corecte. Specifi- cația uleiurilor utilizabile le găsiți subcapitolul Materiale de lucru şi de ungere. Uleiurile hidraulice conţin substanțe active suplimentare, cu proprietăți ca de ex. reducătoare de coroziune şi uzură. Ele trebuie să fie corespunzătoare cerințelor clasificării HLP sau HVLP din Proiectul DIN 51 524. Vâscozitatea necesară a uleiului care trebuie utilizat la instalație depinde de condiţiile de lucru ale acesteia, temperatura la începutul lucrului şi în final de temperatura care se stabileşte de la si- ne în timpul lucrului. În general vâscozitatea cinematică în stare de funcționare la temperatura de lucru a instalaţiei trebuie să fie între 12 la 60 mm?/s (cSt). Pe durată scurtă este admisă o viscozi- tate de 800 mm“/s la pomirea rece şi 12 mm”/s la temperatură mărită.
ormqol) “ROINLIPIU *[ JO[HIBIONȚ
"JBZIȚEURO Mbs [OS UI gBunfe nu Ss JNpIUOI] E BB sueU MAP Fa NO ROIBIPIU HȚ IOJURIONȚ dur up BHOJEp Fade MES/IS IMJNJOS ILEPINUL
mes
EMMEIPIU "CI
15 Ip UNronIISUŢ
IINIT
€10 “IN TSTV GIANNI
MISI
9p

Lt SAO e 6 e HAL LA
Asiguraţi-vă că nivelul uleiului nu scade niciodată sub marcajul inferior. Dacă nivelul minim al uleiului este depăşit, utilajul este deconectat automat de către sesizorul pentru nivelul de ulei producându-se perioade de staționare care ar putea fi evitate.
În timpul primei puneri în funcționare, nivelul uleiului scade mai întâi, deoarece uleiul se distri- buie în sistemul de conducte a întregii instalații. Din această cauză uleiul trebuie completat cât se poate de repede. Nivelul real de ulei se poate vedea în geamul vizor cu plutitor. După aceea nive- lul uleiului trebuie controlat cel puțin o dată pe lună.
-ou ap UL
"aj-HPqunuIS orOA 181 “oNIBPINUI E] dsergds sdnq
"(oreuns) UI 917 NU ES Op PO pfuB ILgrgds jndum ur
Spălarea instalaţiei hidraulice Înainte de a utiliza instalația cu presiunea de lucru şi viteza de lucru nominale, toate componente- le trebuie să fie spălate temeinic. Pe cât posibil, pentru aceasta se utilizează acelaşi ulei hidraulic care se va utiliza mai târziu şi la funcţionare normală.
£T0 'IN TSOV GIANNI gun yu N Ip
INN
a it e
ari
INJNPIAȚU LIILIILIOA

th
8; o 6 e LiQWID VOBNALISIȚY Lp SPALA
Se recomandă verificarea sistemului hidraulic la fiecare ani de la punerea în funcţiune de către un specialist. dacă este în stare perfectă de
nuerd up
15 sp
ULOJUOI J5
"orjuoge areur sp supra Heng FIBUIIOU
Ie qumrmos
“DI Inna Jung Z NIZIB) [22 gdnp ap s10 IP 0ST tdna
După primele 20 de ore de funcționare și apoi după cel târziu 250 de ore de funcţionare toate îm- binările cu şuruburi relevante pentru siguranţă şi funcționare trebuie verificate la strângerea co- respunzătoare şi dacă este cazul strânse.
Scurgeri sau lipsa de ulei trebuie îndepărtate imediat. Problemele care nu pot fi rezolvate de per- sonalul de întreținere al utilizatorului trebuie anunțate imediat la EuRec Technology Sales & Dis- tribution GmbH. Elementele filtrante murdare trebuie schimbate imediat.
1 Je op
e legăturile şi racordurile hidraulice, capacul rezervorului precum şi eventualele vane de ulei respectiv scurgerile apărute;
6.3.1. Întreținerea instalaţiei hidraulice Întreținerea după prima punere în funcționare În primele două luni de după punerea în funcţiune, lucrările de întreținere trebuie efectuate la in- tervale mai scurte de timp. În prima săptămână trebuie verificate zilnic următoarele puncte şi începând din a doua săptămână zilnic până la săptămânal:
15 Sp
3 “i
ABO[OUUPDIL I3HNI
ri
9%”
"IN TSGV 1gIUng
"RL
“10arRogouu + 1 e LaJeBOIjUNȚ
WIBpueLWwOISI
nud

EI
6; Putea * 6 e HA) UOIMALISIIP ABUR], "Sp SAPOIA rr
op ABIS “IdUIRI) AIPZI[RUTUIS Ap condo
(2 URSI
TI
"WZUoq E IS E] P PPNZIA
“MRIOHAJIP 1$ WEZOP IP JOJLINUITI LIULIIJIIIA
Aprecierea stării de funcţionare (de ex. modificarea nivelului zgomotului în exploatare, încălzire puternică a instalaţiei hidraulice şi la locul lagărelor, etc.).
Control de funcționare a tuturor dispozitivelor de siguranță (tastă PERICOL-STOP (NOT-AUS), comutator de siguranţă uşi, măşti de protecţie). Control vizual la scurgeri a furtunurilor hidraulice.
UNSEA TF
JS Ip EMI HNSEW 9
Plan de întreținere EuRec& ADS-2 Nr. 013 O dată după 250 ore funcţionare Suplimentar la fie- care 250 ore func- ţionare Suplimentar la fie- care 500 ore func- ţionare / 6 luni Suplimentar ia fie- care 1500 ore func- ționare / 12 luni Instalaţia hidraulică Control ventilator pentru radiator ulei, curățare — on Controlare nivel ulei în radiator / curățare Verificare nivel umplere ulei rezervor hidraulic / com- pletare Schimbare filtru de retur instalație hidraulică Schimb ulei hidraulic Verificarea întregii instalații la deficiențe și deteriorări ce pot firecunoscute exterior.
E op
MEPEIPE OEI INI sp "Hu
MILEA ȚAR AID SOFER 3
ai
ABO[OUUIIL III
A rm rr rr rm aa Plan ae Intretinere FuRec& AiDS-Z Nr. UI | hidraulică ventilator pentru radiatet ulei, curătare | Scitimbare Schimb ulei hidraulic
A
St
£T0 'IN TSTV Igunq
up

Ip
SRO e 6 e HUI) UOBNGINSIŢP ÎBO[OUYIIL “Ip o mmm
JNZBI ISI IS Ap JOfUIUOĂUIOI JCIMINI PLINA
“MNespry Te Lj GUnUIŞ
Sp ILINqUIE) Bf JOJLINIJEA
LINSEW *PpO
[NZBI POP NBS AIE|RIMD Sp EJ op
nivelului de ulei hidraulic, dacă este cazul completare cu ulei. tuturor aparatelor hidraulice şi efectuarea unei verificări la Stanșeitate. Dacă este cazul, strângerea îmbinărilor filetate; dacă nu este posibil, schimbarea completă a conductei. Curăţarea elementelor fiitrante, dacă este cazul înlocuirea acestora.
IP Sp INMIR M[ONUOZ
“3UIpIO UL IJSI JUIJ "05 op nynouo JS NUL [MOLIUCI JS UA SURIIS JLUNS LO) [inOJUOD
Testarea capacității de funcţionare prin acţionare de probă a dispozitivelor de protecţie (comuta- tor protecție pentru curent nepermis, relee bipolare, comutator de siguranţă, ctc.).
no Injnde[np [e
AIONISUOD IOJIEĂ P JUAMO NO POIBIȚIDA
“UI ore ap * JS AIEXIJ Sp P NS JOJURUTUUL ICIM mjozuo
SIEU] LUNSEN
1 op unjonuysur
IUNI
€10 'IN GHANA IgIUNA
“npnfergn
INȚNII]Y
"s'v9
IENUL LINSEW
0S vea

Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere Instalaţie buncăr EuRec& ADS-2 Nr. 013
6.5. Plan de întreținere
Murdărire ulei hidraulic Toate aparatele hidraulice Verificare etanşeitate Îmbinări filetate Filtru de ulei
de: FuRec Technology Sales &Distribution Grbli e Bomtalstralte 9 e D-36460 Merkers/Deutschland
Deteriorare, zgomote, temperatură Funcţionare, dispozitive de siguranță Uzură şi materiale străine Partea exterioară și interioară a tamburilor Poziţia lagărelor Uzură, deteriorare, zgomote 50 h fun 200 h funcţ. | 1200 h funcț. Întreaga instalație Tamburi de dozare E s Lagăre valţuri Zgomote, temperatură Stare de ungere Zgomote, temperatură Stare de Indicator nivel ulei control, ungere Angrenaje motoare control, ungere Agregat hidraulic control control control, înlocuire control control control control, ungere » ung test curățare UR = ||) a Filtru de aerisire Cilindru hidraulic | Verificare Pompă hidraulică Verificare etanşeitate, zgomote | Furtunuri fs Podea transportoare Echipament electric ip th = Spaţiu interior dulap cu comutatoare | l
EuRec Technology
Pagina 51
Interval
Saporg

La alegerea lichidelor de lucru, firma EuRec Vă stă fireşte cu plăcere la dispoziție.
E 5 e DS 3 Inţesodue E 0 o z «0 «Bir se «DP o + UI A
VOL IA) TH “TH 10) -SIENSONSIA îL "MAY IA) Qa1H 'd1H “1H ruțusd coppespiy unor — BUreaBeIp :] SII
3p) 089 DA
TdA Sta
Instalaţie buncăr EuRec& ADS-2 Nr. 013 6.6. Materiale de ungere şi de lucru — tabel Parte constructivă Lagăr valțuri Mijloe de ungere 0,2 kg Sunlight Grease EP2 (Shell) Cilindru hidraulic 0,1 kg Sunlight | Agregat hidraulic cu pompă (vezi diagrama vâscozitate — temperatură) Vâscozitate ISO SG — XP 680) ex. BP Energol Angrenaj motor Lag ăr de alunecare |0,13 kg K2K după DIN N 51502 Diagrama Vâscozitate — Temperatură pentru uleiuri hidraulice
18 op
m 14 20 tat lie Dai e ar
ABO[OUuIIL
dl, e IESE SO aiadun sp desf
1
ELSA
(us)
9 d1H 'X9 op “La O£I 25
(001
ap
09LVECI e 6 e SofeS OMF
TS rudea

* 6 e SI[PS IONI AP mmm
Dacă instalația buncăr este scoasă definitiv din funcţiune, trebuie luate în considerație şi respecta- te legile şi prescripțiile privind salubrizarea valabile la acel moment. Este indicat să se verifice care materiale trim ând în considerare protecția mediului. ise pentru reciclare şi să faceți acest lucru lu-
BIIESED) "CL
Duceţi aceste deşeuri prima dată la salubrizarea internă a firmei şi apoi la o fir- mă specializată.
SULIIJ ARI Op gORJ os RS SMqaJ) BIOJSOIE PAIZIIANȚES “PZIEO UIŢ 'IOIRINfUOIUL NS op Ig Jerțuazod un ron ap mnurjuoo no arLmosop 15
op no ogrmosop IS AI) 'TL
În special la lucrări de instalații, reparații şi întreţinere nu este permisă ajunge- rea unor materiale care poluează apa, ca de ex. - materiale de ungere şi uleiuri, uleiuri hidraulice, - lichide de curățare ce conțin detergenți, în sol sau în canalizare. Aceste materiale trebuie păstrate, încărcate şi salubrizate în recipi- ente adecvate.
La toate lucrările la şi cu instalaţia buncăr trebuie respectate cerinţele legale pentru evitarea deşeurilor şi utilizarea / înlăturarea corespunzătoare a acestora.
MNIPOE PL
1. Salubrizare / reciclare Dacă instalația buncăr este scoasă din funcționare ca şi instalaţie veche, trebuie respectate legile şi prescripțiile privind salubrizarea valabile la acel moment. Este indicat să se verifice care mate- Tiale pot fi trimise pentru reciclare şi să faceţi acest lucru luând în considerare protecția mediului.
18 op
ABO[OUUPIL IIUNI
ei
"IN ZSTV GINA IgIUnq
arjuy
13 ,0d
£G

79 HAWD sang TISEI SMT SUM
([e13u90) 103920) LIqION
(grep 18 6007 £0'91 B[ “SII
BIUUI) 83.193NpuOoD PIEIEH ddeu
[819037) 1039
OSI NA """"T-001Zl OSI NA
IIUION
DAI 9££/68 AWA — 2IE0PINP VIU E VI L£/86 DA - 2180PIUp LIU E
“HEIBIOU MS UL SO UL (E)Stosop
/ nfernn go UIRIEOSp PJSEOIe UNI
EuRec Technology GmbH Development & Design BorntalstraBe 9, D-36460 Merkers/Deutschland
HD 9I8JIULIOZUOD DP ZEII
CSIV
€IO
“SHeSOgEȚUV
600%/£0
oreuolfeu ouION

(e1uWSEUISSD) HBQION
6007'£0'91 uep
PIEJEH ddeuy
ubIseqa 8 1uewdoroasq HquwD ABojouws | 30Hn3 -UOINSOd ueqioy “SIIEUIOA "SUIBUIOA "SUEN "SUEN
Z-00LZL OSI NA NI” nana a L-00IZL
UBLUJON S[euonBu ejopuomefuy
beschrieben în der beigelegten Dokumentation, mit folgenden einschlăgigen Bestimmungen îbereinstimmt; 3 EG-Maschinenrichilinie 98/37 EG > EMV-Richilinie 89/336 EWG Angewendete harmonisierte Normen
"IN-USSS "SRI Z-Sav 1exung
sBe[UV / SUJUISEN SIp SSEP “IM ULUISIH
'6 ubIsea e juewdoroaeq HquB ABorouye | 29yn3
£LO
(urgeq pun o)

Buncăr de dozare EuRec ADS-2 staționar nr.: 013 C : RETIM, România P roducător: EuRec Technology GmbH Tip instalaţie: 54KVA Date tehnice: Tensiune de exploatare: ca, 50 Hz, 3-+PE N Putere nominală: 54 KVA (43,7 KW) Tensiune de comandă: 24Vc.c. Mod de protecție IP54 Clasă de protecție: Norme : IEC 60204 — 1 (DIN VDE 01 13) a] IEC 60439 — 1 (DIN VDE 0660) g 07.07.08 Prajekt: ** Dosterbunier ae GmbH eichngs.-Nr E D-36460 Merkers 13368700 Tel. +49 (0) 36989 55-0

4 T
Produs de: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e Bomtalstrabe 9 e D-36460 Merkers/Deutschland
sSsn
SW SPIW
3391 [PNUL
TA PUN
1BOUNA
NI sa Va
IYUIDIS MIP LIBIINISIA A
Fes
10J0U
INJUR L
3ȚIUNSEIIN N 10ZU3ŞS
ID

OE VIP
SdS ue [14
JIMI A 113 ounijoogoq
0 (UeRZUDI]
0 gpueWwoIo Ip
dojs
1
G=h4eH
| = esdessq
: | = SIN
(goLIqBJ UIP
Relais Stărung FU (Werkseinstellung) Releu defecţiune FU (regtai Feststellbremse
I9jn
SIBIUL V op n3 osexut
erforderliche Anschlussleistung, entspre- chend Strom!aufplan Einstellung in Motor
aJ3Md
SaV 21EZOp 9p
11
"Al
1030
NUL
Sunstadsutg
*xapIQ
INguie) 1010]
UIC Ţ,
var
1
sILUOIjeIS Sp PUŞI
139S34 — J9[U9A
31BOJ3 1353
SIUI
— eBuBIS
dogs
SdS

