keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 301/15.06.2018 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor situate în str. Ovidiu Cotruş nr. 19 A, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. EUROWINDOW S.R.L.

15.06.2018

Hotararea Consiliului Local 301/15.06.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor situate în str. Ovidiu Cotruş nr. 19 A, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. EUROWINDOW S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive, înregistrată cu nr.CT2018- 1280, 1376 / 24.05.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2018- 1280, 1376/25.05.2018 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT2018- 1280, 1376/25.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere, "Declaraţia" autentificată cu nr.2154 din 11.10.2017, la Societatea Profesională Notarială "Vraşti-Albu", notar public Albu Adrian Caius;
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
Având în vedere prevederile art.8, alin.(1) şi Anexa III din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a terenurilor situate în Timişoara, str. Ovidiu Cotruş nr. 19A, înscrise în C.F. nr.445473 Timişoara cu nr. cad.445473 şi suprafaţa de 118 mp, respectiv CF 445474 Timişoara cu nr. cad 445474 şi suprafaţa de 108 mp, care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. EUROWINDOW S.R.L.
Art. 2: Se aprobă trecerea terenurilor menţionate la Art.1, din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia "căi de circulaţie, parcaje, trotuare publice".
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- S.C. EUROWINDOW S.R.L.;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR CT2018- 1280, 1376 / 24.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor situate în str. Ovidiu Cotruş nr. 19 A, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de

către S.C. EUROWINDOW S.R.L.

1. Descrierea situaţiei actuale: Prin adresa nr. CT2018-1376/23.03.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de

către S.C. EUROWINDOW S.R.L. reprezentată legal prin domnul Petrașcu Petru, ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate asupra terenurilor situate în Timişoara, str. Ovidiu Cotruș nr. 19 A, înscrise în C.F. 445473 Timişoara și CF 445474 Timişoara, reprezentând căi de circulație, parcaje, trotuare publice. De asemenea, S.C. EUROWINDOW S.R.L. a solicitat prin adresa nr. CT2018-1280/20.03.2018 trecerea terenurilor respective în domeniul public al Municipiului Timișoara, având în vedere prevederile Regulamentului General de Urbanism, cap.7.2. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Este necesară reglementarea situației juridice a terenurilor în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor pentru asigurarea accesului de pe domeniul public. 3. Alte informaţii : Parcela inițială cu nr. cad. 427323, din care au fost dezmembrate terenurile menționate mai sus, face parte din Planul Urbanistic Zonal "Zonă industrială, servicii și depozitare" , aprobat prin HCL 306/28.07.2017.

4. Concluzii:

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor situate în str. Ovidiu Cotruş nr. 19 A, înscrise în C.F. 445473 Timişoara și CF 445474 Timişoara, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C.EUROWINDOW S.R.L. și trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor respective. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR CT2018- 1280, 1376 / 25.05.2018

REFERAT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor situate în str. Ovidiu Cotruş nr. 19 A, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de

către S.C. EUROWINDOW S.R.L.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2018- 1280, 1376 / 24.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor situate în str. Ovidiu Cotruş nr. 19 A, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. EUROWINDOW S.R.L., facem următoarele precizări:

Prin adresele nr. CT2018-1376/23.03.2018, CT2018-1280/20.03.2018 înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara de către S.C. EUROWINDOW S.R.L. reprezentată legal prin domnul Petrașcu Petru, ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate asupra terenurilor situate în Timişoara, str. Ovidiu Cotruș nr. 19 A, înscrise în C.F. 445473 Timişoara cu suprafața de 118 mp și CF 445474 Timişoara cu suprafața de 108 mp, reprezentând căi de circulație, parcaje, trotuare publice, solicitând trecerea terenurilor respective în domeniul public. Parcela inițială înscrisă în CF 427323 Timișoara cu nr. cad. 427323(CFvechi 4700 Freidorf, nr. cad vechi A1283/4), din care au fost dezmembrate terenurile menționate mai sus, conform Încheierii de Autentificare nr. 2153/11.10.2017 autentificată de notar public Albu Adrian Caius, face parte din Planul Urbanistic Zonal "Zonă industrială, servicii și depozitare", aprobat prin HCL 306/28.07.2017.

