keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 560/12.11.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru "Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie"

12.11.2019

Hotararea Consiliului Local 560/12.11.2019
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru "Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-27517/30.10.2019  - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
      Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -27517/30.10.2019 al Biroului Construcţii -Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
      Având in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.11.2019  - Anexă la  Raportul de specialitate nr.SC2019 -27517/30.10.2019;
      Avizul în vedere Adresa nr.SC2019 -27517/30.10.2019 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
      Având în vedere avizele  Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
      Având in vedere Programul de Dezvoltare 2019, investiţii, cap. 66.02.06 - Spitale;
      Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.301/28.07.2017 privind aprobarea obiectivului de investitii "Proiect complex de investitii + PT -Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie" ;
      În baza prevederilor Legii  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
      În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
      În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.d), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
      În temeiul art. 139 alin.1 şi 3 şi art.196 alin. 1, lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT  pentru  "Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorieť, prevazuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general actualizat, pentru  "Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorieť prevazut în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredinţează  Biroul Construcţii-Instalaţii din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
          - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
          - Primarului Municipiului Timişoara;
          - Serviciului Juridic;
          - Direcţiei Urbanism;
          - Direcţiei Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
          - Direcţiei Economice;
          - Direcţiei de Mediu;
          - Direcţiei Dezvoltare;
          - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse  I Est;
          - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
          - Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
          - Biroului Constructii Instalatii;
          - Direcţiei Comunicare-Relationare;
          - Biroului Audit;
          - Biroului Managementul Calităţii;
          - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
          - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Exp.Mot.ptr.HCL-Act_ind_ec_faza_PT-__PCI_V._Babes.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. 30.lo. 2013 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRARE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si a Devizului General pentru obiectivul ” Proiect complex de investitii + PT- Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumotftiziliogie dr. V. Babeş Timişoara, etapa I -extindere compartiment de recuperare medicală respiratorie ” 1. Descrierea situaţiei actuale Compartimentul de recuperare medicală respiratorie funcţionează actualmente în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziliogie dr. V. Babeş Timişoara situat în Timişoara, str. Gh. Adam nr.l3. Parcela identificată prin C.F. nr. 409180 cuprinde un compartiment recuperare medicală respiratorie cu regim de înălțime P, care va face parte din extinderea centrului propus, o construcție industrială şi edilitară, o stație reglare gaze care se păstrează și corpuri propuse spre demolare. În vederea adaptării la legislaţia şi normele actuale a fost necesară elaborarea unui proiect de extindere şi modernizare a compartimentului de recuperare medicală respiratorie. Acestă necesitate s-a concretizat prin elaborarea unei documentații << Proiect complex de Investiții>>, privind reabilitarea şi extinderea compartimentului existent. Documentaţia << Proiect complex de Investiţii>> a fost elaboartă de proiectantul SC PRODAO-ING SRL şi aprobată prin HCL 301/28.07.2017. În urma aprobării soluţiei optime din << Proiect complex de Investiţii>> a fost dispusă elaborarea Proiectului Tehnic, cu detalii de execuţie, plan SSM, documentație DTAC. Proiectul a fost finalizat şi s-a obținut Autorizaţia de Construire AC 987/24.07.2019. Având în vedere că indicatorii tehnico economici la faza << Proiect complex de Investiţii>> au fost estimați la nivelul anului 2017 iar proiectul tehnic a fost realizat în anul 2019, este necesară actualizarea unor categorii de prețuri de la materiale,dotări, echipamente şi manoperă la nivelul acestui an. 2. Schimbări preconizate şi rezultate așteptate Ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico economici la faza PT, pentru obiectivul de investiții obiectivul ” Proiect complex de investitii + PT- Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infecţioase și Pneumoftiziliogie dr. V. Babeş Timişoara, etapa I extindere compartiment de recuperare medicală respiratorie ”, se va actualiza Devizul General cu preţurile la diferite dotări şi echipamente medicale specifice la nivelul anului 2019 precum şi punerea în accord cu modificările prevăzute prin OUG 114/2018, art.71, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019. 3. Concluzii 2921 urez Capitală Europeană a Culturii

