keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 414/30.11.2010 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011

30.11.2010

Hotararea Consiliului Local 414/30.11.2010
privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-27816/18.11.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 lit. (c) din Hotărârea Guvernului nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge;
Având în vedere art. 5 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
În conformitate cu prevederile art. 16 lit. (b) din Legea nr .44/1994 - privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 151/29.03.2005 privind încheierea unui contract de parteneriat între Consiliul Local Timişoara şi Asociaţia Euro<26 România, pentru declararea Municipiului Timişoara drept "Localitate Euro<26";
În conformitate cu prevederile art. 35, alin (2), lit. i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.d) şi alin. (6), lit.a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Gratuităţile şi reducerile acordate în anul 2011 pentru transportul public local de persoane prin curse regulate se vor acorda până la concurenţa sumei aprobate prin bugetul local.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la H.C.L. nr…….…/……………. ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2010-27816/18.11.2010

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: 256 408 300, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

NR. R.A.T.T. 17297/18.11.2010 Protocol de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse

regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2011 se acordă înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate, pentru liniile de tip urban şi expres după cum urmează:

Secţiunea 1. REDUCERI

a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza BI/CI sau acte doveditoare a reşedinţei în original. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T., iar evidenţa se păstrează în format electronic.

b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună/maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către R.A.T.T. în baza adeverinţei în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timişoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună, iar evidenţa se păstrează în format electronic. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverinţele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv.

c) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane, elevilor din ciclul liceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula pe baza cardului emis de R.A.T.T. în baza BI/CI în original şi a carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T., iar datele beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format electronic.

Facilitatea se acordă elevilor până la 20 ani, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe. Începutul anului şcolar se consideră 01.10 a anului, dată de la care se pot elibera abonamente cu reducere numai pe baza vizei pentru noul an, iar sfârşitul anului şcolar se consideră data de 30.09 a anului, ultima zi în care se pot elibera titluri pe baza vizei vechiului an.

d) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru studenţii care frecventează unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Eliberarea cardurilor R.A.T.T. se face pe baza legitimaţiei EURO<26 eliberată de Asociaţia EURO<26 România şi de reprezentanţii acesteia în Municipiul Timişoara, legitimaţie prevăzută cu sigla Municipiului Timişoara în conformitate cu H.C.L. nr. 151/29.03.2005 şi a BI/CI în original, iar evidenţa acestora se păstrează şi în format electronic.

1 Cod FP12-01, Ver. 2

Secţiunea 2. GRATUITĂŢI

a) Pensionarii, cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R. A. T. Timişoara. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu BI/CI sau acte doveditoare a reşedinţei, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2). Beneficiarii de Pensie de urmaş care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverinţă emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuităţi al Regiei Autonome de Transport Timişoara..

b) Cetăţenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T. pe baza BI/CI sau acte doveditoare a reşedinţei în original, iar evidenţa se păstrează în format electronic.

c) Cetăţenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 şi ai Legii nr. 309/2002 vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nicio asociaţie vor prezenta la R.A.T.T., în original, BI/CI sau acte doveditoare a reşedinţei şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit.

d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu BI/CI în original, la R. A. T. Timişoara, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

e) Gratuitate pentru elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza carnetului de elev vizat la zi sau pe baza abonamentului general anual pe card emis de R.A.T.T. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, iar evidenţa datelor se păstrează în format electronic.

f) Copiii preşcolari din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate.

g) Gratuitate pentru angajaţii Casei Faenza pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

h) Gratuitate pentru angajaţii SALVO pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

i) Gratuitate pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Instituţiile

2 Cod FP12-01, Ver. 2

vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

j) Gratuitate pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România, şi alte organizaţii nonprofit de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

k) Gratuitate pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte instituţii de acelaşi profil cu filiala în Timişoara pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

l) Gratuitate pentru organizaţiile având filiala în Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încarcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

m) Gratuitate pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru organizaţiile având filiala în Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA CARITAS. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

n) Gratuitate pentru organizaţiile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA sau alte fundaţii cu profil asemănător, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

o) Gratuitate pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

p) Gratuitate pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi” şi Fundaţia Pentru Voi, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

q) Gratuitate pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru deţinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform art. 11, lit. c) din Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L. nr. 258/28.06.2005. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” şi a BI/CI în original.

r) Gratuitate pentru organizaţiile şi asociaţiile social-culturale precum şi pentru asociaţiile profesionale şi non-profit în domeniul transporturilor, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţiile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar

3 Cod FP12-01, Ver. 2

cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

s) Gratuitate pentru Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Timişoara, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

t) Gratuitate pentru asistenţa tehnică asigurată pentru controalele desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

u) 1. Primarul Municipiului Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit, etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere (locul I, II, III sau menţiune) obţinute în anul anterior sau în anul în curs acordării gratuităţii, elevilor şi studenţilor cu merite deosebite obţinute în activităţile extraşcolare atestate prin diplome de premiere (locul I, II, III sau menţiune) obţinute în anul anterior sau în anul în curs acordării gratuităţii. R.A.T.T. va elibera abonament general anual pe card, în baza referatului aprobat de Primar şi a BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic, iar referatul original se reţine de R.A.T.T.

