keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 304/29.07.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitare Str. IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 304/29.07.2010
privind aprobarea proiectului "Reabilitare Str. IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010- 17125/16.07.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 353/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi Bv. 16 Decembrie 1989, Timişoara";
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) nr. 1.294 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţiai publică locală , republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Reabilitare Str. IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Reabilitare Str. IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989", elaborate de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat.

Art. 3: Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 5.963.431,82 lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a sumei reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în sumă de 1.197.991,32 lei din care:
- contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului: 73.991,32 lei;
- contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile neeligibile aferente proiectului:1.124.000,00 lei şi a T.V.A în valoare de 1.139.865,92 lei precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului.
Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_Vacarescu.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv.Regele Carol şi Bv. 16

Decembrie1989, Timişoara” - SF elaborat de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L. în cadrul Contractului de servicii nr. 70/11.06.2009

AMPLASAMENT: Timişoara - str. Văcărescu, pe tronsonul cuprins între Bv.Regele Carol şi Bv.16

Decembrie1989 VALOAREA TOTALĂ a investiţiei (TVA inclus) = 5.963.431,82 lei

C+M (TVA inclus) = 4.411.746,40 lei DURATA DE IMPLEMENTARE a proiectului: 11 luni din care DURATA DE EXECUŢIE a lucrărilor: 6 luni OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI : - Îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane, respectiv a carosabilului străzii; - Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare a zonei; - Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic în cele două intersecţii: str. Văcărescu cu B-dul Regele Carol

şi str. Văcărescu cu B-dul 16 Decembrie 1989 prin decongestionarea şi fluidizarea circulaţiei auto şi pietonale;

- Crearea de locuri de parcare.

CAPACITĂŢI: - suprafaţa stradă m² 11.932 - lungime strada Văcărescu m 368 - lungime strada 16 Decembrie m 207 - suprafaţa carosabil + parcaje m² 6.662 - suprafaţa parcaje pavate m² 1.007 - suprafaţa trotuare m² 2.027 - lungime pista ciclişti m 749 - suprafaţa zone verzi m² 2.855 - guri de scurgere buc. 25 Suprafaţa totală construită a lucrărilor de intervenţii: 9.077 mp Suprafaţa totală utilă a lucrărilor de intervenţii: 11.932 mp Sistem de spălare a carosabilului şi irigare a spaţiului verde

SURSE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI TOTALE : - F.E.D.R., Buget de Stat, Buget local

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DEZVOLTARE Arh. Aurelia JUNIE

Red./Dact.:B.O. 2 ex.

Atasament: Referat_Vacarescu.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2010- 17125/16.07.2010

REFERAT privind aprobarea proiectului “Reabilitare Str. IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B- dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989”, a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost- beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”

Prin Hotărârea de Guvern nr. 998/2008, Municipiul Timişoara, alături de alte 6 oraşe din România, a fost desemnat Pol de creştere la nivel naţional. Polii de creştere sunt definiţi ca zone cuprinzând nuclee (centre) urbane şi arealele lor înconjurătoare, care au capacitatea de a răspândi dezvoltarea economică în zonele adiacente şi în care se vor concentra investiţiile publice cu scopul maximizării impactului asupra dezvoltării regionale. Obiectivul general al polilor de creştere îl reprezintă creşterea calităţii vieţii locuitorilor şi crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor. În cazul polilor de creştere, în vederea accesării fondurilor, este necesară elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare (P.I.D.), document de planificare comprehensivă a dezvoltării întregului areal al polului de creştere, în care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale. Aşadar, PID-ul este un document de planificare a dezvoltării polului de creştere Timişoara - care conţine strategia de dezvoltare pe termen lung a acestuia şi se implementează printr-o serie de proiecte individuale, în scopul realizarii unei dezvoltări durabile. Caracterul oraşului Timişoara este influenţat hotărâtor de clădirile istorice, prezente în special în cartierele Cetate, Iosefin şi Fabric, clădiri care se află, însă, într-o fază avansată de uzură şi degradare. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor şi revitalizarea economică a oraşului este condiţionată de revitalizarea cartierelor istorice, care se transpune în practică atât prin intervenţii asupra clădirilor valoroase din punct de vedere arhitectural, cât şi asupra spaţiilor publice. Astfel, este necesară demararea unor proiecte care să vizeze reabilitarea infrastructurii publice urbane (străzi, trotuare, pieţe, alei etc.), reamenajarea spaţiilor verzi şi parcurilor, asigurându-se astfel dezvoltarea unei zone moderne, atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât şi pentru turiştii şi investitorii care vin în oraş. În acest context, autorităţile administraţiilor publice locale trebuie să găsească soluţii viabile care să permită în continuare dezvoltarea oraşului, prin alocarea de sume de la bugetul local în vederea reabilitării, modernizării şi reorganizării zonelor reprezentative ale oraşului, cât şi a infrastructurii aferente acestora.

