keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 538/25.10.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza SF+PT şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Realizare fundaţie şi amplasare catarg" în Piaţa Libertăţii, CF 413944, Top 413944 Timişoara

25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 538/25.10.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza SF+PT şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Realizare fundaţie şi amplasare catarg" în Piaţa Libertăţii, CF 413944, Top 413944 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive  nr. 3767/21.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre  a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
         Având în vedere Raportul de specialitate  nr. 3768 din data de 21.10.2019 al Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
         Având în vedere Avizul  Serviciului juridic din data de 24.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 3768/21.10.2019;
         Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr.  3768/23.10.2019;
         Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
         În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d) raportat la alin. 7 lit. d), s), art. 129  alin. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
"(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale."
"(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii(…):
d)atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;"
"(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind :
d) cultura
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege."
"(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.",
          În temeiul art. 139 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019- "(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz."
 


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică, a indicatorilor tehnico-economici faza SF+PT şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Realizare fundaţie şi amplasare catarg" în Piaţa Libertăţii, CF 413944, Top 413944 Timişoara conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 3:Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se  comunică:
  - Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;
  - Primarului Municipiului Timişoara;
  - Serviciului Juridic;
  - Direcţiei Economice;
  - Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele Utilitare;
  - Direcţiei Urbanism;
  - Direcţiei Dezvoltare ;
  - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST;
  - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST;  
  - Direcţiei de Mediu;
  - Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
  - Serviciului Şcoli - Spitale şi Baze Sportive;  
  - Biroului Managementul Calităţii;
  - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
  - Biroului Audit;
  - Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;  
  - Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Expunere_motive_(3)corectat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind obiectivul de investitii SF +PT –Realizare fundatie si amplasare catarg pe domeniul public P-ta Libertatii din Timisoara

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale Piața Libertății din Timișoara este situată într-o zonă cu o arhitectură deosebită, care ne

amintește de istoria acestui oraș, în apropierea Sediului Comenduirii Cazarmei Brigăzii 16 Infanterie fiind reabilitată recent prin Proiectul ,,Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara” finanțat din fonduri nerambursabile prin care s-au executat lucrări asupra pavajului și structurii rutiere care se află în perioada de garanție.

Totodată Piața Libertătii este un punct cu o bogata încărcătură istorică atât pentru evnenimentele din 1989 respectiv un loc destinat în general celebrării anumitor evenimente din istoria orașului și a țării și nu are în perimetrul său posibilitatea arborării steagului național.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe

multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care readuc în valoare obiectivele simbol pentru oraș respectiv puncte de atracție pentru vizitatori și o îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor ei.

3. Alte informatii 4. Concluzii Având în vedere faptul că anul 2019 va fi un an jubiliar, aniversând un secol de la Marea

Unire din 1918, care în Banat s-a realizat un an mai târziu, Administrația publică locală prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara consideră oportună amplasarea unui Catarg cu steag tricolor de 25 m, s-a luat decizia de ridicare a unui Catarg, amplasat în Piața Liertății, punct care este vizibil din mare parte a orașului.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU CASA DE CULTURĂ A

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Director PAVEL DEHELEAN

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_de_specialitate_(3)_-_corectat_m.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA Casa de Cultură a Municipiului Timișoara NR. 3768/21.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privindaprobarea documentatiei tehnico–economice , a indicatorilor tehnico–economici faza SF+PT si a

anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul“Realizare fundație și amolasare catarg”în Piața Libertății

Având în vedere Expunerea de motive nr.3767/21.10.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–economice, a indicatorilor tehnico-economici - Faza SF+PT și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul “ Realizare fundație și amplasare catarg”în Piața Libertății, CF 413944, Top 413944

Facem următoarele precizări: În conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 1340 din 18.04.2019 în scopul “Amplasare catarg”în

Piața Libertății, CF 413944, Top 413944, teren situat intravilan, proprietar Primăria Municipiului Timișoara.

Lucrările propuse se vor realize cu respectarea legislației în vigoare: Legea nr.50/1991, PUZ aprobat prin HCL 52/1999 și LMI 2010 – Zonă centrală cu funcțiuni compelxe specifice conform Puz, situl urban "Cetatea Timișoara", regim de înălțime conform HG 525/1996, POT max=80%, L185/2013, art. 27(1), art. 29(2), art. 37(2), Codul Civil.

