keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 30/29.07.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega"

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 30/29.07.2016
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 16417/05.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Memoriul Justificativ nr. SC2016 - 15100/23.06.2016 privind necesitatea încheierii Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Finanţare nr. 3524/29.06.2012;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 - privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 422/13.12.201;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/07.02.2012;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 108/27.03.2012 privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 503/ 22.10.2013 - privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii - modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/12.09.2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 205/08.05.2015;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
În confomitate cu art. 867-870 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 119, art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. f), alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 care va avea următorul cuprins:
"Art. 2: Darea în administrare prevăzută la Art. 1 se va face până cel mai târziu la data finalizării proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814".

Art. 2: Se aprobă introducerea unui nou articol după Art. 3 şi care va avea următorul cuprins:
"Art. 3a: Se aprobă conţinutul Contractului de administrare şi al Procesului verbal de predare primire care se vor încheia între Municipiul Timişoara, în calitate de Proprietar, şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, în calitate de Administrator."

Art. 3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 260//26.05.2015 rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Proces_verbal.pdf

ROMÂNIA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Incheiat astazi,_______________în baza contractului de administrare ___________________, cu ocazia

predarii-primirii urmatoarelor nave de pasageri (vaporette) şi dotările aferente:

Nr.crt. Numele navei Numar ANR

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 4 exemplare, asigurându-se câte doua exemplare pentru fiecare parte .

Am predat, Am primit, PROPRIETAR, ADMINISTRATOR, MUNICIPIUL TIMISOARA, REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL prin P R I M A R, DIRECTOR GENERAL

Nicolae Robu Dr.ing. Ioan Goia

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE DIRECTOR ECONOMIC

Magdalena Nicoara Ec. Felicia Lascuţ

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, DIRECTOR TEHNIC

Smaranda Haracicu Ing. Adrian Sârb

DIRECTOR DIRECŢIA CLĂDIRI, DIRECTOR T.A.T.N

TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Ing. Marcel Nicola

Laura Koszegi

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ Avizat juridic

Culiţă Chiş

Avizat juridic

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 3 1

Municipiul Timişoara Se aprobă Direcţia Dezvoltare Serviciul Generare şi Implementare Proiecte Primar NICOLAE ROBU

REFERAT privind modificarea şi completarea HCL nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în

administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara(RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii

publice urbane a malurilor Canalului Bega” În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor publice, inclusiv transportul urban, în Municipiul Timişoara, în vederea creşterii calităţii vieţii şi asigurării unei dezvoltări regionale durabile. În conformitate cu graficul de eşalonare al activităţilor investiţiei, cap.IV din Cererea de finanţare anexă la Actul adiţional nr.2 din 29.12.2015 la contractul de finanţare, finalizarea execuţiei lucrărilor a fost programată pentru luna noiembrie 2015, iar finalizarea implementării proiectului pentru 30.06.2016. Bunurile rezultate în urma finalizării proiectului, reprezentând elementele componente ale sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, sunt şi rămân în proprietatea Municipiului Timişoara şi vor fi date în administrarea R.A.T.T, în baza HCL nr. 260/26.05.2015, în vederea asigurării funcţionării întregului sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, în perioada de implementare şi de operare a acestuia. În momentul de faţă, nici după cea de a 8a procedură de achiziţie lansată prin Anunţul de participare nr. 168480/24.05.2016 cu deschidere în data de 16.06.2016 pentru Lotul 2 - Macara – 2 buc estimat la valoarea de 103.491,58 lei fără TVA şi Lotul 5 – Biciclete -140 buc estimat la valoarea de 128.394,00 lei fără TVA, nu s-a prezentat niciun ofertant. Având în vedere că activitatea şi punerea în funcţiune a dotărilor aferente staţiilor de vaporetto şi închiriere biciclete, precum şi activitatea subsecventă a contractului de finanţare care decurge din nefinalizarea la timp a acesteia (comunicat presă la finalizarea proiectului), nu sunt finalizate şi plătite la termenul de finalizare a proiectului de 30.06.2016, se impune prelungirea duratei contractului de finanţare până la 30.06.2017 pentru asigurarea funcţionalităţii proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega,cod SMIS 31814 şi atingerea tuturor obiectivelor şi indicatorilor asumaţi de către beneficiar. În acest sens a fost întocmit Memoriul justificativ nr. SC2016 – 15100/23.06.2016 privind necesitatea încheierii Actului adiţional nr.3 la Contractul de Finanţare nr.3524/29.06.2012 în baza Instrucţiunii AMPOR nr.146/17.06.2016, în vederea prelungirii duratei contractului de finanţare până la 30.06.2017 şi prevederea cheltuielilor necesare asigurării funcţionalităţii proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814.

