keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 209/27.05.2016 privind delegarea de gestiune a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara

27.05.2016

Hotararea Consiliului Local 209/27.05.2016
privind delegarea de gestiune a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-12810/26.05.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/29.08.2002 (actualizată)- privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, art. 2 lit. e), art. 3 lit. l) şi m) , art. 5 alin.(3) lit.e) şi g) , art.6 alin. (3) lit. a), b) şi i), art.10 alin.(1) lit. b) şi alin.( 2), art.12 alin. (1) şi alin.(2), art.13 alin.2 lit.a) şi art.39 alin.(1) , alin.( 2) , art. 40 alin.(1);
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 lit. (b) şi (c) si art.1, art. 2 alin (1) şi alin. (2), art. 5, art. 6, art. 12 alin. (1) lit.c) par. (i) din Anexa 2 precum şi Anexa 3;
În conformitate cu prevederile Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere art. 36 alin.2 lit. (a) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă delegarea gestiunii, prin atribuire directă a serviciului de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara către S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.

Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului pentru delegarea de gestiune care constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului pentru delegarea de gestiune care constituie Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Contractul cadru pentru delegarea de gestiune care constituie Anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă Comisia care să negocieze şi să stabilească preţul contractului şi nivelul redevenţei - având următoarea componenţă:
Preşedinte : Laura Koszegi Stoianov - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse
Membri: Mihai Costa - Şef Birou Sport - Cultură
Steliana Stanciu - Şef Birou Buget
Martin Staia - Consilier Birou Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare
Ştefan Hrib - Consilier Birou Sport-Cultură

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Economică, Biroul Sport - Cultura şi Biroul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT şi SPAŢII UTILITARE Nr.SC2016- NICOLAE ROBU

REFERAT

privind delegarea de gestiune a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 163/10.05.2016 privind stabilirea modalităţii de delegare de gestiune a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara, prin care se aprobă forma de gestiune a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara ca fiind de gestiune indirectă către una din societăţile comerciale pe acţiuni cu capital al unităţilor administrativ- teritoriale, înfiinţate de autorităţile publice locale

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori care pot fi, conform prevederilor Legii nr.51/2006, art.29 alin. (4) lit.(b), societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţile administrativ- teritoriale, în calitate de asociat sau de acţionar unic. În această situaţie, contractul de delegare a serviciului se atribuie direct (art.31 alin.(1) lit.b din Legea 51/2006).

Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

Potrivit de art.2 lit.a) din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt definite ca reprezentând „totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local

Potrivit art. 5 alin.3 lit. e şi g din O.G. nr.71/2002 Principalele activităţi edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, trebuie să asigure administrarea şi exploatarea terenurilor şi bazelor sportive, a sălilor de gimnastica,administrarea şi exploatarea băilor şi WC-urilor publice;

Aşa cum este stipulat în HG nr.955/2004, desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament de serviciu şi al unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. Astfel, s-a întocmit Caietul de sarcini şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului.

Regulamentul defineşte modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi beneficiar, iar Caietul de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, etc.

Având în vedere prevederile legale în vigoare privind serviciile comunitare de utilităţi publice, precum şi cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile pentru a supune spre aprobarea C.L.M. Timişoara, următoarele:

- delegarea gestiunii, prin atribuire directă a serviciului de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara către SC Drumuri Municipale Timişoara SA având acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara - aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a serviciilor de curăţenie la Complexul Sportiv Bega, Sala Olimpia şi a serviciilor de curăţenie la WC-urilor publice din municipiul Timişoara care va constitui anexa 1 la Hotărâre - aprobarea Regulamentului de serviciu pentru delegarea de gestiune a activităţii de curăţenie imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a serviciilor de curăţenie la Complexul Sportiv Bega, Sala Olimpia şi a serviciilor de curăţenie la WC-urilor publice din municipiul Timişoara care va constitui anexa 2 la Hotărâre - aprobarea contractului cadru privind delegarea de gestiune care va constitui anexa 3 la Hotărâre - aprobarea Comisiei care să negocieze şi să stabilească preţul contractului şi nivelul redevenţei, având următoarea componenţă: Preşedinte : Laura Koszegi Stoianov – Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse Membri: Mihai Costa – Şef Birou Sport Cultură Steliana Stanciu – Şef Birou Buget Martin Staia – Consilier Birou Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare Ştefan Hrib – Consilier Birou Sport Cultură  ADMINISTRATOR PUBLIC, DIRECTOR, Sorin Drăgoi Laura Koszegi DIRECTOR ECONOMIC ŞEF BIROU, Smaranda Haracicu Otilia Sîrca SERVICIUL JURIDIC Întocmit Victor Potop

Cod FO 53-01 vers.1

Atasament: Caiet_Sarcini.pdf

1

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI PRIMAR ŞI DOTĂRI DIVERSE Nr. SC 2016- NICOLAE ROBU

CAIET DE SARCINI

privind delegarea de gestiune a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a serviciilor de curăţenie la Complexul

Sportiv Bega, Sala Olimpia şi a serviciilor de curăţenie la WC-urilor publice din municipiul Timişoara,

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1.1. Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative :

1. OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare ;

2. HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare ;

3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

4. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a serviciilor de curăţenie la Complexul Sportiv Bega, Sala Olimpia şi a serviciilor de curăţenie la WC-urilor publice din municipiul Timişoara, prin delegarea gestiunii acestor servicii cu un operator cu capital al unităţii administrativ-teritoriale care va fi denumit în continuare operator. 1.2. Consiliul Local ca autoritate deliberativă are, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţia de a hotărî modul de gestiune a activităţii şi obligaţia de a elabora caietul de sarcini pentru delegarea activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a serviciilor de curăţenie la Complexul Sportiv Bega, Sala Olimpia şi a serviciilor de curăţenie la WC-urilor publice din municipiul Timişoara. Consiliul Local al Municipiului Timişoara va fi denumit în continuare autoritate contractantă.

