keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 71/26.02.2013
privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 4479/15.02.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 244/29.05.2012 - privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2000 privind modificarea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta;
Avand in vedere art. 4 alin . 2 din contractele de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 439/28.10.2008 privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 244/29.05.2012 privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2000 privind modificarea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta.

Art.2: Se aproba tarifele de baza pe m.p. pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara prevazute in Anexa ce face parte integranta din hotarare.

Art. 3: Se aproba ca facturarea chiriilor sa se faca in lei la cursul B.N.R. de la data facturarii.

Art. 4: Pentru stabilirea noilor chirii se vor intocmi noi Fise de Calcul a chiriei, in Euro, incepand cu data de 01.03.2013.

Art. 5: In cazul in care chirasul nu se prezinta in termen de 15 zile de la primirea instiintarii, pentru semnarea Fisei de calcul, contractul de inchiriere se va rezilia de drept.

Art.6: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să elaboreze o metodologie de calcul pentru stabilirea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie, care să fie aplicată începând cu anul 2014.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse si Directia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 8: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control ;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR NR. NICOLAE ROBU

REFERAT Privind modificarea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie

decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietate privata a statului, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si in imobile proprietate a Municipiului Timisoara sunt inchiriate la persoane fizice si persoane juridice pe baza unor contracte de inchiriere. In prezent chiria lunara pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta se calculeaza potrivit tarifelor de baza pe m.p. prevazute in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 244/29.05.2012.

Urmare dispozitiei d-lui viceprimar Traian Stoia s-au stabilit tarife de baza pe m.p. in Euro pentru fiecare contract de inchiriere, conform Anexei.

Avand in vedere cele prezentate

PROPUNEM : Emiterea uneri Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care sa se aprobe:

1. Revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 244/29.05.2012 privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2000 privind modificarea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta

2. Tarifele de baza pe m.p. pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara sunt prevazute in Anexa ce va face parte integranta din hotarare.

3. Facturarea chiriilor se va face in lei la cursul B.N.R. de la data facturarii. 4. Pentru stabilirea noilor chirii se vor intocmi noi Fise de Calcul a chiriei, in Euro, incepand

cu data de 01.03.2013. Fise de Calcul vor fi transmise spre semnare chiriasilor. 5. In cazul in care chiriasul nu se prezinta in termen de 15 zile de la primirea instiintarii

pentru semnarea Fisei de calcul, contractul de inchiriere se va rezilia de drept.

VICEPRIMAR DIRECTOR TRAIAN STOIA MARTIN STAIA

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA Lance 7 / DIN DATA DE_76_02.20/3 Tarif de baza Nr. suprafata Situarea Eurof/m.p./lun| Chiria lunara Contract Nume chirias Adresa Spatiului (m.p.) în imobil a (EUR/luna) SAD991 JADE 1 MAI CORP BASTION | 2 Parter cu intrare din strada 220,8 SAD1396 CALANCEA MARIA 16 DEC. 89 NR. 16 | 65 Parter cu intrare din curte 329,25 65, sansa | COOPERATIVA DE CREDIT BEGACOOP 16 DEC.89 NR.1 | 523 Parter cu intrare din strada | 264,15 sAsss | 122,62 SAD723 OFTALMO-OPTIC SRL 16 DEC.89 NR.11 | 1068 Parter cu intrare din curte 203,4 SAD773 GOLDENBERG HARY 16 DEC.89 NR.12 8 Parter cu intrare din curte 6 5 SAD1084 SOCIETATE COOPERATIVA TIMIS 16 DEC.89 NR.13 75,09|Subsol cu intrare din curte 225,27 7 SAD1315 ROUTE 66 16 DEC.89 NR.16 28,69|Parter cu intrare din curte 229,52 SAD467 GRAFOPRINT SRL 16 DEC.89 NR.43 57,22|Demisol cu intrare din strada 343,32 6 SAD496 BUTA ILIE 3 AUG.1919 NR.11 | Parter cu intrare din curte 69| SAD497 INTERELECTRONIC SRL 3 AUG.1919 NR.13 81,96|Subsol cu intrare din strada 491,76 SAD456 JFRANCKSRL 3 AUG.1919 NR.25 353,66|Parter cu intrare din curte 1768,3 SAD1176 S.C.C.A. SPATIAL 3 AUG.1919 NR.25 cu intrare din strada 285,06 SAD1083 SOCIETATE COOPERATIVA TIMIS 16 DEC.89 NR.13 SI Parter cu intrare din strada IEEE SAD802 SPOT SCCA 3 AUG.1919 NR.25 | 1149 Parter cu intrare din strada 689,4 1 SAD1552 DIRECTIA GENERALA A 3AUG. 1919, NR. 21 17,52|Parter cu intrare din curte SAD1188 [LAZAR LIDIA A.ENDRE NR.9 | od Subsol cu intrare din strada SAD1467 ASOCIATIA PROPRIETARI AEROPORT AEROPORT NR. 1 26,72|Parter cu intrare din strada SAD1520 ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ALBA IULIA NR.2 8 Parter cu intrare din strada SAD1284 SHARARA ALBA IULIA 2 38,74[Parter cu intrare din strada EET SAD1282 |KaKsRL | ALBAIULIA 2 105,5|Parter cu intrare din strada SAD1326 SC MOBISTAR'RO SRL ALBASTRELELOR NR. 42 81,59|Parter cu intrare din strada SAD1296 FUNDATIA INTEGRATIO ALECSANDRI NR.6 | asa Parter cu intrare din curte SAD1495 DECO-MOB SRL ALEEA CFR NR 2 408,69|jParter cu intrare din curte IE: 1 1 5 5 2 3

