keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 443/03.10.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare acces Intrarea Lupului - Intrarea Ursului , Timişoara"

03.10.2006

Hotararea Consiliului Local 443/03.10.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare acces Intrarea Lupului - Intrarea Ursului , Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 18166/14.09.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2, lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , modificată şi complatată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare acces Intrarea Lupului - Intrarea Ursului, Timişoara", conform proiectului nr. AP - 0408 întocmit de SC AGHI PROIECT SRL , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local pe anul 2007.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la Hotărârea nr._______/___________

“AMENAJARE ACCES INTRAREA LUPULUI – INTRAREA URSULUI, TIMIŞOARA”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Denumirea investiţiei: “Amenajare acces Intrarea Lupului – Intrarea Ursului,

Timişoara”

Amplasament: Municipiul Timişoara, zona de sud

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Valoarea investiţiei: 1.448.825 mii lei, reprezentând 35.399 euro = 144.882,5 RON

C + M 1.177.043 mii lei, reprezentând 28.759 euro = 117.704,3 RON

1.Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică 185.000 mii lei; 4.520 euro - Studii de teren,geo, topo 20.000 mii lei, 489 euro -Cheltuieli pentru avize,acorduri 25.000 mii lei, 611 euro - Studiu de Fezabilitate 10.000 mii lei, 243 euro

- Proiect tehnic+Caiet sarcini 35.000 mii lei 851 euro - Detalii execuţie 5.000 mii lei, 128 euro

- Cheltuieli pt.organizare licitaţii 30.000 mii lei, 733 euro - Asistenţă tehnică 45.000 mii lei, 1.100 euro - Verificare documentaţie 15.000 mii lei, 366 euro 2.Cheltuieli pentru investiţia de bază 1.137.240 mii lei; 27.786 euro - Lucrări rutiere 1.137.240 mii lei, 27.786 euro 3.Alte cheltuieli 126.585 mii lei; 3.093 euro - Organizare de şantier 39.803 mii lei, 973 euro - Comisioane,taxe,cote legale 20.669 mii lei, 505 euro - Cheltuieli neprevăzute 66.112 mii lei, 1.615 euro Capacităţi:

Carosabil 662 mp Din care:-carosabil nou dale 240 mp - pe fundaţie existentă 422 mp Trotuare 107 mp

Director D.Edilitară Şef Serviciu R.P., Ing. Dumitru ANDOR Ing. Ioan GANCIOV Şef Birou I.T., Ing. Vasile OLAR Întocmit, Ing. Georgeta SZABO

Atasament: Referat_-_SF_Int.Lupului.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2006 - 18166 din 14.09.2006

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE ACCES INTRAREA LUPULUI – INTRAREA URSULUI, TIMIŞOARA”

În partea de sud a municipiului Timişoara între Intrarea Ursului şi Intrarea Lupului există doar o legătură printr-un trotuar, ce nu permite accesul vehiculelor de intervenţie la imobilele aflate în zonă.

Intrarea Ursului reprezintă accesul la blocurile din zonă şi la un punct termic existent. Din Intrarea Ursului există un racord de 3,50 m lăţime pe o lungime de cca. 50,00 m care funcţionează ca o fundătură fără posibilitate de întoarcere.

Pe partea sudică din str. Stegarilor există un acces – Intrarea Lupului cu o lungime de cca. 50,00 m şi o lăţime de 3,50 m de asemenea fără posibilitate de întoarcere. Blocul nr. 6 este deservit doar de un trotuar degradat.

În cadrul documentaţiei, se prevăd următoarele lucrări: - înlocuirea îmbrăcămintei bituminoase pe cele două accese existente - cele două accese vor fi racordate cu o alee accidental carosabilă de

3,00…3,50 m lăţime cu îmbrăcăminte din dale din beton carosabile. Această alee nu va fi folosită pentru circulaţia curentă a autovehiculelor, la capetele aleilor carosabile realizându-se posibilităţi de întoarcere.

Circulaţia în zonă va fi reglementată prin indicatoare rutiere indicându-se că cele două accese carosabile au caracter de fundătură.

Apele meteorice de pe cele două alei carosabile vor fi preluate de gurile de scurgere existente şi cele proiectate suplimentar iar cele de pe aleea accidental carosabilă vor fi dirijate prin intermediul pantei transversale spre zonele verzi adiacente.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare acces Intrarea Lupului – Intrarea Ursului, Timişoara” este estimată la 144.882,5 RON reprezentând 35.399 euro.

Având în vedere cele mai sus menţionate propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent “Amenajare acces Intrarea Lupului – Intrarea Ursului, Timişoara” şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR D.EDILITARĂ, Ec. ADRIAN BODO Ing. DUMITRU ANDOR ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. GEORGETA SZABO