Cc =
Li L2 3 PEN Elnspsisung
11888000 Einstellung In
mit Bediengerăt 11B
DIO DI02 GND DI01 DI03 D105 MOVITRAC B MC07BI055-5A3-4-00 Relais Stârung FU (Werkseinstellung) | 6 []-1K] Feststellbrense a2 ung fplan erforderliche Anschlussleisti entsprechend Stromlau 40,7kW 3x400V 50Hz ZT a Dosierbunker EuRec Technology GmbH Entsorgungzaniagan Barntalstrassa 9 D-36460 Merkers Zelchngs.-Nr 13368700 Tel. +43 (0) 36869 53-0
BrauFf
TX-
=.
-X1.1
-JAl 13381800
-1Q2 PEZMI-16
Dreieck 132M4 BE11/TF
-1M1
Glflex 451.5 mm:

0€ up
Sunueasny ue | [4 BuruoIs
SaS Pi LII sunijoogod
0 aie BpuewoI sp
[UezUDIŢ
— s1udo | = eSuBIS
A 0 [= SH
| =
0=1PH. [ =
Relais Stărung FU (Werkseinstellung) Reieu defecţiune FU (reglaj din fabrică) Feststeilbremse
19jn BIonpuVD Sp JeIede no
1030 fe [334
030[X Ur
291EZ0p 9p IEDUNd
Sun
UNU
10JOUIJBUIUICI ],
JNQUWEBI 1010]
Yo
aIBUCLILIS DP BUBA
— 133
dos A
.
dogs
SdS
SIBI

14 DIOO D102 DIO1 Steusrstrom Drehzehi 0....10V von SPS AWZ -11A2 11.4 MOVITRAC B Steua MC07B0055-5A3-4-00 mit Bediengerăt FBG DO01-C Relais Stărung FU (Werkseinsisilung) DOO1- Stărung FU an SPS EO.7 -10A1 13.6 DOO1 [_]-2Kl Feststellbrense A2 Auswartung PTC -7A2 T1 7.3 Auswertung PTC -7A2 T2 7.3 -W40 pg 35|x 1/5 mm EuRec Technology GmbH Entsorgungsanilagan Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Zalchnga.-Nr 13388700 Tel. +49 (0) 38969 58-0
SX
Brauf
a
x
13381900
-2Q1 PKEMO-16
Doba

MON dp
BungeyISÂNZIOA
SNAMIAIS
SNIINAIS 103BINUIOD
Ion
Z SV 91EZop sp
sa
XouIQ
1030
JOJOULIOIEIJUSA
1010
apueq
1030Wpueg
OCUP

W3.3 7G2, Smm? +(2x0, 7Smm?)
PKZMD-10A Diflex 4G1,5 mm 0,5 kW Ventilatormotor 5 Giflex 4G2,5 mm + (2x0,7&mm2) 1 17.5 E4.4 Vorzugsschaltung SIEMENS Dreleck E SE NE oV A xS cs S+ Dosierbunker ADS 2 BA1 T1 8.1 11 In=21, 7A Arbeitshydraulik -3RI EuRec Technology GmbH Entsorgungsaniagan Borntaistragse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36969 58-0 13089100 3 |5 p3p 011/54 = (N) Pa Zeichngs.-Nr 13388700
[A
2, Sum
2, 5mm
-3M3
VX-
-3Q2
-3M2 3,2 kw In=15 A Bandmotor
-23K5 23.4
ANNNN
VEM

Q£ Up
Conductor de supratensiune Lumină duiap cu comutatoare Ventilator dulap cu comutatoare
Steuerspannung Versorgung Das Pot. L-24 ist leitend mit dem Schutzlei- Potenţiometrul L-24 trebuie legat printr-un ter zu verbinden. conductor electric de conductorul de protecție. die Briicke entfernt, ist Isolationsiiber- Dacă puntea se îndepărtează trebuie introdusă o Wachung vorzusehen supraveghere pentru izolație. Phasenfolgerelais Drehfeld rechts Releu de urmărire a fazelor câmp rotire dreapta Uberspannungsableiter Schaltschrankleuchte
BPUELUOI Ip IUNJSUD)
SV 21ezop 9p
LE n
a A
IUNI
JOJO usd
BINIJUO[X

Tu
Schaltschrankleuchte Lăfter Schaltschrank 12708700 C16A 4G1 GNC24-7,5 11215300 4 EMR4-F500 12307790 -4F3 12920200 Das Pot. L-24 ist leitend mit dem Schutzleiter zu verbinden. Wird die Briicke entfernt, ist lsolationsăberwachung VOrzusehen. Schaltschrankleuchte Steckdose Monteure Dosierbunker EuRec Technology GmbH Entsorgungaaniagen AD Ss 2 Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Zetchngs--Nr 13368700 Tel, +49 (0) 38969 58-0
24.1
Uberspannungsableiter
Phasenfolgerelais Drehfeld rechts
5.3
5.3
Stauerspannungsversorgung 24V DC

SAS Bugâsny
SdS HISSI
Aparat comutare PERICOL — STOP Aparat protecție motor termistor
say 21ezop sp IBJUNA
SdS IENUL
SAS
],
4
gjuoAD01; JOIENÂDĂ
O£ Up

-W40_ 18 x 1 mmz Tie Ss Spannung -Bingănge SPS -Not-Aus-Schaltgerăt -Thermistormotorschutzgerât -Frequenzumrichter Spannung Spannung -Ausgănge SPS -CPU224 TD200 EuRec Technology GmbH Entsorgungsanlagen Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36969 58-0 Zelchngs.-Nr 13327200
&t
Hifsspannung Schnittsteile
111
-5F4
-5F3
-5F2

0£ Up
iSIUDSOp BIUJ IBIIS
sny
BPUBLUICI
10784nu0D
dOLS - TOINIAd 19380
areoyeynuroo denp d OLS
Say 2Jezop sp
ar
"ay
50,
SAY ION
10[9ZE3 E Sp Na[3Y
SIe[o18j0zusstuyd
dO.LS —
SNV-JON
SNY ION
aIBNUIOI 18I3)$
11983 SNVINIA
BIEII3UOI EpuewIO3
UIT
DOL

Not Aus Schalischrank
Not-Aus EIN/AUS Schaltgerat Schaltgerât PNOZ S1 13254200 _ [na _.. SK? 13254200 __ LE AL = - 483432 -655 F Steuerung Aus Steuerung Ein < Ss ȘI [5 x Kommustecker noch affea! Dosierbunker EuRec Technology GmbH | 13368700 Entsorgungsanlagen + ADS 2 Dorntalotrasae 8 Zeichngs.-Nr 13368700 Tal. +49 (0) 36869 58-0
TA 1.1 7.1
D-36460 Merkers
Kommustacker
30.1
Not Aus
Phasenfolgerelais

USA
Thermistor — Maschinenschutzgerăte Aparate protecție utilaje — termistor
Say 21ezop sp
A
11QUIE) 1030]
10J0WI3UIUIOI
JOJB[IIUBA
OF Up

Thermistor-Maschin Trommelmotor 2 Hydraulikmotor Ventilatormotor EMT& (KMj” 7A1 11838500 118385do EMTS (KM) TA EMT& (KM 7A4 118385ba 13.4 E0.3 13.8 E0,8 17.2 E4.1 17.4 E4.3 - sn z = = o ol o E | el ai aj ai al SI x | < < x x x o oo - m ad | foao7 cs | Projekt: EuRec Technology GmbH Bearb. Pel--Ino.zize Ac sn un ke r Entsargungsanlagan Borntalstrasse 9 ore |) Zelchnoa-Nr D-36460 Merkers 13368700 Zustand | Anderung | Datum | name | Narm Urspr. [ere - +49 (0) 36869 58B-0 2 3
enschutzgerăte

Thermistor — Maschinenschutzgerăte Aparate protecţie utilaje — termistor
zZ Say 21ezop sp IBSJUNA
Sp “BpuLd
pueq5ensny pura
BAISZSĂ
31359
UP

—_— — ZI 21
Ge pi T. T - T _ T _ L- Thermistor-Maschinenschutzgerăte Band Austragband Reserve EuTs cur BA 1 11838500 11838500 17.8 E4.5 3.30 X4/7 PTC _3M2 Projekt: EuRec Technology GmbH Dosierbunker Entsorgungsaniagen Borntalstrassa 9 - Zeichngs.-Nr D-36460 Merkers 13368700 Tel. +48 (0) 36359 5B-D
cva

O Up
Z Say 2Iezop 2p

Prajekt: EuRec Technology GmbH Dosierbunker Entsorgungsaniagen ADS 2 Barntalstrasse 3 D-36460 Merkers 13368700 Tel. +49 (0) 36989 58-0

Q€UIP
Leeren fern Hnd Tr ținks Hnd Tr rechts Hnd Schub Vor Hnd Band vor Hand Band riick Hydromo Angelaufe Fillen Leeren Hand Band Band riickwărts Hauptventii Hydrauii Ventil Ausfahre Ventii Zy Einfahre Ventilator Ki:hibetrieb Ventilator Reinigung Bunker Voll
19; USM [eo] UIT
liber Mesaj eroare cumulată Supraveghetor rețea Releu PERICOL — STOP Comandă conectare Umplere locală manua! local Golire locală Umplere de la distanță Golire de la distanță manuai tambur stânga manual tambur dreapta manual avans transport înainte manua! bandă înainte manual bandă spre înapoi Motor hidraulic pornit Umplere Golire manual Bandă spre înainte Bandă spre înapoi Ventil principa! cilindru hidraulic Venti! cilindru extindere Ventii cilindru retragere Ventilator în funcționare Curăţare ventiiaror Buncăr plin
[Exo pus 1840 UIAA UI Bunsen siețo SV LON JOPRMZION Bunioxspowures SPIN i 139 sqeBiaj
Eroare Tastă laser dreapta'start stânga'start eliberare reset
Eingănge Ausginge Oltemperatur Hydraulik Olstand Hydrautik Trommel Fehler Lasertaster R-Start
Intrări leşiri Temperatură ulei instalație hidraulică Nivel ulei instalație hidraulică Tambur
Z SaV oIezop ap 1gDund
E =
"MI
ai
“pi
"nt Di
Op

Gitemperatur Hydraul Vlstand Hydrauiik MS Trommsl 1 Ki Trommel 1 Fehler FU Tr 1 MS Trommel 2 KL Trommel 2 Fehler FU Tr2 USS 1 Uss 2 USS 3 Lasertaster Lasertaster Lasertaster
BRRREERE II IN FINN EA TATA EEEEAREA
Netzwăchter NOT AUS Relais +12 Steuerung Ein BA Fillen lokal BA Hand lokal BA Leceren lokal BA FUllen fern BA Leeren fern Hnd Tr 1 links Hnd Tr 1 rechts Hnd Tr 2 links Hnd Tr2 rechts Hnd Schub Vor End Band vor nd Band rick YD Hydromo Angelaufe
CPU 224 14xDE 24V/10xDA 24V 14 Eingânge DC 24V 10 Ausgănge DC 24V A3 A3 A3 A3 43, a3 A3 A3 EuRec Technology GmbH Entsorgungsanlagsn Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 35369 58.0 Zeichngs.-Nr 13368700
Mldg BA Fillen Mldy BA Leeren Mldg BA Hand Band vorwărts Band rilckwărts Hauptventil Hydrauli Ventil 2y 1 Ausfahre Ventil Zy 1 Einfahre Ventil Zy 2 Ausfahre Ventil Zy 2 Einfahre Ventil Zy 3 Ausfahre Ventil 2y 3 Einfahre Ventilator Kihlbetri Ventilator Reinigung Mldg Bunker Voll Reserve
S7-200 Digitalein-/ausgabe EM223 16 Eingănge DC 24V 16 Ausgănge Relatia
R/Start L/Start Freigabe Reset R/Start L/start Freigabe Reset
Sammelst&rung
frei Mldg

greurwou origin
Bunuri)
IJLCiI IILULIZUOI)
HZuaq |igserdap
Druckschalter Hydraulik Fehler RiickJauffilter Bandumiaufkontrolle
Cilindru retragere Comutator de apăsare instaiație hidraulică Eroare filtru de retur
ÎZ NZ
JOIB[IȚUOA JCIOUOIPT
oBugâsny o3upSug
Z SV 2Iezop sp IgDUNA
HE
FI
E:
_i
LIBNUŢ
L1ISa[
10J0]
apueg
putg
NIPUI ŢII
BAJOZIUY
gorBorgue alSo[
Q£UIP

MS Hydromo KL Hydromo MS Ventilator KL Ventilator MS Band Ki Band Zy 1 Ausgefahren Zy 1 Eingefahren 2y 2 Ausgefahren 2y 2 Eingefahren 2y 3 Ausgefahren Zy 3 Eingefahren Druckschalter HYDRAU Fehler Rilcklauffilte Bandumlaufkontrolle Quittung Fehler
Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve
S7-200 Analogausgabe EM 232 S7-200 Analogausgabe EM 232 2 Ausgânge -10V bis +10V 2 Ausgănge -10V bis +10V 28.1 Solldrehzahl FU Tr 28.3 Reserve 28.2 Solldrehzahl FU Tr 28.4 Reserve EEE. 1 1 1 bara 07. 1 — II] Prajext Dosierbunkser Technology Gmbh 13368700 LL a Borntaistrasse Ss D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36869 58-0 Zeichngs. 13368700
S7-200 Digitalein-/ausgabe EM223 16 Eingănge DC 24V 16 Ausgânge Relais

ocup
XDIUA 41435
[euo1sazosd sng ads [enuBu SUBAV
J3JUTX
o3upSurg
Z SaV 91ez0op op IgEDUNg
Lat
10[93ep
]
33
AVTIdSIAIXAL

ăsta
Reserve Reserve Reserve Reserve
POWER DP ERROR DK MODE
îL+ 2ZL+ 3L+ 13,1 18.1 12.1 BE 111 a m ra a m mm mm mm mm mm rm — i PE 341 optional £7-200 Digitaleingabe EM 221 S7-200 EM 217 8 Eingănge DC 24V Profibus DP 11469400 MB CPU FAULT TEXTDISPLAY TD 200 ProJekt: EuRec Technology GmbH Entsorgungsanlagen Dosierbunker ADS 2 Borntalstrasse 9 Zeichngs.-Nr 13388700 Tal. +49 (0) 36369 58-0
12A3
D-36460 Merkers
Kihler
-12A1
PARAMETER
HND Schub RUCK
118 118 118 118 118

OU
orie[essu! ton [PAIN
TH
gorneapry Iona gungesoduo
zZ Say 21ezop 9p IEDUNA
TOUIUIAI ]
INQUIBI'
“IL 184
BueBulg 19[8BII

_ L—_ E LET =
| -1A1 (X13) | EuRec Technology GmbH mr Fonta cz sichngs.-Nr 13368700 Tal. +49 (0) 38969 58-0
TE
-10A1
-2Al
-10A1
-10A1
-2Q1
D-36460 Merkers
-10A1
-10A1

ZweckmăBig wăre Funkfernsteuerung: ...polige Verdrahtung zum Einlernen der Pentru învăţarea senzorilor este necesar Sensoren erforderlich! conductor cu ... poli!
EpUBWIOD O 1) Je
Bei Befiillung mit Radlader fălit US fort, La umplere cu încărcător frontal! LS 1 dispare, dann muB der Fahrer hier ein Signal aufge- în acest caz conductoru! trebuie să poată da aici ben kănnen!
JOp SEI
wiirde vom Învățarea senzorilor ar putea fi posibilă la dulapul cu comutatoare: Optional nur bei vorhandener Sensorik Opţiona! numai dacă senzorii sunt existenți:
Die Stecker-Kupplungs Kombinationen zur Combinațiile de cuplaje ştecăr pentru separa- mechanischen Trennung re mecanică
nd RISE L
ID BISEL
'105U9S[
“sjounseJI N NI IOZUIŞ
Z Say 91ezop 9p IEDUNA
A VA
LE
BueSur3 1983
jeuortdo
[euonzdo
iȚoywos un
un
up

