keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 707/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului Timişoara"

20.12.2018

Hotararea Consiliului Local 707/20.12.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28756/03.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8154/29.11.2018, SC2018-28756/03.12.2018, al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de: 04.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 8154/29.11.2018, SC2018-18756/03.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 actualizată privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de: 20.12.2018;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. (b) şi alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului Timişoara", cu principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, elaborat de către GHP Intelligent Systems SRL, în baza contractului de servicii nr. 1016/23.02.2017.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

Nr. _____________/________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

„ Monitorizarea video a canalului Bega şi a zonei centrale a municipiului Timişoara”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de

hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului„

Monitorizarea video a canalului Bega şi a zonei centrale a municipiului Timişoara”, prin care se propune

aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Facem următoarele precizări:

Prin H.G. nr. 998/2008 Municipiul Timişoara a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de

creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din cu finanţare comunitară şi naţională în vederea

asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă.

Municipiul Timişoara a implementat la nivelul localităţii un sistem de supraveghere video destinat creşterii

siguranţei, prevenirii şi reducerii infractionalităţii şi criminalităţii, având ca obiectiv general asigurarea securităţii

şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, iar în urma implementării proiectului au fost achiziţionate şi instalate în

cadrul sistemului de supraveghere un număr de 94 camere video în 13 locaţii publice de interes general ale

municipiului Timişoara.

Prin urmărirea în timp real a imaginilor captate de camerele video a fost creat şi dotat un dispecerat

central situat la sediul Poliţiei Locale Timişoara, compus din mobilier, staţii grafice dotate cu monitoare

şi centrul de date pentru procesarea şi stocarea acestora.Conectarea centrului de comandă cu toate

camerele de supraveghere video este asigurată printr-o reţea de fibră optică amplasată în canalizaţie

subterană aflată în administrarea STS.

Prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării

durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare

urban", sub-domeniul: „Poli de creştere”- au fost implementate/finalizate de către Municipiul Timişoara mai multe

proiecte care necesită urmărirea permanentă a bunurilor astfel dobândite sub sancţiunea pierderii finanţării

nerambursabile.

EESTI TEI PET ISO 9001

Cod FO 53-01,ver.1

Municipiul Timisoara este situat în partea centrală a judeţului Timiş si este reşedinţa si cel mai

mare oras al judeţului din regiunea istorică Banat.

Orasul are diverse căi de comunicaţie si de acces cum ar fi linii de căi ferate care fac legătura cu

principalele regiuni ale ţării precum si un aeroport cu destinaţii internaţionale. În apropiere se găseste

Autostrada A1 Nădlac-Bucuresti, cu nod rutier în dreptul localităţii Giarmata.

Având în vedere faptul că Municipiul Timişoara a câştigat proiectul capitalei culturale din anul

2021 se necesită sporirea măsurilor de securitate în oraş cât şi pe pista de biciclete care devine din ce în

ce mai folosită aât de către cetăţenii oraşului cât şi de către turiştii care vin în număr din ce în ce mai

mare.

Suportul legislativ în proiectul propus de către Direcţia Poliţiei Locale, ce are ca scop

supravegherea unor locaţii de interes public, aşa cum sunt menţionate în proiect, este asigurat de

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana

vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale,

aplicate persoanei vizate, va fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităţilor publice, în limita

puterilor ce le sunt conferite prin lege.

Un alt aspect care se va avea în vedere la implemenarea proiectului face referire la securitatea

prelucrărilor. În acest sens, operatorul va aplica măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru

protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării,

dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date

în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Supravegherea video va fi efectuată în locuri şi spaţii deschise destinate publicului, de pe domeniul

public precum şi pe căile de acces, fără a aduce atingere drepturilor persoanelor fizice prin captarea de

imagini care să vizualizeze interiorul imobilelor locuite sau a căilor de acces în acestea, fără acordul lor

expres în acest sens.