Prin Proiectul nr.1546/2019 ” Proiect complex de investitii + PT -Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziliogie dr. V. Babeş Timișoara, etapa I — extindere compartiment de recuperare medicală respiratorie ”aprobate prin HCL nr 301/ /2017 s-au stabilit următoarele: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general: 33.110.568,45 lei inclusiv TVA din care valoarea totala a investitiei C+M: 15.459.420,34 lei inclusiv TVA, Ca urmare a Proiectului Tehnic nr.30/2019 şi a modificarilor legislative in conformitate cu art.71 din OUG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim in constructii şi ca urmare a actualizării preţurilor pentru anumite dotări şi echipamente medicale specifice au rezultat urmatoarele valori conform Devizului General actualizat Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general actualizat, ca fiind de 37.555.173,03 lei inclusiv TVA din care valoarea totala a investitiei CHEM: 13.922.010,21lei inclusiv TVA; Durata de realizare a investitiei este de 24 luni. Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a indicatorilor tehnico-economici actualizați, prevăzuţi in Anexa 1 şi Devizului General actualizat prevazut în Anexa 2, pentru proiectul ” Proiect complex de investitii + PT -Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziliogie dr. V. Babeş Timişoara, etapa I —extindere compartiment de recuperare medicală respiratorie ” PRIMAR NICOLAE ROBU ADMINISTRATOR PUBLIC ȘEF BIROU CONSTRUCȚII INSTALAŢII SANT PASCU RO Cod FO53-03,Ver.l e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Rap_Sp.HCL-Act_ind_ec_faza_PT_-PCI_V.Babes.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII Nr. SC2019-27517/30.10.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru «Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 — Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie» Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2019- 21517/30.10.2019, a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții «Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 — Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie», prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) şi a Devizului General (Anexa 2). Conform Expunerii de motive „compartimentul de recuperare medicală respiratorie funcţionează actualmente în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumottiziliogie dr. V. Babeş Timişoara situat în Timişoara, str. Gh. Adam nr.13. Parcela identificată prin C.F. nr. 409180 cuprinde un compartiment recuperare medicală respiratorie cu regim de înălțime P, care va face parte din extinderea centrului propus, o construcţie industrială şi edilitară, o stație reglare gaze care se păstrează şi corpuri propuse spre demolare. Parcela identificată prin C.F. nr. 409181 — drum, este împrejmuită parțial cu gard din metal, are o formă neregulată si este poziționată la nord şi est de parcela cu nr. CF 409180, pe care se află mai multe corpuri de construcţie din care unele sunt propuse spre demolare: construcţii administrative şi social culturale — morgă cu regim de înălțime S, magazie obiecte inventar cu regim de înălțime P şi construcții anexă — depozit carburanţi cu regim de înălțime S, garaj cu regim de înălțime P, fânărie cu regim de înălțime P şi grajd animale cu regim de înălțime P.Parcela identificată prin C.F. nr. 401359 cuprinde o construcție anexă — clădire electrocompre-soare -atelier-stație oxigen şi o construcție cu rol administrativ şi social cultural — centru antifumat în regim de înălțime P, fiind situată in partea de Vest a parcelei identificată prin C.F. nr.432098; Terenul intravilan identificat prin C.F. nr. 409172 cuprinde mai multe construcţii administrative şi soci- culturale: corp administrativ cu regim de înălțime S+P+1E, corp laboratoare cu regim de înălțime P+2E, corp spital TBC cu regim de înălțime P+2E, corp Spital Infecţioase cu regim de înălțime S+P+1E, corp Spital Infecţioase cu regim de înălțime S+P+2E , centru radiodiagnostic boli pulmonare în regim de înălțime P+1E, capelă regim înălțime P şi construcții anexe: spălătorie-farmacie-ateliercentrală termică cu regim de înălțime P, pivniță regim înălțime P şi clădire poartă-farmacie cu regim de înălțime P. Realizarea investiţiei "Extindere si modernizare ansamblu construit existent la spitalul de boli infecțioase și pneumoftiziologie Dr. V. Babeş, Timişoara, str. Ghe. Adam. Nr. 13 - etapa l-a: Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie la spitalul de boli infecțioase si pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş din Timişoara presupune o serie de lucrări de construire noi (pe terenul ce se regăseşte în C.F. 409180 şi implicit nişte lucrări de desființare a unor construcţii auxiliare). Deoarece legislaţia în domeniu s-a schimbat, este necesară reabilitarea, modernizarea şi extinderea spitalului pentru a fi în e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

