keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 28/02.02.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, situat în imobilul din str. M.Viteazu nr.28 la preţul de 30.000 euro

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 28/02.02.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, situat în imobilul din str. M.Viteazu nr.28 la preţul de 30.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-1585/25.01.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-000978 din 18.01.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare , de către Dinca Alin Cosmin, reprezentant al S.C. FILARET S.R.L prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD2, înscris în C.F. nr.400184-C1-U10, nr.top. 11807/1/VIII. Timişoara, situat în imobilul din Bulevardul Mihai Viteazul nr.28.
Spaţiul cu altă destinaţie are o suprafaţă utilă de 72,39 mp, este compus din 6 camere şi 1 WC, cu 10,78% p.c.i şi 83/766 mp teren, pentru care vânzătorul solicită un preţ de 30.000 euro, respectiv de 414,42 euro/mp.
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000978 din. 21.01.2016, emisă de către Biroul Reabilitare Clădiri Istorice din cadrul Direcţiei de Urbanism;
Având în vedere Adresa cu nr.58 din 13.01.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş ;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000978 din. 19.01.2016, emisă de către Biroul Spatii cu alta Destinatie;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000978 din 19.01.2016 a Biroului Sport - Cultura;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000978 din 15.01.2016 a Biroului Şcoli - Spitale.
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2,înscris în C.F. nr.400184-C1-U10, nr.top. 11807/1/VIII. Timişoara, situat în imobilul din Bulevardul Mihai Viteazul nr.28.la pretul de 30.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC.FILARET SRL prin administrator Dinca Alin Cosmin;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU  

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, situat în imobilul din str. M.Viteazu nr.28

Având în vedere adresa nr.SC2016-000978 din 18.01.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare , de către Dinca Alin Cosmin, reprezentant al S.C. FILARET S.R.L prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD2, înscris în C.F. nr.400184-C1-U10, nr.top. 11807/1/VIII. Timişoara, situat în imobilul din Bulevardul Mihai Viteazul nr.28.

Spaţiul cu altă destinaţie are o suprafaţă utilă de 72,39 mp, este compus din 6 camere şi 1WC, cu 10,78% p.c.i şi 83/766 mp teren , pentru care prorietarul solicită un preţ de 30.000 euro, respectiv de 414,42 euro/mp.

Din adesa cu nr. SC2016-000978 din 21.01.2016 emisă de Direcţia Urbanism-Biroul Reabilitare Clădiri Istorice rezultă ca imobilul este realizat în stilul anilor 1900.

La nivelul faţadei şi acoperişului au fost identificate degradări, fiind necesare intervenţii de reabilitare.Tâmplăria din lemn a ferestrelor a fost păstrată, dar în unele cazuri se impune restaurarea acesteia. Poarta de acces originală a fost înlocuită cu una din plăci metalice.Deasmenea imobilul necesită asanarea instalaţiilor parazitare(cabluri,de electricitate, şi de date, etc,) Ferestrele , uşile de acces în spaţiile comerciale de la demisol şi copertina din plastic de la una din aceste accese nu corespund din punct de vedere al materialelor folosite(PVC) . Având în vedere adresa nr.58 din 13.01.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Bulevardul Mihai Viteazu nr.28 ,ap. nr.SAD2,rezultă că acesta este Cod FO 53-01, ver.2

inclus în Ansamblul urban ”Bulevardul Mihai Viteazu”, cod TM-II-a-B- 06110, poz.121, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa SC2016-000978 din 19.01.2016 că, spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016-000978 din 19.01.2016, Biroul Şcoli Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr.SC2016-000978 din 19.01.2016, Biroul Sport ,Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public ( cultură, sport) , ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, înscris în C.F. nr. 400184-C1-U10, nr.top. 11807/1/VIII, situat în imobilul din str. M.Viteazu nr.28 la preţul de 30.000 euro.

VICEPRIMAR, p.SECRETAR, Traian Stoia Simona Drăgoi

p. DIRECTOR D.C.T.D.D.

Laura Koszegi

CONSILIER,

Luminiţa Mirică

AVIZAT, Serviciul Juridic                                   Cod FO 53‐01,ver.2