SAD1523 SCM DR. BUNI SI DR. DODENCIU FC BODY BODY BUILDING FITNES ALEEA SPORTIVILOR | Parter cu intrare din strada SAD102 ASOCIATIA ADVENTISTILOR DE ZIUA A 7-A ALMAJULUI NR. 31 88,64|Parter cu intrare din strada 5 SAD103 ASOCIATIA ADVENTISTILOR DE ZIUA A 7-A ALMAJULUI NR. 31 [Mesa E 50,61 [Pater cu Intrare din tracă SAD1512 DOSOGIN AMFOREI NR.4 | oa] Parter cu intrare din strada SAD814 COOP. MESTESUGAREASCA DE INVA B.CARTAN NR.8 474,03|Parter cu intrare din strada 99, SAD815 COOP. MESTESUGAREASCA DE INVA B.CARTAN NR.8 139,75 Cute SAD1532 INSPECTORATUL DE POLITIE TM BADEA CARTAN NR.1 2 Parter cu intrare din curte 83, SAD1370 METALO CHIMICE SRL BALCESCU NR.1 153,22|Parter cu intrare din curte SAD1563 ASOCIATIA CRESCAT. DE ALBINE R BD, TINERETII NR.15 20,23|Demisol cu intrare din strada BD.GENERAL DRAGALINA SAD1539 DIR. PT, SPORT A JUD. TIMIS 174,35|Parter cu intrare din strada NR 18 SAD1103 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BEETHOVEN NR.5 617,11[Parter cu intrare din curte SAD1104 DIRECTIA'DE SANATATE PUBLICA SAD1105 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BEETHOVEN NR.5 | Demisol cu intrare din strada SAD1108 FEDERATIA ASOCIATIILOR DE LOCA SAD1487 AVIFPRODUCTION BREDICEANU 37 198,55|Parter cu intrare din curte SAD1142 ASOCIATIA PRESEI TIM BREDICEANU NR.4 86,86|Demisol cu intrare din strada SAD32 MARIAN DUMITRU BREDICEANU NR.4 cu intrare din strada SAD778 RELSAIN BREDICEANU NR.4 16,07|Parter cu intrare din strada BREDICEANU NR.4 23,95|Demisol cu intrare din strada 2 SAD1513 SC D.G.M. GROUP SRL SAD180 BE&POTIMSRL C. BRANCOVEANU NR. 60 cu intrare din strada SAD39 BIBLIOTECA JUD.TIMIS C. LIPOVEI NR. 46 108,92[Parter cu intrare din strada SAD133 BIBLIOTECA JUD.TIMIS C. NEGRUZZI NR. 1 65,24|Parter cu intrare din strada SAD1447 APOTHECARIA C.BUZIASULUI NR.28 63,83|Parter cu intrare din strada 1 SAD1098 COLTERM SA C.D.LOGA NR.1 94,41|Subsol cu intrare din curte SAD803 SMARANDACHE EUGENIU BRINDUSEI NR.17 | as Parter cu intrare din strada SAD738 FRAIDORF C.PORUMBESCU NR.32 113,39|Parter cu intrare din strada SAD1474 CEC BANK SA - SUC. TIMISOARA | TRI Parter cu Intrare din strada SAD1533 INSPECTORATUL DE POLITIE TM 270,27|Parter SAD1534 INSPECTORATUL DE POLITIE TM | 39| CALEA MARTIRILOR 1AB CALEA SAGULUI NR.16 CALEA SAGULUI NR.16