2. – Caietul de sarcini împreună cu Regulamentul de serviciu sunt anexe la Contractul

de delegare a gestiunii a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a serviciilor de curăţenie la Complexul Sportiv Bega, Sala Olimpia şi a serviciilor de curăţenie la WC-urilor publice din municipiul Timişoara.

2

CAPITOLUL II

Obiectul delegării gestiunii

1.Descrierea activităţilor Obiectul delegării gestiunii îl constituie gestiunea serviciilor, lucrărilor şi bunurile necesare realizării serviciilor şi lucrărilor specifice următoarelor activităţi astfel încât aceste lucrări să fie făcute în condiţii corespunzătoare şi cu operativitate. Serviciile şi activităţile care fac obiectul delegării gestiunii sunt :

- Curăţenia în imobilele în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului

- Curăţenia în incinta Complexului Sportiv Bega şi în incinta Sălii Olimpia, - Curăţenia WC-urilor publice aflate în administrarea Primăriei Municipiului

Timisoara,

2.Condiţii tehnice Condiţiile tehnice care trebuie respectate în vederea desfăşurării activităţilor descrise mai sus sunt următoarele, fiind diferenţiate pe categorii de servicii:

2.1. Condiţii tehnice pentru serviciul de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea de specialitate al Primarului - serviciile de curăţenie se vor efectua în: birouri, holuri, casa scărilor, grupuri sanitare,

curţi interioare şi zone adiacente obiectivelor - curăţenia se va realiza prin lucrări de: măturare, aspirare, ştergerea prafului, ştergere

geamuri, dezinfecţie, spălare, aerisire, - activitatea de curăţenie se va face prin folosirea de personal specializat cu materialele

puse la dispoziţie de autoritatea contractantă 2.2. Condiţii tehnice pentru serviciul de curăţenie a Complexului Sportiv Bega şi a Sălii Olimpia - serviciile de curăţenie se vor efectua în: birouri, holuri, casa scărilor, grupuri sanitare,

săli de sport, bazin de înot, vestiare, cabinete medicale şi curţi interioare şi zone adiacente obiectivelor

- curăţenia se va realiza prin lucrări de: măturare, aspirare, ştergerea prafului, ştergere geamuri, dezinfecţie, spălare, aerisire,

- activitatea de curăţenie se va face prin folosirea de personal specializat cu materialele puse la dispoziţie de autoritatea contractantă

2.3. Condiţii tehnice pentru serviciul de curăţenie a WC-urilor publice: - curăţenia în WC-urile publice trebuie să corespundă legilor, standardelor sau normelor sanitare în vigoare, în scopul asigurării condiţiilor de igienă, sănătate şi de protecţie a mediului pe toată durata de funcţionare a acestora, - obiectele sanitare vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare, luându-se toate măsurile în acest sens ; - în cazul deteriorării sau dispariţiei unor părţi componente ale toaletelor, operatorul va comunica de îndată defecţiunile constatate şi va propune autorităţii contractante remedierea acestora

- asigurarea serviciilor complete de curăţenie a WC-urilor publice se va face prin folosirea de personal specializat cu materialele puse la dispoziţie de autoritatea contractantă

3. Condiţii de calitate

- asigurarea unor servicii de calitate pentru beneficiarii, persoane fizice sau juridice

3

- asigurarea controlul calităţii serviciilor prestate - asigurarea accesibilităţii egale şi nediscriminatorii la serviciile furnizate/prestate pentru toţi beneficiarii serviciilor; - respectarea protecţiei şi conservării mediului; - respectarea protecţiei şi igienei sănătăţii publice; - asigurarea administrării eficiente a bunurilor necesare realizării serviciilor; - respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; - ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; - asigurarea cu personal şi cu materialele necesare puse la dispoziţie deautoritatea

contractantă pentru desfăşurarea serviciilor încredinţate, conform normelor în vigoare.

CAPITOLUL III

Obligaţiile şi sarcinile autorităţii contractante şi ale operatorului serviciilor

1. Obligaţiile şi sarcinile autorităţii contractante:

a) să acorde sprijin operatorului pe parcursul derulării contractului, la iniţiativa acestuia de a îmbunătăţi serviciile prestate, pentru toate acţiunile care nu contravin interesului creşterii calităţii serviciului respectiv ;

b) să verifice periodic nivelul de calitate a serviciilor prestate/furnizate şi să aplice sancţiuni pentru neîndeplinirea acestora ;

c) să asigure resursele necesare finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciului, în conformitate cu prevederile legii ;

d) să pună la dispoziţia operatorului strategia şi programele de măsuri şi acţiuni privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului Timişoara;

e) să achite contravaloarea facturilor emise pentru serviciile prestate/furnizate (facturile trebuiesc defalcate pe cele trei categorii de servicii furnizate - serviciul de curăţenie a WC-urilor publice, serviciul de curăţenie a Complexului Sportiv Bega şi a Sălii Olimpia şi respectiv serviciul de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul propriu al Consiliului Local şi al Primarului)

f) să predea operatorului bunurile aparţinând domeniului public şi privat necesare realizării serviciilor publice încredinţate.

g) să notifice operatorul la apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sau intereselor acestuia ;