Sensoren erforderlich | Optional
Sensoren arforderlich
ULltraschallsensor Ulltraschallsensor Lasertaster lasertaster Lasertaster Position 2 Position 3 Zylinder 1 Zylinder 1 -14B2 -14B3 =14B4 1485 "Vlinder 1] 1 pg o o Optional BU, GR, ASchalt (BK 3 Die Stecker-Kupplungs Kombinationen zur mechanischen Trennung Schalt (BR) -Ub -Ub (BU 1 +Ub (BN « Lern (WH) 1 +Ub (BN) = Das Einlernen der Sensoren wirrde vom Schaltschrank măglich sein! er Sensofen erforderlich HR 1 a der Sensoren erforderlich LIYY11Y 4x0,34 LINII 5x0,34 5x0,34 Optiona Nur bei vorhandener Sensorik a zum Einlarnen dar Sensoren arforderlich Einlernen 9 9 zum Elniernen dsr Sensoren erforderilch | S poliga Vecdrahtung zum Einlernen 5 pollge Vetdrahtun tdrahtun LITA 4x0,34 polige Vețdrahtun 4 polige Vei Bei mit Tallt USA fort, dann mut der Fahrer hier Sin Signal aufgeben k&nneni ZweckmăBig wăre Funkfernsteusrungi AL+ — 151 EuRec Technology GmbH Entsorgungsanlagen E Borntalstrasse 8 _ Zelchngs.-Nr D-36460 Merksers 13368700 Tel. +43 (0) 38969 5B-0
a
Radlader
-10A1
-X14,
-X14
-X14,
Optianai
zum
-10Al
5- X14
*-X14,
-10Al
-10A1

arenuj
[ex01 USM VE UIT
U3199]
giuesstp ej sp Va sd]
SI
Va 3uBIJ
U9193 J-PUPH-UINA pusIseI SI
PUSE SI
Întrerupere dozare local — central Întrerupere dozare umplere-manual-golire
NU
IIMDLMZIIN
eaţai 1012489 nou
Z Say 21ez0p op
E
“31
SNYV-LON
UL) IS
UISQŢ [DUHUCI]
VA
va
B| p VA 2105
va
BpuBuIod
va greooj
VA [820] Jenusu
IO] pueH VA
Va IOD
va
[O]
BueBurg
QSUIP

a e e E =
DS rastend LOKAL ZENTRAL -1580 BA Zentral 4 BA Leeran 29 11 DS rastend Bremsen L&ser Natzwăchter Relals DS rastend ăllen F. Fillen-Hand-Lesren Fillon Fern LMR -15S1 yu 12 2 spend oa) BA Fiillen fern l BA Leeren fern Projekt: , EuRec Technology GmbH Dosierbunker Entsorgungsanlagen ADS 2 Borntalstrasse 9 Zelchngs.-Nr 13368700 Tel. +49 (0) 38959 58-0
Fern
-10A2
va
Trommel Bremsen Lăsen
D-36460 Merkers
-1082
-10842
NOT-AUS Ralais

Ot Up
pusa PUH
ţodeuţ penueul ppueg
[PNULLI
JOA NUI PUH
swoa "IL PUH
sun "IL PUA
[NUCI
XM - 0 — 10A pueg 58 SI
Tastare avans dozare înapoi -- 0- înainte Tastare bandă dozare înapoi -0 — înainte Stern Dreieck Hydromo Angelaufen Stea triunghi hidromotor pornit Ore de funcționare instaiație hidraulică
SIUI ISEI SI
— 'Bys mnqurey arezop
Z SaV 214ezop 2p IEDUNA
a
"1p
JOA- 0 — UA ANS ISBI SI
eydessp jenueu' '*
[ENUBUI UOĂSUBI)
apuca
JOA puea PUH
HUIOd
JA
SueBurg

DS rast nks-0-Tr1
And Tr 1 links DS tast Schub 0 Vor DS rast Tr2 links-O-Tr2 rechis -1683 20 21 | Hnd Tr2 rechts Hnd Schub Vor TI Digitaler sinsane || Digitaler Eingang l Digitaler Eingang P kt ToJekt Dosierbunker EuRec Technology GmbH ADS 2 Entsorgungsantagan Borntalstrasse 8 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36959 58-D TI pp 7 And Band vor Hnd Band rick YD Hydromo Angelaufen Betriebsstunden Hydraulik 24 Digitaler || Digitaler Eingang 13368700 Zelchngs.-Nr 13388700
Angalaufen
-1082
—-322
DS tast Band Vor-0O-Rack
-1022
-10A2
-1082
-10A2
-1681

Q£ UIp
***
Ip
BPUBq 3391 10)DNpuO)
pueg JOȚELUS A ISNDNEN
IOJEF]JUBA 3091 JOȚE[IIUBA JOIOUI
JOJB[JUSA ZINULSIOIOA
DI JOJO “iOIOUI
Z SaV 21ezop 9p IEJUNA
OWOIpÎH
JOJOUI 3391
puLg 1ajroHIBA
IIEHUJ
BueBulg so[euS:I

-X40 Zylinder 1 Zylinder 1 Ausgefahren Eingefahren Kaltleiter i Motorschutz Motorschutz Kaltleiter Ventilator Ventilator Band Band -391 -303 -8A1 MS Kydromo kt: Projekt Dosierbunker EuRec Technology GmbH e ochnology 13368700 rr] Borntaistrasse 9 D-36460 Merkers zsiotngs tr | ate 17| 13368700 Tel. +49 (0) 36969 58-0
-11A1
-11A1
-11A1
-1141
VL
-11AL
-11A1
Kaltleiter Hydroma
-11A
Motorschutz Hydraoma

0£ UIP
genuno sunrjoazap fesorx
SueBurg
noi 1] dop
Depăşire timp instalație hidraulică Filtru de retur
"* nJpU ID
Uo1yeROBUII IOpUI£Z * IBPUNĂZ
"**
Z Say 2iezop 9p IBDUNd
SUIS
SBISI
JINEPPAU ID
Sunzuni 101 11
IeHUJ

Zylinder 2 Zylinder 2 Zylinder 3 Zylinder 3 Zeităberschreitung er Band ET rot Ausgefahren ingefahren Ausgefahren Eingefahren Hydraulik Ricklauf Umisufkontrolle Quittung tăru: 2 Stărung m -18B3 -18B7 “| 2 -1851 K-- Z1 = -, a E z a = a € E n a E a 2 s = m 2, m | N e m Fahler [roate Quittung Fehler AYDRAU Ricklauffilte —_HYDRAIT Digitaler Eingang Digitaler Eingang | Digitaler Eingang EuRec Technology GmbH Entsorgungaaniagen Borntalstrasse 8 _ Zeichngs.-Nr D-36460 Merkers 13368700 Tel. +49 (0) 36969 58-0
-11A1
-11Al
-11A1
it
-11Al
-11A1
LTX

sl mmm um,
SueBu!g
3131 IOJEBNUIOI
ZSav 21ezop JBDUNd
US
TIDULBIEA
JOLIE
JOJBIPti JBJISOUIS
1BISOUIIU
PAIIZOY
rodeuț [enuBu
NDIUNY ANH
E[PUBIp SIEU]
uip

na TATI vata
Digitaler Eingang Digitaler Eingang Digitaler Eingang A e Q 1 B | B 13 21 FA -1951 &-f -19B1 i 22 9 o 0 o o o 9 o în Tu [2 [3 1+ f- Ța 11+ TL- [5 L- 76 [7 11+ Tr X19 C Ci D 14 4 5 5 7 6.5 . fos op 6.7 12.0B l Reserve l Reserve Reserve EuRec Technology GmbH Entaorgungsaniagen Borntaistrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +48 (0) 36969 58-0 F 13388700 5
-12A1
-12A1
-12Al
+TII
-12A1
+11

Q£ Up
13591 / ISUS
=WeH = SHUI
= | — eBugys
Q = * | = e;deosp
NEH [= SDU
19s94y NI UL
13 UL
ueSTII AL es, 011 UL
Umplere tambur Umplere tambur Umplere tambur Umplere tambur dreapta. start stânga'start eliberare
z Say op
EIENSIp
31153]
SuveBsny 1oreuBId
doss
; oqeâtos4

op
-2A1 X12/3
=0 1iHalt 1.3 -1A1 X12/2 DIO1 Rechts: Anderung 1 FU L/start | TR 1 FU Freigabe | TR 1 FU Reset | 0. 1.3 -14A1 X12/3 DID2 Links=1/Halt=0 ta -10A1 = Le 1.3 -1A1 X12/4 DI03 Freigabe/Stopp 24 D100 Fehler/Reset 1 10. fo bigitaler Ausgang | Digitaler Ausgang l TR 2 FU R/Start TR 2 FU L/Start nts=1/Halt=0 & a e a x < 28 =0 1/Halt D102 Links: 2.3 EuRec Technology GmbH Entsargungsanlagen Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Tel. +49 (0) 36968 58-0 Digltaler Ausgang bigitaler Ausgang | Digitalex Ausgang NB FU Freigabe | TR ? FU Reset 2.3 -2A1 X12/4 DI03 Frelgaba/Stopp 2.3 -2A1 X12/1 DIQ0 Fehler/Reset Zsichngs.-Nr 13368700
-10A1
-10A1
-10A1
-10A1
X12/1
-1A1
-10A1
-10Al

Cup
are.nu97 ue
ej ţunrioazsp fesop ayejnumo runrioazop
Z Say 21ezop 9p 1gDUNA
a!
ca
J9d1]
18
Sunsoysţouuwes SpIW

Meldung Sammelstârung an Zentraia
Ausqang Digitaler Ausgang = 18.6 EuRec Technology GmbH Entsorgungsanlagen Borntalstrasse 9 Dati 07. fekt: 5 atum | 14.07.08 Profex Dosierbunker pm ADS 2 D-36460 Merkers
-10A1

0£ Up
190 yqDoU
** [HUSA
ZINA "AZ [DUSA
"7 [HUSA gonnespru oriepessu! pedroutid
odeu; Epueg
puea Va SPIW
upueq Va 21108 VA Vg fesox
VA SPIN Va SPIN Sue&sny
Z SaV 21ezOp sp 1gDUNg
e
i
"1
m
2189]
pueg
pueg
SIy3sap

A 1082 Digitaler Ausgang | Digitaler Ausgang | Digitaler Ausgang l Band vorwărts 10.99 fas Ț 10. 30 ] Digitaler Ausgang Digitaler Ausgang Band rilckwărts auptventil me | entil Zy 1 | 14 1 3.3 3.3 30.3 14 30.3 14. Tm rd! noch offen 14. 1 30.4 20.3 1211 30.3 211 aa 33% nach offen ÎZrd1 Piz 14 Projekt: EuRec Technology GmbH Entsargungsanlagen Borntalstrasse 8 D-36460 Merkers Tei. +48 (0) 36969 58-0 Dosierbunker ADS 2 Zselchngs.-Nr 13368700
-10A2
1082
-1022

OSVIP
IIOA 19qung SPIN
Ventilator funcţionare răcire Curățare ventilator Mesaj buncăr plin
ae <Z *Z [UUSA
aJ3puIgXD *** ID JIUSA
zZ SaV 21ezop 9p
BuvBsny
IOIBUSA
IAISIY

na
Digitaler Ausgang | Digitaler Ausgang l Digitaler Ausgang entilator Se | entilator Pena Mldg Bunker Voll Reserve EuRec Technology GmbH Entaorgungsanlagen Borntalstr 9 D-36460 Merkers Tal, +49 (0) 36969 58-a 13368700 6 von 30 BI,
-23K8
-10A2
-10A2
14 29.512) 11
-10A2

JI)
3iNIJNI
n> gun
JojBoumyessdurs
Z Say 21eZop 3p 1BDUNg
gngeroduia) ap 10Je[(1B94
ISN Sp
ISU A
QE Up

11997200 Schaltschrankleuchte
-24B1 ; 11519900 Le EI erorile Flex-jZ3Xi 11887000 11987100 EuRec Technology GmbH Entsorgungsanlagan Borntalstrasse 9 Tel. +48 (0) 38988 58-0 Zeichngs.-Nr 13388700
-24E3
D-364860 Merkers
Arbeitssteckdosa Monteure

E[LOS
Z SV 91EZOp 9p IBDUNg

Dosierbunker FuRec Technology GmbH nisorgungsanlagsn ADS 2 Borntalstrasse 9 Zeichngs.-Nr 13388700 Tal. +49 (0) 36969 58-0
D-36460 Merkers

YOU
Diese Reserveausgânge sind optional und werden nur auf Kundenwunsch oder bei technologischem Bedarf beschalten! Der Platz ist jedoch im Schaltschrank und Kanal entsprechend Beispielbelegung freizu- halten! Aceste ieşiri de rezervă sunt opționale şi se racordează numai la dorința clientului sau' în caz de necesități tehnologice! Locul trebuie menținut totuşi liber în dulapul cu comutatoare şi canalul corespunzător con- form ocupării exemplificate. leşire digitală
ZSaV 91£Z0p op IgJUNĂ
Buesny
3AJ3S3Y
SIUOS3p gIUI
Oc UIp

igitaler Ausgang Cigitaler Ausqang Fasaren Reserve | e noch offen'4_ noch offen noch affen 4 noch offan'2r11 noch offen 14 noch offen 1 14 nach otfen nach offen 12-11 1 a nach offen noch affen noch offen noch offen 12-11 noch offen Zrd1 noch often noch affen IZI11 noch offen EuRec Technology GmbH Entsorgungsanlagan Borntalstrasse 8 Tel. +48 (0) 36969 5B-0
o
-11A1
-11Al
-26K6
D-36460 Merkers
-11A1

Diese Reserveausgânge sind optional Aceste ieşiri de rezervă sunt opționale şi werden nur auf Kundenwunsch oder bei racordează numai la dorința clientului sau în technologischem Bedarf beschaiten! caz de necesități tehnologice! Der Platz ist jedoch im Schaltschrank und Locul trebuie menținut totuşi liber în dulapul Kanal entsprechend Beispielbelegung freizu- cu comutatoare şi canalul corespunzător con- halten! form ocupării exemplificate: Ieşire digitală
Z Say 2Jezop ap
je
35
pun
SueSsny 1904810
SIyoSap BIUL
YOU
Oc UP

a Al pe -27K3CI -27K4 A2 A2 — d noch offen '4- noch otfen '4- noch offen 14 noch ofren '4 noch offen 14 noch afren 14 4 noch often 211 noch offen 1211 noch otfen ml noch affen '4- noch offen '4- noch offen 12-11 nach offen !2I<11 nach offen 21 noch offen 1211 noch offen Projekt: “““ Dosierbunker ecnnology GmbH 13368700 Borntalstrasse e Zeichngs.-Nr 13368700 Tel. +48 (0) 38859 58-0
Lai
-2'7K8
-11Al
D-36460 Merkers
Tvit

"aL NA [URZUBIP]]OS
'* mnqureg asojdun oțiein ]
Say 21ez0p 1gDuUNng
os
3ueâsny 128oreuy
3AJ3SIUY
ocup

2.5G 2.5C
Ausgang Analoger husgang Analoger Ausgang Analoger Ausgang Sei FI Tr 1 Solldret.zahi FU Tr 2 Reserve Reserve VO EO MO Vi El ML Projekt: , EuRsc Technology GmbH Dosierbunker Entsorgungsaniagen AD5z Borntalstrasse 8 Zeichngs.-Nr 13368700 Tel. +49 (0) 36969 58-0
D-36460 Merkers
-1143
ZVII-

