keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 390/13.12.2011 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuitaţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 390/13.12.2011
privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuitaţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr.AS 110092507/07.12.2011 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societaţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţamânt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.62/01.03.2011 - privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul de calatori în Municipiul Timişoara.
Având în vedere Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia;
Având în vedere Adresa nr. 18305/05.12.2011 a Regiei Autonome de Transport Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2) lit.d) şi, alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba plata lunară pentru un numar mediu de 2850 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, începand cu data de 01.01.2012 până la data de 31.12.2012.
Art. 2: Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, insoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, insoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenta acestuia.
Art. 3: Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloare abonament general pe 30 zile aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 şi se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02 -Asigurări şi asistenţă socială în sumă totală de 3.180.600 lei.
Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele menţionate la art. 2 se face pe baza facturii emisa de Regia Autonomă de Transport Timişoara, pana în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.
Art. 5: Persoanele mentionate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap şi a Carţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de catre Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
- Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Art.7: Prezenta Hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

JUDEŢUL TIMIŞ CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA APROBAT Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Mun. Timişoara PRIMAR Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.AS110092507/07.12.2011

REFERAT

Privind aprobarea, pentru anul 2012, a modalităţii de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cuantumul acesteia, conform Legii

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.1, din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.”

Alin. 2 al art. 23 din Legea 448/2006 precizează: ,,Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane : a ) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; b ) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; c ) însotitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; d ) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; e ) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”. Potrivit art. 23, alin.3 din legea mai sus menţionată ,,Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.” În acest sens preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia. În conformitate cu prevederile art. 23, alin 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) si (2) se asigură din bugetele locale”, ,,Modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”. Tariful stabilit pentru decontarea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, este de 93 lei aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 62/01.03.2011. Prin H.C.L.M.T. nr.460/20.12.2010 s-a stabilit modalitatea de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, sub forma unei plăţi lunare pentru un numar mediu de 3200 beneficiari ai transportului urban gratuit, la tariful de 93 lei, începând cu data de 01.01.2011 până la data de 31.12.2011. Având în vedere expirarea termenului pentru care a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr. 460/20.12.2010, la data de 31.12.2011, Regia Autonomă de Transport Timişoara prin adresa nr. 18305/05.12.2011, înregistrată la Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara sub nr.AS-110092469/07.12.2011, a propus iniţierea de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap a unui Proiect de Hotărâre pentru perioada 01.01.2012-31.12.2012, precizând totodată şi o modalitate de acordare a gratuităţii la

transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, sub forma unei plăţi lunare pentru un numar mediu de 2850 beneficiari ai transportului urban gratuit, la tariful de 93 lei. Anexăm prezentului referat copia adresei nr.18305/05.12.2011 a Regiei Autonome de Transport Timişoara şi copia Hotărârii nr.114/06.12.2011 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara. În baza Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,urmare a celor mai sus prezentate: PROPUNEM: 1. A se aproba plata lunară pentru un număr mediu de 2850 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, începând cu data de 01.01.2012 până la data de 31.12.2012. 2. Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenţa acestuia. 3. Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, la un tarif de 93 lei aprobat prin H.C.L.M.T. nr.62 /01.03.2011 şi se suportă din Bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurări şi asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.15.01 – Ajutor social, în valoare de 265.050/lună, suma anuală de la 01.01.2012 până la 31.12.2012 fiind în valoare totală de 3.180.600 lei. 4. Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele beneficiare menţionate mai sus, se face pe baza facturii emisă de Regia Autonomă de Transport Timişoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă. 5. Persoanele menţionaten la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap şi a Cărţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de Regia Autonomă de Transport Timişoara. Viceprimar, Adrian Orza

Director executiv adjunct, Gabriela Cristina Curuţ Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara: Sef Serviciu Juridic, Sef Serviciu Inspector de Specialitate Mirela Lasuschievici DanielaLung Elisabeta Bunget Red./ed 2 ex./M.M.M. Cod FP 53-01, Ver.1