SAD505 A.B.C. NEWDEAL S.R.L. CARAIMAN NR.6 CARUSSO-CANTEMIR NR1 CIPRIAN PORUMBESCU NR. 104 CIPRIAN PORUMBESCU, NR 32 5 53,97|Subsol cu intrare din strada IE Parter cu intrare din strada 34,03|Parter cu intrare din strada IE Parter cu intrare din strada 3 CLOSCA NR. 6 88,66|Parter cu intrare din curte 5i 269,85 SAD1490 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA 218 SAD1486 BANCIU IOAN 68,06 SAD1528 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ASOCIATIA ASTRA-ROMANA 35,8 88,66 SAD117 SAD599 SAD971 SAD1530 INSPECTORATUL DE POLITIE TM CRISAN NR 21 591,68|Parter cu intrare din strada SAD1531 INSPECTORATUL DE POLITIE TM CRISAN NR. 21 1018,4 [curte CRISAN MATEI CAMELIA 55,29 COSTENA TRADING 530 1183,36 1018,4 LA SAD1398 ASOCIATIA SPEOLOGICA DACILOR 13 | sozil Subsol cu intrare din curte SAD1068 SOCIETATEA COOPER INCALTAMINTE DACILOR 8 65,43|Parter cu intrare din strada ANITOIU DORU-MARIUS DACILOR NR./8 44,27|Parter cu intrare din strada 4 25,105 327,15 SAD19 221,35 SAD1212 EL-SERV RENOVATOR DACILOR NR.13 90,56|Parter cu intrare din strada SAD487 ERDVERO DACILOR NR.13 | aaa Parter cu intrare din curte 454,8 220,5 156,59 64,6 357,25 SAD1525 ORG.NAT:AP.DREPT.OMULUI DACILOR NR.13 156,59|Parter cu intrare din strada SAD2453 GRIGORAS IOAN ( S.C. " OGRIN " DACLORNR23 [12,2 Parter cu intrare din strada SAD441 MILAN TRANS SIRBU DACILOR NR.23 | 7148 Demisol cu intrare din strada SAD959 DESSY COMPANY DACILOR NR.8 41,85|Parter cu intrare din strada SAD486 EMFLOR SRL DACILOR NR.8 148,78|Parter cu intrare din strada SAD1172 S.C.C.A. SPATIAL DACILOR NR.8 23,28|Parter cu intrare din strada SAD134 BIBLIOTECA JUD.TIMIS DAN CAPITAN NR. 2 | 7439 Parter cu intrare din strada SAD1144 TOPALA ELENA DOICESTI NR.1 SI Parter cu intrare din strada SAD714 STICLARU DOROBANTILOR NR.2 65,35|Parter cu intrare din strada SAD1087 SOCIETATE COOPERATIVA TIMIS DRAGALINA NR.10 22,13|Parter cu intrare din strada SAD1059 COOP. MESTESUGAREASCA " IGIENA DRAGALINA NR.15 54,88|Parter cu intrare din strada SAD1165 COOP. MESTESUGAREASCA " IGIENA DRAGALINA NR.15 109,36|Parter cu intrare din strada SAD471 DORIDES S.R.L. DRAGALINA NR.17 15,75|Parter cu intrare din strada SAD318 BATA SRL DRAGALINA NR.22 32,87|Parter cu intrare din strada SAD1164 PALCAU ADRIANA DRAGALINA NR.22 | 46| Parter cu intrare din strada SAD1497 CLUB SPORTIV NIMB DROPIEI NR.5 458,8|Parter cu intrare din strada SAD155 COLIBRI SA IEEE Parter cu intrare din strada 209,25 743,9 116,4 148,38 o 1580 N 53 326,75 a 132,78 329,28 656,16 94,5 197,22 281,4 458,8 E. TEODOROIU NR. 13 345 m