Date fiind investițiile realizate de către municipalitate, pe malurile canalului Bega, se impune ca o

continuitate firească amplasarea camerelor de supraveghere în locaţiile în care au fost realizate investiţii cu scop

de urmărire permanentă a patrimoniului, precum şi luarea măsurilor de asigurare a ordinii publice şi securitatea

cetăţeanului.

În acest context, noul sistem care se va crea, se doreşte a fi conectat la infrastructura de telecomunicaţii

prin fibră optică aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara prin intermediul nodurilor (sheltere) existente,

proiectantul urmând a stabili soluţia tehnică agreată de toate părtile implicate pentru a soluţiona aceste aspecte de

ordin tehnic, fără a afecta sistemul existent.

Pe de altă parte, canalizaţia subterană – multiductul- construit în cadrul proiectului ,,Reabilitarea spaţiilor

publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara’’ pe cele 14 strazi şi pieţe din centrul istoric al localităţii

interconectat cu canalizaţiile subterane executate pe alte proiecte finanţate cu fonduri nerambursabile, creează

premisa de a crea un nou sistem de supraveghere video pentru alte obiective de interes major pentru comunitatea

locală. Existând deja infrastructura şi nefiind necesare lucrări de constructii şi de aducere la starea iniţială a terenului

costurile de realizare a obiectivului propus sunt relativ minime, cheltuielile rezumându-se în cea mai mare masură

doar la achiziţia de echipamente şi dotări (camere, echipamente tehnice de calcul, echipamente active şi pasive de

reţea, etc).

Având în vedere creşterea numărului de turişti şi cetăţeni cu domiciliul în localităţile limitrofe

şi aglomerarea tot mai mare a punctelor centrale ale oraşului, instalaţiile de CCTV existente necesită o

extindere a punctelor cheie în vederea supravegherii.

Cod FO 53-01,ver.1

Instalatia de CCTV este realizată prin traseu de fibră optică aerian şi subteran, având punctele

de distribuţie în shelterele deja instalate, respectiv în căminele de tragere existente. Prin proiectul propus

se va realiza o infrastructură nouă, dedicată beneficiarului cu interconectare în shelterele existente. Pentru

a realiza o retea de comunicaţie separată pentru instalaţiile de CCTV ale punctelor cheie din oraş,

comunicarea se va face prin switch-uri de fibră optică instalate în aceste sheltere.

Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că:

Infrastructura de comunicaţii existentă a fost proiectată astfel încât să poată suporta extinderi ulterioare

fără modificări la infrastructura iniţială, creându-se astfel premisele unei dezvoltări ulterioare a acestuia;

Din punct de vedere funcţional, întregul sistem de supraveghere video este un sistem cu circuit închis care

monitorizează strict obiective din spaţiul public al căror proprietar este Municipiul Timisoara;

Costurile de intervenţie, montarea şi punerea în funcţiune a noului sistem de supraveghere

video fiind relativ reduse, în contextul în care infrastructura existentă suportă suplimentarea numărului de camere

existent;

prin realizarea proiectului investiţional propus, se urmăreşte atingerea următoarelor rezultate:

 extinderea zonelor monitorizate în zona centrală (str. Eugeniu de Savoya, str. Florimund Mercy,str. 2 Mai,

str. Francesco Griselinii, str.Proclamaţia de la Timişoara, str. Augustin Pacha, str.Mărăşeşti) pentru

asigurarea siguranţei cetăţenilor şi a turiştilor în contextul în care oraşul Timişoara a fost desemnat

Capitala Europeană a Culturii 2021;

 monitorizarea pe timp de iarnă a tuturor investiţiilor realizate de către municipalitate pe malul

canalului Bega, perioadă în care şalupa aflată în dotare nu va putea asigura patrularea datorită

condiţiilor atmosferice nefavorabile;

 în toate locaţiile care presupun lucrări de infrastructură si în imediata apropiere a zonei de

intervenție se răgăsesc obiective ale municipalității care pot fi interconectate la rețeaua de fibră

optică, motiv pentru care s-a optat pentru cuprinderea si acestor obiective în documentația tehnico-

economică (ex. acoperirea cu infrastructură şi a zonei din imediata apropiere a Catedralei şi a

