keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 100/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Plopi - Canal Bega"

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 100/27.03.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Plopi - Canal Bega"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007- 004128 /20.02.2006 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC2006-019680/05.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Canal Bega;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC 2006-021202/24.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada General Magheru;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC2006-019761/06.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Jules Verne;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b) şi alin 4., lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Plopi - Canal Bega", potrivit proiectului P 24/2006 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitare;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_S.F._Canalizare-Canal_Bega.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2007 - 004128/20.02.2007

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu

apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere. Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente nu acoperă toate

zonele construite, situaţie întâlnită şi în zona Plopi – Canalul Bega. Această deficienţă impune realizarea unei reţele de canalizare pe străzile : Jules Verne, General Magheru şi Canalul Bega.

Menţionăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. SC2006- 019680/05.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Canalul Bega , Protocolul de Colaborare nr. SC 2006- 019761/06.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Jules Verne, Protocolul de Colaborare nr. SC2006-021202/24.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada General Magheru, achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare se va face de către cetăţenii domiciliaţi pe aceste străzi.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extinderi reţele de canal - zona Plopi – Canal Bega ” este estimată la 2.436.732,9 lei (cu TVA), respectiv 710.521,3 Euro (1 EURO=3,4295 lei la data de 08.12 .2006).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele canal - zona Plopi –Canal Bega” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 24/2006 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU REŢELE PUBLICE, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : ML ; Ex:1

Atasament: Anexa_-_S.F._Canalizare-Canal_Bega.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele canal - zona Plopi – Canal Bega ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 2.436.732,9 lei / 710.521,3 EURO Construcţii-montaj : 2.231.749,8 lei / 650.750,8 EURO

Evaluarea investiţiei în lei Anul I 2.436.732,9 lei / 2.231.749,8 lei 710.521,3 EURO / 650.750,8 EURO Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Canal L =2.370 m, De 315 mm din tuburi PVC cu mufă -Debit transportat Q = 6 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU