keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 439/28.10.2008 privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta

28.10.2008

Hotararea Consiliului Local 439/28.10.2008
privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72008 - 4017/29.09.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate,protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 25.09.2008 al Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modelul contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU SPATII – TERENURI NR. D72008 – 4017/29.09.2008 dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT Modelul contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta a fost aprobat prin art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/02.03.1998. In baza Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a Statului Roman aflate in administrarea Consiliilor Locale s-a procedat la vanzarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in prezent in evidenta noastra ramanand in mare majoritate spatii cu alta destinatie situate in imobile revendicate potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman in perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si spatii cu alta destinatie inchiriate la organizatii, asociatii, fundatii. In contractele de inchiriere sunt clauze privind realizarea de lucrari in spatiile inchiriate, clauze ce nu mai pot fi impuse, mai ales in imobilele cu regim juridic incert. Deasemenea nu se regasesc explicit clauzele impuse prin Hotararea Consiliului Local nr. 182/10.07.2001 privind modificarea unor clauze contractuale din Contractul de închiriere pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/1998 , modificată si Hotararea Consiliului local nr. 370/18.12.2001 privind modificarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă In sedinta din data de 25.09.2008 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a avizat favorbail intocmirea unui proiect de hotarare privind abrobarea unui nou model de contract de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta Avand in vedere cele prezentate, P R O P U N E M

Emiterea unei Hotărîri de Consiliu Local care să aprobe modelul contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta conform Anexei care va face parte integranta din hotarare.

VICEPRIMAR DIRECTOR ing. Adrian Orza ec. Miut Nicusor Constantin BIROU SPATII – TERENURI ing. Voicu Marius AVIZAT SERVICIUL JURIDIC jur. Mirela Lasuschevici

Atasament: contrincSADmodelpropunere.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Anexa TIMIŞOARA la HCL nr.______________

Înregistrat la nr_________________ din___________________________ din data de ______________

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafeţele locative cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã

Nr. ______/200__

I. PÃRŢILE CONTRACTANTE Primãria Municipiului Timisoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, reprezentatã prin D-nul Primar

GHEORGHE CIUHANDU, S.C______________________________________________________________________

cu sediul în_____________________________str._______________________________nr.____ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.__________________________din________________ Cod Unic de Inregistrare nr. ____________________________________ reprezentată prin _________________________________, cu delegaţia nr________________ din ______, a intervenit urmãtorul contract de închiriere .

Primul în calitate de locator închiriazã în baza HCL nr.____________ din__________, iar al doilea în calitate de locatar (denumit mai jos chiriaş) ia cu chirie spaţiul cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă situat in Timisoara, str._____________________________ nr.________, in suprafaţa de______________ mp. , inscris in Cartea Funciara nr. _______________, nr. top. _______________________

II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. Obiectul contractului constă în închirierea şi exploatarea de către părţile contractante

a spaţiului construit în suprafaţă de __________________mp. , inscris in Cartea Funciara nr. _______________, nr. top. _______________________

A. Suprafeţele locative folosite în exclusivitate. Numãr total încãperi________folosite pentru__________________________________________ ______________________________________________________________________________ în suprafatã de_____________mp, din care ________anexe în suprafatã de_______________mp.

B. Suprafeţele locative folosite în comun. Numãr total încãperi_____folosite pentru_______________________________________

_________________________________________________în suprafaţã de ______________mp, din care aferentă chiriaşului din prezentul contract în ________încăperi sunt_______________mp.

C. Din curtea sau grãdina aferentã clãdirii în suprafaţã de _________________mp, revine chiriaşului o suprafaţă de _______________mp, folositã pentru___________________________ ______________________________________________________________________________

Art.2. Predarea-primirea suprafeţelor închiriate este consemnatã în alãturatul proces-verbal, ce face parte integrantã din prezentul contract.