SAD1327 ASOCIATIA CLUBUL DE PRIETENIE EUGENIU DE SAVOYA NR.7 353,23|Parter cu intrare din strada SAD414 EL-GI GRUNIC S.R.L. GARII NR.4 81,23|Parter cu intrare din strada SAD305. FILIP KLUG SRL GARII NR.4 33 Parter cu intrare din strada SAD1363 SOCIETATEA PENTRU COPII SI PAR GELU NR. 30 | si Parter cu intrare din strada SAD1397 ASOCIATIA ATLETIC CLUB MARATON GEN.DRAGALINA 14 92,77|Subsol cu intrare din curte SAD1199 FUNDATIA " SF. MARIA " GH. ASACHI NR. 12 24,98|Parter cu intrare din strada SAD174 BALADA SRL GH. BARITIU NR. 38 125,34 [curte SAD312 CALANCEA SIMION GH.DOJA NR.1 57,64jSubsol cu intrare din strada SAD1110 S.C.C.A. DINAMO [2016 Parter cu intrare din strada SAD473 CABINET DE OBSTR.- GINE GH.boanRas [sara Subsol cu intrare din curte SAD1133 REGIA AUTONOMA DE TR [125 Parter cu intrare din strada SAD409 NEURONIC SERVICE SRL GHIRLANDEINRI/A [Sal Subsol cu intrare din curte SAD131 BIBLIOTECA JUD.TIMIS G-RAL MAGHERU NR. 23 105,41|Parter cu intrare din strada SAD1304 COMPLEX BASTION SRL HECTOR NR.1 1275|Parter cu intrare din strada SAD1538 PRINTECH SRL HOL PMT POARTA 2 | 468 In Primarie SAD168 COLIBRI SA I GROZAVASCU 2 | 738| Subsol cu intrare din strada SAD914 CARP. I. SLAVICI NR. 64 143,38 [curte SAD392 OMEGA SRI. I.MANIU NR.32 55,57|Parter cu intrare din curte SAD283 DULEDOR I.MANIU NR.33 102,99|Demisol cu intrare din strada SAD337 SPITALUL CLINIC NR.1 JUDETEAN I.MANIU NR.36 | 22| Parter cu intrare din strada SAD338 SPITALUL CLINIC NR.1 JUDETEAN | n) Parter cu intrare din strada SPITALUL CLINIC NR.1 JUDETEAN NE Parter cu intrare din strada SPITALUL CLINIC NR.1 JUDETEAN IEEE Parter cu intrare din strada SPITALUL CLINIC NR.1 JUDETEAN | 22) Parter cu intrare din strada IE Parter cu intrare din strada | 32| Parter cu intrare din strada | a] Parter cu intrare din strada | 3376 Parter cu intrare din strada | 65, Parter cu intrare din strada | 21,24) Parter cu intrare din strada | 19742 Parter cu intrare din strada | 49.08] Parter cu intrare din strada | 13439 Parter cu intrare din strada 5 1766,15 649,84 1064 62,48 46,385 II, n, S 49,96 626,7 288,2 100,8 464,32 LA N IN 175,5 853,28 210,82 [ 10200 23,25 220,14 286,76 277,85 514,95 44,4 63,54 L.MANIU NR.36 SAD342 .MANIU NR.36 SAD343 SAD344 NR.36 52,28 L.MANIU NR.36 134,42 SAD321 SAD516 UZINELE MECANICE CUGIR NR.36 332 226,4 ASOC. PENTRU FAMILII CU PERSOA LMANIU NR.38 SAD3339 SPITALUL CLINIC NR.1 JUDETEAN MANIU NR.38 69,48 67,52 SAD340 SPITALUL CLINIC NR.1 JUDETEAN .MANIU NR.38 SAD341 SPITALUL CLINIC NR.1 JUDETEAN MANIU NR.38 130,9 SAD391 SOCIETATEA COOPER INCALTAMINTE SAD917 CHIM ALEX COMPANY I.MANIU NR.40 SAD1362 NISTE MIHAI I.MANIU NR.49 FCSAL-V SAL-VET SRL INTRAREA ZINELOR 3A MANIU NR.4 106,2 2984,52 TONE 196,32 806,34