QFE UP
z SavV 9IEZ0p 9p IEJUNg
NIpUN ID
7

: 12 12 [14 227 N -23K2 11 11 Ausfahren Z2 Einfahren ZZ Ausfahren Z3 Einfahren Z3 Austahren Zt 29W1,3x1 Dosierbunker EuRec Technology GmbH Entsorgungsaniagen Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers Zaichngs.-Nr 13388700 Tel. +49 (0) 36869 58-0
-23K4
29Y3
6cX
Einfahrsn
6ZX

Bunsono1s U133X3 10J SSE
VINA ISLA
dum E] Sp SIIOD giueIstp sp Ia duri
NICA Sunppop
uo109] uorm1
Mesaj defecţiuni cumulate Mesaj umplere Mesaj golire Mesaj manual Mesaj plin
Sunugysouures
Z sSavV 21ezop op
1
ES
af
căi
ip)
a
aIBDIUNUIOS Dp
JANISTA
[B20[
[EXOT
u19j
13)
u191xo nyuod
INF
UJ9X3 nud pSEJ
PpuULUIOCI
VAN NIN
SIVTIAA
VN
0£ UIp

21K1 22K1l 22K2 22K3 12 n 12 12 12 12 12 13712" ta 31 14T1516717Ti&3T20721
+24V extern
Steuerung AUS X6.1 Steuerung AUS X6.1 /11
NA NA
6K1 6K1
2 sS18XJSW 0Svs£-a 8 ueBeuesBunB1osiu3 HAS ABojouuyos deyng 0-85 6989€ (0) By+ 00Z8SEE£L 00ZB9cEL Meldung Fillen Meldung Leeren Meldung Hand Meldung RESERVE Fulien fern +24V Leeren fern +24V Masse Fullen/Leeren 4L+ extern Masse NA X6.1 /8 NA X6.1 /9 RELAIS RELAIS Meldung Sammelstărung LAST 8HEZ LuEZ cCA0E- OIJEXIUNUIUI OY
/10
far
sz
far
Zentral/Lokal
ssu
Voll

SIVTAMI VN SAY
INJ SSB
aILIDDUODIp PpUBUICD Nud
VMA SSE
01108 giuestp op anoD
UBI3SI USIINA
giuesstp e sp
puey
DIUNI PULA op TO SEA UE SSIUOSUV
Interfaţă de comunicare la racordul la al firmei ECREC Mesaj defecţiuni cumulate Mesaj umplere Mesaj golire Mesaj manual
Z Say 21ezop op 1gDUNA
AA
E)
TA ra
sax
uw
ua139] Bunp[3N
ud
[10 A
TANISTA
[POT
u133xo ngusd
UJ3)XS INI
VN NI
T£UIP

21KI 22K1 22K2 22K3 23K7 î1 11 11 = a a va Ha a în 1411516117! 1819720721
Ps
Steuerung AUS X6.1 /10 Steuerung AUS X6.1 /11
BS 02
Kommunikationsschnittstelle 23K8 15K2 30K1 extern a E 3 Ş < n o E E o “ o c 3 a S = Meldung Fullen Meldung Leeren Meidung Hand RESERVE Fiâllen fern +24V Masse Fillen/Leeren Masse EuRec Technology GmbH Entsorgungsaniagen 9 - D-36460 Merkers 13368700 Tel, +49 (0) 36969 58-0
ADS-2
RBS02
far
Zentral/Lokal
Voll

pusânes
nd NO JOIBIPLI IOIEIIUBA
Temperatur-Nix eauschalter 'Niveautemperaturanzeige Filter Tankbeliiftung mit Vorsp.
BATU
Ja JaNEUISIOUŢ
Hydraulikplan Dosierbunker Schemă hidraulică buncăr de dozare in dieser Richtung alle drei Zylinder zusam- În această direcţie cei trei cilindrii se extind men in Quasi-Gleichgang ausfabren, Hub împreună cvasi-sincron, cursa cca. 100 până la ca.100 bis 200 mm 200 mm in dieser Richtung die Zylinder einzeln În această direcție cilindrii se retrag individual, fahren, Hub ca.100 bis 200 mm cursa cca. 100 până la 200 mm
aIezop op BINNEIPIU
ENE ALR Ta
m
hr
TI
-ula
addn1B[1U9A
sp gdedns
oJesgde op
J0AJ3Z3
INI Ip NBA
[DAU I0IBIIPUL
ajeuojsuejo4d NI IISLISE RINA
ayeiurp ros no gdiuog
adwundpe1uyez
1010]
J0I0W-I

|
II II -1 TEK T T, 3 IE 1 I în dieser Richtung alle drei Zylinder zusammen in duasi-Gleichgang ausfahren, Hub ca. 100 bis 200 mm e în dieser Richtung die Zylinder sinzein einfahren Hub 100 bis 200 mm 1782 1781 1882 18B1 T T = = DZ e d = e a e = a 3 3 3 3 ă 5 x x x 5 5 DI E ri a H HI T _ 205 0 Cole sat E Motor Îl hi, 5 He l 11kW 400V car pap 147D/min bei 50 hz 35 Tenparahere level dsplay H Temperatura derel surteh Refuz fler pda ask OA 1 Pressire 0S-567/V2-350 Buch-pressure valea Ri) TEL 3 bar vara RAD O 3 tar] Vara gromp PVG 7-3 i, k Descrgtun Hydraulikplan Dasierbunker = n O 08900 E T I 10 I 11 I T E T E I I E
N

EEE VRETI
* 6 e HAL) SAJES ÎBOJOUWPIL DIN] “Sp SAPOIĂ
BIIIIP QUIS Ip ISd BISTŢ
€£10 'IN ZSTV SHUI 1gIunq aNjerezsUŢ [5 MIRILOdTI Ip IUNIDNIISUL
AT EAI OA DI
Tito MIU dp n UNBT au fiti CHI Gl DIC IT Ora
HITS ZOE ANA ROS ADU WM HDR
ABOJOUWDIL
ANTREU!
NYV-JON
MDA PIN
Sf
SOS IO MUTA UP) Sf PIE Sidi) tt Ph a SPIN SAS n MEI Un RI WI ADI UNS | MY RUINE) a | Mp VAN | n d _ a a artar ere
ra _ ra ara m ra aa a tr e i 46, Transformator frecvență 73 KW | Frequemzunriciter r 7,5 KW 13381900 2 54 Erotecţie | Schiitz 1 10541200 2 | 2 1 55 | Protecţie | Sehtitz 13404300 56 | Protecţie de înversere | Wendeschittz 11520200 57 | Protecţie | Schiitz |_13404405 , | ss Erofecţie Schiitz 13404200 2 Protecţie i Schikz | 13389200 | 2 7 | Comutator PERICOL-STOP Not-Aus- -Schaligeriit 13354200 | 2 Ă 11521600 1 | Grupă constr. centrală SPS | SPS Zentralbaugruppe 1 11469400 | î îl 1 | Display text SPS | SPS Textdispley | Tastă PERICOL-STOP. 11636200.

E E III
* 6 IJENSICUUOG e HAL) SES LBOOVUWIIL INI Op
BIMNLIPIU MEEJSUI Op ISI
£10 'IN TSTV GIN 1gounq 18 Sp
DI]
[ua i Denwtinire L FOZITH Hui 1 NT. articol |; niilate | ţ ui trup scoti PAG SI 02 | vei de Spre PVC I-A RuUCKscniagventi! +. FI inte LE? fa aa i Ni i Furzunna Ca Ro Pda Fittru de retur LC us i Punpă Motor 2 frate tei ȚEL AVF RH SP Eat nh Ritiu ot x FCC - sangoul VCL i GATE FT Si +
: î A
E RC a ARE ra 1 EEE Di II „pr articol : Cam fite Poz, | [Poz |» SEE i ta a a i Poziţii u i unghiulare 91 | Crap ventile PYVG32-3 | Ventilgruppe PVG3Z3 | 13408406 1 E 02 |S Supapă de reținere 3 bar 3 bar 13409200 1 03 | Comutator de apăsare |_Druckschalter 11258500 a NINE SON i Poziţii rotunde a 01 | Rezervor hidraulic 100 1 T Eydrauliktani 1001 | 13406100 | | Filtru de retur Riickiauffilter 13493400 | | Comutator nivel temperatură | Temperatur-Niveau-Schalfer 13142305 Indicator nivel temperatură Niveau-Tempreraturanzeige 10534700 Filiru de aerisire pentru rezer- | Tankbeliifrungsfilter mit 10218900 | vor cu pretensionare | Vorspannung 06 | Pompă cu roți dințate | Zafnradpumpe _1 13015600 î 07 | Motor electric 11 kW | Electromotor 11 XW 12625200 1 1 1 | Radiator ulci-aer, cu aspirație | Ol-Luft-Kiikler, saugand 13375500 |

e 6 e LIQUID SAJES DANI “Sp rm
EIULIIU UIUIS Ip IsoId
€T0 'IN TSTV SIMU IgIunq 18 op
tr er ra tit, PUD A URLĂ ab tt no spite OO A E a n n nat na a 1 PPE IN |
Dent rit A: eg NT iN E hat il
SES do ati 2 pr NADA BN Pg ME ad suit BE DETROIT îi Papa ut SE SER nd tii Pip Se se ropod Ap it si Ap țel Dr GG DARA R UI PAPI DS OT Aeterna dit FO IP El nf chist
ABO[OUVPIL
at
i Cantitate | ID an | 13365700, 13386900 | i Tambur de dozare _ | Dosiertrommei | Segment | podea transportoare 1 | Schubbohie i _ 3 Segment podea transportoare 2, 5, 11 | Sciubbohile 2,5, 11 1 13357000 | 2 | Segment podea transporioars 3, 9 | Schubborle 3, 9 13387200 | 2 | Segment podea transportoare 4, 10 Schubbohle 4, 10 | 13387200 | | Segment podea transportoare 6 | Schubbotle 6 ! 13387300 1 | Segment pocez transportoare 7 Schubbchie 7 [13387500 | 1 1 Segment podea transportoare 8 Schubbohle 8 1 13387600 Î Segment podea transportoare 12 | Schubbohie 12 13387700) 2 | Motor angrenaj cu mele 7,5 KW cu _ Kegelradgetricbemotor 7,5 kW ; 13406400 | | | frână mit Bremse 1 4 Lagăr cu și 4 găuri A Vierioch-Flanschiager n 13381100 1 h
| unea

a St Fei SO sI
[ Putea DAIA O9FIEU e 6 e HUF) “AP
EPULA Ip sIrd BISIŢ
18 sp MMIONIISUŢ
00S86S0
NA DP PET MU [UMP ap td DS ea, AȚI a tdi E a Îi "II tea PS RES DI PIC i
puri aa pape faze EPISTOLE OT Ph O IONII”)
I9HNI
EG ȚEL ȚEL WR AA SUTA
ur
pr
£10 IN Z-SV GNU IFUnd
acra a — a a a e dă cu racleți | Stoilengurt | | Curăţitor de bandă față 4 Bandabstreifer vorn 11576] | Rolă de întoarcere bandă | | 11239690 | Limitator deplasare bandă i 10576905 | Rolă de sarcină 89 x 1450 i Tragrolie 89 x 1450 | 10202366 | Rolă de sarcină 89 x 1250 | Tragroils 89 x 1250 | 10598309 1ă emisi Ă Geberrolle Band 13118900 | 8 | Suport rolă | Roilenhalter 10930300 Motor cu angrenaj pinion frontal melc | Stirnrad-Schneckengetriebe- 13411406 a Stshloger 15153500 | ia

2 6 e HAL UORNALISCŢP SAS “op SAPOIA — aaa
NI LIMIESIŢ
axourjonuz 6 op
Er Er mr rata WIFE SER tar Sp OREI l i ANEI UNI nt ț SENEI IENEI E | FIREA AN | | E pn Ata a rata
0019 Sa) IA ni
AU (SUI MIHU APIA CUL DCR, ut Un
Ur i ML E EVEI mi PI: ţi Mufe
STROE
DEEE SEE re N) IA EET Datu nt Sp ULTRA
ABO[ouuDIL JIUNI
UDNB[LPDS
Sul 0081
e
aj
rel ttttl
fin asi
'IN TSUV SIMI
tn a a a ana aaa Furtun 32/1 x 1050 lungime | Schlauch 32/1 x 1050 lang | 12546600 | Furtun 16/2 x 1300 lungime | Schlauch 16/2 x 1300 tang 1 13443900 | E Furtuni 25/1 x 1800 lungime | Schlauch 25/1 x 1800 late TI 13444000 | | Furtun 25/1 x 900 tmgime | Schiauct: 25/? x 900 lang 13444106 | Furtun 25/1 x 1200 lungime Schlauch 25/1 x 1200 lang 12536106 | | Furtun 10/2 x 606 lungime | Schiauch 19/72 x 600 Îang | 13444200 ! Furtun 10/2 x 609 lungime Schiauch 10/2 x 600 lan; 13444200 1 | Schlauch 10/2 x 600 lang | 13444209 | ÎN | Sehiauch 1072 x 700 îang | 13444400 | „Furtun 10/2 x 700 | Schiauch 1072 x 703 lang —_, 13444400 | | Furtun 10/2 x 706 îungime __. Schiauch 10/2 x 700 lang 13444609

Atasament: Anexa_8_Instructiuni_de_exploatare_si_intretinere_buncar_de_alimentare_si_dozare_EUREC.pdf

I 0949 » 6 JENSIUIOG e HqWr) UOBNALUSICIP SOS HMI
v[O IN I-SaV
IEZOP [$ DP IIUNG
o10urjou IS op runIjonIISUŢ
A80Jouu33L JINYNS

09V9E- e 6 e soȚes — IEEE RD AICEA SS ASI, sar
sl SI
aIBUBIUE Sp Iugpung DEE FN €£ TE
SI SI
(toes 19) 19[dur09 ]-SCTY “TE snposd o1dsop
LI 91
I-SCTV nquod ejuemâțs purațid “97 SIIAIOSOp Sp ejuem3Is Mepul ST ISI PT
BSIEUIUOD 017 AIEZLIL[OIS op atua uțuod '67T uguod I0nfy 87 18 ssourfonur nnusd op LT
II 1
SOAD ape IS HOSUn UNII PET Mom cz TET ŢET s1qesoap afeoreru 15 ferm od ap opine d TIT areyeojdxa ap UN PTT £T
BOIEUI 1$ nmfoquus 77 7
7
I-SdV ? IoHeunsop gUIOJUOD IEZI) “EI TI
*[
VO “IN GIGI VIVZOP E Ip IRIUNŢ
15 op runrjonrysur
ABOJOUIIL
WU aie
"TI
3IBONponu
NUŢU
6l
IT

09$9E- e 6 e HAWD ABOJOUYII] IONA mn
tb Iv
eopod no Ipoung TI Hmersus *'19
oxourjoazur 9
or LE 9€ S€
ce
5.3.3. Câmpul de deservire 5.34. Câmpul de deservire a comenzii 5.3.5. Punerea în funcţiune 3.3.6. Exploatare manuală 3.3.7. Exploatare automată 5.3.8. Afişarea / modificarea valorilor de exploatare 5.3.9. Defecţiuni 5.3.10. Scoaterea din funcţiune
(SQV-LON) d0LS-TODRIHA SEL, TES
JEIUDD [NIOPRINUIOI IS Sp '£'S JROUNA TG SIIAI3SIp Sp
Sc 6 & sc sc
EPUEMOD IS
nd IURUCIDUNȚ "Ch IIRUOIDUNȚ
Tv “Try
Tv
x sc x Sc
e e
4.1. Generalităţi 42. Transport 43. Montajul 4.3.1. Locul de montare 4.32. Instalaţia electrică 4.3.3. Instalaţia hidraulică Prima punere în funcţiune
tc A «“T
fejuou 18 *p
omoagosd sp HE
=“ Ic
SIENIBAI DP PULA. "EEE mmm
VIO IN T-STV OANA 2IUZOP IS DP INI 15 reyogdzo op
ABO[OUUDIL IUNI
o“ n
LT
"TES
0€
d

a i i, |]

