keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 466/20.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Întregiri reţele apă-canal - în Municipiul Timişoara-Etapa I"

20.12.2010

Hotararea Consiliului Local 466/20.12.2010
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Întregiri reţele apă-canal - în Municipiul Timişoara-Etapa I"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2010-028980/ 03.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 146 /07.12.2010, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (b) şi (c) şi alin 4, lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Întregiri reţele apă-canal - în Municipiul Timişoara-Etapa I", investiţie a cărei valoare estimată este de 3.574.674 lei (cu TVA), respectiv 835.777 euro (1 EURO=4,2771 lei la data de 01.11.2010), conform proiectului P 01/2010 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Întregiri reţele apă-canal –în municipiul Timişoara-Etapa I”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 3.574.674 lei / 835.777 euro Construcţii-montaj(C+M) : 2.657.949 lei / 621.439 euro

Evaluarea investiţiei : Anul I 3.574.674 lei / 835.777 euro Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Conductă de apă din tuburi PE-HD L = 668 m, De 125 x 11,4 mm ; -Canal din tuburi PVC cu mufă L = 1220 m, De 315 x 7,7 mm, Q = 48 dmc / sec ; -Canal din tuburi PVC cu mufă L = 17 m, De 400 x 9,8mm, Q = 90 dmc / sec ; -Canal din tuburi PVC cu mufă L = 7 m, De 500 x 12,3 mm, Q = 162dmc / sec ; -Branşament de apă din PE-HD L = 160 m, De 32 x 3 mm ; -Racorduri la canal din PVC L = 190 m, De 160 x 3,6 mm ; -Staţie de pompare tip cheson echipată cu 1+1R electropompe submersibile:D=4m, H =6,3 m Q = 360 mc / h, H =17 mCA, P=30 kw ; -Staţie de pompare tip cheson echipată cu 1+1R electropompe submersibile:D=3m, H =4,5 m Q = 18 mc / h, H =17 mCA, P=2 kw ; -Conducte de refulare din PE-HD, PN 6 L = 181 m, De 400 x 22,7 mm ; -Conducte de refulare din PE-HD, PN 6 L = 459 m, De 90 x 51 mm.

ŞEF BIROUL HIDROTEHNIC,

ing. MARIUS ONEŢIU Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA TEHNICĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2010-028980/ 03.12.2010

R E F E R A T

Primăria Municipiului Timişoara prin Biroul Hidrotehnic din cadrul Direcţiei Tehnice execută lucrările de investiţii din domeniul apă-canal de pe raza Municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local.

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Timişoara se asigură în sistem centralizat de distribuţie realizat prin intermediul reţelelor de conducte magistrale respectiv prin reţeaua de conducte de serviciu; pe acestea din urmă se realizează branşamentele pentru consumatorii de pe vatra municipiului Timişoara.

Canalizarea municipiului Timişoara funcţionează în general în sistem unitar, cu unele excepţii, în unele zone industriale în care canalizarea este în sistem divizor.

Prin proiectul ,,Întregiri reţele apă-canal –în municipiul Timişoara-Etapa I” se va extinde reţeaua de canal în cartierul Plopi, zona Colonia Slavic ( străzile : Colonia Slavic, Canalul Bega şi Grădinarilor), reţelele de apă- canal în zona Urseni , (străzile : Legumiculturii, Calea Urseni, Joseph Strauss şi Sabin Manuilă) şi reţelele de apă în zona Musicescu (străzile : Vasile Voiculescu, Georg Handel).

De asemenea, se vor executa 2 staţii de pompare necesare asigurării condiţiilor tehnice pentru realizarea canalizării pe străzile mai sus menţionate.Prin acest proiect se vor executa şi racordurile la canal şi branşamentele la apă ale consumatorilor de pe străzile cuprinse în proiect.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM :

spre aprobare Studiul de fezabilitate privind obiectivul ,,Întregiri reţele apă-canal –în municipiul Timişoara-Etapa I” investiţie a cărei valoare estimată este de 3.574.674 lei (cu TVA), respectiv 835.777 Euro (1 EURO=4,2771 lei la data de 01.11.2010), conform proiectului P 01/2010 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF BIROUL HIDROTEHNIC, CHIŞ CULIŢĂ MARIUS ONEŢIU CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, MARINELA LUCUŢ MIRELA LASUSCHEVICI Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1