keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 34/29.07.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - apartament BAR (fost ap.4+10), situat în Piaţa Unirii nr. 8, la etaj parter, la preţul de 120.000 euro

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 34/29.07.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - apartament BAR (fost ap.4+10), situat în Piaţa Unirii nr. 8, la etaj parter, la preţul de 120.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 7659/19.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC2016- 017269 din 14.07.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara de către Magnani Luca Dante în calitate de administrator al S.C.BIO NATURE S.R.L., prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - apartament BAR(fost ap.4+10), situat în Piaţa Unirii nr.8, etaj parter, identificat cu C.F. nr. 402620-C1-U11, nr.topo. 402620-C1-U11, la preţul de 120.000 euro, respectiv 1.788,37 euro/mp.;
Având în vedere adresa nr. 1822 din 06.07.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere adresa cu nr. SC2016-017269 din 18.07.2016 transmisă de către Biroul Spaţii cu altă Destinaţie al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Ţinând cont de adresa cu nr. SC2016-017269 din 15.07.2016 transmisă de către Biroul Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Ca urmare a adresei cu nr. SC2016-017269 din 18.07.2016 transmisă de către Biroul Sport- Cultură, Compartimentul Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 4, alin.(4) şi art.9 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
În baza prevederilor art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - apartament BAR(fost ap.4+10), situat în Piaţa Unirii nr.8, etaj parter, identificat cu C.F. nr. 402620-C1-U11, nr. topo 402620-C1-U11, la preţul de 120.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C.BIO NATURE S.R.L. prin administrator Magnani Luca Dante;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă –apartament BAR (fost ap.4+10), situat în Piaţa Unirii nr.8 la ,etaj parter la preţul de 120.000 euro.

Având în vedere adresa cu nr.SC2016- 017269 din 14.07.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către Magnani Luca Dante în calitate de administrator al SC.BIO NATURE .SRL prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă –apartament BAR(fost ap.4+10),situat în Piaţa Unirii nr.8 ,etaj parter , identificat cu C.F nr. 402620-C1-U11,nr.topo 402620-C1-U11, la preţul de 120.000 euro, respectiv 1.788,37 euro/mp.

Spaţiul are o suprafaţă utilă de aproximativ 67,10 m.p, este compus din 4 camere , 1 depozit,hol intrare, grup sanitar, boxă,cote parţi 12.35% şi cota de 95/775 mp teren în folosinţă.

Având în vedere adresa nr. 1822 din 06.07.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra apartamentului BAR(fost ap.4+10) , situat în Piaţa Unirii nr.8 la ,etaj parter , identificat cu C.F nr. 402620-C1-U11,nr.topo 402620-C1-U11,inclus în Situl urban ,,Cartierul Cetatea Timişoara,, cod TM-II-s-A-06095, poziţia 60 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Având în vedere răspunsul Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse cu nr.SC2016-017269 din 18.07.2016 şi anume că spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.                                                                                                                  

Prin adresa cu nr.SC2016-017269 din 15.07.2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) ,ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr.SC2016-017269 din 18.07.2016,Biroul Sport-Cultură, Compartimentul Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (cultură ,sport) ce aparţin de birou.

   Cod FO 53‐01, ver.2                   

In conformitate cu art.4,alin.(4) şi art.9 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice : ,,Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune al statului roman, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, sau al unităţilor administrativ- teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.’’

In conformitate cu art.36,alin (1) şi alin (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală ,republicată şi modificată;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                                                         

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - apartament BAR(fost ap.4+10) , situat în Piaţa Unirii nr.8 ,etaj parter, identificat cu C.F nr.402620-C1-U11,nr.topo 402620-C1-U11, la preţul de 120.000 euro.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE     P. DIRECTOR D.C.T.D.D. LAURA KOSZEGI

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                               SERVICIUL JURIDIC       

                           Cod FO 53‐01,ver.2