2. Obligaţiile şi sarcinile operatorului: a) să presteze serviciul conform prevederilor contractuale; b) să obţină toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege pentru executarea

serviciilor; c) să execute integral operaţiunile stabilite în Regulamentul serviciului, cu respectarea

graficelor de execuţie a lucrărilor în timp d) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; e) să respecte prevederile Regulamentului serviciilor de administrare a domeniului

public şi privat; f) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea

costurilor de operare; g) să asigure finaţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi; h) să preia pe bază de proces verbal, bunurile aferente realizării serviciilor ce fac

obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor; i) să informeze autoritatea contractantă cu privire la întreţinerea, reparaţiile curente

necesare şi accidentale, precum şi propuneri de reparaţii capitale ce se impun la bunurile care deservesc activităţile delegate;

4

j) să întocmească propuneri pentru programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le transmită autorităţii contractante;

k) să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

l) să nu subdelege gestiunea serviciului de administrare a domeniului public şi privat atribuit;

m) să restituie autorităţii contractante în deplină proprietate bunurile de retur, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare, gratuit şi libere de orice sarcini, inclusiv investiţiile realizate de către operator.

n) Operatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie de către operatortor în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante la Trezoreria Municipiului Timişoara, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu cel puţin 0,5% din preţul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite operatorului până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire.

o) Operatorul se obligă să achite toate impozitele şi taxele datorate bugetului local şi bugetului statului.

p) în cazul în care operatorul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autoritatea contractantă, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public

CAPITOLUL IV

Clauze financiare şi de asigurări

1. Preţul serviciului Preţul perceput de către operator pentru serviciile de curăţenie va fi stabilit prin

negociere între părţi conform metodologiei de fundamentare stabilite de Consililui Local al Municipiului Timişoara şi va fi aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local. Nivelul preţului prevăzut mai sus, poate fi modificat în caz de schimbare a condiţiilor pentru care a fost stabilit (suplimentare/reducere obiective la care se asigură serviciile de curăţenie sau modificări legislative legate metodologia de fundamentare).

2. Modul de finanţare Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciului de administrare a domeniului

public şi privat se asigură din venituri proprii, din alocaţii de la bugetul local şi alte surse cu respectarea prevederilor O.G. 71/2002.

CAPITOLUL V

Durata contractului de delegare a gestiunii

1. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor din prezentul caiet de sarcini se va încheia cu operatorul în conformitate cu Anexa 3 din H.G. nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea

5

şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local care aprobă CONTRACTUL - CADRU de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

2. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor din prezentul caiet de sarcini se va încheia cu operatorul pentru o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Această durată este stabilită prin H.G. nr. 955/2004-pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

3. În cazul în care autoritatea publică locală nu doreşte prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunţa în scris operatorul cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual şi va demara procedura de încredinţare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat conform procedurilor legale.

CAPITOLUL VI

Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului; b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii; c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către autoritatea contractantă ; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea contractantă, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorităţii contractante; f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţa majoră, a bunului delegat sau în cazul imposibilităţii obiective a operatorului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.

În termen de 30 de zile de la retragerea obligaţiilor restante din contul de garanţie, operatorul are obligaţia să reconstituie garanţia la nivelul prevăzut, să achite toate debitele restante, inclusiv majorările de întârziere calculate.

La încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării serviciului public de administrare a domeniului public şi privat pe o perioadă de 90 de zile.

CAPITOLUL VII

Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea serviciului

1. Categoriile de bunuri care vor fi utilizate de operator în derularea serviciului sunt următoarele:

a) bunuri de retur – bunurile aparţinând domeniului public şi privat municipiului Timişoara. Bunurile de retur revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini autorităţii contractante la încetarea contractului de delegare a gestiunii.

b) bunuri proprii – bunurile care au aparţinut operatorului şi au fost utilizate de către acesta pe durata contractului. Bunurile proprii, la încetarea contractului de delegare rămân în proprietatea operatorului.

2. Predarea-primirea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat se va face pe bază de inventar a bunurilor proprietate publică şi privată, aferente serviciului, întocmindu-se un de proces verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului, care se va încheia

6

în acest scop în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de delegare a gestiunii acestor servicii.

3. Pe toată durata contractului de delegare a gestiunii servicii lor, bunurile aparţinând domeniului public ce se concesionează operatorului, nu pot fi utilizate de către acesta decât în scopul realizării obiectului contractului de delegare a gestiunii acestor servicii.

4. Bunurile necesare realizării acestor servicii a căror gestiune se deleagă prin prezentul caiet de sarcini (clădiri, magazii, etc.) constituie bunuri de retur, lucrările necesare întreţinerii şi menţinerii lor în stare de funcţionare fiind în sarcina concedentului.

CAPITOLUL VIII

Indicatori de Performanţă

Indicatorii de performanţă ai serviciului de administrare a domeniului public şi privat

stabilesc condiţiile minimale de îndeplinire a obiectivelor serviciului, avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate; c) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei; e) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii.