2

III. TERMENUL CONTRACTULUI Art.3.Termenul închirierii este de ____ ani, cu începere de la data de_________________

până la data de___________________ La expirarea contractului de închiriere chiriaşul trebuie sã-si manifeste intenţia prelungirii

contractului de închiriere, în scris, cu cel puţin 30 zile înaintea expirãrii acestuia, în caz contrar contractul de închiriere se va rezilia de drept.

IV. PREŢUL Art.4. Chiria lunarã pentru folosirea suprafeţelor închiriate este stabilită prin fişa de calcul a

chiriei, ce face parte integrantã din prezentul contract, calculată pe baza Hotărârii Consiliului Local nr. ___ din ____________.

Chiria lunară va fi reactualizatã (modificatã) pe durata derulării contractului, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, după realizarea unei dezbateri publice.

V. PLATA CHIRIEI Art.5. Plata chiriei se face lunar, cel mai târziu pânã la expirarea lunii pentru care se face

plata. Contul de virament al locatorului Primãria Municipiului Timisoara ___________________

deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara. Contul de virament al chiriaşului________________________________________deschis

la Banca___________________________________________________. Art.6. Nerespectarea termenului de plată, respectiv ultima zi a lunii pentru care se face

plata, se penalizează cu 0,5% pe zi întârziere din suma datorată. După perioada de 60 zile contractul este reziliat de drept.

În termen de 7 zile chiriaşul se obligă să pună la dispoziţia locatorului spaţiul în cauză.

VI. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI Art.7. a) Sã predea suprafaţa locativã închiriatã pe bază de proces-verbal de predare-

primire, la standardele şi condiţiile de funcţionare normale. b) Sã controleze modul cum este folositã si întreţinutã de cãtre chiriaş suprafaţa

locativã închiriatã si sã se ia mãsurile ce se impun în vederea unei bune întreţineri, a folosirii judicioase si potrivit destinaţiei.

VII. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI Art.8. a) Sã plãteascã chiria la termenul si în condiţiile stipulate prin contractul de

închiriere. b) Sã elibereze spaţiul la data împlinirii termenului prevãzut în contractul de închiriere, sau a

încetării acestuia în orice alt mod. c) Sã comunice cu cel puţin 30 zile înainte de eliberare, intenţia de a renunţa la folosinţa

spaţiului închiriat sau a unei părţi din acesta. d) La încetarea contractului să predea spaţiul închiriat în întregime în stare bună, inclusiv cu

îmbunătăţirile aduse prin lucrările de separare şi modernizare executate pe perioada derulării contractului, liber de orice sarcini.

VIII. RÃSPUNDEREA CONTRACTUALÃ Art.9. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare, pãrţile contractante

datoreazã despãgubiri, conform legilor în vigoare.

3 Chiriaşul răspunde de stricăciunile şi distrugerile de orice natură, provocate imobilului

din culpa sa. Art.10. Forţa majorã, legal invocată şi dovedită, apãrã de răspundere părţile, cu obligaţia

înştiinţãrii în termen de 3 zile de la producerea evenimentului. Cazul de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi de către partea interesată, prin telex,

fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandată cu menţiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente.

IX. CLAUZE SPECIALE Art.11. 1) La expirarea contractului de închiriere acesta poate fi prelungit numai cu acordul

scris al pãrţilor. 2) Contractul de închiriere poate fi reziliat din iniţiativa locatorului în urmãtoarele situaţii: a. Neacceptarea clauzei privind actualizarea anuală a chiriei; b. În cazul schimbãrii destinaţiei spaţiului închiriat, fãrã acordul scris al locatorului; c. În cazul subînchirierii sau folosirii spaţiului prin asociere fãrã acordul scris al locatorului; d.Tacita relocaţiune nu este permisă. 3) Contractul de închiriere se reziliazã de drept fãrã punerea în întârziere a chiriaşului. a.În momentul încetãrii activitãţii pentru care chiriaşul a fost autorizat, indiferent de motivul

acestei încetãri; b.De la data emiterii Hotărârii Consiliului Local de aprobare a Planului Urbanistic de

