keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 29/02.02.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Gheorghe Doja n.56 , la preţul de vânzare de 200.000 de euro

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 29/02.02.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Gheorghe Doja n.56 , la preţul de vânzare de 200.000 de euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 1724/26.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele cu nr. SC2016-000639 şi SC2016-000640 din 12.01.2016, înregistrate la Direcţia Comunicare, de către proprietarii CIORBA ECATERINA şi CIORBA IOAN prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în str. Gheorghe Doja nr.56 format din 3 apartamente : ap.1- înscis în C.F nr.420001-C1-U1, nr.topo 11765-11766/I,apartamentul nr. 2- înscis în C.F nr.420001-C1-U3, nr.topo 11765-11766/II şi apartamentul nr.3 înscis în C.F nr.420001-C1-U2, nr.topo 11765-11766/III , cu o suprafaţă utilă totală de 309,09 mp la preţul de 200.000 euro.
Având în vedere Adresa cu nr.57 din 12.01.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş ;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000639 ,000640 6 din. 01.2016, emisă de către Direcţia Urbanism, Biroul Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000639 ,000640 din 14.01.2016 a Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000639 ,000640 din 15.01.2016 a Biroului Sport Cultură.
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000639 ,000640 din 13.01.2016 a Biroului Şcoli, Spitale .
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36, alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Gheorghe Doja nr.56 , la preţul de vânzare de 200.000 de euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2, prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiaei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei Ciorbă Ecaterina şi domnului Ciorbă Ioan;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU  

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în str. Gheorghe Doja n.56, la preţul de 200.000 euro.

Având în vedere adresele cu nr. nr.SC2016-000639 şi SC2016-000640 din 12.01.2016, înregistrate la Direcţia Comunicare, de către proprietarii CIORBA ECATERINA şi CIORBA IOAN ,prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în strada Gheorghe Doja nr.56 , format din 3 apartamente :

-apartamentul nr.1, mezanin ,înscris în C.F. nr.420001-C1-U1, nr.topo11765-11766/I,Timişoara, cu suprafaţa utilă de 99.52 mp,este format din 3 camere, bucătărie , baie, hol, 2 cămări pt alimente şi debara iar preţul de vânzare este 85.000 euro

-apartamentul nr.2,etajI,înscris în C.F. nr.420001-C1-U3,nr.topo11765- 11766/II,Timişoara, cu suprafaţa utilă de 95.66 mp, este format din 3 camere , baie, bucătărie , hol, cameră alimente, debara, cameră mansardă cu suprafă utilă de 14.43 mp, pod cu 60/02,% pci şi 256/506 mp teren în proprietate al carui preţ de vânzare este de 85.000 euro;

-apartamentul nr.3, etaj demisol , înscris în C.F nr.420001-C1-U2, nr.topo 11765-11766/III, cu suprafaţă utilă de 99,48 mp, este compus din 1 cameră,bucătărie ,2 camere alimente iar preţul de vânzare este de 30.000 euro;

Suprafaţă utilă totala a imobilului este de 309,09 mp, un preţ de vânzare al întregului imobil de 200.000 euro , respectiv de 647,07 euro/mp.

Din adresa cu nr.SC2016-000639,000640 din 18.01.2016 a Direcţiei de Urbanism-Serviciul Reabilitare Clădiri Istorice rezultă că imobilul din strada G.Doja nr.56 face parte din Lista Monumentelor istorice -2010, este situat in Ansamblul urban VIII, poziţia 95, cod TM-II-a-B-06109. Cod FO 53‐01, ver.2

Faţada şi acoperişul imobilului prezintă degradări accentuate, necesitând intervenţii de reabilitare. Ferestrele originale din lemn de la etajul I , au fost înlocuite cu unele noi, cu rame din PVC,material inadecvat pentru clădirile istorice protejate. Este necesar asanarea instalaţiilor ce parazitează faţada (cabluri de electricitate şi de date,instalaţii de aer condiţionat , etc) Având în vedere adresele cu nr.56 şi 57 din 12.01.2016, emise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că, nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra imobilelor situate în str. Gheorghe Doja nr.56, ap.1,ap.2 şi ap.nr.3, incluse în Ansamblul urbanVIII”, cod TM-II-a-B-06109, poz.95, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa SC2016-000639,000640 din 14.01.2016 că, imobilul compus din cele 3 apartamente menţionat mai sus ,nu a prevăzut în bugetul pe 2016 sume necesare aciziţionarii unor imobile ca urmare a exercitării dreptului de preemţiune .

Prin adresa cu nr.SC2016-000639,000640 din 13.01.2016, Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr.SC2016-000639,000640 din 15.01.2016, Biroul Sport ,Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, cultură) , ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                  

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat în strada Gheorghe Doja nr.56, la preţul de 200.000 euro. VICEPRIMAR, P. SECRETAR, Traian Stoia Simona Drăgoi p. DIRECTOR D.C.T.D.D. Laura Koszeghi CONSILIER, Luminiţa Mirică AVIZAT, Serviciul Juridic Cod FO 53-01,ver.2