keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 35/29.07.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirilor situate în Timişoara, Str. Izlaz nr. 44-46 aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, către Şcoala Gimnazială nr. 2

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 35/29.07.2016
privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirilor situate în Timişoara, Str. Izlaz nr. 44-46 aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, către Şcoala Gimnazială nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 17644/19.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul nr. 592/31.01.2001, SC2000-001481/01.02.2001 încheiat în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995 modificată, între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primăria Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 112 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale nr.2 cu nr. 543/24.06.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2016-16108/04.07.2016;
Având în vederea dresa Şcolii Gimnaziale nr.15 cu nr. 1067/04.07.2016 şi Hotărârea nr. 595/12.07.2016 a Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 874, alin 1 din Codul Civil;
În temeiul art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 1 şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a clădirilor cu destinaţia de şcoală, aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, proprietatea publică a Municipiului Timişoara, situate în Timişoara , str. Izlaz nr. 44-46, pe parcela de teren cu nr. top 1915/635-637,1914/ 635-637, înscrisă în CF nr. 431044 Timişoara, CF vechi 824 Chişoda, către Şcoala Gimnazială nr. 2, în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ , pe o perioadă de 10 ani, în baza unui contract de comodat ce se va încheia între cele două părţi.

Art. 2: Se aprobă Contractul cadru de comodat, conform Anexei, la prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Şcoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Şcoala Gimnazială nr 2.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroul Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Scolii Gimnaziale nr.2;
- Scolii Gimnaziale nr.15;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexă La HCL nr….. CONTRACT DE COMODAT

Nr..... din ........ I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, str.C.D.Loga nr.1, reprezentată prin Primar Nicolae Robu si Şef Biroul Şcoli Spitale Adrian Faurîn calitate de COMODANT, pe de o parte

şi 1.2 Şcoala Gimnazială nr.2 cu sediul in Timisoara , Str. Mureş nr.8 ,reprezentată prin Director................................... în calitate de COMODATAR, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă (comodat): II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului îl constituie: cedarea de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra clădirilor situate în Timişoara , str. Izlaz nr. 44-46, pe parcela de teren cu nr. top 1915/635-637,1914/ 635-637, înscrisă în CF nr. 431044 Timişoara, CF vechi 824, având destinaţia de şcoală, in baza HCLMT nr.......................................... III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani începând cu data de…………………….. pana la data de .................... , dată la care bunul va fi predat comodantului. 3.2. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen. IV. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 4.1. Drepturile comodantului a). să rezilieze contractul, în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract; b). comodantul are dreptul să denunţe în mod unilateral contractul de comodat, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. c). comodantul are dreptul să inspecteze bunul precum şi modul în care comodatarul îşi respectă obligaţiile asumate prin contract. d). comodantul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de comodat, cu notificarea prealabilă a comodatarului din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. 4.2. Obligaţiile comodatarului a). să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia; b). să folosească lucrul potrivit destinaţiei sale; c). să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinţei acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant; d). să nu transmită folosinţa bunului asupra altei persoane – indiferent cu titlu oneros (locaţiune) sau cu titlu gratuit (comodat), sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice; e). să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract ; f). să solicite acordul scris al comodantului pentru efectuarea oricăror modificări aduse ; g). la încetarea contractului, să pună la dispoziţia comodantului bunul primit în folosinţă în starea în care acesta se găseşte la momentul respectiv, eventualele investiţii, îmbunătăţiri, construcţii, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi ridicate, iar contravaloarea lor neputând fi solicitată; h). dacă bunul împrumutat a fost deteriorat din culpa comodatarului, el este obligat să-l restituie în natură sau să achite contravaloarea lui; i). la încetarea contractului de comodat prin ajungere la termen comodatarul este obligat să restituie comodantului, în deplina proprietate in mod gratuit şi libere de orice sarcini, bunul împrumutat precum şi toate investiţiile, îmbunătăţirile, construcţiile efectuate. j). comodatarul este obligat sa respecte condiţiile impuse de natura bunului ( materiale cu regim special, conditii de siguranta în exploatare, protecţia mediului, etc) k). la incetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, comodatarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului, în conditiile stipulate in contract, pâna la preluarea acestuia de către comodant. l). comodatarul este obligat să continue exploatarea bunului, în noile conditii stabilite de comodant, în mod unilateral, potrivit art. 4.1. lit. (d) din prezentul contract de comodat, fara a putea solicita încetarea acestuia. V. RISCURI 5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri: - întrebuinţarea acestuia contrar destinaţiei sale; - folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părţi prin prezentul contract; - dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat, atunci când există pericolul distrugerii acestuia. 5.2. În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant; VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