LIBERTATII NR.1 FCSAPARD AG. DE PLATI DEZV. RUR. SAPARD SAD1299 AG. DE PLATI DEZV, RUR. SAPARD SAD1547 ASOCIATIA PENTRU COM SAD903 FUNDATIA CULTURALA FIRST SAD1162 BABTAN GHEORGHE 167,5 450,58 25,48 471,52 160,8 LIBERTATII NR.1 LUCIAN BLAGA, NR.6, AP.1 12,74|Parter cu intrare din curte M.KOGALNICEANU NR.5 40,02|Subsol cu intrare din strada — TI 51,76|Dernsol cu Intrare din strada SAD127 IUSTIN ELUCA SRL MEMORANDULUI NR. 12 65,25|Parter cu intrare din strada [sap1171 | S.C.C.A. SPATIAL MERCYNRI [TRI Parter cu intrare din strada SAD143 A.F. KRAUSER NECULUTA NR. 1 | ss Parter cu intrare din curte M.KOGALNICEANU NR.7 sAo374 | SOCIETATEA DE PARAPSIHOLOGIE - ODOBESCU NR.17A zl Parter cu intrare din curte [501548 [FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PROP oRsovanR 4 [aaa Parter cu intrare din strada [5401233 [BIROU NOTARIAL SAFTA CRISTE PALANCANRI | 693Sl Parter cu intrare din strada |FCORUFEC — |[DRUFEC CONS C.F. 5. PASTORILORNRI [207] Imobil SAD10 BIBLIOTECA JUD.TIMIS PAVLOV 19 105,18|Parter cu intrare din curte SAD147 VIDU SRL PENES CURCANUL NR. 1 65,28|Parter cu intrare din curte SAD1505 FUNDATIA ACADEMICA C PIATA 700 203,15|Subsol cu intrare din strada SAD587 UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOAR PIATA LIBERTATII NR1 1329,55 Curte SAD625 PAROHIA ROMANO - CATOLICA TIMI PIETROSU NR.4 | 62| Parter cu intrare din curte SAD1335 IVAN STEFAN POD TRAIAN MAL DREPT 33 Parter cu Intrare din strada SAD11 BIBLIOTECA JUD.TIMIS POMPILIU STEFU NR. 5 80,74|Parter cu intrare din strada SAD1541 ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL POP DE BASESTI NR. 43 61,61|Parter cu intrare din strada SAD1711 DUMITRU ADRIAN POP DE BASESTI NR.39 17,49|Parter cu intrare din strada SAD332 FOTBAL CLUB AUTO POP DE BASESTI NR.41-43 44,52|Parter cu intrare din strada FC/2012 PARTY MARY SRL PORUMBESCU 32 13,67 |Parter cu intrare din strada SAD1137 CASA JUD.DE PENSII PRAYER 1A 38,34[Parter cu intrare din strada INC: 222,6 58,35 76,68 n N 1 o

