keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara 02.02.2016 Hotararea Consiliului Local 6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de...
... venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 1029 / 18.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în...

Consiliul Local Timișoara

71/09.09.2016 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timisoara"

09.09.2016

... Direcţia Tehnică Am preluat de la Firma: COLTERM SA Cu adresa: 'iimisoara RP i nr.4 Toiai TC Tcrmen ACI TCZOIVâTGI 053. INAINTARE ADRESA NP Terinen. directie: 18.08.2016 14420/03.08 2016 PRIVIND E PROMOVARE HCL CARE SA APRB BILANT REAL ENERG TERMICA PE...
...: „BILANT REAL AL ENERGIEI TERMICE PENTRU ANUL 2015 PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A MUNICIPIULUI TIMISOARA” EXEMPLAR NR. 1 CONTRACT: 01/113/ 2016 TERMEN DE PREDARE: 15.06.2016 BENEFICIAR: COLTERM SA Timisoara EXECUTANT...

Consiliul Local Timișoara

33/29.07.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timisoara, înscris în CF nr. 420139, nr. topo 7088/1/1/1, la preţul de 110.000 euro

29.07.2016

... comunică prin adresa CM2016- 001065 din 11.07.2016 că nu a prevăzut în bugetul pe 2016 sume necesare achiziţionării unor imobile ca urmare a exercitătii dreptului de preemţiune. Prin adresa cu nr.CM2016-001065,001068 din 11.07. 2016 , Biroul Şcoli...

Consiliul Local Timișoara

209/27.05.2016 privind delegarea de gestiune a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara

27.05.2016

... ECONOMIC ŞEF BIROU, Smaranda Haracicu Otilia Sîrca SERVICIUL JURIDIC Întocmit Victor Potop Cod FO 53-01 vers.1 Atasament: Caiet_Sarcini.pdf 1 MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI PRIMAR ŞI DOTĂRI DIVERSE Nr. SC 2016- NICOLAE ROBU...
... perioadă a anului D I R E C T O R, ŞEF BIROU, Laura Koszegi Otilia Sîrca ÎNTOCMIT Victor Potop Atasament: REGULAMENT_FUNCTIONARE.pdf 1 MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI PRIMAR ŞI DOTĂRI DIVERSE Nr. SC 2016- NICOLAE ROBU REGULAMENT...

Consiliul Local Timișoara

210/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor"

27.05.2016

..., Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2016 – REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor...
...” Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2016 obiectivul de investiţii ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor”. Acesta este amplasat în zona de sud a municipiului Timişoara şi cuprinde strada...

Consiliul Local Timișoara

211/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Sistematizare strada Versului"

27.05.2016

... România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2016 – REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie...
... ,,Sistematizare strada Versului” Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2016 obiectivul de investiţii ,, Sistematizare strada Versului”. Străzile care fac obiectul acestui studiu sunt amplasate în zona sud...

Consiliul Local Timișoara

211/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Petre Ispirescu nr.19, la preţul de 150.000 euro.

28.11.2016

... 150.000 euro. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC.2016 - 28576/22.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

212/27.05.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de functii, a Organigramei şi a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timişoara

27.05.2016

.... Presedinte de sedinta ALFRED SIMONIS Contrasemneaza P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI Atasament: Referat.pdf ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – 12761/ 25.05..2016 APROBAT PRIMAR Nicolae Robu REFERAT privind susţinerea proiectului de...

Consiliul Local Timișoara

213/28.11.2016 privind preluarea in patrimoniul Municipiului Timisoara a Microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr. de inmatriculare TM 15 HCO si a Microbuzului Opel Vivaro cu numar de inmatriculare TM 10 ETB

28.11.2016

... TM 10 ETB Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-27387/09.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... la atriculare TM 15 HCO; , A, numărul de întmatriculare vă facem cunoscute următoarele: Centrul de servicii sociale "Peri oi” şi-a încetat existenţa la 30 aprilie 2018, aşa cum prevede art. 1 din HCL nr. 79/2016. de către Centrul de servicii sociale...

Consiliul Local Timișoara

214/27.05.2016 privind aprobarea propunerii de colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti şi încheierea unui acord de colaborare

27.05.2016

.../408451, pe de altă parte În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. ____/___.___.2016, convenim să încheiem prezentul acord de colaborare în cadrul proiectului cu titlul: „Studiu privind nivelul de poluare...
... al solurilor în principalele orașe din România”, având acronimul „URBASOL, finanțat în cadrul Programului Nucleu, în anul 2016, în baza Contractului nr.38 N/2016, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale - Autoritatea Națională pentru Cercetare...

Consiliul Local Timișoara

214/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare a autovehiculului FORD TRANSIT cu nr. de inmatriculare TM 11 EIJ catre Regia Autonomă de Transport Timisoara

28.11.2016

... 24. orele În temeiul art. 2 din HCL 79/01 martie 2016 privind desfiinţarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi” Timişoara, s-a procedat la predarea-primirea bunurilor mobile ( mijloace fixe şi obiecte de inventar) din patrimoniul Centrului de...
... aprobarea listei asociațiilor şi fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998; În conformitate cu prevederile art,36...