FP 53-01, Ver. 3 2

Sumele neachitate până la data de 31.12.2015, au fost prevăzute şi asumate în bugetul Municipiului Timişoara, conform Hotărârii Consiliului Local nr.566/18.12.2015 prin care s-a aprobat includerea acestora în lista de investiţii pe anul 2016, având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale actualizată. Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM: - modificarea art. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015, după cum urmează: „Art. 2: Darea în administrare prevăzută la Art. 1 se va face până cel mai târziu la data finalizării proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814”

- se introduce un nou articol după Art. 3 şi care va avea următorul cuprins: “Art. 3a: Se aprobă conţinutul Contractului de administrare şi al Procesului verbal de predare primire care se vor încheia între Municipiul Timişoara, în calitate de Proprietar, şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, în calitate de Administrator.” Director Direcţia Dezvoltare Director Direcţia Economică Magdalena Nicoară Smaranda Haracicu Şef Serviciul Generare şi Implementare Proiecte Director Direcţia Tehnică Adriana Deaconu Culiţă Chiş Responsabil tehnic proiect, Adina Şuiu Responsabil tehnic proiect, Vasile Olar

Avizat juridic,

C. J. Daniela Ştefan Red. M.P.T/2exp

Atasament: Contract_ANEXA_HCL30_CU_AMENDAMENT.pdf

ROMÂNIA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONTRACT DE ADMINISTRARE NR....................../................................. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Municipiul Timişoara, cu sediul in Timişoara, bv. C.D.Loga, nr.1, cod fiscal 1475636, tel. 0256/408.367, fax. 0256/204.177, reprezentată prin Nicolae Robu - Primar şi Smaranda Haracicu – Director Direcţia Economică, avand calitatea de PROPRIETAR, pe de o parte

şi

Regia Autonomă de Transport Timişoara cu sediul în Timişoara, bv. Take Ionescu nr.56, tel. 0356/803.710, fax. 0356/003.901 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/3034/1991 având cod RO38 RNCB 0249 0492 9594 0001 deschis la BCR Timişoara şi cod fiscal nr. RO 2490570 reprezentată prin Goia Ioan – Director General şi Felicia Lăscuţ – Director Economic, in calitate de ADMINISTRATOR pe de alta parte Au convenit încheierea prezentului contract de administrare cu respectarea urmatoarelor clauze: II. TEMEIUL LEGAL AL ÎNCHEIERII PREZENTULUI CONTRACT 2.1Prezentul contract se fundamentează, în principal, pe urmatoarele: - Art. 119, art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală - Articolele 867- 870 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicată; - Hotararea Consiliului Local 108/27.03.2012 privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (R.A.T.T.) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului ,, Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”; III. OBIECTUL CONTRACTULUI 3.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă darea în administrare gratuită către R.A.T.T. a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 nave de pasageri (vaporette) şi dotările aferente necesare înfiinţării unui nou sistem sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega prin proiectul ,,Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814. 3.2. Datele de identificare a navelor de pasageri (vaporette), înmatriculate:

Nr.crt. Numele navei Numar ANR

3.3. Sistemul municipal de transport public naval pe Canalul Bega si bunurile aferente care reprezinta elementele componente ale acestuia, vor fi date în administrarea R.A.T.T. în mod succesiv pe baza de procese verbale de predare primire, anexă la prezentul contract de administrare. IV. DESTINAŢIA BUNURILOR DATE ÎN ADMINISTRARE 4.1 Bunurile, reprezentând elementele componente ale sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, sunt şi rămân în proprietatea Municipiului Timişoara şi vor fi date în administrarea R.A.T.T. în vederea asigurării funcţionării întregului sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, în perioada de implementare şi de operare a acestuia. V. DURATA CONTRACTULUI 5.1 Prezentul contract este valabil incepand cu data semnarii acestuia pe o perioada de 5 ani conform art.28 din Legea 92/2007, respectiv conform Art.2, alin (2) la contractul de finantare nr. 3524/29.06.2012.

