keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 60/28.02.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere Corp B - Sectia de prematuri si laborator de explorari paraclinice" a Spitalului clinic de urgente pentru copii "Louis Turcanu" din Timisoara

28.02.2006

Hotararea Consiliului Local 60/28.02.2006
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere Corp B - Sectia de prematuri si laborator de explorari paraclinice" a Spitalului clinic de urgente pentru copii "Louis Turcanu" din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 2866/16.02.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (m) şi (n) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Extindere Corp B - Sectia de prematuri si laborator de explorari paraclinice" a Spitalului clinic de urgente pentru copii, Louis Turcanu" din Timisoara, conform Proiectului nr. 159-124/2005 intocmit de S.C. TOR-DOC S.R.L. Timisoara, având indicatorii şi caracteristicile principale prevăzute in ANEXA, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_-_Spitalul_L.Turcanu.pdf

1

-ANEXA-

LA HOTARAREA NR. …………………….

1. DEVIZUL GENERAL AL INVESTIŢIEI (cf. HG 1179/24.10.2002)

privind cheltuielile necesare executării lucrării SPITALUL LOUIS TURCANU

EXTINDERE CORP B - SECŢIE PREMATURI SI LABORATOARE EXPLORĂRI PARACLINICE

Valoarea ( inclusiv TVA)

Total Din care supusă procedurii de achiziţie publica

Nr. cit. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

RON EURO RON EURO 1 2 3 4 5 B

PARTEA I -a

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului 0 0 0 0 1.2. Amenajarea terenului 56000 15301 56000 15301 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 24000 6557 24000 6557

Total cap.1 80000 21858 80000 21858 CAPITOLUL 2

2,1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

144000 39344 144000 39344

Total cap. 2 144000 39344 144000 39344 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1. Studii de teren 90000 24590 90000 24590 3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 39000 10656 39000 10656 3.3. Proiectare şi engineering 195000 53279 195000 53279 3.4. Organizarea procedurii de achiziţie publica 3900 1066 3900 1066 3.5. Consultanţă 78000 21311 78000 21311 3.6. Asistenţă tehnică 78000 21311 78000 21311

Total cap. 3 483900 132213 483900 132213 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii 3900000 1065574 3900000 1065574 4.2. Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 4,3. Utilaje, echipamente tehnologice şi

funcţionale cu montaj 0 0 0 0 4,4. Utilaje fără montaj şi echipamente de

transport 35000 9563 35000 9563 4.5. Dotări 62000 16940 62000 16940

Total cap. 4 3997000 1092077 3997000 1092077

2

1 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de şantier 195000 53279 195000 53279 5. 1 .1 .lucrări de construcţii 0 0 0 0

5.1.

5, 1 ,2 cheltuieli conexe organizării şantierului 195000 53279 195000 53279 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare

78000 21311 78000 21311

5. 2.1. Comisioane, taxe, cote legale 78000 21311 78000 21311

5.2,

5,2,2.Costul creditul 0 0 0 0 5,3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 195000 53279 195000 53279

Total cap. 5 468000 127869 468000 127869 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 0 6.2, Probe tehnologice 0 0 0 0

Total cap, 6 0 0 0 0

TOTAL 5172900 1413361 5172900 1413361 din care C+M 3997000 1092077 3997000 1092077

PARTEA a ll-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA a lll-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

TOTAL GENERAL 5172900 1413361 5172900 1413361

din care C+M 3997000 1092077 3997000 1092077 Curs mediu euro / noiembrie 2005 3,66 lei

2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

2.1 Valoarea totală a investiţiei 5. 172. 900 RON 1.413. 361 € din care CM Dotări + utilaje

5. 075. 900 RON 97. 000 RON

1.386. 858 € 26. 503 €

Raportând valoarea C+M a construcţiei la aria desfăşurată a clădirii, se obţin următorii indicatori:

5.075. 900 RON /1.386.858 €* / 783,5 € /mp (Sd = 1770 mp)

Rata de schimb luată în calcul a fost 1€ = 3,66 RON.

3

- Fonduri alocate

C+M STRUCTURA FINISAJ BRUT FINISAJ FINAL INSTALAŢII PROCENTE 30% 20% 35% 15%

RON 1.522.770 1.015.180 1.776.565 761.385 € 416.058 277.371 485.401 208.028

FONDURI SOLICITATE RON € CONSILIUL LOCAL / PRIMĂRIE 3.299.335 901.458

ALTE SURSE (MIN.SANATATII,

SPONSORIZĂRI, etc.) 1.776.565 485.400

3. DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI

Durata de realizare a investiţiei se estimează la 24 luni.

4. FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Investiţia se va finanţa de către Ministerul Sănătăţii, prin autofinanţare cât şi

din fondurile Consiliului Local.

DIRECTOR, SEF SERVICIU,

Ec.Nicusor C-tin Miut Ing.Marius Duma

CONSILIER,

Ing.Marius Micsa

Atasament: Referat_-_Spitalul_L.Turcanu.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr. SC2006-2866/16.02.2006 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investitiei „Extindere Corp B –Sectia de

prematuri si laborator de explorari paraclinice” a Spitalului clinic de urgente pentru copii „Louis Turcanu” din Timisoara

In prezent Clinica de Neonatologie-Prematuri si Sectia de Ftiziopediatrie, functioneaza in cladiri ce nu apartin spitalului, iar Laboratorul de Analize Medicale al spitalului , se afla si el intr-o cladire revendicata.

Pentru a reglementa aceasta situatie si a muta Clinica de Neonatologie-Prematuri, propunem extinderea Corpului B.

Amplasamentul actual este delimitat de str.Republicii, str.Dr.Iosif Nemoianu, str.Dr.Liviu Gabor si str.Panait Istrati.

In Corpul B, care a fost construit in anul 2005 pe baza unei finantari externe, functioneaza in prezent Centrul Familial al Clinicii de Oncohematologie. Acesta ocupa doar o suprafata de 75% din fundatia existenta(aproximativ 200 mp), turnata in urma cu mai mult de 10 ani. Subsolul intregii cladiri(Corpul B) poate fi utilizat, iar portiunea ramasa libera(25%) a fundatiei poate suporta o cladire de maxim P+3.

Elaborarea unui astfel de proiect de extindere si mutarea Clinicii de Neonatologie-Prematuri intr-o cladire noua, aflata in incinta spitalului, ar da posibilitatea asigurarii conditiilor optime de investigare a nou nascutilor prematuri, a transportului alimentelor si produselor patologice, ceea ce ar insemna un mai mare grad de functionalitate al cladirii. Subsolul va putea fi folosit si el pentru mutarea unor sectoare de explorari paraclinice apartinind spitalului, precum si alte compartimente. Faţă de cele de mai sus,

P r o p u n e m :

1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investitiei „Extindere Corp B –Sectia de prematuri si laborator de explorari paraclinice” a Spitalului clinic de urgente pentru copii, Louis Turcanu” din Timisoara, cu indicatorii prezentati in ANEXA la prezentul.

VICEPRIMAR, DIRECTOR,

Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ Vizat : ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Intocmit : Ing. Marius Micsa

Avizat : ŞEF SERV.JURIDIC, CONSILIER, Jr. __________________ jr. ________________