keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 301/28.07.2017 privind aprobarea obiectivului de investitii ŤProiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorieť

28.07.2017

Hotararea Consiliului Local 301/28.07.2017
privind aprobarea obiectivului de investitii ŤProiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorieť


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2017-18324/24.07.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere Fisa Tehnica nr. 322/30.05.2017 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Avind in vedere adresa Serviciului Juridic - Biroul Contencios nr. UR 2017-14462/20.06.2017;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba ŤProiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorieť intocmit de S.C. ŤProdao-Ingť S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si Documentatiei de Executie prin grija Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR: ………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI «Extindere si modernizare

ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 – Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie»

Proiect complex de investitii pentru obiectivului de investitie «Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 – Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie», pr. nr. 467/2016 intocmit de S.C. «Prodao-Ing» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni Valoarea totala a investitiei : 33.100.568,45 lei (inclusiv TVA) 7.330.107,94 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 15.459.420,34 lei (inclusiv TVA)

3.423.482,59 euro (inclusiv TVA) Capacitate:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor medicale in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime propus: Corp existent(P), Corp A(P+1E+Er.) si Corp B(P). Suprafata teren = 6116,00 mp. Suprafata construita existenta = 340,00 mp. Suprafata desfasurata existenta = 672,00 mp. Suprafata construita nou propusa Corp A = 825,00 mp. Suprafata desfasurata Corp A = 2.151,00 mp. Suprafata costruita nou propusa Corp B = 756 mp. Suprafata desfasurata propusa Corp B = 756 mp. Suprafata construita desfasurata = 3.579,00 mp. Capacitate: Cabinete medicale, saloane, grupuri sanitare, bai, holuri, spatii tehnice, depozite, sala conferinte, case scari, lifturi, spatii administrative si altele si circulatii perimetrale.

Intocmit, Pauliean Gama

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2

Atasament: Referat.pdf

1/1

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT: DIRECTIA GENERALA DE URBANISM PRIMAR, SI DEZVOLTARE URBANA Nicolae Robu BIROUL CONSTRUCTII-INSTALATII Nr.: SC 2017-18.324/24.07.2017

REFERAT privind aprobarea obiectivului de investitii «Proiect complex de investitii + PT - Extindere si

modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 – Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie»

Biroul Constructii-Instalatii are cuprins in programul de investitii pe anul 2017 obiectivul de

investitii «Proiect complex de investitii +PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 – Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie».

A fost finalizat “Proiect complex de investitii” pentru obiectivul de investitii mentionat, care a fost inaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico- economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale. Comisia a avizat conditionat documentatia tehnico-economica, prin Fisa Tehnica nr. 322/30.05.2017.

Realizarea investitiei «Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 – Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie» propune lucrari de desfiintare a unor constructii auxiliare, reabilitarea-modernizarea spatiilor existente si lucrari de construire noi a doua corpuri principale A(P+1E+E r.) si B(P) articulate prin corpuri de legatura intre ele si cu constructia existenta pentru a fi in concordanta cu normele actuale.

Conform “Proiect complex de investitii” pus la dispozitie se propune executia unui ansamblu format din 3(trei) corpuri distincte – Corp existent(P), Corp A(P+1E+Er.) si Corp B(P) cu diverse functiuni. Suprafata construita desfasurata nou propusa este de 3.579,00 mp. Valoarea investitiei este de 33.100.568,45 lei(inclusiv T.V.A.) din care lucrari constructii-montaj C.+M. = 15.459.420,34 lei, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat.

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni. Finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 66.02.06 – Spitale, impreuna cu alte resurse

atrase. Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

(1) Aprobarea «Proiect complex de investitii +PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 – Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie» intocmit de S.C. «Prodao-Ing» S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

(2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie. Director General, Sef Birou,

Magdalena Nicoara Adina Suiu

DIRECTIA ECONOMICA, Intocmit, Steliana Stanciu Pauliean Gama

Avizat,

SERVICIUL JURIDIC