keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 34/02.02.2016 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 34/02.02.2016
privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 -1818 /27.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. 1320/19.01.2016 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul în comun şi aprobarea tarifului lei/km la transportul cu troleibuzul aprobate de Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 271/26.11.2015 şi nr. 256/26.11.2015, precum şi Nota de fundamentare a tarifului lei/km la transportul cu troleibuzul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010 şi Hotărârea Consiliului Local 9/31.01.2012 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 500/20.11.2015 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă tariful de 13,94 lei/km, inclusiv TVA, la transportul cu troleibuzul.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

0 1 2 3 4 5 6 A. URBAN

I. Bilete - 1 călătorie 2,00 2,00 - 1 călătorie pe card 2,00 2,00 - expres 1 călătorie 2,50 2,50 - 1 călătorie expres pe card 2,50 2,50 II. Legitimaţii o zi 10,00 10,00 III. Abonamente a) Abonamente Persoane Fizice - 1 linie - 30 zile 53,00 42,40 26,50 53,00 42,40 26,50 -15 zile 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00 - 7 zile 16,00 12,80 8,00 16,00 12,80 8,00 - 5 zile 13,00 10,40 6,50 13,00 10,40 6,50 - 2 linii - 30 zile 74,00 59,20 37,00 74,00 59,20 37,00 -15 zile 53,00 42,40 26,50 53,00 42,40 26,50 - 7 zile 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00 - 5 zile 20,00 16,00 10,00 20,00 16,00 10,00 - gen. - 30 zile 93,00 74,40 46,50 93,00 74,40 46,50 -15 zile 66,00 52,80 33,00 66,00 52,80 33,00 - 7 zile 42,00 33,60 21,00 42,00 33,60 21,00 - 5 zile 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00 - expres1linie -30 zile 66,00 52,80 33,00 66,00 52,80 33,00 -15 zile 35,00 28,00 17,50 35,00 28,00 17,50 - 7 zile 19,00 15,20 9,50 19,00 15,20 9,50 - 5 zile 14,00 11,20 7,00 14,00 11,20 7,00 Persoane cu handicap conf. HCL , gratutitati acordate conform Protocolului de acordare a facilitatilor aprobat prin HCL si beneficiarii legilor speciale DL 118/1990, L 189/2000 si OUG nr. 214/1999 - abonamente lunare

93,00 93,00

b) Abonamente Persoane Juridice - lunare

- nominalizate general 142,00 142,00

- nominalizate 2 L 99,00 99,00

- nominalizate 1 L 71,00 71,00

- nominalizate expres 88,00 88,00

- nenominalizate gen. 180,00 180,00

- nenominalizate 2 L 142,00 142,00 - nenominalizate 1 L 107,00 107,00 - nenominalizate expres 132,00 132,00

B. METROPOLITAN

- 1 călătorie pe card 2,00 - legitimaţie 1 zi pe card 10,00 a) Abonamente persoane fizice - pe card - abonament 1 linie- 30 zile 53,00 - abonament general- 30 zile 93,00 b) Abonamente persoane juridice - lunare pe card - nominalizate general 142,00 - nominalizate 1 linie 71,00 - nenominalizate general 180,00 - nenominalizate 1 linie 107,00

Tarifele conţin TVA.

DIRECTOR D. TEHNICĂ ING. CULIŢĂ CHIS

Abonamentele generale metropolitane sunt valabile pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres

Privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători

ANEXĂ LA HCL NR………./………

întreg

Tarif propus

redus 20%

Tarif actual

ŞEF SERVICIU T.S.C., ING. ADRIAN COLOJOARĂ

redus 50%

redus 20%

redus 50%

întreg

Legitimaţiile de o zi sunt valabile pe toate liniile urban+expres

Abonamentele gratuite şi cele reduse pentru studenţi sunt valabile pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres Abonamentele generale urbane cu reducere 20% sunt valabile pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres

Atasament: Referat.pdf

REFERAT privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în

Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la HCLMT nr. 9/31.01.2012 şi aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2009 s-a aprobat reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006, cu rata inflaţiei aferentă anilor 2006 – martie 2009, iar prin HCLMT nr. 225/2010 tarifele au fost modificate şi completate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 s-a aprobat modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători. Prin adresa cu nr. 1320 din data de 19.01.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2016-000076/19.01.2016, Regia Autonomă de Transport Timişoara solicită modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători şi aprobarea tarifului lei/km la transportul cu troleibuzul. Regia Autonomă de Transport Timişoara precizează faptul că valoarea abonamentelor pentru persoanele fizice şi juridice nu se modifică, precum şi faptul că au introdus tarife noi, cum ar fi tarife pe zona metropolitană integrate în politica tarifară aprobată de Municipiul Timişoara.

S-a propus anularea tarifului social pentru ca beneficiarii de facilităţi la transportul urban să beneficieze şi de transportul public pe zona metropolitană, precum şi eliminarea biletului (pe suport de hârtie) vândut în mijlocul de transport în vederea utilizării cardurilor.

Pentru integrarea politicii tarifare la nivelul polului de creştere Timişoara pe zona metropolitană tarifele pentru abonamentul general 30 zile, bilet 1 călătorie, abonamentul 1 linie 30 zile şi abonamentele pentru agenţi economici sunt identice cu valoarea abonamentelor de urban.

Menţionăm că modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători a fost aprobată de Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 271/26.11.2015.

Prin aceeaşi adresă Regia Autonomă de Transport Timişoara solicită aprobarea tarifului lei/km la valoare de 13,94 lei, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul ataşând Hotărârea nr. 256/26.11.2015 pentru aprobarea acestui tarif precum şi Nota de fundamentare a acestuia.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) şi o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: - stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului; - asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin lege.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Articolul 43 lit. b) şi d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să ţină seama, printre altele, de următoarele reguli: - tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; - modificarea tarifelor sau a subvenţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, precum şi hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă conform Legii nr. 448/2006; Conform O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători şi O.U.G. nr. 36/2001 privind regimul preturilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, tarifele Regiei Autonome de Transport Timişoara nu se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. Ţinând cont de toate cele mai sus prezentate propunem modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa la HCL nr. 9/31.01.2012 la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara, conform anexei.

p. SECRETAR,

SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR, DIRECTOR ECONOMIC, CULIŢĂ CHIŞ SMARAND HARACICU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA POP

RED.DACT: N.P. Cod FO 53-01, ver. 1