Catargul va fi amplasat înPiața Libertății, CF 413944, Top 413944, fără afectarea construcţiilor existente pe teren, cu respectarea arhitecturii zonei şi Regulamentul Local de Urbanism (conform anexa 2).Avand în vedere adresa nr.SC11775/15.05.2019 a Direcției Dezvoltare –Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte, lucrarile vor fi realizate cu respectarea prevederilor legale și a uneia din urmatoarele condițiilor

-entitatea juridică/fizică care va executa lucrările de intervenție își va asuma garanția de bună execuție pe perioada garanției lucrării , pe întreaga suprafață afectată de lucrări sau:

-asistența și execuția lucrărilor necesare se vor realiza prin grija antreprenorului general al lucrărilor , SC COMPANIA ROMPREST SA , iar costurile de remediere se vor suporta de investitor

Construcția propusă este un stâlp metalic de 25m cu funcțiunea de catarg, avand aplicată instalația de ridicare facilă a drapelului României. Dimensiunile propuse pentru drapel sunt între 2x3m si 4x6m.

Catargul propus este alcătuit dintr-un stâlp metalic tronconic cu înalțimea de 25m, alcătuit din 3 segmente tronconice îmbinate între ele prin împănare, având diametrul la bază de 675 mm si la 200 mm la partea superioară. Profilul folosit la realizarea segmentelor are o secțiune poligonală regulată cu 16 laturi. De catarg va fi arborat un drapel al României cu dimensiuni cuprinse între 2x3m și 4x6m.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică conform proiect nr. 340/2019 faza SF + P.T pentru obiectivul “Realizare fundație și amplasare catarg” în Piața Libertății întocmit de S.C. FABRICA DE PROIECTE S.R.L. Giroc, Str. Cupidon nr. 5, jud. Timis . în baza contractului nr. 5 / 18.06.2019.

În concluzie, prin documentația tehnico-economicăde mai sus au fost stabilite urmatoarele : - valoarea totală aobiectivului de investiții exprimatăîn lei, cu TVA este de 197.259,09 leidin care construcții montaj (C+M) în valoare de 93.303,70 lei cu TVA, în conformitate cu devizul general. -indicatorii tehnico-economici faza SF+PT pentru obiectivul “Realizare fundație și amplasare catarg” în Piața Libertățiiconform Anexei 1 la proiectul de hotarare .

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respective HGnr. 907/2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - Faza SF+PT si a anexei privinddescrierea sumară a investiției pentru obiectivul “Realizare fundație și amplasare catarg” în Piața Libertății, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

CASA DE CULTURĂ A

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Director

PAVEL DEHELEA

CONSILIER JURIDIC MATIUT LAURA

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: doc00337720191024104608.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.3768/21.10.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 24.10.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF+PT şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul “Realizare fundație şi amplasare catarg ” în Piaţa Libertăţii Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3768/21.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF+PT şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul “Realizare fundație şi amplasare catarg ” în Piaţa Libertăţii; Având în vedere Expunerea de motive nr. 3768/21.10.2019 a Primarului Municipiului Timisoara privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice faza SF+PT şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul “Realizare fundație şi amplasare catarg ” în Piaţa Libertăţii; Având în vedere adresa nr. SC2019-11775/15.05.2019 a Direcţie Dezvoltare Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte; Având în vedere Avizul Direcţie Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; Având în vedere prevederile OUG nr. 57/2019: (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorități ale administraţiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii; Având în vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Se avizează raportul de specialitate înregistrat cu nr. 3768/21.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF+PT şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul “Realizare fundație şi amplasare catarg ” în Piaţa Libertăţii, condiționat de acordul

Consiliului Local pentru demararea procedurilor de “Amplasare catarg ” în Piaţa Libertăţii CF 413944, top 413944 Timişoara. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF+PT şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul “Realizare fundație şi amplasare catarg ” în Piaţa Libertăţii şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de art. 243 (1), lit. a din O0UG nr.57/2019 privind codul administrativ. De asemenea, avizul nu priveste aspectele tehnice, economice, de specialitate ale documentatiei, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA Sf AN Cod FO53-13,Ver.1

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. 3768/23.10.2019 Către, CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare 3768/21.10.2019, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice , a indicatorilor tehnico-economici faza SF+PT si a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul“Realizare fundație și amolasare catarg”în Piaţa Libertăţii, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice la data prezentei, deoarece reprezinta aprobarea Consiliului Local a documentatiei tehnico — economice, a indicatorilor tehnico — economice faza SF + PT privind descrierea sumara a obiectivului de investitie. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale.

