keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 496/24.10.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ,,Operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara, precum şi aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activităţile de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 496/24.10.2018
privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ,,Operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara, precum şi aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activităţile de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 24470/18.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 24470/18.10.2018 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018- 24470/18.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 24470/18.10.2018;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice, nr. 17614/27.09.2018;
Având în vedere Avizul nr. 12932/17.10.2018 emis de Consiliul Concurenţei;
Având în vedere Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 454/2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit. f), art. 3 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (2) şi alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), d) şi art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara" către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara.

Art. 2: Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de operare şi întreţinere a staţiei de sortare deşeuri din municipiul Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ,,Operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara, către SC COLTERM S.A. Timişoara conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la contract.

Art. 4: Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 454/2017 şi devine anexă la Contractul de delegare.

Art. 5: Se aprobă modelul de Contract privind delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de sortare a deşeurilor - Operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Bunurile date în administrare şi exploatare Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara sunt prevăzute în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi devine anexă a contractului.

Art. 7: Se aprobă tarifele pentru activitatea de operare şi întreţinere a staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă a contractului.

Art. 8: Se aprobă redevenţa anuală în cuantum de 1,6 % din cuantumul veniturilor încasate din valorificarea deşeurilor la unităţile de profil, dar nu mai puţin de 35.000 lei/an.

Art. 9: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/06.07.2018 se revocă.

Art. 10: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Art. 11: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est,
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROU SALUBRIZARE SC2018- / RAPORT DE SPECIALITATE privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara, precum și aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activitățile de operare şi întreţinere a Stației de sortare deşeuri din Municipiul Timișoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 24470/18.10.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Operare şi întreținere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara, precum şi aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activitățile de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deșeuri din Municipiul Timişoara Facem următoarele precizări: În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată art. 8, alin. (3) în exercitarea competențelor şi atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități. publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: d*1) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate; i) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor -cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate şi aprobate de autoritățile de reglementare competente; Totodată ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice , art.1, alin. (4) lit.d): „Serviciile de utilități publice...... au caracter permanent şi regim de funcționare continuu” În conformitate cu art, 6 alin. (1), lit. h) din Legea nr. 101/25.04.2006 privind Serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce priveşte înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având atribuții în domeniul elaborării şi aprobării caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C, În conformitate cu prevederile Ordinului AN.R.SC. nr. 111/09.07.2007, punctul 2.2, privind aprobarea Caietul de sarcini — cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, Caietul de sarcini se supune aprobării Consiliului Local al unităţii administrativ-teritoriale. Prezentăm următoarele aspecte: In anul 2005 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 457/2005 s-a asociat cu Consiliul Judeţean Timiş şi cu celelalte Consilii Locale ale municipiilor,

oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, în vederea promovării proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Timiş”. In anul 2009 s-a inființat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID) in scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de salubrizare a localităților. In cadrul "Sistemului integrat de management al deşeurilor in județul Timiş, funcționează staţia de sortare, investiţie a SC Retim Ecologic Service SA realizată cu fonduri proprii şi fonduri de mediu, precum şi linia de valorificare energetică a deșeurilor cu putere calorică ridicată, ce deserveşte Municipiul Timişoara. Având în vedere faptul că, începând cu data de 31.10.2018 încetează efectele HCL nr. 417/27.07.2018, prin care a fost reziliat contractul de concesiune nr. SC2006/15414/31.07.2006 şi perioada de asigurare a continuității serviciului de salubrizare de către operatorul Retim Ecologic Service SA, pentru asigurarea continuității activităţii stației de sortare, în condiţii de eficiență şi siguranță, şi respectarea fluxului deşeurilor, conform Proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor, se impune delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Operare și întreținere a Stației de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara. În acest sens, Biroul salubrizare, în baza documentaţiei întocmite către Consiliul Concurenţei, a obținut avizul favorabil nr. 12.932/17.10.2018, anexă la prezentul raport, înregistrat la Primăria Timişoara cu nr. CCM2018-71/18.10.2018, privind respectarea prevederilor specifice din domeniul concurenței și al ajutorului de stat, pentru proiectul de Hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Operare şi întreținere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara, precum și aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activitățile de operare şi întreținere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara, In concluzie, propunem aprobarea delegării gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului '„Operare şi întreținere a Stației de sortare deşeuri din Municipiul Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, a tarifelor pentru activitățile de operare și întreţinere a Staţiei de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara și a redevenței anuale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF ŞEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CĂLIN VICTOR FIAT FABIOLA PAULA TĂNASĂ Cod FO53-01, Ver.1

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre pentru delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ,,Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoaraˮ către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum şi aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activităţile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara

1. Descrierea situației actuale

Începând cu data de 31.10.2018 încetează efectele HCL nr. 417/27.07.2018, prin care a fost reziliat contractul de concesiune nr. SC2006/15414/31.07.2006 și perioada de asigurare a continuității serviciului de salubrizare de către operatorul Retim Ecologic Service SA.

In cadrul ”Sistemului integrat de management al deșeurilor in județul Timiș, funcționează stația de sortare, investiție a SC Retim Ecologic Service SA realizată cu fonduri proprii și fonduri de mediu, precum și linia de valorificare energetică a deșeurilor cu putere calorică ridicată, ce deservește Municipiul Timișoara, care trebuie să asigure continuitatea serviciului.

Totodată ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, art.1, alin. (4) lit.d): ,,Serviciile de utilități publice……au caracter permanent și regim de funcționare continuuˮ, este necesară delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de sortare a deșeurilor - Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum şi aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii a tarifelor pentru activităţile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara și a redevenței anuale datorate către Municipiul Timișoara.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin implementarea proiectului se vor respecta principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului, se va asigura gestionarea eficientă a deșeurilor și un serviciu public de salubrizare de calitate pentru locuitorii municipiului, care să satisfacă nevoile comunității locale prin desfășurarea de activități de întreținere, curățenie și igienizare a domeniului public, pentru prevenirea apariției unor focare epidemice prin nesalubrizarea și igienizarea orașului.

Beneficiile obținute prin asigurarea continuității funcționării stației de sortare deșeuri se concretizează în atingerea țintelor europene impuse în domeniul deșeurilor, respectiv reducerea cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare în procent de 50% până în anul 2020.

3. În concluzie, propunem aprobarea delegării gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ,,Operare și

întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoaraˮ către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum şi aprobarea, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activităţile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara. PRIMAR ADMINISTRATOR PUBLIC NICOLAE ROBU ROBERT KRISTOF

ȘEF BIROU SALUBRIZARE

CĂLIN VICTOR FIAT Cod FO53-03, Ver.1

2

Atasament: Anexa_1_HCL_496.pdf

Anexa nr.1 la H.C.L. STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII, PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ, A SERVICIULUI DE "OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE A STAȚIEI DE SORTARE DEŞEURI” DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA 1, Date generale 11 Autoritatea contractantă Adresa: B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 Telefon: 0256-408300 Fax: 0256-490633 Call Center: 0256-969 Email: Internet: www.primariatm.ro 12 Scopul studiului de oportunitate Scopul prezentului studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de operare și întreţinere a staţiei de sortare deşeuri din municipiul Timişoara este determinarea naturii contractului de delegare şi a procedurii aplicabile şi este întocmit pentru sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în stația de sortare Timișoara; În sensul Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: o deşeu menajer - deşeurile provenite din gospodării/locuințe; o deşeu municipal - deşeurile menajere şi similare; o deşeuri similar (asimilabile) - deşeurile care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziției, sunt comparabile cu deşeurile menajere (deşeuri provenite din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseurile menajere si care sunt colectate, transportate, prelucrate si depozitate impreuna cu acestea), Prezentul Studiu de Fundamentare nu se refera la urmatoarele activitati: — salubrizarea stradală; — curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; — colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare; — dezinsecția, dezinfecția şi deratizarea. În ceea ce priveşte sistemul actual de gestionare a deşeurilor precum şi infrastructurile existente acestea vor fi înglobate în noul sistem integrat. De asemenea, se vor utiliza echipamentele existente de colectare a deşeurilor.

2. Descrierea situației actuale. In anul 2005 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 457/2005 s-a asociat cu Consiliul Judeţean Timiş și cu celelalte Consilii Locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din județul Timiș, în vederea promovării proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Timiş”. In anul 2009 s-a inființat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşcuri Timiş (ADID) in scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de salubrizare a localităților, In cadrul "Sistemului integrat de management al deşeurilor in județul Timiş, funcţionează staţia de sortare, investiție a SC Retim Ecologic Service SA realizată cu fonduri proprii și fonduri de mediu, precum și linia de valorificare energetică a deşeurilor cu putere calorică ridicată, ce deserveşte Municipiul Timişoara. Având în vedere faptul că această activitate se va încheia de către operatorul actual, pentru asigurarea continuității activității stației de sortare, în condiţii de eficienţă și siguranță, şi respectarea fluxului deşeurilor, conform Proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor, se impune desemnarea unui operator pentru operare și întreţinere a stației. Activitatea care face obiectul procedurii de atribuire este sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în stația de sortare, mai specific, operarea şi întreţinerea Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara. Obiectivele specifice vizate de sistemul propus cuprind: e Prevenirea generării deşeurilor printr-o mai bună informare a populației; e Creşterea reciclării şi recuperării prin promovarea precolectării selective individuale; + Respectarea Directivelor privind depozitarea şi ambalarea, precum şi a Directivei-cadru privind deşeurile nr, 98/2008 și a legislației române în vigoare, prin implementarea colectării selective și construirea și operarea instalaţiei de sortare și a instalaţiei de tratare a deşeurilor biodegradabile; e Reducerea globală a eliminării deşeurilor în cadrul depozitului; * Protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii publice. e Consolidarea capacităților județului Timiş în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, precum şi implementarea şi monitorizarea lucrărilor de gestionare a deşeurilor, e Respectarea sistemului tarifar. e O mai bună informare a cetățenilor în ceea ce priveşte beneficiile care rezultă din implementarea proiectului, precum şi nevoia de schimbare a obiceiurilor acestora în materie de colectare şi gestionare a deșeurilor. Staţia de sortare Timişoara: 1). Suprafata construita, constructii: suprafata construita este de 12.460 mp, din care suprafata construita cladiri este de 3.010 mp iar cea destinata drumurilor, parcarilor si platformelor este de 9.450 mp. Cladirile construite sunt hala cu copertina, cabina poarta si postul trafo. 2). Dotari Principalele amenajari ale Statiei de Sortare a Deşeurilor sunt urmatoarele: -imprejmuire -bariera acces platforma

-echipament dezinfectie -cabina poarta -cantar bascula -hala in regim P, P+E , cu vestiare, grupuri sanitare, birouri, laborator -copertina frontala -zona verde -statie pompare apa cu rezervor apa incendiu; foraj cu Q=15 m3/h, H=128 mcol.H-O, diametrul=140 mm; capacitatea rezervorului este 250 m? -instalatie PSI (hidranti) -sistem alimentare gaz -instalatie de aerisire si desprafuire (ventilator radial, instalatia de desprafuire sub forma de turn cu H=6,15 1, filtru cu carbune active pentru retinerea mirosurilor si a particulelor in suspensie; sistem general de exhaustare cu capacitatea de 20000 mc/h aer absorbit de la sursele locale de pulberi (ciur rotativ si cabinele de sortare) racordat la bateria de filtrare prevazuta cu filtre textile din fibre sintetice -4 boxe deseuri -4 containere cu capacitate de 20 mc -3 containere cu capacitate de 30 mc -retea alimentare apa-canal, retea alimentare energie electrica, instalatie energie clectrica Alimentarea cu apa pentru incendiu se realizeaza dintr-un foraj avand caracteristicile H=128 m, mm, Q=153 me/h(4,16 Vs), Nhs=13 m, Nhd=35 m Apa este captata din foraj cu electropompa submersibilatip HEBE 50X5 cu urmatoarele caracteristici: Q=8mc/h, H=50 mCA, n=2900 rot/min, P=4 kW, 2 vase de expansiune cu V=35 litri si un vas de expansiune cu V=18 litri Distributia apei la rezervorul pentru incendiu se realizeaza prin conducte PE-HD, apa este pompata prin intermediul unui grup de 3 pompe tip TYPMD 50-200/9,2 Q=24-66 mc/h. -sistem supraveghere video -sistem detectie incendiu (alarma) -post de transformare in anvelopa 20/0,4 kv-400 kv, cu gabarit 630 kva amplasat in incinta si racordat la reteaua de 20 kv din zona(in exteriorul amplasamentului). -pentru activitatea de laborator: 2 tocatoare deseuri, termobalanta, etuva -] compresor -grup electrogen -rezervor motorina -instalatia de climatizare, care functioneaza cu agent de racire freon R407C -centrala termica cu doua cazane cu tiraj fortat care functioneaza cu GPL, cu consum nominal Q=2x7,9 Nm3/h, P=74,6 kW, P=24 kW;depozitarea GPL-ului se realizeaza intr-unrezervor de 5000 litri -centrala termica care functioneaza pe baza de curent electric, P=15 kW 3). Utilaje: -linie de sortare mecanica deseuri reziduale, cu urmatoarele componente: tocator electric shredder, separator magnetic, utilaj cernere-separator, buncar de stocare cu banda, 5 benzi transportoare, instalatie balotare -linie sortare manuala deseuri reciclabile, prevazuta cu buncar de stocare intermediar, banda buncar si sistem control, cabina de sortare, banda de cauciuc -1 presa balotare deseuri reciclabile cu banda transportoare aferenta, capacitate productie 60 mc/h