Parcului Central şi interconectarea tuturor obiectivelor municipalităţii din imediata apropierea a

acestora);

 reducerea timpilor de intervenţie al poliţiştilor locali şi extinderea zonelor acoperite cu patrule auto şi

pedestre;

 identificarea persoanelor care comit fapte de natură contravenţională şi infractională mai uşor şi în timp

scurt, precum şi furnizarea de imagini organelor abilitate pentru stabilirea şi identificarea ulterioară a

identităţii acestora;

 reducerea numărului de distrugeri a bunurilor aparţinând municipalităţii care rămân cu autori necunoscuti;

 îmbunătățirea condiţiilor de agrement pe malurile canalului Bega;

 creşterea gradului de securitate în zonele deficitare din acest punct de vedere;

 îmbunătățirea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale prin identificarea mai ușoară a infracţiunilor din

zonele monitorizate;

 scăderea infracțiunilor de furt și evitarea creării de rampe clandestine de gunoi în imediata

apropiere.

Cod FO 53-01,ver.1

În concluzie, pentru stabilirea variantei optime, respectiv oportunitatea construirii unei reţele proprii

sau a închirierii unei reţele de la alţi operatori privaţi, Direcţia Poliţiei Locale a iniţiat demersurile

necesare pentru întocmirea unei documentaţii tehnico-economice, fapt care s-a materializat prin studiul

de fezabilitate nr. 1005-1139/2017 întocmit de către GHP Intelligent Systems SRL, în baza contractului

de servicii nr. 1016/23.02.2017.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „

Monitorizarea video a canalului Bega şi a zonei centrale a municipiului Timişoara”, îndeplineşte

condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR

Jr.Ec. DOREL COJAN

Cod FO 53-01,ver.1

UZ INTERN

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

Serviciul Comunicare,Prevenire și Monitorizare Video

Biroul Monitorizare Video

Nr. _____________/________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

„ Monitorizarea video a canalului Bega şi a zonei centrale a municipiului Timişoara”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de

hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului„

Monitorizarea video a canalului Bega şi a zonei centrale a municipiului Timişoara”, prin care se propune

aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Facem următoarele precizări:

Prin H.G. nr. 998/2008 Municipiul Timişoara a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de

creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din cu finanţare comunitară şi naţională în vederea

asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă.

Municipiul Timişoara a implementat la nivelul localităţii un sistem de supraveghere video destinat creşterii

siguranţei, prevenirii şi reducerii infractionalităţii şi criminalităţii, având ca obiectiv general asigurarea securităţii

şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, iar în urma implementării proiectului au fost achiziţionate şi instalate în

cadrul sistemului de supraveghere un număr de 94 camere video în 13 locaţii publice de interes general ale

municipiului Timişoara.

Prin urmărirea în timp real a imaginilor captate de camerele video a fost creat şi dotat un dispecerat

central situat la sediul Poliţiei Locale Timişoara, compus din mobilier, staţii grafice dotate cu monitoare

şi centrul de date pentru procesarea şi stocarea acestora.Conectarea centrului de comandă cu toate

camerele de supraveghere video este asigurată printr-o reţea de fibră optică amplasată în canalizaţie

subterană aflată în administrarea STS.

Prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării

durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare

urban", sub-domeniul: „Poli de creştere”- au fost implementate/finalizate de către Municipiul Timişoara mai multe

proiecte care necesită urmărirea permanentă a bunurilor astfel dobândite sub sancţiunea pierderii finanţării

nerambursabile.

EESTI TEI PET ISO 9001

Cod FO 53-01,ver.1

Municipiul Timisoara este situat în partea centrală a judeţului Timiş si este reşedinţa si cel mai

mare oras al judeţului din regiunea istorică Banat.

Orasul are diverse căi de comunicaţie si de acces cum ar fi linii de căi ferate care fac legătura cu

principalele regiuni ale ţării precum si un aeroport cu destinaţii internaţionale. În apropiere se găseste

Autostrada A1 Nădlac-Bucuresti, cu nod rutier în dreptul localităţii Giarmata.

