keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 92/14.03.2017 privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 556/28.11.2006 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaş şi CT Dunărea prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice"

14.03.2017

Hotararea Consiliului Local 92/14.03.2017
privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 556/28.11.2006 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaş şi CT Dunărea prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-3776/16.02.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 155/18.04.2006, privind delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara prin încheierea unui contract de concesiune prin negociere directă;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 216/30.05.2006 pentru aprobarea contractului de concesiune prin negociere directă privind încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie, şi furnizare a energiei termice către Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 12 lit.d, art.14 lit. g art.20 (modificat prin HCL nr.210/26.05.2009) din Contractului de concesiune nr. 216/ 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice încheiat între Municipiul Timişoara şi SC Colterm SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaş şi CT Dunărea prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice" ;
Având în vedere art. nr 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.426/13.12.2011 privind preluarea de către Municipiului Timişoara a Contractului de racordare nr.139/2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Dunărea cogenerare energie electric şi termică" încheiat între SC Enel Distribuţie Banat SA şi SC Colterm SA;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera (a) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea art. 2, referitor la finanţarea investiţiilor, din Hotărârea Consiliului Local nr. 556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaş şi CT Dunărea prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice" cu posibilitatea finanţării şi /sau de la bugetul local.

Art. 2: Ca urmare a completării prevăzute la art.1 a prezentei hotărâri, art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 556/28.11.2006 va avea următorul conţinut:
"Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din surse proprii ale Companiei Locale de Termoficare "Colterm" SA Timişoara, surse atrase-fonduri nerambulsabile şi/sau alocaţii financiare de la bugetul local."

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass- media locale..Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

F0 53-01, Ver.2 1

PRIMARIA SE APROBĂ, MUNICIPIUL TIMIŞOARA P R I M A R DIRECŢIA EDILITARĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MSUP NR.

R E F E R A T privind completarea art.2 din HCL nr. 556/28.11.2006 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaş şi CT Dunărea prin

instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice” Prin HCL nr.155/18.04.2006 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de producere a

energiei termice şi electrice, transport, distribuţie si furnizare a energiei termice prin încheierea unui contract de concesiune prin negociere directa către Compania Locala de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara iar prin HCL nr.216/30.05.2006 s-a aprobat Contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie si furnizare a energiei termice.

Prin HCL nr.556/28.11.2006 s-a aprobat studiul de fezabilitate privind retehnologizarea centralei termice de cartier CT Dunărea prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice cu finanţarea investiţiei din surse proprii ale Companiei Locale de Termoficare „Colterm” S.A. Timişoara şi din surse atrase-fonduri nerambulsabile

Prin HCL nr.426/2011 art.2 Consiliul Local al Municipiului Local aprobă preluarea de către Municipiului Timişoara a Contractului de racordare nr.139/2010 având ca obiect “Racordarea la S.E.N. CT Dunărea cogenerare energie electric şi termică” încheiat între SC Enel Distribuţie Banat SA şi SC Colterm SA şi încheierea unui act adiţional la contract între Municipiul Timişoara şi SC Enel Distribuţie Banat SA.

Potrivit Contractului de Concesiune – privind încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către Compania Locală de Termoficare – art.12 lit.d „concedentul are dreptul de a stabili împreună cu concesionarul programe şi strategii de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente în vederea eficientizării activităţii” şi art.14 lit.g concedentul are obligaţia „să susţină dezvoltarea capacităţilor de producţie, transport şi distribuţie a energiei termice, inclusiv prin investiţii directe şi prin atragerea unor fonduri nerambursabile în vederea ridicării calităţii serviciului concesionat”; De asemenea conform art. 20 al aceluiaşi contract concesionarul a fost împuternicit să organizeze procedurile de achiziţii pentru realizarea lucrărilor cu fonduri de la bugetul de stat sau bugetul local. Având în vedere situaţia dificilă din punct de vedere financiar pe care o traversează actualmente SC „Colterm” SA şi necesitatea finalizării investiţiei menţionate mai sus care reprezintă un indicator relevant al proiectului - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara etapa I

F0 53-01, Ver.2 2

PROPUNEM: Completarea art. 2 referitor la finanţarea investiţiilor din HCL nr. 556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaş şi CT Dunărea prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice” cu posibilitatea finanţării şi/sau de la bugetul local. Astfel articolul 2 al HCL 556/2006 va avea următorul conţinut ,,Art.2 Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din surse proprii ale Companiei Locale de Termoficare „Colterm” SA Timişoara, surse atrase-fonduri nerambulsabile şi/sau alocaţii financiare de la bugetul local.”

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU ÎNTOCMIT IOAN PIRSAK

AVIZAT JURIDIC