VI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 6.1. Drepturile si obligaţiile proprietarului a) Dreptul de a aproba sau aviza dezvoltarea sistemului; b) Să asigure folosinţa bunurilor reprezentând elementele componente ale sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega pe toată durata administrării; c) Să controleze modul în care sunt administrate bunurile reprezentând elementele componente ale sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega şi să ia măsurile ce se impun în vederea unei mai bune întreţineri şi folosiri judicioase, potrivit destinaţiei; d) Sa inventarieze bunurile anual conform legii. e) Să asigure finanţarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport public naval din bugetul local. f) Să efectueze decontarea cu Regia Autonomă de Transport Timişoara lunar, după încheierea lunii, urmând ca plata facturilor să se facă în termenul legal de 30 de zile. 6.2 Drepturile şi obligaţiile administratorului: a) Administratorul poate exercita folosinţa bunurilor care fac parte din sistemul municipal de transport public naval pe Canalul Bega în limita cerinţelor impuse de funcţionarea sistemului şi pentru desfăşurarea activităţilor corespunzătoare destinaţiei principale a acestora; b) Să nu cedeze folosinţa oricăreia dintre bunurile date în administrare catre o terţă parte, pe întreaga durata de valabilitate a prezentului contract; c) Să execute la timp şi în bune condiţii, pe cheltuiala sa, toate lucrările de reparaţii, investiţii, reabilitare, modernizare, precum si orice alte lucrări indiferent de natura acestora, inclusiv pentru degradările produse din culpa sa; d) Să nu depoziteze mărfuri toxice sau inflamabile şi să ia toate măsurile necesare pentru exploatarea în siguranţă a bunurilor date în administrare; e) Să-l anunţe pe proprietar de acţiunea intentată de un terţ care priveşte proprietatea sau posesia bunurilor date în administrare; f) Să permită inspecţiile reprezentanţilor proprietarului pentru verificarea bunurilor date în administrare; g) Să răspundă pentru pagubele pricinuite bunurilor de eventuale incendii, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit sau forţă majoră; h) Să asigure paza bunurilor, pe cheltuiala proprie; i) Să obţină toate avizele prevăzute de lege şi normele în vigoare, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii proprii; j) Să încheie poliţe de asigurare pentru bunurile date în administrare; k) Să întreprindă toate demersurile necesare pentru asigurarea mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcţionarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia. l) Să înainteze lunar Municipiului Timişoara decontul privind compensarea de transport rezultată ca şi diferenţa de preţ între cheltuielile ocazionate de efectuarea serviciul de transport naval şi veniturile realizate din încasări pe baza tarifelor de călătorie stabilite VII. ÎNCETAREA ADMINISTRĂRII 7.1 Încetarea dreptului de administrare poate avea loc în următoarele cazuri : a) La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b) Înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor două părţi, la iniţiativa uneia dintre acestea; VIII. CLAUZE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1 Contractul de administrare se reziliază, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în una din următoarele situaţii: a) Administratorul schimbă destinaţia bunurilor primite în administrare fără aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; b) Administratorul nu exercită obligaţiile stabilite in sarcina sa prevăzute la pct. 6.2;

IX. FORŢA MAJORĂ . 9.1 Niciuna dintre părţi nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător total sau/şi parţial a oricărei obligaţii care îi revine, în baza prezentului contract , dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră, astfel cum cum este definită de lege; 9.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părţi în termen de 5 zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. X. MODIFICAREA CONTRACTULUI 10.1 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor din prezentul contract şi completarea acestuia cu clauze noi, prin încheierea de acte adiţionale. XI. LITIGII 11.1 Părţile prezentului contract vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative părţile nu reuşesc pe cale amiabilă rezolvarea divergenţelor, fiecare parte poate solicita ca litigiile să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. XII. DISPOZIŢII FINALE 12.1 Prezentul contract a fost încheiat în 4 exemplare originale, câte două pentru fiecare parte. PROPRIETAR, ADMINISTRATOR, MUNICIPIUL TIMISOARA, REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL prin P R I M A R, DIRECTOR GENERAL

Nicolae Robu Dr.ing. Ioan Goia

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE DIRECTOR ECONOMIC

Magdalena Nicoara Ec. Felicia Lascuţ

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, DIRECTOR TEHNIC

Smaranda Haracicu Ing. Adrian Sârb

DIRECTOR DIRECŢIA CLĂDIRI, DIRECTOR T.A.T.N

TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Ing. Marcel Nicola

Laura Koszegi

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ Avizat juridic

Culiţă Chiş

Avizat juridic