concordanță cu normele actuale. De aceea se impun realizarea de noi spații (medicale, saloane, educaţionale), intervenții asupra clădirilor existente (dimensionări de spații, finisaje, instalaţii, dotări) şi amenajărilor exterioare (accese, spații verzi, parcaje). Toate acestea au fost solicitate prin tema de proiectare care a stat la baza acestei lucrări. S-a solicitat extinderea compartimentului de recuperare medicală respiratorie a Spitalului de boli infecțioase prin realizarea a două corpuri principale (A şi B) articulate prin corpuri de legătură între ele şi cu construcția existentă. Corpul A trebuie să conțină: - la parter: accesul principal, hol sală de aşteptare cu grupuri sanitare, frontdesk de interfață cu vizitatorii şi bolnavii, zonă de cabinet investigații şi tratament, serviciu de internare / externare a pacienților, legătura cu clădirea existentă; - la etaj 1: saloane cu grupuri sanitare proprii şi spaţii medicale; - la etaj 2: o sală de conferință, o sală de curs şi grupuri sanitare. Corpul B (în regim Parter), legat de corpul A, cuprinde spaţii de kinetoterapie, hidroterapie, salină, aerosoli, sală de mese. În vederea adaptării la legislaţia şi normele actuale a fost necesară elaborarea unui proiect de extindere şi modernizare a compartimentului de recuperare medicală respiratorie. Acestă necesitate s-a concretizat prin elaborarea unei documentații << Proiect complex de Investiţii>>, privind reabilitarea şi extinderea compartimentului existent. Documentaţia << Proiect complex de Investiţii>> a fost elaboartă de proiectantul SC PRODAO-ING SRL şi aprobată prin HCL 301/28.07.2017. În urma aprobării soluţiei optime din << Proiect complex de Investiţii>> a fost dispusă elaborarea Proiectului Tehnic, cu detalii de execuţie, plan SSM, documentație DTAC. Proiectul a fost finalizat şi s-a obţinut Autorizaţia de Construire AC 987/24.07.2019. Având în vedere că indicatorii tehnico economici la faza << Proiect complex de Investiţii>> au fost estimați la nivelul anului 2017 iar proiectul tehnic a fost realizat în anul 2019, este necesară actualizarea unor categorii de preţuri de la materiale, dotări,echipamente şi manoperă la nivelul acestui an. Totodată se propune şi actualizarea Devizului General conform art.71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019, prin care, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. In fapt, odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 114/2018, pentru activitatile principale definite de codul CAEN 4120 (Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale) se vor majora salariile intregului personal implicat in executia lucrarilor propuse, ceea ce va influienta prin crestere majora costul manoperei luata in considerare la stabilirea valorii devizului general al lucrarilor prin majorarea semnificativa a valorii totale a investitiei aprobata prin Anexa l precum si analiza economica, ca si componenta a documentatiei tehnico-economice-faza << Proiect complex de Investiţii>>., cu indicatorii tehnico-economici —aprobata in cadrul descrierii investitiei, aprobata in HCL 301/28.07.2017. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie a fost elaborata cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică conform proiect nr. 1546/2019 «Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 — Extindere compar- timent de recuperare medicala respiratorie» elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistență tehnică din partea proiectantului S.C. „PRODAO-ING” S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 13/24.02.2016. În concluzie, prin actualizarea Devizului General la categorii de preţuri de la materiale,dotări, echipamente şi a modificarilor legislative in conformitate cu art.71 din OUG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim in constructii, s-au stabilit următoarele: e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general actualizat, ca fiind de 37.555.173,03 lei inclusiv TVA din care valoarea totala a investitiei C+M: 13.922.010,21lei inclusiv TVA; Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici — Anexa 1 şi a Devizului General actualizat — Anexa 2, pentru proiectul ” Proiect complex de investitii + PT -Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziliogie dr. V. Babeș Timișoara, etapa I extindere compartiment de recuperare medicală respiratorie ”, îndeplineşte condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. SEFBIROU, CONSILIER, CONŞTANTIN PASCU E Aa arena E ZE = E Cod FO53-01,Ver.1 e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Anexa_H.C.L.-PCI-Babes.pdf

ANEXĂ 1 LA HOTĂRÎREA NR: PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTITIEI «Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 — Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie» Proiect complex de investitii pentru obiectivului de investitie «Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 — Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie», pr. nr. 467/2016 intocmit de S.C. «Prodao-lIng» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei : Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni Valoarea totala a investitiei : 37.555.173,03 lei (inclusiv TVA) 8.316.578,39 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M: 15.922.010,21 lei (inclusiv TVA) 3.523.922,94 euro (inclusiv TVA) Capacitate:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor medicale in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime propus: Corp existent(P), Corp A(P+1E+Er.) si Corp B(P). Suprafata teren = 6116,00 mp. Suprafata construita existenta = 340,00 mp. Suprafata desfasurata existenta = 672,00 mp. Suprafata construita nou propusa Corp A = 825,00 mp. Suprafata desfasurata Corp A =2.151,00 mp. Suprafata costruita nou propusa Corp B = 756 mp. Suprafata desfasurata propusa Corp B = 756 mp. Suprafata construita desfasurata = 3.579,00 mp. Capacitate: Cabinete medicale, saloane, grupuri sanitare, bai, holuri, spatii tehnice, depozite, sala conferinte, case scari, lifturi, spatii administrative si altele si circulatii perimetrale. Intocmit, Sebastian MATEȘ