PUEIPSIACUSIDHON 0949E-CI » 6 e HAWD So[ES SN mmm PS PAL E
£ ES
varese) '£L 1ogn ap ynuriuoo no 5 MI] Mm[nIporu AIB[D[IOI /
— ruonț op IS arsdun op amsunianur sp uBjd
IS 0s 0S
S[enuUe JINSE S[BLISOUISS SIEUN] INSP
05 6
'Stv9 tv9 £vr9 TvY9
6 6 sv 9v tv
IS Mp NSE “1 EŞ PrieŢeIsUŢ areoyodsuer '779 SIEZOp Sp UNqUBL, 'TTO €9
VIO "IN QIANA IILZOP IS DP IUN
Iuno 5 DP UNI DNUSUL
9
p used

* 6 e IOANA
Instrucţiunile de exploatare trebuie completate de utilizator cu indicațiile de exploatare rezultate din prescripţiile naţionale de prevenire a accidentelor şi a protecției mediului, inclusiv informații- le privind obligațiile de supraveghere şi mesaje pentru luarea în considerare a particularităților privind exploatarea, de ex. referitor la organizarea muncii, desfăşurarea procesului de producţie şi la personalul utilizat.
Acest manual cu Instrucţiuni de exploatare este o parte componentă esențială a instalaţiei buncăr. Utilizatorul trebuie să aibă grijă ca personalul de deservire să ia la cunoştinţă aceste linii direc- toare.
TI
Manualul cu Instrucţiunile de exploatare conține indicații importante pentru exploatarea sigură, corespunzătoare şi economică a instalaţiei buncăr. Luarea acestora în considerare vă ajută la evi- tarea pericolelor, reducerea costurilor pentru reparații şi a timpilor de staţionare din cauza defec- ţiunilor cât şi pentru mărirea fiabilității şi a duratei de viață a buncărului de alimentare. Instrucţiunile de exploatare trebuie să fie în permanență accesibile la instalaţia buncăr şi să fie ci- tite şi utilizate de orice persoană însărcinată cu lucrul cu sau pe instalația buncăr. La aceasta apar- țin printre altele: deservirea şi remedierea defecţiunilor în exploatare, întreţinerea (întreţinere, îngrijire, punere în funcțiune) şi/sau
'„1gounq eorumnusp ud JUNS SNS [PUI dx op IUNIJONIISUI 3JSIDE Mi [ ITey Idxo sp Ţ uŢ Ip
“arezop sp [njea nnusd op [npour
Acest manual cu Instrucţiuni de exploatare este un ajutor considerabil pentru o exploatare cores- punzătoare şi fără pericole a instalaţiei ADS-Il (buncăr de alimentare şi dozare în execuție podea transportoare cu o bucată valț de dozare şi deschizător saci). ADS-I, nr. 014 se compune din următoarele 5 componente:
"TI
țI0 "IN T-SCV IIUZOP BUNUL IP IUN
ABOJouu3L IUNI
aromjozyuţ 18 Ip
“arezop 9p nd IUR
“LIBUI TEUU IOJIDES NUSĂ
Sp
"myurodsuen

SINA e 6 e HqUIO UORNALISIIP 0IMA mmm
O altă utilizare sau o utilizare care depăşeşte aceste destinații este considerată ca nefiind confor- mă destinaţiei. Pentru prejudiciile rezultate din aceasta, responsabilitatea o poartă exclusiv ser- vantul/utilizatorul. Acest lucru este valăbil de asemenea şi pentru modificările efectuate pe cont propriu la instalaţia buncăr.
sp ISOL UL ISIIOSSP JUNS IO nnusd “RPUPUIOS 15 BIIAIoSap ngUSd
3S ES
Instalaţia buncăr staţionară este destinată exclusiv pentru dozarea materialului vrac pentru prelua- rea uniformă a acestuia de către instalațiile de sortare respectiv de preparare. Informațiile exacte asupra tipului de utilaj le găsiți în capitolul Date tehnice. seama şi să se respecte indicaţiile din Date rehnice. Într-o utilizare conformă destinaţiei este inclusă de asemenea şi respectarea indicațiilor privind siguranța,
I-Sav S SIE) "CT
Acest lucru este întotdeauna garantat de piesele de schimb originale. Utilizaţi numai personal şcolarizat sau instruit în acest sens. Stabiliți clar competențele persona- lului pentru deservire, întreţinere şi punere în funcţiune.
"HqUID 2 sores 90unA Sp soruay JOJjuțso gpundsa10o gs amqan AUIUIS SP ad Funpns 18 ap IS aIMOU ngusd 18 Sp [IqE[LA MON
Pe lângă Instrucţiunile de exploatare precum şi regulile obligatorii valabile la locurile de exploa- tare în țara de utilizare, pentru prevenirea accidentelor trebuie să se țină de asemenea seama de regulile tehnice de specialitate recunoscute pentru lucrul sigur şi corespunzător. Utilizatorul instalaţiei buncăr nu are permisiunea de a efectua la aceasta nici un fel de modificări sau adăugiri şi reconstrucții care ar putea prejudicia siguranța în funcţionare, fără aprobarea EuRec Technology Sales & Distribution
VI0 'IN GANI IS Ip
15 op unrjon1ysuŢ
IUNI
e
MAIL
9

<<<
e 6 e LIQUID NI
Există pericol de moarte prin electrocutare în caz de lucrări necorespunzătoare la părți constructive aflate sub tensiune, Lucrările la echipamentul electric sunt permise a fi efectuate numai de că- tre electricieni specialişti autorizați,
Toate MĂSURILE DE PRECAUȚIE rezultate din aceasta trebuie respec- tate cu stricteţe. Pericol de moarte
Atenţie Aceasta indică faptul că pot apărea deteriorări la instalaţia buncăr şi/sau la echipamentele acesteia prin nerespectarea exactă a măsurilor ce trebuie luate.
MI MII
JIEXI NU 3J0> ojoueosiod nyuad JOd PO O ASA
SUIS
sp ujeorpur nguod s[orgoguum juns arzeojdxo op Unțongsu] nd UI] op TIT
HIBIIBUL IS Nu)
Cu toate acestea, în timpul exploatării pot exista pericole pentru servant, respectiv dăunări ale in- stalației buncăr și a altor bunuri materiale dacă instalaţia este deservită de un personal neşcolarizat sau neinstruit, nu este utilizată conform destinaţiei, este întreținută necorespunzător.
2.1. Generalităţi Instalaţia buncăr a fost construită conform stadiului tehnicii şi a regulilor tehnice recunoscute privind siguranța.
VIO IN I-STY GIRINA IS Ip IUN
IS Ip
PPE
INNA
în
beta
vjuemBg
TT
L

sp ore red opoqure ut ogsorpde juns 3589 -10d IgoUNA PFie[BISUI PUBO ANURI Sp [OMLSĂ EISPA MP JOIA HLÎNTIV
“aIBIUSUIȚE Sp ngounq od oyeonde juns 15 feaseur ur onuriuoru ormqan 1 ageyrgdopur e uns Nu “III IO[sIUDUCĂUIOS “areuorjoe op ojno “Id op LS 1$ o[Hesipur sp FUI| 95 gs SMAIII, 5 ferign od sp oPÎNIHd TITI
Acest semn îndică un proces de interes special sau de importanţă mare. Toate indicațiile trebuie îndeplinite în interesul unei utilizări conforme des- tinației a instalaţiei buncăr. Cu punctele de atragere a atenției sunt însemnați paşii de lucru şi/sau deservire. Paşii trebu- ie efectuaţi în succesiune de sus în jos. Cu liniuțele sunt însemnate enumerările.
qns amqaz Nb “arBOJgZUndSa105 aIBputid Sp Ip JUNS NU Iuouoduro> Sp NS UUOd Ip FIST Isupuodsus
YI0 "IN GIAN JS DILJUDUIIŢE IP IUG 5 op ranrjon sur
a
A80J0UUIIL,
PUBRPSINSC/SAOA * 6 e HQUID UOMMALISICIP Sa IMA

NS nde[np qns mnorgonpord 18 du op ejnoejd no gunosdun js 4) [NULISUL JS NES [A — IEJIULIOJUOI op Pnuurssur
'JEZIIOJNE ULIILHIIJI UN ABS Sp FBLUNU IF E JUNS AILO AIROJEJNUOI 75 15 od os "SUNMISUI) ns | JIMOMIUNIS mun Mood IHIIIP FILIOZEP MUERIA
op Je red o] -oque ad eunsopy0zuy ginopd "TBHSIBUI NI IP [NUD] -SIS UL peo ousosIod Bop MURI Sp RISTEA UI VIII)
Pericol de rănire datorită componentelor utila- jului în mişcare Datorită componentelor utilajului în mişcare, pre- cum barele de transport, cilindrii de dozare şi tam- burii benzii, puteți suferi răniri grave prin strivire dacă introduceţi mâinile, respectiv dacă rămâneți agăţat neintenționat de acestea sau cădeţi pe ele. Înaintea începerii lucrărilor de întreţinere, aceste componente ale utilajului trebuie deco- nectate de la reţeaua electrică.
"IN |$ VIEJUOMIŢL DP IN asourjorzuz 1 Ip Union sur
INNA
sn
Ea)
0949 e 6 e HAWXY IMA

BITI o) Be Ia) DEL i ius") 2» BETE! adi DI ea Eat IL DESE: LUA EI DESI) Lea ase Ei e =) EI) BETIS CETATII) 3» EET) aţa DI IEI aaa) LPT CEI ES TIT E IL) Mod | Guns SE) ED) E e E! PTA TEI EEE a) EI DOE EI) [A poate) SD SIE ==)
vL0/ LS
5x 0069 MI O or 0OBEESEL
LO/ LSOV
ad așeorde uns IS TI nuarssur no gunssdur dn
"aured sp sina
v10 'IN I-STV I1LZOP IS DP IFIUNG
ABaAouUuIIL
hr
rr îl e e
III 15 Op IUNIONIISUŢ
VW pueg
e 6 e HIWD UOWNALNSII SoJeS DMA
01 Pufea

D9F9E- e 6 e HU) INNA
233. Zgomotul În condiții normale de lucru, dezvoltarea de zgomote este foarte mică. Din această cauză nu sunt necesare nici un fel de măsuri de protecție împotriva zgomotului. Dacă instalația buncăr este utilizată împreună cu alte utilaje, poate exista un nivel de presiune acustică mărită care să provoace surzenie. În acest caz, pentru prevenirea acesteia, utilizatorul este obligat să asigure personalului de deservire echipamente de protecție corespunzătoare sau să ia măsurile de protecţie adecvate.
Lucrările la dispozitivele hidraulice sunt permise a fi efectuate numai de către personal cu cunoştinţe speciale şi experiență în domeniul hidraulici. Toate conductele, furtunurile şi îmbinările filetate trebuie verificate în mod regulat la neetan- şeități şi deteriorări exterioare. Părţile deteriorate trebuie înlocuite imediat. Pentru deschiderea segmentelor de sistem şi a conductelor sub presiune, înainte de începerea reparațiilor acestea trebuie să fie depresurizate.
Componentele la care trebuie efectuate lucrări de Verificare întreţinere şi reparații trebuie de- conectate astfel încât să nu se afle sub tensiune. Dacă este necesară efectuarea de lucrări la componente constructive aflate sub tensiune (nu- mai în situații de excepţie), este nevoie de încă o persoană care în caz de necesitate să acţio- neze comutatorul central. Se utilizează numai scule cu izolații de tensiune. Pământarea ireproşabilă a sistemului electric trebuie să fie garantată printr-un sistem de con- ductori de protecție. După deconectarea instalaţiei buncăr pentru lucrări de întreţinere şi reparații trebuie aşteptat întotdeauna cinci minute pentru ca condensatorii din sistemul de comandă să se poată descăr- ca complet. Deschiderea tabloului de deservire este permisă abia după scurgerea acestei peri- oade de timp. 2.3.2. Instalaţia hidraulică
În caz de defecţiuni la alimentarea cu energie electrică a câmpului de deservire sau de defec- ţiuni de funcţionare ale elementelor de deservire, instalaţia buncăr trebuie imediat deconecta- tă cu comutatorul central de Îa tabloul de deservire. Niciodată nu se lucrează la componente aflate sub tensiune. Este permisă utilizarea numai de siguranțe originale cu intensități ale curentului prevăzute.
PUP UIT TOT
331qosoop CT
a "IN SIEZOP IS DP
ur 18 Ip
PA
vIo
HI
aued

PERSIA N * 6 [NISTOR e HQWD UNANSICP SAS I0MI
Lucrări la instalația buncăr sunt permise a fi efectuate numai de către personal admis pentru aceasta. Trebuie să se ţină seama de vârsta minimă legală admisă. Este permis a fi utilizat numai personal şcolarizat sau instruit. Pentru personalul în şcolarizare, învățare sau instruire, activitatea la instalația buncăr permisă numai sub supravegherea permanentă a unei persoane cu experiență.
Indicaţii privind siguranța pentru personalul de deservire Instalaţia buncăr este permis a fi utilizată numai în stare tehnică ireproşabilă precum şi con- form destinaţiei, conştient în ceea ce priveşte siguranța şi pericolele în funcţionare şi ținând searna de aceste Instrucţiuni de exploatare. În special defecţiunile care pot periclita siguranța trebuie îndepărtate imediat. Orice persoană însărcinată cu punerea în funcţiune, deservirea sau întreţinerea trebuie să fi ci- tit în întregime şi înţeles aceste Instrucţiuni de exploatare — în special capitolul Siguranța. În timpul procesului de lucru acest lucru este prea târziu. Acest lucru este valabil şi în cazuri deosebite pentru personalul utilizat numai ocazional la instalația buncăr.
Chiar şi la luarea în considerație a tuturor dispozițiilor privind protecția muncii, la exploata- rea instalaţiei buncăr rămâne un risc rezidual. Toţi servanții instalaţiei trebuie să cunoască aceste riscuri reziduale şi să urmeze instrucțiuni- le care împiedică aceste riscuri să ducă la accidente sau deteriorări.
2.34. Uleiuri, unsori şi alte substanțe chimice 24. În ceea ce priveşte uleiurile, unsorile şi alte substanțe chimice trebuie să se ţină seama şi să se respecte prescripțiile valabile pentru acestea şi fişele cu datele de siguranță ale producătorului acestor materiale referitoare la depozitare, manipulare, utilizare şi salubrizare. La lucrări cu materiale inflamabile trebuie să se poarte echipament de protecţie dintr-un ma- terial adecvat (ochelari de protecție, mănuşi de cauciuc, cizme de cauciuc, îmbrăcăminte de protecție). La contactul cu ochii sau cu pielea, locul respectiv trebuie spălat imediat cu multă apă. În apropierea locului de muncă trebuie să existe la dispoziţie amenajări adecvate (sticlă de spă- lat ochii, chiuvetă, duş). Pielea murdărită cu mijloace de curățare şi dezinfectare, după spălare trebuie îngrijită. Prin utilizarea preventivă de mijloace de protecție a mâinilor şi o cremă de îngrijire a pielii adec- Vată se pot evita leziunile cutanate. Mijlocul de îngrijire trebuie utilizat corespunzător poluă- rii cu substanța dăunătoare şi structura individuală a pielii. Predominant este vorba de mijloa- ce de îngrijire cu conținut de materiale grase. Risc rezidual
VI0 "IN GIMUM IS VP IUDA
18 Ip
1 1 1
INI
II
"ST

