keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 33/02.02.2016 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 33/02.02.2016
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii RETIM ECOLOGIC SERVICE SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive a domnilor consilieri Iulian Daniel Idolu şi Alfred Simonis, înregistrată cu nr. SC 2015 - 30688/19.11.2015;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC2015 - 30688/05.01.2016 a Administratorului Public -Birou Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Actul Constitutiv al SC Retim Ecologic Service SA actualizat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 241/31.07.2007 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC Retim Ecologic service SA;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de: 02.02.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45, alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii RETIM ECOLOGIC SERVICE SA- Anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administrator Public;
- S.C. Retim Ecologic Service S.A;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

iş Primăria Unicipiului Timişoara Direcția Comunicare S-a înregistrat CU Numărul - SC2015-030688 din 19.11.2015 SC45 Coresp, Ondenta Consiliu] local - aparatul Propriu de lucru la Consiliu local - aparatul Propriu de lucru Preluat de ]a ALFRE Termen de Tezolvare: 19, 12.2015 Termen direcţie: 04.12.2015 CONVOCARE CL+1IN, HOTĂRÂ PROIECŢ DE RIVIND MODIF. ACT CONSTITUr, ECOLOGIC SERVICE SA

Către PRIMĂRIA TIMIȘOARA Subsemnatii, Iulian-Daniel IDOLU si Alfred SIMONIS, în calitate de consilieri locali în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, vă înaintam, alăturat, o solicitare motivată de convocare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi un proiect de Hotărâre de Consiliu Local. Timişoara, 19.11.2015

Către CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Subsemnatii, Iulian-Daniel IDOLU si Alfred SIMONIS, în calitate de consilieri locali în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, solicitam, în baza art. 39 din Legea nr. 215/2001, convocarea de urgenţă a Consiliului Local, având ca ordine de zi dezbaterea felului în care îşi desfăşoară activitatea reprezentantul CLMT în Adunarea Generală a Acţionarilor RETIM ECOLOGIC SERVICE SA. Din relatările mass-media, precum şi din comunicatele oficiale ale Primăriei Timişoara a reieşit că, în urma neîndeplinirii unor obligaţii contractuale, societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE SA a acumulat datorii extrem de mari, de aproximativ 6 milioane RON către Municipiul Timişoara. SC Retim Ecologic Service SA şi-a asumat obligaţia de a construi o stație de sortare prin Planul de investiții asumat de către concesionar în oferta — anexa g) obligatorie la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC 2006- 15414/31.07.2006. Potrivit ar. 23 alin. 1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune cu nr. SC 2006-15414/31.07.2006, Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE SA s-a angajat ca, în cazul nerealizării investiţiei la care s-a angajat prin contract, să plătească penalități de întârziere de 10.000 RON pe zi. Termenul de realizare a investiţiei era data de 01.02.2014. La acest moment, penalitățile de întârziere se ridică la aproximativ 6 milioane RON. Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara în AGA Societăţii RETIM ECOLOGIC SERVICE SA nu şi-a îndeplinit obligaţia de informare a Consiliul Local despre neîndeplinirea obligațiilor contractuale pe care această societate şi le-a asumat şi despre consecinţele grave ale aplicării şi acumulării majorărilor de întârziere, motiv pentru care consider că se impune înlocuirea acestuia. În aceste condiții, este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru modificarea art. 8 Acţionarii societății, punctul 8.1 din Actul Constitutiv al SC Retim Ecologic Service SA după cum urmează: "Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu sediul în Timişoara, b-dul C.D. Loga nr.1, reprezentat legal prin domnul ALFRED SIMONIS” şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 273/20.11.2015 privind modificarea Actului Constitutiv al SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA. Cu deose i ponsiderație, | Consilieri locali Timişoara, iun 18.11.2015 E

Atasament: Adresa_executiv.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROU SALUBRIZARE BV.CD LOGA NR. 1 TEL.0256-408.495 SC2015-30688/ * o l, , Către, CONSILIUL LOCAL Biroul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Referitor la: adresa SC2015-30688/19.11.2015 Având în vedere adresa nr. SC2015-30688/19.11.2015 a domnului Alfred Simonis şi Iulian Idolu, vă comunicăm următoarele: În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 art. 36 alin. 3, lit.c) şi prevederilor art. 37, obligațiile solicitate revin în exclusivitate Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Administrator Public Sorin Drăgoi Şef Biroul Monitorizare şi Protecţie Mediu Consilier Călin Victor Fiat Călina-Trapcea ( [ | afet | XV 7 j N Red./Dact.C.T./11.12.2015 2 expl.

Atasament: Proiect_de_hotarare.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL PROIECT HOTĂRÂRE din data: 20.11.2015 privind modificarea Actului Constitutiv al Societăţii RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Referatul întocmit de consilierii locali Dl Iulian-daniel IDOLU si DI Alfred SIMONIS, înregistrat la Primăria Timişoara cu nr. ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Actul Constitutiv al SC Retim Ecologic Service SA actualizat; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 241/31.07.2007 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC Retim Ecologic Service SA; În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lita) şi alin.(3) litc) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTĂRĂȘTE: Art.1: Se aprobă modificarea articolului 8 ”Acţionarii societăţii”, punctul 8.1. din Actul Constitutiv al Societăţii Retim Ecologic Service SA, actualizat, după cum urmează: "Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu sediul în Timişoara, b-dul C.D. Loga nr.1, reprezentat legal prin domnul ALFRED SIMONIS?”. Art.2: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 273/14.05.2013 privind modificarea Actului Constitutiv al SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv efectuarea mențiunilor necesare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, se însărcinează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: -Instituţiei Prefectului-ludeţului Timiş; -Primarului Municipiului Timişoara; Serviciului Juridic;

Direcţiei Economice; -Direcţiei Tehnice; Direcţiei Urbanism; Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale; -Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; Direcţiei de Mediu; -Direcţia Comunicare; -Direcţia Dezvoltare; -Biroului Managementul Calităţii; -Compartiment Control Intern; -Biroului Audit; -SC Retim Ecologic Service SA; -Mass- media locale. Preşedinte de şedinţă, Consilier Contrasemnează, SECRETAR IOAN COJOCARI