SAD1510 AS. FAM. ANTI HIV SAD1136 CENTRU DE PERFECTION SAD1527 ASOCIATIA CENTRUL IN [5AD690 [BIROU PUBLIC NOTARIAL SICHIM [540592 [CAMERA AGRICOLA A JUD. TIMIS [540591 [DIRECTIA GEN. PT. AGRICULTURA [50588 [UNIVERSITATEA DE VEST TIMIISOAR SAD598 AS FOST. DEPORT. IN BARAGAN PTA LIBERTATII NR.2 P-TA ROMANILOR SAD1542 REGIA AUTONOMA DE TR PREYER 3 108,97|Parter cu intrare din strada , PREYER NR. 33 50,93|Parter cu intrare din strada 305,58 PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA NR.1 37,44|Parter cu intrare din curte 74,88 108,97 1 2 a PTA DOICESTI NR.1 | 1384 Parter cu intrare din strada | 20| 2768 | 2 1 2 PTA LIBERTATII NR.1 PTA LIBERTATII NR.1 | 23979 Parter cu intrare din curte | 479,58] | 26 Parter cu intrare din strada | 11155,2| 52,99|Parter cu intrare din strada a 105,98 VANZARE BILETE) , SAD1061 COOP. MESTESUGAREASCA " IGIENA PTA SF.GHEORGHE NR.4 98,15|Parter cu intrare din strada 1472,25 FCPIETE Demisol cu intrare din FCCETAE CETATE 700 P-TA TIMISOARA 700 83,25| magazin 166,5 SAD1494 CASA JUD.DE PENSII P-TA VF. CU DOR 111,8|Parter cu intrare din strada 223,6 SAD1356M P-bA OPEREI WC PUBLIC 13| Subsol cu intrare din strada ao 1430 SAD776 SAD777 B & D PRODUSE INDUST R. SIRIANU NR. 6 491,37 |cune TI 982,74 SAD1169 AS. PROPS. R. 1. C. RASARITULUI 5 170,59|Subsol A.L.A, a 85,295 SAD273 AS.CRESC.IEPURI ANIMALE BLANA REMUS NR.12 | 827| Demisol cu intrare din strada 191,35 SAD272 ASOC. FAUNA BANATULUI REMUS NR.12 41,61|Demisol cu intrare din strada 208,05 SAD759 COMP. NAT, DE TRANS. AERIENE R REVOLUTIEI NR.3-5 374,68|Parter cu intrare din strada 7493,6 PTA LIBERTATII NR.1 12,66 | 5172 2 SAD1373 CLUB CAFE SRL RODNEI 5 | Subsol cu intrare din strada E NE SAD782 1 1 2 1 1 SAD1173 S.C.C.A. SPATIAL RODNEI NR.5 70,28|Parter cu intrare din strada 1 FCDEATCU |DEATCU IOANA ROMANITEI NR 32 736,5 Cute SAD1093 UN, CREST. DEM. A ROMILOR BANA ROMULUS NR.11/A 16,89|Parter cu intrare din strada SAD1802 UNIUNEA FED. COLUMBOFILE SINCAI GH. 19 gl Parter cu intrare din curte SAD1180 |ASOCIATIA CHINOLOGIC SOIMOS NR.19 | Parter cu intrare din strada SAD646 SOC. COOP. ARTA DIVERSIONE ST.FURTUNA NR.5 630|Parter si etaj cu intrare din curte SAD647 SOC. COOP. ARTA DIVERSIONE ST.FURTUNA NR.5 | TI 3150 2 5 2 2 2 0 5 2 5 5 5 0 0 2 0 0 2 2 5 2 5 2

SAD358 COOP. MESTESUGAREASCA " IGIENA ST.FURTUNA NR.7 SAD1553 MISCAREA PENTRU REGA STEFAN CEL MARE NR .33 SAD443 NOIMIS COMPANY STEFAN CEL MARE NR.11 SAD255 A.S. IMPEX S.R.L. STEFAN CEL MARE NR.31 SAD1195 ORGANIZATIA INTERNAT STEFAN CEL MARE NR.33 56, SAD944 STYLANATA STEFAN CEL MARE NR.8 37,49|Parter cu intrare din strada SAD1550 ARHIEPISCOPIA ORTODOXA STR. ALUNIS NR. 36 242,25 mobi SAD1493 ARHIEPISCOPIA ORTODOXA STR. POLONA NR 2 84,37|Parter cu intrare din strada 110, SAD1543 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA 643,7|Parter cu intrare din strada STR.TEIULUI NR.7, CABINET SAD1561 ZABOS DORINELA MEDICAL 1 A, TOALETA 9,14 Parter cu intrare din strada SAD1161 ASOCIATIA DE PROPRIE SUNETULUI 5 195,65|Subsol A.L.A. SAD506 VECHEA ASOCIATIE FUN T.CIPARIU NR.10 TA Subsol cu intrare din strada SAD1461 ASOCIATIA CULTURALA DE PRIETE 44,97|Subsol cu intrare din curte 3 SAD1516 CASA JUD.DE PENSII TEIULUI 7 | 31,09 Etaj! SAD622 PAROHIA ROMANO - CATOLICA TIMI TINERETII 15 28,17|Parter cu intrare din curte | 43,63 Parter cu intrare din strada | 2523 Parter cu intrare din strada | 28 Parter cu intrare din strada | 12052 Parter cu intrare din strada | 150| Parter cu intrare din curte | sal Parter cu intrare din strada IN RE STEFAN CEL MARE NR.33 149,96 484,5 168,74 2 NET STR.LENAU NR.10 2 1287,4 27,42 146,8 NIN N mun o TAKE IONESCU NR.17 A FCLAPAZ LAPAZ TINERETII 4 26,57|Parter cu intrare din strada SAD596 UNIVERSAL SEJA SRL TINERETII NR.15 122,46|Parter cu intrare din strada SAD627 DU-PRI SRL TINERETII NR.19/21 48,65 cute SAD514 STOMA-TIM POLICLINIC TINERETII NR.19/21 213,2|Parter cu intrare din strada 0 1 5 3 TINERETII NR.19/21 SAD513 UNIVERSAL SEJA SRL TINERETII NR.19/21 526,39 |Parter cu intrare din strada SAD1216 COOPERATIVA IMBRACANTEA TINERETII NR.21 SAD1224 S.C.C.A. SPATIAL TINERETII NR.21 TINERETII NR.21 | 7243 Parter cu intrare din curte ET Parter cu intrare din strada | 7307 Parter cu intrare din curte | 111,55] Parter cu intrare din strada Tg Parter cu intrare din strada al Parter cu intrare din strada 12861) Parter cu intrare din strada NE Parter cu intrare din strada TINERETII NR.22 TINERETII NR.22 N mt TINERETII NR.22 TINERETII NR.23 SAD1264 DIACONU SOFIA-ANA TINERETII NR.23