-1 incarcator oleodinamic -1 motostivuitor KOMATSU 4). Detalii tehnice Caracteristicile tehnice aferente utilajelor si echipamentelor de pe amplasament se regăsesc in Anexa nr. 3 aferentă prezentei fundamentări. 5). Fluxuri, intrari/iesiri-descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic; procedura de selectare si coordonare Deseurile municipale amestecate sunt receptionate in incinta statiei de sortare pe cele 2 fractii- umeda si uscata, fiind supuse procesarii (sortarii) separat pe cele 2 fractii. Ulterior receptiei, transporturile sunt dirijate catre zona de descarcare, urmata de examinarea vizuala a deseurilor care au fost descarcate in boxele aferente fiecarei fractii. In conditiile in care in masa deseurilor sunt identificate deseuri periculoase acestea sunt colectate separate si predate in vederea eliminarii. Ulterior cele doua fractii sunt supuse procesului de sortare si anume-deseurile reziduale sunt sortate pe linia de sortare mecanica iar deseurile reciclabile sunt supuse sortarii pe linia de sortare manuala. Descrierea fazelor tehnologice aferente procesului de sortare a deseurilor reziduale (fractia umeda): 1. receptie deseuri reziduale 2. descarcare deseuri, inspectie vizuala 3. alimentare buncar 4. maruntirea deseurilor in tocator e extragerea deseurilor metalice cu ajutorul separatorului electromagnetic e separarea fractiei biodegradabile de deseurile valorificabile energetic + balotarea deseurilor valorificabile energetic , stocarea temporara, respectiv livrarea in vederea valorificarii energetice + climinarea refuzului de sortare (fractia inerta biodegadabila) catre depozitul de deseuri nepericuloase conform; Descrierea fazelor tehnologice aferente procesului de sortare a deseurilor reciclabile(fractia uscata): e receptie deseuri reziduale descarcare descuri, inspectie vizuala alimentare buncar sortarea manuala a deseurilor reciclabile balotarea fractiilor rezultate, stocarea temporara si livrarea lor in vederea valorificarii refuzul (materialul nereciclabil) ramas in ura sortarii, este evacuat intr-un container si reintrodus in circuitul tehnologic pe linia de sortare mecanica. Prezentarea detaliată a fluxurilor tehnologice la instalaţia de sortare pentru fracțiile de deseuri colectate (Anexa nr 1) respectiv schita statiei de sortare (Anexa nr. 2). Totodata in incinta SSDM Timisoara se asigura colectarea prin aport voluntar a deşeurilor voluminoase, sticla, inerte din constructii-demolari.

6). Cantitati: cantitatea de deseuri procesata anual este de 163.590 tone 7). Angajati: 44 Nr. crt. Functia Numar necesar 1 Sef statie 1 2 Sef tura 2 3 Primitor distribuitor 1 4 CPS 2 5 Technician EUREC 2 6 Electrician 1 7 Lacatus mechanic 1 8 Sudor 1 9 Stivuitorist 2 10 Mecanic utilaj 3 11 Sortator 26 12 Muncitor linie 2 TOTAL 44 8). Procedura de functionare: activitatea se poate desfăşura in 2 schimburi, programul fiind de 8 ore/schimb. 9). Valoarea de inventar, conform Raportului de Evaluare nr. SC2018-019289/20.08.2018, privind Evaluare proprietate imobiliară — Stație de Sortare, este 7.622.437,00 lei, respectiv 1.676.146,00 Euro. 3. Cerințe organizatorice minimale. a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor în aria de desfăşurare a activităţii; b) exploatarea, întreținerea şi reparația instalațiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare; d) furnizarea autorității administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., în termenul solicitat, a informațiilor solicitate şi accesul la documentele/documentaţiile, pe baza cărora prestează serviciul, în condiţiile legii; e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractul de delegare; f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; g) dotarea cu utilaje şi echipamente specifice pentru asigurarea și optimizarea procesului de sortare a deşeurilor; h) asigurarea întreținerii utilajelor şi echipamentelor pe toată perioada derulării contractului de delegare; 1) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii şi cu terți; j) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora; k) evidența orelor de funcționare a utilajelor; l) ținerea unei evidențe a gestiunii deşeurilor şi raportarea situaţiei periodic, şi de fiecare dată când se solicită, autorităţii contractante, conform reglementărilor în vigoare şi a cerințelor contractuale; m) asigurarea cu personalul necesar pentru prestarea activității asumate prin contract;

n) respectarea obligațiilor privind gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, respectiv încadrarea în rata de reciclare a deşeurilor, impuse de legislația naţională; o) alte cerințe specifice stabilite de către autoritatea contractantă. p) deținerea şi menținerea pe toată perioada prestării activităţii a următoarelor documente: - Autorizaţia de Mediu și după caz autorizația de gospodărire a apelor, alte aprobări, autorizații, permise, licenţa A.N.R.8.C,, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 4. Impactul social. Igiena urbană constituie unul dintre aspectele cu care se confruntă majoritatea localităților. Timișoara este un producător de deşeuri municipale (menajere, industriale, din comerţ şi instituţii, stradale, vegetale, etc.), a căror colectare şi eliminare ridică însă serioase probleme atât din partea serviciilor de salubritate, cât şi din partea producătorilor. Municipiul Timişoara, bine dezvoltat din punc de vedere economic, are un puternic impact asupra mediului înconjurător, în cazul de față asupra solului, datorită numeroaselor deşeuri amestecate, eliminate în citadin. Ca urmare, nivelul de igienă este determinat, într-o mare măsură, şi de agenții economici, care au obligația să asigure o evacuare controlată/selectivă şi suportabilă pentru mediu a deşeurilor ce provin din procesele de producţie, de populație care reprezintă unul dintre cei mai importanți actori în procesul de realizare şi păstrare a igienei urbane și presupune o implicare activă a cetățenilor în actul de curățenie al oraşului prin educare şi conştientizare asupra păstrării curățeniei și asupra procesului de recuperare şi reciclare, prin depunerea selectivă a deşeurilor. Serviciile de sortare sunt necesare şi obligatorii pentru protejarea sănătăţii urbei, iar sortarea deşeurilor în stația de sortare, are ca scop principal încadrarea în țintele de reciclare stipulate în legislația actuală. Programele inițiate de către compartimentul de specialitate împreună cu operatorul de servicii de salubrizare şi organizaţii de profil, vor impune respectarea unor politici la nivel urban pentru buna gospodărire și gestionarea corespunzătoare a deşeurilor in municipiu, axate preponderent pe reciclare, valorificare și reducere a cantității de deşeuri depozitate. Alte efecte ale concesionării serviciilor de sortare în Municipiul Timişoara sunt: - creşterea gradului de igienă urbană; - crearea de noi locuri de muncă; - creşterea nivelului de trai şi a calității vieţii; - atingerea țintelor de reciclare; 5. Impactul asupra mediului (Obiective de atins). Respectarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată, modificată şi completată prin Ordonanța de urgență nr. 74 din 17 iulie 2018 va avea efecte pozitive asupra mediului, pe termen mediu şi lung prin: - creşterea ratei de reciclare a deşeurilor municipale şi reducerea cantității de deşeuri municipale biodegradabile (DMB) depozitate; - reducerea pericolului de apariţie a depozitelor neconforme sau a abandonării deşeurilor în spaţii neamenajate şi deschise, cu risc mare de poluare a mediului şi de afectare a sănătății umane. - atingerea pentru anul 2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere;

- atingerea în anul 2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deşeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări; - atingerea unui obiectiv de 60% de valorificare a deşeurilor de ambalaje din total ambalaje introduse pe piața națională; - atingerea anual, a unei cantităţi colectate de 4Kg/locuitor de deşeuri electrice; 6. Aspecte instituționale. Durata pentru delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de operare și întreţinere a staţiei de sortare deşeuri din municipiul Timişoara, este de 4 ani numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. O caracteristică importantă pentru ”delegarea prin atribuire directă, a serviciului de operare şi întreţinere a stației de sortare deşeuri din municipiul Timişoara”, ca modalitate de realizare a serviciului, faţă de acordul cadru de lucrări, o reprezintă transferul în întregime a riscurilor de exploatare de la concedent la concesionar precum şi transmiterea obligaţiei de realizare a intreținerii tuturor componentelor utilizate, coroborată cu dreptul de exploatare al acestora. Totodată, avantajul delegării gestiunii, prin prin atribuire directă, a serviciului de operare şi întreţinere a stației de sortare deşeuri din municipiul Timișoara îl constituie pe de o parte evitarea situațiilor de neidentificare a unor surse de finanțare, iar pe de altă parte autoritatea contractantă nu işi va asuma posibilele riscuri ulterioare realizării serviciilor asumate. Pentru serviciul delegat, delegatul va plăti o sumă sub formă de redevenţă reprezentând un procent fix stabilit din cuantumul veniturilor incasate din valorificarea deșeurilor la unitățile de profil, dar nu mai puțin de 35.000 lei/an, la care se adaugă TVA. (an de referință 2017) 2017 Luna Valoare minimă redevență (Lei fara tva) Ianuarie 2.284 Februarie 2.454 Martie 3.151 Aprilie 2431 Mai 3.150 Iunie 2.594 Iulie 2.495 August 2.790 Septembrie 3.511 Octombrie 3.695 Noiembrie 3.067 Decembrie 3.291 Total 2017 34.912 Valorile prevăzute au avut în vedere valoarea facturată a materialelor reciclabile valorificate la unităţile de profil, stabilite în conformitate cu prevederile HCLMT nr. 242/31.07.2007, respectiv a centralizatorului in care este inscrisă valoarea facturată a materialelor recilabile valorificate la unitațile de profil. Pentru perioada de derulare a contractului se estimează o creștere substanțială a cantităţii de deșeuri 7

reciclabile valorificate și incadrarea în ţintele prevăzute de legislaţia în vigoare. Cantitatea de deşeuri valorificate va fi raportată lunar UAT Timişoara și ADID Timiş. 7. Impactul financiar. Durata de delegare a serviciului este de 4 ani, conform legislaţiei in vigoare. Delegatul va oferi autorității contractante o sumă sub formă de redevență în cuantumul stabilit, din totalul valorii incasate pentru materialele reciclabile valorificate la unitățile de profil. Începând cu 1 ianuarie 2017 și până la 1 iulie 2017, fiecare tonă de deşeu depus la deponeu se taxa cu 80 de lei /tonă. Măsura avea rolul de a stimula reciclarea pentru atingerea țintei până în 2020 — 50% reciclare. Din iulie 2017, s-a suspendat aplicarea prevederilor prevăzute la art. 9, alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la 1 ianuarie 2019. Incepând cu 1 ianuarie 2019 se reduce la 50 lei pentru fiecare tonă de deşeu depozitat contribuția de plată pentru neîndeplinirea țintelor de reciclare, care pentru 2017 a crescut de la 15% - la 25%, în 2018 va fi de 35%, iar în 2019 va fi de 45%. Totodată, începând cu 2020, taxa va crește de la 50 de lei/tona de deşeu depozitat la 120 de lei/tona, ceea ce va duce la o creştere semnificativă a cheltuielilor municipalității în cazul neluării măsurilor de reducere a cantității de deşeuri depozitate la groapă. Deşeuri colectate de pe domeniul public în cursul anului 2017 Nr.crt. Anul Total deşeu stradal colectat de pe domeniul public (to/an) 1 2012 49.939,12 2 2013 29.120,10 3 2014 31.978,54 4 2013 30.511,60 5 2016 26.392,02 6 2017 35.033,20 Practic accentul se pune pe orientarea municipalității, respectiv a operatorului, în condițiile în care se estimează o creștere a cantităților de deşeuri, pentru colectare separată, procesare şi valorificare a deşeurilor reciclabile, la un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune şi un echilibru intre riscurile și beneficiile asumate prin contract. Structura şi nivelul tarifelor de sortare și depozitare a deşeurilor ce vor fi practicate, sunt tarifele maxime stabilite de către autoritatea contractantă: a) Tarif pentru tratare deşcuri reciclabile în Staţia de sortare deşeuri Timișoara: 44,70 lei/tonă + TVA; b) Tarif pentru procesare deşeuri reziduale pe Linia de sortare, în vederea valorificării energetice: 131,00 lei/tonă + TVA; Toate lucrările de întreţinere şi reparații, plata tuturor utilităţilor respectiv a tuturor cheltuielilor efectuate pentru derularea în bune condiții a serviciilor specifice funcţionării la parametrii optimi ai Staţiei de sortare deşeuri Timişoara, se realizează din fonduri proprii ale delegatului. La finalul contractului, toate bunurile mobile şi imobile utilizate in cadrul sistemului de sortare, revin de drept, gratuit, libere de orice sarcini și in stare de funcţionare optimă, unității administrativ — teritoriale Timişoara, fiind integrate în domeniului public al acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr, 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată și actualizată.

Cheltuieli funcţionare staţie sortare 2017 Specificaţie An 2017 -lei Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, auxiliare 1.705.840,99 Cheltuieli cu personalul, inclusiv protecția socială 2.078.278,08 Cheltuieli cu chiriile 51.542,64 Cheltuieti cu intreținere/reparații 187.512,10 Cheltuieli de desfacere și administrative 28.447,06 Cheltuieli cu asigurări 39.225,80 Cheltuieli cu impozite, taxe 58.153,30 Cheltuieli cu paza 148.325,04 Alte cheltuieli 8.041,03 Total cheltuieli 4.305.366,04 Estimări cheltuieli funcționare stație sortare 2018 — 2022 (conf. proiecției BNR la data de 29.06.2018). Specificaţie An 2019 An 2020 An 2021 An 2022 lei lei lei lei Cheltuieli cu materii prime, 1.757.521,97 1.810.253,81 1.864.561,42 1.920.498,26 materiale consumabile, auxiliare Cheltuieli cu personalul, inclusiv 2.141.249,91 2.205.487,41 2.271.652,03 2.339.801,59 protecţia socială Cheltuieli cu chiriile 53.104,38 54.697,51 56.338,44 58.028,59 Cheltuieli cu întreţinere/reparații 193.193,72 198.989,53 204.959,22 211.108,00 Cheltuieli de desfacere și 29.309,01 30.188,28 31.093,93 32.026,75 administrative Cheltuieli cu asigurări 40.414,34 41,626,77 42.875,57 44.161,84 Cheltuieli cu impozite, taxe 59.915,34 61.712,80 63.564,18 65.471,11 Cheltuieli cu paza 152.819,29 157.403,87 162.125,99 166.989,77 Alte cheltuieli 8.284,67 8.533,21 8.789,21 9.052,89 Total cheltuieli 4.435.818,63 4.568.893,19 4.705.959,99 4.867.138,80 7111 Tarife Nr. Serviciul Tarif crt. Lei/tonă 1. Tratare deşeuri reciclabile în Staţia de sortare deșeuri 44,70 Timişoara 2, Procesare deșeuri reziduale pe Linia de sortare, în vederea 131,00 valorificării energetice Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificari legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de salubrizare, la solicitarea fundamentata a prestatorului.

Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face în baza Ordinului Autoritatii Nationale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula: [Delta (ct) + Delta (ct) x r%6] Delta (t) = -- + mmm nn Q Delta (ct) = creșterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri; r% = cota de profit a operatorului Q = cantitatea programată în unități de masură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual. ” Tarifele se vor putea ajusta pe perioada de derulare a contractului, la solicitarea fundamentata a prestatorului, atunci când intervin modificari legislative si doar in masura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului” Anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196 din 22 decembrie 2005, privind Fondul pentru mediu, completată şi modificată de Ordonanța de urgență nr. 74 din 17 iulie 2018: "Obiectivul anual de reducere a cantităților de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p)” Obiectivul anual de reducere a cantităților de deşeuri municipale eliminate prin Anul , depozitare (procent) Total din care: Reciclare Alte forme de valorificare 2018 353% minimum 30 % 5% 2019 42% minimum 35 % 7% 2020 60% minimum 50 % 10% Proiectul prevede operarea staţiei de sortare a deşeurilor de căte un operator desemnat prin atribuire directă ce va realiza toate operatiile de sortare valorificare şi transfer al deseurilor. In vederea indeplinirii obiecivelor de sortare, operatorul de colectare este obligat să realizeze colectarea pe 4 fractii. Operatorul de colectare va face toate demersurile necesare si va investi atat cât este necesar pentru atingerea tintelor de colectare, sortare, tratare si recuperare si de a reduce cantitatile de deseuri biodegradabile depozitate; Gestionarea în comun a activităților serviciului de salubritate face parte dintre atribuţiile membrilor ADI si se desfăşoară sub forma managementului delegat, pe baza contractelor de delegare, atribuite operatorilor în baza procedurilor de licitaţie publică organizate. 10

8. Matricea de repartiție a riscurilor. 1 2 3 4 5 Nr Categoria de rise Descrierea riscului Propunere de alocare a riscului Managementul crt Autoritatea | Risc Operator riscului contractantă | comun Riscuri juridice şi de mediu 1 Modificări Modificări legislative X Se vor lua toate legislative și/sau de reglementare, măsurile ce se impun, relevante care pot avea impact în vederea asupra activității şi/sau conformării cu asupra situației prevederile legale. financiare a operatorului În cazul în care modificările legislative conduc la creșterea costurilor operaționale, operatorul poate solicita, justificat, modificarea/ajustarea tarifului 2 Ținte privind Imposibilitatea de a x Operatorul va recuperarea şi atinge țintele naționale contribui la atingerea reciclarea privind recuperarea şi țintelor stabilite prin diferitelor reciclarea plasticului, legislația în vigoare, fracțiuni de metalului, hârtiei şi prin creşterea deşeuri cartonului gradului de reciclare. 3 Conformitatea cu Nerespectarea X Operatorul va fi prevederile legale prevederilor responsabil pentru legale/reglementări toate efectele produse relevante privind ca urmare a gestiunea deşeurilor nerespectării prevederilor legale în vigoare 4 A treia parte Rănirea persoanelor şi x Operatorul va prejudiciată pierderea sau prejudicierea proprietății în timpul desfășurării activităților operatorului interzice accesul persoanelor neautorizate în incinta obiectivului administrat, va asigura paza şi protecția obiectivului; va încheia polițe de asigurare, astfel încât să minimizeze acest risc Riscuri operaționale 11

1 Licenţe şi permise Licenţele şi permisele necesare operatorului pentru desfăşurarea activității Operatorul va obţine şi va menține valabile, pe toată perioada de executare a serviciilor, atât licenţa, cât şi orice autorizaţie/aviz/permi Ss necesare desfăşurării activităţii conform legii. 2 Siguranța muncii Nerespectarea Operatorul va asigura şi sănătatea reglementărilor în un program de salariaţilor vigoare, cu consecințe instruire a privind rănirea și/sau personalului îmbolnăvirea operațional şi de salariaților supraveghere, privind operatorului sănătatea și securitatea în muncă 3 Întreruperea şi Costuri suplimentare Operatorul va întârzierea rezultate de acţiuni respecta programul serviciilor independente, altele de prestare a decât forța majoră serviciilor, orice întârziere/întrerupere a activității care poate conduce la costuri suplimentare, alta decât forța majoră, va fi suportată de acesta. 4 Starea de curăţenie a Posibilitatea apariției unor focare de infecție, Operatorul are obligația de a obiectivului cauzate de o respecta normele de insuficientă curățenie a curățenie şi de incintei obiectivului, a protecția mediului, de căilor de acces și a menține permanent împrejmuirilor curăţenia acestora amplasamentului în care își desfăşoară activitatea 5 Repararea şi Funcționarea Efectuarea lucrărilor întreținerea necorespunzătoare și de reparații şi instalației/echipa mentelor de sortare la parametrii optimi a obiectivului, ca urmare a neefectuării lucrărilor de reparații şi întreţinere întreținere, în timp util, pentru a asigura o funcţionare corespunzătoare a instalaţiei de sortare Riscuri financiare 1 Disponibilitatea resurselor financiare Insuficienţa fondurilor necesare în scopul asigurării desfăşurării eficiente a activității delegate Operatorul trebuie să asigure capitalul de lucru necesar unei bune funcţionări a serviciilor, pe toată durata contractului. 12

Creşterea Costuri de operare şi Eventualele (descreşterea) întreținere pentru modificări ale costurilor derularea activității, costurilor de operare diferite de cele şi întreținere, ca estimate Urmare a unor modificări legislative, pot constitui obiectul unei solicitări de ajustare a tarifului. 3 Modificare taxe Modificări ale taxelor X Modificarea taxelor indirecte indirecte (TVA), indirecte va fi introducerea/eliminare suportată atât de către a taxării indirecte Operator, cât și de către Autoritatea contractantă, putând face obiectul unei solicitări de modificare a tarifului 4 Modificare taxe Bx.: modificări ale X Modificarea taxelor directe impozitului pe profit directe va fi suportată integral de către operator. 9. Concluzii. Prin delegarea gestiunii, prin atribuire directă a serviciului de operare și întreţinere a staţiei de sortare deşeuri din municipiul Timişoara, se va realiza un raport calitate/preţ cât mat bun pentru perioada de derulare a contractului (4 ani) şi un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract, Structura și nivelul tarifului de operare şi întreţinere a stației de sortare deşeuri din municipiul Timișoara, practicat de operator sunt nemodificate. Va fi asigurată pe de o parte continuitatea serviciului de sortare în municipiul Timişoara şi pe de altă parte va fi asigurat un profit corelat cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat. Toate componentele necesare prestării serviciului de operare şi întreţinere a stației de sortare deşeuri din municipiul Timişoara, vor revenii libere de sarcini la finalul contractului, concedentului Municipiul Timişoara: Proiectul de delegarea a gestiunii astfel propus, este fezabil din punct de vedere economic, având în vedere faptul că municipiul Timişoara - proprietarul infrastructurii va obţine venituri suplimentare (prin incasarea redeventei), și totodată işi va diminua cheltuielile, prin transferarea către delegat a obligațiilor şi investiţiilor necesare derulării acestui serviciu. ȘEF BIROU SALUBRIZARE, CĂLIN VICTOR FIAT 13

Atasament: A_nexa_2_hcl_496.pdf

Page 1 of 15

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr....................

CAIET DE SARCINI

privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului

,,Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoaraˮ,

către SC COLTERM S.A. Timișoara

DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislației în vigoare și face parte din

documentația de atribuire a contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului

de ,,Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoaraˮ către Compania

Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.

Caietul de sarcini și anexele la acesta se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al

Municipiului Timișoara.

Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice

serviciului atribuit, nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și

organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

CADRUL LEGISLATIV APLICABIL

- Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată; - Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată; - Ordinul ANRSC nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini–cadru al

serviciului de salubrizare a localităților;

- Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

- Hotărârea de Guvern nr. 1470/09.09.2004 privind aprobarea Strategiei Naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, actualizată;

- Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

- Ordinul nr. 109 /2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată; - Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei

cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, actualizată;

- OUG nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată; - Ordonanța de Urgență nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea OUG 196/2005 privind

Fondul pentru mediu;

- Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordin nr. 1281/2005/1121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- Hotărârea Guvernului nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, modificată;

Page 2 of 15

- OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, modificată și completată.

- Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată, aprobată prin Legea nr. 265/2006 modificată și completată.

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

CAPITOLUL I

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1. Obiectul Caietului de sarcini: ,,Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din

Municipiul Timișoaraˮ.

Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile

referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în operare, precum și cerințele de

conformare la standardele în vigoare.

Art. 3. Activitatea de salubrizare care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, așa cum este

menționată în Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și

actualizată, este:

- Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare Mai specific, activitățile care fac obiectul delegării de gestiune, prin atribuire directă, sunt:

- Operarea și întreținerea Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara. Art. 4. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la

prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul

prestării serviciului.

Art. 5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de

Salubrizare al Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Timișoara, anexa 1

la prezentul Caiet de sarcini, cu următoarele completări:

SIMD Timiș - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș; A.N.R.S.C. - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi

Publice;

ADID – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri;

CAPITOLUL II

CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art. 6.

(1) Prestatorul serviciului de salubrizare va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia

muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor,

prevenirea şi combaterea incendiilor în aria de desfășurare a activității;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de

complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă și calitate stabiliți prin contract și precizați în prezentul

Caiet de sarcini și anexele la acesta;

d) furnizarea autorității administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., în termenul solicitat, a

informaţiilor solicitate și accesul la documentele/documentaţiile, actele individuale pe baza cărora

prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractul având ca obiect ,,Operare și întreținere a

Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoaraˮ, de către SC COLTERM S.A. Timișoara.

f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de

operare;

Page 3 of 15

g) dotarea cu utilaje și echipamente specifice pentru asigurarea și optimizarea procesului de sortare a

deșeurilor;

h) asigurarea întreținerii utilajelor și echipamentelor pe toată perioada derulării contractului

serviciului de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara;

i) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

j) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

k) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

l) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea situației periodic, și de fiecare dată când

se solicită, autorității contractante, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

m) personalul necesar pentru prestarea activităţii asumate prin contract;

n) respectarea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor asumate prin Tratatul de aderare a

României la Uniunea Europeană, respectiv încadrarea în rata de reciclare a deșeurilor, impuse de

legislația națională;

o) alte cerinţe specifice stabilite de către autoritatea contractantă.

Art. 7. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al prestatorului sunt cuprinse în

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, anexa nr. 1 la prezentul Caiet de

sarcini.

CAPITOLUL III

AUTORIZAȚII ȘI LICENȚE

Art. 8. Prestatorul va obține și va menține valabile, pe toată perioada prestării activităţii:

- Autorizația de Mediu și după caz autorizația de gospodărire a apelor, alte aprobări, autorizații, permise, licența A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

CAPITOLUL IV

PREZENTAREA SITUAȚIEI EXISTENTE

STAȚIA DE SORTARE DEȘEURI DIN MUNICIPIU TIMIȘOARA

Art. 9. Descrierea amplasamentului

Proprietar: Municipiul Timișoara

Amplasament: strada Mile Cărpenișan nr. 3, Timișoara, zona industrială; Coordonate Stereo 70:

X=211155, Y=454244, conform Planului de încadrare în zona Stația de sortare deșeuri municipale

Timișoara, anexa nr. 2 la Caietul de sarcini.

Suprafața utilă arondată: teren intravilan în suprafață de 16.286 mp, conform Extrasului de Carte

funciară nr. 433565 Timișoara, din data de 08.12.2017.

Suprafața construită, construcții:

- suprafața construită este de 12.460 mp, respectiv suprafața construită clădiri: 3.010 mp și suprafața destinată drumurilor, parcărilor și platformelor: 9.450 mp;

- clădirile construite sunt: hala cu copertina, cabină poartă și postul trafo Capacitate stație sortare: 163.590 tone/an deșeuri

Sursa: adresa Retim Ecologic Service S.A. nr. 13933/21.07.2017

Stația de sortare se află în funcțiune din luna iunie 2010, deservind Municipiul Timișoara.

