keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 13/15.01.2013 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 13/15.01.2013
privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr.AS-120106994/17.12.2012 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemeale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.9/31.01.2012 - privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.62/01.03.2011;
Având în vedere Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;
Având în vedere Hotărârea nr. 177/13.12.2012 a Consiliului de Administraţie a a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.d) si alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă plata lunară pentru un număr mediu de 2788 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă.

Art.2: Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenţa acestuia.

Art.3: Plata lunara a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloare abonament general pe 30 zile aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02 -Asigurări şi asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.06 - Asistenţă socială pentru familie şi copii, în valoare de 259.284 lei/lună, suma totală anuală pentru anul 2013 fiind în valoare de 3.111.408 lei.

Art.4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele menţionate la art. 2 se face pe baza facturii emisă de Regia Autonomă de Transport Timişoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

Art.5: Persoanele menţionate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap şi a Cărţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control ;
- Biroului Audit;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Handicap Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: REFERAT.pdf

JUDEŢUL TIMIŞ CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA APROBAT Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Mun. Timişoara PRIMAR Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap NICOLAE ROBU Timisoara Nr.A.S. 120106994 /17.12.2012

REFERAT

Privind aprobarea, pentru anul 2013, a modalităţii de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cuantumul acesteia, conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.1, din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.”

Alin. 2 al art. 23 din Legea 448/2006 precizează: ,,Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane :

a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; c) însotitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe

baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; e) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”. Potrivit art. 23, alin.3 din legea mai sus menţionată ,,Legitimaţia pentru transportul

urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”În acest sens preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 23, alin 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) si (2) se asigură din bugetele locale”, ,,Modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”.

Tariful stabilit pentru decontarea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, este de 93 lei aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 9/31.01.2012.

Având în vedere expirarea termenului pentru care a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr. 390/13.12.2011, la data de 17.12.2012, Regia Autonomă de Transport Timişoara, prin adresele nr.177/13.12.2012 şi 17302/29.11.2012 înregistrate la Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara sub nr.AS – 120106992/17.12.2012, a propus iniţierea de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara a unui Proiect de Hotărâre pentru perioada anului 2013, precizând totodată şi o modalitate de acordare a gratuităţii la

transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, sub forma unei plăţi lunare pentru un numar mediu de 2788 beneficiari ai transportului urban gratuit, la tariful de 93 lei.

Anexăm prezentului referat - copia adreselor nr. nr.177/13.12.2012 şi 17302/29.11.2012 a Regiei Autonomă

de Transport Timişoara; - adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala de Asistenta Sociala si Protectia

Copilului Timis nr.1263955/12.12.2012, prin care comunica la Regia Autonomă de Transport Timişoara numarul de legitimatii de transport urban gratuite eliberate persoanelor precizate de legea nr.448/2006.

În baza Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM:

1. A se aproba plata lunară pentru un număr mediu 2788 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă.

2. Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenţa acestuia.

3. Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara, la un tarif de 93 lei aprobat prin H.C.L. nr. 9/31.01.2012 şi se suportă din Bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurări şi asistenţă socială în suma totala anuală de 3.111.408 lei.

4. Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele beneficiare menţionate mai sus, se face pe baza facturii emisă de Regia Autonomă de Transport Timişoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

Viceprimar, Dan Diaconu Director executiv adjunct,

Gabriela Cristina Curuţ

Sef Serviciu Inspector de Spec. DanielaLung Elisabeta Bunget

Avizat Serviciul Juridic

Cod FP 53-01, Ver.1

Red./ed 2 ex.