keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 102/27.03.2007 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare locuri de parcare pe Blv. Dragalina"

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 102/27.03.2007
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare locuri de parcare pe Blv. Dragalina"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2007 - 5657 /12.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. b) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare locuri de parcare pe blv. Dragalina", conform proiectului nr. 7037, întocmit de SC PATH'S ROUT SRL , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectului "Amenajare blv. Gen. Dragalina (lucrări rutiere)" din cadrul obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din Bugetul Local.

Art. 3: Finanţarea obiectului "Platforme parcare" din cadrul obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_S.F._Parcare_bd._Dragalina.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2007 - 5657 din 12.03.2007

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE LOCURI DE PARCARE PE BLV. DRAGALINA”

Blv. Dragalina face parte din reţeaua majoră a municipiului Timişoara asigurând împreună cu blv. Brâncoveanu şi str. Emil Zola legătura directă pe direcţia nord – sud, între Gara de Nord şi Gara de Sud (Zona Fratelia).

În prezent blv. Dragalina are o parte carosabilă de 14 m ( 2x7 m) cu o zonă verde centrală ce separă sensurile de circulaţie cu o lăţime variabilă 3,00 – 9,00 m. Pe ambele părţi ale frontului stradal sunt amenajate trotuare cu o lăţime de 2,00 m şi 5,00 m. Pe traseul ce face obiectul acestui studiu de fezabilitate nu sunt amenajate locuri de parcare sau staţionare, parcarea efectuându-se pe partea carosabilă a bulevardului conducând la reducerea capacităţii de circulaţie a bulevardului.

Existenţa unor obiective de interes public (Liceul industrial nr. 8, Biserica Romano- Catolică, DPSP Agricole Timişoara, grădiniţa, etc.) face ca cerinţele de parcare în zonă să fie foarte mari, impunându-se amenajarea unor platforme speciale de parcare şi staţionare pe ambele părţi ale carosabilului existent.

Din aceste considerente şi din faptul că se necesită şi refacerea carosabilului existent aflat într-o stare avansată de degradare, investiţia este necesară şi oportună.

Lucrările de amenajare a blv. Dragalina se bazează pe folosirea zestrei stradale existente şi cuprind următoarele:

- lărgirea părţii carosabile existente pentru a se amenaja câte 2 benzi de circulaţie pe fiecare sens ( 2x3,50 m ) + locuri de parcare pe ambele părţi; lărgirile se vor executa înspre zona verde ce delimitează în prezent sensurile de circulaţie; locurile de parcare vor avea dimensiunile 2,50 x 4,50 m înclinate la 450 (pe sensul spre Gara de Nord), şi 6,50 x 2,50 m dispuse longitudinal ( pe sensul spre blv. Brâncoveanu).

- se va corecta intersecţia blv. Dragalina cu blv. 16 Decembrie 1989 pe ramura dinspre blv. Dragalina astfel încât să se obţină 4 benzi de circulaţie cu o lăţime de 3,00 m fiecare ( 2 benzi spre înainte, 1 bandă spre stânga şi 1 bandă spre dreapta);

- se va reamenaja staţia de autobuz din apropierea intersecţiei blv. Dragalina cu blv. Tinereţii;

- lărgirile părţii carosabile se vor realiza cu o îmbrăcăminte asfaltică aşezată pe o fundaţie din balast şi balast stabilizat; stratul de uzură din mixtură asfaltică de pe partea carosabilă existentă aflat într-o stare tehnică mediocră (fisuri, gropi) se va înlocui cu un strat de uzură din beton asfaltic;

- partea carosabilă va fi încadrată de borduri prefabricate din beton 20 x 25 cm noi aşezate pe o fundaţie din beton 30 x 15 cm;

- trotuarele se vor reface prin înlocuirea îmbrăcăminţii asfaltice degradate existente cu o îmbrăcăminte de dale prefabricate din beton încadrată de borduri prefabricate din beton 10 x 15 cm aşezate pe o fundaţie din beton;

- executarea de marcaje şi plantarea de indicatoare de circulaţie. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare locuri de parcare pe blv.

Gen. Dragalina” este estimată la 1.101.021 RON, reprezentând 380.205 euro. Studiul de Fezabilitate „Amenajare locuri de parcare pe blv. Gen. Dragalina” a

fost finanţat de de SC Administrarea Domeniului Public SA. Având în vedere cele menţionate propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate “

Amenajare locuri de parcare pe blv. Gen. Dragalina”, şi cuprinderea obiectului „Amenajare Blv. Gen. Dragalina (lucrări rutiere)” din acest Studiu de Fezabilitate în Bugetul local aprobat pentru anul 2007, precum şi realizarea acestor lucrări rutiere.

În ceea ce priveşte obiectul „Platforme parcare” din cadrul obiectivului de investiţii „Amenajare locuri de parcare pe blv. Dragalina”, va fi executat de către SC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SA.

DIRECTOR D.EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, Ing. VASILE OLAR Ing. GEORGETA SZABO

România SECRETAR, Judeţul Timiş IOAN COJOCARI Municipiul Timişoara Consiliul local

PROIECT DE HOTARARE Din data de__________________

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “AMENAJARE LOCURI DE PARCARE PE BLV. DRAGALINA”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2007 – 5657 din 12.03.2007 intocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale;

In conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. b) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată; HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „ Amenajare locuri de parcare pe blv. Dragalina”, conform proiectului nr. 7037, întocmit de SC PATH'S ROUT SRL , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanţarea obiectului „Amenajare blv. Gen. Dragalina (lucrări rutiere)” din cadrul obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din Bugetul Local.

Art. 3. Finanţarea obiectului „Platforme parcare” din cadrul obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face de către SC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SA.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centru de Informare pentru Cetăţeni - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

Anexă la Hotărârea nr._______/___________

“AMENAJARE LOCURI DE PARCARE PE BLV. DRAGALINA”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Denumirea investiţiei: “Amenajare locuri de parcare pe blv. Dragalina”

Amplasament: Municipiul Timişoara

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Valoarea investiţiei: 1.101.021 RON, reprezentând 380.205 euro

Din care C+M 992.794 RON, reprezentând 348.337 euro

1.Cheltuieli pt.obţ.şi amenajarea terenului 3.868 RON, 1.142 euro - Amenajări pt.prot.mediului 3.868 RON, 1.142 euro 2.Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică 51.720 RON, 13.638 euro - Studii de teren 476 RON, 140 euro - Obţinere avize,acorduri, autorizaţii 595 RON, 175 euro - Studiu de Fezabilitate 1.000 RON, 190 euro - Proiect tehnic+caiet sarcini+det.execuţie 16.439 RON, 3.123 euro - Verificare proiect 822 RON, 156 euro - Organizare proceduri achiziţie publică 671 RON, 198 euro - Consultanţă 21.420 RON 6.307 euro - Asistenţă tehnică 1.428 RON, 420 euro 3.Cheltuieli pt. investiţia de bază 974.254 RON, 342.875 euro - Amenajare Blv. Gen. Dragalina 893.155 RON, 262.990 euro - Platforme parcare 81.099 RON, 79.885 euro 4.Alte cheltuieli 76.579 RON, 22.550 euro - Organizare de şantier 3,5% 14.672 RON, 4.320 euro - Comisioane,taxe,cote legale 10.685 RON, 3.147 euro - Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% 51.222 RON, 15.083 euro

Director D.Edilitară Ing. Dumitru ANDOR

Şef Serviciu R.P., Şef Birou I.T., Ing. Ioan GANCIOV Ing. Vasile OLAR Întocmit, Ing. Georgeta SZABO