Art. 10. Dotări:

Principalele amenajări ale Stației de sortare a deșeurilor sunt următoarele:

- Împrejmuire - Bariera de acces - Platforma betonată - Echipament dezinfecție - Cabina poartă

Page 4 of 15

- Cântar basculă - Hala în regim P, P+E, cu vestiare, grupuri sanitare, birouri, laborator - Copertina frontală - Zona verde - Stație pompare apă cu rezervor apă incendiu; foraj cu Q=15m3/h, H=128 mmcol.H2O,

diametru=140 mm; capacitatea rezervorului este de 250 m 3

- Instalație PSI (hidranți) - Sistem alimentare gaz - Instalație de aerisire și desprăfuire (ventilator radial, instalația de desprăfuire sub forma

de turn cu H=6,15 m, filtru cu cărbune activ pentru reținerea mirosurilor și a particulelor

în suspensie; sistem general de exhaustare cu capacitatea de 20000 mc/h aer absorbit de

la sursele locale de pulberi (ciur rotativ și cabinele de sortare) racordat la bateria de

filtrare prevăzută cu filtre textile din fibre sintetice

- 4 boxe deșeuri - 4 containere cu capacitate de 20 mc - 3 containere cu capacitate de 20 mc - Rețea alimentare apă-canal, rețea alimentare energie electrică, instalație energie electrică Alimentarea cu apă pentru incendiu se realizează dintr-un foraj având caracteristicile H=128

m, Ø=140 mm, Q=15 mc/h (4,16 l/sec), Nhs=13 m, Nhd=35 m

Apa este captată din foraj cu electropompa submersibilă tip HEBE 50X5 cu următoarele

caracteristici: Q=8 mc/h, H=50 mmCA, n=2900 rot/min, P=4kW, 2 vase de expansiune cu

V=35 litri și un vas de expansiune de V=18 litri

Distribuirea apei la rezervorul pentru incendiu se realizează prin conducte PE-HD, apa este

pompată prin intermediul unui grup de 3 pompe tip TYPMD 50-200/9,2; Q=24-66 mc/h

- Sistem supraveghere video - Sistem detecție incendiu (alarma) - Post de transformare în anvelopă 20/0,4 kv - 400 kv, cu gabarit 630 kva amplasat în

incinta și racordat la rețeaua de 20 kv din zona (în exteriorul amplasamentului)

- Pentru activitatea de laborator: 2 tocătoare deșeuri, termobalanța, etuva - 1 compresor - Grup electrogen - Rezervor motorină - Instalație de climatizare, care funcționează cu agent de răcire freon R407C - Centrala termică cu două cazane cu tiraj forțat care funcționează cu GP, cu consum

nominal Q=2x7,9 Nm 3 /H, P=74,6 kW; depozitarea GPL-ului se realizează într-un

rezervor de 5000 litri

- Centrala termică cu funcționare pe bază de curent electric, P=15 kW. Art. 11. Utilaje:

- Linie de sortare mecanică deșeuri reziduale, cu următoarele componente: tocător electric shredder, separator magnetic, utilaj cernere-separator, buncăr de stocare cu bandă, 5

benzi transportoare, instalație balotare;

- Linie de sortare manuală deșeuri reciclabile, prevăzută cu buncăr de stocare intermediar, banda buncăr și sistem control, cabina de sortare, banda de cauciuc;

- 1 presă balotare deșeuri reciclabile cu banda transportoare aferentă, capacitatea de producție 60 mc/h

- 1 încărcător oleodinamic; - 1 motostivuitor KOMATSU.

Art. 12. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic

(1) Deșeurile municipale amestecate sunt recepționate în incinta stației de sortare pe cele 2 fracții: umedă și uscată, fiind supuse procesării (sortării) separat pe cele 2 fracții. Ulterior recepției,

Page 5 of 15

transporturile sunt dirijate către zona de descărcare, urmată de examinarea vizuală a deșeurilor care

au fost descărcate în boxele eferente fiecărei fracții.

În condițiile în care în masa deșeurilor sunt identificate deșeuri periculoase, acestea sunt

colectate separat și predate în vederea eliminării.

Ulterior, cele două fracții sunt supuse procesului de sortare și anume: deșeurile reziduale

(fracția umedă) sunt sortate pe linia de sortare mecanică iar deșeurile reciclabile (fracția uscată)

sunt supuse sortării pe linia de sortare manuală.

(2) Descrierea fazelor tehnologice aferente procesului de sortare a deșeurilor reziduale (fracția umedă):

- recepție deșeuri reziduale; - descărcare deșeuri, inspecție vizuală; - alimentare buncăr; - mărunțirea deșeurilor în tocător; - extragerea deșeurilor metalice cu ajutorul separatorului electromagnetic; - separarea fracției biodegradabile de deșeurile valorificabile energetic; - balotarea deșeurilor valorificabile energetic, stocarea temporară și livrarea în vederea

valorificării energetice;

- eliminarea refuzului de sortare (fracția inertă biodegradabilă) către depozitul de deșeuri nepericuloase conform.

(3) Descrierea fazelor tehnologice aferente procesului de sortare a deșeurilor reciclabile (fracția uscată):

- recepție deșeuri reziduale; - descărcare deșeuri, inspecție vizuală; - alimentare buncăr; - sortarea manuală a deșeurilor reciclabile; - balotarea fracțiilor rezultate, stocarea temporară și livrarea în vederea valorificării

energetice;

- refuzul (materialul nereciclabil) rămas în urma sortării este evacuat într-un container și reintrodus în circuitul tehnologic pe linia de sortare mecanică.

(4) Descrierea procesului de livrare

- cântărirea autovehiculelor destinate transportului deşeurilor sortate balotate urmată de încărcarea acestora în vederea livrării

- deșeurile electrice și electronice (DEEE) sunt livrate către agenții economici valorificatori

Descrierea detaliată a fluxurilor tehnologice din instalația de sortare pentru fiecare fracțiune

de deșeuri este prezentată în anexa nr. 3, iar schița stației de sortare în anexa nr. 4 la Caietul de

sarcini.

Art. 13. Activitatea se desfășoară în 2 schimburi, cu program de lucru de 8 ore/schimb. În tabelul nr.

1 este prezentat personalul operator.

Tabel nr. 1

Nr. crt. Funcția Număr necesar de angajați

1 Șef secție 1

2 Șef tură 2

3 Primitor distribuitor 1

4 Controlor prestări

servicii

2

5 Tehnician EUREC 2

6 Electrician 1

7 Lăcătuș mecanic 1

8 Sudor 1

Page 6 of 15

9 Stivuitorist 2

10 Mecanic utilaj 3

11 Sortator 26

12 Muncitor linie 2

Total angajați 44

Art. 14. Cantitățile de deșeuri colectate din Municipiul Timișoara în anul 2017 sunt prezentate în

tabelul nr. 2:

Tabel nr.2

Nr.

crt.

Tip deșeu Cantitate

(tone)

1. Deșeuri reziduale

1.1 Deșeuri menajere 94.949,94

1.2 Deșeuri stradale 17.503,50

1.3 Deșeuri din piețe 974,34

1.4 Deșeuri din grădini, parcuri și spații verzi 2.376,26

2. Deșeuri reciclabile 15.750,43

Sursa: Raportări lunare ale operatorului de salubrizare RETIM Ecologic Service SA

CAPITOLUL V

OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE

SORTAREA DEȘEURILOR ÎN CADRUL STAȚIEI, ÎN VEDEREA RECICLĂRII

Art. 15. Stația de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara funcționeză din luna iunie 2010.

Art. 16. Instalația de sortare va prelucra următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic, metale și lemn); - deșeuri stradale; - deșeuri reziduale;

Art. 17. Prestatorul are obligația de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor municipale, în

condițiile legii.

Art. 18. Prestarea activității de sortare a deșeurilor se va executa astfel încât să se realizeze:

- respectarea fluxului deșeurilor, conform Proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor la nivelul Județului Timiș;

- continuitatea activității, indiferent de anotimp și condiții meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

- controlul calității serviciului prestat; - respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității; - ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și

predate agenților economici valorificatori;

- respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

- prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiect reducerea costurilor;

- asigurarea, după caz, a mijloacelor auto adecvate pentru transportul deșeurilor la depozitul conform;

- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Page 7 of 15

Art. 19. Pentru o exploatare sigură, corectă și economică a instalației de sortare deșeuri, autoritatea

contractantă pune la dispoziție documentația tehnică – manualele de operare aferente tuturor

utilajelor care compun instalația.

Art. 20. Manualele de operare descriu utilajul, punerea în funcțiune, instrucțiunile de exploatare și

întreținere a utilajelor, măsurile de protecția muncii și siguranța în exploatare și sunt prevăzute în

anexe, după cum urmează:

 Componente electrice – Cabină la sortare pentru Instalația de sortare Timișoara, anexa nr. 5  Documentație bandă transportoare, anexa nr. 6  Instrucțiuni de exploatare – Presă baloți - Upamat 100 V5, anexa nr. 7  Instrucțiuni de exploatare și întreținere – Buncăr de alimentare și dozare EuRec, ADS-1,

anexa nr. 8

 Instrucțiuni de exploatare și întreținere – Instalație buncăr EuRec, ADS-2, anexa nr. 9  Instrucțiuni de exploatare și întreținere – Separator cu discuri EuRec, DSK cu masă de

cernere 110/50/30 E, anexa nr. 10

 Instrucțiuni de exploatare și întreținere – Sistem de balotare RBS-2, partea I, anexa nr. 11  Instrucțiuni de exploatare și întreținere – Sistem de balotare RBS-2, partea II, anexa nr. 12  Instrucțiuni de exploatare și întreținere – Stație magnetică EuRec, MST, anexa nr. 13  Manual de exploatare și întreținere – Tocător EuRec, S 20.00 E, anexa nr. 14

Art. 21. Instalația/utilajele/echipamentele trebuie să fie utilizate doar în scopurile pentru care au fost

proiectate.

Art. 22. Pe parcursul desfăşurării activităţii de sortare, prestatorul va asigura:

a) interzicerea descărcării oricăror categorii de deşeuri direct pe sol;

b) staţionarea deşeurilor cu conţinut organic, maxim 24 ore în perioada mai-octombrie, şi

maxim 48 de ore în perioada noiembrie-aprilie;

c) evitarea formării de stocuri de deşeuri sortate ce urmează să fie valorificate, sau stocuri de

produse rezultate în urma sortării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care

prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi;

d) organizarea activității astfel încât să atingă indicatorii de performanță stabiliți în prezentul

caiet de sarcini pentru valorificarea deșeurilor;

e) eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor, respectiv

valorificarea energetică a deșeurilor rezultate din procesul de sortare a fracției umede;

f) transportarea deşeurilor reziduale rezultate din procesul de sortare a deşeurilor la un

depozit conform;

g) interzicerea evacuării apelor uzate rezultate în urma desfăşurării activităţii de sortare

direct în emisarul natural;

h) respectarea/implementarea condiţiilor impuse de autorităţile competente de mediu,

gospodărirea apelor, prevenirea şi stingerea incendiilor, A.N.R.S.C.

Art. 23. În incinta Stației de sortare deșeuri municipale (SSDM) se asigură preluarea de la

persoanele fizice sau agenţii economici care îşi transportă singuri deşeurile la Staţia de sortare

(deşeuri din sticlă, construcţii, voluminoase, DEEE).

(1) Deşeurile din sticlă se colectează în containere. După umplere, containerul de deşeuri din sticlă se depozitează temporar, în vederea valorificării, la firmele de reciclare.

(2) Containerul de deşeuri din construcţii se transportă la depozitul de deşeuri Ghizela. (3) Deşeurile electrice, electronice şi electrocasnice sunt preluate direct de la Staţia de Sortare de către societatea cu care prestatorul are încheiat contract.

Art. 24. Staţia de sortare va fi prevăzută cu sistem de supraveghere video timp de 24 ore (24 din 24

ore) şi menţine înregistrările pe o perioadă de 7 zile.

Art. 25. În cazul în care în masa deşeurilor descărcate se găsesc materiale periculoase care nu au fost

observate la descărcare, acestea vor fi colectate în recipienți de precolectare speciali pentru materiale

periculoase. Acestea se vor preda spre neutralizare societăţilor autorizate cu care operatorul are

încheiate contracte.

Page 8 of 15

Art. 26. Prestatorul va asigura inspecții regulate ale obiectivului și va acționa imediat pentru

reparare/înlocuire, în caz că se identifică deteriorări. Prestatorul va reabilita/repara imediat sau

înlocui orice echipament, componentă sau vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuială.

Art. 27. Prestatorul va asigura suficiente piese de rezervă și consumabile pentru funcționarea

neîntreruptă și continuă a serviciului.

Art. 28. Întreținerea trebuie să fie asigurată, astfel încât să se întreprindă acțiuni preventive înainte să

fie necesare reparații majore.

Art. 29. Prestatorul va fi responsabil de planificarea, organizarea și efectuarea reparațiilor generale

planificate, va deține un registru cu toate problemele legate de reparații, atât planificate, cât și cele

neplanificate, apărute pe parcursul desfășurării serviciului.

Art. 30. Prestatorul va fi responsabil de întreținerea și curățarea drumurilor din incinta obiectivului și

a celor de acces la obiectiv, a pavajelor și a împrejmuirilor și împrejurimilor incintelor. Frecvența

acestora va fi corelată cu condițiile meteorologice.

Art. 31. Prestatorul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și

utilizării clădirilor, a instalațiilor și a tuturor dotărilor stației de sortare, inclusiv utilitățile.

Art. 32. Prestatorul are obligația de a presta serviciul în condiții de eficiență maximă, respectiv

cantitatea de deșeuri reprezentată de refuzul de sortare să fie cât mai mică, astfel încât să poată fi

atins obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare,

prevăzută în anexa 6 din Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.

CAPITOLUL VI

CANTITĂȚI DE DEȘEURI ESTIMATE A FI COLECTATE ÎN VEDEREA RECICLĂRII

Art. 33. Instalația de sortare deșeuri va prelucra deșeuri reciclabile la o capacitate de sortare de

41.834 tone/an.

(Sursa: SF “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș”)

Art. 34. În cadrul Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara funcționează o linie pentru

valorificarea energetică a deșeurilor cu putere calorică ridicată. Instalația de valorificare energetică

va prelucra următoarele fluxuri de deșeuri:

- deșeuri biodegradabile 108.227 tone/an; - deșeu provenit din curățatul străzilor din Municipiul Timișoara 12.625 tone/an; - refuzul de sortare rezultat de pe linia de sortare din cadrul stației 14.022 tone/an.