FP 53-01, Ver.1

Întrucât fondurile locale prevăzute pentru reabilitarea infrastructurii publice urbane sunt insuficiente, s-au căutat resurse financiare complementare pentru acoperirea cheltuielilor. În acest context, a devenit oportună accesarea de fonduri structurale nerambursabile şi participarea în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor”, Domeniul major de intervenţie: 1.1 ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: ”Poli de creştere”. Un prim pas important în asanarea zonei istorice Cartierul Iosefin, în punerea în valoarea a acestui sit şi a clădirilor istorice existente îl constituie reamenajarea străzii Văcărescu - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989. Reabilitarea străzii Văcărescu este o componentă a dezvoltării infrastructurii urbane din cartierul Iosefin, proiectul având ca obiectiv îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare, a traficului public urban, a parametrilor de mediu afectaţi de transportul public (zgomot, vibraţii), precum şi diminuarea cheltuielilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii. Acest proiect a fost inclus în lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara” şi se încadrează în Obiectivul 2 „Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile”, Politica 2.1. „Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului”, Programul 2.1.3. „Dezvoltarea unui sistem coerent de căi de comunicaţii în interiorul localităţii”. Tronsonul cuprins între b-dul. Regele Carol şi b-dul.16 Decembrie 1989 este înscris în parcela CF nr. 2 cu nr. top 17040, a cărei suprafaţă totală este de cca.1,5 ha. Pe acest tronson - de o parte şi alta a străzii - se află un front construit continuu, ce cuprinde funcţiuni diverse, printre care : locuire colectivă, industrie, sănătate, comerţ, învăţământ, cultură, servicii ş.a. Circulaţia auto se desfăşoară în ambele sensuri, pe două benzi. Locurile de parcare prevăzute doar la capetele străzii nu asigură nici pe departe necesarul aferent acestor funcţiuni. Acesta este motivul pentru care, pe tot parcursul zilei, autovehiculele sunt parcate pe marginea străzii şi zona verde, iar traficul auto, dar şi circulaţia bicicliştilor se desfăşoară cu mare dificultate. Trotuarele şi carosabilul prezintă denivelări majore, fisuri multiple şi dislocări datorate rădăcinilor copacilor foarte masivi şi bătrâni din zonă. Primăria Municipiului Timişoara îşi propune reabilitarea străzii Văcărescu - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989 - , urmărind următoarele obiective: - îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane, respectiv a carosabilului străzii; - îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare a zonei; - îmbunătăţirea condiţiilor de trafic în cele două intersecţii: str. Văcărescu cu B-dul Regele Carol şi str. Văcărescu cu B-dul 16 Decembrie, prin decongestionarea şi fluidizarea circulaţiei auto şi pietonale; - crearea de locuri de parcare. În urma implementării proiectului, Strada Văcărescu - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989 - va fi prevăzută cu: - două sensuri de circulaţie auto; - reţele tehnico-edilitare noi (apă, termoficare, gaz, telefonie, electrice, iluminat public, hidranţi); - piste pentru biciclişti şi circulaţie pietonală; - 200 locuri de parcare auto, parcare cu rastel pentru biciclete; - corpuri de iluminat public; - spaţii verzi; - mobilier urban; - sistem de spălare a carosabilului şi irigare a spaţiului verde. Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi oportunitatea şi necesitatea atragerii de fonduri nerambursabile vizând reabilitarea infrastructurii publice urbane,

FP 53-01, Ver.1

Propunem spre aprobare următoarele:

- Proiectul “Reabilitare Str. IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”. - Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului “Reabilitare Str. IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989”, elaborate de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. - Valoarea totală a proiectului în sumă de 5.963.431,82 lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a sumei reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în sumă de 1.197.991,32 lei din care: - contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2%din valoarea

eligibilă a proiectului: 73.991,32 lei - contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile neeligibile aferente proiectului:1.124.000,00 lei şi a T.V.A în valoare de 1.139.865,92 lei precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu

Director executiv Direcţia Drumuri şi Transporturi

Ing. Chiş Culiţă

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici Redactat, Cons. Andreea Bălan