keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 70/09.09.2016 privind aprobarea încheierii convenţiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 70/09.09.2016
privind aprobarea încheierii convenţiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-19230/04.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr. RE2016-001372/18.07.2016;
Având în vedere art.3 din ORDINUL nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice, art.1 alin.(3), art.10 alin.(5) din Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică, art.42 alin.(6) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art.28 din Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, art.1 alin.(3) din Normă Tehnică privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum aprobata prin Ordinul nr. 343 din 13 iulie 2010;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1), (2) litera d) şi alin.(6) litera a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea convenţiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică - ANEXA 4 la contractele de furnizare a energiei termice încheiate între S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. şi Asociaţiile de proprietari, Asociatiile de locatari , persoane juridice care isi desfasoara activitatea in cadrul condominiilor.

Art. 2: Se aprobă repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele tip condominiu conform prevederilor Ordinului nr. 343 /2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR. SC2016-19230/04.08.2016

REFERAT

Privind încheierea convenţiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr. RE2016-001372/18.07.2016 ; Având în vedere art.3 din ORDINUL nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice,art.1 alin.(3),art.10 alin.(5) din LEGEA nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetic, art.42 alin.(6) din LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, art.28 din LEGEA nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, art.1 alin.(3) din NORMĂ TEHNICĂ privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum aprobata prin ORDINUL nr. 343 din 13 iulie 2010. Având în vedere faptul că prin încheierea convenţiilor de facturare individuale se realizează :

- respectarea prevederilor legale aplicabile privind asigurarea unei repartizări echitabile a energiei termice înregistrate de contorul de la branşament între proprietarii din condominiu, precum şi aplicarea principiului ‘’beneficiarul plăteşte’’;

- asigurarea unei relaţii contractuale directe între proprietarii din condominii branşate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică şi furnizorul acestui serviciu;

- factura privind contravaloarea serviciului public de alimentare cu energie termică ajunge direct la consumator ;

- posibilitatea sistării şi acţionării în instanţă a consumatorilor rău-platnici de către furnizor, fără a afecta consumatorii buni-platnici; - evitarea repartizării unor costuri exagerate la încălzirea locuinţei, către consumatori, furnizorul având astfel posibilitatea de a defalca consumurile conform realităţii; evitarea unor neînţelegeri (eventuale fraude) din cadrul asociaţiilor de proprietari privind consumurile de energie termică pentru apă caldă menajeră şi încălzire, deoarece furnizorii de energie termică ce solicită încheierea de convenţii individuale anexă la contractul de furnizare a energiei termice au obligaţia ca împreună cu asociaţiile de proprietari/locatari să inventarieze instalaţiile interioare din condominii ; - In cazul asociaţiilor de proprietari care sunt executate silit pentru neplata energiei termice consumate , recupararea datoriilor nu se poate face dacă nu sunt bani în contul asociaţiei şi dacă

consumatorii nu vor să achite sumele restante stabilite prin sentinţa judecatorească.In astfel de situaţii , Colterm sistează energia termică şi pierde consumatorii care nu au restanţe. -un alt avantaj al convenţiei individuale -nu ar mai exista societăţi comerciale care primesc în mod ilegal subvenţii pentru energia termică consumată.

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) litera’’a’’pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi actualizată,

PROPUNEM:

Consiliului Local

Art.1 Aprobarea încheierii convenţiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică -ANEXA 4 la contractele de furnizare a energiei termice încheiate între SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA şi Asociaţiile de proprietari, Asociatiile de locatari , persoane juridice care isi desfasoara activitatea in cadrul condominiilor, Art.2 Aprobarea repartizării consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele tip condominiu conform prevederilor ORDINULUI nr. 343 /2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum. DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SEF SERVICIU ENERGETIC MSUP CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC CONSILIER MIRELA‐ADRIANA TOC                                                                                                                                                                                                                                Cod FO 53‐01,ver.2