£r (9bIE-CI e 6 e UOM(LISIIR SCS
Este interzis transportul de persoane pe podeaua transportoare. Este interzisă păşirea şi urcarea pe dispozitivele transportoare aflate în exploatare şi neasigu- rate împotriva pornirii precum şi aplecarea în zonele de mişcare ale segmentelor de transport.
RUBUIRI RS Ing) NU IgIUNA
Instalaţia buncăr este permis a fi pusă în exploatare numai dacă toate dispozitivele ție şi dispozitivele care implică siguranța, printre altele - comutatorul PERICOL — STOP, - îmbrăcămintea de protecţie şi - dispozitivele de comandă cu zăvorâre pentru întreaga instalație sunt în stare de funcţionare şi nu sunt deteriorate. La punerea în funcţiune, servantul trebuie să se convingă că toate dispozitivele de protecţie şi de siguranță precum şi elementele de deservire funcționează corect şi nu există nici un fel de defecţiuni la grupurile constructive.
“areşeordxo nquod gJ99109 ABIS UL IS J39109 ISI PIep reunu UI gsnd 17 e STULISĂ IROUNA LIjE[EJSUL
I-Sav pUIALIĂ 97
"(giuemâțs op od gsugns NON Sp unind [20) -osd ap guos1sd [muouredruy29 ajreod ps op ps DMAan [UOIEZIIN
-Ipu! 3p tuUIE3S
Trebuie să fie cunoscute locul de amplasare şi utilizarea dispozitivelor de stingere a incendii- La toate lucrările care se referă la exploatarea şi întreţinerea instalaţiei buncăr, trebuie să se țină seama de procesele de conectare şi de deconectare conform Instrucţiunilor de exploatare. La verificarea, întreţinerea şi reparații ale instalaţiei buncăr trebuie să se ţină cațiile privind siguranța pentru lucrări de întreținere.
"asodo1de ur ej ormqan (*039 “10gnfe yd op es) ud sp SUHOI
Trebuie respectate prescripțiile respective privind prevenirea accidentelor precum şi celelalte reguli tehnice privind siguranţa şi de medicina muncii generale recunoscute. La apariția unor modificări relevante pentru siguranţă în comportamentul în exploatare sau defecţiuni la instalația buncăr, aceasta trebuie imediat oprită şi anunțat evenimentul la locul persoana în drepi.
Op Innugounq e Ip [N20] | giusueuuod UJ SI) PS Ip
"IN I-STV GIININU JS Vp IUN
IS TO Vp IUNIDUIISUŢ
i e (DI
ar
ap

e 6 e HAWD
Sistemul hidraulic trebuie verificat în mod regulat la pierderi prin scurgeri. În caz de pierderi prin scurgeri, instalația buncăr trebuie imediat deconectată. Dacă la întreţinere este necesară demontarea dispozitivelor de siguranță. imediat după termi- narea lucrărilor de întreținere şi reparații dispozitivele trebuie remontate şi verificate.
Întreţinerea se realizează de către personalul specializat al utilizatorului. Lucrările la componentele electrice ale instalații buncăr sunt permise a fi efectuate numai de către un electrician specializat sau de către persoane instruite sub conducerea şi supraveghe- rea unui electrician specializat conform regulilor electrotehnice. Lucrări la componente mecanice respectiv hidraulice sunt permise a fi efectuate numai de că- tre un mecanic specializat respectiv un specialist cu cunoştinţe speciale în domeniul hidrauli- cii,
[15 ap FSN) O 9389 TON] Op JOJINSELU NU
Dacă la lucrări de întreţinere şi reparații instalația buncăr este complet deconectată, aceasta trebuie asigurată împotriva unei reconectări neaşteptate: - se zăvorăşte comutatorul central din tabloul de deservire cu un lacăt, - se pune o plăcuță de avertizare.
"SIEZILISAL Sp O porde 9s 15 qre — nso1 gjuein8Is op juej un no os — pop — sp LUOZ 0JSA UL UI SIEJ MMA DP LUOZ
2.7. Indicaţii de siguranță pentru întreţinere şi remedierea defecțiunilor Trebuie respectate termenele prescrise sau date în Instrucţiunile de exploatare pentru verifică- rile / inspecțiile scadente.
Defecţiunile trebuie remediate imediat de către personal specializat instruit în acest sens. Trebuie să se țină seama de procesele de conectare şi de deconectare precum şi afişajele de control conform Instrucţiunilor de exploatare. După terminarea lucrului, instalaţia trebuie asigurată împotriva conectării neintenţionate prin zăvorârea comutatorului central (de ex. cu un lacăt).
Cel puţin o dată pe schimb trebuie verificată întreaga instalație buncăr la defecţiuni şi defici- ențe ce pot fi recunoscute din exterior. Modificările apărute (inclusiv al comportamentului în exploatare) trebuie imediat anunțate la locul / persoana în drept. Instalaţia — ca şi în caz de defecţiuni în funcţionare — dacă este ca- zul trebuie imediat oprită şi asigurată.
vIO 'IN T-SGV 1$ IBJUNUNȚE O
o19urjozțur 5 Ip
IUNI
Vai
E ae
1
AISI
IMI
Putea

e 6 e HAL) Sajes
Numai aşa veți obține lucrul conştient referitor la siguranța şi pericolele posibile la personalul Dvs. Acest lucru trebuie controlat în mod regulat. Din această cauză, ca angajator / utilizator trebuie să aveți confirmarea scrisă a participării la instruire de la fiecare angajat în parte. În paginile următoare găsiţi exemple pentru teme de şcolarizare precum şi un formular ca modei de copiat pentru confirmarea participării la şcolarizare.
Ajutor pentru instruire şi şcolarizare Ca angajator / utilizator aveţi obligativitatea să informați respectiv să instruiți personalul de deservire asupra prescripțiilor legale şi a celor privind prevenirea accidentelor precum şi asu- pra dispozitivelor de siguranță existente pe şi în jurul instalaţiei buncăr. Pentru aceasta trebu- ie luate în considerație diferitele calificări de specialitate ale angajaților. Personalul de deservire trebuie să înțeleagă instruirea şi trebuie asigurat că va ține seama de aceasta.
IS o1goIgNfe JS NUONŢ Mp IOJoBISȚLUI O JS RINBIS O Ip gre IS PS MAI],
“SUrEIS RIRJ Sp gdrgo O BA 9 Ip FZESZIIIN IS NN
La înlocuirea componentelor individuale şi a grupelor constructive mai mari, acestea trebuie să se fixeze şi să se asigure cu grijă într-un dispozitiv de ridicat astfel ca pericolul care ar pu- tea fi provocat de ele să fie minim, Se vor utiliza mmmai dispozitive de ridicat și eleraente de prindere a încărcăturii adecvate şi ireproşabile din punct de vedere tehnic cu forță portantă su- ficientă. Nu este permisă staționarea sau lucrul sub încărcătura suspendată. La lucrări de montaj peste înălțimea corpului se utilizează mijloace ajutătoare pentru urcare şi schele mobile de lucru sigure. Nu este permisă utilizarea unor părți ale utilajului ca ajutor pentru urcare. Toate mânerele, treptele, suprafeţele, podestele, platformele, scările trebuie menținute curate.
op SOLO NES Ip “ogn sp ALIRUIŢUI IS UL PŢ
La lucrările de întreţinere se vor strânge ferm îmbinările filetate slăbite. În măsura în care este prescris, şuruburile pentru care sunt prevăzute momente de strângere, acestea se strâng cu o cheie dinamometrică.
vIO 'IN | IILȚUIUIȚL IP
Fă Ip
ABO[OUuDIL =) LUGI
'8ST
SI

IE | E
9) * 6 MJBNSILIUIOG e HAUED SOS IMI
tt
lorjerexsur e ourfi1Bur 18 aseigino nugusd
INȚUIOJEZI IN De ISO a
Explicarea Instrucţiunilor de exploatare personalului de deservire Experiențe deosebite ale utilizatorului în legătură cu instalația buncăr Remedierea defecţiunilor de exploatare
Prescripţii legale generale Indicaţii generale privind siguranța Măsuri în caz de necesitate Indicaţii de siguranţă pentru exploatarea instalaţiei buncăr Instrucţiuni privind dispozitivele de siguranță ale instalaţiei buncăr Dispozitive de siguranță în zona înconjurătoare instalaţiei buncăr Însemnătatea simbolurilor şi a plăcuțelor Explicarea construcției şi modului de funcţionare a instalaţiei buncăr
I18ZLIE[OIS op nod 67
——1 ap E op I0jODLOLiUL a a OP il roserd E Igounq OJI GXAIOSIP & OJI Sp IOF [ E STIU LONUSASIE PULAȚIĂ e MISI IT E
bI0 'IN 1-SdV GIAN $ IP IPIUNGŢ IUL IE Ip UNIONIST
APOI II MIDI DT DAP Poţi pt TOI Sel ta io pina PR UCI ME Ă
dp 7
IE IPP UI PO SIA 1 i hi PRO POP find A
IP PIJEILOĂRI NUI 7
pupe rogi tară sat ITS A
A

ui ui un mmm E ua na ui illa e e i e a m ui

= CI LT III III = VU |
LU Putea SIA) e 6 e HIU) VOMMAISIIR SAS L30J0UPAL INI
HIMISUI "OT
vI0 'IN I-STV GINA IIEZOP IS Op IUNG
IS Op UNIONIST
tdi “aurit
HI
af
NGO LU 3 | ÎN m —1 RITIRUUTSS “sea || Sp PUD, |

SI e PISPIUOA e UONNALISI Boo 38; 0949: n) 3 so[B u ca 693 a Ha ar Ca sa| Ss [ os 1 Ung
MI SL
Sp ISN sp
Suc SN 0SvT
Ip EPULA FZEA IP
MISTI
DhOb PI
:oreuonue sp o193nd T9SIS NICI S/ IUN AJENZOISEA 0067S NId gdnp 9; dTIH JUSUMIOS
-IOAJ3Z3I
"HIT 06 18q 007 WU SCOT X WU 0bQT X UI 0017
EPUEUIOI MI IILUVAJUL Vp IP UIMIT
MISLXI :areuonue op o1oqnd “aIBZOp Ip REZINA Ion op strig oIEZOp Vp MEU
9,91) “MUU 7 — Q 893 Io[apod P IOdSULI) SP
UIUI 0SZ£ X UI 0057 X UI 0049
938) IP
TE
Ad+ N+ZH 0S “A 00 X £
Racord — tensiune: Mod de protecție: Valoare putere totală racordată: 33KVA Racordarea electrică trebuie făcută neapărat ținând scama de indicaţiile date în planul de conexiuni elec-
I-SaV 1gunq TE
snpoxd o1dsop
vI0 'IN I-STV GIRÂNA IIBZOP LS Op
18 Ip
ASOOUUPIL, IUNI
vIo
:Fergn “IN
ţSdl
"SH
00LS
Wu 00/41
0001
euBeg

— — = =. uim cn E E e a ur i — _ 1 FL

09F9E-C e 6 LISA e HAWD UONNAINSIIP SeS OMA
Perctele frontal rămâne întotdeauna înşurubat. În caz de necesitate, urechile de ridicare fixate pe acesta pot fi utilizate pentru eventuale ancorări pentru prinderea unor cercei de rezistenţă mare. Podeaua transportoare se compune din mai multe sectoare transportoare dispuse una lângă alta, pe care sunt sudate punctual câte 4 bucăți de table de uzură. Sectoarele transportoare sunt confec- ționate din profile de oţel lăgăruite şi conduse pe material plastic rezistent la uzură. Sectoarele transportoare se termină pe partea de evacuare deasupra unei console de evacuare reglabile pe cadrul buncărului. Prin fixarea lor orizontală reglabilă, se poate realiza după dorinţă o mărime dorită a fantei dintre podeaua transportoare şi tamburul de dozare. Sectoarele transportoare sunt prinse împreună în trei grupe, astfel încât tot cel de-al treilea sector formează o grupă (primul, al patrulea, al şaptelea, etc. respectiv al doilea, al cincilea, al optulea, etc. respectiv al treilea, al şaselea, al nouălea, etc.). Transportul materialului se face printr-o miş- care liniară înainte şi înapoi a grupelor. La mişcarea în direcția de transport, toate cele trei grupe se mişcă concomitent, în timp ce mişcarea înapoi a fiecărei grupe se face individual una după cealaltă (vezi graficul de pe pagina următoare). Aşa numita reglare a cursei cilindrului este poziționată central şi dedesubt în zona din față a seg- mentelor transportoare. Cu ajutorul unor senzori reglabili, cursa cilindrului se poate regla după dorință. Buncărul este completat de un tambur de dozare. Turaţia tamburului poate fi prereglată după do- rință cu ajutorul unui convertizor de frecvență. Acelaşi lucru este valabil pentru viteza de ieşire din buncăr. Pentru aceasta pot fi selectați după dorință 2 parametri. Unul este destinat pentru in- fluenţarea curentului cantității de ulei de transport astfel ca acesta să regleze corespunzător viteza cilindrului hidraulic. Prin celălalt este liber reglabil timpul de pauză între două curse de lucru ale cilindrului podelei transportoare. Poziţia tamburilor de dozare este reglabilă după dorință la distanțe de 100 mm pe înălțime prin găuri de fixare în cadrul buncărului. Odată cu aceasta trebuie fixate cu şuruburi şi tablele interi- oare corespunzătoare ale buncărului.
Peretele din spate al buncărului este fixat cu şuruburi. Acesta la alegere, în funcţie de modul de umplere, poate fi utilizat respectiv îndepărtat. Sub peretele din spate este dispusă o clapă de între- ţinere pentru lucrările de curăţare.
"ULUI Ş Sp aunso18 op [jo sp g[qe; up unduoo os mpnugoung “UN[qIp NS OȚET sp EIEXIJ asa eyseooe unfiids op 1og[d ud Jojo Ip Nupeo O LI asa
3.3. Construcţia ADS-I —ului Buncărul de alimentare se compune în principal din trei părți separate ale instalaţiei. Acestea sunt buncărul, agregatul hidraulic cu unitate de comandă integrată şi banda de evacuare. Buncă- rul şi banda sunt legate de agregatul de antrenare prin cabluri electrice respectiv furtunuri. 3.3.1. Buncărul
VI0 'IN IILZOP IS IILJUIMNIȚL Ip IUR
ABOJOUUIIL,
IS op
6[ use

Vorhub in Fărderrichtung Avans în direcţia de transport U Riickhub gegen Fărderrichtung 3. Gruppe (3, 6,9, 12) Retragere în sens opus direcţiei de transport Grupa a treia (3, 6, 9, 12) Schubboden Hubfolge Succesiunea curselor podelei de transport mmm EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e BorntalstraRe 9 e D-36460 Merkers/Deutschland Pagina 20
(toate grupele) Riickhub gegen Fărderrichtung Retragere în sens opus direcţiei de transport 1. Gruppe (1, 4,7, 10) Grupa întâi (1, 4, 7, 10) Riickhub gegen Fărderrichtung Retragere în sens opus direcţiei de transport 2. Gruppe (2, 5, 8, 11) Grupa a doua (2, 5, 8, 11)
uapaqqnuas 699 adding Gun ur sp] uafiaS qnuppay 7 Ua5oE
adn qnspay
are) iun UI
VIO “IN IEZOP IS IIBȚIIUIȚL IUN
ov.
op
ASO[OUUIIL 3INYNI
Lt
(usddnir) og[e)
LIUNISIIVNS —