Indicatorii de performanţă minimali, ce vor fi monitorizaţi de autoritatea contractantă, sunt următorii:

Nr.Crt. Indicator Procent

1. Procentul reclamaţiilor soluţionate din totalul reclamaţiilor justificate Min 80%

2. Gradul de achitare a datoriilor către bugetul local şi bugetul de stat 100%

3. Numărul de abateri constatate şi sancţionate anual de către instituţiile

abilitate ca urmare a nerespectării unor prevederi legale privind

desfăşurarea serviciului

Max. 5

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

1. Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă. 2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 10 zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

3. Dacă în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, imposibilitatea de executare respectivă nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a contractului de delegare, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

4. Autoritatea contractantă, prin reprezentanţii săi, are dreptul şi obligaţia de a monitoriza şi de a controla:

a) modul de respectare şi de îndeplinire de către operator a obligaţiilor contractuale asumate;

7

b) calitatea, cantitatea şi eficienţa serviciilor furnizate/prestate de operator; c) respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii ; d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare si aprobare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat; e) modul de administrare, exploatare, întretinere şi mentinere în functiune, dezvoltare

şi/sau modernizare a bunurilor încredintate prin contractul de delegare a gestiunii . 5. Urmărirea activităţii serviciilor care fac obiectul acestui contract de delegare a gestiunii se asigură de către Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, din cadrul Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timişoara pentru serviciul de curăţenie a WC-urilor publice, Biroul Sport Cultură pentru serviciul de curăţenie a Complexului Sportiv Bega şi a Sălii Olimpia şi Biroul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara pentru serviciul de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului. 6. Operatorul este obligat să respecte şi să aplice legislaţia în vigoare referitoare la activităţile şi serviciile a căror gestiune i se deleagă.

7. Toate responsabilităţile privind protecţia mediului, a sănătăţii publice, protecţia muncii şi de siguranţă în exploatare ce decurg din executarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat îi revin operatorului.

8. Sarcinile de serviciu pentru fiecare salariat vor fi prevăzute clar şi echitabil în fişa postului ce se va semna de către fiecare salariat al operatorului. 10. Prezentul caiet de sarcini este anexă la contractul de delegare a gestiunii activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a serviciilor de curăţenie la Complexul Sportiv Bega, Sala Olimpia şi a serviciilor de curăţenie la WC-urilor publice din municipiul Timişoara. D I R E C T O R, ŞEF BIROU, Laura Koszegi Otilia Sîrca

ÎNTOCMIT Victor Potop

Atasament: Anexa_3.pdf

1

Anexa 3

CONTRACT NR. ________________________ privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a serviciului de curăţenie a

imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a

activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara

1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal R14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Smaranda Haracicu – director economic, numit in continuare delegatar,

2. SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A., cu sediul in Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45, Jud. Timis, CIF RO3286536, numar de ordine in registrul comertului de pe langa Tribunalul Timis J35/3475/1994, cont curent nr. RO69BRDE360SV07486763600, deschis la B.R.D. Timisoara, reprezentata prin ing. Valentin Martinov - director general şi ec. Marcela Fericel – director economic, numita in continuare delegat,

In temeiul prevederilor: - Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; - HG nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002; - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; - HCLMT nr. / ;

I. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune prin atribuire directă a serviciilor de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara (2) Descrierea activităţilor şi a obiectului delegării de gestiune sunt stabilite în caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract şi pe care delegatul le acceptă integral. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite prin prezentul contract.

II. TERMENUL CONTRACTULUI ŞI DURATA DE EXECUŢIE Art. 2. Prezentul contract se încheie pe o durată de 5 ani, începând cu data semnării. Art. 3. Delegarea poate fi prelungită cu o perioadă egală cu jumătate din durata sa iniţială cu aprobarea expresă a Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art. 4. În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, delegatul se va confrunta cu alte situaţii decât cele stipulate, părţile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

III. PREŢUL CONTRACTULUI

Art. 5. (1) Tarifele pentru lucrările/serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt evidenţiate oferta transmisă de delegat şi aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi care fac parte integrantă din prezentul contract.

(2) Tarifele se vor actualiza periodic, conform legislaţiei în vigoare.

IV. REDEVENŢA

2

Art. 6. (1) Delegarea gestiunii serviciilor se efectuează în schimbul unei redevenţe lunare de .... % din cuantumul veniturilor încasate de delegat din serviciile prestate. (2) Delegatul are obligaţia de a achita redevenţa în data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară. (3) Plata redevenţei se face în contul transmis de către delegatar, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara; (4) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la plata unor penalităţi de întârziere in cuantum de 0,1%, pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea integrală a acesteia. (5) Neplata redevenţei (inclusiv a majorărilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile duce la rezoluţiunea de drept a contractului fără nici o altă formalitate prealabilă. (6) Din partea Delegatarului, însărcinată cu urmărirea, încasarea şi respectarea obligaţiilor privind plata redevenţei este Direcţia Fiscală. (7) Redevenţa nu se poate modifica pe toata durata de derulare a contractului de delegare. V. DREPTURILE PĂRŢILOR: Art. 7. DREPTURILE DELEGATULUI Delegatul are următoarele drepturi: 1. De a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune; 2. De a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor legale; 3. Să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora; 4. Să propună autorităţilor administraţiei publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare. Art. 8. DREPTURILE DELEGATARULUI Delegatarul are următoarele drepturi: 1. De a verifica prin reprezentanţii săi, în perioada derulării contractului, modul în care se respectă condiţiile şi clauzele acestuia de către delegat, precum şi îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor realizate de delegat; 2. De a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare de gestiune din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local; 3. Să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat. VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. 9. OBLIGAŢIILE DELEGATULUI 1. Să execute integral operaţiunile stabilite în caietul de sarcini şi graficele de executie a lucrărilor în timp. 2.Să îşi asigure în cel mai scurt timp şi să dispună de personalul aferent prestării serviciilor. 3.În cazul apariţiei unor cauze de forţă majoră care determină întârzieri în execuţia serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, va anunta de indata beneficiarul şi va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite.