Atasament: Sp.VB-Deviz_General-faza_PTh.pdf

Deviz general privind cheltuilile necesare realizarii obiectivului de investitie SPITALUL VICTOR BABES- Et. I-faza PTh în mii lei/mii euro la cursul BNR lei/EURO 4,76 lei/EURO (din 23.10.2019) Nrel Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare( fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA), lei euro lei lei euro 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6.00 7.00 CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 [Amenajarea terenului 216561,88 47957,54 41146,76 257708,64 57069,48 1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 3963,58 877,73 753.08 4716,66 1044,50 TOTAL CAPITOL 1 220525,46 48835,28 41899,84 262425,30 58113,98. CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2 [Utilitati 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 266316,61 58975,71 50600,16 316916,77 70181,09, TOTAL CAPITOL 2 266316,61 58975,71 50600,16 316916,77 70181,09 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 |Studii de teren 6115,80 1354,34 1162,00 7277,80 1611,67 3.1.1 Studii geotehnice 3057,90 677,17 581,00 3638,90 805,83 3.1.2 Studii topografice 3057,90 677,17 581,00 3638,90 805,83 3.2 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1255,00 277,92 238,45 1493,45 330,72 3.2.1 Aviz privind protectia mediului 100,00 22,14 19,00 119,00 26,35 3.2.2. Aviz sanatatea populatiei 200,00 44,29 38,00 238,00 52,71 3.2.3. Aviz amplasament Enel 95,00 21,04 18,05 113,05 25.03 3.2.4. Plan vizat OCPI 860,00 190,45 163,40 1023,40 226,63 3.3 |Proiectare si inginerie 95814,20 21218,02 18204,70 114018,90 25249,44 3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 |Consultanta 272943,82 60443,30 51859,33 324803,15 71927,53 3.6 [Asistenta tehnica 409415,74 90664,95 77788.99 487204,73 107891,30 3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie 14372,13 3182,70 2730,70 17102,83 3787,42 3.6.2 Plata dirigintilor de santier 395043,61 87482,25 75058,29 470101,89 104103,88 TOTAL CAPITOL 3 785544,56 173958,54 149253,47 934798,03 207010,66 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 [Constructii si instalatii 12852408,85 2846160,92| _2441957,68 15294366,53. 3386931,49 4.1.001 LUCRARI DE ARHITECTURA CORP A 3721772,33 824185,03 707136,74 4428909,07 980780,18 4.1.002 LUCRARI DE ARHITECTURA CORP B 1401085,19 310269,77 266206,19 1667291,38 369221,02 4.1.003 LUCRARI DE ARHITECTURA CORP C2-EXISTENT 467250,81 103472,51 88777.65 556028,46 123132,29 41.004 LUCRARI STRUCTURA DE REZISTENTA CORP P+1E+ 2291887,84 507537,67 435458,69 2727346,53 603969,82 41.005 LUCRARI STRUCTURA DE REZISTENTA CORP P. 2350938,85 520614,49 446678,38 2797617,23 619531,24 4.1.006 LUCRARI STRUCTURA DE REZISTENTA CORP C2-E 87159,51 19301,44 16560,31 103719,82 22968,71 4.1.007 LUCRARI DE INSTALATII SANITARE-HVAC EXTERIOA 1669298,28 369665,45 317166,67 1986464,95 439901,89 4.1.008 LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE 863016,04 191114,56 163973,05 1026989,09 227426,33 4.2 |Montaj utilaj tehnologic 25047,77 5546,82 4759,08 29806,85 6600,71 4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 3814175,09 844647,58 724693,27 4538868,35 1005130,62 Utilaje corpuri A+B 3814175,09 844647,58 724693,27 4538868,35 1005130,62 4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 |Dotari 10602750,70 2347975,00| _2014522,63 12617273,33 2794090,25 4.7 |Active necorporale 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 4 27294382,41 6044330,32| _5185932,66 32480315,06 7192753,08 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 |Organizare de santier 66899,20 14814,80 12710,85 79610,05 17629,61 ERIE de constructie si instalatii aferente organizarii de 15541,82 3441,73 2952.95 18494,77 4095,66 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 51357,38 11373,07 9757,90 61115,29 13533,96 5.2 |Comisioane, taxe,cote legale,costuri de finantare 5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale 147178,25 32592,56 27963,87 175142,11 38785,15 Comisia Banca finantatoare 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Taxa inspectie Control calitate 13379,84 2962,96 2542,17 15922,01 3525,92 Taxa pentru inspectie in constructii 66899,20 14814,80 12710,85 79610,05 17629,61 Contributia pt Casa Sociala a Constructiilor 66899,20 14814,80 12710,85 79610,05 17629,61 Primele de asigurare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2 Costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 2778122,45 615214,13 527843,27 3305965,71 732104,81 TOTAL CAPITOL 5 2992199,90 662621,50 568517,98 3560717,88 788519,58 CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 31558968,93 6988721,33| _5996204,10 37555173,03 8316578,39 Din care C+M 13379840,51 2962960,45| _2542169,70 15922010,21 3525922,94 Responsabil CPC Sef proiect Ing. Proiectant