keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 22/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "POD UZINA DE APĂ, TIMIŞOARA"

25.01.2005

Hotararea Consiliului Local 22/25.01.2005
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "POD UZINA DE APĂ, TIMIŞOARA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -517 din 13.01.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d), (f), (l) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pod Uzina de Apă, Timişoara", conform proiectului nr. 444/2003 întocmit de SC DRUM PROIECT SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciul Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_Uzina_de_Apa.pdf

Anexă la Hotărârea nr._______/___________

“POD UZINA DE APĂ, TIMIŞOARA”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Denumirea investiţiei: “Pod uzina de Apă, Timişoara”

Amplasament: Municipiul Timişoara, zona de est

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Valoarea investiţiei: 6.997.200 mii lei, reprezentând 174.090 euro

1.Amenajări pt.protecţia mediului 27.100 mii lei, 674 euro 2.Lucrări rutiere – structură rutieră 1.540.000 mii lei; 38.315 euro - Structură rutieră 1.256.850 mii lei, 31.720 euro - Canalizare şi borduri 165.834 mii lei, 4.126 euro - Obţinere avize,acorduri, autorizaţii 3.170 mii lei, 80 euro - Trotuare 89.671 mii lei, 2.231 euro - Spaţii verzi 17.070 mii lei, 425 euro

- Semnalizare rutieră 10.575 mii lei, 263 euro 3.Infrastructură pod proiectat 3.100.000 mii lei; 77.128 euro 4.Suprastructură pod proiectat 1.045.200 mii lei, 26.005 euro 5.Amenajare albie şi protecţie maluri 150.000 mii lei, 3.732 euro 6.Demolare suprastructură pod vechi 17.700 mii lei, 440 euro

Capacităţi: - lungime pod proiectat 11,90 m

- lăţime pod proiectat 10,96 m

- lungime parapet pe pod 2 x 10,50 m

- lungime mal protejat 2 x 18,00 m

- lungime străzi proiectate 93,00 m

p.Director D.Edilitară p.Şef Serviciu T.R.P., Ing. Romulus KOMOZ Ing. Ioan GANCIOV p. Şef Birou I.T., Ing. Vasile OLAR Întocmit, Ing. Georgeta SZABO

Atasament: Referat_Uzana_de_Apa.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2005 - 517 din 13.01.2005

REFERAT Privind aprobarea studiului de fezabilitate

“POD UZINA DE APĂ, TIMIŞOARA”

Direcţia Tehnică are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent

obiectivului de investiţii “Pod Uzina de Apă, Timişoara”. Podul este amplasat în partea de est a municipiului Timişoara şi asigură traversarea

Canalului Behela, realizând legătura între strada Uzinei şi strada Rozelor. Podul ce traversează canalul Behela se află într-o avansată stare de degradare. Pentru menţinerea în stare de viabilitate a străzii Rozelor se impune reabilitarea

structurii podului uzina de Apă, astfel încât să facă faţă în condiţii optime unui trafic conform clasei E de încărcare şi să aibă un gabarit corespunzător a două benzi de circulaţie, prin prisma standardelor în vigoare.

Având în vedere atât propunerea expertului, de realizare a unei noi structuri de traversare, care să fie satisfăcătoare din punct de vedere al capacităţii portante; cât şi starea avansată de degradare a structurii în ansamblu, capacitatea sa portantă redusă, precum şi necesităţile traficului actual şi de perspectivă, soluţia optimă în acest caz ar fi realizarea unui pod nou.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Pod Uzina de Apă, Timişoara” este estimată la 6.997.200 mii lei, reprezentând 174.090 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Pod Uzina de Apă, Timişoara” s-a făcut din Bugetul local aprobat pentru anul 2004, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR ECONOMIC, p.DIRECTOR D.EDILITARĂ, Ec. ADRIAN BODO Ing. ROMULUS KOMOZ p.ŞEF SERVICIU T.R.P., AVIZAT JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

p. ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. GEORGETA SZABO