Art. 10. OBLIGAŢIILE DELEGATARULUI 1. Delegatarul are obligaţia de a asigura resursele bugetare pentru serviciul care face obiectul prezentului contract; 2. Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina delegatului prin contractul de delegare 3. Să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; 4. Să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natura să aducă atingere drepturilor sale 5. Să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciile delegate

3

6. Să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la serviciul prestat şi să ia măsurile necesare în cazul în care delegatul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat; 7. Să păstreze pe durata derularii prezentului contract, in conformitate cu atributiile ce-i revin potrivit legii, prerogativele si raspunderile privind aprobarea politicilor si strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului precum si dreptul de a supraveghea si controla modul de desfasurare a serviciului cu privire la: respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de delegat; dezvoltarea si modernizarea serviciului, precum si modul de administrare, exploatare si mentinere in functiune a acestuia; respectarea procedurilor de formare, stabilirea si ajustare a preturilor; calitatea serviciului prestat; indicatorii de performanta ai serviciului prestat; 8. Să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor propuse de operatorul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; 9. Să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului; 14. Să analizeze şi avizeze propunerile de modificare sau de înlocuire a unor materiale din documentaţiile prezentate de delegat; 15. Să recepţioneze lucrările. VII. RECEPŢIA LUCRĂRILOR Art. 13. (1) Recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în conformitate cu prevederile din cap. IX alin. 5 din caietul de Sarcini. (2) Comisia de recepţie, numită de delegatar, are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii lucrărilor prin corelarea acestora cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, delegatarul are dreptul de a aproba, amâna sau respinge recepţia. (3) Prin semnarea procesului-verbal de recepţie se consideră că delegatul şi-a executat obligaţiile contractuale.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art. 14. (1) Delegatarul poate modifica, unilateral partea reglementară a prezentului contract, cu notificarea prealabilă a delegatului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz. (2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, delegatul are dreptul să primească în mod prompt o despăgubire adecvată şi efectivă.

(3) In caz de dezacord între delegatar şi delegat cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilita de instanţa de judecată competentă. (4) Dezacordul dintre delegatar şi delegat cu privire la despăgubiri nu poate să constituie un temei pentru delegatar care sa conducă la sustragerea de la obligaţiile sale contractuale.

IX. DECONTAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE

Art. 15. (1) Valoarea contractului corespunde tarifului/preţului aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Plata lucrărilor se face, lunar, pe baza facturii emise de către delegat în baza situaţiilor de lucrări (care cuprind cantităţile lucrărilor executate, documente justificative) confirmate de către delegatar. (2) Delegatarul are obligaţia de a efectua plata către prestator în cel mai scurt timp posibil de la acceptarea la plată a facturii de către acesta. X. GARANŢII Art. 16. Începând cu prima decontare lunară a lucrărilor executate, operatorul constituie o garanţie egală cu valoarea lucrărilor prestate în timp de o lună. Garanţia se constituie prin reţineri lunare egale cu 5% din valoarea lunară facturată, până la constituirea întregii garanţii. Sumele reţinute se depun la bancă într-un cont special, dobânzile aferente revenind operatorului. La

4

încetarea contractului, după reglarea plăţilor şi a penalităţilor, garanţia se restituie operatorului. XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 17. (1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: a- la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare de gestiune; b- în cazul constatării unor abateri grave ale delegatului de la îndeplinirea obligaţiilor contractule, prin rezilierea unilaterală de către delegatar şi cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului; c- în cazul constatării unor abateri grave ale delegatarului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către delegat şi cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatarului; d-în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către delegatar, dar numai cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului; e-în caz de forţă majoră sau caz fortuit, când delegatul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare, fară plată unei despăgubiri. XII. FORŢA MAJORĂ Art. 17. (1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. (2) Partea care invoca forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. (3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea prezentului contract de delegare fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

Art. 18. Definiţii (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului si care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. XIII. REZILIEREA CONTRACTULUI Art. 19. (1) Delegatarul îsi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de delegare de gestiune, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

(2) În cazul prevăzut la art. l4 (l), delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

(3) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune - interese. XIV. CLAUZE SPECIALE

Art. 20. (1) Prin semnarea prezentului contract, delegatul, confirmă ca a luat cunoştinţă despre toate condiţiile impuse de delegatar aşa cum rezultă acestea din prezentul contract şi le acceptă fără obiecţiuni. (2) Dreptul de delgare se poate transmite doar în cazul divizării sau fuziunii delegatului persoană juridică.

5

(3) In cazul divizării sau fuziunii, delegatul persoană juridică se obligă să notifice, în prealabil şi în scris, delegatarul.

(4) Toate modificările se vor trimite, în copie legalizată, în termen de 30 de zile de la modificare, delegatarului. Nerespectarea termenului de mai sus duce la rezilierea contractului din vina exclusivă a delegatului şi dă dreptul delegatarului de a cere despăgubiri.

(5) Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adiţional semnat de ambele parti. XV. LITIGII

Art. 21. (1) Delegatul şi delegatarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. (2) In cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun din Municipiul Timisoara. XVI. NOTIFICĂRI Art. 22. (1) În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre părţi celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductivă a prezentului contract. (2) În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

(3) Dacă notificarea se trimite prin e.mail sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

(4) Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XVII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI Art. 23. Următoarele documente sunt anexe ale contractului şi constituie parte

componentă a contractului: a- Caietul de sarcini; b- Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului; c- Bunurile predate în administrare.

XVIII. CLAUZE FINALE Art. 24. Modificările cu caracter legislativ şi care privesc termenii si condiţiile prezentului contract, vor fi adaptate condiţiilor specifice contractului, prin acte adiţionale.

Art. 25. Prezentul contract, împreună cu caietul de sarcini din anexa care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa partilor si înlătura orice alta înţelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

Art. 26. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

DELEGATAR DELEGAT

MUNICIPIUL TIMISOARA Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A.

