keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 29/29.07.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu" Timişoara, în calitate de administrator, a sălii de curs situată în clădirea Centrului de diagnostic „ Radu Dunăreanu" din str. Iosif Nemoianu, nr.1, către Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 29/29.07.2016
privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu" Timişoara, în calitate de administrator, a sălii de curs situată în clădirea Centrului de diagnostic „ Radu Dunăreanu" din str. Iosif Nemoianu, nr.1, către Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-16372/06.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresele cu nr. SC2016-015033/23.06.2016 şi SC2016-016367/23.06.2016 , ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii " Louis Ţurcanu" Timişoara;
Având în vedere art. 170 lit. h), art. 165, alin. 1 şi 2 din Legea 95/2006 , prinvind reforma în domeniul sănătăţii ;
Având în vedere Ordinul nr. 140 din 26 ianuarie 2007 al Ministerului Sănătăţii şi Ordinul nr. 1.515 din 13 iulie 2007 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical;
Având în vedere art. 868 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.c), alin.(6), lit. a), pct. 3 şi ale art 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara, în calitate de administrator, a sălii de curs cu suprafaţa de 62 metri pătraţi situată în clădirea Centrului de diagnostic " Radu Dunăreanu" din str. Iosif Nemoianu, nr.1, înscris în CF nr. 404739, Top nr. 1168, către Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara, în vederea desfăşurări procesului didactic pe o perioadă de 10 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2: Folosirea spaţiului şi obligaţiile părţilor se vor stabili printr-un contract de comodat ce se va încheia între Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii " Louis Ţurcanu" Timişoara şi Biroul Şcoli, Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Şcoli, Spitale ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara ;
- Universităţii de Medicină şi Farmacie Timişoara;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROU ŞCOLI, SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT SPITALE SC2016 - 16372 / 06.07.2016

REFERAT

Privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara, în calitate de administrator, a săli de curs situată în clădirea Centrului

de diagnostic „ Radu Dunăreanu” din str. Iosif Nemoianu, nr.1, către Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Biroul Şcoli ,Spitale – Compartiment Spitale, privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara, în calitate de administrator, a săli de curs situată în clădirea Centrului de diagnostic „ Radu Dunăreanu” din str. Iosif Nemoianu, nr.1, către Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara, urmare a adreselor cu nr. SC2016-015033/23.06.2016 , nr. SC2016-016367/06.07.2016 a Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu”. Imobilele - construcţii si teren, situate în Timişoara, în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara sunt proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi sunt date în administrarea spitalului. Prin adresele cu nr. SC2016-015033/23.06.2016 , nr. SC2016-016367/06.07.2016 a Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” a solicitat acordul de a da în folosinţă gratuită (comodat) către UMF Timişoara pe o perioadă de 10 ani a săli de curs cu suprafaţa de 62 mp situată în clădirea Centrului de diagnostic „ Radu Dunăreanu” din str. Iosif Nemoianu, nr. 1, înscris în CF nr. 404739, Top nr. 1168. Potrivit prevederilor art. 170 lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara, este un spital clinic universitar ce are în componenţă secţii clinice universitare care asigură asistenţă medicală, desfăşoară activitate de învăţământ, cercetare ştiinţifică-medicală şi de educaţie continuă, având un contract cadru de colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ medico-farmaceutic universitar şi postuniversitar. La art. 165, alin. 1 şi 2 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se stipulează: “ (1) În spital se pot desfăşura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. Aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital. Activităţile de învăţământ şi cercetare vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.” “ (2) Colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe baza de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale.” La art. 26 alin.1 din Metodologia în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, aprobată prin Ordinul nr. 140 din 26 ianuarie 2007 al Ministerului Sănătăţii şi prin Ordinul nr. 1.515 din 13 iulie 2007 al Ministerului Educaţiei, Cercetării tineretului şi Sportului se prevede: “(1) Spaţiile din spitale vor fi folosite pentru învăţământul postliceal medical, universitar şi postuniversitar acreditat de stat, fără plată, dacă părţile nu convin altfel prin contractul de colaborare încheiat între ele”. Cod.FO 53-01,Ver.1

Având în vedere cele de mai sus, solicităm Consiliului Local al Municipiului Timişoara să analizeze şi să aprobe : 1. atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara, în calitate de administrator, a săli de curs cu suprafaţa de 62 metri pătraţi situată în clădirea Centrului de diagnostic „ Radu Dunăreanu” din str. Iosif Nemoianu, nr.1, înscris în CF nr. 404739, Top nr. 1168 , către Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara în vederea desfăşurări procesului didactic pe o perioadă de 10 ani de la data adoptării hotărârii consiliului local. Folosirea spaţiului şi obligaţiile părţilor se va stabili printr-un contract de comodat ce se va încheia între Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara. ŞEF BIROU, CONSILIER, Adrian Faur Daniela Adam

AVIZAT, Serviciul Juridic Daniela Stefan

Cod.FO 53-01,Ver.1