SAD420 DORADDA SRL TINERETII NR.23 SAD640 RESTAURANT BISTRA SR TINERETII NR.23 SAD533 COMPACT -TIM SRL TINERETII NR.4 sao1112 | S.C.C.A. DINAMO TINERETII NR.4 [SAD645 | SOC. COOPERATIVA ARTA DIVERSIO sa01135 | ASOCIATIA CRESCAT. DE ALBINE R SAD1323 A.F. FLORIDA SAD370 ASOCIATIA PESCARILOR SAD371 ASOCIATIA PESCARILOR <t 85,86|Parter cu intrare din strada 12 1030,32 125 25 709,8 100,8 113,68 35,52 170,4 Q 59,15|Parter cu intrare din strada -_= 2 25,2|Parter cu intrare din curte 28,42) In Sala Olimpia TINEREŢII NR.5 85,2|Parter cu intrare din strada TRAIAN NR.3 70,1|Parter cu intrare din strada TREBONIU LAUREAN NR. 1 180[Subsol cu intrare din curte TUSNAD NR.17 78,5|Parter cu intrare din strada TUSNAD NR.17 39,28|Parter cu intrare din strada SAD369 SPITALUL CLINIC NR.1 JUDETEAN TUSNAD NR.17 235,24|Parter cu intrare din strada SAD1012 UNIUNEA BULGARA DIN UNIRII NR.14 38,7|Subsol cu intrare din strada SAD755 FUNDATIA POPA'S UNIRII NR.8 48,23|Parter cu intrare din strada SAD1502 AGENTIA NATIONALA ANTIDROG-TIM V.ALECSANDRI 1 51,07|Parter cu intrare din strada SAD735 COOP. MESTESUGAREASCA " IGIENA V.ALECSANDRI NR.1 59,74|Parter cu intrare din strada SAD518 CALIFORNIA BLUE VACARESCU 25 52,8|Demisol cu intrare din strada SAD675 sas] VACARESCU NR.3 35,29|Subsol cu intrare din strada SAD201 PATISERIA ITALIANA S VACARESCU NR.3 77,87iSubsol cu intrare din strada SAD1554 ASOC.FILATELICA TIMI 37,91 ei SAD1463 GPG COMPANY S.R.L. 12707|Strand Termal SAD838 CEC BANK SA - SUC. TIMISOARA VICTORIEI NR.1 SAD1220 FUNDATIA PT.CULTURISM HERCULES VICTORIE! NR.6 SAD316 IVANESCU COTUNA GHEORGHE VLADIMIRESCU NR. 24 SAD221 ORGANIZATIA PT. APARAREA DREPT VLADIMIRESCU NR. 24 SAD1385 REZONA SRL ZAVOI NR. 3 SAD868' ZONA STADION” 140,2 36 15 78,56 o FR wo << O rr. 77,4 , , 896,1 1 un | <t SE 3 VIN 1 176,45 < WV N IN n n 389,35 VASILE ALECSANDRI NR. 1 75,82 VASILE PARVAN NR.9 38121 20 1112,8 1 511,5 745,42 102,7 152,96 115,52 9600 VICEPRIMĂR Traian | DIRECTOR EXECUTIV Martin Staia