Atasament: Anexa.pdf

1

Anexa la regulamentul de serviciu

privind delegarea gestiunii a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a

Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a WC-urilor publice din municipiul Timişoara

Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea aparatul propriu al Consiliului Local

şi al Primarului

Nr. crt

Adresa Destinaţia Spaţiului

Nr. crt

Adresa Destinaţia Spaţiului

1 Cd Loga nr. 1 Sediu PMT 7

P-ţa Victoriei nr.5

Spaţiu expoziţional 2 Alba Iulia nr.1 Atelier

Urbanism Birou Relaţii Internaţionale

3 Alba Iulia nr.2 Infocentru Comp. Relaţionare Parlamentari

4 Vasile Alecsandri nr.1

Comp. Asociaţii Proprietari

8

Piatra Craiului nr.3

Birou Managementul Calităţii

Comp. Iluminat Public Comp. CVSU Comp. Contabilitate Şcoli

Comp. Eficientizare Termică

Direcţia Transport

9 P-ţa Sf. Gheorghe nr.4

Centru Somatologic pentru elevi

5 M.Eminescu nr.1

Serviciul Administrare Fond Funciar

10

Oituz nr.1

Birou Locuinţe 6 Ştefan cel

Mare nr.2 Direcţia Urbanism Birou Terenuri

11 3 August 1919 nr.17

BGCCSU – Cimitire şi Coşerit

12 Complex Poiana Mărului

Compartiment Administrativ

Numărul de persoane de deservire necesare : 10 Numărul de ture/zi : 2 Nr. ore de lucru/zi : 8/tură Nr. zile / săptămână : 5

2

Suprafeţe Bazin Bega

Locatie  Parchet   (mp) 

Gresie  (mp) 

Faianţă   (mp) 

Uşi       (mp) 

Ferestre    (mp) 

Lavoare  (buc) 

Scoică  WC  /rezervor 

Oglinzi   (mp)         

Pisoar   (buc) 

Sală gimnastică  800  *  *  7  48  *  *  16  * 

Vestiar prof. Gim  *  14,71  47,86  7,2  1,12  2  1  0,6  * 

Vestiar copii Gim  *  22,1  48  7,2  1,2  2  1  0,6  * 

Vestiar Pol. Locală  *  2  *  1,6  *  *  *  *  * 

Vestiar prof. Înot  *  24  78  7,2  1,8  2  1  0,6  1 

Cabinet medical  *  26  20  7,2  1,8  1  1  0,3  * 

Vestiar personal  *  7  8  1,6     1  *  0,35  * 

Administraţie  *  21,6  22  4,8  1,8  1  1  0,35  1 

Hol intrare Gim  *  55,5     7,2     *  *     * 

Bazin inot  *  368  197,3  12,38  59,2  *  *     * 

Cuvă Bazin  *     519        *  *     * 

Filtru duşuri  *  7  24        *  *     * 

Vestiar B înot  *  11,6  21,4  1,76  1,65  *  *     * 

Vestiar CF înot  *  14  20  1,7  1,32  *  *     * 

Vestiar CB înot  *  14  20  1,7  1,32  *  *     * 

Hol intrare înot  *  44  53  10,8  5,61  *  *     * 

WC înot  *  8,1  24,5  5,8  0,25  2  3  0,6  * 

Hol+Sală protocol  *  43,7  6,2  3,6  5  1  1  0,24  * 

Birou 1  8,3        1,8  1,8           * 

Birou 2  7,3        1,8  1,8           * 

Vestiar F înot  6,5  12,5  1,8        0,28  * 

Bazin recuperare     20,2  43,7  1,6  1,8           * 

Hol recuperare     3,6                    * 

Sală masaj     18,2     1,8  1,92        0,28    

Saună     2,8  12,5  1,6                

TOTAL  815,6  734,61  1177,96  97,34  139,19  12  9  20,2  2 

Numărul de persoane de deservire necesare : 5 Numărul de ture/zi : 2 Nr. ore de lucru/zi : 8/tură Nr. zile / săptămână : 5 şi dacă e cazul zilele de sâmbătă şi duminică pentru Competiţiile care se desfăşoară în cadrul Complexului Sportiv “Bega”

Suprafeţe Sala Sport Olimpia  

Locaţie  Parche p) 

Gresi p) 

Faian mp) 

Uşi       (mp) 

Ferestre    (mp) 

Lavoare  (buc) 

Scoică  WC  /rezervor 

Oglinzi   (mp)      

Pisoar   (buc) 

Mozaic  (mp) 