9 6 e IMI mmm
op vass dop PIEȚ Sp vand e nuod O No 9159 IOJOU UN SP ISO "eapod op unqrp 12 NES [NUI B[ JEXIJ NUpeo Un n NO ULId ajsa SIENIBAS sp IENIBAD IP EPULA "CEE
Debitul volumic de ulei se reglează manual la o valoare fixă cu ajutorul unui ventil (drosel). Co- manda mişcărilor se face printr-o comandă programabilă cu memorie (SPS). Principial, viteza de deplasare a grupelor de sectoare transportoare este constantă. Prin pauze variabile între mişcările grupelor, viteza medie de transport a podelei transportoare ca un întreg poate fi reglată fără trep- te.
E JO[N op Nd Sp J0[sĂNUB FZEAŢUSLUIȚE DS TIE IŢ
Agregatul de antrenare cuprinde componentele hidraulice precum rezervorul, pompa, radiatorul, ventilele, etc. precum şi elementele de comandă necesare care sunt aşezate într-un dulap de co- mutatoare.
OP TE
vI0 'IN GIAN [$ VIENNE DP IUN 18 Ip LUN
ABOJOUUIIL, IIUNI
JEOUNA
[7

<<
09FIE- e 6 e HUI) So[eS INNA
Instalaţia buncăr este permis a fi din nou pusă în funcțiune dacă deconectarea PERICOL — STOP este legată cu luarea în considerare a prescripțiile legale de deconectare PERICOL — STOP a utilajelor şi instalaţiilor învecinate.
< <
qns JUIN op E] Sp nu osaudo os orfe[ejsur E[ op O[LIROSIUL 2180) IS 95 LpuCWCO HOIS — TOIMIAd SE IUN PŢ
Tamburul de schimbare a direcției benzii de evacuare precum şi rolele de susținere inferioare ale acesteia sunt prevăzute cu o protecţie împotriva introducerii mâinilor. Buncărul şi agregatul de antrenare sunt echipați cu mai multe taste PERICOL — STOP (NOT- AUS). Acestea sunt executate ca taste roşii tip ciupercă. O tastă PERICOL — STOP (NOT-AUS) se află pe dulapul de comutatoare al agregatului de an- trenare, alte două sunt amplasate câte unul pe fiecare parte buncărului.
Toate dispozitivele de protecţie sunt executate corespunzător liniilor directoare europene utilizate (printre altele Liniile directoare pentru utilaje). Pe instalaţie sunt prezente următoarele dispozitive de protecţie: pereți de protecţie în faţa componentelor în mişcare de rotație şi translație; uşi de întreţinere cu comutatoare de siguranţă; tastă PERICOL — STOP (NOT-AUS). Pereţii de protecție ale părților buncărului sunt din tablă de oţel. Aceşti pereţi sunt demontabili, însă pentru siguranță împotriva unei deschideri nepermise se pot desface numai cu scule.
nnquod mes op npeuosrad IS tjuemnBIs PISIXO NU FULIOȚUOI O PL] “gZNLO RISPSIL UICŢ ŢIIUUI) ML nNISOUNDII gĂNp 15 1S0J
orjoozord op E
IS Ip
ml
+Io
"IN I-SdV GUN JS IIBJULUNIE Op IEIUNG
TI ruse

<<<
0949£-Q e 6 MRILRSIEUIOG e HAULO) SES BOUL, INN
od PSIZIAŢUI 2)SI IVIJLȚEJSUL 10] d] MES Ip [e Induny ur
"RIEJIPLI (US 3759 nu IEPOPIN "Wnqgud IS MISI JOd as tajsaoe 1£ DILIIPLI O-nULIg IS LqsIIe Torje[eIsUI CI
"Taraf "BIN EOIEJIOĂSUBI) JS BOIBINPLI DP JOIMIId BIUJZOIĂOA II LIIALIIS
"aJ8NIA HROĂȚUI JOUM POIJENIIȚI PSI NU NISA “3IROBIA UL Iojrzodstp "uLIOJUOS MAMA 780) ndum “SIBOȚEZUNĂSIIOI AŢBULIISUL AILISEIUL Sp JUNS Sp O NI H IF P ȚUNS aIPUSIIIR sp 5 rugUNg
JI0dsUBIŢ, TH
ango sp II gs DUnIioUNŢ UL asarmd sp 15 [MUCII op 380) BO Je LS FIQUIC) 2 Safe AB0J0ouma], Ion
fezuou 15 a,
"IN 1-STV GUI ZO IS DP axouțiazyur 15 oreyuodxo op
“e E
vro
IMA
CT

<<
"ROMI UIp [NJOIPUL NS UI PS MIMI) IS POUMISUI],
Hugd JOUN NES 2js9 “9115018 LIBpIODEI UN
La livrare, utilajul este deja complet cablat astfet că utilizatorul trebuie să efectueze numai legăturile cablurilor electrice între componentele individuale ale instalaţiei.
RL PULILISUI "TEP
Pentru deteriorări ca urmare a montajului necorespunzător, EuRec Technology Sales & Distribu- tion GmbH nu preia nici un fel de garanţie. Dacă nu se ține seama de aceste indicații, obligația de garanție poate să nu fie recunoscută de EuRec Technology Sales & Distribution GmbH, de menea şi în cazul unor modificări ulterioare fără acordul producătorului.
Pentru o montare corectă şi sigură a instalaţiei buncăr este neapărat necesară amplasarea pe o su- prafață de sprijin plană cu o suficientă capacitate portantă. Denivelările suprafeței de sprijin tre- buie compensate cu table de compensare pentru garantarea unei poziţii fără torsionare a instalați- ei. Asigurați instalația împotriva deplasării prin dibluri speciale pentru solicitări mari. ta, suprafața de bază trebuie să aibă o rezistență suficientă. Pe de altă parte, luați în considerare de existența unui spațiu liber suficient între dispozitivele de transport şi elementele constructive fixe pentru garantarea unui flux de material fără obstacole şi blocaje.
Ip [NI0Ţ 'PEp
vI0 “IN I-SCV | Ip IUN
15 op
ABOouupaj,
pr
tv
nfe;uozg
e 6 e HAUID ABopoUUPIL DOMNE
CT

e 6 o LONNALUSICIY SAS LBoouIa | INT
43.3. Instalaţia hidraulică Înainte de livrare, buncărul de alimentare a fost supus unei verificări amănunțite la funcţionare. În măsura în care este posibil, utilajul se livrează complet şi pregătit de funcţionare. Verificaţi sensul de rotire a pompei hidraulice, dacă este necesar modificaţi sensul de rotire al motorului electric. Controlați nivelul uleiului pe marcajul nivel ulei care se află lateral pe rezervorul de ulei. Dacă nivelul de ulei se află sub marcajul de minim, completaţi cu cantitatea corespunzătoare de ulei.
ur “fepyn ep 15 argde
'aBuys ss ZEI 30d I0JSIIe e UL LOIENJIU P]
Din motive de siguranță şi funcţionare, trebuie obligatoriu efectuată legătura electrică la instalațiile de sortare respectiv de prelucrare următoare şi verificată funcționarea corespunzătoare a acestora înainte de punerea în funcţiune. Du- pă legare, acţionarea comutatorului PERICOL — STOP (NOT-AUS) trebuie verificată în modurile de lucru manual, de reglare şi automat şi asigurată funcţi- onarea corectă. Corelarea cu comanda Permisă instalaţie externă este necesară pentru asigurarea garantării transportului de material în partea inferioară a buncărului de alimentare. În cazul lipsei mesajului Permisă instalaţie externă (Freigabe von Fremdaniage) — aceasta apare dacă este cazul pe câm- pul de deservire a tabloului de comandă — funcţionarea utilajului în regim automat este întreruptă.
Pentru evitarea unor eventuale deteriorări şi deficiențe în funcționare, după racordarea la alimen- tarea electrică trebuie verificate imediat sensurile de rotație ale motoarelor de antrenare hidrauli- ce şi în caz de nevoie corectate. Luaţi îri considerare săgețile de indicare de pe motoare şi agrega- tele hidraulice. Aite indicaţii referitoare la racordări găsiţi în capitolul Comandă electrică / scheme electrice pre- cum şi în documentația de livrare.
VI0 'IN T-STV GIN IIUZOP 15 Vp IUNŢ
axourjoazut 18 op unrjon sug
INN
"a
Modul de lucru de reglare (Einrichtbetrieb) este prevăzut în scopul reviziilor şi a funcționărilor de probă ale utilajului. În modul de lucru de reglare nu este utilizat mesajul de eliberare.

SAN e 6 MJLNSILUI0 e HIWD SRL DOMN
Descrierea elementelor de deservire o găsiţi în capitolul Deservire La punerca în funcţiune, instalația buncăr se conectează prin comutatorul central şi tastele de apăsare manuale în timp ce efectuaţi unul după altul următorii paşi.
[8 IEZIIE[ODS [euosIod Un op reumu unjoung UL LIound
[ELI9JLUI LIEJ TH
IS JLO) DP PINA,
e Verificaţi funcţionarea dispozitivelor de siguranță, în special ale comutatorului STOP precum şi ale senzorilor de proximitate şi de comandă.
"nn aje oreyeordxo sp SJIUNonnsUI UI Men] PAIEPICILI ude sd op no UL JUNS FpULUIOI [$ Dp BOUNISUII +
Controlaţi să nu rămână în zona transportorului nici un fel de corpuri străine (scule, material de construcţii, etc.) în urma montajului. Asiguraţi-vă că părțile constructive cu mişcare rotativă şi liniară pot să se deplaseze liber în spaţiul liber necesar pentru aceasta şi că sunt respectate distanțele de siguranță. Verificaţi cordoanele de sudură printr-un control vizual la eventuale deficiențe. Verificaţi dacă tensiunea de exploatare este în concordanță cu tensiunea indicată pe plăcuța de putere a motorului şi dacă motoarele sau alte agregate de antrenare antrenează în direcţia necesară pentru transport.
IOJUO UN IJP ap 2087 9S Igdunq nnuod op IUN
Qns Nes Mm[nIOIRINp UIp JOJUOUI UN 31IRI Sp IS PS MMA UL PUI
Op LULSS PUI) SS gs Imqan 1gung rarieregsur e UL op
*Tp'p
ounrjouny round eul Vp
axourjosyur 18 op
JIU
A+
E
Io
"IN I-SCV GINUNI IIVZOP IS Ip
NP]
-o1d e3yed
Verificaţi dacă instalația a fost montată corespunzător prescripțiilor indicate.
TODTIAd
15
97

JP II
+ Verificaţi componentele utilajului şi legăturile la eventuale deteriorări. e Verificaţi toate îmbinările filetate la o poziție fermă şi la nevoie strângeți elementele de fixa-
LIEY Joun PALQOĂUII [BUS [NIOJLINUIOI IS PIJPJLISUI NIUIJ, e
* Țineţi seama, ca şi la punerea în funcţiune fără material, la zgomote şi încălzire neobişnuite. După aproximativ 20 de ore de exploatare la sarcină maximă trebuie efectuată o verificare a in- stalației,
443. Verificarea funcţionării cu material După ce instalația buncăr a fost verificată fără material în modul de lucru manual şi este porttită în modul de lucru de reglare, se face punerea în funcţiune cu material în condiţii de exploatare, cantitatea de transportat trebuind adusă la valoarea maximă doar treptat. La aceasta procedați si- milar ca la punerea în funcţiune fără material.
op 5 erjyzod ad ruozenuod +
e Toate funcțiunile părților componente ale utilajului trebuie pornite mai întâi cu mâna. Înainte de punerea în funcţiune cu material instalația trebuie lăsată câteva ore să funcţioneze în gol pentru a lăsa părțile componente ale utilajului să lucreze cu încărcare minimă. În această pe- rioadă de timp trebuie verificate în special componentele aflate în mişcare la încălzire excesivă şi zgomote. Încălzirea puternică înseamnă o deficiență la aliniere sau lipsă de material de ungere astfel că acolo trebuie efectuată o reglare. Acţionați tasta de apăsare Tensiune de comandă DECONECTAT (Steuerspannung AUS).
-UDWOD 15
IZOA) qenuem
"Ge nny sp pour — 7 eliizod nuozenurod round
“(NITA LYLOINOD Ppuvmoo ap ounsua] owespde ap
VI0 'IN T-SGV EIN IIEZOP |$ IIEȚUVUNȚL DP IUN IS Ip
IIUNI
al
i
"Ir ur [eu [UOJENUIOD NON
e 6 e HQWL) SES IUN]
LT usca

e 6 RILNSIENUOA e HAWD Safeg DIN
UL
NIN] Ip poi ENULUI UN Sp por ounrjouny ur
:958001d TUŢUSĂ sp Sed 15113Sap uns MONdLIgNS
1g3unq 'TS
5.1. Calificarea personalului de deservire Utilizați numai personal şcolarizat sau instruit. Stabiliţi competențele personalului pentru deser- vire, lucrările de întreținere şi reparații. Pe lângă aceasta precizați domeniul de responsabilitate ale servantului şi acordați acestuia dreptul de a refuza instrucţiunile primite de la terți ce ar putea periclita siguranța. Personalul de deservire trebuie informat respectiv instruit în privința prescripțiilor legale şi de prevenire a accidentelor în vigoare precum şi asupra dispozitivelor de siguranță existente pe şi în jurul buncărului de alimentare Personalul de deservire trebuie să fi înțeles instruirea şi utilizatorul trebuie să se asigure că se va ţine seama de aceasta. Numai aşa se va obține un lucru cu siguranța şi conştiinţa în ceea ce pri- veşte pericolele.
EpUEUIO rs IIIAIISII[ S
10 'IN ISTV IIEZOP PS IP IUN
INNA
UL IS Ip un jon1)su
Ap IO[IUO[BA

67 "uita + 6 e ABoJouysa sun
înlăturați pericolul sau defecţiunea, deblocați tasta PERICOL-STOP prin rotire, acţionați tasta de apăsare verde Tensiune de comandă CONECTARE (Steuerspannung EIN). După aceasta instalaţia este din nou gata de funcționare.
Tastele PERICOL-STOP (NOT-AUS) de pe câmpul de deservire şi de pe masca laterală sunt permise a fi acţionate numai în situațiile în care siguranța oamenilor şi/sau a instalaţiei buncăr es- te periclitată. În modul normal de exploatare, pentru deconectarea instalaţiei buncăr trebuie acționată tasta de apăsare roşie Tensiune de comandă DECONECTARE (Steuerspannung AUS). După acţionarea tastei PERICOL-STOP, pentru o nouă conectare a instalaţiei procedaţi precum urmează:
(SQV-LON) BISEL TES
În poziția 0 întreaga instalație cu agregatul hidraulic şi comanda este deconectată de la curent. În această poziție comutatorul central poate fi blocat cu un lacăt şi prin aceasta asigurat împotriva unei conectări neautorizate a instalaţiei. În poziția 1 atât comanda cât şi motoarele de antrenare sunt alimentate cu curent. În această pozi- ție pe câmpul de deservire al tabloului de comandă se poate programa comanda, se poate alege modul de lucru şi pornit procesul de transport.
[EU [m1078NUIOD) "DES
[017409 18 OP UIMIT 'C'S
vI0 IN OIDNI IIEZOP IS IIEUSUNIŢE SP
axourjorzuz 15 orezLOdxo Ip
Pa
IIUNI

VL VUVUUY VLVE
Instrucţiuni de exploatare şi întreținere
Buncăr de alimentare și dozare EuRec& ADS-I Nr. 014 gata atat
5.3.3. Câmpul de deservire
Hand Parameter Freigabe Band Band AUS EIN Rick
Lokal Hand Bremse i
Câmpul de deservire pentru comandă precum şi toate elementele de deservire şi control care sunt necesare pentru exploatarea instalaţiei buncăr în domeniile de lucru manuai, de reglare şi automat se află în uşa dulapului cu comutatoare. În ceca ce priveşte câmpul deservire a comenzii, aceasta se va detalia exact în subcapitolul următor Câmp de deservire a comenzii.
nara EEE EEE ERE EuRec Technology Sales &Distribution GabH e BorntalstraRe 9 e D-36460 Merkers/Deuischland
EuRec Technology
Câmp de deservire cu elemente de deservire
Steuerung AUS
Hand Trommel
Schubboden
— a Sea dm iarta e el m a E _ t>