Prin “Declaraţia” autentificată cu nr. 2154 din 11.10.2017 de către Notar Public Albu Adrian Caius, proprietarul terenurilor menţionate mai sus, reprezentat prin domnul Petrașcu Petru, declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestora.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.” În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în CF nr.445473Timişoara și CF 445474 a fost notată Declaraţia autentificată sub nr.2154 din 11.10.2017, de renunţare la dreptul de proprietate de către proprietarul tabular S.C. EUROWINDOW S.R.L . În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere descrierile din cărțile funciare 445473, 445474 “căi de circulație, parcaje, trotuare”, în temeiul art.8, alin.1 din Legea nr.213/1998 – privind bunurile proprietate publică, ”Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local. ”

Terenurile cu nr. cad. 445473, înscris în CF445473 Timișoara și nr. cad. 445474 înscris în CF 445474 Timișoara nu fac obiectul unor litigii pe rolul instanţelor de judecată, conform adresei Serviciului Juridic nr. CT2018-1280, 1376 / 17.05.2018 sau a unor dosare nesoluţionate de revendicare în baza Legii nr.18/1991, a Legii nr.1/2000, a Legii nr. 10 /2001, O.U.G.94/2000, O.U.G.83/1999 şi a Legii nr. 247 /2005, conform adresei cu nr. CT2018-1280, 1376 / 16.05.2018 de la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse-Biroul Clădiri Terenuri, precum şi adresei nr. CT2018-1280, 1376 / 18.05.2018 de la Compartiment Administrare Fond Funciar. În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a terenurilor situate în str. Ovidiu Cotruş nr. 19 A, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. EUROWINDOW S.R.L., cu nr. cad. 445473, înscris în CF445473 Timișoara și nr. cad. 445474 înscris în CF 445474 Timișoara, și trecerea terenurilor respective din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timişoara. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. ŞEF BIROU CLĂDIRI TERENURI MIHAI BONCEA CĂLIN PÎRVA CONSILIER B.C.T. DIANA ROF

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Cotrus_19A.pdf

84.97 Intravilan Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL nr .cad.40235 ZONA INDUSTRIALA- SERVICII SI DEPOZITARE Extravilan -Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, CF 427323- 2700 MP fe E TA m 87,35 __ 151 E m STRADA OVIDIU COTRUS (asfalt) = aa Bă an + , pane i SS re 5 IESE TRUPA re EEE e —_ ERIC A E il _ n CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ mă Eat | == n a SPRE NESCHIMBAri: SIT _ VIZAT SPRE NESCHIMBARE = dit, a a i ZI 663 Anexa la aviz UL CONDITI Ms 3qa din 3 20 LL TIRUL aţa . m LI NT NIL LL TRE e e UTE CETE 5115 nr.cad.427323 (nr.cad.A1283/4) Scf=2700mp so e E : E —— LIMITA INTRAVILAN esa LIMITA DE PROPRIETATEA TERENULUI BEE E A 1283/3 e REGLEMENTAT IN PUZ a E a N e TEREN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL ra E ÎI 8 GT a î ETII TEREN PROPRIETATE PRIVATA ' A Gaz? : 2 475933.61 SE : 413822 A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE A 3 475861.09 368 E 7 TEREN CE URMEAZA A TRECE e te ZA INDOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 1 4 4/2 esa 7 TEREN PROPRIETATE PRIVATA A1283/4/ = RE E A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE cu 65 ET, SERVITUTE DE TRECERE E PE DURATA EXISTENTEI RETELEI. E IN FAVOAREA PROPRIETARULUI RETELEI See dn Il Costina ceai) = e nd rr ri RETEA ELECTRICA LEA 20 KV FE n Ioa d bo em ss = Q NUMAR PARCELA limite tepogrofico ŞI E 6558 | sr mol nsconsi -şroapo ETER ET asa pe 0:55 BILANT TERITORIAL sialp de baston (media tenzhi 4 aro = SUPRAFATA TOTALA _ - _ E e lemn (jcoza lensiur 6550 A "4 26,49 A ZONEI STUDIATE 2700 BR a FN Eta N ac E 226 ţ cloma publiciloro N _—_ A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE 2474 5 Ci sole Intravilan Timisoara PUZ aprobat prin HCL 78/2012 POTmax. 55% CUT 1,5 a) P+2E a TECTONICS art sa a n țectura ur pron Pb SI DEPOZITARE A MA Ă 468/2016 wrwrw.toctonics.ro E-mail: ortQisctonica.ro ; design A0-300576 Timiacara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 : Te!. Fax : +40(0)258 201491, 0721 850247, 0728 267216 urbanism + CUI 12764326. d. arh.Carmen NICORICI-CALANCE ( INI Î SCARA | BENEFICIAR: EUROWINDOW S.R.L. FAZA « Aa RE AMPLASAMENT: Extravilan Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, PUZ ul! VERIFICAT arh. Marius NICORICI-CALANCE il nr.cad. 427323 _ 5 E î : e a A PROIECTAT arh. Carmen NICORICI-CALANCE A V DATA | PLANSA: PROPRIETATEA ASUPRA TERENULUI | NR.PLA A U 04/468 ma Farman NICNBICI-CFALANCE ZX