Hol intrare  tivi  *  72,19  *  7,5  *  *  *  *  *    

Cabină portar  *  5,5  *  *  *  *  *  *  *    

Vestiar 1  *  31,74  *  1,4  ***  *  *  *  *    

Vestiar 2  *  19,16  *  1,4  ***  *  *  *  *    

Vestiar 3  *  19,33  *  1,4  ***  *  *  *  *    

3

Vestiar 4  *  19,19  *  1,4  ***  *  *  *  *    

Hol vestiar 1  *  1,35  *  2,8  *  *  *  *  *    

Hol vestiar 2  *  1,79  *  2,8  *  *  *  *  *    

Hol vestiar 3  *  1,77  *  2,8  *  *  *  *  *    

Hol vestiar 4  *  1,31  *  2,8  *  *  *  *  *    

Baie vest. 1‐2  *  9,45  43,2  1,4  *  *  *  *  *    

Baie vest. 3‐4  *  9,88  43,2  1,4  *  *  *  *  *    

WC vest. 1‐4  *  8,73  23,8  16,8  *  4  8  2,4  *    

Hol 1  *  *  *  4,8  *  *  *  *  *  24,82 

Atelier electric  *  20,12  *  1,6  7,2  *  *  *  *    

Hol 2  *  *  *  4,8  *  *  *  *  *  27,78 

Sală masaj  *  10,83  28  1,6  4,2  *  *  *  *    

Bazin înot  *  25,98  30,66  *  *  *  *  *  *    

WC 1  *  2,42  12  1,4  *  1  1  0,3  *    

Saună  *  5  *  1,4  *  *  *  *  *    

Hol 3  *  *  *  *  *  *  *  *  *  17,9 

Cabinet medical  *  *  *  2,8  ***  *  *  *  *  8 

Vestiare arbitri  12,93  1,24  15,6  4,2  ***  1  *  *  *    

Birou  11,73  *  *  1,4  ***  *  *  *  *    

Magazie  *  *  *  1,4  ***  *  *  *  *  9,95 

WC 2  *  5,35  13,5  *  ***  1  2  0,3     * 

Teren  1250  *  *  16,6  49,98  *  *  *  *  1187,3 

Hol intrare  tat.  *  *  *  26  48  *  *  *  *  167,16 

Hol 4  *  *  78  *  *  *  *  *  *  17,9 

WC 3  *  16,81  21  14  ***  4  8  1,2  8  * 

Birou  *  *  *  1,4  ***  *  *  *  *  7,94 

Constructie noua  20  59,04  130,9 2  24  197,33  5  4  1,5       

Căsuţă administ.  60  26  5,25  8,4  6,75  1  1  0,3  1  * 

TOTAL  1354,7  301,9 9 

445,1 3  159,7 313,46  17  24  6  9  1468,7

Scaune plastic  1469  buc 

Fotolii  96 buc 

Numărul de persoane de deservire necesare : 6 Numărul de ture/zi : 2 Nr. ore de lucru/zi : 8/tură Nr. zile / săptămână : 7

4

WC-uri publice aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara: LOCAŢIE PERIOADA ORAR LOCAŢIE PERIOADA ORAR

WC Piaţa Traian Luni - vineri 08 - 16

WC Parc Central Luni - duminică 10- 22

WC Iuliu Maniu Luni - vineri 08 - 16 mai - septembrie

WC Ciprian Porumbescu Luni - vineri

08 - 16 Luni - vineri 9 - 17

WC Piaţa Ţepeş Vodă Luni - vineri

07 - 15

octombrie - aprilie

WC Parc Uzinei Luni - duminică 9-17 WC Parcul Rozelor Marţi - duminică

10 - 22

mai -

septembrie aprilie -

septembrie Luni - vineri 9-17 Marţi - duminică 9 - 17

octombrie -

aprilie octombrie -

martie

WC Parc Botanic Luni - duminică 10 - 22

WC Parcul Copiilor Luni - duminică 10- 22

mai -

septembrie (2 grupuri) aprilie -

septembrie

Luni - vineri 9 - 17 Luni - duminică 10 - 18

octombrie -

aprilie octombrie -

martie WC Parc Carmen Sylva Luni - duminică

10 - 22 WC Piaţa Unirii Luni - duminică 7 - 23

mai -

septembrie mai - septembrie Luni - vineri 9 - 17 Luni - vineri 9 - 17

octombrie - noiembrie

octombrie - aprilie

martie - aprilie

Numărul de persoane de deservire necesare : maxim 20/12 locaţii în funcţie de perioadă Numărul de ture/zi : 1 sau 2 în funcţie de locaţie Nr. ore de lucru/zi : 8-16; în funcţie de locaţie şi perioadă Nr. zile / săptămână : 5 – 7 în funcţie de locaţie şi de perioadă a anului

D I R E C T O R, ŞEF BIROU, Laura Koszegi Otilia Sîrca

ÎNTOCMIT Victor Potop

Atasament: REGULAMENT_FUNCTIONARE.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI PRIMAR ŞI DOTĂRI DIVERSE Nr. SC 2016- NICOLAE ROBU

REGULAMENT DE SERVICIU privind delegarea gestiunii a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară

activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a WC-urilor publice din municipiul

Timişoara

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE - activitatea de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea de specialitate al

Primarului - activitatea de curăţenie a Complexului Sportiv Bega şi a Sălii Olimpia - activitatea de curăţenie a WC-urile publice aflate în administrarea Primăriei

Municipiului Timişoara

2. ACTIVITATEA CE SE DESFĂŞOARĂ (CONDIŢII TEHNICE) 2.1 Pentru asigurarea condiţiilor de igienă a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului activităţile de curăţenie curentă, cu periodicitate zilnică se vor organiza în aşa fel, încât să nu fie perturbate activităţile care se desfăşoară în spaţiile respective, şi cuprind următoarele: - Aerisire - Spălare manuală şi mecanizată pardoseli (gresie, granit, parchet) - Ştergere praf de pe birouri, dulapuri, echipamente de birou cu soluţii protectoare, antistatice - Golirea coşurilor de gunoi - Grupuri sanitare

- Curăţare/dezinfectare vase de toaletă - Curăţare/dezinfectare lavoare - Curăţare faianţă în zona de stropire - Curăţare/dezinfectare podele - Ştergere oglinzi - Completarea materialelor consumabile (hârtie igienică, prosoape de hârtie, săpun lichid, pastile de pisoar etc),

- Curăţat holuri - Curăţat scări interioare - Ştergere balustrade - Măturarea, dezinfectarea coridoarelor/holurilor - Ştergerea geamurilor şi uşilor de la intrările în clădire - Colectarea si transportul la locul de depozitare a gunoiului LUNAR (curăţenie generală) - activităţi suplimentare faţă de cele zilnice: - Curăţenie generală în săli de consilii, cabinete, birouri, holuri, scări acces, uşi, geamuri, etc. - Spălare mochetă - Spălare scaune