Total capacitate de valorificare energetică = 134.874 tone/an.

(Sursa: Anexa 5.3. la SF “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș”)

Art. 35. Refuzul rezultat de pe linia de valorificare energetică este format, în mare măsură, din deșeu

biodegradabil și va fi transportat parțial la stația de tratare mecano-biologică din cadrul Depozitului

central Ghizela și parțial va fi depozitat în cadrul aceluiași depozit conform.

Tabel nr. 3 Fluxul deșeurilor la Stația de sortare Timișoara

Sortare

Capacitate (tone) 41.834

Materiale reciclabile reciclate (tone) 27.812

Refuz (tone) 14.022

Linie de valorificare energetică

Capacitate (tone) 134.874

Deșeu recuperat (tone) 50.793

Refuz (tone) 84.081

(Sursa: SF “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș”)

Page 9 of 15

CAPITOLUL VII

CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA DE MEDIU

Art. 36. Prestatorul va monitoriza și respecta cerințele de protecția mediului, stabilite prin autorizații

și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea în regim

normal a obiectivului.

Art. 37. Prestatorul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidența Directivei nr.

2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător, transpusă prin OUG 68/2007 privind

răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.

Art. 38. Prestatorul va păstra obiectivul în stare bună, curată și sigură, în condiții sanitare

corespunzătoare.

Art. 39. Prestatorul va respecta normativele privind manipularea combustibililor și lubrifianților

(benzină, petrol, ulei), solvenților, alte substanțe chimice periculoase, pentru a preveni deversarea

(scurgerea) acestora și infiltrarea lor în sol.

Art. 40. Levigatul și apa provenită din scurgeri, care a fost în contact cu deșeurile, precum și apa

provenită din stația de curățare a echipamentului contaminat (zona de spălare a roților), vor fi

direcționate către sistemul de colectare ape uzate.

Art. 41. Materialele respinse de la stația de sortare, vor fi transportate, de către prestator, la depozitul

conform în cel mai scurt timp, pentru a preveni degradarea acestora, mirosurile, formarea de levigat,

atragerea vectorilor (rozătoare, muște, etc.).

Art. 42. Prestatorul trebuie să reducă la minim posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor din

incinta amplasamentului și să ia toate măsurile necesare pentru a evita împrăștierea acestor deșeuri

în exteriorul incintei.

Art. 43. Prestatorul va desfășura activitățile curente în cadrul stației de sortare deșeuri, astfel încât să

minimizeze mirosurile generate de deșeurile vehiculate, respectiv a altor elemente asociate acestora.

Art. 44. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a controla formarea prafului, precum și

limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor, stropirea drumurilor de acces în timpul sezonului uscat

și curățarea regulată a acestora.

Art. 45. Prestatorul va lua măsurile adecvate pentru prevenirea atragerii paraziților, a insectelor, și a

păsărilor.

Art. 46. Analizele fizico-chimice ale compoziției deșeurilor se vor determina în laboratoare de

încercări (interne sau ale unor terțe persoane), acreditate conform legii, prin grija și pe cheltuiala

prestatorului.

CAPITOLUL VIII

CERINȚE PRIVIND RAPORTAREA ÎN PERIOADA DE OPERARE

Art. 47. Rapoarte/Înregistrări zilnice

Prestatorul va ține un jurnal zilnic al activităților.

Jurnalul activităților va conține următoarele date:

- Cantitățile de deșeuri intrate pe categorii; - Cantitățile de deșeuri reciclabile rezultate din stația de sortare, materiale: hârtie și carton,

metal, plastic, PET, lemn, sticlă;

- Cantitățile de deșeuri reciclabile valorificate, materiale: hârtie și carton, metal, plastic, PET, lemn, sticlă;

- Reziduuri rezultate din stația de sortare; - Tipuri și cantități de deșeuri neconforme, neacceptate la stația de sortare; - Consumul de resurse materiale (ex. apa, energie electrică, combustibil – carburant,

echipament protecție, etc.);

- Incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere și timpii de oprire a stației, condiții atmosferice, etc.);

Page 10 of 15

- Registre ale lucrărilor de întreținere și reparații realizate la fiecare utilaj/echipament; - Sesizări, plângeri, notificări primite și răspunsurile corespunzătoare; - Problemele apărute și soluțiile adoptate; - Orice alte date înregistrate solicitate de autoritatea contractantă.

Art. 48. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ori de câte ori este necesar un

raport privind activitățile desfășurate.

Art. 49. Prestatorul va înainta autorității contractante raport semestrial, în termen de 10 zile

lucrătoare după încheierea fiecărui semestru.

Raportul semestrial va include informații referitoare la prestarea serviciului pe perioada de raportare,

cumulate pe luni, inclusiv:

a) Statistici referitoare la cantitățile de deșeuri: - Cantitatea totală de deșeuri reziduale intrate în stație; - Cantitatea totală de deșeuri reciclabile intrate în stație; - Cantitatea totală de deșeuri reciclabile, pe fracții; - Alte cantități de deșeuri, pe fracții; - Cantitatea totală de deșeuri valorificabilă șivalorificată; - Cantitatea totală de deșeuri transportată la depozitul de la Ghizela. b) Valoarea facturată a materialelor reciclabile valorificate la unitățile de profil; c) Reclamații/plângeri/sesizări și acțiuni întreprinse pentru soluționarea acestora; d) Situația lucrărilor de întreținere și reparații; e) Înregistrări ale problemelor, întreruperilor programate și neprogramate, defecțiuni și

accidente, activități de reparație, natura fiecărei defecțiuni și activitățile de

reparație/întreținere, înlocuiri piese, subansamble etc.

Art. 50. Raportul anual se va depune nu mai târziu de sfârșitul primei luni a anului următor pentru

anul anterior și va acoperi aceleași subiecte ca cele detaliate în rapoartele semestriale.

CAPITOLUL IX

DURATA CONTRACTULUI

Art. 51. Durata contractului având ca obiect prestarea serviciilor de operare și întreținere a Stației de

sortare deșeuri din Municipiul Timișoara este de 4 ani.

Art. 52. În cazul în care, din motive de interes public, autoritatea contractantă dorește implementarea

unui obiectiv de investiții de tipul Waste-to-Energy, aceasta are dreptul de a rezilia unilateral

prezentul contract, dar nu mai devreme de 1 an de la semnarea contractului de atribuire.

CAPITOLUL X

TARIFE

Art. 53. Tarifele de operare sunt următoarele:

- Tarif pentru tratare deșeuri reciclabile în Stația de sortare deșeuri Timișoara: 44,70 lei/tonă + TVA;

- Tarif pentru procesare deșeuri reziduale pe Linia de sortare, în vederea valorificării energetice:

131,00 lei/tonă + TVA;

CAPITOLUL XI

RISCURILE CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE

Art. 54. Modul de alocare a principalelor responsabilități între autoritatea contractantă și prestator

este prezentat în tabelul nr. 5.

Tabel nr. 5 - Matricea de alocare a riscurilor

Page 11 of 15

1

2 3 4 5

N

r cr

t

Categoria de risc Descrierea riscului Propunere de alocare a riscului Managementul riscului

Autoritatea

contractantă Risc

comun

prestator

Riscuri juridice și de mediu

1 Modificări

legislative

relevante

Modificări legislative

și/sau de reglementare,

care pot avea impact

asupra activității și/sau

asupra situației financiare

a prestatorului

X Se vor lua toate măsurile

ce se impun, în vederea

conformării cu

prevederile legale.

În cazul în care

modificările legislative

conduc la creșterea

costurilor operaționale,

prestatorul poate

solicita, justificat,

modificarea/ajustarea

tarifului

2 Ținte privind

recuperarea și

reciclarea

diferitelor

fracțiuni de

deșeuri

Imposibilitatea de a atinge

țintele naționale privind

recuperarea și reciclarea

plasticului, metalului,

hârtiei și cartonului

X Prestatorul va contribui

la atingerea țintelor

stabilite prin legislația în

vigoare, prin creșterea

gradului de reciclare.

3 Conformitatea cu

prevederile

legale

Nerespectarea

prevederilor

legale/reglementări

relevante privind

gestiunea deșeurilor

X Prestatorul va fi

responsabil pentru toate

efectele produse ca

urmare a nerespectării

prevederilor legale în

vigoare

4 A treia parte

prejudiciată

Rănirea persoanelor și

pierderea sau

prejudicierea proprietății

în timpul desfășurării

activităților prestatorului

X Prestatorul va interzice

accesul persoanelor

neautorizate în incinta

obiectivului administrat,

va asigura paza și

protecția obiectivului;

va încheia polițe de

asigurare, astfel încât să

minimizeze acest risc

Riscuri operaționale

1 Licențe și

permise

Licențele și permisele

necesare prestatorului

pentru desfășurarea

activității

X Prestatorul va obține și

va menține valabile, pe

toată perioada de

executare a serviciilor,

atât licența, cât și orice

autorizație/aviz/permis

necesare desfășurării

activității conform legii.

2 Siguranța muncii

și sănătatea

salariaților

Nerespectarea

reglementărilor în

vigoare, cu consecințe

privind rănirea și/sau

îmbolnăvirea salariaților

prestatorului

X Prestatorul va asigura un

program de instruire a

personalului operațional

și de supraveghere,

privind sănătatea și

securitatea în muncă

Page 12 of 15

3 Întreruperea și

întârzierea

serviciilor

Costuri suplimentare

rezultate de acțiuni

independente, altele decât

forța majoră

X Prestatorul va respecta

programul de prestare a

serviciilor, orice

întârziere/întrerupere a

activității care poate

conduce la costuri

suplimentare, alta decât

forța majoră, va fi

suportată de acesta.

4 Starea de

curățenie a

obiectivului

Posibilitatea apariției unor

focare de infecție, cauzate

de o insuficientă curățenie

a incintei obiectivului, a

căilor de acces și a

împrejmuirilor acestora

X Prestatorul are obligația

de a respecta normele de

curățenie și de protecția

mediului, de menține

permanent curățenia

amplasamentului în care

își desfășoară activitatea

5 Repararea și

întreținerea

instalației/echipa

mentelor de

sortare

Funcționarea

necorespunzătoare și la

parametrii optimi a

obiectivului, ca urmare a

neefectuării lucrărilor de

reparații și întreținere

X Efectuarea lucrărilor de

reparații și întreținere, în

timp util, pentru a

asigura o funcționare

corespunzătoare a

instalației de sortare

Riscuri financiare

1 Creșterea

(descreșterea)

costurilor

Costuri de operare și

întreținere pentru

derularea activității,

diferite de cele estimate

X Eventualele modificări

ale costurilor de operare

și întreținere, ca urmare

a unor modificări

legislative, pot constitui

obiectul unei solicitări

de ajustare a tarifului.

2 Modificare taxe

indirecte

Modificări ale taxelor

indirecte (TVA),

introducerea/eliminarea

taxării indirecte

X Modificarea taxelor

indirecte va fi suportată

atât de către prestator,

cât și de către

Autoritatea contractantă,

putând face obiectul

unei solicitări de

modificare a tarifului

4 Modificare taxe

directe

Ex.: modificări ale

impozitului pe profit X Modificarea taxelor

directe va fi suportată

integral de către

prestator.

Art. 55. Prestatorul își va asuma riscurile pe toată perioada de derulare a contractului.

CAPITOLUL XII PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA PROGRAMATĂ PENTRU ÎNCEPERE Art. 56.

(1) Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre data semnării contractului și data de

începere efectivă a serviciilor. Durata perioadei de mobilizare este de maxim 30 de zile.

(2) În timpul perioadei de mobilizare, prestatorul, va definitiva pregătirile pentru punerea în

aplicare a serviciilor. În acest sens, prestatorul:

- va obține toate permisele, avizele, acordurilor, autorizațiile necesare conform prevederilor

legale; licența eliberată de Autoritatea de reglementare prin care opreratorului i se acordă

permisiunea prestării serviciului în aria delegării;

- va prelua amplasamentul cu toate dotările, puse la dispoziție de către Autoritatea

contractantă, prevăzute în anexa nr. 15 din prezentul Caiet de sarcini;

Page 13 of 15

- primirea/predarea amplasamentului precum și a tuturor bunurilor, instalațiilor,

echipamentelor și dotărilor aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de

orice sarcini, se va face, pe bază de proces-verbal de predare-primire, la începutul

perioadei de mobilizare;

- va semna contracte de prestări - servicii cu operatorii economici și instituțiile publice cu

care va colabora;

- va angaja și va instrui personalul necesar;

- toate etapele necesare se vor realiza exclusiv pe cheltuiala prestatorului (3) Cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, prestatorul va transmite către Autoritatea

contractantă următoarele documente:

a) Regulament propriu de operare și întreținere care va include cel puțin următoarele: - Structura organizatorică și răspunderi; - Programe de întreținere/reparații pentru o bună funcționare a stației de sortare; - Controale de rutină și planificări în situații de urgență; - Lista cu piesele de rezervă și uzură recomandate; - Programe de funcționare și conceptul general de funcționare.

b) Programul de monitorizare al activităților din cadrul Stației de sortare deșeuri Timișoara includ tematica pentru inspecțiile de monitorizare efectuate de către autoritatea

contractantă.

(4) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către prestator, părțile pot încheia

Procesul verbal de predare - primire a bunurilor care constituie obiectul de atribuire a contractului

privind prestarea serviciilor de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul

Timișoara.

CAPITOLUL XIV

REGIMUL BUNURILOR

Preluarea bunurilor

Art. 57. Bunurile care constituie obiectul de atribuire a contractului privind prestarea serviciilor de

operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara, către sunt prezentate în

anexa nr. 15.