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMISOARA Casa de Cultură a Municipiului Timişoara NR. 3396/21.10.2019 ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR: Privind “aprobarea documentatiei tehnico —economice , a indicatorilor tehnico-economici faza SF +PT sia anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru realizarea fundatiei si amplasare catarg in P-ta Libertatii ”? PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -— ECONOMICI privind aprobarea documentatiei tehnico economice , a indicatorilor tehnico —economici faza SF+PT si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul Realizare fundatie si amplasare catarg ”” în Piaţa Libertăţii, CF 413944, Top 413944 sunt: Cheltuieli conform deviz Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA SF+PT 40.300,00 lei 7.657,00 47.957,00 Dirigenție de șantier 5.000,00 lei 950,00 5.950,00 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri și 250,00 0,00 autorizații,cota 250,00 Realizare fundatie si Amplasare catarg 63.900,51| 12.141,10 93303,71 Catarg (stâlp tip catarg h=25 ml pentru susținere 38.950,00 7.400,50 46.350,50 steag 4m x 6m, având inclus placa montaj, bolțuri de ancorare, șablon, sistem de ridicare motorizat, conductor steag) Alte cheltuieli (organizarea de șantier 17.540,43 3.169,55 20,709,98 TOTAL 165.940,94 lei | 31.318,15 197.259,09 Capacitate (în unităti fizice şi valorice): Constructia propusa este un stalp metallic de25 m cu functiunea de catarg avand aplicata instalatia de ridicare facila a drapelului Romaniei . „SEDERE, | E Difector PAVEL DEHELEAN Consilier juridic, Matiut Laura / d

NEM 2 ) Plan de situatie, Sc. 1:250 ) Plan de incadrare in zona, Sc. 1:1000 "arohia Ortodoxa dlarba Pr Scoala Populara de Al, Sinagoga Statuia Decebalus per Scorilo 057 propus Nepomuk Limita de proprietate satu PIATA LIBERTATII []Decebalus per Scorilo « Catarg propus us REFERAT / EXPERTIZA/ NR./ DATA CERINTA Proiect nr. 340/2019 Faza: DTAC. +PT, Plansa nr. 9ang VERIFICATOR EXPERT NUME SEMNATURA SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL | Amplasament: Proiectare Arhitectura | Structura | Urbanism COM. GIROC. STR. CUPIDON, NR. 5, JUD. TIMIS. TEL. 0745 048045, EMAL: n x WEB. vwrw.fabricadeproiocie.com ir SEMNATURA | Scara: i i Amplasare catarg pe domeniul public FABRICA ll DE PROIECTE | NUME SEFPROIECT [arh Sabin Răciu 1:1000, SS STR. PROIECTAT 1:250 DESENAT Data: Tilul plansei Plan de incadrare in zona 08/2019 Plan de situatie INTOCMIT |arh. Sabin Răciu A02