2. Se acordă gratuitate pentru: 2.1. Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane precum şi pentru utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii, în baza avizului Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la tarifele practicate de R.A.T.T., în vigoare la data prestaţiei; 2.2. Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori şi vizat de către Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor; 2.3. Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante, în baza avizului Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara la tarifele practicate de R.A.T.T., în vigoare la data prestaţiei. Gratuităţile prevăzute la art. 1, Secţiunea 2, lit. u) se acordă până la valoarea de 500.000 lei/an.

Art. 2. Pentru beneficiarii de gratuităţi, cardurile vor fi încărcate cu contravaloarea „Abonamentelor generale” valabile până la finele anului 2011, care se decontează lunar, la tariful în vigoare, după încheierea lunii, din luna eliberării, până în decembrie 2011, inclusiv. Pentru celelalte titluri se decontează lunar, discount-ul acordat beneficiarilor la tariful în vigoare la data vânzării. Regia Autonomă de Transport Timişoara va actualiza lunar baza de date a cetăţenilor care beneficiază de facilităţile acordate de Municipiul Timişoara.

Toţi utilizatorii de titluri pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri, gratuităţi şi portofel electronic vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate.

4 Cod FP12-01, Ver. 2

Toţi utilizatorii de titluri nominale pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri sau gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a actului de identitate în original. Nevalidarea cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea actelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale. Controlul se realizează unitar la nivelul Municipiului Timişoara de către agenţi ai Poliţiei Comunitare cu asistenţă tehnică din partea R.A.T.T. şi a Serviciului Reglementări Transporturi Urbane din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara.

MUNICIPIUL TIMIŞOARA R. A. T. TIMIŞOARA

PRIMAR, DIRECTOR GENERAL, DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU DR. ING. IOAN GOIA VICEPRIMAR, DIRECTOR TRANSP. ELECTRIC, SORIN GRINDEANU ING. OVIDIU RĂDULESCU DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, DIRECTOR TRANSP. AUTO, ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. MARCEL NICOLA ŞEF SERVICIU R.T.U., CONTABIL ŞEF, ING. ADRIAN COLOJOARĂ EC. FELICIA LĂSCUŢ CONSILIER, ASISTENŢĂ JURIDICĂ, JR. NASTASIA MIRCEA C.J. LUCIA CREŢU ŞEF SERVICIU VÂNZĂRI, ING. ION LOTREAN

5 Cod FP12-01, Ver. 2

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR. SC2010-27816/18.11.2010 Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011, încheiat între Municipiul

Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara Având în vedere practica anilor precedenţi şi deconturile transmise de către R.A. Transport Timişoara privind reducerile şi gratuităţile acordate în anul 2010 la transportul în comun, se propun pentru anul 2011, următoarele facilităţi la transportul public local de persoane prin curse regulate:

Secţiunea 1. REDUCERI a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în

Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza BI/CI sau acte doveditoare a reşedinţei în original. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T., iar evidenţa se păstrează în format electronic.

b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună/maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către R.A.T.T. în baza adeverinţei în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timişoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună, iar evidenţa se păstrează în format electronic. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverinţele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv.

c) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane, elevilor din ciclul liceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula pe baza cardului emis de R.A.T.T. în baza BI/CI în original şi a carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T., iar datele beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format electronic. Facilitatea se acordă elevilor până la 20 ani, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe. Începutul anului şcolar se consideră 01.10 a anului, dată de la care se pot elibera abonamente cu reducere numai pe baza vizei pentru noul an, iar sfârşitul anului şcolar se consideră data de 30.09 a anului, ultima zi în care se pot elibera titluri pe baza vizei vechiului an.

d) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru studenţii care frecventează unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Eliberarea cardurilor R.A.T.T. se face pe baza legitimaţiei EURO<26 eliberată de Asociaţia EURO<26 România şi de reprezentanţii acesteia în Municipiul Timişoara, legitimaţie prevăzută cu sigla Municipiului Timişoara în conformitate cu H.C.L. nr. 151/29.03.2005 şi a BI/CI în original, iar evidenţa acestora se păstrează şi în format electronic.