Art. 58. Bunurile care fac obiectul contractului de atribuire se preiau pe bază de proces-verbal de

predare-preluare, la începutul perioadei de mobilizare.

Regimul bunurilor în perioada contractului

Art. 59. Prestatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și

cele capitale ce se impun la bunurile preluate conform manualelor de operare și întreținere,

prezentate în anexele nr. 5 – 14 la prezentul caiet de sarcini.

Returnarea bunurilor

Art. 60. La încetarea contractului, bunurile preluate, se vor returna autorității contractante, libere de

orice sarcină pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

Art. 61. Prestatorul va preda autorității contractante toate înregistrările, arhivele și documentațiile

aferente.

CAPITOLUL XIV

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Art. 62. Prestatorul va raporta semestrial autorității contractante performanța realizată în ceea ce

privește respectarea indicatorilor de performanță stabiliți pe o bază semestrială.

Page 14 of 15

Art. 63. Prestatorul răspunde și garantează calitatea și cantitatea serviciilor prestate, în conformitate

cu clauzele contractuale, Caietul de sarcini, Regulamentul serviciului de salubrizare.

Art. 64. În cazul nerespectării prevederilor contractului de atribuire, precum și ale Caietului de

sarcini, prestatorul va plăti penalități astfel cum sunt stabilite prin contract.

Art. 65. Indicatorii minimali de performanţă pentru serviciile de sortare a deșeurilor în stația de

sortare deșeuri Timișoara sunt prezentați în tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Semestrul Total an

(%) I II

0 1 2 3 4

1. Eficiența în managementul performanței

1.1. Eficiența stației de sortare deșeuri Timișoara

Cantitatea totală de deșeuri trimise la valorificare raportat

la cantitatea totală de deșeuri intrată în stația de sortare

50% 50% 50%

2 Sortarea deșeurilor

2.1. Deșeuri de hârtie și carton reciclate – în cazul

colectării separate a deșeurilor de hârtie și carton

Cantitatea totală de deșeuri de hârtie și carton (inclusiv

deșeuri de ambalaje) transmise la reciclare, raportat la

cantitatea totală de hârtie și carton primite la stația de

sortare

>85% >85% >85%

2.2. Deșeuri de plastic și metal reciclate – în cazul

colectării separate a deșeurilor de plastic și metal

Cantitatea totală de deșeuri de plastic și metal (inclusiv

deșeuri de ambalaje) transmise la recilare, raportat la

cantitatea totală de deșeuri de plastic și metal primite la

stația de sortare

>75% >75% >75%

2.3. Deșeuri de hârtie și carton, plastic, metal – în cazul

unei colectări separate de deșeuri reciclabile uscate,

într-o singură fracție

Cantitatea totală de deșeuri de carton, hârtie, plastic și

metal (inclusiv deșeuri de ambalaje) transmise la recilare,

raportat la cantitatea totală de deșeuri primite la stația de

sortare

>70% >70% >70%

3. Ponderea livrărilor de deșeuri sortate la care clienții

au făcut reclamații

Număr livrări de deșeuri sortate la care clienții au făcut

reclamații raportat la numărul total de livrări de deșeuri

sortate

3% 3% 3%

ADMINISTRATOR PUBLIC ȘEF BIROU SALUBRIZARE

ROBERT KRISTOF CĂLIN VICTOR FIAT

Page 15 of 15

LISTA ANEXE la Caiet de sarcini Stație sortare deșeuri Timișoara

Anexa nr. 1 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara

Anexa nr. 2 - Plan de încadrare în zona Stația de sortare deșeuri municipale Timișoara –

Coordonate Stereo

Anexa nr. 3 - Descrierea fluxului tehnologic la instalația de sortare deșeuri

Anexa nr. 4 - Schița Stației de sortare deșeuri

Anexa nr. 5 - Componente electrice – Cabină la sortare pentru Instalația de sortare Timișoara

Anexa nr. 6 - Documentație bandă transportoare

Anexa nr. 7 - Instrucțiuni de exploatare – Presă baloți - Upamat 100 V5

Anexa nr. 8 - Instrucțiuni de exploatare și întreținere – Buncăr de alimentare și dozare EuRec,

ADS-1

Anexa nr. 9 - Instrucțiuni de exploatare și întreținere – Instalație buncăr EuRec, ADS-2

Anexa nr. 10 - Instrucțiuni de exploatare și întreținere – Separator cu discuri EuRec, DSK cu masă

de cernere 110/50/30 E

Anexa nr. 11 - Instrucțiuni de exploatare și întreținere – Sistem de balotare RBS-2, partea I

Anexa nr. 12 - Instrucțiuni de exploatare și întreținere – Sistem de balotare RBS-2, partea II

Anexa nr. 13 - Instrucțiuni de exploatare și întreținere – Stație magnetică EuRec, MST

Anexa nr. 14 - Manual de exploatare și întreținere – Tocător EuRec, S 20.00 E

Anexa nr. 15 - Date tehnice utilaje - Bunuri de retur

Atasament: Anexa_3_hcl_496.pdf

1

Anexa 3 la HCL nr. ..................................

CONTRACT NR ________________

Privind delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de sortare a deșeurilor - Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara

CAPITOLUL I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între: MUNICIPIUL TIMIŞOARA, prin Primar, cu sediul în Timișoara, bv. C.D.Loga nr.1, telefon 0256-408.300, fax 0256-490.635, cod fiscal 14756536, cont curent nr. RO90TREZ62124630270XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara, reprezentat prin Nicolae Robu – Primar, Steliana Stanciu - Director Direcția Economică, în calitate de delegatar, pe de o parte și S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM SA cu sediul în Timisoara str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, jud. Timis, telefon ……………., fax: ……………….., adresă e-mail: [email protected] înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J35/185/2004 CUI RO16063013, cont nr.........., deschis la.............. reprezentat prin ……… funcția........., în calitate de delegat pe de altă parte. În temeiul prevederilor:

- Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată; - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările

ulterioare; - HCLMT nr. ......................, privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea

gestiunii serviciului de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara;

- HCLMT nr. ......................, privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea de gestiunie, prin atribuire directă, a serviciilor de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara;

- HCLMT nr. ......................, privind aprobarea Regulamentului privind serviciul de salubrizare;

CAPITOLUL II OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de sortare a deșeurilor - Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul

2

Timișoaraˮ, situată pe strada Mile Cărpenișan nr. 3, zona CET SUD Timișoara. Art. 2. Activitatea de salubrizare care face obiectul prezentului contract este sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare, mai specific, operarea și întreținerea Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara. Art. 3. În derularea contractului de delegare delegatul va utiliza următoarele categorii de bunuri: 3.1. bunuri de retur – care revin de deplin drept, gratuit și liber de orice sarcini delegatarului, la expirarea contractului de delegare. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul delegarii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor realizate; bunurile de retur sunt prezentate în anexa la prezentul contract. 3.2. bunuri proprii – care la expirarea contractului de delegare, rămân proprietatea delegatului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut delegatului și au fost folosite de către acesta pe toată durata delegarii. Art. 4. Contractul de delegare are ca anexe obligatorii următoarele:

a) Caietul de sarcini și anexele care fac parte integrantă din acesta; b) Inventarul bunurilor mobile și imobile proprietatea delegatarului, aferente activităților; c) Procesul verbal de predare – preluare a bunurilor de retur; d) Regulament propriu de operare și întreținere;

CAPITOLUL III DURATA CONTRACTULUI Art. 5. Durata prezentului contract este de 4 ani, începând cu data de...............până la data de.............. Art. 6. În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, delegatul se va confrunta cu alte situaţii decât cele stipulate, părţile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. CAPITOLUL IV TARIFE ȘI MECANISM DE PLATĂ Art. 7. Tarifele aferente activităților prevăzute în articolul 2 din Contract, pe care delegatul are dreptul să le practice de la data semnării contractului, sunt următoarele:

a). 44,70 lei/tonă, fără TVA, pentru activitatea de tratare a deșeurilor reciclabile în stația de sortare deșeuri Timișoara;

b). 131,00 lei lei/tonă, fără TVA, pentru activitatea de procesare a deșeurilor reziduale pe Linia de sortare, în vederea valorificării energetice;

c). Ajustarea tarifelor pentru prestarea activităților se realizează anual la solicitarea delegatului, în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Parametrul de ajustare este indicele anual al prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică. Ajustarea tarifelor se aprobă de către delegatar.

d). Modificarea tarifelor pentru prestarea Activităților se realizează la solicitarea delegatului, în condițiile specificate în Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de

3

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Tarifele modificate sunt aprobate de către delegatar. Art. 8. Soluționarea litigiilor legate de tarife se realizează potrivit celor menționate în Capitolul XII din Contract. CAPITOLUL V REDEVENȚA

Art. 9. Delegarea gestiunii serviciului se efectuează în schimbul unei redevențe anuale de 1,6% din cuantumul veniturilor încasate din valorificarea deșeurilor la unitățile de profil, dar nu mai puțin de 35.000 lei/an. Art. 10. Cantitatea de deșeuri valorificate va fi raportată lunar UAT Timișoara. Art. 11. Plata redevenţei se face trimestrial, prin Ordin de plată, în contul delegatarului deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara. Art. 12. Termenul scadent pentru plata redevenţei va fi data de 15 a lunii următoare a fiecărui trimestru. Art. 13. Momentul efectuării plății se consideră a fi ziua în care contul delegatarului este creditat cu suma reprezentând tranșa trimestrială de plată. Art. 14. Pentru neachitarea în termen a redevenţei, delegatul va plăti delegatarului majorări de întârziere în cuantum de 0,1% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și pâna la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Art. 15. Din partea Delegatarului, însărcinată cu urmărirea, încasarea şi respectarea obligaţiilor privind plata redeventei este Direcţia Fiscală.

CAPITOLUL VI GARANŢIA DE BUNĂ EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBLIGAŢIEI REPREZENTÂND REDEVENŢA DATORATĂ Art. 16. În termen de (cel mult) 30 de zile de la data încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de sortare a deșeurilor - Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoaraˮ, delegatul este obligat să depună cu titlul de garanţie de bună execuţie o sumă de 8.750 lei, reprezentând nivelul minim al redevenţei datorată concedentului, estimată pentru primele 3 luni de activitate. Art. 17. Delegatarul are dreptul de a executa garanţia de bună execuţie ori de câte ori delegatul nu îndeplineşte obligaţia de plată a redevenţei în termen de 90 de zile de la data scadenţei. Art. 18. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data executării de către delegatar a garanţiei de bună execuţie, delegatul, sub sancţiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat să constituie noua garanţie de bună execuţie sau să suplinească diferenţa, după caz, până la nivelul prevăzut la art.16. Art. 19. Plata garanţiei se efectuează prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau în contul RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630, deschis la Trezoreria Timişoara. Art. 20. Delegatarul are dreptul să execute garanţia de buna execuţie în următoarele cazuri: a) pentru a preleva penalităţile şi sumele datorate de delegat din neplata redevenţei; b) delegatul renunţă la prestarea activităţii, caz în care acesta nu este exonerat şi de plata unor daune- interese faţă de delegatar.

4

CAPITOLUL VII DREPTURILE PĂRȚILOR Art. 21. Drepturile delegatului

Delegatul are următoarele drepturi: a). Să exercite dreptul exclusiv de a exploata activitățile care fac obiectul contractului în aria

delegării, în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, precum și dreptul real de delegare asupra bunurilor de retur;

b). Să încaseze contravaloarea activităților prestate, corespunzător tarifului stabilit de către autoritatea contractantă;

c). Să solicite ajustarea sau modificarea tarifelor în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie, în condițiile menționate în capitolul IV din contract;

d). Să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico – economice care au stat la baza încheierii acestuia, prin acte adiționale;

e). De a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul delegării, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin prezentul contract;

Art. 22. Drepturile delegatarului Drepturile delegatarului includ următoarele: a). Să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor, potrivit prevederilor Ordinului

A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

b). Să refuze, în condiții justificate, aprobarea tarifelor propuse în solicitările delegatului; c). Să sancționeze delegatul în cazul în care acesta nu îndeplinește indicatorii de performanță și

obligațiile de serviciu public stabilite în sarcina acestuia; d). Să actualizeze și să aprobe eventuale modificări la Regulamentul serviciului de salubrizare; e). Să inspecteze obiectul delegat și modul în care delegatul își respectă obligațiile asumate prin

contract, după notificarea prealabilă a delegatului; f). Să încaseze redevența, conform prevederilor capitolului V din contract; h). Să rezilieze unilateral contractul în cazul nerespectării repetate de către delegat a obligațiilor

contractuale, în condițiile în care acesta nu adoptă în termenul solicitat programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea parametrilor de calitate asumați;

i). Să aprobe modificări și/sau completări la contract, în condițiile legii, prin acte adiționale.