2

- Spălare geamuri, tocării - Ştergere prize întrerupătoare - Ştergere corpuri de iluminat - Grupuri sanitare - spălare faianţă pe toată suprafaţa - Curăţare tâmplărie interioară şi exterioară - Spălat holuri - Curăţare şi întreţinere plante ornamentale

2.2 Locaţiile şi suprafeţele imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul propriu al Consiliului Local şi al Primarului sunt stabilite în anexa prezentului regulament. Numărul locaţiilor în care se asigură serviciile de curăţenie este dat prin ordinul de lucru emis de achizitor şi poate fi majorat/micşorat la solicitarea achizitorului, formulat în scris şi justificat, după necesităţi, ori de câte ori este cazul. 2.3 Pentru asigurarea activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, trebuiesc

efectuate următoarele: - spălat suprafaţa bazinului cu soluţie de dezinfectare şi curăţare zilnic ; - măturat şi spălat holuri intrare bazin şi sala de gimnastică zilnic ; - măturat şi spălat 8 vestiare zilnic ; - curăţat şi dezinfectat 4 grupuri sanitare zilnic ; - măturat şi spălat sala de protocol şi 3 birouri zilnic ; - măturat şi spălat sala de refacere cu bazin mic şi saună zilnic ;

- măturat şi spălat 1 cabinet medical zilnic ; - golit coşurile de gunoi de câte ori este necesar ; - măturat, spălat şi dezinfectat suprafeţe băi zilnic ; - ridicat saltele , măturat şi spălat sala de gimnastică zilnic ; - aspirat covorul din sala de gimnastică zilnic ; - şters praful de pe suprafeţe zilnic ; - măturat în jurul bazei şi în spatele bazei zilnic ;

- şters geamurile de la hol intrare, pervazurile şi uşile de la intrare zilnic ; - pe timpul turei se păstrează şi supraveghează curăţenia şi buna desfăşurare a activităţii din incintă ; 2.4 Pentru asigurarea activităţii de curăţenie a Sălii Olimpia, trebuiesc efectuate

următoarele: - spălat teren de joc + tribună – zilnic ; - măturat şi spălat 6 vestiare - zilnic ; - măturat şi spălat 7 băi şi igienizat grupurile sanitare – zilnic ; - măturat şi spălat 9 holuri, 1 cabină portar, 1 cabinet medical, 1 birou – zilnic ; - spălat şi dezinfectat sauna şi bazinul de refacere de câte ori este necesar ; - pregătirea saunei şi bazinului de refacere ( umplerea bazinului şi încălzirea saunei ) când este necesar, conform programării sălii ; - asigurarea iluminatului în sală, vestiare , holuri - zilnic ; - repartizarea vestiarelor - zilnic ; - strângerea peturilor şi deşeurilor reziduale de câte ori este necesar ; - asigurarea produselor igienico-sanitare pentru băile vestiarelor de câte ori este necesar ; - ştergerea a 2 panouri de baschet şi sticla acestora de câte ori este necesar ; - pe tura de după masă terenul de joc se spală doar când sunt meciuri ; - măturat aleile din jurul sălii de câte ori este necesar ; - şters mobilierul din vestiare, birouri – 1 dată la lună ; - efectuare curăţenie căsuţă administrator ( 2 birouri, 1 bucătărie, 1 baie, 6,5 mp de ferestre şi 1 hol – 1 dată pe săptămână ; - geamurile se spală de câte ori este nevoie ;

3

- atunci când sunt programate acţiuni sportive cu publicul, spectacole, seminare, pe lângă cele menţionate mai sus se mai fac următoarele : - spălat teren de joc şi tribună ; - măturat şi spălat hol intrare spectatori ;

- măturat, spălat şi dezinfectat 2 băi ( 5 lavoare , 4 pişoare, 8 scoici WC ) ; - şters 1469 buc. scaune de plastic din tribună şi curăţarea a 72 buc. fotolii din tribună ; - Locaţiile mai sus enumerate ( teren de joc şi tribună, hol intrare spectatori şi băile ) se mătură, se spală şi se curăţă de 2 ori ( înainte şi după desfăşurarea acţiunilor cu publicul).

2.6 Suprafeţele activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega şi a Sălii Olimpia sunt stabilite în anexa prezentului regulament.

2.7 Pentru asigurarea condiţiilor de igienă la WC-urile publice aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara, trebuiesc efectuate următoarele:

- Măturat, spălat, curăţat şi dezinfectat grupurile sanitare zilnic de câte ori este necesar ; - Măturat perimetrul exterior al locaţiei (unde este cazul, la WC-urile situate la nivelul

solului) - golit coşurile de gunoi de câte ori este necesar ; - asigurarea cabinelor cu hîrtie igienică - Aprovizionarea de câte ori este necesar a dozatoarelor de săpun lichid - pe timpul turei se păstrează şi supraveghează curăţenia şi integritatea obiectelor sanitare

aflate în inventor

2.8 Locaţiile şi suprafeţele WC-urile publice aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara sunt stabilite în anexa prezentului regulament. Numărul locaţiilor în care se asigură serviciile de curăţenie este dat prin ordinul de lucru emis de achizitor şi poate fi majorat sau micşorat la solicitarea achizitorului, formulat în scris şi justificat, după necesităţi, ori de câte ori este cazul.

D I R E C T O R, ŞEF BIROU, Laura Koszegi Otilia Sîrca

ÎNTOCMIT Victor Potop