Având în vedere faptul că Municipiul Timişoara a câştigat proiectul capitalei culturale din anul

2021 se necesită sporirea măsurilor de securitate în oraş cât şi pe pista de biciclete care devine din ce în

ce mai folosită aât de către cetăţenii oraşului cât şi de către turiştii care vin în număr din ce în ce mai

mare.

Suportul legislativ în proiectul propus de către Direcţia Poliţiei Locale, ce are ca scop

supravegherea unor locaţii de interes public, aşa cum sunt menţionate în proiect, este asigurat de

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana

vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale,

aplicate persoanei vizate, va fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităţilor publice, în limita

puterilor ce le sunt conferite prin lege.

Un alt aspect care se va avea în vedere la implemenarea proiectului face referire la securitatea

prelucrărilor. În acest sens, operatorul va aplica măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru

protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării,

dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date

în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Supravegherea video va fi efectuată în locuri şi spaţii deschise destinate publicului, de pe domeniul

public precum şi pe căile de acces, fără a aduce atingere drepturilor persoanelor fizice prin captarea de

imagini care să vizualizeze interiorul imobilelor locuite sau a căilor de acces în acestea, fără acordul lor

expres în acest sens.

Date fiind investițiile realizate de către municipalitate, pe malurile canalului Bega, se impune ca o

continuitate firească amplasarea camerelor de supraveghere în locaţiile în care au fost realizate investiţii cu scop

de urmărire permanentă a patrimoniului, precum şi luarea măsurilor de asigurare a ordinii publice şi securitatea

cetăţeanului.

În acest context, noul sistem care se va crea, se doreşte a fi conectat la infrastructura de telecomunicaţii

prin fibră optică aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara prin intermediul nodurilor (sheltere) existente,

proiectantul urmând a stabili soluţia tehnică agreată de toate părtile implicate pentru a soluţiona aceste aspecte de

ordin tehnic, fără a afecta sistemul existent.

Pe de altă parte, canalizaţia subterană – multiductul- construit în cadrul proiectului ,,Reabilitarea spaţiilor

publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara’’ pe cele 14 strazi şi pieţe din centrul istoric al localităţii

interconectat cu canalizaţiile subterane executate pe alte proiecte finanţate cu fonduri nerambursabile, creează

premisa de a crea un nou sistem de supraveghere video pentru alte obiective de interes major pentru comunitatea

locală. Existând deja infrastructura şi nefiind necesare lucrări de constructii şi de aducere la starea iniţială a terenului

costurile de realizare a obiectivului propus sunt relativ minime, cheltuielile rezumându-se în cea mai mare masură

doar la achiziţia de echipamente şi dotări (camere, echipamente tehnice de calcul, echipamente active şi pasive de

reţea, etc).

Având în vedere creşterea numărului de turişti şi cetăţeni cu domiciliul în localităţile limitrofe

şi aglomerarea tot mai mare a punctelor centrale ale oraşului, instalaţiile de CCTV existente necesită o

extindere a punctelor cheie în vederea supravegherii.

Cod FO 53-01,ver.1

Instalatia de CCTV este realizată prin traseu de fibră optică aerian şi subteran, având punctele

de distribuţie în shelterele deja instalate, respectiv în căminele de tragere existente. Prin proiectul propus

se va realiza o infrastructură nouă, dedicată beneficiarului cu interconectare în shelterele existente. Pentru

a realiza o retea de comunicaţie separată pentru instalaţiile de CCTV ale punctelor cheie din oraş,

comunicarea se va face prin switch-uri de fibră optică instalate în aceste sheltere.

Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că:

Infrastructura de comunicaţii existentă a fost proiectată astfel încât să poată suporta extinderi ulterioare

fără modificări la infrastructura iniţială, creându-se astfel premisele unei dezvoltări ulterioare a acestuia;

Din punct de vedere funcţional, întregul sistem de supraveghere video este un sistem cu circuit închis care

monitorizează strict obiective din spaţiul public al căror proprietar este Municipiul Timisoara;

Costurile de intervenţie, montarea şi punerea în funcţiune a noului sistem de supraveghere

video fiind relativ reduse, în contextul în care infrastructura existentă suportă suplimentarea numărului de camere

existent;

prin realizarea proiectului investiţional propus, se urmăreşte atingerea următoarelor rezultate:

 extinderea zonelor monitorizate în zona centrală (str. Eugeniu de Savoya, str. Florimund Mercy,str. 2 Mai,

str. Francesco Griselinii, str.Proclamaţia de la Timişoara, str. Augustin Pacha, str.Mărăşeşti) pentru

asigurarea siguranţei cetăţenilor şi a turiştilor în contextul în care oraşul Timişoara a fost desemnat

Capitala Europeană a Culturii 2021;

 monitorizarea pe timp de iarnă a tuturor investiţiilor realizate de către municipalitate pe malul

canalului Bega, perioadă în care şalupa aflată în dotare nu va putea asigura patrularea datorită

condiţiilor atmosferice nefavorabile;

 în toate locaţiile care presupun lucrări de infrastructură si în imediata apropiere a zonei de

intervenție se răgăsesc obiective ale municipalității care pot fi interconectate la rețeaua de fibră

optică, motiv pentru care s-a optat pentru cuprinderea si acestor obiective în documentația tehnico-

economică (ex. acoperirea cu infrastructură şi a zonei din imediata apropiere a Catedralei şi a

Parcului Central şi interconectarea tuturor obiectivelor municipalităţii din imediata apropierea a

acestora);

 reducerea timpilor de intervenţie al poliţiştilor locali şi extinderea zonelor acoperite cu patrule auto şi

pedestre;

 identificarea persoanelor care comit fapte de natură contravenţională şi infractională mai uşor şi în timp

scurt, precum şi furnizarea de imagini organelor abilitate pentru stabilirea şi identificarea ulterioară a

identităţii acestora;

 reducerea numărului de distrugeri a bunurilor aparţinând municipalităţii care rămân cu autori necunoscuti;

 îmbunătățirea condiţiilor de agrement pe malurile canalului Bega;

 creşterea gradului de securitate în zonele deficitare din acest punct de vedere;

 îmbunătățirea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale prin identificarea mai ușoară a infracţiunilor din

zonele monitorizate;

 scăderea infracțiunilor de furt și evitarea creării de rampe clandestine de gunoi în imediata

apropiere.

Cod FO 53-01,ver.1

În concluzie, pentru stabilirea variantei optime, respectiv oportunitatea construirii unei reţele proprii

sau a închirierii unei reţele de la alţi operatori privaţi, Direcţia Poliţiei Locale a iniţiat demersurile

necesare pentru întocmirea unei documentaţii tehnico-economice, fapt care s-a materializat prin studiul

de fezabilitate nr. 1005-1139/2017 întocmit de către GHP Intelligent Systems SRL, în baza contractului

de servicii nr. 1016/23.02.2017.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „

Monitorizarea video a canalului Bega şi a zonei centrale a municipiului Timişoara”, îndeplineşte

condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR

Jr.Ec. DOREL COJAN

Şef Serviciu Comunicare, Prevenire Şi Monitorizare Video

Georgina Mihăilă Velicu

Şef Birou Monitorizare Video

Ionel Stanici

Atasament: Expunere_motive_privind_oportunitatea_proiectului.pdf

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

SC2018-_________/____________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

„ Monitorizarea video a canalului Bega şi a zonei centrale a municipiului Timişoara”

Având în vedere referatul cu nr. 8047/26.11.2018 al Direcţiei Poliţiei Locale, înregistrat la

Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CTE2018-55/27.11.2018 privind avizarea de către CTE a

documentaţiei tehnico economice aferentă obiectivului de investiţie „ Monitorizarea video a canalului

Bega şi a zonei centrale a municipiului Timişoara”, prin care se propune aprobarea Studiului de

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.