CAPITOLUL VIII OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR Art. 23. Obligațiile delegatului

Delegatul se obligă: a). să asigure prestarea activităților de operare și întreținere a stației, cu respectarea prevederilor

legale, inclusiv a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, în regim de continuitate şi permanenţă a serviciului;

b). Să dețină și să mențină valabile toate autorizațiile și licențele necesare pentru desfășurarea activităților, potrivit condițiilor legale. Delegatul va trebui să poată furniza în orice moment documente care să ateste că autorizațiile necesare au fost eliberate pentru instalațiile de deșeuri și că acestea sunt

5

operate în conformitate cu autorizațiile. Delegatul va informa delegatarul, în cazul în care intervin modificări la condițiile atașate autorizațiilor, schimbări în ceea ce privește deținerea autorizațiilor sau elemente care pot afecta executarea prezentului contract, în termen de cel mult 5 zile de la data modificării respective;

c). Să furnizeze autorității administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., în termenul solicitat, informaţiile solicitate și documentele/documentaţiile, actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

d). Să accepte la stația de sortare doar deșeuri din aria delegării; e). Să țină evidența și să raporteze semestrial către delegatar cantitățile predate către operatorii

economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeu; f). Să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea

costurilor de operare; g). Să asigure personalul necesar pentru prestarea activităților și să asigure conducerea operativă,

mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență; h). Să îndeplinească Indicatorii de performanță prevăzuți în Caietul de sarcini, anexă la prezentul

contract; i). să plătească redevenţa conform clauzelor înscrise în prezentul contract; j). să respecte condiţiile de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, normele

P.S.I.; k). să restituie delegatarului, la încetarea contractului de delegare prin ajungere la termen,

bunurile de retur în mod gratuit şi libere de sarcini; l). să asigure continuitatea exploatării obiectivului delegat, în cazul în care contractul de delegare

încetează din alte cauze decât prin ajungerea la termen, cu excepţia intervenţiei forţei majore sau a cazului fortuit, până la preluarea acestuia de către delegatar;

m). să notifice delegatarul de îndată ce sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea exploatării obiectivului contractului conform scopului pentru care a fost delegat, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;

n). să nu subcontracteze bunul ce face obiectul delegarii; o). Să nu înstrăineze, să nu dispună în vreun fel sau să nu închirieze vreun bun de retur; p). să preia pe bază de proces verbal bunurile care fac parte din obiectul delegarii; r). să respecte Caietul de sarcini, precum şi prevederile legale privind domeniul de activitate; s). să respecte tarifele specificate în contract la Capitolul IV, art.7, lit.a), b) ș). să plătească utilităţile (energie electrică, apă-canal, etc.) aferente activității desfășurate, în

baza contractelor pe care acesta este obligat să le încheie cu furnizorii; t). Orice alte obligații care decurg din prezentul Contract sau din condițiile legale. ț) Să țină o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru

activitatea delegată, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, art.35.

Art. 24. Obligațiile delegatarului

Delegatarul se obligă: a) să asigure libera folosinţă a obiectului dat în delegare precum şi exercitarea, de către delegat,

a drepturilor precizate prin prezentul contract;

6

b) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

c) să notifice delegatul cu privire la apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor delegatului;

d) să predea pe bază de proces verbal bunurile care fac parte din obiectul delegarii; e) să urmărească modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale ale delegatului prin intermediul

consilierilor de specialitate din cadrul Biroului Salubrizare.

CAPITOLUL IX SANCȚIUNI Art. 25. Neefectuarea plății redevenței până la termenul prevăzut în capitolul V, articolul 9, obligă delegatul la plata unei sume cu titlu de majorări de întârziere în cuantum de 0,1% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și pâna la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Art. 26. Neplata a trei tranșe consecutive ale redevenţei conduce la retragerea obligaţiilor restante (redevenţă şi majorări de întârziere) din contul de garanţie. În termen de 30 de zile de la retragerea obligaţiilor restante din contul de garanţie, operatorul are obligaţia să reconstituie garanţia la nivelul prevăzut în contract. CAPITOLUL X ÎNCETAREA ȘI DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI Art. 27. Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situaţii:

a- la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;

b- În cazul în care, din motive de interes public, autoritatea contractantă dorește implementarea unui obiectiv de investiții de tipul Waste-to-Energy, aceasta are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract, dar nu mai devreme de 1 an de la semnarea contractului de atribuire.

c- în caz de forţă majoră sau caz fortuit, când una dintre părți se află în imposibilitatea de a continua contractul, părțile au dreptul să-și notifice încetarea prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 28. La încetarea din orice cauză a contractului de delegare bunurile care au fost utilizate de delegat în derularea delegarii vor fi repartizate după cum urmeză: Art. 28.1. Bunuri de retur: delegatar; Art. 28.2. Bunuri proprii: delegat. Art. 29. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia, iar contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Art. 30. În situaţia nerespectării dispoziţiilor art. 24, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul.

7

CAPITOLUL XI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. 31. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de delegare atrage răspunderea contractuală a părţilor în culpă. Art. 32. Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute în prezentul contract de delegare, iar dacă acesta nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la plata de daune – interese. Art. 33. Eventualele litigii care apar din derularea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă în termen de 30 zile calendaristice de la data notificării celeilalte părţi cu privire la apariţia unor astfel de divergenţe; dacă după cele 30 zile litigiul nu este stins pe cale amiabilă, soluţionarea lui este de competenţa instanţelor judecătoreşti.

CAPITOLUL XII CLAUZE SPECIALE Art. 34. Prin semnarea prezentului contract, delegatul confirmă că a luat la cunoştinţă despre toate condiţiile impuse de delegatar aşa cum rezultă acestea din prezentul contract, din caietul de sarcini şi din regulamentul de serviciu si că le acceptă fără obiecţiuni. Art. 35. Pe toată durata prezentului contract bunurile care fac parte din obiectul delegarii rămân în proprietatea delegatarului. Art. 36. Este interzisă subdelegatea obiectului prezentului contract.

CAPITOLUL XIII LITIGII Legea aplicabilă și soluționarea disputelor Art. 37. Părţile convin că acest Contract va fi interpretat şi executat conform legilor din România. Art. 38. Părţile vor depune toate diligențele necesare pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice dispută sau neînţelegere privind interpretarea ori executarea contractului, în termen de 30 (treizeci) de zile (sau o perioadă mai lungă dacă părţile convin astfel), din momentul în care una dintre părţi a comunicat în scris celeilalte părţi existenţa unei dispute şi obiectul acesteia. Dacă disputa nu este soluţionată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre părţi poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluţie. Ulterior transmiterii notificării, oricare dintre părți poate supune spre soluţionare disputa în faţa instanţelor de judecată competente din România. CAPITOLUL XIV DISPOZIŢII FINALE Art. 39. Caietul de sarcini aprobat prin HCLMT ............................ şi studiul de oportunitate aprobat prin HCLMT …………………sunt anexe şi sunt parte integrantă a prezentului contract. Art. 40. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adiţional semnat de ambele părţi. Art.41. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor litigii între părţi prin acţiune în justiţie adresată instanţei competente. Art. 42. Dacă o anumită clauză va fi anulată de instanţă, contractul rămâne valabil cu privire la celelalte prevederi.

8

Art. 43. Prezentul contract de delegare a fost încheiat în 3(trei) exemplare, din care un exemplar revine Delegatarului, un exemplar revine Delegatului, iar celălalt exemplar va fi predat Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. DELEGATAR, DELEGAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA, prin PRIMAR NICOLAE ROBU ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF DIRECTOR ECONOMIC STELIANA STANCIU ȘEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT ȘEF SERV. JURIDIC CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_4_hcl_496.pdf

TABEL DATE TEHNICE UTILAJE-BUNURI DE RETUR SSDM DENUMIRE UTILAJ BUNCĂR DE STOCARE ȘI DOZARE INTERMEDIAR CU BANDĂ CABINĂ SORTARE TOCĂTOR ELECTRIC SHREDDER SEPARATOR MAGNETIC INSTALAȚIE DE DESPRĂFUIRE CU CĂRBUNE ACTIV TIP MULTISTAR JQ6/6 BUNCĂR DE STOCARE ȘI DOZARE INTERMEDIAR BANDĂ TRANSPORTOARE ROTATIVĂ PRESĂ DE BALOTAT MATERIALE RECICLABILE UTILAJ CERNERE - SEPARATOR CU DISCURI NUMĂR INVENTAR 56629 DATE TEHNICE Dimensiune bandă Greutate utilaj Motor acţionare electrică 8 locuri de sortare Viteză bandă sortare Lăţime bandă Putere instalată Capacitate sortare Putere instalată Putere instalată Lungime Înălţime Lăţime Greutate Dimensiune bandă Putere instalată Debit Lungime Lăţime Înălţime Racord tensiune Valoare putere totală racordată Greutate Dimensiuni Viteza de transport a podelei transportoare Lăţime de lucru Viteza de dozare Puterea de antrenare Lungime Lăţime Înălţime Putere instalată 4 kW Lungime Lăţime Înălţime Putere instalată Presiune de lucru Productivitate Putere instalată Construcţie metalică Lăţime disc Distanţă între discuri 1400*8650+1400*4035 cca 17600kg 450V 50Hz 25kW 0,2-1m/s 1200mm 30kw 56000 tone/an 3kw 4853mm 5843mm 3640mm 8500kg 1400*4050mm 30kWw 8000mc/h 6400 x 2400 x 3750 mm cca 0-2 m/min 1700mm reglabil fără trepte 1x75 kW 13200mm 2200mm 5200mm 128kW 190 - 250 bari G0Qmc/h 115kW 50 axe cu discuri 10mm 30mm

BARIERĂ "ZENIA” REZERVOR MOTORINĂ BANDĂ TRANSPORTOARE BANDĂ TRANSPORTOARE INSTALAȚIE ENERGIE ELECTRICĂ HALĂ STAȚIE DE SORTARE PLATFORMĂ - STAȚIE DE SORTARE BANDĂ TRANSPORTOARE CONTAINER 30MC CONTAINER 30MC CONTAINER 20MC CONTAINER 20MC CONTAINER 20MC CONTAINER 20MC SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO 56644 6646 6649 6647 6648 6658 Acţionare axe Ungere centralizată a lagărelor Comandă prin SPS Reglaj manual al benzii de sortare cu discuri Barieră Zenia Braţ barieră Zenia Antenă cu cablu Receptor intern Telecomandă perete Capacitate 9000 litri Rezervor 9mc + cuvă retenție 50% Sistem de distribuire GLM 70E + software și kit utilizatori, cod GLM 70 C, serie 1091628 Diametru 1900mm Dimensiuni bandă Dimensiuni bandă Fundaţie PT Prize de pământ instalații electromecanice Anvelopa de beton Celula de intrare Celulă cu întrerupător Transformator 630kVA Tablou jt Construcţie ușoară cu structură metalică (hala de producţie) Se compune din: fundaâii, infrastructură, suprastructură metalică, instalație sanitară, instalaţii electrice, instalații încălzire climatizare, instalații ventilare - desprăfuire, instalaţii interioare incendiu, Geogrilă Fundație piatră spartă Strat de asfalt Dimensiuni Capacitate 30 mc Capacitate 30 mc Capacitate 20 mc Capacitate 20 mc Capacitate 20 mc Capacitate 20 mc Model sursă 8 motoare x 11kW fiecare transmisie cu lanţuri ridicare 8 - 18 grade CONTAINER 30MC 5645 Capacitate 30 mc QJ1865B

ECHIPAMENT DE DEZINFECŢIE PENTRU AUTOVEHICULE, AUTOGUNOIERE ȘI AUTOPLATFORME ÎNCĂRCĂTOR OLEODINAMIC LIBHERR CABINĂ POARTĂ ÎMPREJMUIRE POD BASCULĂ BOXE DEȘEURI STAȚIE DE POMPARE Dimensiuni Greutate Tensiune de alimentare Curent absorbit Model cameră video Dimensiuni Greutate Temperatură de funcționare Componente: Bazin plastic 1000 litri Pompă motor electric 1300W Conducte PVC, filtru apă, robineţi Conductă cupru 11 duze Suport metalic An fabricație 2010 Motor 94kw Viteză maximă de deplasare 20km/h Greutate totală permisă 21.000kg Clădire cu un nivel Fundaţie din beton Bloc ceramic Acoperiș terasă cu hidroizolație Fundație beton stâlpi metalici Panouri din plasă metalică Înălţime 2ra Lungime 500m Tip VSH-200-18/60 Limita maximă de cântărire/diviziune Tip echipament Număr fabricaţie Fundaţie beton armat Confecţie metalică Învelitoare tablă Container tip org. De șantier Pompă de foraj Grup pompare pentru incendiu Pompă alimentare cu apă Tensiune 380v 200X120X320mm 6.8kg 230V 20-22A DF-5908RN 162X95X82mm 7708 20-50 grade Celsius Cablu video cu alimentare: 380 m DVR 16 canale cu HDD 1 TB și monitor LCD 1buc Camera video KPC = 17buc Modul transmisie - recepție = 34 buc DVR 4 canale cu HDD 512 și monitor = 1buc Tub protecţie D20 = 42m Tub protecţie D25 = 220m Sursă 13,8V, 10-12A, QJ18 = 3buc iluminator IR = 17buc Accesorii montare (clips fixare, cot 20,25, doze) 60.000kg/20kg MPATALT 90528

Racord la reţelele de apă și canal ale orașului REȚEA APĂ, CANALIZARE, INCENDIU Foraj diametru 140mm Adâncime 60m q=1.311/s pentru apa de incendiu Separator de grăsimi din beton armat Separator de hidrocarburi NG200L/S Accesorii Marca: Himoinsa Model: HFV-60 T5 INS 50HZ- 400/230V AC5 Serie:9103347 Dată fabricație:01/06/2009 Putere: 47,5kW Curent:85,8/149,2A Greutate:1524kg Dimensiuni:2.75X1.10X1.50m Înălţime maximă de folosire:100m Temperatură optimă de operare:25 grade Celsius Grup electrogen Racord la reţeaua de joasă tensiune Putere instalată 550kW Rețele exterioare Iluminat exterior 12 stâlpi REȚEA ELECTRICĂ EXTERIOARĂ + UTILAJ TEHNOLOGIC ILUMINAT INCINTĂ Nr: 562909 Nr. matricol:303995/98 Capacitate:3000kg SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZ ȘI REȚEA a Temperatură:-25 +50 grade DE DISTRIBUȚIE Recipient GPL Celsius Presiune: 18 bar Data fabricației:22.01.1998 Verificare:450/PSL Lăţime curea:1000mm Lăţime totală: 1120mm Distanța dintre axe:17.000mm Lungime totală 18.500mm Înălțime:500mm Înălţime totală:820mm Putere instalată:4,0kW - SEW BANDĂ TRANSPORTOARE LA BANDA BUNCĂRULUI Lăţime curea:1000mm Lăţime totală: 1120mm Distanţa dintre axe:17.000mm Lungime totală 18.500mm Înălțime:500mm Înălţime totală:820mm Putere instalată:4,0kW - SEW BANDĂ TRANSPORTOARE LA BANDA BUNCĂRULUI BANDĂ DE CAUCIUC CA ROLĂ DE TRANSPORT Dimensiune 35m