Detaliu sau a Planului Urbanistic de Zonă, care schimbă destinaţia anumitor spaţii; c. Pentru neplata chiriei pe durata de 60 de zile; d. De la data emiterii Hotărârii Consiliului Local prin care se hotărăşte vânzarea, prin

licitaţie publică, a anumitor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. e. Contractul de închiriere se reziliază de drept fără punerea în întârziere a chiriaşului, dacă

acesta nu şi-a achitat obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni. 4) Locatiunea inceteaza de drept , odata cu schimbarea titularului dreptului de proprietate

asupra spatiului. 5) În cazul rezilierii sau încetării contractului de închiriere, chiriaşul nu va putea emite

pretenţii privind restituirea sumelor investite pe perioada contractului pentru diferite lucrări de întreţinere şi amenajări ale spaţiului închiriat.

6) Pentru spatiile închiriate urmare a licitãrii chiriei, caietul de sarcini face parte integrantã a contractului de închiriere.

Art. 12. Prin acordul de voinţă, părţile contractante convin să definească înţelesul noţiunilor de "uz" şi "neuz" în cadrul prezentului contract, după cum urmează:

- a. "Uzul" reprezintă folosirea (exploatarea) efectivă, cu caracter de continuitate, pe toată

durata contractului, a spaţiului închiriat. Prin "caracter de continuitate" părţile înţeleg folosirea (exploatarea) spaţiului conform destinaţiei avute în vedere la încheierea contractului, fără întreruperi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 13.

- b. "Neuzul" reprezintă nefolosirea (neexploatarea), totală sau parţială a spaţiului, conform destinaţiei sale, ori întreruperi ale folosinţei (exploatării), mai mari de 60 zile în cursul unui an calendaristic.

Art.13. Nu constituie situaţii de "neuz" următoarele întreruperi în folosinţa (exploatarea)

continuă a spaţiului.

4 a) concediul de odihnă al chiriaşului sau personalului acestuia, de cel mult 30 zile într-un

an calendaristic. b) efectuarea unor lucrări de reamenajare, modernizare sau reparaţie, de cel mult 90 zile într-

un an calendaristic. c) afectarea spaţiului urmare a unor evenimente definite ca "forţă majoră" (incendii,

inundaţii, cutremur etc.). Art.14. Neuzul de către chiriaş a spaţiului dă dreptul locatorului la rezilierea de plin drept a

prezentului contract. Părţile contractante acceptă faptul că închirierea spaţiului are drept scop desfăşurarea de

către chiriaş a unor activităţi în beneficiul clientelei sale, care este parte a comunităţii locale şi că aceste activităţi trebuie să aibă un caracter de continuitate.

Art.15. Situaţia de neuz se constată de către inspectorii de specialitate împuterniciţi de către

Primăria Municipiului Timişoara prin întocmirea unor procese-verbale de constatare. Art.16. În cazul rezilierii contractului de închiriere, locatarul care nu predă spaţiul va plăti o

despăgubire de folosinţă egala cu cuantumul chiriei lunare, până la data predării efective. Art.17. În situaţia în care Primăria hotărăşte consolidarea imobilului în care se găseşte

spaţiul, dacă execuţia lucrărilor de consolidare necesită încetarea activităţii chiriaşului , acesta va evacua spaţiul.

Art.18. Chiriaşul se obligă ca în termen de 60 de zile de la semnarea contractului să prezinte

releveul spaţiului deţinut întocmit de un proiectant autorizat. În cazul constatării unor diferenţe între schiţa prezentată şi releveul întocmit, se vor face

modificările corespunzătoare în contractul de închiriere. Costul aferent întocmirii releveului NU va fi scăzut din suma reprezentând chiria datorată.

X. LITIGII Art.19. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt

de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun. Dreptul aplicabil părţilor contractante este dreptul român.

