keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 173/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare spatiu ultim nivel-sectia hematologie" la Spitalul Clinic Municipal, str.Gh.Dima, nr.5, Timisoara

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 173/29.05.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare spatiu ultim nivel-sectia hematologie" la Spitalul Clinic Municipal, str.Gh.Dima, nr.5, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-9122/19.04.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.b) si alin.4 lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitii "Amenajare spatiu ultim nivel-sectia hematologie" la Spitalul Clinic Municipal, str.Gh.Dima, nr.5, Timisoara, conform proiectului nr.84/2006 intocmit de SC "EURO CONCEPT INGINERIE" SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat-Anexa_-_Spit.Municipal.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr.SC 2007- 9122 /19.04.2007 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Amenajare spatiu ultim nivel- sectia hematologie " la Spitalul Clinic Municipal ,str.Gh.Dima, nr. 5,Timisoara Având în vedere cresterea numarului de pacienti si a numarului de personal s-a dovedit ca necesara amenajarea spatiului de la ultimul nivel –sectia hematologie a Spitalului Clinic Municipal, str.Gh.Dima, nr.5, sens in care s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru realizarea unei recompartimentari la ultimul nivel al cladirii (mansarda). Amenajarea spatiului va cuprinde camere didactice pentru medici rezidenti, laborator clinic, birou stastistica, vestiare si grupuri sanitare, astfel incat parte din spatiile ocupate la nivelele inferioare vor fi eliberate si reamenajate cu destinatia de saloane pentru pacienti. Accesul personalului sanitar este asigurat din interiorul clinicii, acesta existand deja. Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”EURO CONCEPT INGINERIE”SRL; P r o p u n e m : 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare spatiu ultim nivel-sectia hematologie - la Spitalul Clinic Municipal, str.Gh.Dima, nr.5, Timisoara, întocmit de SC”EURO CONCEPT INGINERIE”SRL, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul .

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ

ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Întocmit : Ing.Severina Calinescu

Avizat : SERVICIUL JURIDIC,

Red. SC Dact. SC Ex.2.

ANEXA NR. 1 La referat nr.SC 2007 -9122 /19.04.2007

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru realizarea obiectivului de investiţie „Amenajare spatiu ultim nivel-sectia hematologie la

Spitalul Clinic Municipal,str.Gh.Dima, nr.5,Timisoara.

Valoarea totală a investiţiei : 3.048.711,88 RON

Eşalonarea investiţiei : 2007-2008

Durata de realizare : 12 luni

Finanţarea investiţiei : Bugetul Local

Avize şi acorduri : Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei. Certificat de urbanism Avize de specialitate. Autorizaţia de construire

Oportunitatea investiţiei : Finalizarea lucrărilor va asigura buna desfasurare a procesului medical.

ÎNTOCMIT, Ing.Severina Calinescu