keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 491/19.10.2018 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II"

19.10.2018

Hotararea Consiliului Local 491/19.10.2018
privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24278/17.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24278/17.10.2018 al Direcţiei Edilitare;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 19.10.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-24278/17.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţioe locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) şi d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Art. 3:Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare şi Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr. 1 la HCL……/…….

Planul anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică furnizată în Municipiul Timişoara

An

Pretul local al energiei termice

facturate populatiei – Euro/Gcal

Pretul local al energiei termice

facturate populatiei – lei/Gcal

Crestere anuala (%)

2018 68.38 318.0

2019 68.38 318.0 0.0%

2020 68.38 318.0 0.0%

2021 82.54 383.8 20.7%

2022 82.89 385.5 0.4%

2023 85.72 398.6 3.4%

2024 88.29 410.5 3.0%

2025 88.60 412.0 0.4%

2026 91.35 424.8 3.1%

2027 94.67 440.2 3.6%

2028 96.04 446.6 1.5%

2029 96.42 448.4 0.4%

2030 96.52 448.8 0.1%

2031 96.60 449.2 0.1%

2032 96.72 449.8 0.1%

2033 96.82 450.2 0.1%

2034 96.89 450.5 0.1%

2035 96.92 450.7 0.0%

2036 96.93 450.7 0.0%

2037 96.80 450.1 -0.1%

2038 96.65 449.4 -0.2%

2039 96.45 448.5 -0.2%

2040 96.15 447.1 -0.3%

ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P., IOAN ZUBAŞCU

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile

poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

Secţiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în

vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” este luat în considerare pentru finanţarea prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 şi va dezvolta reabilitarea unor tronsoane din reţele termice primare şi secundare, în scopul creşterii eficienţei energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Timişoara.

Aplicaţia de finanţare şi documentaţiile de atribuire aferente proiectului au fost elaborate în cadrul contractului “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea completării portofoliului de proiecte finanţate prin Axa Prioritară 3 a POS mediu, pentru 7 aplicaţii” şi ulterior au fost revizuite conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea unor tronsoane de reţea primară şi parţial a reţelelor secundare de distribuţie a energiei termice pentru încălzire, apă caldă de consum şi recirculaţia acesteia, aferente a 25 puncte termice, în vederea creşterii eficienţei energetice a sistemului, reducerii emisiilor de poluanţi şi îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei.

În conformitate cu Ghidul solicitantului pentru POIM- AP7, OS 7.1, se solicită Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu) aprobat prin hotărârea consiliului local.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ,

CHIŞ CULIŢĂ

COD FO53-03, Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENT TERMOFICARE, REŢELE DE GAZ NR.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer

şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

Facem următoarele precizări: Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în

vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” reprezintă etapa a doua a unei iniţiative investiţionale de amploare ce vizează, pe termen lung, conformarea sistemului de termoficare cu obligaţiile comunitare privind emisiile de poluaţi în aer şi creşterea eficienţei energetice a sistemului. Acesta va dezvolta reabilitarea unor tronsoane din reţele termice primare şi secundare, în scopul creşterii eficienţei energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Timişoara.

Aplicaţia de finanţare şi documentaţiile de atribuire aferente proiectului au fost elaborate în cadrul contractului “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea completării portofoliului de proiecte finanţate prin Axa Prioritară 3 a POS mediu, pentru 7 aplicaţii” şi ulterior au fost revizuite conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în Timişoara şi asigurării conformării cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.

Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea unor tronsoane de reţea primară şi parţial a reţelelor secundare de distribuţie a energiei termice pentru încălzire, apă caldă de consum şi recirculaţia acesteia, aferente a 25 puncte termice, în vederea creşterii eficienţei energetice a sistemului, reducerii emisiilor de poluanţi şi îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei.

Investiţia în reţele conduce, prin reducerea pierderilor în reţele, conduce la reducerea consumului de combustibil şi apă de adaos, de aceea este considerată investiţie în eficienţă energetică.

Totodată, ca efect al reducerii consumului de combustibil se reduce şi cantitatea de CO2 şi emisii de NOx, SO2 şi pulberi evacuate în atmosferă.

Ca urmare a reabilitării unei părţi a reţelei primare şi secundare se reduc cheltuielile cu reparaţiile accidentale şi se evită cheltuielile necesare înlocuirii acestor conducte.

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” este luat în considerare pentru finanţarea prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 axa prioritară 7, în valoare totală de 148.118.419,84 lei (inclusiv TVA).

În conformitate cu Ghidul solicitantului pentru POIM- AP7, OS 7.1, se solicită Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu), aprobat prin hotărârea consiliului local.

Stabilirea Planul anual de evoluţie a tarifelor s-a făcut în baza Analizei de suportabilitate, al cărui scop îl reprezintă stabilirea tarifului maxim ce poate fi suportat de populaţia beneficiară a serviciului de termoficare, tarif care să acopere atât costul de producere, cât şi valoarea investiţiilor propuse a se realiza prin modernizarea SACET.

Pe baza studiilor relevante din domeniu, raportul mediu de suportabilitate pentru stabilirea tarifelor este 8.5% pentru gospodăriile cu venituri medii.

Municipiul Timişoara susţine o politică tarifară (aferentă energiei termice pentru populaţie) ce ţine cont de constrângerile date de suportabilitate, precum şi de nevoia de a optimiza resursele financiare ale proiectului.

Astfel, noua propunere a planului tarifar pentru 2018-2040 va ţine cont de încadrarea preţului local de facturare a energiei termice în limita maximă de 8.5% din venitul mediu pe gospodăriei, dar şi de impactul psihologic al creşterii tarifare asupra comportamentului de cumpărare a consumatorului, având în vedere competitivitatea în raport cu preţurile alternativei de încălzire individuală.

În baza rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu s-a estimat un plan tarifar conform Anexei. Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind

aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P., IOAN ZUBAŞCU

Cod FO53-01,ver.1