keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 221/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa-canal Ghiroda str. Radu Tudoran"

26.05.2009

Hotararea Consiliului Local 221/26.05.2009
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa-canal Ghiroda str. Radu Tudoran"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-9875/12.05.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice nr. 44 /12.05.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) şi alin.4 lit.(d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi retele apa-canal Ghiroda str. Radu Tudoran", potrivit proiectului nr. P97/080/2008 întocmit de SC NIMRA SRL Timişoara, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA-__apa-canal_Ghiroda_str_Radu_Tudoran.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele apă canal Ghiroda str. Radu Tudoran ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 118.195,18 lei / 32.720,19 EURO Construcţii-montaj : 98.900,90 lei / 27.378,93 EURO

Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 118.195,18 lei / 32.720,19 EURO Durata de realizare a investiţiei: 3 luni Capacităţi realizate : -Apă L = 115 m, De 125 x 7,4 mm din tuburi PE-HD -Canal L = 120 m, De 315 mm din tuburi PVC cu mufă

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : C.C. Ex:1

Atasament: REFERAT_-_Ghiroda_Radu_Tudoran.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2009-

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Ghiroda pe strada Radu Tudoran.

Această deficienţă impune realizarea unor reţele de alimentare cu apă şi canalizare pe strada Radu Tudoran.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extinderi reţele apă-canal Ghiroda str. Radu Tudoran” este estimată la 118.195,18 lei (cu TVA), respectiv 32.720,19 Euro (1 EURO=3,6123 lei la data de 11.09.2008).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele apă- canal Ghiroda str. Radu Tudoran” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 97/080/2008 întocmit de S.C. NIMRA S.R.L.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1