Având în vedere că prin realizarea proiectului investiţional propus, se urmăreşte atingerea

următoarelor rezultate:

 extinderea zonelor monitorizate în zona centrală (str. Eugeniu de Savoya, str. Florimund

Mercy,str. 2 Mai, str. Francesco Griselinii, str.Proclamaţia de la Timişoara, str. Augustin Pacha,

str.Mărăşeşti) pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor şi a turiştilor în contextul în care oraşul

Timişoara a fost desemnat Capitala Europeană a Culturii 2021;

 monitorizarea pe timp de iarnă a tuturor investiţiilor realizate de către municipalitate pe malul

canalului Bega, perioadă în care şalupa aflată în dotare nu va putea asigura patrularea datorită

condiţiilor atmosferice nefavorabile;

 în toate locaţiile care presupun lucrări de infrastructură si în imediata apropiere a zonei de

intervenție se răgăsesc obiective ale municipalității care pot fi interconectate la rețeaua de fibră

optică, motiv pentru care s-a optat pentru cuprinderea si acestor obiective în documentația

tehnico-economică (ex. acoperirea cu infrastructură şi a zonei din imediata apropiere a

Catedralei şi a Parcului Central şi interconectarea tuturor obiectivelor municipalităţii din

imediata apropierea a acestora);

 reducerea timpilor de intervenţie al poliţiştilor locali şi extinderea zonelor acoperite cu patrule

auto şi pedestre;

 identificarea persoanelor care comit fapte de natură contravenţională şi infractională mai uşor

şi în timp scurt, precum şi furnizarea de imagini organelor abilitate pentru stabilirea şi

identificarea ulterioară a identităţii acestora;

 reducerea numărului de distrugeri a bunurilor aparţinând municipalităţii care rămân cu autori

necunoscuti;

 îmbunătățirea condiţiilor de agrement pe malurile canalului Bega;

 creşterea gradului de securitate în zonele deficitare din acest punct de vedere;

 îmbunătățirea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale prin identificarea mai ușoară a infracţiunilor

din zonele monitorizate;

 scăderea infracțiunilor de furt și evitarea creării de rampe clandestine de gunoi în imediata

apropiere.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „ Monitorizarea video a canalului Bega

şi a zonei centrale a municipiului Timişoara”.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

DIRECTOR

DOREL COJAN

Atasament: Anexa_HCL_indicatori_tehnico-economici.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Studiul de fezabilitate „Monitorizarea video a canalului Bega şi a zonei centrale a municipiului

Timişoara”, cu principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii şi analiza cost

beneficiu, în valoare totală 1,768,681.63 lei (T.V.A inclus), elaborat de către GHP Intelligent Systems

SRL, în baza contractului de servicii nr. 1016/23.02.2017.

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 6 luni

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A inclus) : 1,768,681.63 lei

din care: C + M (T.V.A inclus) : 710,214.93 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI :

- Buget local 1,768,681.63 lei

CAPACITĂŢI ÎN UNITĂŢI FIZICE:

Camere video montate: 22 buc

Obiective monitorizate: 15 buc

DIRECTOR

Jr.Ec. DOREL COJAN

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Studiul de fezabilitate „Monitorizarea video a canalului Bega şi a zonei centrale a municipiului

Timişoara”, cu principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii şi analiza cost

beneficiu, în valoare totală 1,768,681.63 lei (T.V.A inclus), elaborat de către GHP Intelligent Systems

SRL, în baza contractului de servicii nr. 1016/23.02.2017.

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 6 luni

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A inclus) : 1,768,681.63 lei

din care: C + M (T.V.A inclus) : 710,214.93 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI :

- Buget local 1,768,681.63 lei

CAPACITĂŢI ÎN UNITĂŢI FIZICE:

Camere video montate: 22 buc

Obiective monitorizate: 15 buc

DIRECTOR

Jr.Ec. DOREL COJAN

Șef Serviciu Comunicare, Prevenire și Monitorizare Video

Georgina Mihăilă Velicu

Şef Birou Monitorizare Video

Ionel Stanici