keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 282/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Executie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 282/31.07.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Executie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007-16441/18.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Executie fântâni publice forate", potrivit proiectului P05/01/2007 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Fantani.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2007-16441/18.07.2007 ___________________________________________________________________________

R E F E R A T

Municipiul Timişoara s-a confruntat cu mari necesităţi de natură edilitar gospodărească şi în mod special cu alimentarea cu apă potabilă. Până la soluţionarea problemelor majore de alimentare cu apă şi luându-se în considerare faptul că apa este o sursă vitală sănătăţii populaţiei, precum şi având în vedere solicitările exprese ale cetăţenilor, se impune executarea unor fântâni publice forate de alimentare cu apă pe mai multe amplasamente din municipiul Timişoara, respectiv :

1. cartier Ciarda Roşie-strada Humuleşti ; 2. cartier Ronaţ -strada Livezilor ; 3. cartier Freidorf -strada Podgoriei ; 4. cartier Fabric-strada Kogălniceanu ; 5. cartier Şagului-strada C.Şagului; 6. cartier Lipovei-strada Leandrului ; 7. cartier Dâmboviţa-strada Iorgovanului ; 8. cartier Buziaşului-zona cantina Electrotimiş ; 9. cartier Fabric-Piaţa Traian ; 10. cartier Cetate-strada Alba Iulia ;

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,, EXECUTIE FANTANI PUBLICE FORATE” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 05/01/2007 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBASCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact.: MO ; Ex:1

Atasament: Anexa_-_Fantani.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

“ EXECUTIE FANTANI PUBLICE FORATE ” - municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 385.100 lei 123.430 EURO - construcţii-montaj : 243.421 lei 78.019,55 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în mii lei - anul I 385.100 / 243.421 lei 123.430 / 78.019,55 EURO

Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Capacităţi realizate :

• Număr de fântâni publice cu foraje 10 bucăţi • Debit de apă captat pe buc 15 mc/h • Conducte de apă 150 m • Canalizare 100 m

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC MARIUS ONEŢIU

Red.M.0 Ex.1