BANDĂ BUNCĂR INCLUSIV SISTEM CONTROL SISTEM DE DETECȚIE INCENDIU INSTALAȚIE DE BALOTAT RBS 006 MOTOSTIVUITOR KOMATSU WH-609 Lăţime bandă:1750mm Lăţime totală:2950mm Distanţa dintre axe:9600mm Lungime totală:10200mm Înălţime perete:2500mm Înălţime totală:3200mm Putere motor: 4,0kW (motor cu angrenaj) Volum buncăr:40mc Centrală de incendiu cu 8 zone(extensibilă la 24 zone) Detector optic de fum Detector optic de fum și temperatură Detector de gaz metan și monoxide de carbon Buton de incendiu Sirenă de exterior cu flash Sirenă de interior roșie Barieră de fum Fireray 100R Putere instalată: S0kW Lungime: 15m Lăţime:8m Înălțime:6.7m Greutate balot produs: 1000- 2300kg/balot Dimensiuni balot: h 1,2-1,6 m diametru balot 1,5m Greutate maximă: 32,5tone Consum mediu: 60kW/h Necesar cuplare: 100kW 1 priză de 16Ah și 1 priză de 125Ah Tip folie folosită: lăţime 500mm grosime:0.025mm Material folie LLDPE Ungere centralizată Motor valțuri:45kW Motor pt pompa hidraulică:11kW Tip calculator comandă: SPS Capacitate rezervor ulei hidraulic: cca. 500I An fabricație:2009 Masa maximă autorizată:8860kg Masa proprie:3500kg Sef Birou Salubrifare Calin Fiat

Prezentarea detaliată a fluxurilor tehnologice la instalaţia de sortare pentru fiecare fracțiune Deşeurile colectate de gunoiere sau prin intermediul containerelor sunt aduse în zona input. Intrarea se face prin două porţi rulante U1 si U2, cu lăţimea de 5 m, care se deschid numai în momentul aducerii materialului de sortat. Deşeurile sunt descărcate pe pardosea. Zona input este separată de zona de sortare cu un perete de protecţie la foc în care există clapetă de incendiu peste banda transportoare a tocătorului şi uşă de trecere antifoc. După examinarea vizuală a deşeurilor colectate (fracţia umedă şi uscată) se alimentează staţia de sortare de un încărcător frontal. Debitul total al liniei de prelucrare este de 160.000 to/an de la circa 400.000 locuitori din care: 65 % deşeuri umede cu 30 — 40 % umiditate relativă, 35 % deşeuri menajere uscate. Densitatea medie: 220 — 250kg/mc. Deşeurile municipale — fracţia umedă 1. Tocătorul are o capacitate suficient de mare care să prelucreze întreaga cantitate de deşeuri. Este prevăzut cu 2 arbori cu turație reglabilă cu cuțite interactive, sistem de reversare la depăşirea sarcinii admise, pâlnie rabatabilă comandată hidraulic, timp de repaus reglabil, sistem de economisire a energiei reglabil, comandă programabilă cu memorie cu minim 3 programe liber editabile selectabile pentru utilizări alternative, selectarea funcţionării tocătorului pentru funcţionare în lanţ de utilaje, bandă de evacuare antrenată electrohidraulic în execuţie frântă, supraveghere a mersului benzii cu deconectarea arborilor de tocare la suprasarcină. Puterea instalata a tocatorului este de 230 KW, 2, Separatorul magnetic cu magnet permanent cu evacuare laterală a materialelor feroase şi bandă de evacuare a materialelor feroase integrate Magnetul cu evacuarea laterală a materialelor feroase cu lăţimea miezului magnetului 1200 mm asigură evacuarea fierului din deşeurile municipale. Banda de evacuare a materialelor feroase este utilizată pentru evacuarea bucăţilor de fier extrase de magnet şi evacuate pe aceeaşi bandă şi este concepută astfel încât să poată arunca aceste bucăţi într-un container. Metalele feroase se vor valorifica la colectorii de deşeuri feroase. Puterea instalata a benzii transportoare este de 7,5 kW. 3. Utilajul de cernere pentru cernerea fracţiunilor biologice, respectiv a părţilor mici (bio + inert) din deşeurile tocate (prelevarea fracțiunii calorice — combustibil alternativ) se utilizează un separator cu discuri cu 50 arbori de cernere. Antrenarea arborilor de cernere se face modular prin lanţuri. Fiecare modul va fi antrenat la rândul său cu ajutorul unor motoare electrice cu angrenaj. Puterea instalata este de 88 kW. Componentele separatorului cu discuri sunt: 3.1 - banda de accelerare pentru descâlcirea deşeurilor introduse şi asigurarea vitezei de accelerare necesare 3.2 — discuri de separare rezistente la uzură cu contururi exterioare în formă de trapez cu grosimea discurilor de circa 10 mm. Materialul rămas după cernere este evacuat pe o bandă de alimentare spre buncărul intermediar de dozare. Puterea instalata a benzii este de 9,2 kW. 3.3 - instalaţie de curățire a arborilor şi discurilor care acţionează permanenet sau sporadic sub platforma de cernere cu dinţi de greblă care se mişcă în trei direcţii şi a căror înălțime poate fi reglată. Evacuarea fracţiei fine (bio + inert) se face pe o bandă colectoare dispusă sub platforma de cernere, de acolo pe o bandă de evacuare transversală scurtă, dispusă orizontal care aruncă

materialul pe o bandă transportoare ridicătoare cu racleţi care trece în afara halei. Puterea instalata a benzii este de 9,2 kW. Materialul fracţiei fine (bio + inert) este evacuat într-un container de 22 mc, container care va fi transportat spre depozitare şi eliminare la depozit de deşeuri conform. 3.4 — bandă intermediară care serveşte la transportul materialului venit de la utilajul de cernere către buncărul următor. Puterea instalata a benzii este de 9,2 kW. 4. Buncărul de dozare intermediar este alimentat cu materialul care vine de la utilajul de cernere pe banda transportoare. Acţionarea buncărului se face printr-un sistem de podea transportoare reglabilă cu antrenare hidraulică. Un valţ de dozare reglabilă asigură o evacuare uniformă către banda transportoare până la instalaţia de balotare a deşeurilor. Buncărul este dotat cu senzori şi o comandă care să asigure funcţionarea permanentă a utilajului de cernere. Evacuarea materialelor se face pe o bandă transportoare astfel încât înălțimea de aruncare şi gradul de înclinaţie vor fi determinate încât aruncarea să fie făcută în utilajul de balotare. Puterea instalata a buncarului care asigura dozarea deseurilor este de 43,7 kW. 5. Banda transportoare pivotanta Puterea instalata a benzii este de 4 kW. 6. Utilajul de balotare poate efectua presarea şi ambalarea sigură a tuturor deşeurilor cu componente de mărimea cuprinsă între 0 — 6 mm. Presa şi înfăşurătorul cu folie fac parte integrantă din acest utilaj. Baloţii cilindrici sunt realizaţi doar cu ajutorul foliilor. Greutatea baloţilor este funcţie de tipul şi compoziția deşeurilor între circa 600 kg şi circa 2500 kg. Înălțimea baloţilor poate fi selectată între 1,2 şi 1,6 m. Diametrul baloţilor este egal sau mai mare de 1,5 m pentru un consum eficient de folie, Comprimarea deşeurilor se face la o presiune de peste 10 kg/cm* asigurând astfel o presare masivă a deşeurilor. Straturile de folie se suprapun astfel încât se relizează o împachetare etanşă. Supravegherea proceselor are loc într-un spațiu de deservire integrat utilajului şi climatizat. Tabloul de comandă al utilajului oferă informaţii privind timpul efectiv de lucru, presiuni de lucru a instalaţiei hidraulice şi în caz de avarie sau de schimbare a rolei de folie informații privind situaţia fazelor de lucru. Utilajul de balotare cu presă integrată funcţionează în lanţ cu restul utilajelor staţiei de sortare. Puterea instalata a instalatiei de balotare este de 90 kW. Rampa de evacuare a baloţilor spre exterior este realizată astfel încât să poată prelua baloţii cu diametrul de 1,5 m. Este prevăzută cu tablă de ghidare laterală care împiedică căderea laterală a bsloţilor care nu sunt perfecţi cilindrici. Baloţii rezultați se preiau de pe rampa de evacuare cu încărcătoare frontale prevăzute cu greifer, se încarcă pe autovehicul, se transportă la depozitul temporar de unde vor fi expediaţi spre valorificare energetică, Deşeurile municipale — fracţia uscată 1, Buncărul de alimentare este alimentat cu materialul care vine din colectarea duală cu ajutorul unui încărcător frontal. Acţiunea buncărului se face printr-un sistem de podea transportoare reglabilă cu antrenare hidraulică. Un valţ de dozare reglabilă asigură o evacuare uniformă către banda transportoare până la instalaţia de balotare a deşeurilor. Puterea instalata este de 27,5 kW. Evacuarea materialelor se face pe o bandă transportoare astfel încât înălţimea de aruncare şi gradul de înclinaţie vor fi determinate încât aruncarea să fie făcută direct pe banda de sortare a cabinei de sortare. 2. Cabina de sortare este prevăzută cu 8 locuri de sortare, 8 jgheaburi de sortare şi 4 boxe sub cabină în care se vor colecta materialele reciclabile în containere. Cabina de sortare este prevăzută cu o bandă de sortare care are viteza în intervalul 0,2 — 1 m/a. Lăţimea benzii de sortare este de 1200 mm. Lungimea benzii de sortare este astfel calculată încât să permită preluarea materialului care poate fi sortat de la buncărul de alimentare şi să poată evacua materialul nereciclabil după sortare într-un container dispus după cabina de sortare. Cabina de sortare dispune de o instalație de climatizare, unde temperatura poate fi reglată între 17 şi 24*C, Cabina

de sortare are o iluminare suficienta ca să nu existe efectul de orbire şi este prevăzută cu ferestre care să permită intrarea luminei zilei într-o proporţie suficientă. Uşile sunt prevăzute cu geamuri care permit vederea asupra podestelor şi treptelor, Evacuarea materialelor prelevate în boxe se va face în sertare care se închid cu clape şi se deschid cu ajutorul unei pedale de picior. Materialul nereciclabil rămas după banda de sortare ajunge într-un container cu care va fi transportat în zona de alimentare a fracţiei umede. Puterea instalata a benzii transportoare este de 30 kW. Prin sortare se vor extrage: PE şi folii PP amestecate, recipiente PET, plastic, hârrtie — carton, sticlă, metale neferoase. Capacitatea stației de sortare pentru aceste tipuri de materiale este de aproximati 56.000 to/an. Se ia în calcul o cotă de 65% de materiale recuperabile din fluxul total a! colectării duale. Materialul nereciclabil după sortare va fi dus în zona de alimentare a fractiei umede. 3. Presa balotare deseuri reciclabile Materialele rezultate în urma sortării (hârtie, folie, PET, metal) şi colectate în containere sunt transportate la presa de balotare materiale reciclabile, Productivitatea presei de balotat este de 600 mc/oră, iar baloţii rezultați în urma presării, presiunea de lucru fiind de 190+250 bari. Dimensiunile balotilor de deseuri rezultati in urma presarii sunt urmatoarele: -baloti folie: 110x110x80 cm, greutatea fiind de aproximativ 340 kg -baloti carton: 110x110x80 cm, greutatea fiind de aproximativ 440 kg -baloti PET: 110x80x80 cm, greutatea fiind de aproximativ 180 kg. Baloţii se vor depozita temporar sub copertina din faţa halei urmând a se livra catre unitati autorizate in vederea valorificarii. Şef Birou Salubrizare

[ — T T = E ITI OREI TI ZII IT Ţ a ra II : = N 1 EFES - ___ atare Sunsnajso114213 ICH orare asa Șocul fan “ us _ Banat / Bungyni 90H ITI Nil a4sopoduaipag 'uzddauj i 1 "obugbnz NEAJUPIS UI SO0H | | WnZ (2 en a | £ Jiu PULQILD*IS DI 8 AMO 1 i | ŞI 0282=H '0005=9 '50021=0662%% * 1'[JBUIEJUODX PIZ Joqung 11| i N Ms E | SI 's/u | 4) vu 059 'O0S] BUUEM u0] unz 4nSuIaJ PUEQINNJNZ FI Wu 0082 puBISqeSyIY pH ZI ONVEUZILUOS EOH i [n | Li DI d) 31001033 25 - Z0H | a _ fi ŞI - I3yn m 7 = a) IDOTOII WILIH IS L-SOV - IUNI LOM a a n sbejue 1311105 - i 1 a i la | i i 4 i | ÎI LA , TI SE | , + 1 | Ito , n db) 4 | 1 MIEZ | | erele pana | i | | bi i i 1 | | I 1 i H pa a aţa | i a,

Atasament: Anexa_5_hcl_496.pdf

Anexa nr, 5 TARIFE PRACTICATE ÎN CADRUL STAŢIEI DE SORTARE DEȘEURI TIMIȘOARA Nr. RI Tarif Serviciul crt. Lei/tonă, fără TVA Tratare deşeuri reciclabile în Staţia de sortare deșeuri 1. 44,70 Timişoara Procesare deşeuri reziduale pe Linia de sortare, în vederea 2. , , 131,00 valorificării energetice