ROMÂNIA —_ ZT JUDEŢUL TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA romania201%.eu SERVICIUL MONITORIZARE IMPLEMENTARE PROIECTE SC2019-11775/15.05.2019 Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 — 408.4 — “DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE 1 EST i BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COSERIT ȘI SPAȚII UTILITAREiINĂTURA | ra D IRECŢIA DEZVOLTARE Președinția Parnaret la Uniunii Eurapane Referitor la adresa dumneavoastră nr. SC2019-11775/14.05.2019, privind emiterea unui punct de vedere așa cum este solicitat prin certificatul de urbanism nr. 1340/ 18.04.2019, vă comunicăm următoarele: Zona de intervenție — Piaţa Libertăţii - în care intenţionaţi să efectuaţi intervenții la nivelul pavajului, a fost reabilitată recent în cadrul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile „Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara”. Menţionăm faptul că în calitate de beneficiar al investiţiei, Municipiul Timişoara are obligația de a menține integritatea bunurilor dobândite prin proiect timp de 5 ani, sub sancţiunea pierderii finanțării, respectiv până la data de 30.06.2021. În acest context, precizăm că toate lucrările executate în cadrul proiectului sus amintit, inclusiv cele asupra pavajului si structurii rutiere se află în perioada de garanție oferită de antreprenorul general al lucrărilor. Având în vedere cele mai sus menționate, lucrările propuse de dvs. se pot realiza cu respectarea prevederilor legale (autorizații de construire, avize, permise de spargere, etc.) precum şi a uneia din următoarele condiții: r entitatea juridică/fizică care va executa lucrările de intervenție işi va asuma garanția de bună execuție pe perioada garanţiei lucrării, pe întreaga suprafață afectată de lucrări. sau: „- asistența şi execuția lucrărilor necesare, se vor realiza prin grija antreprenorului general al lucrărilor, respectiv SC COMPANIA ROMPREST SA, iar costurile de remediere se vor suporta de investitor. Precizăm faptul că aspectele mai sus menționate au fost comunicate, prin adresa nr. SC2016- 28736/05.12.2016 anexată în copie, structurii de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara responsabilă cu eliberarea permiselor de spargere. Avand in vedere ca in Piata Libertatii au fost descoperite vestigii istorice, solutia de amplasare a catargului, va avea în vedere acest aspect. Anexam planul de situatie al santierului arheologic din Piata Libertatii. Vă mulţumim pentru colaborare. DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE SEF SERVICIUL M.LP. MAGDALENA NICOARA, GABRIELA/BICA VU / Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE SCÂot6-12R BE. Către, DIRECȚIA TEHNICĂ TI Birou Drumuri si Poduri Referitor la solicitarile de interventii asupra pavimentului în zona cetate În cazul În care se solicita interventii la nivelul pavajului si structurii rutiere pe ampiasamentele ce făe parte din proiectul „Reabilitarea spatiilor publice din centru] istoric al Municipiului Timisoara”, va solicitam ca la emiterea permiselor de spargere in zona cetare, sa faceti urmatoarele precizari — prevazute în adresa Romprest ar, ROMTO410/31.03.2016, atasata prezentei : - SC COMPANIA ROMPREST SA poale asigura asistenta si executia lucrarilor necesare, contra cost, la un tarif de aprox. 1966 leVmp + TVA, sau "entitatea juridica/fizica care va ex Executie pe perioada garantiei lucrarii, adica pana la data de 08.04.2021, pe pe care s-a intervenit. scuta lucrarile de interventie, isi va asuma Sarantia de buna întreaga suprafata 7 Va reamintim ea in cadrul proiectului „Reabilitarea spatiilor publice din centrul istorie al Municipiului Timisoara” au fost reabilitate urmatoarele strazi si piete: Piata Unirii, Piata Libertatii, Piata S£ Gheorghe. Piata Tarcului, Str. Sergent C-tin Musat Str. Vasile Alecsandri, Str. Lucian Blaga, Str. Florimund Mercy, Sir. Francesco Griselini, Str. Fara Nume, Str. Radu Negru, Str, Eugeniu de Savoya, Str. General Praporgescu, Str. Enrico Carusso. Vă multumim pentru colaborare. Manager proiect Daniela Ghinea” Fa i Întocmit Diana IE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ NR.26/17.10.2019 FIŞA TEHNICĂ de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții L Elemente de identificare a obiectivului de investiţii 1.DENUMIRE: ” Amplasare catarg în Piața Libertăţii” 2.AMPLASAMENT: Timisoara, Piaţa Libertăţii 3. BENEFICIAR: Municipiul Timișoara 4. FAZA: „SF” 5. DOCUMENTAŢIA : NR.340/2019 6. ELABORATOR: SC FABRICA DE PROIECTE SRL Giroc, str.Cupidon nr.5 jud Timiş _ IL CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale obiectivului de investiții: a.Valoarea totala a investitiei (TVA inclus) = 197.259,09 lei din care C+M = 93.303,70lei (TVA inclus) b. Durata de realizare a lucrarilor : 30 zile c. Statutul juridic: domeniu public Municipiul Timisoara d. Capacități (în unități fizice și valorice): Suprafața construită= 9 mp (fundația) POT max = 80% Regim de înîlțime a catargului: 25 m e. Surse de finanţare: Bugetul local prin Casa de cultură a Municipiului Timisoara III. CONSTATĂRILE COMISIEI: Documentatie complectă, aviz favorabil IV. RECOMANDĂRILE COMISIEI : Aviz favorabil Documentație complectă

PRENUME, NUME FUNCȚIA PUNCT DE VEDERE SEMNATURA - DA sauNU- |- PREȘEDINTE COMISIE: NICOLAE ROBU PRIMARUL MUNICIPIULUI A TIMIȘOARA NA MEMBRI: = _ = IOAN GANCIOV Şef Serviciu D.P.P.C.A.A. N d A d Observatii: FT IOAN ZUBAȘCU Sef Serviciu Energetic si Monitorizarea Servicii de Utilitati Publice Observatii: ADRIAN COLOJOARĂ | Șef Serviciu Transport Ă TA A U 4 Observatii: ad GABRIELA BORCSI Sef Serviciu Certificări și der Autorizări Observatii: DOINA PURDEA | Sef Birou Banca de Date Urbane | /.. Observatii: 1 x VASILE OLAR Sef Birou Drumuri Poduri si Parcaje Observatii: NASTASIA POP | Sef Birou GMPE Observatii: RAMONA RADU Şef Serviciu Buget CM Observatii: Specialist in domeniu Observatii: AVIZ FAVORABIL / Dact.Dodea Carmen ia fai