Prezentul contract se încheie azi ___________________________ în 4 exemplare, din care unul pentru locatar.

5

LOCATOR

PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

VIZAT PENTRU LEGALITATE

SERVICIUL JURIDIC

DIRECTOR DIRECŢIA PATRIMONIU NICUSOR CONSTANTIN MIUŢ

SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE

CRISTINA SCUTARIU

INTOCMIT

LOCATAR

_________________________

6 Contract de închiriere

nr.____________________ din____________________

FISA DE CALCUL

pentru stabilirea chiriei pentru spatiul cu altã destinatie decât aceea de locuintã detinut de ________________________________________________________________________ din str.____________________________nr._________sc._______ nivel________ap.______ cu destinatia___________________________________________zona _______categ.______

Nr crt .

Elementele componente pentru calculul chiriei

Supraf. (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col.2x3)

0 1 2 3 4

1. Suprafata locativã plãtitã cu tariful de bazã

2. Alte suprafete locative (spatii de depozitare, grupuri sanitare, codidoare, birouri) plãtite cu 60% din tariful de bazã

3. Majorarea cu 30% la tariful de bazã, ce se aplicã la suprafata locativã dotatã cu instalatii de încãlzire centralã în functiune sau gaze la sobe

4. Reducerea cu 10% la tariful de bazã ce se aplicã la clãdirile lipsite de instalatii de apã, canal si electricitate sau numai una din ele

5. Reducerea cu 15% la tariful de bazã ce se aplicã la suprafete locative folosite ca birouri situate la subsol sau mansardã care nu au fost destinate prin constructie acestui scop

6. Terase acoperite sau neacoperite ce apartin din punct de vedere constructiv de suprafata locativã

7. Reducere cu 50% la tariful de bazã pentru terase în perioada 1.X-1.IV

8. Magazii din lemn, metal sau alte materiale 9. Curte si grãdinã

10. TOTAL CHIRIE (1+2+3-4-5+6-7+8+9)

TVA 22% Data cu care se aplicã:___________________ TOTAL

7

LOCATOR LOCATAR

8 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU BIROU CONTRACTE

PROCES-VERBAL

De predare-primire a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

din Timişoara, str. _____________________________________nr. ___________

1. În conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr______din _____________________ se încheie prezentul proces verbal de predare primire între Primăria Municipiului Timişoara, prin reprezentantul său___________________________având delegaţia nr.__________________________care predă şi S.C. ____________________________________________________________prin reprezentantul său_____________________________________având buletinul de identitate seria______nr.___________ eliberat de _________________________la data de ___________________________în calitate de chiriaş, care primeşte în folosinţă suprafaţa locativă având încăperile, curtea şi grădina (în folosinţă exclusivă şi în folosinţă comună) aşa cum sunt specificate în contractul de închiriere. 2. Inventarul şi starea în care se predă şi se primeşte suprafaţa locativă, sunt următoarele:

a). Pereţii, duşumele şi tavane (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet etc.)______________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________

b). Uşile, ferestrele (vopsitorii, încuietori, druckere, broaşte, jaluzele, geamuri etc.______________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________

c). Instalaţia electrică (prize, întrerupătoare, comutatoare, locuri de lampă, candelabre, aplice, tablouri electrice, globuri, etc). _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________

d). Instalaţia de încălzire (radiatoare, conducte, sobe, etc). _________________________________

_________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________

e). Instalaţia sanitară (chiuvete, lavoare, robinete WC, capace WC, duşuri, căzi, cazan baie, etc.)

9

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________

f). Altele neprevăzute mai sus : _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________ 3. Acest proces verbal s-a încheiat azi______________________________ în 4 exemplare din care unul a fost predat chiriaşului..

Am predat PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

Am primit CHIRIAŞ

ŞEF BIROU CONTRACTE VERONICA TRIF

INSPECTOR DE SPECIALITATE