2

6.1. Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri: a) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract; b) în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar, contractul se desfiinţează de plin drept fără acţiune în justiţie şi fără nici o altă formalitate prealabilă; c) la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii; d) în cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de catre comodant; In aceasta situatie de incetare a contractului nu se percep daune; e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului sau in cazul imposibilitatii obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despagubiri; VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 7.1. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 7.2. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. VIII. LITIGII 8.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea şi încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. IX. CLAUZE FINALE 9.1. Prezentul contract a fost încheiat în patru exemplare, din care unul pentru comodant. COMODANT COMODATAR, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R NICOLAE ROBU VICEPRIMAR SERVICIUL JURIDIC SEF BIROU ŞCOLI SPITALE CONSILIER COMPARTIMENT ŞCOLI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL SCOLI- SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI Nr. SC2016 – 17644/19.07.2016

REFERAT

Privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirilor situate în Timişoara, Str. Izlaz nr. 44-46 aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, către Şcoala Gimnazială nr. 2

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Biroul Şcoli Spitale – Compartiment Şcoli, privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirilor, situate în Timişoara, str. Izlaz nr. 44-46 aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, către Şcoala Gimnazială nr. 2. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar - grădiniţe, şcoli generale (primare şi gimnaziale), licee, grupuri şcolare, seminarii teologice, şcoli profesionale şi şcoli postliceale au trecut în domeniul public al Municipiului Timişoara în conformitate cu art. 166 alin. 4 din Legea Învăţământului nr. 84/1995 modificat în baza art.1 din O.U.G nr. 30/14.04.2000 şi au fost preluate prin Protocolul nr. 592/31.01.2001, SC2000- 001481/01.02.2001 încheiat în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995 (abrogată la data de 9.02.2011 prin art. 361 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale), încheiat între Inspectoratului Şcolar Timiş şi Primăriei Municipiului Timişoara. Conform art. 112 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, "Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale." Şcoala Gimnazială nr. 15 şi-a desfăşurat activitatea în patru imobile preluate în domeniul public al Municipiului Timişoara după cum urmează:

- Imobilul situat în str. Chişodei nr. 1 care este utilizat de Şcoala Gimnazială nr. 15 pentru desfăşurarea activităţi de învăţământ; - Imobilul situat în str. Herculane 24 care a rămas disponibil din lipsă de elevi şi a fost pus la dispoziţia Asociaţiei VivArt –Centru de artterapie psihologică pe o perioadă de 10 ani în baza contractului de asociere încheiat în 24.09.2013, conform HCLMT nr. 486/24.09.2013, între Municipiul Timişoara şi Asociaţiei VivArt –Centru de artterapie psihologică; - Imobilul situat în str. Izlaz nr. 50 care a fost retrocedat în baza Legii nr. 10 cu Dispoziţia nr. 882/27.03.2008 şi a fost scos din evidenţele contabile ale Municipiului Timişoara; - Imobilul situat în str. Izlaz nr. 44-46 care în prezent este disponibil din lipsă de elevi. Prin adresa cu nr. 543/24.06.2016 înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2016- 16108/04.07.2016, Şcoala Gimnazială nr. 2 care îşi desfăşoară activitatea în imobilul din str. Mureş nr. 8 a solicitat atribuirea în folosinţă a imobilului din str. Izlaz nr. 42-44 aferent Scoli Gimnaziale nr. 15, întrucât în ultimi doi ani numărul elevilor înscrişi în clasele pregătitoare a crescut cu 25% şi programul şcolar se desfăşoară în două schimburi întrucât numărul de săli de clasă din actuala locaţie este limitat. Conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 15 a fost de acord cu folosirea clădirilor din str. Izlaz nr. 42-44 de către Şcoala Gimnazială nr. 2, conform adresei cu nr. 1067/04.07.2016. Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş prin Hotărârea nr. 595/12.07.2016 a aprobat atribuirea clădirilor din str. Izlaz nr. 44-46 aparţinând Şcolii Gimnaziale nr. 15, către Şcoala Gimnazială nr. 2. Cod.FO 53-01,Ver.1

Construcţiile situate în str. Izlaz nr. 44-46 sunt proprietatea publică extratabulară a Municipiului Timişoara, urmând să fi înscrise în cartea funciară după întocmirea documentaţiei topo-cadasrale , care va sta la baza eliberării certificatului de existenţă. Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analizare şi aprobare Consiliului Local: Atribuirea în folosinţă gratuită a clădirilor cu destinaţia de şcoală, aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, proprietatea publică a Municipiului Timişoara, situate în Timişoara , str. Izlaz nr. 44-46, pe parcela de teren cu nr. top 1915/635-637,1914/ 635-637, înscrisă în CF nr. 431044 Timişoara, CF vechi 824 Chişoda, către Şcoala Gimnazială nr. 2, în vederea desfăşurări activităţii de învăţământ , pe o perioadă de 10 ani, în baza unui contract de comodat ce se va încheia între cele două părţi.

SEF BIROU , CONSILIER, Adrian Faur Ioana Ciucur

AVIZAT,

Serviciul Juridic Daniela Ştefan

Cod.FO 53-01,Ver.1