IIALISIp -JAJ3S ap nd od -ap JUMA ap
axoujoxzu 15
a Buncăr de alimentare şi dozare EuRec& ADS-1 Nr. 014 d RER ECE T Ara că senzorul 65 ultrasunete USST este în- | cărcat (inactiv). LED alb Arată că senzorul de ultrasunete USS2 este în- __ | cărcat (inactiv). LED roşu Arstă că senzorul de ultrasunete USS3 este în- cărcat (inactiv). Hand Tambur Comutator Alegerea direcţiei de rotire a tamburului 1 în Trommel manual rotativ modul de lucru manual. Vor-O-Riick | (înainte —() - înapoi) Hand Împingere Tastărotativă | Face posibilă împingerea manuală în direcţia de Schubboden manual transport dorită în modul de lucru manual. Vor-0-Riick (înainte — 0 - înapoi) |. Hand Bandă CONECTARE Comutator Face posibilă conectarea benzii în modul de Band DECONECTARE rotativ lucru manual. Rezervă Garantează siguranța introducerii parametrilor. Întrerupător cheie Freigabe Comandămanuală | întrerupător | Comandă mersul înapoi al benzii | Band bandă înapoi cheie Parameter Parametrare Steuerung - DECONECTARE i Tastă roşie Deconectează tensiunea de comandă. | AUS | comandă 1 INSTALAŢIA SE OPREŞTE. CONECTARE Tastădeapă- | Conectează tensiunea de comandă. INSTALAŢIA PORNEŞTE în modul de exploa- tare dorit. Selectarea modului de lucru. Exploatare locală / exploatare manuală Steuerung EIN comandă sare luminoasă verde Lokal Lokal Umplere locală - | Comutator Fillen Leeren | manual-golire locală | rotativ Hand |. 1 Lokal Local — central Comutator Stabileşte dacă comanda se face local sau de la centrală. EXPLOATAREA MANUALĂ este posibilă numai în poziția „LOKAL” a comutatorului Face posibilă eliberarea frânelor pentru tamburi în modul de lucru manual. LL Hand 1 Frână acţionare- Comutator Bremse deconectare rotativ Lăsen Stârung Confirmare defecţiune | Tastă luminoa- Quitieren să roşie PERICOL-STOP Semnalizează o defecţiune centrală şi serveşte pentru confirmarea informației. Garantează oprirea corespunzător liniilor direc- toare pentru utilaje. —_i L EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e Borntalstralte 9 e D-36460 Merkers/Deutschland Pagina 31
Sa
IL, IUNI
osii
s[aIEOJRULIN NE IP rndurgo od op [01,409 F aITAIOSop ap
oajoung

[BEI E le EI în
TE 09F9E-C + 6 e HAWD UORNAIIICIR MĂ rm
Indicaţie: confirmarea defecţiunii se face prin acționarea TASTEI DE CON- FIRMARE A DEFECŢIUNII. Pe câmpul de deservire a comenzii se află taste cu care puteţi apela sau modifica afişaje ale co- menzii şi anumiți parametrii. Acest lucru este necesar când trebuie modificate reglajele adaptarea la material sau pentru influențarea comportamentului în exploatare.
Câmpul de deservire a comenzii (411) După conectarea instalaţiei buncăr, pe display-ul cu două rânduri — în funcţie de regimul de lucru se afişează automat mesaje. La apariţia unor defecţiuni, pe display apare un mesaj de eroare.
E DP “P'ES
ga IO “IN GIMLA IS VP
ox3urjo1yuy IS DP
IUNI
Bi
JOŢIOȚEA / IOJLOȚLA

Îndepărtați eventualul lacăt existent şi rotiți comutatorul central în poziția 1. După conectarea comutatorului central, pe display-ul text apar unul după altul următoarele mesa- je: Betriebsanzeige 2 Acest mesaj apare atâta timp cât încă nu este conectată tensiu- exploatare nea de comandă. Se apasă tasta Tensiune de comandă conec- tată (Steuerspantung Ein). (Înainte de pornirea în modul de lucru automat sau manual tensiunea de comandă trebuie să fie conectată.) La acționarea comutatorului PERICOL-STOP (NOT-AUS) tensiunea de comandă poate să nu fie conectată. Se verifică comutatorul PERICOL-STOP şi se deblochează. EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e Borntalstralte 9 e D-36460 Merkers/Deuischland Pagina 33
5 Ip runrjonuysu
Buncăr de alimentare şi dozare EuRec& ADS-l Nr. 014 e te e Nr. Afişaje de exploatare 1 EuRec Technology ADS-1 rana rara Taste Steuerung EIN driicken! (Pentru conectare apăsați tasta de comandă EIN!) Der Bunker arbeitet im Handbetricb! uncărul lucrează în modul de lucru manual!) Der Bunker arbeitet in BA Lokal Fâllen! (Buncărul lucrează în modul de lucru local, umplere!) Der Bunker arbeitet in BA Lokal Leeren! (Buncărul lucrează în modul de lucru local, golire!) (Buncărul lucrează în modul de lucru central, umplere!) Der Bunker arbeitet in BA Zentral Leeren! (Buncărul lucrează în modul de lucru central, golire!) Der Bunker arbeitet în BA Zentral Filien! | 5.3.5. Punerea în funcţiune Instalaţia buncăr este parte componentă a unei instalații complexe. De aceea înaintea fiecărei pu- neri în funcțiune trebuie să se verifice dacă toate celelalte componente ale instalaţiei se află în stare de funcţionare corespunzătoare. Înainte de exploatarea instalaţiei citiţi şi ţineţi seama de indicațiile din capitolul Siguranța. Pentru punerea în funcţiune a instalațici buncăr trebuie conectată tensiunca de la reţea. Asiguraţi-vă mai întâi că nimeni nu se ocupă cu lucrări de întreţinere sau reparații la utilaj şi că instalația este pregătită pentru exploatare.
KBO[OUUIIL
:ofeStre pyeIe IoRULM [njoqeL
fesuv
GQ
fesuyv)
PPULUIOD U[

SICA 09F9E-U 6 e HQWA SA[S SAME rm
Deoarece mişcările componentelor în modul de lucru manual sunt blocate nu- mai parțial unul față de altul, pot apărea deteriorări ale utilajului printr-o deser- vire necorespunzătoare. În modul de lucru manual, utilajul este permis a fi deservit numai de per- sonal instruit şi competent.
Selectaţi acum modul de lucru pentru instalaţia buncăr: EXPLOATARE LOCALĂ / EXPLOATARE CENTRALĂ La exploatare locală: rotiți tasta rotativă în poziția dorită (umplere/golire (Fillen/Lecren)). La exploatare locală: exploatare manuală pentru exploatare individuală a componentelor cores- punzătoare ale instalaţiei. În modul de lucru automat şi manual pe display se afişează independent următoarele mesaje în funcție de regimul de exploatare. Betriebsanzeige 4 Comutatorul de selectare se află în poziția „Exploatare manuală”. (Afişaj exploatare 4) Instalaţia este reglată pe modul de lucru manual. Desfăşurarea mişcărilor se pot confirma numai manual cu ajuto- rul tastelor de comandă din dulapul de comutatoare. Betriebsanzeige 5 oder 7 | Comutatorul de selectare se află în poziția „Umplere locală” bzw.9 („Fullen lokal”) sau „Umplere centrală” („Fillen Zentral”). (Afişaj exploatare 5 sau Instalaţia este reglată pe modul de lucru automat. resp. 9) Betriebsanzeige 6 oder 8 | Utilajul lucrează automat în modul de lucru „Golire locală” (Afişaj exploatare 6 sau 8) „Entleeren lokal”) sau „Golire centrală” („Entleeren Zentral”)- 5.3.6. Exploatare manuală Exploatarea manuală este prevăzută pentru punerea în funcţiune, verificări ale funcţionării pre- cum şi pentru lucrări de reparații la instalaţia buncăr sau remedierea defecţiunilor la utilai.
ppuowoo ap TIYYLOHNOD aspde ap ejseooe nuod
axoujozzu 5 op
SOTIEI bI0 "IN GINMA |$ IP o'
ABO[0UYD3), 33UNYS
meuorjoy
fesuvV
ELSA

e 6 2LUSPOG e HAWD ABo[ouys9L OANA
Acţionaţi pentru spannung EIN). e Rotiți comutatorul în poziția dorită „Umplere exploatare Handbetrieb — Leeren”). e La lucru cu comandă centrală comutatorul „Local („Lokal Zentral”) pune „Central” („Zentral”). Contrar modului de lucru local, exploatarea automată necesită intrarea „GOLIRE BUNCĂR DE INSTALAȚIE AUXILIARĂ ” (BUNKER LEEREN VON FREMDANLAGE). Aceasta poate să fie doar atunci dacă evacuarea de material prin partea de utilaj conectată în aval de regulă o bandă transportoare este asigurată.
ppuowoo ap TIVIDINOD pion ssesgde op EISU) EJSEIIB UL 18 requoo uoregmuod Heooqod »
“gzesuum umoard rjepos01d “ewone Ion] sp [Npou 1usod e
Instalaţia buncăr se exploatează în modul de lucru automat dacă acesta trebuie să lucreze în tan- dem cu celelalte componente ale instalaţiei. În acest mod de lucru toate funcțiunile se desfăşoară automat.
'LES
"OBS ap o[e MIOpou JOUN BoIeIIAD LIGĂ „Jodeuţ audS INqure) sI -BIOAIA“ MAD [MIOȚEȚNUIOD NO AIBIIAIŢI O-NULIĂ BZIJLOI ayeod os ads mqure 1“ op vaurod op pour E “orțedpur
"(NIH/SQV) / AIBNIBAI Sp
e 91981nos sp erioanp — ap / ] (o108urd
e Acţionaţi pentru aceasta tasta de apăsare verde CONECTARE tensiune de comandă (Steuer- spannung EIN). e Rotiţi cu mâna comutatorul umplere — exploatare manuală — golire (Fillen — Leeren). Următoarele funcțiuni le puteţi comuta numai în modul de lucru manual prin acţionarea elemen- telor corespunzătoare: podea transportoare: împingere înainte / împingere înapoi (de fiecare dată proces de îm-
"T erjrzod UL [NIOJEINUIOD [S IRI] nperguoAd « “gzeouun ŢenULUI NON] Sp [pour UL e nus
mmm atata aa bI0 “IN ENI DP
IS ILILOdxXI Ip
ABOJOUUIIL
pr TE
— q9LnsapueH
[BUD
CE rufe

Afişarea orelor de exploatare: Cu ajutorul tastei FI de pe display, pot fi afişate orele de funcţionare ale instalaţiei hidraulice a buncăru- lui (pentru cca. 10 secunde) în timpul exploatării instalaţiei. Pentru aceasta, comutatorul cheie „Parametrare” NU este permis să se afle în poziția „CONECTARE” („EIN”).
Indicaţie În principiu introducerea parametrilor de funcționare este permisă numai de către persoane autorizate şi instruite pentru aceasta. Sensul parametrilor de funcţionare şi efectul lor trebuie să fie înţelese. În caz de nevoie Vă stăm la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor Dumnea- voastră.
TISE) ULd (prepues EXIJ POICOJLA B[ PUP oyeod os op 918591) UI :dIL
toare după pornirea tamburului). Prin acţionarea tastelor Fl (spre înainte) şi F2 (spre înapoi) se preselectează punctele de program. Prin apăsarea tastei ENTER se intră în punctul de program preselectat. După introducerea valorii corespunzătoare, aceasta se confirmă prin apăsarea tastei După modificarea realizată, afişajul sare înapoi în meniul principal „Parametrare”.
pauză de transport (timp de pauză între mişcările de împingere turație tambur 1 (10 — 100%) corespunde unei turaţii de 31 rot/min; întârziere conectare tambur (timp de pornire bandă înainte de pornire tambur + pornire împingere) — unitate: 0,1 5; întârziere deconectare bandă evacuare (deplasare în continuare bandă pentru transpor- tarea spre staţia de sortare a materialului încă aflat pe bandă) — unitate: 0,1 s; control viteză bandă evacuare; întârziere conectare podea transportoare (timp de întârziere a pornirii podelei transpor-
"NIA «YIVLIANOD HUVALAWVAVĂ“ 1942 [CIND
-dupe 18 oseyeordxa sp Innpou 13 od
aILILO[dxXI Ip IO[IOJLA BIILINIPOU / BIILSUY SCS
maaadaaa tag" IO 'IN T-SIV GINA AEZOP 15 IP arourjozyuy IS Ip
ASojouu3aj IINNAI
"[BIISJLUU E] POJR) op Ma
:IIqe[dor
“(eponpratput
"HAINA
e 6 e HqWD Sa[eS OANA

Imediat după ce comanda electrică înregistrează o defecţiune sunt oprite toate unităţile de antre- nare. Pe display apare mesajul corespunzător de eroare.
'6€S
Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere oa Buncăr de alimentare şi dozare EuRec& ADS-1 Nr. 014 ran mm ww Nr. Mesaje de eroare 1 NOT-AUS — Schleife ist unterbbrochen! | (Circuitul PERICOL-STOP este întrerupt!) 1] 2 Die Phasenfolge des Netzes ist falsch! (Succesiunea fazelor rețelei este greşită!) 3 Motorschutzschalter Trommel 1 ausgelăst! (Comutator protecţie motor tambur 1 acţionat!) [4 Kaltleiterschutz Trommel 1 ausgelăst! L | (Protecţie conductor rece tambur 1 acționat!) 5 Fehler Frequenzumrichter 1 (Eroare transformator frecvență 1) 6 Hydraulikdruck zu lange zu hoch! (Presiune hidraulică prea mare timp prea îndelungat!) 7 Hydraulikăl ist zu heiB! leiul hidraulic este prea fierbinte!) 8 Es ist zu wenig Hydraulikăl da! _| (Există prea puțin ulei hidraulic!) 9 Der Riicklauffilter ist verstopft! (Filtru! de retur este înfundat!) 1 10 Motorschutz Hydraulik ausgelăst! otecţie motor sistem hidraulic acţionat! 11 Kaltleiterscbutz Hydraulik ausgelăst! Protecţie conductor rece sistem hidraulic acţionat! 12 Bandumlaufkontrolle STAU Austragsband! (Control mişcare bandă, bandă transportoare de evacuare înfundată!) Austragsband lăuft schr schwer/steht! Banda de evacuare se deplasează foarte greu / stă!) 13 14 Motorschutz Kiihler ausgelăst! (Protecţie motor radiator acţionat!) EuRec Technology Sales &Distribution GmbH e 9 e D-36460 Merkers/Deutschland Pagina 37
ASO[OUUDSL I3HNI
Bhual
Sp ofesour IPSIȚE IF IOd

= 23
e 6 e HAWD SES MI
Iareorguun vorgde jod rorjerezsu! MgIeodxo od oqestre IS NZUSUIOI ULId JUNS AIE UNIjIOFSp OP RIEJE
Buncăr de alimentare şi dozare EuRec& ADS-I Nr. 014 Instalaţia hidraulică | Electromotorul fără tensiune. Se controlează cablajul electric. nu lucrează Comutatorul pt. protecţie motor a | Se verifică electromotorul şi cabla- fost acţionat (se afişează). jul electric. Conductă hidraulică defectă. Se înlocuieşte conducta hidraulică. Cablajul electric al ventilelor hi- | Se strânge cablajul electric al venti- draulice slăbit