keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 30/02.02.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din str. Memorandului nr.25, la preţul de 120.000 euro.

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 30/02.02.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din str. Memorandului nr.25, la preţul de 120.000 euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 1725/26.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-001264 din 20.01.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare , de către Popescu Rodica Margareta prin mandatar Deatcu Ramona Cristina prin care se solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului înscris în C.F. nr.433952 provenit din C.F vechi nr. 5035, nr.topo 10017,10018, Timişoara, situat în strada Memorandului nr.25., cu suprafaţă utilă construită de 98,35 m.p ,curte cu suprafaţa de 453mp şi grădină de 881 mp.Preţul total solicitat de proprietar este de 120.000 euro.
Având în vedere adresa nr.117 din 19.01.2016 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere adresa nr.SC2016-001264din data de 25.01.2016 emisă de Biroul Reabilitare Clădiri Istorice din cadrul Direcţiei Urbanism;
Având în vedere adresa nr.SC2016-001264din data de 22.01.2016 emisă de Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse
Având în vedere adresa nr.SC2016-001264din data de 21.01.2016 emisă de Biroul Şcoli Spitale;
Având în vedere adresa nr.SC2016-001264din data de 21.01.2016 emisă de Biroul Sport, Cultură ;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului înscris în C.F. nr.433952 provenit din C.F vechi nr. 5035, nr.topo 10017,10018, Timişoara, situat în strada Memorandului nr.25 la preţul de 120.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2, prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei Popescu Rodica Margareta prin mandatar Deatcu Ramona;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din str. Memorandului nr.25, la preţul de 120.000 euro.

Având în vedere adresa nr.SC2016-001264 din 20.01.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare , de către Popescu Rodica Margareta prin mandatar Deatcu Ramona Cristina prin care se solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului înscris în C.F. nr.433952 provenit din C.F vechi nr. 5035, nr.topo 10017,10018, Timişoara, situat în strada Memorandului nr.25.Imobilul are o suprafaţă utilă de aproximativ 98,35 m.p, este compus din 4 camere 2bucătării, 2 băi, 1 antreu,hol şi debara. Deasemenea are curte şi grădină în suprafaţă de 1334 mp.Preţul total solicitat de proprietar este de 120.000 euro.

Având în vedere adresa cu nr.SC2016-001264 din 26.01.2016 transmisă de Biroul Reabilitare Clădiri Istorice-Direcţia Urbanism, rezultă că imobilul este situat în Ansamblul urban I, poziţia 64din Lista Monumentelor Istorice.-2010.

Acoperişul imobilului se prezintă într –o stare relativ bună.Faţada este reabilitată şi nu prezintă degradări vizibile. Ramele din lemn ale ferestrelor au fost pastrate.

Având în vedere adresa nr.117 din 19.01.2016 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra imobilului din str. Memorandului nr.25, inclus în Ansamblul urban I, cod TM-II-a-B-06099, poz.64, în Lista Monumentelor Istorice- 2010; Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa cu nr.SC2016-001264 din 22.01.2016 că nu a prevăzut în bugetul pe 2016 sume necesare achiziţionării unor imobile ca urmare a exercitării dreptului de preemţiune. Cod FO 53-01, ver.2

Prin adresa cu nr.SC2016-001264 din 21.01.2016, Biroul Şcoli Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ, , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr.SC2016-001264 din 22.01.2016, Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (cultura , sport) ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului din str. Memorandului nr.25, înscris în C.F. nr.433952 provenit din C.F vechi nr. 5035, nr.topo 10017,10018, Timişoara, la preţul de 120.000 euro.

VICEPRIMAR, P.SECRETAR,

TRAIAN STOIA Simona Drăgoi

p. DIRECTOR D.C.T.D.D.

Laura Koszegi

CONSILIER,

Luminiţa Mirică

AVIZAT, Serviciul Juridic   

 

                         Cod FO 53‐01,ver.2