Secţiunea 2. GRATUITĂŢI a) Pensionarii, cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara vor circula

gratuit pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R. A. T. Timişoara. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu BI/CI sau acte doveditoare a reşedinţei, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2). Beneficiarii de Pensie de urmaş care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverinţă emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuităţi al Regiei Autonome de Transport Timişoara..

b) Cetăţenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card. Cardurile vor fi eliberate

Cod FP 53-01, Ver. 1 2

la chioşcurile R.A.T.T. pe baza BI/CI sau acte doveditoare a reşedinţei în original, iar evidenţa se păstrează în format electronic.

c) Cetăţenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 şi ai Legii nr. 309/2002 vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nicio asociaţie vor prezenta la R.A.T.T., în original, BI/CI sau acte doveditoare a reşedinţei şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit.

d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu BI/CI în original, la R. A. T. Timişoara, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

e) Gratuitate pentru elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza carnetului de elev vizat la zi sau pe baza abonamentului general anual pe card emis de R.A.T.T. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, iar evidenţa datelor se păstrează în format electronic.

f) Copiii preşcolari din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate.

g) Gratuitate pentru angajaţii Casei Faenza pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

h) Gratuitate pentru angajaţii SALVO pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

i) Gratuitate pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Instituţiile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

j) Gratuitate pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România, şi alte organizaţii nonprofit de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

k) Gratuitate pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte instituţii de acelaşi profil cu filiala în Timişoara pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

l) Gratuitate pentru organizaţiile având filiala în Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încarcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

m) Gratuitate pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru organizaţiile având filiala în Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA CARITAS. Instituţia va transmite

Cod FP 53-01, Ver. 1 3

tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

n) Gratuitate pentru organizaţiile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA sau alte fundaţii cu profil asemănător, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

o) Gratuitate pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

p) Gratuitate pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi” şi Fundaţia Pentru Voi, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

q) Gratuitate pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru deţinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform art. 11, lit. c) din Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L. nr. 258/28.06.2005. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” şi a BI/CI în original.

r) Gratuitate pentru organizaţiile şi asociaţiile social-culturale precum şi pentru asociaţiile profesionale şi non-profit în domeniul transporturilor, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţiile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

s) Gratuitate pentru Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Timişoara, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

t) Gratuitate pentru asistenţa tehnică asigurată pentru controalele desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

u) 1. Primarul Municipiului Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit, etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere (locul I, II, III sau menţiune) obţinute în anul anterior sau în anul în curs acordării gratuităţii, elevilor şi studenţilor cu merite deosebite obţinute în activităţile extraşcolare atestate prin diplome de premiere (locul I, II, III sau menţiune) obţinute în anul anterior sau în anul în curs acordării gratuităţii. R.A.T.T. va elibera abonament general anual pe card, în baza referatului aprobat de Primar şi a BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic, iar referatul original se reţine de R.A.T.T. 2. Se acordă gratuitate pentru: 2.1. Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane precum şi pentru utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii, în baza avizului Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la tarifele practicate de R.A.T.T., în vigoare la data prestaţiei; 2.2. Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori şi vizat de către Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de

abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor; 2.3. Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante, în baza avizului Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara la tarifele practicate de R.A.T.T., în vigoare la data prestaţiei. Gratuităţile prevăzute la Secţiunea 2, lit. u) se acordă până la valoarea de 500.000 lei/an.

Pentru beneficiarii de gratuităţi, cardurile vor fi încărcate cu contravaloarea „Abonamentelor generale” valabile până la finele anului 2011, care se decontează lunar, la tariful în vigoare, după încheierea lunii, din luna eliberării, până în decembrie 2011, inclusiv. Pentru celelalte titluri se decontează lunar, discount-ul acordat beneficiarilor la tariful în vigoare la data vânzării. Regia Autonomă de Transport Timişoara va actualiza lunar baza de date a cetăţenilor care beneficiază de facilităţile acordate de Municipiul Timişoara.

Toţi utilizatorii de titluri pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri, gratuităţi şi portofel electronic vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate. Toţi utilizatorii de titluri nominale pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri sau gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a actului de identitate în original. Nevalidarea cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea actelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale. Controlul se realizează unitar la nivelul Municipiului Timişoara de către agenţi ai Poliţiei Comunitare cu asistenţă tehnică din partea R.A.T.T. şi a Serviciului Reglementări Transporturi Urbane din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara.

Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

VICEPRIMAR, DIRECTOR,

SORIN GRINDEANU ING. CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER, CONSILIER,

JR. NASTASIA MIRCEA ING. LIDIA VÎLCEANU AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53-01, Ver. 1 4

  • REFERAT